Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Demokrat Parti bir kiralık konak değildir!ıı ir siyasî Darti,büvük kuvvetini,yalnız teşkil ettiği kalabalıktan değil,daha çok o kalabalığın parti programında yazılı fikir ve kanaatlere bağlılığından,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • MiitiElXA SÜVETŞTEN GEÇTİ İngiliz makamları Iran petrollerinin harice şevkin» yasak etmiş olmasına ragmen İtalyan Sandıran Miriella vapuru Süveyş t en geçmiştir.Resim abmkayı yatan petrol gemisini gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Ai4t ^ZWamu S5p öugün şehrimizde ve civanda hava nmumiyetle bulutı geçecek,rüzgârlar güneyıtıdan orta kuvvette esecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Milliyetçi Çin kızıllara karşı harekete geçti Ingîlterenin muhalaf tine rağ nen Amerika,Uzak Doğudaki deniz kuvvetlerini takviye ediyor Kızıl Çine kargı harekete «ecen Milliyetçi Çin ttieri Q»nk»vşe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Seyhan nefiri Adana şehrini tehdit ediyor Şehrin bir kısmı sular altında kaldı.Memleket Hastahanasi va Kız Lisesi tahliye edildi Adana,9 T.H.A.Son günlerde durmadan yağan yağmurlar ve karların erimesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Eden ve eşi Anthöny-Bden 8 nisanda geliyor o-İngiliz Dışişleri Vekili eşi ile birlikte Londradau «ehrimize gelecek Londra» 9 AA)Dışişleri Vekâletinde teyit edildiğine göre.Anthony Eklen 13 nisan ile 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Demokrat Partiden tasfiyeler Haysiyet Divanı karacı ile Ankara teşkilâtından 30 partili ihraç edildi Ankara» 9 Milliyet)Demokrat Parti-bünyesindeki zararlı unsurlara kar şı başlıyan tasfiye hareketine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Kiraların serbest bırakılması meselesi Meclisin düşkü toplantısı uda Bütçe Komisyonunun ham-ladığı metnin birinci maddesinin müzakeresine başlandı Ankara» 9 Milliyet)Mec-ı nin tadili hakkındaki kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Vergi kaçakçılarının hilesi meydana çıktı Memleketin haman har tarafına yayılan vergi kaçakçılığının tahkikatına başlandı Defterdar Esat Gnrso gazetecilere izahat veriyor Maliye müfettişleri memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • D.P.istişarî kongresi Başvekilin nutku i'e kapandı Türkiyelin yarını kardeş kavgasının devamı olamaz,"İç ve dış tehlikelere,manevî baskı ve ihtilâlci cereyanlara karşı müdafaa vazifesini ele almış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • D.P.istişarî kongresi dün sona erdi Kongrede muhtelif memleket ve parti meseıeleri görüşüldü Ankara,9 ANKA)t)ç günden beri fasılasız surette toplanmakta olan ve Başvekil Adnan-Menderesin çok milium ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Köprülü,dış siyasetimiz hakkında izahat verdi Dünya tarihinde ve Avropa ile münasebetlerimizde müsavi haklarla ilk defa bir anlaşmaya girmig bulunuyoruz.Ankara.9 AA)Bugün öğleden sonra Gar Gazinosun*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Dün akşamki müsabakalara başlamada* evvel Japon Kür terinin yaptığı jiu jutstr gösterisi Foto:Milliyet Hikı Tokyo,İstanbul güre takımları berabere kak Ziya Doğan tuşla,Servet M rîç,Haydar Zaffı ve Sül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • Hollanda yeni bir felâket aref esinde Fırtına tekrar şiddetlenerek bazı yerlerde sel felâketine sebep okta Amsterdam.9 AP)Bu sabah erken saatlerde yeniden şiddetlenen fırtınaı yıkılmış su sedlerihi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1953
