Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • m liugün şehrimizde ve civannda hava;sabahleyin sisli ve günün devamınca bulutlu geçecek,bava sühuneti biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Neyzen Tevfiği dün kaybettik Bir milddetten beri hasta olan Neyzen dün saat 19 da hayata gözlerini kapadı Büyük şair,büyük musikişinas,filozof ve zamanımızın yegâne hiciv üstadı Neyzen Tevfik'i dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Böbreksiz çocuk öldü O-Tın âlemini günlerce meşgul eden Maurius Renard annesinin böbreği ile ancak bir ay Taşıyabildi Paris.28 AA)25 aralık günü annesinden alınan bir böbreğin aşılanması suretiyle yas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Yanarak batan Empress of Canada fi Dünyanın en yolcu vapurlarından biri olan «Empres of Canada» nın 24 saat devam edem bir yangından sonra battığını dün bildirmiştik* Besim vapuru Gladstone doklarmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Şilenin Doğancı Köyünde bir telsiz cihazı bulundu Emniyet ve savcılık hâdisenin bir casusluk işiyle ilgisi olup olmadığını tahkik ediyor Emniyet Birinci Şube Müdür lüjrü memurları ve Savcılık evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Ali Handan boyanan Rita Rita yine yalnız kaldı Rita Hayworth evvelki elin Reno mahkemesinde kocası Ali Handan boşanmıştır-Mahkeme aym zamanda Ali Hanı.Rita'va kızı Yasemin için senede 50 bin ile 30 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Ustaoğlu dâvası «Büyük Cihat» gazetesinde Atatürk ve inkılâplar aleyhine yazdığı yazılardan dolayı D* P-den ihraç edilen Samsun Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğlu'nun yedi gazete hakkmda açtığı dâvaya dtin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • D.Parti istişare kongresi Her vilâyetten üç delegenin iştirak edeceği toplantı 7 şubatta yapılacak Ankara,28 Milliyet)öğrendiğimize göre Demokrat Parti istisarî kongresi 7 şubat tarihinde Ankarada top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • İstanbulini Fethi Derneğinden altı üye istifa etti o Şubat ayı içinde fevkalâde bir toplantı yapılacak istanbul Fethi Derneği idare heyetinden bazı azaların istifa ettiğine dair çıkan şayialar üze rin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Gl.Taylor Korede Tokyo,28 Radyo)Amerikanım Kara Kuvvetleri Kurmaybaşkanı Collings ile birlikte Koreye giden 8.Ordumm yeni komutanı Maxwell Taylor bugün Birleşmiş Milletler kuvvetlerini teftiş etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Vergi ceza usulinde değişiklik Bu suretle vergi usulü kanundaki aksaklıklar giderilecek Ankara.28 Milliyet)5815 sayılı Vergi Ceza Kanunu ile Vergi Usul Kanunundaki mahzurları bertaraf etmek 1« cin.yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • m:s l| sf J^vf jJbb r-V;"ı PP* J 1| DUn Malatyaya sevkedilen Necip Fazıl Kısa kürek Haydar pasa carında Sait Bilgiç'in itirazını Asliye Ceza Mahkemesi reddetti Süper mUrşit Necib Fazıl dün Malatyaya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Balkan Paktı tahakkuk ediyor w—m* m*m Atina görüşmeleri tam bir anlaşma içinde sona erdi Üç memleket arasında Balkan savunması ile ilgili bir pakt imzalamak üzere önümüzdeki ay bir toplantı yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • ibret Aynası Aman uyandırmayın Bir albay 1930 da emekliye ayrılmıssa 389 lira.1935 de emekliye ayrılmıssa 333 lira.bu tarihler 1944 ise 385 Ura.1949 ise 438 lira,1950 ise 525 lira emekli tahsisatı alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Askerî müzede meydana çıkan tarihî eserler Baha biçilmez şaheserler arasında Timnrlenk'in ve eski Hind hükUrııdarlarmm silâhlariyle Abdölkadiri Geylâni'nin sancağı da bulunuyor.Askerî Müzede,öteden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Emir erleri kanununun ilk müzakeresi dün bitti Meclis uzun müzakerelerden sonra "emirerlerini usulsüz kullananlar hakkında Askerî Ceza Kanununun tatbikim kabul etti Ankara,28 Milliyet)Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • Menderesin ikinci basın toplantısı o-Başvekâlette yapılacak toplantıya istanbul,Ankara e İzmir den 20 gazeteci davet edildi Ankara,28 Milliyet)Başvekil Adnan Menderes cuma günü saat 16 da Başvekâlette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1953
