Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Neyzen Tevfik dün törenle defnedildi Vefatı büyük bir teessür uyandı ran büyük sanatkâr ve musiki üstadı Neyzen Tevfik Kolaylı'-nm cenazesi dün mütevazı bir törenle kaldırılmıştır-Cenaze töreninde Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Kaybolan iki askerî uçağımız dün bulundu Her iki uçağın da dağa çarparak parçalandığı ve pilotlarının şehit düştükleri anlaşıldı Ankara 30 Milliyet)Millî ri uçağımız nihayet bulunabil-Savunma Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Pöcciardi Türkiyeye geliyor Bugün Kahıreye gidecek olan İtalyan Savunma Vekili dönüşte Ankarayı ziyaret edecek Kahire,30 AP)El Ahbar gazetesi bugünkü bir yazısında ttalva Müdafaa Vekili Rodolfo Paccia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Londrada sisten ölenler Son bir hafta İçinde ölenlerin say.sı 2484 ü buldu Londra 30 A.A.Londra sıhhat teşkilâtının yayınladığı bir rapordan anlaşıldığına göre,•6 aralıkta son bulan hafta içinde Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • 4/toMk el uMuw Bugün şehrimizde hava;sabahleyin sisli,öğleden sonra bulutlu geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Mesken kiralan meselesi dün Mecliste görüşüldü Millî Korunma Kanununun 30 uncu maddesinin tadili müzakeresi sırasında H.Şevket ince,haddi zatında bu maddenin meriyette bulunmadığını iddia etti Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Bulgarlar hesabına casusluk yapan vatan haini mahkemeye sevkedilirken Bir casus idam talebi ile mahkemeye verildi Göçmen olarak galen MUzekka hesabına çalıştığ Ankara,30 Milliyet)Bu sabah iki numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Koreden bir yaralı kafilesi geliyor Ankara.30 Anka)Koreden dönen yaralı kafilemiz hak kında Millî Savunma Bakanlığının yayınladığı tebliğ aşağıdadır:Kore'den yaralanarak yurda dönmek üzere U-SM-S-Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • ibret Aynası Biten ne Zengin mi zengin.Üstelik bir katar daha devesi var ve ölen deve ne develerinin en değerlisi,ne de en sevgilisi.Fakat adam oturmuş boyuna hüngür hüngür ağlar.Dayanamamışlar;«Uzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Hapishane firarisi Sahabettin Bîr hapishane firarisi yakalandı Bir buçuk ay kadar ewd ceza evinden kaçan sabıkalı hırsızlardan Sahabettin jTırat evvelki gece Kadıköyde yakalanmıştır.Hapishaneden kaçtk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • 25 yıllık memurlar Ankara 30 Milliyet)Bugün İçişleri Komisyonunda,25 seneyi doldurduktan sonra tekaüde sevkedilecek memurların kaza mercilerine müracaat edip edememeleri mevzuu uzun tartışmalara yol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Köprülü bu sabah geliyor Üçlü pakta zemin hazırlıyan bu seyahat İngiltere ye Fransada da büyük akisler uyandırdı Türkiye Yugoslavya ve Yunanistan arasında imzalanacak üçlü bir Balkan paktı için.zemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Amerikan Dışişleri Vekili F.Dulles Avrupa seyahatine çıktı Hususî bir uçakla Romaya hareket eden DuJles'e Harold Stassen refakat ediyor Washington,30 ANKA)Amerika Birleşik Devletleri D.şi^leri Bakam M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • "Başaran,donan* mamıza katıldı pılan törene ait tafsilât 7 nd Bir müddet evvel Amerikajyola cıkan «Başaran» fr gemisi dün limanımıza tir-Bn mUnasebetle yaızdadır.VV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Başvekilin ziyafeti Ankara 30 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes yann basın toplantısına davet ettiği gezetecilere Ankara Palasta bir 6gle yemeği verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Bir kaza kurşununa kurban «iğden Erdoğan uışanlısiyle dansederken Ankara cinayetinin tahkikatı Ankara 30 Milliyet)Bir kaza kurşununa-kurban giden Üniversite muhitinde olduğu ka dar şehrimizde de büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Aml.Mountbatten gitti Evvelki gtin Ankarayı NATO Akdeniz Deniz resmen ziyaret eden Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Monntbaten dün tzmire gitmiş ve General Wyman karargahı ncl~ ti ro«J%îvırda bulccmıışta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1953
