Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Bugün gehrimizde bava,90k bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Holanda ve tngiltere'de yüzbinlerce kişinin açıkta kalmasına ve milyonlarca dolar zarara sebep olan seylâbuı tahribatından bir gö riinüş.Sevjâbın Avrupadaki tahribatı devam ediyor Hollandada yüz binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Tekel maddelerinin satışı günden güne artıyor müdürJük 500 üncü fat h yplı için yeni tip bir sigara haz rlıyor Tekel Genel Müdürü dün ken dişiyle görüşen gazetecilere muhtelif mevzular üzerinde şu iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Kamyon korsanı yakalandı o-18 deft hapishaneden firar eden ŞHhabettini iki atlet muhafix cezaevine götürdü Kamyon korsanı nam ile maruf 118 sabıkalı Sahabettin Fırat,üç gün evvel 17 nci defa {Devamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Carney Napoliye döndü NATO Güney Kesimi Komutanı Türk ordusunun takdire değer bir kuvvet olduğunu söyledi Napoli 6 AP)Amiral Robert Carney bugün Atlantik İttifakına dahil Türkiye ve Yunanistanın silah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • R u s y a d a dört casus tevkif edildi Pravda gazetesi biri kadın olan bu casusların Amerika da yetiştirildiğini bildiriyor Londra,6 Nafon)Moskove radyosu tararından yuyınianan ve Pravdada intişar ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Maarif Şûrasının çalışmaları o-Yedi komisyon halinde çalışan Şûra muhtelif meseleleri müzakere etti Ankara,6 Milliyet)Bu aabah saat 10.30 Ja Gazi Eğitim Enstitüsünde çalışmalara başlayan ve başkan,baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Belediye Bankası o-Şehir Meclisinin dünkü toplantısında kurulması mutasavver bankanın' müzakereleri yapıldı İstanbul Şenır Meclisi dün »aat 15.30 da Ferzan Aras'ın riyasetinde toplanaı ak şubat devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Avrupalı devlet adamları Amerikaya davet ediliyor Foster Dulles Avropa Birliğinin bir nisana kadar kurulmasını Te Almanyanın derhal silâhlanmasını istiyor Amerikan Dışişleri Vekili V DuIIes'i.Churchil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Allah Emretti Bu iddia ile 4 yılda 37 cana kıyan dünyanın en korkunç katili Josef Vaher zengin ve kalabalık bir çiftçi ailesine mensuptu-Onun tüyler ürpertici hikâyesini 6 ihi sayfamızda bnlacaksını.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • D.P.İstişarî Kongresi toplanıyor Ankara,6 Milliyet)Demokrat Parti tüzüğünün 20 nci maddesinin H bendine dayanılarak toplantıya çağrılan Demokrat Parti istişarî kongresi yarın saat 15 de Gar gazinosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Nurcular mahkemeye sevkediliyor o Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapılmakta olan tahkikatın bugünlerde tamam lanması bekleniyor Ankara,6 Mitliyel)Bundan bir müddet evvel Salt gayreti/1e ve Nıırc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Tito,üçlü ittifakın derhal imzalanmasını talep etti Yugoslav Devlet Raisi,TUrk Yunan gecikmesi Tarihi ve meş'um bîr Brionl Yugoslavya)6 IAP)Yugoslavya Başkanı Mareşal Ti to kendi memleketıle Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Meclisin dünkü toplantısında asın dâvalarının Askerî meye sevkı kaldırıldı Ceza kanununun 161 inci maddesine giren basın suçlarının sivil mahkemelerde görülmesine karar verildi Ankara.6 Milliyet)Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Tıp tarihinde emsali görülmemiş bir hâdise Kanser teşhisi konan bir kadının rahminden pasiı bir demir parçası çıktı Ankara.6 Milliyet)Ame liyat olmak üzere Erzincandan şehrimize gelen ve Gülhane Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Trabzon vapurundan üç sandık şeker ve çikolata çalan bahriyeli Ahmet,bunları bir bakkala satarken yakalanmış tır-Resimde şeker hırsızım tefriki mesai yaptığı bakkalla birlikte görüyorsunuz.Foto:Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1953
