Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Sn baskınına maraz kalan bölgelerden birinin havadan görünüşü Korkunç fırtınanın blânçosu Dört gün devam eden Ortana sonunda Ilolanda'da 1232.tngilterede 546 kişi öldü-Kayıp sayısı bilinmiyor Kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Yü/bası Salfthattin Er Gani İki casusun muhakemesi dün An karada başladı Rusya ve Bulgaristan hesabına çalışan Yüzbaşı Sal&hattin ile er Gani'nin duruşmaları gizli olarak cereyan ediyor [Yazısı 7 ncid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava;az bulutlu geçecek,rüzgarlar kuzey yönden orta kuvvette esecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • jyg T^ NATO Kowetlerl Komutanları BasveHI Adnan Menderesle Mr arada Foto:Milliyet Adnan)Ankara müzakerelerinde alınan mühim karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Mesken Kiraları Kanunu Dünkü müzakerelerde söz alan mebuslar,kiraların serbest bırakılması ve ayarlanması üzerinde Ankara,4 Milliyeti Meclisin dünkü içtımaımla kiralara dair kanunun müzakeresi yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Kudüs radyosuna göre Kızıl Çin ateş kes emri verdi Hu suretle Kore harbinin süratle sona ereceği tahinin ediliyor Kudüs,4 THA.Kudüs radyosu bu geceki neşriyatında şu mühim haberi vermiştir:Komünist Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Eva Peronun muazzam bir heykeli yapılıyor Roma 4 TA)Arjantin başkanı Peronun geçenlerde vefat eden zevcesi Eîva Peron için muazzam bir heykel İnşasına başlanmıştır.Geçen hafta Rio-Belan adında bir Arj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Bir düğün evinin çökmesi neticesinde 17 kişi öldü Çeşme kazasında vukua gelen müessif hâdiseden SO kişi de yaralı olarak kurtulabildi Izmir,4 Milliyet)Şehrimize bağlı Çeşme kazasında müessif bir kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • İngiliz Amerikan ihtilâfı Eisenhowerin Formoza kararına İngiltere şiddetle muhalefet ediyor Londra,4 AP)Yetkili mahfillere göre bugün Hariciye Vekili John Foster Dulles*e,B.Amerikanın Formoza hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Milliyetçiler Derneği fahkikatı yeni bir safhaya girdi Savcılık S.Bilgiç ve T.Tolanın masuniyetlerinin kaldırılmasını Savcılığın bu talebi,Burhan Onat ve İrfan Aksu gibi mebusları ve eğer varsa diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Nato kuvvetleri müşterek bir tatbikat yapacak General Ridgway tarafından tertiplenen ve 9-13 mart arasında yapılacak olan tatbikatı Montgomery idare edecek Ankara 4 Milliyet)Dün Genelkurmay Başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • 118 sabıkalı Sahabettin dun yine firar etti O-Cezaevinden 17 nci defa olarak kaçan azılı hırsız aranıyor Cezaevinden tam 16 defa kaçmış ve bu hususta bir nevi!rekor kırmış olan 118 sabıkalı Sahabettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün toplandı Ankara,4 Milliyet)Demokrat Parti Genel tdare Kurulu bu akşam saat 18 de toplanmıştır.Geç vakte kadar memleket ve partiyi alakadar eden meseleler üzerinde görüşülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Maarif Şûrası toplantısı O-Bugün başhyacak olan toplantıda bilhassa ilk öğretim meseleleri görüşülecek Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri Ankara 4 TA)Beşinci Maarif Şûrası,yarın saat 10 da Gazi Terbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Emirerleri tasarısı reddedildi O-Askeri Ceza Kanununun 114.Maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı Adalet Komisyonuna iade edildi Ankara,4 Milliyet)Beylik Millet Meclisi bugün saat 15 de Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • ¦İ^BKflMKiaaO OBOES İbret Aynası Şöhret belâsı Amerikada bir milyonerin oğlu kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiasiyle mahkemeye verilmiş.Eğer suçu tahakkuk ederse 146 sene hapis cezası yiyecek' Geçenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • Eroin satan bir şebeke yakalandı Emniyet Müdürlümü kaçakçılık bürosu memurları dün yeni bir eroin kaçakçılığını meydana çıkarmışlardır-Fatihte.Müftü Ali sokaeı 39 numarada oturan Arap Fethiye üc Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1953