  • General Necip fakir halka para dağıtırken Mısır,ingiltereye karşı sert tedbirler alıyor Sîr gazeteye göre Sudanın istiklâli tanınmazsa mukaddes cihat ilân edilecek Kahire,28 AA-Anka)hat kısmını havi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Kahve buhranı mı?Dün sabah kuru kahvecim;Kahve,piyasada azalıyor-Bilmem ne yapaça* Kız?dedi l/ahal alayım dedim Fakat ticarî muamelelerden anlavıs tarafım biraz zayıf olduğu için bütün bu izahatın içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • KISA HABERLER it Vali Gökay,Musevi vatandaşlarımızın hahambaşılıgına seçilen Rafael Sabana bir tebrik telgrafı göndererek vazifesinde muvafakıyctler dilemiştir.Şehir Hıfzıssıhha Müessesesinde 1952 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • P O L 1 3 T E Evvelki gün Sultanahmet cezaevinde kanlı bir hâdise olmuş,Aziz adında bir mahkûm,Ahmet adındaki gardiyanı şişeyle başından yaralamıştır.Dün Kadıköyündeki Hale sinemasının bacası tutuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Tıp Fakültesi Profesörler kurulunun toplantısı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulj »1ün aylık mutad toplantısını yapmıştır.6u toplantıda Kurul,doktorların ihtisas müddetinin uzatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Ticaret Odasının yeni bütçesi Ticaret Odası Meclisi dün saat 14 30 da toplanarak geçen hafta görüşülmesine başlanan 1953 yılı bütçesinin müzakerelerine devam etmiştir."Yeni yıl bütçesi 256 bin lira fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • SigortctcıSar toplantısı Sehrıraizdeki sigorta şirket* lerİDİn temsilcileri dün Ankaraya gittiler Şehrimizdeki resm!ve hususi sigorta şirketleriyle Dış Ticaret Umum Müdürlüğü temsilcilerinden müteşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • HALKIN SESİ Otobüs işletmesinden bir rica Nişan tabında Rumeli caddesinde oturan okuyııcularımızdan Cem Kutay yazıyor:«Belediyenin otobüs servisi çok yerinde bir kararla,Spor ve Sergi Sarayında müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • 23 dükkân dün kiraya verildi Açık arttırma suretiyJe kiralanan dükkânlara yüzden fazla talip çıktı tnşaalı tamamlanmış bulunan BeyazıtLaki yeni Sahaflar Çarşısında mevcut 23 dükkân ile bir kahve ocağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Şişlide bir otomobil kazası oldu Şişlide oturan Heıiton Vartanyan adında biri,dün Halâskargazi Caddesinde karşıdan karşıya geçerken,Sami adında bir şoförün idaresindeki 12672 plâkalı taksinin sadmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Uyku hapı yutan bir çocuk öldü Evvelki gün Kadıköyde Yeldeğirmeninde Karakolhane aokak 91.numaralı evde oturan Fatma adında genç bir kadın çamaşır yıkarken 3 yaşındaki kızı îffet,1 yaşındaki kardeşi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • On Uç yaşındaki sevgilisi kendisini terk ettiği için intihar etti Vaşington,28 T.H.A.Michael Adkins adında w» 15 yaşlarında bir mektep talebesi,13 yaşlarındaki kız arkadaşının kendisine yaptığı ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • İç ve dış hatlarda çalışan gemilerimiz Denizcilik Bankasının tjerek iç ve gerek dış hatlarda çalışan gemilerinin sefer durumu şöyledir:Sirkecide yükünü i oşaltan Ardahan şilebi,eksiklerini tamamladıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • rVtahmutpâşa ilkokulu o Bir oymak kuran okulun yavrukurtları dün törenle ant içtiler Mahnıutpaşa Birinci İlkokulunda geçen sene kurulan yavrukurt teşkilâtının bu sene oy mak haline gelmesi münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Röportaj İmtihan kapısı ünün çile çeken ihtiyarlar Mahmutpaşa ilkokalnnda.imtihan korkusunu bütün ömrü boyunca tınutamıyau Napoieoodan çok daha yaşlı insanlar telâş içinde sınıftan sınıfa girip çıkıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • fc*a •*U*W Kendi seviyyelerinde olmadıklarını zannettikleri insan-1 larla münasebet tesis etmeği küçüklük sayanlar az değildir.Karşısındakilerden çoğunu küçümseyenler acaba kimi küçültüyorlar,düşünmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Ce miııet M t)NAZARA Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Derneği bugün saat 15 te okul konferans,salonunda «Para saadeti temin eder mi mevzuunda bir münazara tertiplemiştir.ORKESTRALAR GEÇtDt ir M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1953
