Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Muhalefet Lideri İnönü dün Ankarada bir basın toplantısı yaptı "İktidar Partisi Başkanının beyanları memnunluk verecek mahiyettedir,'Bugün görülen istidadı tekemmül ettirerek medenî parti münakaşası d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Fuat Köprülü bugün Mrl.Tito ile görüşüyor Dışişleri Vekilimiz dün Beigratta Yugoslav siyasî ve askerî şahsiyetleriyle müzakerelerde bulundu Belgrad,21 T-HA)Dün Bugün Mareşal Titp ile görüşecek olan Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • i Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğinh',tefrikamızı 7 nci sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Emirerleri Kanun Lâyihası Adalet Komisyonunda görüşülen layihaya bazı kayıtlar kondu Ankara,21 Milliyet)E-mir ve seyis erlarine dair kanun lâyihası bugün Adaıet Komisyonunda görüşülmüştür.Komisyon,sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • g o Rottk-cat&şar W İW 21üö $4*r J/^0/53 2ŞÖşcm Eisenhowere yapılan merasim Amerika Reisicumhuru Eısenhower evvelki «Ün Washington'da yapılan muazzam merasimle fiilen vazifeye başlamıştır.Bes saat sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Carney Ankaraya geliyor Şubat ayında vuku bulacak bu ziyarette Ege'nin müdafaası mese.'esi görüşülecek Londra 21 Radyo)Şubat ayının ilk haftası içinde Ankarayı ziyaret edecek olan NATO Müttefik Beniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • De Gasperi ltalyada seçim sistemi Parlâmentosunun kaydettiği en uzun içtimadan sonra Meclis bugün Başvekil Alcide De Gasperi'ye itimat reyi vermiştirf Devamı Sa.7 Su.6 daj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Üsküdar civarında bir soygunculuk hâdisesi Bir taksiyi yol ortasında çeviren 6 kişi yolculardan ikisini bıçaklayarak kaçtılar Evvelki gece Üsküdar civa-rındaki Ümraniye köyü yolunda bir soygunculuğa t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Emin Sözeri tecavüze uğradı E Sözeri'ye taarruz eden Kemali adliyede [Yazısı 7 noidej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Başkan Eisenhower binlerce Amerikalının Ününde vemin ediyor. Radyo-foto?AP Gnl.Eisenhowerin nutku geniş akisler yarattı M—m ı ı ıı ı i—m m m ı ııı.ı m İngiltere basını nutku,Marshal;Palanına ve Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • M.T.T.F.nun Başvekile teşekkürü I Ankara 21 A.A.Millî Türk Talebe Federasyonu dün Başvekil Adnan Menderese aşağıdaki telgrafı çekmiştir:«Sayın Adnan Menderes Başvekil Şehir Birkaç vilâyette şubeler aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • I ft'rigvyay'ın ta tifi Kuzey Atlantik Paktı Başkomutanı Gn Ridgway NATO Teşkilât ında vazifeli Türk Yarbayı Cahit Tokeöz'ji Kore'de gösterdiği kahramanlıklar dolavısiyle madalya ile taltif etmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava;çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek,fırtına devam edecek,hava sıcaklığında bir değişiklik olmıyaraktır.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1953
  • Âkdenizde yapılacak büyük manevralar Adriyatîkte yapılacak tatbikata Türk deniz birlikleri de katılacak Taranto italya)21 AP)İtalyan Deniz Kuvvetleri Karargâhından bu akşam açıklandığına göre,24-27 oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • 8ft YAPRAK Merhamef avcıları v.Be oûlu caddesini Tünele kadar kateden otobüsün arka kana pelerinde oturtmuş,sırtında delik deşik,narca parça bir tek gömlek,göğüs bağır meydanda,»muz* hır graıı dekolte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • İli 1*11 ı Omİ 1953 ıtm m_«1 Ottava Öğle İkindi Akşam Tat« İmsak 7.20 2.09 12.25 7.13 1457 9.45 17 12 12.00 18.47 136 tam 12.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • »^WiWIIItf 1 Fakir başka ve en zavallı bir sınıf,dilenci ayrı ve berbad bir zümerdir-rMP nedense bu bizde karıştırılır.Dilencilere» fakir diye bakarız-Di* lencilik bizde bir san'attır-Fakir,di/onci de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • yanarak öldü temir,21 T Hhıroelkj saklı O-an e kazasının iki ayrı köyünde ikil çocuk,yanarak ölmüşlerdir;Birinci;hâdise.Göl ova köyün de olmııgt Uras adinda.Udi vaşlörındat bin çocuk evde ocak basında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Vapurdan atlarken denize düştü Dün sabah Kasınıpa.