  • H.F.Ustaoğlu dâvasında dün yeni hâdiseler çıktı Duruşmayı ihlâl etmek maksadiyle taşkınlık yapan dört kişi hakkında takibata geçildi.Ustaoğlu açtığı dâvayı kaybetti Samsun Milletvekili Basan Fehmi Ust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Si n e m a 1 es rai kontrolü Bazı eğlence yerleri ile otel.erin ı'gı.ileıce tecziyesine karar verildi İlgililer sinema ve maçlarda tarife kontrolleri yapmaktadırlar.Bir hafta zarfında eğlence yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Tanzimat müzssine yapılan bağış Tanzimat devrinin mümtaz simalarından Büyük Reşit Paşanın torunu Bayan Selma Koca Reşit tarafından Tanzimat Müzesine kıymetli bağışlarda bulunulmuştur.Bu bağışlar arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Seyrüsefer talimatnamesinde yapışacak tadilât Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğü tarafından Şehir Meclisine verilen seyrüsefer talimatnamesinin 100 üncü maddesinin tadili hakkındaki teklif mülkiye komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • YAPRAK Orman mersiyesi İsrail devleti tarafından önderilen Ur haberler bulini,seçen ayın beşinde tsailde bir orman vücude etinnek teşebbüsünde buınulduğunu bildiriyor-tik idanlarj merasimle dikilen u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • SOHBET GÜNÜ ¦jç İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği 7 şubat cumartesi günü saat 15 te Maçka Taşlık kahvesinde bir sohbet günü tertiplemiştir.ORKESTRA •fr istanbul Üniversite Postası Gazetesi 18 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • re.3 ö Şubat E 1953 3TK Perşembe AKİT VASATI I rttaeş »gle Uaâi ihsasa »tsı mnair 7.08 12.28 15.12 17.30 19.03 527 Bu.23 OcakH 1363 szastI 1.39 6.59 4.42 12.00 1.33 11.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • mmtm Bundan evvelki yazımda 27 ocak salı sayısında Türk musikisinin ciddî bir terakkiye nail olabilmesi için mektep açıldığı zaman neler yapılması lâzım geleceğini üç madde ola rak belirtmiş ve tafsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • »rnfi mm HALKIN SESİ Şoförler cemiyet-inden bir rica Veznecilerde!Balabanağa mahallesinin Vidin litevf ikpaşa caddesinde oturan okuyucumuz Süleyman Çıra yazıyor:«Şoförlerimiz,hele eskileri büyük bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • İngiliz ticareti Anlaşma ve tetkiki ar yapmak üzere bir h ayetimiz yakında Londraya gidecek Uzun zamandan beri durgun giden Türk İngiliz ticarî,münasebetleri son temaslarla yeniden hareket kaydetmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Yağ Hatlarında bir dıişîiklâT* kaydedildi Son zamanlarda şehrimiz yağ piyasasında hissedilir bir düşüklük görülmektedir.Dün kendileriyle görüştüğümüz ilgililer düşüklüğe sebep Olarak,Bakırköyünde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Karacaahmei mezarlığının dılakları yaptırılacak.Belediyenin yeni imar plânında âbide ve mezarlıkların ihya edilmesi mevzuu birinci plânda bir yer tutmaktadır.Bu maksatla 1953 bütçesinde mezarlıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • IstanbuBun fetih yılı Üniversite Türk Talebe Biriiğj fethi kutlama komisyonlarına yardım edecek îstanbulun fethinin 500 üncü yıldönümünün yaklaşması mür naseöetıyle İ.Ü.T:Balığı idace heyeta fethi kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Ticaret Odasının Meclîs Başkanlığına çaktığı telgraf Millî Korunma Kanununun kiralara ait hükümlerinin değiştirilmeği yolundaki kanun tasarısının B.M.Meclisindeki müzakerelerine devam edilmektedir.Tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Yurttan a lif ması isisnen talebeler Maarif Vekâletinin idare etmekte olduğa yurtlarda yatıp kalkmakta olan yüksek tahsil talebelerinden bir kısmı toplu bir halde Vali Muavini Fuat AJperi makamında zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Halim Atyot Pars s e gitti Basın Yayın Umum Müdürü Dr.Halim Alyct dün sabail trenle Ankaradan şehrimize gelmiş ve NATO nezdinde yapılarcak kongreye iştirak etmek üzere uçakla Parise-müteveccihen harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • Röportaj Çiçekçiler doğumdan da.