  • Ankars da yakalanan kaçak ve kokmuş etler I Dün Ankara'da Ahmet Kadıoğlu'nun buz deposuna baskın yapan zabıta memurları kaçak ve kokmuş etler arasında farelerin dolaştığını görmüşlerdir.Resim buz depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • 7 1 Şubot Ku ta 25 O.E 1953 Ocak nn Cumartesi j 1268 V AK tT VASATİ EZANİ Güne f 7.06 1.37 12.28 6.56 Bdnd i 15.14 4.42 Aksa m 17.32 12.00 Zf 1004 1.33 1 İMW| k 5.25 UM}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Köylerds açılacak zhaaî ku sîa.ı Vilâyet Ziraat Müdürlüğü çift çilerimizi yeni teknik bilgilerle teçhiz etmek üzere kaza merkezleriyle köylerde ziraat makineleri kursları tertip etmiştir.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Keyfe galip tabanca i atmışlar Samatyada Davutpaşa sem-tinde oturan Ali Karabacak a-dmda bin evine misafir gelen,İbrahim Bakaran adındaki ar-kaüaşı ile oturup rakı içmişlerdir.Bu âirada sarhoş olan Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • P O L I S TC T(r Tatîtakalede oturan Bekir Köse adında bir eroinci evvelki gün İpek sinemasında esrarlı sigara İçerken suçüstü yakalanmıştır.Fatihte oturan Faruk adın-ek 3 yaşmdaki oğlu Tayfw hasta an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Cemiuet SEBGt if Pindaros Platomdis'm ilk maaayflc asayişi Maya Galerisinde ÇAT Beyoğlu Olgunlaşma Enstiyıllık tanışma çayı 14 şubat cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • KISA HA if Rotterdamda bulunan Bakır şilebinin ««vizyona alındığı bil-dinhniştirif Kaıadenizde geçen günkü fırtına sebebiyle geciken Tan vapuru iki gün rötarlı olarak din limanımıza gelmiştir.Tan bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Serseri çocukların Eğitim ve İslahı Etibank tarafından ettirilen mektep ay Üzerinde uzun zamandan beri etüdler yapılan sosyal dâvaları mızdan biri halledilmiş bulunmaktadır.Memleketimiz bünyesinde ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • *m Stalinin halefleri arasında birbirini tasfiyeye matuf hareketlerin belirdiği ve «Yahudi doktorların Sovyet ricalinin hayatına suikast hazırladıklarından» bahsedildiği bir zaman da.Stalrain bütün es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Beyaz.tta iki otomobil çarp ştj Evvelki gün Beyazıt ta bir otomobvl kazası olmuş,Sultanahmetteki İşçi Sigortaları hastahanesine ait 35036 resmî plâkalı imdadı sıhhi otomobili Beyazıtta karşıdan gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Yeni Fındık mahsulü o*-Yabancı firmalar mumeketimizden fazla miktarda alıma başladılar Memleketimizin başlıca ihraç mallarından biri olan fındık mahsulü müstahsili memnun edici bir durum göstermektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • At eti satanlar cezalandırıldı Beledi ye murakıplarının yaptıkları konirollar sonunda yeni yürürlüğe giren gıda maddeleri talimatnamesine mugayir hareket ettikleri tesbit edilen 10 esnaf Adliyeye veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Evli bir kadını kaçıranlar yakalandı Eskişehirin Kırkpınar köyünde Derviş Çağla adında bir vatandaşın karısı aynı köyden Süleyman ve Ay T in tarafından zorla kaçırılmıştır.Silâhlı olarak eve giren müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • HALKIN SESİ i Spor atsş I müsabakaları Beyazıt'da Balabanağa B mahallesinde,Vidinli Tev-0 fikpaşn caddesinde oturan o-1 kuyucumuz Süleyman Yücel bildiriyor:«Eşine ve benzerlerine şen rimizin