şuda bir deniz:kozası olmuştur.Şehir nallarının 9 numaralı haliç vapuru saat 7.40 da Kasımpaşa iskelesine yanaşacağı sırada,iskele verilmeden;vapurdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • kurcuların gönderdiği tehdit mektubu.MiUî Türk Talebe Blıü&.yıfc lık büyült kongresi Çjçutyulas lokalinde tstanbul ve Aukuıudaki.Üniversite v.c "xuxsek Oku!Derneklerinin 2öü dolege&iuın.ı-jj tiraıtıyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Röportaj Göğse bıçakla yazılan Şimdi fenerliler merak ediyorlar:Arif usta Muhsin e kız m» verecek yol mu Bedirhan ÇINAR Muhsin Gözüpek Fenerde günün kahramanı olmuş,herkes ondan bahsediyor ve:ismiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Konservatuarın orkestra konseri Konservatuarın önümüzdeki 25 Ocak pazar sabahı saat 11 s.Taksim Belediye Gazinosunda vereceği Cemal Re^it Rey idaresindeki orkestra konserine pianist Verda Üh de solist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Torife asma mecburiyeti e-0-Kapılarına tarife asmayan lokanta ve gazinolar tec-j ziye edüecek Belediye Daimî Komisyonu bundan iki ay önce şehrimizdeki içkili ve içkisiz bilûmum lo*kanta ve gazinoların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • İpekli kumaş imalindeki güçlükler Memleketimizde imâl edilen ipekli kumaşların tâbi olduğu norm nizamnamesi 1937 senesindeki şartlara göre yapılmıştı.Aradan geçen 16 yıl içinde ku maş tekniğinde vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • HALKIN SESİ Meyve derdi Gedlkpuşuda oturan ve a» çık adresi ile ismi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuz şöyle yazıyor:«Malûmuâliniz olacağı veç hile asrımızın en mühim kıymetlerinden biri de Vİ-TAMİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • ÖLÜM Avukat merhum Sadık Şahabeddin Beyin zevcesi;İstanbul Belediyesi avukatlarından Salâhaddin Sadak.I AKŞAM Başmuharriri Nec-meddin Sadak» Muhiddin Sadak'm anneleri:ARİFE SADAK!Haldun rahmetine kavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Kadıkope kanlı bir aile kavgası oldu Bir kaynana ekmek bıçağı ile iki gsJînini tehlikeli sure.Ua yaraladı Kadıköyde kanlı bir aile kav-1 Yaralı gelinler hastahaneye gası olmuş ve bir kaynana iki;kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Yağlı tohum ihracatında gelişme kaydedildi Son seneler içinde yağlı tohum ihracatımızda büyük bir gelişme müşahede edilmektedir.1950 yılında yapılan yağlı tohum ihracatımızı!tutan 20 mil' yon Ura iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Gnl.Arnold'un otomobilini çalan yakalandı Evvelki gece,şehrimizde bulunan Amerikan Yardım Heyeti Başkam Geneıal Arnold'un 3016 numaralı otomobili Taksimdeki apartmanın önünden çalınmıştı.Otomobil,teke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Ce&y'uel ÇAY İt Nötre Dame de Sion Kız Lisesinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle 24 ocak cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda bir çay verecektir.BALO it Samsun Yüksek Tahsil Gençliğinin tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Dün 37 ton salyangoz ihraç edildi Salyongoz ihracı mevzuunda yabancı firmalarla şehrimizde uzun zamandan beri devam eden müzakereler müsbet şelcilüe neticelenmiştir.Bir Fransız firmasiyle yapılan anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • İstinye Armatörler tevsi edilen tersaneye büyük rağbet gösteriyorlar Denizcilik Bankasının istinye tersaneleri son zamanlarda büyük bir rağbet görmektedir.Bju sebeple tersanelere tamir iğin giren arma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • Amerikalı iki sağlık mütehassısı geidi Birleşmiş Milletler Sağlık tflfjtolTUTınılIlıı iki memur dün uçakia.gelmiştir.Sağlk mamutum bir müddet mera-1ııaltlı|ıııiiıl Raimınü ua-aagŞtffc IjjTf I llOihıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • KISA HABERLER it Bu hafta içinde yabancı bandıralı 20 vapurun limanımıza gelmesi beklenmektedir.Bu vapurların getireceği ithal malı tutarı 10 bin tondur,¦fc Bir İtalyan firması kendi imal ettiği kireç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1953