ülümdea de,nişandan da nikâh' tan da memnun kalıyorlar Yazın bir kuruşa satılan karanfil kışın 150 kuruşa yükseliyor En pahalı çiçek orkide:tanesi 25 liramü DEMİ?Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • KISA HABERLER Vali ve Belediye Başkanlı-2a tertip edilen İstanbul külkonferanslarının beşincisi haiTir ve gazeteci Abidin 'er tarafından bugün saat M)da Cağaloğlu öğrenci Loinde «Tarih boyunca demzcim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1953
  • 3 LİSTE Küçükpazaıda oturan 17 flannda Kirmangül adında kız dün tentürdiyot içerek hara teşebbÜ3 etmiştir.Genç hastahaneye kaldırılarak te-1 altma alınmıştır.Usküdaıda Çiçekçi caddede 24 No.lı evde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Siyasî icmal E.s&nhower'in mesajı Amerikan Cumhurreisl Eisenhower kcnçreye gönderdiği senelik mesajında takip edeceği harici siyaseti tereddüde mahal bırakmıyacak kadar acık bir ifade ile anlattı.Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Kısa haricî haberler A M E it İ K A if Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtına mensup ilim adamları dün enflüenzaya karşı koruyucu bir aşı bulduklarını bildirmişlerdir.İSVİÇRE iç Dün Zurichte yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • İngiliz Maliyesi jlüzeliyor^ Maliye Bakanı Butler* «Buna rağmen ithalât tahditlerini kaldıracak değiliz» dedi Londra,4 A.A.Kasım ayında Londrada toplanan İngiliz milletler camiası Kunieran-81 halikınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Bol ivy a da tevkifler o.Hükümet darbesine teşebbüs eden 110 emekli subay tevkif edilerek Şili'ye sürüldü Arica Şili)4 A.A.Dün burada dinlenilen Lapaz radyosuna göre,Bolivya'da salı sabahı büyük tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Bisikleti de Ruslar ^icat etmişfermiş Belgrad 4 T.H.A.Son zaamnlarda ktirei arz üzerindeki hemen hemen bütün icatlar ıbenimsemeğe başiıyan Rusları benimsemeğe başiıyan Rustarafından icat edildiğini id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Fransız Amerikan görüşmeleri sona erd.Fransız Başvekil ve D,şişleri Vekili mart ayında Amerikaya gidecekler sahalardaki akislerine Foster Dulles')n dikkatini çekmiş ve Fransız birliği kuvvetlerinin IJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Bir gök taşı parçalandı New Haven Connecticut)4 A.A.Dün gece semada göz kamaştırıcı bir ışık görülmesi ve aym zamanda kuvvetli bir infilak sesi işitilmesi,büyük heyecana sebebiyet vermiştir.Bu bölgede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Mısırda yeni kttruİM partiye kayüoSmaâmr Kahire 4 ANKA)MŞ.Birlik Partisine bugüne kadar milyon Mısırlı kaydedilmişti Bu partinin genel sekreterliği!Mısır Başbakanı General Nec bin yakın arkadaşı Albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • 127 Margarit Silver de her kadın gibi kanmaya meyyaldi.Kralın ona ateşli şekilde yaptığı bu itirazlar hemen tesir etmişti.Elinin ayası ile gözlerini ve ıslak yanaklarını silip birden neş'e-Jendi.Artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • Lükse m burgfa grevler o-İşçilerin bir ihtar çrevi ilân etmesi Lüksemburgtaki çelik fabrikalarının bütün faaliyetini durdurdu Lüksemburg,4 A.A,Çelik endüstrisinde çalışan işçiler öu sabah,24 saat süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • SANAT HAREKETLERİ L i I i o m Tar* BOĞBA Bir varmış,bir yokmuş,evvel zaman içinde Budapeşte'de Lunaparkta bir atlıkarıncanın çığırtkanlığını yapan bir delikanlı varmış.Bu delikanlının adı Liliom'muş.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • I İKTİBAS sevgisin arattığı bir mucize Küçük Erîc di.s z ve sağır bîr çocuk o masına rağmen babasının büyük sabırla tatbik ettiği metoJ sayesin e ana dilinden başka bazı yabancı dilleri de öğren-dli.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • 6 ÖRE Mo.la bizimkilere selâm etmiş Mahut suikast tahkikatı yapılırken Malatyada Kâşanî Molladan gokıüş bir mektup bulunmuş.Hazret Turk basınım tel'in ediyor,tUârlerüuizl hiç beğenuüyormuş Kalbden kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1953
