Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Şer kuvvetlerine karşı mücadele ükûmetin,ırkçı milliyetçilere,politikacı dincilere,kürtçülere,inkılâpları baltalamak,Türkiyeyi parçalamak yoliyle memleketi içinden yıkarak düşmanın ağzına hazır lokma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Mısır Başvekili General Necip sabık Kral Faruk'un Abidin sarayında bulunan eşyasını gözden geçirmiştir-Kesim Gn-Necibi Faruk'a ait kravatları tetkik ederken görülmektedir Foto;AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Mercan arsası dâvası son safhasına geldi Savcı 12 Şehir MecLsi üyesiyle Belediye Reis Muavini Celâl İzginin 3 aydan 3 yıla kadar hapis erini ist adi Belediyeye «ait Mercan arsalarının satışında yolsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • ibret Aynası Made in Turkey Fransada bir kızcağız «İyi keman çalamıyorum» diye kendini dördiincü kattan a-8ağı atmış.«Her şeyi Avrupadan alacak değiliz ya!iddiasında olanların yerden gökâ hakkı var» B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Çeşmedeki facianın taf si lâtı 17 kıçının cenazesi dan bazın bir törenle kaldırıldı İzmir.5 fT-H A)Dün Çeşme kazasının Sakarya mahallesinde oturan Saadet Anır'ın kızı Nurten Anır ile eşraftan 'Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Beşinci Millî Eğitim Şûrası dün açıldı Şûranın bugünkü toplantısının çok hararetli geçeceği tahmin ediliyor DUd toplanan Millî Eğitim Şûrasında hazır bulananlar Foto:Milliyet Atoan.Ankara.5 Milliyet)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Batı Avrupanın derhal birleşmesi isteniyor Hariciye Vekili Dulles Batılı devletlerin birleşmedikleri takdirde,Amer.kan yardımının azaltılacağını ihtar etti Bonn 5 AP)Amerika Hariciye Vekili John Foste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • •ifaMk'lHÜMHm Bugim şehrimizde hava kısmen kapalı geçecek,sıcaklık derecesinde bir değişiklik olun yacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • I İstanbul'a mevsimin ilk han dün sabahın erken saatlerinden iH* baren yağmağa başlamıştır-önceleri serpinti halinde yağan kaı sonraları büyük parçalar-halinde düşmeğe başlamıştır-Kışm yarıyı geçmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • İngiliz Amerikan görüş ayrılığı işçi Partisi Eisenhowerin For muza kararının vahim neticeler doğurabileceğini iddia ediyor Londra 5 AP)Avam Kamarasında bugün cereyan eden Uzakdoğuya dair umumî müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • D.Parti istişcrl kongresi o-Yarın toplanacak olan kongrenin hazırlıkları tamamlandı Ankara.5 Milliyet)Demokrat Parti istişarî kongresi önümüzdeki cumartesi jninü I Devamı Sa.7 Sü.T do]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Kızıl Çin Başbakanının yayınladığı mesaj Çu-En-Lay,Korede ataşin kesilmesini,görüşmelerin yeniden başiamasmı istiyor Tokyo,5 AP)Kızıl Çjn Dün bir mesaj yayınlayan Kızıl Cin Başvekili Bagbakanı Çu En L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Holanda Icjn milli bir felâket halin] alan korkunç seylâptan bir görünüş Avrupadaki seylâp bir facia halini aldı Batı Hollandanın haritadan silinmesinden korkuluyor Felâketzedelere dlinyanın her taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Kiraların serbest bırakılması muhtemel Meclisin dünkü oturumunda muhalefet partileri sözcüleri mesken kiralarına ait kanun tasarısı hakkındaki görüşlerini bildirdiler X»IWl-ı IHll.mı il »»mm Ankara,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1953