  • Başmuharririmiz Ali Naci Karacan Anlcaradan bildiriyor:III.IHI II Başvekil A.Menderes'in basın toplantısı çok ehemmiyetli oldu Menderes,İnönünün beyanatına nazikâne bir lisanla temas ederek esaslarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • YAPRAK Derdler ve derd ortaklığı ULUNAY Şu «arip dünyada deritâz adam a-lmuyor Dertli olsalar 4a mutlaka dert vanaca* bîrini ararlar-Şikâyet telâkki edilmedin fakat dertlilerin dert ortağı gazetelerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • KISA HA ir Ankara vapuru,esaslı bir revSzyan görmek üzere dün Istinye tersanesine auruuı^lır.Ceminin tamiri bir buçuk,iki ay «tadar devam edecektir.İT Dün limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • P O LİSTE ı m II III •fc Kasımpaşada oturan Arslan adında biri üe,uzun zamandan beri araları açık olan Ke-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • llic.15 31 Ocak Ra.18 Ce 1953 Ocak 1372 Cumartesi 1S68 VAKİ fcr VASATt EZANÎ GUaa öğle ikind Aksa Yatsı ş 7.15 1.27 i 15.06 m 17.23 18.56 1.60 7.04 9.44 12.00 1.34 İmsaJ I t 551 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Azerbaycan.Gürcistan ve Şimalî Kafkasyanm muhacerette bulunan salahiyetli millî siyasî teşekküllerine mensup tanınmış temsilcilerin geçen aralık ayının on birinde.Al manyanın Münih şehrinde toplanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Yugoslavyadan yapılacak ithalât Yueoslavyaya ihraç edilecek 50 bin ton buğdaya karşılık olarak ithal edilecek malların miktar ve cinsleri tespit edilmiştirilgililerin beyanına göre,Yugoslavya'dan inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Tamir ve inşa edilen gemiler Şehir hatlarının Kalamış vapuru Haliç tersanelerinde makine,tekne ve kamara tamiri görmektedir-Tamir isleri mart ayı basında tamamlanmış olacaktır-Avtn tersanelerde tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Daire müdürleri bir toplantı yapacak İller Kanununun 24 üncü maddesi gereğince fl idaresi eu be müdürleriyle resmî daireler müdürleri 2 şubat pazartesi erü nü saat 17-30 da Vilâyette Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • KONGRELER İr Türk Devrim Ocakları Beyazıt Şubesinin yıllık' kongresi nisap temin edilemediğinden 4 şubat çarşamba günü saat 14 te Marmara lokalinde yapılmak üzere tehir edilmiştir.İr İstanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Maarif Şûrası için yapılan hazırlıklar Bugün Çemberlitaşdakl Muallimler Birliğinde büyük bir toplantı yapılacak 5 şubatla Ankarada toplanacak olan 5 inci Maarif Şûrası için gelirimizdeki hazırlıklar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Suçüstü yakalanan esrarkeşler Emniyet İkinci Şube kaçakçılık masası memurları evvelki grece Kuledibinde bir esrar tekkesini basmışlardır-Salih ve Yılmaz Ülker adında iki kardeşin,oturmakta oldukları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Sanayi Odasında yapılan toplantı Şehrimiz Sanayi Odası meclisinin avlık mutat'toplantısı dün saat 17 de Ticaret Odası konferans salonunda yanılmıştır.Toplantıda Odanın hesaj)raporu tetkik edilmiş ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Kurulacak yeni orman O-Orman Mühendisleri Cemiyeti İstanbu'da bir Fatih ormanı tesisine harar verdiler Yeşil Türkiye Orman Mühen dişleri Cemiyeti