Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Bugün şehrimizde hava;öğle-I ye kadar yağışlı,sonraları bu-I lutlu geçecek,rüzgârlar değişik I yönlerden orta kuvvette esecek.I hava sıcaklığı biraz diişecektir I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Kore Türk Silâhlı Kuvvetlerinde vazife gördükleri sırada üstün muvaffakiyetleri ve liyakat» leri görülen 14 gazimize ve iki şehit ailesine dün İstanbul Üniversitesinde yapılan bir törende bronz yıHız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • iki Çankırı mebusu D.P.den ihraç edildi Dün toplanan Yüksek Haysiyet Divanı Kâzım Arar ile Kemal Atakurtun müdafaalarını dinledikten sonra ihraç kararını verdi Ankara» 3 Milliyet)Demokrat Parti Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Üçlü Balkan andlaşması hazırlıkları Yugoslavya,t ta 1 van m bu pal» ta girmesine muhalif olmadr ğını bildirdi Belgrad,3 AP)Resmi Tanjug Ajansı dün gece Yugo» lavyanın Türkiye ve Yunani»tanla hazırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Milliyetçilere ait takrir P.P.Grupunda reddedildi Purtiden atılan Sait Bilgiç'in takririni trfan Aksu takabbül etmek istedi Başvekil Menderesi hükümetin her nevi memleketi tahribe matuf teşekkül ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Beyoğlunda büyük bir kumarhane basıldı Polisin çok güç şartlar içinde yaptığı baskında 12 kumarbaz suç UstU yakalandı Emniyet Müdürlüsü 2 nci gece sabaha karşı basmış vt Şube memurları,bir aydan be-po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Japon milfî güreş takımı dün geldi Şehrimizde 1 milli ye 2 temsilî karşılaşma yapacak olan Japon güreşçileri dün saat 16-45 do şehrimize gelmişlerdir-2 idareci,2 hakem ve 8 güreşçiden müteşekkil olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • İbret Aynası İsim babalığı Meclise bir tasan verilmiş,adı «Balık baştan kokar kanunu».Tasannın İçişleri Komisyonunda aynen kabul edildiği bildiriliyor-Anlaşılan metni iyi.Fakat isim garibimize gitti.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Dün geceki yangın Yesildirekte,Telkin sokağındaki Mustafa Denizere ait makarna fabrikasının malzeme deposunda dün gece sanı 21 aralarında yangın çıkmıştır.Bir gaz ocağının patlaması neticesinde husule
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Formozaya ait kararlar büyük akisler yarattı İngiltere ve Fransanın endişesine mukabil diğer memleketlerde memnuniyet duyuluyor Parla,3 AP)Cumhurbaş-büyük bir kuvvet bulundurmakkanı Eisenhower in Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Dördüzlere yapılan yardım İzmir Belediyesi İzmirli dördüzlere 500 liralık yeni bir yardımda bulunmuştur-Besimde Adalet Hürriyet Müsavat ve Uhuvvet adlı kardeşler görüyorsunuz-Foto:Este)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • C.H.P.Genel Başkanı İnönü Celal Bayan ziyaret etti Bir saat süren görüşmede muhtelif memleket meseleleri hakkında fikir teatisinde bulunuldu Ankara,3 Milliyet)Rol-günlerde Reisicumhurla mııha-memnuniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Mrşl.Tito Türkiyeye geliyor Parlâmento heyetimizle görüşen Tito,Bayarın davetini memnuniyetle kabul etti Pula 3 AA-hususî muhabirimizden)1 »ubat aksamı Mareşal Tito ve Yugoslavya'da bulunan Türk parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1953
  • Ege ve Marmara bölgelerinde yeni komutanlıklar ihdas ediliyor Ankarada Nato Komutanları ile mühim müzakereler yapıldı Millî Savunma Vekili ve Türk yüksek komuta heyeti ile misafir amiral ve generaller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • x :A' »I YAPRAK Para ve Saadet I «Seçenlerde Yüksek SDkononıi ve Ticaret Rioktebi talebesi arasında para ve saadet hakkında bir münavupildi «Para saadeti eder mi.etmez mi?Tezi karşılıklı müdafaa edibn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • pe t J ST£ •if Bir tmüddet newel £ilivritte!aralarındaki bir alacak meselesi yüzünden arkadaşı Osman Özkanı öldüren Nurettin "Tuzunun:duruşmasına dün 3 üncü Ağır Cezada başlanmıştır."Bir müddet evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • KISA HABERLER