  • Hic.29 Ocak liu.13 16 Ce.E 1953 Ocak 1372 Perşembe 1368 ı 1 VAK tT VASATİ EZANİ Güne 7.15 1.56 Öğle Ikınd Akşaı Yatsı İmsal 12.27 15.04 ti 17.20 18.54 5.32 7.07 9.44 12.00 1.35 12.12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • Hâdise çıkaran bir yazı Life dergisi Sovyetlere batıdan endüstri maddelerinin Viyana yoluyla kaçırıldığını iddia ediyor Bern 28 T.H.A.İsviçre makamları cLife» adındaki Amerıkan dergisinin son nüshasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • Anna Baxter kocasından ayrıldı Hollywood,28 A.A.Geçenlerde bir akademi mUkftfatı kazanan Anna Baxter,dün kocası John Kodıack'tan ayrılmıştır.Meşhur artist mahkemede kocasının kendisiyle alay ettiğini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • Türk Ticaret Bankası 1953 İKRAMİYE PLÂNI 350.000 Lira EV PARA ALTIM TRAKTÖR OTOMOBİL Tasarruf hesap'arında her 150 LİRASI bulunan müşterilerimiz ikramiye çekilişine iştirak ederler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER î T A L Y A if Cenovadaki komünist çevrelerden sızan haberlere göre,bir Rus gemisi İtalyan Komünist Partisi için getirdiği kağıt hamulesi ile bugünlerde Cenovada beklenmektedir.Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • Musaddık ve Kâşanî ihtilâfı hal yolunda Dînî lider Kâş ji î her tur ü f.kir ayrılığına rağmen Başvakila yardıma karar verdi Tahran,28 AJL)Kaşa-1 nl'nin yardımcısı Tamatabadi,I bu sabah basın mensuplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • İKTİBAS Frankoyu yola getiren kadın:Valansiya düşesi Kddın,İspanya'ya krallığı lada atmak İçin ganç kızlık çağından itibaren mücadeleye girmiş» bu uğurda hapse atılmış va muazzam Servetini harcanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • Bir artisti 700 gün kapıda bakliyen gdnçıar Londra» 28 T.H.A.Mor ris,Lewls ve Powers adlarında üç İngiliz genci kar,yugmur Vt soğuk dinlemeden,der gün,Lor dranın meşhur tiyatrolarından biri önünde,hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • 120 Bu sırada da sarayın kapısına gelmişler,selâm veren nöbetçilerin önünden geçip bahçeye dahil olmuşlardı.Mehtabın parlak şuaları altında muhtelif çiçek ve nebatlarla süslü olan bahçe fev kalâde güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • UORt AJtLicı Şubenin yeni kararları Altıncı Şube Müdürlüğü goförlerin arabalarında müşteri varken radyo çalmalarını,seyiı halinde sigara içmelerini menetmiş Bunlar yerinde kararlardır.Hakikaten beş mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • FIKRA Zamandan şikâyet Vaktim yok,deriz* vaktim olsa veya vakit bulsaydım deriz» arada sırada da alabildiğine romantik bir iç çekişle;hayat nekadar kısa deriz* Şu sözleri değilse bile benzerlerini hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • İTİBAREN1 TAKSİM ve İNCİ SİNEMALARINDA ÜEÜK xqöfyıecten geçmegitMA,3h Çeti»ı KARAMANBF.Y [mm bit kiz böyle.Dösfln Çok kıymetli mevzu'u,acıklı olduğu kadar eğlenceli sahneleri ve pml pırıl fotoğrafisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1953
  • Siyasî İcmal Amerikanın yeni dış siyaseti Vasin^tondan gönderilen bir ajans telgrafı yeni hükümetin Asya ve Avrtıpada takip edeceği dış siyasetin anahatiarınm tespit olunduğunu bildirmek* tedir-Evvelc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1953
  • RESİMLE HADİSELER i:1 Reisicumhur Celâl Bayar dün İnegöl heyetini kabul etmiş ve kendileriyle bir müddet görüşmüştür.Bu kabulde Bursa milletvekilleri de hazır bulunmuşlardır.Foto:Basın)2 Dün Balıkpaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1953
  • HEIİGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Keder etme!Dünyanın da bakılacak suratı kalmamıştır Talât Paşa kasideyi hem dinüyor,hemde takdir ediyordu:"Â â,fevkalâde,harkulâde».Neyzen Tevfik sabredemedi."Paşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1953
  • •4-wm Sevimli artist Jane Russell İngilterede fakir bir ailenin on beş aylık yavrusunu kendine evl&t edinmiştir.Fakat birkaç gün sonra îngiliz ailesi kararlarından cayarak yavrularını istemişler ise d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1953
  • Fenerbahçe Bu hafta yapılacak Galatasaray Beşiktaş maçı,Sarı Lacivertlilerin durumunu takviye edecek M^uygyygyı Fenerbahçeliler salı günü yaptıkları karşılaşmada Adalete bir puan kaptırmış olmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • Mithatpaşa Stadında türeyen yazılı hakaret levhaları Futbol maçlarında kendini bilmez bazı seyircilerin söz ve hareketle yapagelmekte oldukları aşırı taarruzu,son günlerde yepyeni fakat çok münasebets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • Dün de kız liseleri arasındaki spor temaslarına devam edilmiştir.Takarda taymavt alan kıs basketbolcular eörülmektedir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • Ankarada dört kulüp prof es-1 yonel oluyor Ankaradan verilen bir habere göre;Ankaradaki J Gençlerbirliği.Ankarasüeü* Demirspor ve Hacettepe t kulüpleri profesyonel birer futbol şubesi tesis etmeğe kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • Türk Japon güreş müsabakaları münasebetiyle Japonların millî güreşi Judo nedir?Hazırhyan:Esad Sadi KAZANCI Judo iki esas prensip üzerine kurulmuştur:Muvazene ve mukavemet et'meme.Judo,gerek bedenî,fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • Serbest güreş takımımızla Ica Japon güreşçile başında şehrimizeistanbul 28 THA.Şehrimiz spor çevrelerinden belirtildiğine göre,Japon güreşçilerinin Türkiyeyi ziyaretleri spor tarihimizde ilk defa olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • I Milliyetin büyük 1 I spor anketi I a_I Yugoslavlara çıkacak!MİLLİ KADROMUZ Kafi taHhl yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya millf futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren okuyucularımızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.01.1953
  • "S ıs ıx-r^ HAN Her maçta Feneı bahçenin gol koklayan yegâne oyııncusudnr.Yukarda Fenerin Beşlktaşla yaptıg.maçlardan BURHAN *r.HdeJ^^n^üÇdXlesl görülmektedir-Burhan'.n top» nas.l takip ^ttigine d,kka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1953
  • Almanyada kuduz salgını başgö sterdi Berlin,28 A.A.D.P.A,Ajansının bildirdiğine göre,Thurınge'de kuduzdan 20 kiğl ölmüştür.Polis,salgının yayılmasını önlemek için gayet şid« detli tedbirler almış olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1953
  • Halk Padişahın zevkini sefahefini temin için malını,canını feda ediyordu 230 Ve olduğu noktada kala kaldı Ne dönebiliyor,ne de Musa Paşaya yaklaşmak cesaretini gösteriyordu Daha doğrusu şaşırmıştı Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1953
  • bazırlıyau:hadi liürîAn 1 2 3 4 5 6 a 7 8 9 10 11 12 1 r 2 3 4 5 6 I 1 7 8 f 9İ I 10 11 12 B Soldan sağa:1 Endişe* Tersi saf değil Z Encümeni danig;Ceriha 8 Sondaki harfsiz Fenerin eski kalecisi;Yanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1953
  • Ev sahibi Sir Marcus'u karşılarken yerlere kadar eğildi:Cidden büyük bir lütufkarlıkta bulunduıiuz.thya ettiniz.diyebildi.Heyecan içinde idi,sesini yük seltemiyor.ne söyliyeceğini tayin edemiyordu.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1953
  • TÂRİHTEKİ/KORKUNÇ Nakledan:AZİZ ÖZBAY İşlenen dörtlü cinayet nasıl ev ne şekilde cereyan etmişti 41 Kimler öldürülmüş?Rikard:ŞatodaOciler.Hepsi!Cevabını yerdi.Rikard,başta muhtar ve rahip olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1953
