Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • m fc* V?2'-SS •r:İV-vı N' Damir kamyon Don seyriseferl bir müddet kin altüst eden bir hâdise olmuştur-Demir boralarla lebalep dohı bir kamyon Merzifona gitmek üzere Eyiipten hareket etmiş fakat pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • MHlı Türk Talebe BirUğinin yıllık kongresi dun saat 14 de Laleli Çiçek Palaa tokatfnd acü~ «ıştır.Resimde bugün de eaH ınalanna devam edecek olan kongre azaları Taksini âbidesine çelenk koydukları sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Memleketimize sokulan komünist broşürleri Merkezi Pariste bnlttoıo "ileri Jön Türkler,adlı kızı!teşekküle mensup birisi dita bir yıl hapse mahkûm oldu Pariste,İleri Jön Türkler adı altında kurulan kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • İSTİ Vıı M-n F.Dulles bir tamim yayınladı Savunma Vekâletine Charles VVilsonun tayinini ayan meclîsi tasvip etmedi Washinfirton,22 AA)Yeni Dışişleri Vekili Foster Dulles,Dışişleri Vekâletinin Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Raman petrol tesisleri iki yılda ikmâl edilecek Ankarada bir Amerikan firması ile imzalanan mukayele yılda 27 milyon liralık dö?ia tasarrufuna sağlıyacak Amerikan firmasiyle petrol anlaşma» İmzalanırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Î\İ ^m.Eisenhower ve Truman mistir* Resim yeni ve eski Başkanı otomobildi* tesbit etmektedir-Eisenho\ver'in fiilen Reisicnmhorluk vazifesine başlaması münasebetiyle Wasbingtonda muazzam bir tören yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • MARKAYA DİKKAT Boıceksoz YELOS CEP FENER AMPULLARI gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • tzmirde bir casusluk hâdisesi Askeri makamlara ait içi evrak dola bir çanta meçhul sahniar tarafından çalındı tzmir,22 Milliyet)Şehrimizde çok esrarengiz bir casusluk hâdisesi cereyan etmiştir,tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Koprulu Mrsl.Tito II II ili ile goruştu Dış İşleri Vekilimiz şerefin Tito dün gece ziyafet ve.di Belgrad,22 A.A.Yugoslav Cumhurreisi Mareşal Tito bu akşam saat 18.30 da Türkiye Dışişleri Vekili Prof.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Ali Han AH Han'ın yeni aşk macerası AB Han'm simdi de meşhur film-yıldızı Gene Tierncy'le evleneceği söyleniyor Cannes,22 A.A.Ali Ha^ aa yakın çevrelerden haber alınrDevamı Sa.7 Sü.6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Ankara sulh mahkemesinin kararı ile Türk Milliyetçiler Derneği kapatıldı Cemiyetler Kanununun 33 üncü maddesine aykırı faaliyeti görülen,Derneğin Merkez ve bütün şubeleri dün mühürlendi Dernekle alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Yağmur ve kardan korunmak için şemsiye ile yürüyenler Foto:Milliyet Hikmet)Fırtına yüzünden bütün vapur seferleri aksadı Boğazın İki yakası arasındaki manla ağları bazı noktalardan koptu Denizlerimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Muhalefet Lideri Inönünün demeci |1' n IUI 11 Başmuharririmiz "Ali Naci Karacan,Ankaradan bildiriyor s\m uhalefet lideri îriö-yfl nü,evvelki gün Ankarada bir basın toplantısı yaparak Başvekilin son b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • C H.P-Genel Başkanı beyanatını verirken İç politikada müsbet gelişme C.H.P.genel başkanının beyanatı,Adnan menderes tarafından atılan adıma hayırlı bir cevap olarak telâkki ediliyor Ankara,22 T.H.A.C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • ibret Aynası İşin aslı Ankara nüfusunun üçte ikisi henüz secekoı^luda oturuyormuş.Bu hakikat ortada dururken gazeteler de şu havadisi veriyorlar:«Ankarada 2000 apartman kiracı bekliyor-Bu suretle de m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1953