  • ibret Aynası Alfi vezni bafık.Sovyet propagandası,Stalin in sı ha 11 ve i-başımla olduğunu anlatmak için 311 usulü kullandı:Stalin,yabancı bir büyükelçiyi 'he de en z»d rejimdekini-kabul edip kendisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Hie 10 Şubat 1953 Salı Ru.2* Ocak 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Ögie İkindi Akşam Yaka İmsak 7.02 12.28 15.17 17.36 19.07 5.22 1.27 653 141 12.00 1.33 11'47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • KONSfiB Türk Devrim Ocakları il teş fcilâtı tarafından tertiplenen klâsik Batı Musikisi Konseri 23 şu bat pazartesi gecesi Şehir Komedi tiyatrosunda verilecektir,ÇAY Selçuk Kız EU&titüsüniin senehk ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • istanbul okullarının açscağj sergi Şehrimizde bulunan bütün ilk ve orta öğretim müesseseleri birleşerek bir sergi açmaya karar vermişlerdir.Bu sergi;tstanbuîun fethinin r 00 üncü yıldönümüne rastlamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Röportaj Taksitli satışların aile hayatına tesiri Adamcağız eve ne lâz'msa almış-Fakat sonunda hanım uBen bunları kullanamıyorum» deyince bütün işler do beyin üzerine yıkılmış-Ümit DENİZ Mahkeme korid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • T* carî gelişme o-ingiltere ve Yogos'avya ile ticaretimizin inkişafı için tetkik ve temaslar yapılıyor ingiltere ile ticari muhasebatımızın gelişmesine çalışılmaktadır.Bu maKsatla bir ticaret heyetimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Raktör Garkan gefdi 5 nci Maarif Şûrasına kaıümak üzere Ankaıaya gtlmış olan İstanbul Üniversitesi Rektörü prd.Prof.Dr.K,İsmail Gürkan dün şehrimize dönmüştür.Rektör kendisiyle görüşen gazetecilere,Şû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • 1952 da 10677 çift evlendi 713 çift boşandı 1952 yılma ait evlenme» boşanma,doğum ve ölüm miktarları tesbit edilmiştir:Alman son istatistiklere g re şehrimizde 1952 yılında 10 bin 677 çift evlenmiş,71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Sj0HSag3O3 HALKIN SESİ Aftınbâkkal oto bils duracı Pangaltıda Bâbil sokağında/oturan bir okuyucumuz yazıyor:«E.T.T.idaresi,tramvayları takviye etmek maksadiyle,hariçten bir çok otobüs getirtmiş bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Piyasada satılacak tuzların evsaf;Yeni Gıda Maddeleri Tüzüğüne göre tuzlar da kayıtlar altına alınmıştır.Yenilecek ve içilecek maddelere koymağa mahsus klorüre mutbak tuzu ve bunun gayet ince toz hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Pendik ve Kartal'ı haraca kesen şebeke İki seneden bari bu bo^gsde 50 den fazla ev soyan hırsızlar dün yakalandı İki seneden beri Pendik;Kartal ve Tuzla havalisini haraca kesen ve bugüne kadar bu yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Kuruçeşmâffd bir mo* tor vcipurla çarpıştı Şehir Hatlarının Halep yolcu vapuru,Kuruçeşme önünde şamandıraya bağlı vazıyette dururken,yakınından geçen bir balıkçı motorunun sadmesine maruz kalmıştır.Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Apartman dairesi için acele ediniz 16 şubata kadar Çîaranti Ban-kasında 100 liralık bir hesap açtınrsanız 28 şubatta bir apart im an dairesi kazanabilirsiniz.Ayrıca,gene bu keşidede bir bahçeli ev ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • İnsanlar.yaradılışlarının esiridir.Bu cihete söz yok-Hepimizin ruhu birdir ve o da bir asıldan kudretini almaktadır-Makinesine göre tesir yapan bir Radioaktivite-Fabrikası da bizde,vücudumuzdadır-Haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • TAicvaitAMN m YAPRAK Uzun çarşı,boşdan başa!Uİ.UMAY azıma başhk olarak tluğum bu tâbir,bizde retin serbest olduğunu atmak için kullanılıraret denilen bu uzun şıda herkes dükkânını,pahını kurar» alış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Yugoslav yada kî Meclis heyetimiz bugün galiyor Yugoslav Par lament osunun daveti üzerine 15 gün kadar evveJ Belgrada giden Millet Meclisi heyetimiz bugün şehrimize dönecektir.Hulusi Köymenin rıyasetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • Esnafın kontrolü o Meıcut beeJ»ye nizamla;ına riayet etnüyea 281 esnaf aiâ«viiılarta terziye edildi Belediye merkez murakıpları tarafından son bir hafta içinde 184Ü yer kontrol edilmiş ve ounlaıılan 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • KISA HABERLER Bir müddetten beri Rottermda tamir görmekte olan Bar şilepi son ael âfeti sebeple hasar görmemesi için suya mdürülmüştür.Belçikada toplanan Milletrarası Şilepçilik Konferansına itilan De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1953