hemen her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • JAiCVaMMN Vh YAPRAK Millî mizah târihe karışdı 1N.UHAY imi memleketin millî zevkinden doğan bir mizahı vardı-Ne yazık ki bu mizah tarihe,karışmıştır-Nihayet garbın ruhumuzla kolay kolay istinas etmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Vali Gökay Parise gidiyor Ankarada temaslarda bulunan Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Gökay,pazartesi günü şehrimize dönecek ve hafta içinde Fransaya gidecektir.Porf.Gökay,Pariste toplanacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • P.T.T.idaresinin yeni bastırdığı pullar Posta,Telgraf,Telefon Genel' Müdürlüğü geçen yıl çıkarılan Viyana tabılı 16 değerde normal pullardan dantelaiz olarak 15 l'in tanelik yeni bir seri daha bastırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Bir zorba Tahtakalede iki kişiyi soymak isterken yakalandı Tahtakalede cüretkârane bit yol kesme hâdisesi olmuştur.Arap namiyle maruf Yaşar Aydoğan adında bir sabıkalı evvelki gece Tahtakale caddesin-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Dış ticaret rejimi o-Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yeni şekil için odaların fikrini soruyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ithal edilecek maddeler ve bunların ithal zamanları hakkında yeni tetkikler yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • SEMİRME HAFTA İngiliz Tiyatro sanatkârlar Eğ tence yarleri Büyük virtüözü Seance Poetique Ümit DENİZ İngiliz artistleri iKiillAZ TİYATRO SANATKARLARI Şehrimiz son senelerde muhtelif sanat hareketlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1953
  • Gıda maddelerinin kontrolU Eminönü kazası murakıpları Ipda maddeleri nizamnamesine Belediye zabıtası talimatnamesi •hükümlerini kontrola devam etmektedirler.Kaza dahilinde son on beş gün içinde murakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Avrupa ve Milliyetçi Çın Formoza adası üzerindeki A-¦nerikau uıuraaabesuuu kiiidırıluı.ıiı t^an-nay-şefe «ııl ruıdeki Çın Milliyetçi ordularına hareket serbe»usı verilmesi Avrupada buyuk bir telaş uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Mısırda açlık tehlikesi_•n Necib.Amerikan yardımını temin edemediği takdirde çok müşkül duruma düşecek Londra.6 AP)Sol temayüllü «New Statesman and Nation» mecmuası.Mısırdaki durumdan bahseden bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Tonusta haydutlar bir şehri bastı Tunus.6 A A Zannuk şehri 40 haydudun baskınına uğramıştır-Fransız birlikleri dün Gaf sanın güneyinde Tunus çölünü taramışlar fakat haydutları bu lamamıslardır-Bu hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Üç buudlu yeni sinema yakında gösterilecek Nevyork,6 A.A)Üç buutlu yeni sinema ekim ayında buıün dünyada 3 bin sinemada birden gösterilecektir-20 th Century Fox Şirkfti Mü dürü Skouras'm tahminine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Fransa İle İspanya arasında basketbol karşılaşması j»aris 6 AP)Dün gece Fransa ile îspa)nya arasında yapılan bir basketbol karşılaşmasında Fransız takımı İspanyolları 57—63 mağlûp etmiştir.Oyunun yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Ann Sheridan t esşiirlinden bayıldı Hollywood.6 AA)Tanınmış sinema yıldızlarında n kızıl saçh Ann Sheridan çok eski dostu gazeteci ve sivasî muharrirlerden Steve Hannagan'ın Afrikada öldüğü habe* rini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Ürdün Kralı evleniyor 'O'1 Dün İngiltere Askerf Olralnnn bitiren Kralın* Prenses Din» ile evleneceği bildiriliyor Sandhurst,6 AP)Sandhurst askeri kolejinde dün dip loma merasimi yapılırken,18 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Peyklerde de Yahudi aleyhtarlığı artıyor Macaristanda Yahuju aslından olan Parti idarecileri hakkında tahkikat açılıyor Viyana.6 AA)Burada çıkan Sosyalist Weltpresse gazetesinin bildirdiğine göre.Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Palermo hapishanesine!açlık grevi i'ân edildi Roma.6 AA-Palermo hapishanelerinde bulunan 600 kadar mahkûm af talebinde bulunmak maksadiyle açlık grevine başlamışlardır Hapishaneler müdürü,hoparlörlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • Evlenmeler çoğalıyor o-Geçen yıl içinde 54 216 evlenmeye mukabil seninen ilk altı ayında 5 109 kişi ayrılmış Ankara.6 A-A-Memle ketimizde son senelerde evlen melerde artış müşahade eti/mektedir-Bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER T A T.Y A if Yugoslavyanm ttalya hükümeti nezdindeki yeni elçisi Gregorıtch Romaya gelmiştir.FRANSA Milli Meclis bu sabah ikinel müzakeresinde yatırımlar bütçesine müteallik kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • dördüz eri t/mirli dört kardeşler maşallah epey geliştiler.Dün gazetelerde resimlerini gördük,iyi giyinmiş,efendiden dört zat yavruları Kucaklarına almış,yanlarında kendi kılık ve seviyelerinde on on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • İKTİBAS Alp lasında bir kartal üç çocuğu parçaladı ı ı Gilbert adında bir dağ kJ^vuzu yırtıcı ku^uı inine gir ine a karşı aştığı kemiklerden bazılarının inM» bakiyesi plc.ujiii.ia kanaat gatirdi.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • li sssei şayia,Tarık BOĞUK Şehfr Tiyatrosu saıfatkârlan,Eminönü bölümünde tbnirrefik Ahmet Nuri Beyin Hissel Şayia isimli komedisini temsil ediyorlar.Tiyatrodan bahseden el kitaplarının ve tiyatro hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1953
  • 129 İngiliz makamları,izini bittiği halde karargâha dönmeyen bu kadın teğmeni bir müddet araştırmışlar fakat bir netice elde edemeyince,«kayboldu» kaydı ile dosyasını kapamış lar ve Miss Margrit Sılve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1953
  • 1 Istanbul Üniversitesi talebelerinden bir grup dün trenle Beyruta gitmiştir.Talebeler Beyrutta on gün kadar kalacaklardır.Foto:AP)2Konyanın Konuklar kazasında Teknik Ziraat ve Mekanik Okulu açılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1953
  • Meşhur Amerikalı sinema artisti dansöz Mitzy Gaynor,erkekler hakkındaki düşüncelerini soran gazetecilere:«Yakışıklı erkeklerden çok hoşlandığını» söylemiştir.Dilber dansözün bu sözleri t Amerikadaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ebu Naile güler yüzle tutup,kckladiğı başın saçlarını sıkıca yakalayıp haykırdı:Allanın düşmanını öldürün!Eşref oğlu Kâab,Yahudi taifesinden ve Beni Nadr)kabilesi rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1953
  • Yugoslavia çıkacak MİLLİ KADROMUZ 1 nciye:2 inciye:3 üncüye 4 üncüye:5 inciye:Radyo Kol saati D.Kalem I ı i ¦i I î I Kat'I tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya milî futbol maçında takım kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1953
  • Bu gece karşılaşacak Türk ve Japon güreşçileri TÜRK Kilr JAPON Hasan Gemici 52 Hishimctc Mustafa Dağıstanlı 57 Yonemori Osman Kanbıır 62 Ashakauj» Ramazan Güngör 67 Shimatori Muharrem Kurt 73 Shiumtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1953
  • HAFTANIN PROGRAMI 16 ncı hafta PROFESYONEL lig maçları Cumartesi Mithatpaşa Stadında 15-00 Vefa Kasımpaşa F-Kılıç.Z-Kuyumlu.C-Ergün Şeref Stadında 1500 Beykoz Istanbulpsor R-Atakanı,MÇakar,H-Ozgan Mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1953