  • Malatya suikasdının tahkikatı son safhada Faillerin duruşmasın» Ankarrda yapı ması çok kuvvetle muhtemal Ankara 22 Milliyet)Va v tan Gazetesi Başmuharriri Anmet Emin Yalmanın yaralanma sı ile neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • mıcviMMN m m:Ticarî hüviyet mes'elesi IfLUMAY ı Bazı gazeteler elektrik kilovatının 26 kuruştan 15 kuruşa indirilmesi için devamlı neşriyat yapıyorlar-Bu neşriyattan müspet bir netice alınabileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • K I S A HA BERLER if T.M.T.F.Turizm Bürosunun Üniversiteli talebeler arasmda j rehber yetiştirme maksadiyle j açtığı kuralar,bu yıl da devam I edecektir.Kayıtlara «başlanılmış tır.İt Belediye kararına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Cemiuel ÇAT İT Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti yıllık tanışma çayı yana saat 15 de Kervansarayda verilecektir.S t N E M A «Rüzgar Gibi Geçti filmi 26 ocak pazar günü Melek Sinemasında yalnız ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Hic j 23 7 Ocak Ce.B 1372 1953 Cuma Bu.10 Ocak 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.20 2.07 öğle 12.26 7.12 İkindi 14.53 9.45 Aksam 17.18 12.00 YaCsı 18.48 1.36 imsak 8.36 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • P O LİSTE Dün sabah Dolmabahçede fe et bir otomobil kazası olmuş;Ziya Kalkavan idaresindeki İskenderun 620 plâka sayıh otomobil Hüseyin Gümüş adında birine çarparak ağır yaralanmasına sebebiyet yermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Bekçiyi döven tahsildar 7 aya mahkûm oldu Büyûkadada Gazimihal sokanı 29 numarada oturan Ahmet Tuncay adındaki bir Belediye tahsildarı,20 £ün kadar evvel sarhoş bir halde mahalle bekçisine hakaret ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Atatürk heykeli menfaatine konser Genç ses sanatkârı Şükran özer,bütün ha*sılatı Milli Türk Talebe Birliğinin Üniversite bahçesine diktireceği heykel için Is Bankası Bazeyit şubesine acılan hesaba yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Metresini vuran âşık yakalandı Evvelki gece Beyoğhında bir yaralama hâdisesi olm^turismail adında bir genele istinyede oturan Fatma adındaki metresi.Taksimde gezerlerken aralarında para meselesinden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Pamuk ihracı O m Japonya ile yaptığımız anlaşmaya göre 29 bin tor pamuk satacağız Izmirdcn gelen haberlerden öğrendiğimize göre,pamuk tacirlerimiz Japonyaya yapılacak pamuk ihracatımız için şimdiden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • HALKIN SESİ Kartal kaymakamlığından gelen ceyap Halkın Sesi'ne ayrılan köşemizde Kartal Kaymakamlığına bağlı Kurt köyünün df ilmeği tarafından alınan ve Aymaka.k «*4'a*.«ı*an civar köylere gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • "Bakır,şilebi Rotterdamda havuzlanacak Bundan bir müddet evvel Ems nehri ağzında karava oturan Bakır şilebinin kurtarılarak revizyon görmekte olduğunu bildirmiştik.Şilepten dün ilgililere gelen bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Mikroplu sular Vakıf çeşme suları ile Tak sim sulan mecrasının,daima tamir edilmesine rağmen,yapılan kontrollerde mikroplu olduğu anlaşılmıştır-Bu suların kullanılıp kııllanılmıyacağı ve nasıl islâh e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • mücadelesi içisı t dbirler alınıyor Tarım Vekâleti daha şimdiden hudutlarımıza girmesi muhtemel çekirge afetiyle savaş hazırhklarma haşlamış bulunmaktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Bir ingiliz