  • Zorlu kaynana O-Kızını almaktan vazgeçen astsubayı bıçakla yaraladı Evvelki gece Yeniköyde bir yaralama hâdisesi olmuştur-Bağlar mevkiinde oturan Mustafa adında bir astsubay» a.ynı semt sakinlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Nene„nin derdi 4M.UMAY emret serbesttiram şimdi şuta* tu sonundan «oım serbes olmıyacakmış iste."Biz yiMIS' i».Sen fim» lamnlilim fca» dar not mtoeaksm m yw ftörize süt satacaksın» O da ne demek ola?M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Belediye Bankası o-ifapüa» iuctkaekt tmeıdi fcöyji im »»esseseni» kvroJ mas;matourto goriUtâ I] Gene)Meclisi bugün «sat 15 de Topianarak şubat devresi çalışmalarına ctevaıu «deortabir Meclisin ougün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • rreitstz Tiyatro tropunun temsilleri Geçen sene Istanbulda takdir-ler toplayan «Bernard Bimont' Fransız Tiyateo Trupu» bu yıl!Michel Vitold gibi kuvveUi bir san'atkârla takviye edilmiş olarak 11 şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • KISA HA BERL E R Fatih shJiyaaalCBaa-«aünden Faöh rial Ur 4e Biuawwy kağan,Fait» TPtataeBi ye Çatytogtt,BfcareaauuHuMyc «okagüm asfalt oterak yatırmağa karar vermiştir.B uyollar tul—fctrtıı» SHB ücnat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • POllSTE #2*i*~ wwwyainMiijpf ¦iwi^m admfe Mr ı^^^p* «e yaştığı ıırthıtfnı-J 1_jiiiIm ^M 3ijm.ni *m dMl «iştir.9MDtM*jnfle quoth F^alanaainda Mr 1 kaim,çırıtfunım £1-QtaAfl hfcM CBSX3MC U Ill M M k ınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Only w mTletia #oba* ityip hvou oft ^Rbi 8omt İmtihaıüann neticeleri önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • ¦im www •Şehir Tiyatrosu Drain Jcısmı Fraaz Mdnr)m CLaliom)adlı piyesini verdi Eser,Asude Zeybekoğlu tarafından tercasae edilmiş ve ŞeWr Tiyatfasa Rejisörü Mösyö Meinol eke tarafından sahneye konul-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Sürüldüğü yerden İtaçan eroinci yaka land Bir müddet evvea eroin satıcılı gı için bir sene 'hapse we iki Bene Bafraya sürgüne mahkûm enliicsn Mehmet înoglu adında 4 lr sabıkalı Bafnadan kaçarak şen ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • I^IX ~İPUT Wf «Wl HALKIN SESİ Bit takım "hane„!ere dair Fatihte lsbeaderpaşa mahailesinde «hsraa ve adresi ile IsminiB neşnedflmemesl ni istiyen bir okuy acura uz* dan aşağıdaki mektubu aldık:«Muhter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Bazı ilâçlar karaborsada Döviz tahsis edilemediği için ithal olunamayan Straptomisw ta«n»nwyor Döviz temin ve tahsisi mevzuunda Tuku tbıüan bazı aksaklıklar yüzünden son gemlerde şehrimizde stroptomis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Gripi Bitlemek İçi» tedbirler aftadı Avrupamn muhtelif memleket lerinde bizılerce ikisinin ölümüne sebebiyet «eren müthiş ¦•bir jgırip saigmmtn mevcut ibnhmtdtıgu Wlinmektedir.Salamın şehrimize kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Şehrin telefon derdi yakında hallediliyor 'stanbıH ve Beyofilundaki katlara fO bitter hatlık iki Haile îttveaîfte v rlldi Son günlerde Telefon Başmüdürlüğüne telefon almak için müracaat edenlerin 8830
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • Röportaj Hem okuyan hem para kazanan öğrenciler Srud)yağı ile kavrulan 43 senelik bir orta okulda «ördüklerimiz?Türk «ocuğu,«anasırı «gnaaeUenlea iıem çok üstün,hem de çok kabiliyetlidir Bunda,hocalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1953
  • CAW İC Türkiye San*at Mektepleri Mezunları Cemiyeti 14 *«&at cumartesi günü saat 15 t» arasında bir tanışma çayı tertip etmiştir.SAM» Beyazay cemiyeti tarafiKUlan tertiplenea Maske» Bate IS ştttoat 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Fecî bir cinayet Diyarbakır,5 T.H.A.Şen limmn tanınmış miiteahhillenn den Bahaettın Demirin oğlu Ziver Demir,7 Kısmın hücumuna maruz kalmak suretiyle 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür.Hu kanlı ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Rusların Orta Doğu siyaseti Yahudilere karşı girişilen hareketin Orta-Doğu petrol siyasetinden doğduğu anlaşılıyor_Vaşington,5 A.A.Birleşik Amerika hava kuvvetleri eswi nliıiam ı umumiye Reisi Genearl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Siyasî İcmal Çin milliyetçilerine dair General EisenhowerMn beynelmilel siyaset sahasında ilk mühim kararı Formoza adasının muhasarasını kaldırmak oldu.Buraya sığınmış Çin milliyetçilerinin,bilhassa R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • A!manyada düello Berlin,4 T.H.A.Alman talebelerinin kılıçla düello yapmalarına yeniden müsaade edilmiştir.Arkadaşları ile üç defa düello yaparak onları yaralayan Wilfried von Studnitz adındaki talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • I Herkes talihini kendisi hazırlar Yalnız K gün kaldı Türkiye Kredi Bankası A.0.