idare heyeti dün cemiyet reisi Cemal Tüzün'ün rivaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • HALKIN SESİ Yerinde bîr teşhis Hukuk Fakültesinden,Tur han Aygül isimli bir okuyııcıımu/daıı aşağıdaki mektubu aldık:«Fetih yıldönümü için hazırlanan projelerin büyük ve muhteşemle tinden başlıyaraken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • Bir şoförün hazin ölümü O-Üşümemek içıa arabasına mangal koyan bir şoför dün sabah ölü olarak bulundu Şişlide ölümle neticelenen bir zehirlenme hâdisesi olmuştur Feriköyde.Avukat cadde-j sinde 26 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1953
  • A ~w&Arifn r I M w Müzeyyen Senar muamması Amerikalı opera sanatkârı Kemiksiz kadın Meşhur şarkıc1 Om İt DENİZ Tanınmış radyo şark MÜZEYYEN SENAR MUAMMASI:Geliyordu,gidiyordu,evlenecekti,evleniyordu,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Aareşal JuLı eliyor ki:Fransız,orunları tta^kunıandain Mareşal Juııı,Ame ilkahların da bulundukları bir tonlaniıyı vesile ittihaz,edere» utun bir nutuk irat etmiş,Avrupa vo dünya vaziyetüıdeu Anıenk.»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Ava Gardner Kenyadan Romaya döndü Nairobi,30 A.A.Tanganika ve Kenyada çevrilen Mlyük bir av filmi olan cMogambo» ytı ti Ava Gardner dün Nairobi'den bitirdikten sonra,sinema artisti Romaya gitmiştir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Rusyaya verilen batılı notaları Washington,30 A.A.Amerika,Fransa ve İngiltere Sov yet hükümetine verdikleri benzer notalarda,Avusturya ile yapılacak sulh andlaşmalannm müzakerelerini peşinen tahdit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • GUaeen EllsabPth'te çıkan İkinci bir yangın Southampton,30 A.A.Dikkatsizlik dolayısiyle dün Queen Elisabeth transatlantiğinde çıkan ilk yangının söndürül?meşinden 24 saat sonra,geminin Ur kamarasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Rusyamn 1953 yılı jnyaseti Sovyetler müstemleke mem-J leketlerinde ihtilâller çıkar-l maya hazırlanıyorlar Viyana 30 AP)imadaki Batılı diplomatların hadiselere dayanarak verdikleri izahatlere göre Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Almanyada grip salgını Batı Almanyada ffripten ölenlerin sayısı 97 yi buldu Bonn.30 A.A.Batı Almanyada hüküm süren grip.salgını son 24 saat iğinde biraz daha şiddet kesbetmiştir.Dünden beri kaydedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Vereme karşı biber Karabiberi teşkil eden unsurlar üzerinde araştırmalara başlandı Filadelfiya,30 A.A.Kara biberin uzun müddet bozulmadan kalabilmesinin sebeplerini araştıran kimyagerler grupu,bu araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Umumiyetle iyi haber alan bir kaynaktan bildirildiğine göre,ispanya ile Amerika arasında askeri ve iktisadi anlaşmanın nihai metni kaleme alınmaktadır.İNGİLTERE İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Türk Ticaret Bankası 1953 İKRAMİYE PLÂNI 350.000 Lira EV PARA ALTIN TRAKTÖR OTOMOBİL Tasarruf hesaplarında her 150 LİRASI bulunan müşterilerimiz ikramiye çekilişine iştirak ederler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Asyada komünizme karşı alınan tedbirler Japon Dışişleri Bakanı,komünistlerin Asya ha kını nasıl istismar ettiğini izah etti Tokyo,30 A.A.Japon Diyet Meclisinin acılığı münasebetiyle dış politika hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • 'ıWı unun aıı GÖM Hububat ihracatçısı Türkiye Gazetelerde okuduk.1952 mahsulünün idrakinden sene nihayetine kadar 867150 ton hububat satılmış,bunun 331.614 tonu gemilere tahmil edilerek müşteriye tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Rusyadan çt' ar lacak Yahudiler Tel Aviv 30 AP)Arjantin Başkam Peron'un Rusyadan ve peyk devletlerden çıkarılacak Musevileri Arjantine kabul dûceğini bildirmesi üzerine dün ta rail Dışişleri Vekilli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • İKTİBAS Taç giyme töreninde teşhir edilecek elmaslar Öyle ki bu törenin ziyaretçileri dünyanın en iyi taş ı pı lavtasını E izabetin elinde tu açığı kraJf asada gör acakl?r ir İngiltere Kraliçesi Eliza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • Yürekler acısı Günler ne çabuk geçiyor.Hangi günler?Yıllar ne çabuk geçiyor,yıllar yıllar!Büyük fethin beş yüzüncü dönüm yılına ne kaldı şunun şurasında.