iktisatçısı bugün şehrimize geliyor Tanınmış ingiliz iktisatçılarından Soi erville Smith bugün uçakla şeiııiınize gelecektir-Somerville Smith îstanbul ve Ankarada bir müddet kalacak ve etü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Bir kaçıkçı yakalandı BevojHunda Hamalbaşı caddesinde 84 numarada oturar Yasef adında bir sevvar satıcının Suriyeden kaçak olarak eşyalar çetirtiü sattığı hal er alınmış ve kaçakçılık masası memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Öğretmenlerin siyasî akideleri hakkındaki haber Dün bir srazetede öğretmenlerin siyasî akidelerinin tahkik edildiğine dair bir haber çıkmıştı-Millî Eğitim Müdürü Mu bittin Akdik.bövle bir şevden kativ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Üniversitede Atatürk gönü Atatürk heykeli uroıe müsabakasını kazanmış bulunan sanatkârlara Millî Türk Talebe Birliği tarafından bir sanat flaması verilecektir-Bu münasebetle önümüzdeki nazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Gene gaz bulunmuyor o-Alâkalı makamlar bunun varit olmadigı hususu üzerinde ısrarla duruyorlar Son günlerde şehrimizin bazı semtlerinde gaz bulunamadığı ve bir kısım yerlerde ise gaz karaborsası yarat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Röportaj ret şubelerinin n lüksüne rağbet az Dünyanın en meşhur markalı esans,ruj ve pudraları meğer burada imâl edilirmiş.Parfüm satan'arın en fazla muhtaç oldukları şey sabırdır Ümit DENİZ Tuvalet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Meyva ve sebze fiati ateş pahasına çıktı Perakendeci ve toptancı esnaf bütün kabahati Belediyenin kontro'suz'uğünda buluyor Haber aldığımıza göre.istanbul Meyva ve Sebze Esnafı Derneği» son günlerde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1953
  • Türk hekimliğini ilgilendiren bazı yazıların arada sırada gazetelerde intişar etmesinden anlıyoruz ki hekimliğimiz bir buhran geçirmektedir-Bundan bir müddet evvel Sıhhat Vekiline hitap eden vîe bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Siyasî icmal Eisntıwer iş başında Amerikanın yeni Cumhurbaş hanı şimdiye kadar görülmemiş tezahürat arasında idareyi devraldı ve işe başladı-Ta* ki» edeceği iç ve dış siyasetin ana hatlarını anlatan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Amerikanın harice yardımı Ayan Meclisinin gizjj bir toplantısında Dışişleri Komisyonu reisi bu hususta geniş izahat verdi Washington 22 A.A.Âyan Meclisi Dışişleri Komısyonunun gizli toplamışında riarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Yirmi d^H tlmarMneuin camlarını kırıp kaçtı Nevyork,22 A.A.Bugün Kings Park Akıl Hastahanesinden azılı oldukları sanılan 20 kadar deli,ikinci kattaki koğuşlarının camlarını kırıp dışarıya atlayarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Charlle Cbaplin Ho)lywooda hücum ediyor Londra 22 A.A.Dün e.Ue birlikte Cenevreden buraya gelen Cbarlie Chaplin.v-tdiğj beyanatta «Hollvvoo*!ergeç.ba na muhtaç olacaktır» demiş v« Londrada bir fi'm çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • B3brek aşılanan çocuğun kani yjKanacak Paris 22 AA.Haber alınuıgına göre,Marius KenarU'm durumu suiaiı kesueımedıgıuden» bugün haşlanın ouıûn Kam yıkanacaktır.Bu yeni tedavi o de-j rece muğlâk ve müçk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Japonya semalarında görülen garip cisimler Işpklar saça,i bu g*np cisimlerin Rusyadan gönderil tikleri sanıtıyor Tokyo,22 A.A.Japınya semasında Sovyet Ruspadan yelen garip cisimler görüldüğü ıak kında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Şehirlerin et ihtiyacı o.Tarım Vekâıeti memleketin et iıuıyacmı