  • Geçen devre oynanan Vefa Kasımpaşa maçından bir an 16.haftanın bu maçları çok sürprizli geçeceği tahmin ediliyor Profesyonel kümenin 16 net haftası maçlarına bugün Mithat paşa ve Şeref stadlarında baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1953
  • Bu ne biçim iş?1953 mevsiminin ilk millî güreş teması bu gece Spor ve D Sergi Sarayinda Türk ve Japon millî güreş ekipleri ara-I sında yapılacaktırfi Bilindiği gibi bu müsabakaların organizasyonu» saç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1953
  • A.Millî Futbol Takımını Gündüz Kılıç çalıştıracak Milli takım kaptanlarından ve halen Galatasai ayın antrenörlüğünü yapmakta olan Gündüz Kılıç,İspanya ve Yugoslavyaya karşı çıkacak takımları antrene e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1953
  • Genç millî takım namzetleri gelecek ay kampa alınacaklar Belgikadaki şampiyonaya ka-ışacak olan genç miUt takım namzetleri marün İkinci haftasında tatanbulda kampa alınacaklardır.7 Martta îzmirde;Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • TIMARHANEDE doktor baba sinirli bir eda ile Dello'ya:"oen enin gibi çok köpek besledim» diye bağırdı YIL 53 Kitaplar beni o kadar sarmış* ı ki hepsini birkaç gün »cinde kodum.Bu kitapları okurken ir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • D.P.İstanbul teşkilâtının kuruluş yıldönümü Demokrat Parti Istanbul teşkilâtının 7 nci kuruluş yıldönü mü önümüzdeki cumartesi günü kutlanacaktır.Bu münasebetle ocak ve bu cak lokallerinde eğlenceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı hububat S31 Şl Toprak Mahsulleri Ofisinin harice yaptığı hububat satışla rı son zamanlarda memnuniyet verici bir şekil arzetmektedır.Ofis.haziran şubat devresi içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • ©sür Vergisi beyânnameleri martta maliyeye verilecek Gelir vergisi beyannamelerinin mart ayı içersinde mükellefler tardfmuan doldurularak vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • R klor bugün geliyor Maarif Şûrasına iştirak etmek üzere Ankaraya gitmiş bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Profesör Kâzım İsmail bugün şehrimize dönecektir.Rektör Istanbulda birkaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • İsrail memleketimiz* d *tı buğday alıyor Dış ticaret işleri ile alâkalı makamlardan verilen malûmata nazaran İsrail hükümeti ile 50 bin tonluk bir buğday satış hakkında anlaşmaya varılmıştır.Buğdaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • Et va balık kurumu an İlerliyor Et ve Balık Kurumunun hazırlıkları sona ermek üzeredir.Bu maksatla Amerikadan şehrimize gelen 4 balıkçılık mütehassısı evvelki gün Ankaraya gitmiştir Mütehassıslara Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ m CİNAYETLERE KanittJdn:AZİZ ÖZBAY "Allah emrçtti» kurbanı üstünde 48 Fransanın Güney-Dogu mmtakası bir zamanlar birbiri ar» dısıra vukubulan esrarlı cinayetlerle çalkanıp durmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • $mm ma sıramı Mülkleri ellerinden zorla alınan biçareler çil yavrusu gibi dağıldılar 229 Hoca.cevap vermeden sessizce yanma sokuldu;gözleri yerde olduğu halde teşbihini çıkarttı;okumağa başladı* Padiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 j 5 1 6 İÜ m 1 fcğ^ 7 8 9 10 1 PJJBSi?If ^¦Kn vp9 *i J 12 1 II B!13 Soldan sağa:1 Kalben bağlı olana yakışır bir surette 2 Lâhza,Kaza;Bir edat 3 Tahmin;Ninemin ojes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1953