  • O L I S T 4-Galatadn K:lıçali hamamında yatıp kalkan 75 yadlarında Teodore KUeyoa adında biri dün sabah hamamın önünde ölü olarak bulunmuştur.Hadise savcılıkça tetkik edilmektedir.İl Fatihte oturan Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • 12& Man~a eti satanlar nihayet bu uncu Belediye murakıpları plbayet manda ve keçi etini koyun diye satan yedi kasap bulmuşlar.Cürümleri sabit olduğu için kasaplar 300 600 lira arasında para cezasına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Herkes talihini kendisi hazırlar Bugün Son 0.ündür Türkiye Kredi Bankası A.0istanbul Büyük Postahane karsan Beyoğlu istiklâl caddesi 339 izmir.Büyük Kardiçalı han Adana özler caddesi BUGÜN AKŞAMA KADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Rusyadaki Yahudiler o-Yahudi düşmanlığı her gün biraz daha artıyor Paris.9 A-A)France Press ajansının bildirdiğine zö re.Moskova radyosu bu sabahki yayımında «Joint» Siyonist teşkilâtının cinaî faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Pacc'cırdi fza^aî verdi İtalya Savunma Vekili görüşmelerden memnun Romai 9 A-A)İtalyan Savunma Vekili Randolfo Pacciardi Mısır'dan avdet etmiştir Savunma Vekiline bu sevaha tinde,üç general ile îtalv^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Boğrraıaya yakalanan çocuklar Balıkesir,9 AA)İlimizde son aylar içinde' srinten son ra bozmaca hasta'.ıjr' b^R erö*t ermiştir-Bilhassa küçük çocuklar arasında görülen bv hastalığın tedavisi için şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Bir Am«r/ika*ı füosu Taranto'da Taranto,9 AA)Bir Amerikan filosu Taranto deniz üssüne gelmiştir.Bu filoda,dördüncü uçak gemisi tümeninin komutanı Amiral S-H-in gersoll'un forsunu taşıyan Midv/ay uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Maymunlarla polisler arasında mücadele New-York,9 AP)Burada *rayet enteresan bir hâdise cereyan etmiştir-Çocuk felcini önlemek için,keşfedilen veni bir ilâcın maymunlar üzerinde tatbiki maksndivle 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • K'satiaric"!haberler AMERİKA:yt Esaslı bir kaynaktan bildirildiğine göre Eisenhower idaresi İspanyanın deniz ve hava üslerinde bir an evvel faydalanılmasını sağlamak üzere Madridte anlaşmanın imzalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Çin ve Kore harbi Çin haberler ajanının bildirdiğine göre Mao Tse Toung istisari meclisin son toplantısında «Çin ve Kore nihaî zafere kadar harbe devam edeceklerdir.Biz barış istiyoruz.Fakat Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Amerikan yardımına yeni bir veçhe veriliyor Dulles'Jn Avrupa seyahatinde bilhassa bu nokta üzsiînd^ durduğu bildiriliyor Washington.9 AP)İsminin açfklanmasini istemeyen bir Kongre üyesi Dışişleri Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • Uzak Doğu ekonomi konferansı Pakistan delegesi» Ruslara cevap olarak «tavsiyeleriniz bize hakarettir» dedi Bandoeng.9 fA-A-Birleşmiş Milletler Asya ve Uzak Doğu ekonomik teşkilâtının bu sabahki toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • 132 Faruk,güzel metresine nedense pek fazla kıymet veriyordu.Çünkü bu kadında onu çeken bir şey vardı ki nedense bunu kendi de kat'iyetle tayin edemiyordu.Esasen buna muvaffak olsa,muhakkak ki çok dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • İKTİBAS Tekamül fikri karşısında kilisenin asırlık inadı inci e göre insan balıklardın,kuşlardan,vıh|î hı/vıı lardan sonra yaratildı.Yüz yıl boyunca "Hj yatırı tikâ miilii,fikrine karşı cfuran kilise,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1953
  • FIKRA Ebedî gençlik.Tarık BUĞRA Dünkü gazeteler Associated.San Antonio kaynak' lı bir haberini iri puntolarla erdiler.Aralarında «Ebedi gençliğin sırrı bbulunuyor!hattâ bulandu!gibi baslık koyanlar bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1953
  • Amerika'nın genç sinema yıldızlarından itine Haver manastıra girmeğe karaı vermiştir.June J Haver,bu kararını bütün arkadaşlarına hiidirmiş ve bundan böyle kendisini «AJlaha hasrederek s bütün ömrünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1953
  • HEHGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bahriye Nazırı ibrahim Efkurtulamadı Tersaneye gittf,rahat edemedi,Eyilbe madı.N.hayst çok güvendiği yansında Umuru Bahriye Nazırı Hacı ibrahim Efendi pek gaddar,dala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1953