  • TIMARHANEDE Doktor baba,resimlerin her birini kutudan İtina ile çıkarıp bize gösteriyordu Doktor Baba yatakhanede bitip tükenmeyen hikâyelerinden bi rine daha başlıyor.44 Ha.Yazık etmişsin!Hırsından e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Hastalık yüzünden isveçlilerle olan miilî maça giremedim 116 Memleketimize döndükten bir müddet sonra normal hayatımızı sürmeye başlamıştık.İşimize devam ediyor ve muntazaman idmanlarımızı yapıyorduk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Neyzen Tevîiki dün kaybettik [Bastarafı 1 nci sayfada] kendisini tedavi ve himaye etmiş olan Vali Gökay bu kara habere muttali olunca,derhal gerekli yardımların yapılması için alakalılara emir vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Vali Gökay ani olarak rahatsszlandı Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Dr.P.K.Gökay evvelki akşam anî olarak rahataulanmıştır.Hafif gripten rahatsız bulunan Vali,dün evinde istirahat etmiştir.Gökaya geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Garip bir dolandırıcılık hâdisesi Dün şehrimiz Emniyet makamları enteresan bir dolandırıcılık hâdisesine el koymuşlardır-ı Bugün için ismi gizli tutulan şehrimizin maruf tacirlerinden biri.bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Menderesin basın toplantısı LBaştarat'ı 1 aci sayfada] isimlerinde bazı yanlışlıklar olduğundan,toplantıya İştirak edeceklerin isimlerinini aynen bildiriyoruz:İSTANBUL GAZETECİLERİ Cumhuriyet gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Böbreksiz çocuk öldü [Bastarafı 1 nci sayfada] dişe uyandırmışsa da iki gün sonra albümin nisbetinin azaldığı görülmüştür-Hasta vine yatakta kalmava mecbur olmakla beraber hararet derecesi normaldi-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Vergi ceza usulünde değişiklik [Baştarafı 1 nci sayfada] suçlan ile fatura cezası bak* kındaki maddeler aynen muhafaza edilmektedir-Ayrıca kasıt mevcut olmıyan bazı hallerin kaçakçılık sayılması hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Şilenin Doğancı köyünde [Baştarafı 1 nd sa.vfada] kik edilmek için cehrimize getirtilmiştir-Ayrıca.Mustafa özerin bâzı şüpheli kimselerle temas e* dip etmediği ve hâdisenin bir casusluk işiyle ilgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Atina görüşmeleri sona erdi [Baştarafı 1 nci sayfada] mira] Lord Louis Mountbatten'in de katıldığı görüşmelerde,Ege denizinde alınacak tedbirler etrafında bugün sarih ve müsbet neticelere varılmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Askeri Müzede meydana çıkan tarihi eserler [Baştarafı 1 nci sayfada] teşkil edilmek üzere faaliyete geçilmiştir.Bu hususlar etrafında kendisiyle görüştüğümüz Askerî Müze Müdürü Kurmay Albay Nâzım Erte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Emir erleri kanunu eresı sona en rafı 1 aci sayfaduj Garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıkları hakkındaki kanun tasarısı ikinci defa görüşülerek kabul ve kanun katiyet kesbettiistanbul Teknik Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Amerikada bulur an seyrüsefer mühendisimiz Halen Amerikada bulunan İstanbul Belediyesi seyrüsefer yüksek mühendisi Fikret Evliyagü,Vaşingtondd toplanan Milletlerarası Seyrüsefer Kongresinde memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • İstanbulini Fethi l Baş tarafı 1 nci sayfada] £ü Vilâyette toplanan ve tstanbulun kendi branşlarında en fazla salâhiyet sahibi şahıslarından ve alâkalı daire ve müessese âmirlerinden ibarettir-İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Üniversitenin lisan imtihanları İstanbul Üniversitesinin bütün fakültelerindeki lisan imtihanları 2 şubat pazartesi günU bağlıyacaktır.Bu devre 1070 kişinin gireceği lisan imtihanlarında 797 kişi yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • Mısır Ingilteroye tedbirler alıyor [Basta raf 1 ncl sayfada] Bu hususta malûmatına müracaat edilen resmî bir sözcü şunları söylemiştir:«Mısır,hüsnüniyetini göstermiş ve anlaşma yolunda mümkün olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1953