  • Rüya,bir rahibe günahları nı itiraf etmeğe benzermış.Hiç Mr şeyi saklamamalı imiş.Anne.bu hazin vaziyette de Raven'e takılmaktan vaz g*çe-Meselâ bir sürü domuzu uçarken görseniz bunu da mutlak anlatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Kamyon korsanı yakalandı [Baş tarafı birincide] olarak hapishaneden kaçmıştı-Bu suretle gerek sabıka ve gerek cezaevinden firar hususunda bir rekor kırmış olan Şa habettin evvelki gece Emniyet Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • D.P.den ihraç edilenler D.P.Beyoğlu teşkilâtından Saim Erdem ve Nizam Çelebi ile Kartal ilçesinden Hilmi Canbolat'ın tüzüğe aykırı hareketleri tesbit edilmiş ve kendileri partiden ihraç olunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • MHûmOB,İranlı Zandi'yi dört dakikada tuşla yeniverdim 119 I Bu karşılaşmaları anlatmadan evvel size bir iki satırla güreş salonunun durumundan bahsedeyim,tik gece,evvelce de kaydettiğim veçhile güreşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Yalancı şahit şoför Şaban tevkil edildi o-Taksimde otomobil altında kalarak ölen Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayahbay'ın annesi ve babası ile Ömer İnönü arasında cereyan eden davaya adı kansan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Tekel maddelerinin satışı [Baş tarafı birincide] farkla azamî 600 kuruştur-Bu bölgenin 5-5 milyon kilo olan rekoltesinin 3-5 milyon kilosu 3-4 gün içinde satılmıştır-Tekelin iktisadî devlet teşekkülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Maarif Şûrasının çalışmaları [Bastarafı 1 nci şayiada] kili ve raportörlerini seçen milli Eğitim Şûrası Koru iay onları,gündemlerindeki mevzuları tetkike öğleden sonra devam etmiştir.İlk öğretim Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Nurcular mahkemeye sevkediliyor [Baş tarafı birincide I hakkında Afyon Agırccza Mahkemesinin vermiş olduğu toplatma kararım Temyiz bundan bir müdet evvel bozmuştu.Bunun Üzerine toplattırılmış olan ris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Tito üçlü ittifakın imzalanmasını talep etti fBaştarafı 1 nci sayfada] SfL Popoviç'in Ankara/a yapa* cağı ziyaret airasm J a Türk Yugroslav Yunan Balkan M(id« dafaa Paktının imzası baklanda en son mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Rusyada dört casus tevkif edildi [Baş tarafı birincide] tesine göre üjııeı u-aua ye05u-runuş oıan bu casuslar fi unlardır:I-Sas:İkinci Cihan Harbi şurasında orduuan kaçug» bıid;rıien bu adam sonradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Muhabbet tellâlı milyoner zade Genç kızları fuhşa teşvik eden Jelke'nin duruşmasına dün başlandı New-York.6 AP)Son derecede zengin bir yağ fabrikatörünün oğlu.23 yaşındaki Minot Mickey)Jelke'nin genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Belediye Bankası l Bas tarafı birincidel müzakere edilmesine başlanmıştır İlk olarak Toprak Mansuiıeri Ofisi tarafından değirmenlere verilen hububattan elde edilen tınlar iğin nazırlanan talimat name
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Avrupalı devlet adamları [Baş tarafı birincide] Başvekili Dr-Adenauer'in ilkbaharda Cumhurbaşkanı Eisan hower*le resmî görüşmeler v;ıp mak üzere Vaşingtonu ziyaret edeceğini söylemiştir-Dulles bu beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • sm dâvaların»] as meye şevki [Bastaxafi 1 nei sayfada] yurmanızırica ederim» Fevzi Lûtfi Karaosmanoglu da bu mevzua temas eden bir konuşma yaptı-36 ncı maddenin yürürlükten kalkmasını istedi-ADALET VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • HoUandada yüzbinlerce insan evsiz [Basterafı 1 nci sayfada] ramıştır.Noordgouwe'dakl balkı kurtarma imkanları saatler ilerledikçe zorlaşmaktadır.Resmi rakamlara göre şimdiye kadar tam 1.355 kişi boğul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • iki ecnebi sendikacının basan toplantısı Bir müddetten beri şehrimizde ve Ankarada tetkikler yapmakta olan Amerikan ve Fransız sendikacılar dün Perapaiasta bir basm toplantısı tertip etmişlerdir,îlk o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1953