karsiiaıuak üzere tedbir alıyor Ankara,22 «fcA.A.Tarım Vekaleti memleketimizin et ihtiyacını karşılamak Üzere geniş tedbirler almaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Ibnisuud methiye yazan bir şaire mükâfat verdJ Beyrut,22 T.H.A.Lübnan şairi Beşare Hury.Kral Abdülâziz tbnissuud'a hitabeden bir şiir yazmıştır.Suudî Arabistan Kralı,kendisini metheden bit şiirden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Arjant'ne/e salgın o-Mahiyeti henüz meçhul olan bir hastalık yüzünden 60 veni doğmuş çocuk öldü RİO de Janı-ıru,22 AD O GJobo gazetesinin bıldırüğine göre,Recife'in dış mahallelerinde mahiyeti meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • Bir İngiliz dmizcisl Amazonda define arıyor Londra.2?AA.23 yaşlarında bir İngiliz bahriyeHsi olan Joseph Phair,Yukarı Amazon'un balta girmemiş ormanlarında tek baştna define aramak üzere I ancashire'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • 0091 Satışa çıkarılan paslı tenekeler Bir devlet dairesi ilanında okuduk:«Paslı ve işe yaramaz» yirmi ton Uadaı tenekeleri varmış,kilosuna elti kuruş kıymet takdir etmişler ve müzayede ile satacak lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • KISA HARİCİ HABERLER İRAN if Tahran Polis Müdürü General Azizullah Kemal azledilmiştir.Yerine Tahran Askeri Valisi General Efşartus getiirlecektir.MALTA if Dr.Cassar Galea,Dr.Anthony Pullicino'nun ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • İKTİBAS İsveç Krab Gustav da Perry'nin tasallutundan kurtula mamıştı* Perry Avuituralya polislerini de yetiştirmiş.Kanacanın s.'vJ memurlarına ise düşmanın tabancasından mermileri bO|attma maharetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • FIKRA Değişen Türkiye Ajans haberlerini seviyorum.Kapkaranlık bir dünyan n üstüne bir ifiik ırmağı gibi dökülen Türkiye hauerler.frü seviyorum.Bilmediğim,görmediğim,ihtimal ömrüm boyunca da göremiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1953
  • 114 Siyasî protokol,bir Kralı polisin sorguya çekmesine mâni ol duğu için Madam Zarar hakkın da kimse Kraldan bir malûmat alamamıştı.Faruğun tayyaresi Rodos üzerinden ayrılırken,ayrı bir polis ekibi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1953
  • v MİM'â ¦k İM S^ ğ11 Wmm mm?V':C'.W$$M Annalisa adlı Avusturyalı bir genç kız Viyana eüzeli olarak seçilmiştir-Annalisa'nm en J bariz vasfı boyunun çok uzun olmasıdır-Maamafih boyu vüo ud ölçülerine u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1953
  • WmMm.1 Amerika Reisicumhuru Blsenhower ve esi,üç gün önce yapılan muazzam tezahüratla Beyaz Saraya gitmişlerdir.Eisenhov/er ve eşi Beyaz Sarayda 1956 seçimlerine kadar kalacaktır.Foto:AP)2Malayada,Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1953
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BÎR VAK'A izzet Mollanın bir oğlu daha olsaydı adı imdat konacaktı Nıaşurevan 3 cümleye karşslik 1000 altın verinca adam:"Para istemem dsdi,Uç cümBeye 1O0O aStın verecek olan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1953
  • Bu haftaki lig maçları j PROFESYONEL)24/Ocak/1953 CUMARTESİ MİTHATPAŞA STADINDA 14 30 Beşiktaş Beykoz P)C-Ergün,M.