İstanbul Büyük Postahane karşısı Beyoğlu istiklâl caddesi 339 izmir Büyük Kardiçalı han Adana özler caddesi 10 ŞUBAT 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Acele ediniz!Ankara Sağlık Bakanlığı Mithatpaşa caddesindeki kaloriferli,tekmil konforu haiz Lüks apartmanın bir dairesine Sahip olabilirsiniz.Bunun için 9/ŞUBAT/953 pazartesi akşamına kadar ğube ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • 128 Nihayet birbirlerinden ayrıldılar.Çünkü her ikisi de sevişme arzusu ile titriyor fakat birbirlerinden çabuk bıkmamak »Çin azamj gayretle kendilerin)frene etmeye çalışıyorlardı.Faruk bunu,bugüne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Alman Mısır ticaret görüşmeleri başladı Mısır,Almanyaya karşı iktisadî boykottan vazgeçmek için 250 milyon dolar tazminat istiyor Kahire,5 A.A.7 Arap memleketi temsilcileriyle yaptığı toplantı esnasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • i JÖRE Bank kokmasına dair r Meclis Encümenlerinde müzakere edilen memur servetlerinin tetkikini bedef tut tuğu bildirilen bir Kanun projesi münasebetiyle bizde balığın baştan mı,kuyruk tan mı koktuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Hırsızlık fpaıı temizlik amel si Bir hafta kadar evvel Kızıltop râk Nahiye Müdürlüğünün bodrumundaki kurşun borular çalın mıştı.Yapılan tahkikat sonunda boruları,Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Bir yolcu trenden düşerek yaralandı Etevelki gece,Sirkeci Çekmece arasında işleyen banliyö treninde bir kas» olmuştur.Tren,Kumkapıdan Sirkeeiye doğru gxdirkenikompartman kapı lanndan biri açılmış ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Eski Kav oyun eşyasında saklıdır ıı ı ı ı ıı ııı I.o—n—ır^^—Gıyabî iiimidrin başîği eski Mısır medeuyefj mahvclniik tehlikesine maruz kalınca o devrin bulun rahipleri bir araya toplanıp bilgilerini ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1953
  • Orman'a dair Bir ağacın ne demek olauğunu biı Türkler pek iyi biliriz.Türkülerimiz bir yandan,balk şairlerimiz ile atasözlerimiz ve darbımesellerimiz öteyandan,ağaç üzerine sevgiliye lâyık,evlada lâyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.02.1953
  • m Itfugosav hükümetinin davetlisi olarak Balgrada gitmiş olan Parlâmento" heyetimiz jerefine Yugoslav Başvekili Mosho Piyade tarafından ziyafet verilmiştir.Foto:ÎFA)2 Son zamanlarda.Nevada'daki tecrüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1953
  • Jm mm* ¦ft;llitfas m i K-BSEw&V-HPi *Bu yıl Cahförniada yapılan en güzel fotoğraf müsabakasını «Jean Peters'in» resmi kazanmıştır.Ç Jean Peters Metro Goldwyn Mayei şirketinin en tanınmış artistlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1953
  • Lizander,öldükten sonra arkasında kanlı şöhret bıraktı Mabed n Je yeminler Ve vaadlerle Tasusluları temin eden Lizander,birkaç glin sonra gizli bir işaretle halkı koyunlar gibi kestirmiş,rezaletler çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.02.1953
  • ir.Kampta bulunan Fenerbahçelilerle geçirdiğimiz bir günün repörtajı Bf i Salâha itin Müzdat Takımın babası,Fikret,arkadaşımıza maç hakkında fikrini söylüyor.Af elin ve Feridun,otelin salonunda koyu F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1953
  • ORDULARARJ KAYAK Geçen sene Ankarada yapılan ve bazı mahzurlarından ötürü bu sene Erzurum bölgesinde yapılmasına karar verilen Ordu Ka yak Şampiyonası 27 ocak 953 günü Erzurum Cumhuriyet Alanında-büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1953