  • IKoredeki Amerikan kuvvetlerinde koruyucu mahiyette zırhlı yelekler geniş ölçüde kullanılmaktadır.Bu suretle brçok kişinin hayatı kurtulmuştur.2 Cenup Kore'li erler bir askeri okulda gayet sıkı bir as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1953
  • Yugoslavlora çıkacak MİLLÎ KADROMUZ Kat'î tarihî yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya milî fut bol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan beşine yukarda bildirdiğimiz kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Desportes 3 cülüğü muhafaza ediyor Brezilya'da Rio de Janeiro şampiyonası nihayete ermiş ve son hafta maçlarında Bangu'yu 2-1 yenen Vasco de Gama,4 puan kaybı ile şampiyon çıkmıştır-Olaria'yı 3-0 mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • istanbul l.Enternasyonal Zagrep,Viyana ve İstanbul temsilî takımlarının iştirak edecekleri müsabakalara bu akşam T.E.D.Kulübü salonunda başlanacak Malî ciheti istanbul Bölgesi;teknik ve idarî ciheti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • it Macar oyuncusu SzobeJ ile birlikle Fener,staıl uda Fenerbahçe antrenörü Szekely 8000 lira prim alacak Fenerbahçe takımı antrenörü Szekely ile kulüp ida e heyeti arasında evvelce vaki olan anlaşma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Liglerin 16 ncı hafta karşılaşmalarından sonra profesyonel küme takımlarına bir bakış Nâ mağlûp Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en mühim maniayıda aslı Bu hafta yapılan Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1952-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Austria galip Montevideo,9 AP,Viyananin «Austria» futbol takımı dün burada yapılan bir maçta Prag^ıay'm «Prisidente Hayea» takımını 5-0 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Milletlerarası bas* ketbol turnuvas* neticelendi Viareggio,9 A.A.Viareggio'da yapılan altıncı mlllotlerarası basketbol turnuasınıa galibi olan cLeghorn Lians» A merikan takımı Cumhurbaşkanı ve 1953 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • BÜLENT ESEL Gecen gün Kalyadan şehrimize ge'ralş ve bu hafta Mithatpaşa stadında yapdan müsabakaları seyretmiştir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Dünya ligleri Geçtiğimiz hafta İngilterede yapılan lig maçlarının neticelerini bildiriyoruz-Arsenal 4 Tottenham H-0 Blackpool 2 Wolverhamp.0 2 Cardiff City.O Chelsea 3 Sunderland 2 Derby CI—Charlton A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Japonlar bu akşam Ankaraya gidiyor Haber verildiğine göre şehrimizde misafir bulunan 'Japon güreşçileri yarın Ankarad?İstanbul ve Ankara Üniversiteleri güreşçileriyle serbest stilde temsilî mahiyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Gençliğinde futbol oyna yan 100 yaşındaki papaz Dünyanın en yaşlı futbolcusu ingiliz papazı Walker.100 yaşına basmış bulunuyor-ilk maçını 1868 de oynıyan Walker,yaş yıldönümünde kendisini ziyaret eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1953
  • Rocky Marciano Türk boksörü Necmi Karahanla antrenman maçı yaptı Orossinger Nevyork)9 AP)önümüzdeki nisan ayında Jersey Joe Walcott ile karşılasa cak olan Rocky Marciano hummalı bir şekilde antrenmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Reisicumhur olayım göreceksiniz ne yapıyorum.Ben dünyada eşi olmıyan bir adamım!fiC Bu çabuklukta sadece şu hakikati öğrendim:İnsan hayatı basitleştikçe günlük ihtiyaçların temini zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1953
  • Kim olursa olsun adam öldür mek bana vie gelir.Buradan nasıl çıkacaksınız?Havanın biraz ağarmasını bekliyeceğım.Yolumu görebilecek kadar aydınlık kasmağa ve atee etmeğe kafidir.Onların,ilkin atat açma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1953
  • Abone şartları HLr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayl»k 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân «şartlar ı 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2.50 T.L.Hânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1953