Eminönü ilçesi dahilindeki kullarda bulunan Yavrukurt hır yarın yapılacak bir îtörenle birbirleriyle tanıştırılacaklardır.Tören saat 14 de Kadırga Itkoku lunda yapılacaktırif İstanbul Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Cemiuet 0 Kadıköy Yeldegirmeni Orta okulunda fakir talebelerin menfaatine *bu gece saat 21 de "Kadıköy Opera sinemasında bir defile tertiplenmiştir.Defileye Av rupa güzelleri de iştirak etmektedirif T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Bir hâkimin bekârlara yaptığı nasihat Londra,3 Nafen)1.500 bo janma dâvası ile meşgul olmuş olan hâkim Bcobell Armstrong,tngilteredeki bekâr erkeklere nasihatta nulunmuş ve dört ka-j «3m tipinden sakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Bir ie!hırsrzı tevkif edildi Bir kaç gün evvel Eyüp'e bağlı Alibey kövü civarındaki Sevtandere mevkiinde JFethi Dost adında bir köylünün tarlasından geçen,muhabere şebekesine ait 1300 metre bakır tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • »taarif Müdürlüğünde yapılan top-ant)Dün öğleden evvel Millî Eğitim Müdürlüğünde.Müdür Muhittin Akdik'in başkanlığında B-Kemal Çağlar,Z-iPalk îzer.Cahit Tanyol ve Salâhattin De mirkan'ın iştirakiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Beş yıllık imar plânı 1 Dün Vilâyette bir 'toplantı yapıldı ve mevzuu ile i.ğili bazı kararlar alındı Beş yıllık imar planının tahak kuk etmesi için çalışmakta olan komisyon dün sabah bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • w A«a HALKIN SESİ Balık avcılarına dair Kadı köyde Söğütlüçeşnıe» de Şair Sururî sokağında oturan bir okuyucumuz,adının neşredilmeınesi rloasiyle-şunları yazıyor:«Her zaman değil,fakat ihtimal vakit v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • münasebeti® saat ıl 15 de I stasia',Ünivarsil&s: fi£İ3 büyük bir tören yapıla Kore Tlırk Silâhlı Kuvvetle rinde vazife gördükleri sırada gösterdikleri üstün hararı we liyâkattan dolayı 15 'Kore gazisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Yardım d rneiderinin rkoırtrtjHâ isrtenryor İlimiz dahilinde yapılan »içtimaî yardım mevzûlaı/ında görüşmek üzere şehrimiz baıika •ve ticarî müesseseler müdürleriyle tanınmış Ecirlerin ve'hayırsever ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Bir dstandırroı 4«y hap]s yatacak Faruk A İt o;ıa adında hiıi İh-karışı Hamdiye ve arkadasfr Nurettin Arpacı. bir müddetevvel dolandırıcılık Buçur.dan' mahkemeye «verilma&tifjehrimiz i tacirlerinden â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Wl"—UTII—HAİLİM.Yabancı bir memlekette vazife gören diplomat ve subaylarımıza,memuriyetlerinden ayrılırken ekseriya o memleketlerin mümtaz nişan veya madalyalarından birinin verildiğini gazetelerde ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Dün fecî bir kaza oldu o-Samatyada 'banliyö treninin altında kalan bir göçmen hastahanede öldü Dün sabah saat b.'lJ sualarnda Zey Unburn u üe ^anıatya istasyonları arasında bir vatandaşın ölümü ile ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Bakır fiat lan birdenbire yükseldi •Piyasada Son günlerde bilhassa iithal malı bakır 'fiathırmüa i bir yükselme müsuhede edilmektedir.Dün.görüştüğümüz bakır.tacirleri-buna sebep olarak Ekonomi Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Kaçakçılık yepan tacir yah «'andı iEmniyot 2 nci Şube Müdürliiçü Mraçakcılık masası memur lan dün sa bah '0sep 'Koncaeül admd»;biı-taciriniBeyağlu Tünel basmrin.Gazeveoi Hsoka&mdaki yazıhanesine bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • IHWk-Tugos'av ticaretinin gelişmesi IBir müddetten beri sehrimizdebazrtetkihlerde bulunan Yu sroslav ticaret'heyeti dün «aat 15 te Ticaret Odasına eıelerek tacirlerimizi e görüşmüşlerdir.Ticaret Od.mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1953