  • Şehirlerarası eskrim t ıı rn itasına katılacak es krimcilerimi» Şehirlerarası eskrim turnovası ilki bu ay yapılacak olan bu turnove har sens tekraıljnzcıktır Bu haftski müsâbaka'ara tanınmış eskrimci)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1953
  • Genç takımlar turnuvası Vioreggio,îtalya)da 7-lf Şubat tarihleri arasında;Partizan,Hajduk,Austria,Kicker» Offenbach Alman)Reims,Bolonya,Milan;Atalanta,FioreiH tina;Lazio;Juventus;Udine} Sampdoria ve V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1953
  • Güreş'er radyo ile verilmiyecelc Yarın akşam Spor ve Sevgi Sarayında yapılacak olan Tüp» kiye Japonya milli güreş mO sabakasının radyo ile yayınlanması mümkün olamıyacaktır.Bu mevzuda İstanbul Radyo i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1953
  • Almanya dünya kupasına ortak çıkmak istiyor 1954 Dünya Kupası maçlar* nı organize edecek olan laviçreyi iki mesele meşgul edivor:Cenevre» Lozan,Zürih,Bern stadları böyle büyük maçlara elverişli değil;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL öşedeki masasında emir bekleyen genç •JoLti'oda vaziyeti anlamış gibi gülüyordu Doktor mektubu uzatıyor 52 Bir şey fark etmezsin?Ne gibi Dello,işte senin de ördüğün bir demir parçası.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERE Nakleden:AZİZ ÖZBAY idam sabahı rahibin başına gelenler 4T Heyetj hâkime bundan sonra iki saat kırk dakika gibi uzun dır zaman-boyunca başbaşa verip istişarede bulundula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1953
  • Telli Hasekinin üçüncü defa düğün arzusu ila sokağa dökülen paraların sayısı bilinmiyordu 228 Emir verdi-Gözlerinin önünde.mumlardan mühim olarak kadınları canlanmıştit duramazdı artık-Tahtıravan sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1953
  • Abone şartları I,r.Rr.Senelik 42 00 A1U aylık 2İ 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İtan şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt 2,50 T.L.i-Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1953
  • İhtimal ki vani gazetelerin yazdıklarından haberdar değildi.Fakat bu işi ona havale edenler Muhakkak har şeyi okuyorlardır Oalırın,badiklerini biz de bilmiş olsaydık şüphesiz vaziyeti başka türlü muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1953
  • 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 t 1 2 3 1 4 5 12 Soadâii saga:I—Mevkuf;Yan^ 2—Saha;Bir harfin okunuşu;Sahil,3—Sahilde;olur.Oranın.Melikesi Belkıstır;ifa et 4—Duman izi,Fakistamnı merkezi:Tersi ayı yuvası.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Londra gazeteleri güreşçilerimizin muvaffakiyetinden bahsediyordu Hindli ile minderden inerken dayanamadım ve o sanki kürkçe anlayacakmış gibi:Nasıl buldun Türk kuvvetini?dedim.Bu sırada Hindli ile in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Çeşmedeki facia riiastarafı 1 nci sayfada"* Evlenme memurluğundaki ni Ahmet Erdem'in düğünleri es-kâh merasimini müteakip,yeni i ı_ü_iJi«jiİMM Mrlil/ıvin Iw.îi.k«*J.2£.ı_nasmda vukubulan tttjfler fir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • D.Parti istişarî kongresi [Baş tarafı birincide] saat 15 de Gar gazinosunda açılacaktır-Kongreye iştirak edecek delegelerin listeleri vilâyetlerden genel merkeze gelmeye başlamıştır-Bu toplantıda hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Batı Avrupa LBa« taralı birim id,1 kaydedilmediği takdirde bu mem leketlere yapılmamda olan Amerikan yarflmınıda durumun icap-1 larına göre tadiller yapılacağını söylemiştir.