Çakar,N-ÖzbayJ ŞEREF STADINDA 14,30 Emniyet Kasımpaşa P)S-Garan,Varol,Tezcan J 25/OCAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • İril Bj *p!V Aroerikada yapılan atletizm müsabakalarından bir görünüş Bugün Amerikada yapılacak olan atletizm müsabakalarına Osman Coşgül'de iştirak edecek Bu müsabakalara İsveçli G.Eneson 17 ocakta B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Yarın yapılacak basketbol ve voleybol maçları 24/1/953 cumartesi günü t 1 ü-salonunda yapılacak olan lan basketbol maçları:13.30 GSaray KGücü G)14.25 Beyoğlu FBahce G)15.20 Tünelspor Vefa G)16.15 Şişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Avrupalını en iyi kalecileri Meşhur Fransız millî kalecisi Rence Vignal Avrupa kalecilerini kehdi görüşü,ile şu şekilde sıralamaktadır:1—Ramallets,2—Zeeman,3—Svensson,4—Cown.Her ne kadar kendi ismini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Ankara güreş karması geliyor Bu hafta 24-25 cumartesi va ¦pazar günleri Istanbulda yapılacak olan ye Japonlara karşı çı kaçak takımımızın tesbitine ya-rıyacak,seçmelere katılacak An kara karması serbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Turpin Humez karşılaşıyorlar Orta ağır Avrupa şampiyonluğu için Fransız şampiyonu Charles Humez eski dünya şam piyonu ve İngiltere orta ağır şampiyonu Randolf Turpin ile mart ayı içinde karşılaşacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Rusyada futbol maçları Moskovamn Sovienski Sport ve Komsomolska;Pravda gazete sinin yazdığı veçhile 1954 senesinde tsviçrede yapılacak dünya futbol maçlarına Ruaya Federasyonunun girmeye karar verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Sporun bilmediğimiz tarafları Bir sporcu nasıl yetiştirilir ve formunu nasıl tutar?Spor bahsinde zaman zaman gazetelerimizde ajıketler açılıp polemikler yapılır-Bunların hemen hepsinde netice antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • "Milliyet,in büyük spor an Yugoslavlara çıkacak millî kadromuz Kafi tarihi yakında belli olacak TOrkiya Yugoslavya m 111T futbol maçında takım kadrosunu evvelden kastiren Okuyucularımızdan beşine kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Kısa Spor Haberleri 1 of**;Viyana Sport gazetesinin Müdürü Brich Snaider 1952 senesinin en iyi hakemlerini şu şekilde sıralamaktadır:1_Ellis İngiliz)2—Harsick Fransız)3—Daco Macar)4—Latiseff Rus)5—Bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Spaâl oyuncuları cezalandırıldılar Jlaljamn birinci futbol takım îannoan Spaal'in durumu iyi olmadığından idaro heyeti maçlar da 05 uncuların fazlaca gayret verme diklerinden paraca cezalandırdı.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • Gecen sene yapılan Türki ye birinciliklerinde derece alan güreşçilerimiz* Vehbi Emre dün bir basın Misafir güreşçiler Ankara ve İstanbul temsilî karşılaşmalarından evvel "Juda,güreşinden iki müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1953
  • İzmirden 5 güreşçi çağırıldı tzmir,20 Telefonla)Şubat ayı içinde Japon milli takımı ile yapılacak serbest güreş müsabakası seçmelerine katılmak üzere şehrimizden de beş güreşçi davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • Canı sıkılmağa başlamıştı,ert bir tavırla emir verir gibi yrûa:Genç toz nerede?Fakat Acky bu sözleri duy-Htm btte.Asabi bir buhran geaiyördu.Gözleri büyümüş,yualanndan fırlayacakmış gtbl Ur hal almış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • ARPA.AMBARI Le Moulin de la galette)Komedi 9 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:vevfik Sadullaa Sahneye koyan-Muhsin Ertugrul tngiHz tiyatrosu temsillerlf münasebetiyle çarşamba,w camadan başka her akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Bask ut Telefon:42157 rvom****!İrsim BALIKESİR MUHASEBEÇjSt Yazan:Reşad Nuri GUntekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • EVÜNÖNİ7 BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Fazan:Somerset Maugham.Çeviren:Betül Tekmer ÇOCUK TİYATROSU Sah akşamları temsil yoktu».