  • S.Bilgiç'in mahkeme IBaştarafı 1 nci sayfada)giçln evvelce Sulh Ceza Mahke* mesi tarafından reddedilmiş olan' itirazı bugün Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da reddolunmuştur.KARSTA MİLLİYETÇİLER DERN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler PL)13.30 Eddy Warner ve Machito orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Rabia Buknl,Suzan Kök tür k.Çalanlar:Hüseyin Coşkuner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • ARPA AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Brtugrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba u» cumadan başka her akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketler» iki Kıtalidir.İlân şartlan 2 ve 3 üncü aeyfa sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sant.2,50 T.L.Hanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pa&ar çarşamba ve suma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve ouma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«arte»i hariç her gün 1S.40-16.S0 Ayasof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Tashih ilânı istanbul Emniyet Sandığından gönderilen ve gazetemizin 28/1/953 tarihh* nüshasının sekizinci sahifesinde yedinci ve sekizinci sütunlarını teşkil eden Beylerbeyinde kâin gayri menkule ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Daktilograf Alınacak Harp akademilerine 175 lira aylık ücretli bir erkek daktilograf alınacaktır-isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 5 inci maddesindeki belgelerilc birlikte sınavı yapılmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Türk-Japon Serbest Güreş müsabakaları Sporcuları Koruma Derneği İstanbul Şubesinden 1—Derneğimizin davetlisi olarak şehrimize gelecek olan Japon millî takımı ile Spor ve Sergi Sarayında birincisi mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır:İller Bankasından 1 Kütahya iline bağlı Karahallı kasabası için türbin grubu alınacak,yüksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehir;şebekesi yaptırılacaktır» 2 Tesisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Yün Mensucat Makineleri Satışı:Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi UllYniT"İCl Ankara fabrikasında mevcut bir Dokuma.I İT K İS İTİ ^Pre ve ÎP^ik Ma kineleri pazarlık II BJlHlk3J„lll BUre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul' Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • I^okmaııhökim itietıinıası Lokmanhekim Mecmuası çıktı.No.148.Yeni senenizi tebrik ederken Halk arasında ilâg suiistimali Yeni düşünceler Radyonuzu parazitsiz dinlemek ister misiniz?Lokmanhekimin ilâç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:'42157 Komedi kısmı BALIKESİR MUHASEBECtSt i'a sın:Kes ad Nuri GUntekİn EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 işletmemiz Karacasu istif yerinde mevcut 1307 adede 'denk 527118 M3-çam tomruk 9 parti ve 802 adede denk tomruk ta bir parti olmak üzere 10 parti halinde 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Dürbün ve Pusla alınacak Ankara M-SB-Sa-AL Ko,Genel Bşk.dan Ordu birlikleri için yedek parçalan ile birlikte 228690 liralık 6X3ü veya 8X30 luk el dürbünü ve 81068 liralık el puslası satın alınacaktır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden v^r len Askeri Kataaf ilânları 30 ton yeşil Mercimek kapalı zarfla 6/2/953 günü saat 15 de Malatya As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Bedeli 20700 Lira geQici teminatı 1553
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • KAYIP Galata Nüfus Memurluğundan aldığım nüfus teskeremi kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-1934 doğumlu Cemal oğlu Erdinç Evren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Lokman Hekim.Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudea Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı» 790.50 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.01.1953
  • istanbul Belediyesi ilânları İtibar yılı Adı ve soyadı Mükellefin adresi Verginin nevi ihbarname No-949-953 Tahir Molla Fenari Bileyciler sokak Ha No.54 Molla Fenari Bileyciler sokak No.56 Molla Fenar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8