«Dışişleri Bakam İngiliz,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • An karaya İcar yağdı Ankara-5 Milliyet)Bu-•giin uzun müddetten teeri iyi giden fcava 'bozmuş ve Jbtkaraya îlk defa kar yağmıştır-Sıcaklık ilk defa olacak bugün sıfırın altında sekize düsmüşttr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Gazeteciler Sendikası,«msalsiı kir m&dk «e «ğlenoe gecesi hanrhyor İstanbul Gazeteciler Sendikası şimdiye "kadar esme rast-lanmamış muazzam trtr müzik ve «ğlenoe gecesi tertip etrae-ge karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Mercan arsası dâvası [Bastarafı 1 nci sayfada] diye Reis Muavini Celâl îzsâ ve Şehir Meclisi üyelerinden Mehmet Rurari'm Tarifelerini ihmal etfâklermi belirterek kendilerinin bir aydan 3 neneye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Kızıl Çin Başbakanının mesajı [Basta rafı 1 nti sayfada] tüt olunmasını istemekledir,au garttar,bir müddet evvel Birieğ mıg ıvalietler TeşKiiâtında ii.ua ya tarafından ileri sürülmüştügu Kn Lay mesajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • İki kişi yanarak Ankara,5 Milliyet)Bu sabah Kırıkkale kazasının Faal ovası köyünde fecî bir Hâdise cereyan etmiştir-Alı met Er adında bir-köy 1 ü yatalak olan annesi 70 yanlarındaki Kamer'i her sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Osman Nuri Kont vefat etti Ankara 5 Milliyet)Millet Partisi tSeırel Baskanvekili ve eski İstanbul Mebuslarından Osman Nuri Koni dün gece bir kalb krizi neticesinde vefat etmiştir.'Osman Nuri Körii'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Katim yüzünden işlenen cinayet Adapazarı 5 Milliyet)Kasabamıza bağlı Söğüt lü nahiyesinde bir cinayet işlenmiştir Mezkûr nahiyede oturan 19 yaşlarında Jfanwn Yapıcı ile tbrahim İbiş adındaki iki «renç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Zorlu kaynana m iftara fi 1 nci sayfada];tır-Evvelki gün Mustafayı sokakta poren Lütfiye ile Huriye izdivaç mevzuundaki taleplerini yenilemiş fakat yine red cevabı almışlardır.Buna fena halde kızan Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Bir istasyon soyuldu o-İçinde 50160 bin Ssa takman kasa,meçhul kimseler tarafından çalındı Adapazarı,5 Millivet)Dün peçe yarısı ilçemize bağh Adli ve istasyonu» basa sahralar tarafından soyulmuştur-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Oç mahkûm firara teşebbüs etti Kaçanlar lüıı irini yaka 1 a mak isteyen jandarma Ur taksıjp» çarparak ağır surette yanflanöı Dün Üsküdar Cezaevinde bulunan üç majbJkûaa Bakırköy mahkemesinde yargılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Adapazarmda bir komünist yakalandı Adapazarı.5 Milliyet)Son çünlerde ilçemizde bulanan Vagon Fabrikasının uma' mî helalarının kapı Ve duvarlarına orak cekic resmi ve bazı yazüar vazfldıgı görülerde za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • İngiliz Amer ikan görüş ayrılığı [Baştanrfı 1 nci sayfada] Morriaon,ımilliyetçi Çinlileri serbest bırakmak.hususundaki Amerikan siyasetinin vahim,ne ticeler dogurdbflecegini söylemiş ve demiştir ki:«O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Beşinci Millî Eğitim Şûrası i IBaştarafı 1 ana sayfada)Bandonun çakhğı İstiklâl marşı ile açuan toplant.da.Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan.Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu.Millî Eğitim' V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Höllandanın silinmesinden [Baetaraü 1 nci «arfadaJı lar simdi diğer köyleri istilâya,başlamıştır.Sular yedi kilometre kadar dahile ilerlcnûş ve halkın bir kısmı talılıye edilmiştir.Daha güneyde.Taymıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Hariciyede yeni tayın ve nakiMer Ankara,5 A.A.Dışişleri Vekâleti mensupları arasında yeniden yapüan taym ve nakille re aoit liste aşağıdadır.Atma Büyükelçiliği Müsteşarlığını tedvire memur Şakir 1Bmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Öç petrol durumu Kahire,5 AA-1)Angle Iranian kumpanyasının ablukasını yarını ya teşebbüs eden «Miriella» petrol cemisi yaran ^gece İİüveyş limanına saracaktır Ceminin kaptanı,basın ¦mensuplarının gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1953