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • BULMACA 1 i 3 4 5 e 7 B 9 »ff 191 F i 1 İ B i 1 I V ı H âV [j I t M* t 2 3 4 5 6 7 9 ÎO 11 Î2 So'tfaTi sağa 1 Ünlü;Muaşeret âdabının bir numaralısı.2 Kıssanın hissesi;Yürek parçalayıcı.3 Sondaki harfs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • TIMARHANEDE Karısından önce bayrağı kaptığı gibi yukarı kaldıran kaptanın kan beynine çıkmıştı YIL kaftan aga» 38 'alnız bunun pantalgnu uzundu,ivven seneıeroen Kalmış okluğu «Ilı.ÇünKü hastahanenın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • mmu m wnmm Saray yerli yerinden oynuyor İbrahimin sesi sokaklardan duyuluyordu 224 Bir Padişah erözdesi olur-sun da.kapında yetiştirdiğin.J nimetlere ve mansanlara gark eylediğin adama varır mısın?Şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık.2& 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketle*» iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü »ayfa 3ant.4 T.L.7 ve 8 kıci sayfa sKint.2,90 T.L.Hânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • t Boğman çocuğumu z-avar *t edecek Roma,22 AP)Sinem* yıl dızj İngrid Bergman A.menk^.ı kızı Pia'yı lz53 senesinde görebileceğini ümit ettiğini fakat otumla nerede ve ne zaman ouluyacağvnı kati olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • Bir fabrika müJürii esrar Etaç^kç sı o a ak yakalan d Torino,22 AP)İtalyan po'isinin bugün bildirdiğine gö/e bir kimyevi maddeler fabrikasının müdürü olan Profesör Cari Migliardi 350 kilo kadar eroin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Nakleden:AZİZ OZBAY Bir babanın bulduğu izi polis görmemezflBen geliyor 35 yetecek bir ehemmiyette idi:Maktul Be;t:'un elbiseleri Bac'un terzisine gidince 1924 nisanının 24 ünde Har-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • İzmirde casusluk l Bas tarafı 1 nci sayfada] him asker!evrak bulunan 10-1-1953 jurnallı bir çanta mahalline teslim edilmeden şehrimizde meçhul bazı şahıslar tarafından çalınmıştır.Zabıta ve askeri mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Malatya suikastı fBagtarafı 1 nci sayfada] nakli İçin önümüzdeki günlerde gerekli kanuni teşebbüse geçıkscektir.İZMİT'İM'!BtB HADİSE İzmit 22 T.H.A.Şehrtmizde,Malatya hadisesiyle ilgili İrticai mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Ge lir vergisi kanununda tadilât Ankara,22 Milliyet)Halen meriyette olan Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerini tadil etmek üzere hükümetçe bir lâyiha hazırlanmıştı.Yeni lâyihaya göre mevduat faizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Mısırda bir yarbay idam edildi Kahire,22 A.A.Gece yayınlanan bir tebliğde,idama mahkûm edildiği bildirilen Yarbay Muhammed Hüsnü El Damanhuri bir piyade birliğine mensuptur.Divamharbin kararından anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Feci bir tren kazası İzmir.22 Milliyet)Bu sabah Urganlı istasyonunda fecî bir tren kazası olmuş taatkasçmm hatâsı yüzünden iki marşandiz treni şiddetle carpıs mistir-Sadme neticesinde dokuz vagon parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Bir çift paça kaptığım gibi ra" kibimin sırtını yere getirdim iiı Maç başladı ve birinci devrenin sonuna doğru bizimkiler İranlılara bir gol attı.