  • Röportaj Mahalleli ibu «ökağm adına ne diyormuş?Üç isimli)bir sokak Otomobil mezarlığı Geçebilene aşkolsun mit DENİZ İşte meşluır sokaklarımızdan biri.Geçenlerde Almanyada bir mahkemede Istanbulun boz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Almanyada Naziliğin em izlenmesi meselesi Washington,31 A.A.Tem silciler Meclisinin demokrat üyelerinden Dollinger dün Meclise sunduğu bir kanun tasarısında Almanyada naziligi temizlemek için takip ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Kısa harici haberler ALMANYA:Federal Almanya istatistik Bürosu,Sovyet işgal gölgesindeki cPlân Komisyonu tarafından Batı ve Doğu Almanyada bir nüfus sayımı yapılmış ve ol de edilen neticeler teati ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Irak Dışişleri Vekilinin yaptığı topSant» Tahran,3 A.A.tran Dış îşlert Vekili Hüseyin Fatımî.Suriye,Lübnan,Ürdün,Suudi Arabistan ve Mısır diplomatik temsilcilerini kabul etmiştir.Bu görüşme sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Olumundan sonrada iyilik yapan kadın Londra,3 Nafen)tngil terede Eaton Bishop köyünde bütün hayatınca hayırseverliği ilo tanınmış olan Mrs.Olivia Juliana Minenin isminde bir kadın 88 yaşında ölmüştür,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Siyasî İcmal Iran ve Rusya İran hükümeti,Abadan petrollerini millileştirmeğe karar verdiği bu hareketi ilk tasvip eden devlet Rusya olmuş,kendi servet kaynaklanın bizzat idare eylemek milletlerin en s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Çekoslavak kabinesinde degişiklik Teni karalan bir teşkilât kabine üyelerinin faaliyetlerini kontrol edecek Viyana,3 A.A.Prag radyosu dün gece Çek hükümetinin olağanüstü bir toplantıyı müteakip hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Bir milyonerin oğlu muhakeme ediliyor Fuhşa teşvikten muhakeme edilen sam ğın 146 yıl hapsedilmesi İhtimali var New-York 3 A.A.En az Üç genç kadını fuhşa teşvikten ve bunlardan para almaktan sanık bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Bolivyâda ayaklanma o-Ayaklanma» mevkuf bulunan İSÇİ liderlerinin serbest bırakılmasiyle yatısjtmla bildi Lajpaj 3 A.A.Tüfek,tabanca,balta ve sopalarla silâhlanmış bin kadar köylü Cochambamba meydanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Elizabethan seyahati O-İngiltere Kraliçesi bu sene sonuna doğru kocasiyie birlikte uzun bir seyahate çıkacak Londra,3 A.A.Dün gece Buckingham sarahyından yayınlanan bir tebliğde bildirildiğine göre,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Israiîde bir trene sabotaj yapıldı Telaviv,3 A.A.İsrail ordusunun bir sözcüsü Hayf ı Tel aviv hattı üzerinde bir marşandiz treninin altında,bir mayın patladığını bildirmiştir.Maynın patlamasını müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • General Taylor Korey'e vardı Seul,3 A.A.General Maxwell Taylor,sekizinci Amerikan ordusunun komutasını almak Üzere bu sabah buraya gelmiştir.Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Başkomutanı General Mark Cla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • t i DOGÜBANR'ın Kıymetli müşterilerine ikramiyesi 300 Bahçeli ev yeri ilk çekiliş 25 Nisan 1953 Her İOÖ Liraya 1 kur'a numarası Eminönü Asmaaltı Telefon:21359 29815 DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • 126 Ne kadar geyret etse,bu tip kadınlar,kafiyyen iki elindeki parmakların yekûnunu geçmiyordu.Farkında bile olmadan adeta insiyaki bir hareketle bu yeni sevgilisine sarıldı ve kendine bile yabancı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • Üniversite ve halk Tarık BUĞRA Kabuğu içine kıvrılmış bir üniversitesinin varlığı yokluğuna eşittir.Böyle bir üniversite yarasa yarasa memur istihsaline yarar;fakat buna da pek iyi beceremez.İsimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • İKTİBAS Amerikanın Rusyadan satın aldığı ülke:Alaska Ümid 4 iyarı adı verilen bu muazzam kara parçası,çok az nufüsa malik olmasına rağmen en seri şekikle inkişaf eden Amerikan bö gesidir Alaska'dan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1953
  • 6 ÖRE At eti Gazellerde uzun uzun yanlan biı habet okuduk.tstanbulda at kesiliyor,gizUden gizliye at eti satılıyormuş Arkadaşlarımızın buna Şaşmalarım,hayret etmelerini Diı türlü anlayamadık.Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.02.1953