  • Ahmet Paşa padişahın gözüne girmek için sarayda bütün işleri üzerine alıyordu 232—Hattâ bu dünyada dedi,başına bir felâket gelse,an' nelik edecek değilim-Kendisine böylece arzedersin,ağa-Ağa boynunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ HakİBddn:AZİZ ÖZBAY Fırlattığım bıçak zavallı çocuğun ensesine saplandı 51 Bundan sonra torbasında daima dilenciliğinin ganimetleri oiarak bulunan eski ceket,pantalon ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1953
  • Hazırlıyan Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 m 1 1 1 2.1 3 1 1 4 5 n 6 K 7İ 8 1 i I,9 a 10 i ti* 1 j J i 4* i j 12 1 1 l L_^1—Bulaşıcı;Sski Mısırlıların canlı ilahlarından.2-Hararet Etrafına diziliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Tokya-istanbul güreş takımları LBastarafı 1 uci say tada.52 KKLO AYHAN BUHAKAL1 HAŞİMOTO Güreş Japonun seri hamleleriyle başiadu ilk devreyi galip bitiren Haşimoto güreşi ittifakla kazandı.57 KtLO KEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Seyhan Nehri Başta rafı 1 nci sayfada] Hastahaııesindeki hastalar,euV lıl imdat arabası ile diğer austahanelere ve dogutnevlerine nakledilmişlerdir.Kız iaşesi tahliye edilerek öğretmen taşınmıştır.Saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Kiraların serbest bırakılması [Baş tarafı birincide 1 Geçen celselerde Bütçe Komisyonunun hazırladığı metnin heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmeler sona erdiğinden bugün birinci maddesinin müzakeresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • KRAI,FARUK'UN BAftIŞI Roma.9 A-A-Eski Kral Faruk 11 şubatta 33 üncü doğum yıldönümü münasebetiyle yapmayı tasarladığı kabul res* vninden vazgeçmiş ve bu vesileyle harcayacağı bir bucuk milyon lireti K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • BAKIR ŞİLEBİNİN DÜKÜMÜ Rotterdam limanında tahribat yo pan fırtınada sula-nn karaya hücumu.Rotter dam tersanelerinde havuzlanmakta olan Bakır şilebini hayli güç duruma düşürmüş ve geminin bir aralık ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • D.P.istişari kongresi IBastarafı 1 nci savfadal lecegl zararlı neticeler.BUtün.delegaler bilhassa İm Uç mevzu etrafında hükümetin görüşünü aç»K bir şetrjtoe izah etmesini istemişler ve neticede hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Hollanda yeni felâket arifesinde [Baş tarafı birincide I yağan kar ve yağmur bu ilerde çalışan istihkâm birliklerinin vazifelerini son derece zorlaştırmaktadır-Tehlikeli bölgelerde tecrit edilmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Milliyetçi Çin Kızıllara karşı harekete geçti New-York,9 A.A.Milli-yetçt Çin deniz kuvvetleri Kur-1 may Başkanı Amiral Ma Chi Chuang dün Formozadan New-York'a gelmiştir.Amerika'deki deniz üslerini ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • in yarını kavgasının sonu [Bas tarafı birincide I rerken istişart kongrenin tekrar toplanmasının kararlaştırılmış bulunduğum* haber vermtş ve devamla demiştir ki:«Bu toplantuma,çok ehemmiyetli ve çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Köprülü dış siyasetimiz hakkında izahat verdi [Baş tara fi 1 nci sayfada] kadar meşru ise.bunun arkasında nikaba bürünen ırkçılık o kadar kötü ve marazı bir has taliktir» Bundan sonra ırkçılığın uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1953
  • Vergi kaçakçılarının hilesi [Bas tarafı birincide] terrlar Esat Gürsu dün gazetoeilere şu izahatı vermiştir:Bazı çok kazançlı mükellefler yeni tip bir vergi kaçaKcılığına başlamışlardır.Hâdise şöyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • ''0*".V'viv.R A D Y O 12.67 Açılış ve Program 18.00 Haberler 13.15 Türküler «PI» 13.30 Dana Müziği «Pl» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Güzin Siper.Çalanlar:Enis Can,Burhanettin ökte,Kadri Şençalar.14.20 Ogle K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Dursunbey müdürlüğünden 1 İsletmemizin orman dışı fabrika istif yerinde mevcut ı2 partide 1248*228)metreküp normal gam tomruğu 4/2/953 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Takriben 100 Ton Cıvata Perçin Rondela Pim va Ağaç Vidası Satın Alınacaktır Et i bank İstanbul Şubesinden Bu husustaki tekliflerin en geç 20/2/1953 tarihine kadar serilmesi şartnamesi her gün satmalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Sındırgı Müdürlüğünden Çam kalas Çam kalas Çam tomruk Çam tomruk Çam tomruk Çam tomruk Çam tomruk Çam tomruk Çam tomruk llıılandoğu yeir' Aksat Tastepe Tastepe Tastepe Tastepe T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Bulunmuş eşya 1953 ocak ayında Tramvay Tünel ve Otobüslerinde bulunan eşyanın müfredatlı list esidir f.