Şah ve kardeşleri bunu alkışlamış ve halkın bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Eğitim Şûrası 5 şubatta toplanıyor O-Kaliteli öğretmen yetiştirilmesi ve öğretim programlarının tatbiki bilhassa görüşülecek Ankara 22 T.H.A.6 gubat.perşenbe günü Ankara'da toplanacak olan Milli Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Köprülü Mrl.Tito ile görüştü rBaştarafı 1 noi sayfada] TlTONUN DEMECİ Yugoslav Cumhurreisi Mareşal Tito.Türkiye Dışişleri Vekili şerefine kadehini kaldırarak.Prof.Köprülünün ziyaretinin,dostane işbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Raman petrol tesisleri [Baş tarafı 1 nci sayfada] mukavele,dün gece saat 21.30 da Maden Tetkik Arama Enstitüsünde İsletmeler Vekili Sıtkı Yırcah'nın huzurunda imzalanmıştır-Mukaveleyi.Maden Tetkik Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Memleketimize sokulan f Başta rafı 1 nci Haytada] hususunda çalıştıkları öğrenilmiştir.Bu sene içinde de bu tarzda faaliyetlerde bulunmak maksadivle hususî surette yetiştirilen otuz kadar ajanın d ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Ami.Wright Pakistana gidiyor Karaşi,22 A.A.İyi haber alan çevrelerden öğrenildiğine göre,Doğu Atlantik ve Akdenızdeki Amerikan deniz kuvvetleri komutanı Amiral 2b ilâ 31 ocak tarinleri arasında Karaşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • GI.Türkmen Ankarada İzmir,22 T.H.A.Gecen cumartesi günü Napolide sona eren cGüney Yıldızı» harp tatbiyatına iştirak eden 14 NATO devletinin askeri temsilcileri,bu toplantıda alman kararların tat biki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Churchil Londra'ya dönüyor New-York.22 THA)Ja maika adasında 10 gün kadar istirahat eden ve yağlı bova resimler yapan İngiliz Başvekili Churchill bugün New-Yorka gelmiştir-Churchill yarın Queen Mary t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Askerî heyetimiz dün *dü Napoli'de Carney Karargâhındaki topıantnara iştirak ile askeri manevraları takip eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeenral Şükrü Kanatlı,başkanlığındaki askerî heyetimiz dün gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Türk Milliyetçiler Derneği kapatıldı r Rasta raf ı 1 nci sayfada J nerek,mallarının muhafaza altına alınmasına,Sulh Mahkemesince karar verilmiştir.Bu karar cemiyetin şubesi olan bütün vilâyet ve kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • İç politikada müsbet gelişme [Baatarsfı 1 nci sayfada] ekseriyetine istinat eden başlıca I iki siyasi partinin,mütekabil an-1 layış zihniyeti ve hüsnüniyet j göstermek suretiyle,yalnız meni I leketın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • İngiltere Busyadan buğday satın alıyor Londra.22 AP)tnsilte renin bu yıl normal hububat istihlâkinde tahminen 800 bin tonluk bir noksanlıkla karşılaşacağı ve bu darlığın eric ril mesi için Rusvadan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • F.Dolles bir tamim yayınladı [Baştarafı 1 nci sayfada] bileri sahibi olması ve Başkan veya Konerrenin tayin edeceei siyaset muvacehesinde müsbet bir sadakat ve dürüstlük göstermesi lâzımdır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • CHARLES WILSON MESELESİ Atlanta.22 AA)Atlanta Constitution gazetesinin bil dirdiğine göre.Avan Meclisinin Charlea Wilson*un Savunma Vekilliğine tayinini tasvip etmemesi üzerine.Eisenhower bu Vekâlete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • EISENHOWERİN KONGREYE MESAJI Washington.22 A.A.Cumhurreisi Eisenhower'in Kongreye sunacağı ve hükümetin haricî ve dahili programını îlân edecek nutkunun hazırlanması bugün hemçö hemen tamamlanmış gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • Fırtına yüzünden bütün vapur seferleri aksadı [Baştarafı 1 od sayfada] gecikme ile ancak saat 24.20 de Kartal'a varabilmiştir.Ayrıca,gene fırtına sebebiyle saat 23.30 Yalova Kartal seferi yapılamamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • AH Hanın yeni aşk macerası [Baştarafı 1 nci sayıadal dığına göre,Prensin bu yakınlarda Amerikan sinema yıldızı Gene Tierney ile evlenmesi bahis mevzuudur.Hor ne Kaaar Ali Hanın bu yeni aşk romanı ğimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1953