  • 1A Evvelki gün Ankara'ya "fc gelmiş olan NATO Güney Doğu Bölgesi Başkomutanı Ami.Mountbatten askeri müzakerelere başlamıştır.Genelkurmay Başkanlığında yapılan bu toplantılara Milli Müdafaa Vekili,Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1953
  • 4Q.2 2 «Su Perileri» filminin unutulmaz artisti Esther Williams'in kocası Pat Cage'den ayrılacağına dair J haberler tahakkuk etmemiştir.Zaten Hollyvvood'da ideal anne olarak tanınan Estherin yakınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1953
  • HEIÎGÜN TARİHTEN MERAKLI BlR VAK'A Kazma kuyuyu,kendin düşersin sözü ekseriya doğrudur Satirin eşraf ve ayanını ab!uka etmiş olan kazaklar,ikide bir silâhlarını doğrultarak onları idam edecekieriyie t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.02.1953
  • Demirkapı Bostancı geçiik maçları Geçen pazar gttnü Bostancı ata dında yapılan Demirkapı ile Boa tancı Genglik maçı 3—3 beraberlikle neticelenmiştir.Maçın birinci haftayımını De mirkapımn 1—0 galibiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1953
  • Okullarda spor hareketleri Çamlıca Kız Lisesi baske şampiyonluğu nasıl kayne Kıziararası voleybol şampiyonu olan Çamiıcalılar baskatboS şampiyonluğunu bir şansızlık eseri olarak kaybettiler Istanbul M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1953
  • Kîsa spor haberleri if İskenderiye,3 A.A.BeL gradın «Partizan takımı» İsken deriye karmasını 4—1 yenmiştir.Birinci devrede Yugoslav takımı 2—0 galip bulunuyordu.Bu suretle Partizan takımı Mısırdaki so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1953
  • Dün şehrimize gelen Japon güreşçileri uçaktan indikten sonra I.11 I ıreş ekibi ıkı gunluk bir n sonra dün şehrimize ge Memleketimizde muhtelif karşılaşmalar yapacak olan Japon güreşçileri saat 16.45 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1953
  • Basketbolde onuncu hafta Galatasaraa,Moda,Fenerbahçe ve ğ Beyoğltıspor rakiplerin nasıl yendiler Gittikçe büyük bir alâka toplayan İstanbul Basketbol Birinciliğine bu hafta da devam edildi-MODA VEFA H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1953
  • rroıesjroHeı samı musaoaKaıan uç nana sonra nınayeticnıyor Lig'in kuş bakışı görünüşü Fener bahçenin şampiyonluğum büyük bir ihtimal ile bu pazar günü yapılacak Beşiktaş maçı tayin edecek.Siyah Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.02.1953
  • c—Onlar sizi öldürmezlerdi,ci nayet işliyecek kadar sinirleri Dostunuz Cholmondeley'u unutuyorsunuz.Sizin sırlanma bildiğimi anladığı zaman az date bsoi boğuyordu.Sırlarımı bildiğinizi mi?Evet.Bir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1953
  • TIMARHANEDE YIL Antepli,canhıraş bir ses çıkararak yere yuvarlandı.Dello hasmını tekmeliyordu 50 Dikkat et hele.dedi.Bu ihtaı üzerine evirdim,çevirdim bir Şey göremedim.Et parçaları arasında çı* kan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Homed!S perde Yazan:Marsel A.chard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahnqye koyan:Muhsin Ertuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY Şahitler Latum tanımadıkları hakkında yemin edemiyorlardı 45 Peki PoJ kimdi Adam bu hususta küçük biı malûmat dahi veremiyordu.Arkadaşı hakkında söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1953
  • usmu mı utmamı Ahmet Paşa Padişahı ziyaret ettiği güıv denberi damatlık meselesini düşünüyordu 226 yürüdü-Kahkahalar yükseliyordu Şafak sökünceve kadar sevgilerinden,evjenmelerinden bahsettiler;sevişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1953
  • 1 2 3 4 5 7 8 9 to 11 12 1 2 3İ 4 HU 5 lî'^V^jH 6 7 a ®i llgWfe] r 10 11 t 1 m JHHSİİ Soldan sağa:1—Bir kaideniz kazası;Gayesi;Tersi su.2—Olmamış;Ced.3—Beyaza teşbih edilir.Dus et;Dokundurma.4—Büyük.