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Adet Muhtelif cins çantalar 49 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri.84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Lokman.Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MÜtehassıaı Paaardan ba#ka har sabah saat 10.SO-12.00 öğleden sonra 14.90-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Konya C.Müddeiumumiliğinden Miktarı Muhammen Muhammen Hk teminatı Ci n s adet Fiatı Tutan Lira Kurusu Ekmek 198000 25-Krş.42 S-5033160 3774 87 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı Konva ceza ye tevkif ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • istanbul Emniyet Sandığından Emniyet Sandığına borçlu ölü Hristoforo Kara Kostas varislerine ilân yolu ile tebliğ-Fatma Koyunoğlu tarafından A-9050 hesap No-siyle Sandığımızdan borç alınan mebaliğe mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 3000 adet Nivelman Bronzu ile 1500 adet Divar Markası kapalı zarfla 16/Şubat/953 pazartesi saat 10 da Ankara MSB-2 Nuh Sa-Al-Ko-da satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • İstanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığında» 951/1581 Aksaray.Kemalpaşa mahallesi Selim Paşa sokak No-17 Ğş ikamet etmekte iken 13/12/946 tarihinde ayrılarak bir daha dönmediğinden dolayı aynı adreste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Ankara belediyesi Başkanlıç ndan 1 Yoî işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak «10000» metre bordur taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur» 2 Muhammen bedeli «65000» liradır.3 Teminatı «48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 1 XIV üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi 15 nisan 1953 tarihinde Ankarada açılacaktır-2 Teşhir edilecek eserler en geç 25 şubat 953 akşamın* kadar îstanbulda ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • r KAT'J ALÂKA HADt AKDAĞ müessesemizden çoktan ayrılmış olduğundan bizimle hiçbir ilgi ve alâkası olmadığını alâkadarlara bildiririz.CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI Katırcıoğlu Han.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • ARPA AMBARI {Le Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marael Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanif Sterling Dolar Fr.Frangı.İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.«m Drahmi Eekoudes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • GAYRİ MENKUL SATIŞI 952/342 Beyoğlu Dördüne** Sulh Hukok Yargıçlığından:Yakup vesaire uhdelerinde bulunan Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu mahallesi Fesliyan sokak eski 1.3 yeni 1 kapı,454 ada,2 parsel sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • İstanbul tkinci tcra Memurluğundan:952/5029 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Şişli Perihan Sok.15/1 No.da 6 gözlü,aynalı büfe,orta masası,mermer taşlı yazıhane;mermer aynalı tuvalet ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI ^TTun KULLANINIZ Mideyi bot-Baş,diş,adale,sinir hm ağnlannı teskin eder lori yormam Bayanlann muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır KİNİNLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • Eshot Umum Müdürlüğünden izmir Elektrik şebekesi için aşağıda bildirilen muhtelif malzeme satın alınacaktır-Yeraltı Kabloları 1 20 kilometre yüksek tevettür ve 1,5 kilometre alçak tevettür yeraltı kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1953
  • içelili Daimî Komisyon ğ.ndan İ İlersin Memleket Hastahanesi için on beg kalemden ibaret ve muhammen bedelleri tutarı 30110)otuz bin yüz on lira olan muhtelif cins madeni eşyanın alınması işi,kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8