Şubat bir,mart iki,iki de nisanla mayıs,demek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1953
  • 122 Masanın üzerine bırakmak üzere uzattığı bardağı elinden almak üzere Margrit Büvete eğildiği zaman,Faruk,ay lardan beri ilk defa olarak büyük bir heyecanla sarsıldığını hissetti.Çünkü bu harikulade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1953
  • K~.«*V*ı* RESİMLE HADİS 1 Reisicumhur Celâl Bayat Tenis Kulübünün Ankara Palas pavyonunda tertip ettiği suareye şeref vermiştir.Foto:Basın)2 İngiltere Milletler Camiasına mensup ve Kore sularında faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1953
  • Eski Yunanistanın spor hareketleri bugünkü gibiydi Boksu severlerdi,uzun ve yüksek atlamada kızlar erkeklerden ileri idi.Koşu'arda,bilhassa sevgilisinin alkışına mazhar olmak İçin can verirlerdi Ta Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1953
  • 'phi'1"" İP iMMı tfgL #1 L S^W I.mtmı tvHr Amerikan askerleri tarafından «Bazoko girl» olarak seçilen Marilyn Mourue pek yakında Ko-ı •k reye gidecektir.Marilyn Mourue geç'en yıl da Koreye gitmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1953
  • DİKKAT Bugünkü Vefa İstanbulspor maçında muhtemel bir hâdiseyi önlemek için alâkalıların peşinen bir tertip almaları zaruridir Sulhi Garan Kulağıma bir şevler calindi ve bunu bir spor muharriri arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • Yunanistaua geliyor îngil terenin meşhur Arsenal ve Almanyanın gözde üç büyük kulübünün Atinada ikişer,maç yapmak için teklif ettikleri bedelleri Atina futbol bölgesi kabul etmiştir.Haber aldığımıza g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • Gecen devre oynanan Vefa îstanbulspor maçından iki ayrı görünüş Bugün Vefa îstanbulspor,ey koz-Emniyet karşılaşıyor Profesyonel lig 15.inci hafta cumartesi günü karşılaşmalarına bugün iki stadda birde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • Milliyetin büyükj spor anketi!1 O Yugoslavlara çıkacak millî kadromuz Kati tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya milli futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımı* dan besi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • Basketbolde onuncu hafta müsabakaları nasıl neticelenebilir?İstanbul 1.küme basketbol karşılaşmalarına bu hafta da bugilnve ve pazar günleri Teknik Üniversite spor salonunda devam edilecektir.Fikstüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • Bundan evvel yapılan profesyonel boks maçlarında Fransa Amram'la karşılaşan Aieko Profesyonel boksörlerimizin bu gece yapacakları maçlar Vefa Kulübünün tertip ettiği ta müsabakalarda Garbis Leandre il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • ¦PT—gT—İİ1HM.H Günün programı Fudbol profesyonel)Dolmabahçe stadında Saat 15 00 Vefa İst Spor Şeref stadı 15 00 Beykoz Emniyet Amatör)Şeref stadı 1300 Beykoz Sümerspor Fenerbahçe stadı 1300 Anadolu To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • 57 kiloda lîitano *2 de Yöne More.73 kiloda Shiomatori 79 da Hirano 62 de O sak a w:Ağır sıklet Sone apon güreşçilerinin hususiyetleri ve aramızdaki farklar nelerdir?Bundan evvelki yazılarımızda tJiu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.01.1953