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Vali Gökay,dün Anka raya gîiti Vali ve Belediye Reisi Ord-Prof.'P.K-Gökay "Maarif Şûrası toplantılarına katılmak tizere dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir-Ay rica metro mevzuunda alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • ıı.m ıjBj.MIBF^KENDİ HACMİNİN 250 MİSLİ köpük veren sabun.PURO Traş Sabunu JT cpEhİ t:x:x:Ö i ıff^jfi [Jb x:lllli En sert sakalları ddhi.60 saniyede yumuşatır Cildi besler,tazeleş* tirir ve güzelleşti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Bir seyrüsefer memuruna kamyon çarptı Evvelki erün Kasım adında bir şoförün idaresindeki 5997 plâkalı taksi Galata Köprüsün den geçerken seyrüseferi idare eden Mustafa Ürçino adındaki memura çarparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Zati Sungurdan haraç isteyen iki zorba Savcı 1 j k ve Emniyet makamları bir Torbalık ve haraç alma hâdisesine el koymuştur-•Eyüp semtinde oturan Arap Basri ve katil Burhan Adındaki iki kişi evvelki sr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Demokrat Parti istişarî kongresi Şehrimizde Demokrat Parti ilçe başkanları dün Parti Vilâyet •Merkezinde' bir toplantı yapmışlardı r.tlçe başkanları,bu toplantıda,Ankara.la yapılacak olan istı.şari ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • C.H.P.Genel Başkanı Bayan ziyaret etti fB&şteiTafı 1 nci sayfada!^u ^örü.jme esnasında iktidarın acm gönlerde milli birliği bozmaya matuf muzır cereyanlara karşı takip ettiği hattı rtarekât et.rafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • AnkaradaNato komutanlariyle mühim mizakere tBaştaraf 1 nci sayfada] general Muzaffer Göksenin,Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanı D Schlatter şerefine Hava Kuvvetleri kararşâhında bir kokte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Yalta ve gizli anlaşmaların feshedilmesi o-Eisenhowcr'in nutkunu müteakip bir mebus bu hususta kanun teklif etti Washington,3 ArA Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyelerinden Charles Kersten,dun Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Loudrada ilk galibiyeti güzel bir Nasuh temin etmişti 118 Evvelce de belirttiğimiz gibi Kamp bir âlem,bir ana baba günü idi.ıFakat buna rağmen ge rek disiplin gerekse sporcuların j iaşesi bakımından e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Milliyetçilere ait takrir redediidi [Bas tarafı birincide] dini gösterdiği bir sırada Başvekil Adnan Menderes söz almış ve iîrf an Aksu'nun.Demok rat Partiden ihraç edilmiş olan Sait Bilgic'in takriri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Katil börekçi tevkiî edildi ı Evvelki aksa m Kasımpaşada ki.skanc.iik yüzünden karısı Ha-mideyi bıçaklayarak öldüren İbrahim Tüysüz dün geç «akit Ad-lıyeye verilmiştir.Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • iti MU ftP.den ihraç «dildi i Bastarafı 1 nci sayfada!sanfidü sarsmak,sevgi,saygı ve itimadı bozacak şekilde1 hareketlerle suclandmlmıslardır BİU ŞEHİR MECLİSİ tJYESİ PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ Şehrimiz De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Üçlü Balkan andlaşması TBaştarafı 1 nci sayfada] turnasını gayet müsait karşılıyacagını bildirmiş,fakat İtalya bu teşkilata girmeden evvel Ro ma ile gayet sıkı müzakerelerde bulunulmasının yegâne şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • [Baş tarafı birincide 1 Pariste çıkan L'Auröre gazetesi iri puntolarla şu tenkidi ileri sürmüştür:«Büyük devletler arasında ^kurulmuş böyle J bir koalisyon,obilhassa böyle vahim meselelerde,müttefikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • İrşl.Tito Tiirkiyeye geliyor Bas taralı birincide] ki akislerini anlatmış bir ara heyecanına mağlup ola rak gayet samimî bir ifade ila «İstanbul dünyanın en güzel setindir,onu asli unutamam,tekrar muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • Beyoğfemda büyük bir kumarhane basıldı I Bas tarafı birincide 1 muvaffak olmuşlardır Beyoğlunda.Kalyoncu semtinde.T3oğrnmacı Bakir sokağındaki 48 sayılı evde oturan Metanet Türk'ün,evini bir kumarhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • 1 ı I Muhalefetin radyodan faydalanması Başvekil dün İçişleri Komisyonunda Faîk Ahmet JJarBtçu ve arkadaşlarının teklifi,ni cevaplandırdı Anara,3 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisi Media Grupu Başkan Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1953