  • Kiraların bırakılması [Basta raTı 1 ncİ say imla)nuştu-Kira mevzuunu iktisadî* hukukî ve sosyal bakımlardan tetkik ederken-bunları normal ve fevkalâde haller olmak 'üze-Te tki ayn safhada tetkik etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • •¦riL.0-R A D YO m.12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Tttrkü-Jer «Pl» 13.30 Boston Promenade orkestrasından karışık hafif müzik P1» 13.45 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Yakar.Çalanlar:Cevdet Çağla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • İstanbul Afiliye Mahkemesi İkinci Hukuk Hakimliğinden:951/646 Beyoğlunda Perapalas oteli sahipleri Ferit Kemal ve Misbah Mühayyeş taraflarından Hamalbaşı eski İngiliz sefarethane binasında mukim İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Faydalı Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çar* ganıhs ve cuma günleri saat:İS-16 Eski Sark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve «ima günleri saat:10-12 Topkapt Sarayı Müzesi:Paaartesi hariç her gün 18.40-16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Bu nüshada Me'aul Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURt AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • ZATI 61* Tüm.8-P-Alayına ait bir adet 10699)sayılı Shh-ayniyat makbuzu gaip olmuştur» Hükmü yoktur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilân iare 16 ton tahin helvasının ihalesine talip çıkmadığından tekrar 16/ğubat/953 pazartesi saat 15-30 da Adapazarı As-Sa-AL Koda kapalı zarfla satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Zayi İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ajmış olduğum 31-5191 sayılı ikamet tezkeremi kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Hippolyte Louis Decngis.İstanbul Şahkulu Yeniyol Bostan Sokak No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Kambiyo ve esnan Kapama Sterling Dolar Fr.Frangı lsvigre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea m Açılış 790.50 280.50 0.80 64.08 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı Sotınalma Komisyonu Başkanlığından Aşağıdaki cinsleri,tahmin bedelleri,muvakkat teminatı,ihale zamanı gösterilen üc erupta muhtelif malzeme kapalı zarf usuliyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Dürbün ve Pusla alınacak Ankara M-S-V-Sa.Al-Ko,Genel Başk,dan Ordu birlikleri için yedek parçaları ile birlikte 228690 liralık 6X3Ü veya 8X30 luk el dürbünü ve 81068 liralık el puslası satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Halil İbrahim Şermet A-8492 hesap numaralı borç Benedi İle Sandığımızdan istikraz ettiği 1500)bin beş yüz liraya mukabil Kadıköy Erenköyünde Ethem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • ARPA MBARI Le Moulin de la gulette)komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevflk Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul tngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan başka her g»uı sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Franz Molnar Türkçcsi:sud e.Zeybek oğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi k smı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • içme su tesisatı için dizel alternator C£5lfin İ!ll5lf*2felr «ciıiıı aııııcıwcii\tiler Bankasından 1—Ayvalık kasabası içme su tesisi için fennî şartnamesinde yazılı evsafta dizel-alternatör satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Eshot Umum EVHîdürBüğünden izmir Elektrik şebekesi için aşağıda bildirilen muhtelif malzemö satın almanaktır-Yeraltı Kabloları 1 20 kilometre yüksek tevettür ve 1,5 kilometre alçals tevettür yeraltı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Bölge Müdürlüğünden 1—Aşağıdaki listede adları yazılı iş yerlerimizde mevcut ve bundan sonra alınacak ofisimize ait hububat» bakliyat vesair maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.02.1953
  • Betonarme köprü yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Topkapı Silivri Tekirdağ yolunun takriben 0 000—138+973 kilometreleri arası tesviye,sanat yapıları,betonarme köprüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8