  • |i Erdal f I Barkay iyileşti Bir kaç gün evvel Ame-rikada bir otobüs kazası î 5 geçiren kıymetli atletleri-nıi/ılcn Erdal Barka v'ın j hastahaneye kaldırıldığını S bildirmiştik-Son aklığımız malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi S perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul İngiliz tiyatrosu temsilleri mttnasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk Ecnebi memleketler» iki mtelidtr İlân şartları 2 ve 3 üncü aayfa sant.4 TL.7 ve 8 inci sayfa »ant.2,50 T.L.Hânlardan mesuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi dördüncü hazine salonu için açık eksiltme suretile sekiz adet)27 metre kare tutarında şartname ve resmine uygun olarak teşhir vitrini yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • Lazıruvan:bati t U.iA& 8 9 10 11 12 Co'Jan salı:1 Peygamberimizin medfun bulunduğu şehir;Sed et 2 Vazife;Başımıza giydiklerimizden 3 Gideceği yeri söylemiyen kimseye sorulan sual 4 Cenubi Amerikanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu Nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • Sözlerime inanınız.Sir Marcus sabahı beklemek daha hayırlı olacaktır.Bu gibi hareketlerin cereyan şeklini çok iyi bilirim.Askerlik ettim.Gece böyle bir ise girişmek tehlikelidir.Herif karanlıktan isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • mmu m wnmm VAZAM:Bektaş,üzerine aldığı vczifeyi yerine getirmek için uğraşıyordu 232 Korkulacak bir is değil paşam,dedi.Sultanımız bir sokakta karşılaştığı araba dolayısiyle sıkısın kaldı da,defi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^cİnayetUr/Nakleden:AZİZ ÖZBAY Latur,karısı tarafından yediği silleden intikam almak istiyordu 43 Fırın müşterileri de onu tanımakta gecikmemişler,kendisi ile karşılaşınca tedbirli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1953
  • Aşık Câbir efendiyi polisler haksız olarak tımarhaneye neden getirmişlerdi 4*-Fazla rahatsız ettiği i^ir»,daha ziyade hükümetin onurunu sarstığı için mahkemeye *erılmış,hasta olduğu meydana çıkınca bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Mesken kiraları meselesi dün Mecliste görüşüldü [Baştarafı 1 nci sayfada] de bulundular Tekil,kira tahdidinin Avrupanın birçok yerlerinde tatbik edildiğini,tsviçrede yapılan bir referandumda halkın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Londrada sisten ölenler [Bastarafı 1 nci sayfada] rin sayısı ise 2484 tür.Vefiyatın bu kadar yüksek rakamlara baliğ olmasının sebebi sistir.Filhakika sisli hava dumanın ve kükürt buhannın dağılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Köprülü bu sabah geliyor [Baştarafı 1 nci sayfada] Sual «Türk Yugoslav Yunan üçlü andlaşması aktedilecek midir?Cevap «Gayet tabiî,fakat biz halen,ihzari devredeyiz.Müzakereler olgunlaştığı vakit,üç Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Bir casus [Baştarafı 1 nci sayfada] Uslu adındaki casus bazı askerî sırları Bulgarlara satmaktan suçlu bulunmaktadır* 60 yaşlarında bulunan Müzekka Uslu bir kaç defa gizli olarak Bulgafistana girip çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Pacciardi Tiirkiyeye geliyor [Bastarafı 1 nci sayfada] buradaki İngiliz elçisi,Pacciardi ile yaptığı bir görüşmede,îtalyanın Mısıra askerî malzeme temin etmesinin ingiliz hükümeti tarafından hoş karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Başvekil A.I toplantısı {Baştarafı 1 nci sayfada] di ve gecen defa yapılan toplantının memleketin demokratik inkişafında ehemmiyetli tesirler yaptığını ve çok faydalı olduğunu belirttikten sonra o top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • 25 yıllık memurlar [Baştarafı 1 nci sayfada] Usun tartışmalardan sonra,komisyonca