  • F.Duties Ridgway ile görüştü Paris,3 A.A.Amerikan Dışişleri Vekili Foster Dulles ile NATO kuvvetleri 'Başkomutanı General lRidg\vay arasında cereyan eder görüşmeler hakkında şimdiye kadar' hiç bir ret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.t 1^dalıdır.GRiPiN 4 saat ara İle günde 3 adet alınabilir.Mideyi bozmaz,kalbi böbrekleri yorma*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • KAYIP 1st.Altıncı Şubeden almış olduğum şoför ehliyetimi ve 1st.Yüksek Ekonomi ve Ticaret Oku lundan aldığım şebekemi kay-bettim.Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.Şoför ehliyeti S:cil No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Bölge Müdürlüğünde)1—Aşağıdaki listede adları yazılı is yerlerimizde mevcut ve bundan sonra alınacak ofisimize ait hububat» bakliyat vesair maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTaŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Kadıköy icra Memurluğundan:952/1331 2449 lira 32 kuruş borçtan dolayı haciz olunarak satışına karar verilmiş olan Suadiye Karakol sokak eski 107 ve yeni 346 kapı numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • ¦lân Maraş Vilâyeti Daimi Encümen Başkanlığından 1*—Vilâyetimiz köy içme sulan iğin aşağıda cismi» miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 9400)metre muhtelif çapta galvanizli boru tanzim kılınan şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Tekel Genel MUdUHUğU ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından Mevcut şartnamesine göre azalır çoğalır,2129 kilo ıskarta işçi elbisesi pazarlık suretile satılacaktır* 2 Pazarlığı 18/2/953 çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • "Süperfcsfat Alınacak,Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden idare ihtiyacı için Beş yüz bin lira muhaırmen bedelli ve yirmi üç bin iki yüz elli lira geçici teminatlı iki bin beş yüz ton süperfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları_Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri 7/2/953 cumartesi saat 11.30 da Ankara MSB.1 No-lı Sa-Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • muıujct ftbone şartları IiT.Kr.SeneUk 42 00 a ıtı aylık 22 SO Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 00 Ecnebi memleketlere İki misildirlifin şartları 2 ve 3 Uncu sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sant.2,50 T.L.Hanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Devlet Orman İşletmesi Dursunbey müdürlüğünden 1 İşletmemizin orman dışı fabrika istif yerinde mevcut 12 partide 1248-228)metreküp normal çam tomruğu 4/2/953 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • DRAM KISMI LtLİON Yazan:Franz Molnar Türkçssi:Asude Zeybekoglu Her çarşamba akşamı talebe geceyidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • mmfmmmimimmm 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri.İdare eden:Semih Argeşo.1-ETpopy Andalucia,2-Saint Saens Le Deluge,3-V.Schherrzinger Aşk ftesmigeçidi)isimli Op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • İstanbul Birinci İcra Memurluğundan:952/1112 Bir borç için satılmasına karar verilen 3 alet dolabı 5 isterlize dolabı ve 4 tedavi dolabı ve 5 tedavi iskemlesinden ibaret ve Amerikan mamulatı hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Hakkâri 118.Syy.Jandarma Alay Komutanlığından insi Miktarı Fiatı Tutarı Lr.Kr.Lr-Kr-Et Yarısı sığır)35 ton 1 25 43750 00 Et Yansı koyun)1—Cins ve miktarı yukarıda yazılı et Hakkâri'deki 118 Sy* J-Alay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:IS 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve otuna günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Sümerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda müfredatı yazılı mallar 20 Şubat 1953 cuma günü saat 10 da Kayseri fabrikamızda açık arttırma suretile ve şartnamemiz esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.02.1953
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır tiler Bankasından Tesisin işler Kasaba adı Vilâyeti halde keşif Geçici teminat N e v i bedeli TL TL.Derik Mardin 131780-30 7-839—2 adet 75-85)PS Dizel gurubu ve şe-Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8