  • i AN İNMİŞ BtK SAHNE V AZİI TEVKİF EDİLDİ Hollyvvood 22 APj Polis bugün Hollywood'un tanınmış sahne vaziilerinden 52 yaşındaki Maurice Golden ile model Ulc yapan 25 yaşlarındaki Bleanoı Welgoss'u tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Anne Baxter ve Montgomery Clift ile birlikte çevirdikleri «I Confess» adlı filmin bir sahnesinde Sinema dünyasından yeni haberler KRAL ARTHUR VE YUVARLAK MASA Metro Goldwyn Mayer Filim Kumpanyası tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • I YAVRULARINIZIN I YARININI I EMNİYETE ALMAK 1 YAZİFENİZDÎR! w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • ts arı m 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pı» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar:Okuyanlar:Asuman Arsun,Neriman Küreman.Çalanlar:Cevdet Çağla,Halûk Recai,Ercü ment Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Yüzünüz çamaşır değildir Puro Tuvalet Sabunu,derhal köpürür ve cil-ğ di kaplayan yabancı ğ maddeleri temizler.Puro Tuvalet Sabunu,1 cildi besler,yumuşa*" tır ve korur.ğ Puro Tuvalet Sabunu ğ yüzünüze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Devlet Ormcn İşletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Borçka kereste fabrikasında imal edilen aşağıda cins.miktar,fiat ve teminatları yazılı dokuz kalem mamu tokuz parti halinde,açık artırma suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapulama memurları için 500 adet içi muflonlu deri ceket kapalir zarf usulile eksiltmeye konmuştur-2 Eksiltme 2/2/953 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Mazesi;Pazartesi hariç her gün 13.40-16.80 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Bayındırlık Bakanlığından Bakanlığımız için 10000 adet galvanizli telgraf fincan demiri açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Demirlerin muhammen bedeli 11500 ve geçici teminatı 862-50 liradır.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Sayrisef&r sayman ığmdaıı Saymanlığımıza kara nakil vasıtası resminden borçlu Rahmi Möhürcüye ait 2322 plâka sayıh 939 model ve pileymut marka taksi oto Bakırköy Sakızağacı sokak Tevfik Dolanere ait a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • "Yabanî otlarla mücadele ilâcı alınacak,Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden idare ihtiyacı için doksan üç bin yedi yüz elli lira tahminî bedelli ve bea bin dokuz yüz otuz yedi lira elli kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • ihraç olunmak üzer© 10 ki** ton mısğr satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel İstanbul ve Tekirdağ depolarımızda mevcut 1951-1952 mahsulü 10 bin ton mısır «bulundukları mahallerde görülerek» fob te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Baş,diş,adale,siniîy romatizma,lumbago ağrılarını süratle teskin eder,derhal haz*;molur ve tesirini gös* terir.V u Njşr.ıyat Tarih Coğrafya Fuzmulari Katalogu Millî Eğitim Bakanlığı,kütüphaneler katal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1—Eskişehir Su İşleri 9 ncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Sakarya bataklıklarından Sığırcık Buzluca bataklığı kurutulması işi olup.tahmin edilen keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.01.1953
  • İst,Levazım Amirliğinden verîSen askerî kıtaat Hânian 7000 ton muhtelif nakliyat kapalı zarfla 6/2/953 cuma saat 10 da Erzurum As-Sa Al Koda ihalesi yapılacaktır-Bedeli 37750 Ura geçici teminatı 2831.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8