  • minini Sizler için çalışıyoruz Vadeli mevduat sahiplerine yünlü ve pamuklu satışlarında ol» 10 Tenzilât yapıyoruz faz'a izahat için Bankamız şube ye ajansları emirlerinizi beklemektedir.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.02.1953
  • 2 Bir papazın ve üç gencin ölümüne sebep olmak suçu İle itham edilen Mariam Soulakiotou'nun duruşması Atinada yapılmıştır.3 Geçenlerde Kuzey denizinde vuku bulan fırtına neticesinde Belfast açıklarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1953
  • İpi Öf w'-fi-Kit J Revü filmleriyle memleketimizde tanınan ve sevilen Marie Wilson bu ay içinde Avrupava «rele-çektir.VVılson'un bu seyahatinde ingilterede bir müddet kalarak sinema sanayicieri ile gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Hz.Muhammedi zehirlemek istemişler,becerememişlerdi Selâmın kadını,ResulU Ekrem eti çok sevdiğini öğrenerek bîr oğlak kesti;bütiin vücudunu zehire buladı,piiryan ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.02.1953
  • *H%s i î t t Yugoslavian çıkacak 't%H»^0 5 inciye:MİLLİ KADROMUZ Radyo Kol saati D.Kalem Portföy Çakmak H n i H îr Kat'î tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya millî futbol maçında takım kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1953
  • Alman Fed rasyonu m.ğ „p o.uu Alman b utboi Federasyonu İle radyosunun arası açıktır.Bu sebepten Almanyada maçlar,radyo ile sahadan naklen yayınlanmaz ve maç neticeleri radyo ile verilmezönümüzdeki il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1953
  • Vukas müthiş formunda Yugoslavya millî takımmm Mısıra galebesinde 3-D en bü yük rolü santrfor Vukas oynamıştır-Şehrimizde,takımında sol iç oynayan ve Naci'yi çileden çıkaran bu sarısın oyuncu* ilk dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1953
  • Basketbol liginde puan durumu ve en çok sayı yapanlar İstanbul basketbol liginin 10.sekiz sırayı aşağıdaki basket-İ'JL' Y.Tomâidis B.S.156 hafta müsabakaları cumartesi bolcular muhafaza etmektedir.5 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1953
  • yapacağımız U re ş Gelen kafile içinde 1952 Olimpiyadı 57 kilo şampiyonu Ishii ve 52 kilo ikincisi Kitano bulunmadığı gibi,kadroda Helsinki oyunlarına iştirak eden yalnız bir güreşçi Shimatori vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.02.1953
  • TIMARHANEDE YASAM* Güzel insanlar fena olmazf fena olmıyacağı için A'lah onu güzel yaratmıştır Servfe» İkiaei kralt Mekmui 51 Hele bu kış böyle sürmez,bunun yazı da vardır,diye kindar bir inilti ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1953
  • «Nedir o bakayım?«Ben köpeklerden kurtulmayı bilirim' Uzerime saldırdılar mı bir ağaca tırmanırım».Bu cevap tilkinin yüksekten atmasına vesile oldu.«Şerrin bir hilene mukabil ben yüz tane bilirim.Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ^ Nakleden:AZİZ OZBAY Adalet adına ileri sürülen iddialar 46 Jüri üyeleri Latur'un aleyhinde rey verilirken şöyle muhakeme ediyorlardı:«Bu adam Lassal şatosu cinayetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1953
  • $mw pi$g wwm Cinci Hoca kasıldıkça kasılıyor,Padişahın karşısında nasıl duracağını bilemiyordu 227 Kuzum,sekerim,dedi,niçin asabîleşirsin?Nasıl asabîleşmem!Neler konuştuğunuzu buradan duydum-Canım,sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 tacl sayfa sant.2,50 T.L İlanlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1953
  • f 2 3 4 5 6 7 a S 10 11 12 1 2 3 H 4 5İ 6L_Hİ 11 Un 7 6 m 9 to:11 12 1 Soldan sağa:1,Zevq;Sıkıntılar eski terim)2 Alâ ab iki kelime)Tersi isim 3 Bir mabut;Güzel;Rrkek 4 Kırmızı;Film çeken makine;Bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • YAfAB V^^aMaâdmt Benim için şampiyona benzemiyor diyen Hindliyi 8 dakikada yendim 118 Bilâhara mindere çıkan Gazanıer Bilge rakibi tranü Hasan Saaıyi tuşla,Celal Atık Amerikan W.Kolli tuşla,Adıl Cande