  • Carney Napoliye döndü JjBaştarafı 1 nci sayfada] Amiral Yunanistanda,Müttefikleri ilgilendiren askerî durumu aBşvekil Papagos,Hariciye Vekili Stefanopulos,Millt Sa-v vunma Genelkurmay Başkanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • BEYAZ SABUN YERİNE PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ!Beyaz sabun çamaşır,çorap,mendil ve bulaşıklar içindir.Bol köpüklü Nefis i kokulu Puro cildini-I zin muhtaç olduğu f sabundur.PURO TUVALET SABUNU Cild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • ilân Maraş Vilâyeti Daimi Encümen Başkanlığından 1—Vilâyetimiz köy,içme suları için aşağıda cinsi,miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 9400)metre muhtelif çapta galvanizli boru tanzim kılman şartnames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki nitelidirlifin şarttan 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 kaci sayfa sunt.2.S0 T.L.İlanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Teklif isteme Hânı Sümerbank alım ve satım mtiessesssiîiden Kayseri pamuklu sanayii müessesesi ihtiyacı bulunan 20 ton 6 milimlik ve 20 ton 8 milimlik çubuk demir için teklif alınacaktır-Kayseri vagon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • İLAN 26.431 M3 Kereste alınacak VLzrajolları 1.Bön3 f£üdür.üğîînd3i 5550-51 üra muhammen bedelli,23431 m3 aşağıda yazılı ebat ve miktarda çıralı çam kereste satın alınması işi pazarhkusulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Gregory Peck,Stokholm'da şerefine verilen bir partide hayran-J lanndan biriyle dans ediyor.3 regorgy Peck ve Me Ferrer ile konuştuk Der iki sanatkâr da yeni filmlerinin gösterilişinde 1 i i hazır bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • hambıyo Kapams [Sterling i.Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.Florin.i,iret rahml iCskoudes ve esnam Açılı* 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MULehaasıai Paaardan bağka har gHn sabah saat 10.30-12 oo öğleden sonra 14.80-17.00 da hasta kabul adar.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Bu nüshada Me'su)Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;NURt AKÇA Matbaas-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 30.000 ton yükleme boşaltma ve anbardan iskeleye ve deniz vasıtalarına nakli veya dehiz| araçlarından iskeleye veya anbara nakli işi kapalı zrf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.j 13.30 Şarkılar.Okuyan:Af itap Karacan.Çalanlar:Cevdet Çağla.Halûk Recai,Hüsnü Coşar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Sümerbank Kayseri ve Adana.Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda müfredatı yazılı mallar 20 Şubat 1953 cuma günü saat 10 da Kayseri fabrikamızda açık arttırma suretile ve şart* namemiz esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Dursunbgy müdüriüğünlen 1 İşletmemizin orman dışı fabrika istif yerinde mevcut 12 partide 1248.228)metreküp normal çam tomruğu 4/2/953 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • inşaat ilânı Alanya Belediye Başkanlığından 1 Alanya kasabasının kale arkası mevkiinde 27310-33 lira kesirli akaryakıt deposu inşaatı 2245.76 lira keşifli bekçi kulübesi inşaatı ki cem'an 29556-14 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • ARPA 1NIBARI Lie Moulin de ia gulette)Komedi 8 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Fransız tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:IS 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:lb 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.S0 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8