hazırlanan madde aynen kabul edilmiştir.Bu suretle 25 seneyi dolduran memurların tekaüt edilmeleri halinde kaza mercil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Ankara cinayetinin tahkikatı [Bastarafı 1 nci sayfada] tesi son smıf talebesinden Erdoğan Atalayın ölümü etrafındaki tahkikata bugün de devam edilmiştir.Tahkikatın bugünkü safhasında hadisenin başlang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Mithat Kalabalık vefat etti Ankara 30 ANKA)Muheelif Valiliklerde ve bu arada İstanbul Valiliğinde değerli hizmetlerde bulunmuş ve son defa Danığtay Mülkiye Dairesi «aşkanhğından emekliye ayrılmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Koreden yaralı kafilesi geliyor [Bas ta rafı 1 nci sayfada] kut,Onb-Ahmet Yergenli.Abdullah GenQbavrak.Mehmet Gürkan,Er İbiş Mertli.Arîf Oruç,Ali Yılmaz.Abdurrahman Ateş.Harun Tüysüz.Memis Küçük.Atıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • "Başaran,tamir gemisi dün geldi Amerikanın memleketimize yapmakta olduğu askerî yardım cümlesinden olarak Terilen «Ba* saran» tamir gemisi d;hı öğleden sonra limanımıza gelmiş ve yapılan töreni müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1953
  • Kaybolan iki uçağımız bulundu [Baştarafı 1 ne?sayfada] Yazı ile pilot Astsubay Üstçavuş Mahmut Şengü idaresindeki Merzifon hava üssüne ait olup 27 ocak 953 günü kaybolan iki Sipit uçağından bir tanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • i i Beyaz perdeyi terkedea şarkıcı kovboy Roy Bogers yeni çıltlıgmae butıin aile efradiylc birlikte bir gezintide Sinema dünyasından haberler ROY ROGERS BEYAZ PER-DEYİ TERKETTİ Amerikanın en çok sevil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Tommy Dorsey orkestrasından dans müziği Pl.13.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif îçli,Şükrü Tunar 14.00 Karışık hafif saksofon so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ Beyaz sabun çamaşır,çorap,mendil ve bulaşıklar içindiryt Bol köpüklü Nefis kokulu Puro cildini* zin muhtaç olduğu sabundur.PURO TUVALET SABUNU Cildinizin gizli kalan güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pasardan bafka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.80-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • Neşriyat Ansiklopedi* Fai,43)Türk Ansiklopedisinin 13 neü fasikülü güunışUr.du ı'aâikttlde de B)harfiyle İlgili maddelerin incelenmesine devam olunarak Berberi dili)Bergama)Berlin)gibi mdldcler üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • Kambiyo ve esnan Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi liîskoudes Açılış üapanıı 790.50 281.00 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 790.50 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • Drsm kısıt Saat 21 KOCA Bİ Yazan:C Fehmi Bj Telefon:tftO*rfl3'Jİ k*SH BALtKEStR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Gril EMİNÖNÜ BÖL Eski Halkevi binası' ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan:Somerset Mau Çeviren:Bet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • Türkiye İ$ Bankası k Şubesi Memurları Yapı ratifi Yönetim Kurulund Kooperatifimizin selnel genel kurul toplantısı 19 perşembe günü saat 16 d kiye tş Bankası A.Ş.fi Şubesi binasında yapıl dan sayın or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • DIKKA İMZASIZ PAL Ti-aş bıçağı paket takliddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 200 ton balyah kuru ot 26/2/953 peri saat 16 da Ezine As-Sa-Al-Koda Batın alınacaktır-30.000 lira geçici teminatı 2250 liradır.Yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1953
  • Türkiye BANKASI 1 YAVRULARINIZIN I YARINIM 1 EMNİYETE ALMAK 1 YAZİFENİZDİR!I 739?047
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8