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • israf Ida trenlere karşı yapılan sabotaj hareketleri Telaviv 4 APfc faraü hükümeti pazartesi akşamı Telaviv hatta üzerinde vukua gelen tren kazasının biı aabotaj neticesi olduğunu tesbit ettiği için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Kahve fiaiları yükselmişe başladj Şehrimiz kahve piyasasında son günlerde yeniden bir yükselme görülmektedir.Bu yükselişe sebep kurt yenikll kahvelerin gümrükten el'an Çekilmemeaidir.Fiatlar dün 920-9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • YUZONVZ,CAMAŞ/fi BEYAZ SABUN YERİNE PURO Tuvalet Sabunu kullanınız I Beyaz sabun,çamaşır,çorap,mendil ve bulaşıklar içindir Bol köpüklü Nefis fcoulu Puro Tuvalet Sa unu cildinizin muhtaç olduğu sabund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • YENİŞEHİR FUKARA SEVER DERNEÛt BAŞKANLIĞINDAN Derneğimizin 1/2/953 tarihli senelik âdi toplantısını ekseriyet hasıl olmadığından ana tüzüğümüzün 12 nci maddesi gereğince 8/2/953 pazar günü saat U de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Korkunç fırtınanın blânçosu [Bastarafı 1 nci sayfada] sı için tedbir almaya devam etmişlerdir.ölenlerin 169 u batan gemilerde boğulmuşlardır.30.000 kişinin de evsiz kaldığı kati olarak tesbit edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • 118 sabıkalı dün yine firar etti [Baş ta rafı 1 nci sayfada] tırlıyacaklardır ki son olarak bir kadın kaçıran ve bu suçundan dolayı aranan Sahabettin Fırat,geçen hafta bugün,vani 30 ocak perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Nafo kuvvetleri müşterek tatbikat yapacak [Baştarafı 1 nci sayfada] rafından 9-13 mart günleri arasında bir karargâh çalışma tatbikatı tertiplenmiştir Tatbikatın idaresine başkomutan vekili General Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • İngiliz Amerikan ihtilâfı [Bagtarafı 1 nci sayfada] verdiği karara İngıiterenin Kuvvetle muhalif olduğu bildirilmiştir.Halen Lonurada bulunmakta olan Dulles bugün Anthony âden ile uzun ve mahrem bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • iki casusun mahkemesi Ankara 4 Milliyet} Bu sabah tki Numaralı Garnizon Askerî Siyasi Mahkemesinde biri Sovyet Rusya hesabına diğeri de Bulgarlar hesabına casusluk yapmaktan suçlu iki kişinin muhakeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Eva Peron LBaştarafı 1 nci sayfada] Eva Peron,vefatından evvel neykelinin yapılmasını meşhur ûeykeltraş Toma.ssi'ye havale etmişti.Buenos Ayres şehrinin merkezine dikilecek olan heykel o Asrın kadını)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Bir düğün evinin çökmesi [Bitarafı 1 nci sayfada] katta eğlenmekte olan kalabalık bir davetli kütlesinin üzerine yıkılmıştır-11 i çocuk,olmak üzere 17 kişi,fecî bir şekilde parçalanarak ölmüştür-Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Kızıl Çin ateş kes emri verdi I Baştanı!ı 1 nci sayfada?Pekin radyosu bundan sonra şöyle demiştir:uKomünist Çin'in bu karan Kore harbini sona erdirmek için ilk adımı teşkil etmektedir Kudüs radyosu.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Peruda 50 kist komünistlikten tevkif edildi Lima Peru)4 A.A.Bugün hükümet sözcüsünün bildirdiğine göre,Lima ve Arequipada 50 kişi komünistlik faaliyetlerinde bulunmak suçu ile tevkif edilmişlerdir.Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Eroin satan bir şebeke yakalandı TBastarafı 1 nci sayfada] çilerden Yaşar ve Muhittin ile işbirliği yaparak eroin kaçakçılığı yaptıkları ve eroinleri muhtelif gramlarda paket yaparak sattıkları anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Emirerleri tasarısı reddedildi [Baş tarafı birincide] müzake&sını açtı.Hatırlanacağı gibi birkaç oturum görüşülen bu kanun enine boyuna münakaşalara-mevzu teşkil etmiş,bir çoiı mebuslar bu mevzuda söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • H.F.Ustaoglu dâvasında yeni hâdiseler çıktı [Baştarafı 1 nci sayfadal Duruşma esnasında yine bir badis* cereyan etmiş,bazı şahıslar Ustaoglu lehinde alenen propagandaya kalkışmışlardır.Hâdise iki tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Mesken kiraları Kanunu i Bas tarafı birincideJ 1—Kiraların serbest bırakılmaması tezini müdafaa edenler,kira serbestisinin iktisadi haya tınazda yapacağı sarsıntilar ve kargaşalıklar üzerinde durdu**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Bulgaristan İzmir Fuarına İştirak etmek bitiyor İzmir,4 T.H.A.Bu seneki İzmir Fuarına Bulgaristaf)M1 ria ioti«"oU »~Jt-l-tJ;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Maarif şûrası toplantısı [Bas tarafı birincide] zırlanmış olan İlk Öğretim mevzuları ile ilgili bir sergi açılacaktır.Millî Eğitim Şûrasının bu seferki toplantısına,evvelkilerden çok daha fazla ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Karabiyt v esnain Sterling Dolar Fr.Frangı w İsviçre BY.Belçika Pr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi.Bskoudes Açılış Kupanı» 790.50 280.50 0.80 64.08 5.80 54.12.50 73.68:40 0.44.80 0.0L878 9.73.90 791_280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1953
  • Armatörler Anka» aya bir heyet gönderdiler öteden beri vapurlardan alınmakta olan yüzde 10 nakliye vergisi,birkaç seneden beri 150 gros tonajından yukarı olan yelkenli motorlara da teşmil edilmişti.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • ¦¦¦MH1I Yün Mensucat Makineleri Satışı.Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi «Ipekiş in Ankara Fabrikasında mevcut bir kısım Dokuma.Apre ve îplik makineleri pazarlık suretile satılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • IstanVıl 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.İ3.30 Gus Viaeur orkestrasından dans müziği Pl)13.45 Şarkılar.Okuyanlar:Nevin ve Saliha özertem Kardeşler,Rabia Bukni Çalanlar:Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve esma günleri saat:tt İt Eski «ark Eterleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«artesi hariç her gün 1S.40-16.S0 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bn nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Banldıffı yer:NURİ AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • İstanbul Belediyesi ilanı Mükellefin adı Şubesi Verginin Tebliğ edilecek Mükellefin son İtiraz kom* Hfcyıt ve soy adı cinsi evrakın cinsi ikametgâh adresi Tarih ve No.Hüsrev Karaca Beyoğlu Bina Şube T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • 1st.Lvz Amirliğinden ver Kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkmayan 15 ton Dikenli tel ve 3D ton Daner teli bu defa pazarlıkla 9/Şubat/953 pazartesi saat 11*30 da izmit Dz-Ik Mrk-Sa-Al-Ko.da satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • İstanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı için bir adet kum eleme makinesi satın alınacaktır.Şartnamesi eksiltme günü olan 10/3/953 tarihine kadar idare veznesinden alınabilir-1588)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • DRAM KISMI LİLİON Yazan:Fran/Mulnar Türkçesi:ksude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesldir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42167 Komedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • A R PA AMBARI Le Moulin de la gulette)Komedi 8 perde Yazan:Marael Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • Tazan:îbnirrefik Ahmed Nur Pazar günleri saat 15,30 da matine.Cumartesi,pazar ve perşembe akşamları saat 21 de Gişeler saat 13 de açılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden*.Eksiltmeye konulan iş 1 Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya vadisinde 1/25 000 ölçekli harita alınmasına esas teşkil etmek üzere nirengi şebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1953
  • «İdeyi bozmaz,fcılbr »s böbrekleri yormu 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8