  • f»a tlsıı I İsmail ve Fent adlarındaki üç kişiye ait manifatura mağazasının kilidine anahtar uydurarak giren hırsızlar 3200 lira değerinde kumaş çalmışlardır.Hadiseye el konulmuştur.İt Kadıkdyde Yelde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Rusya kara sularını genişletti Ruslar karasuları hudutlarını dokuz mil daha ileri aldı Karar İngiliz halikı.ılığına büyük tesir yapacak Londra,21 AP)İngiltere Dışişleri Vekilliğine mensup bir sözcünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Hasta bir çocuğa uçakla reçete gönderildi Kahire,21 A.A.LöKemiya'dan ümitsiz bir halde yatmakta olan küçük Fransız kızı Catherine Halen'in kurtarılması için Fransız radyo idaresinin yayınladığı mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Kral hüseynin evleneceği haberi yalanlıyor Lozan,21 A.A.Ürdün Kraliçesi hususî kâtibi bugün beyanatta bulunarak 19 yaşlarındaki Kral Hüseyin'in ev lenmek üzere nişanlanmış bulunduğunu kati surette yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Bir anne çocuğunu pancereden attı Nevyork,21 A.A.^ugün Emniyet makamlanndan bildirildiğine göre,Marilyn Meltzer adında bir Amerikalı kadın,3 haftalık yavrusunu oturduğu apartmanın beşinci katından so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Tokyoda soğukalgınhğı hastalığı devam etiiyor Tokyo,21 A.A.Tokyo halkı,şehrin kuzey bölgelerini kaplayan şiddetli bir soğuk algınlığı salgınından korunmak için mikrop kırıcı maskeler tak maktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Siyasî icmal Avusturya sulhu Amerika hükümetinin Rusyaya bir davetiye göndererek dört büyük memleket dışişleri vekil muavinlerinin ay sonun* da Londrada toplanmalarını is tediği Vaşingtondan bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER İTALYA •jfc-Evvelki gece cip ve kamyonlarla Roma şehrini |ıxayan polis kuvvetleri hükn metin seçim ıslahat kanununa itiraz maksaâryle protesto grevlerine kalkışan komünist nümayiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Bir Alman Ticaret h yeti foısıra gidiyor Berlin,21 A.A.Bir Doğu Almanya heyeti,Mısır hükümeti ile geniş mikyasta bir iktisadî anlaşma aktedmek üzere Kahireye müteveccihen yola çıkmıştır.Bu seyahat Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Dünya piyano çalma rekoru Le Havre,21 A.A.Piyano çalma dünya rekorunu ku mağa uğraşan Fransız bar piyanisti Robert Sergyl teşebbüsünün beşinci gününde oksijen ıcul laumaya başlamıştır.Robert Sergyl A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Öldükten sonra dr''İdi o-Ameliyat esnasında 22 dakika kalbi duran çocuk tekrar ditilerek iyileşti Londra,21 USaıenj Londraua bir hastaiıanede beş yaşınua bir ernen çocuğa ameliyat yapılırken kaiuı uur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • Hıçkırık salgını O Brezilyada hüküm süren salgın neticesinde 55 çocuk öldü Stokhoim,21 A.A.«Svensıca Dagbladet» gazetesinin bildirdiğine göre,Brezilyanın Recife şehrinde hüküm süren ve şimdiye kadar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • U3 Faruk ile Madam Zavar'm arasınm açık olduğunu,cereyan eden hâdiseler dolayısıyle az çok bütün otel halkı öğrenmişti.Kra kn ayrı,güzel kadının ayrı gezmeleri,sonra kadını Koruğun araması,otel sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • I "Stad ilâhları,Tank BUĞRA Kim ne derse desin,ne sağ-Janı ucut sağlam kafa na-zanyesıne,ne ae Mporun makbul bir karakter yapacağına inanıyorum.ıınuuıiauıaKta ua ni.ij.aaai)ura autuyouittU' 15«.e urıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • P.T.T.İdaresine yeni bir veçhe veriliyor Hazırlanan tasarıya gö/e P-T.T.idaresi iktisadî devlet teşakkiiiU haline getirilse ak Ankara,21 T.H.A.P.T,T.Genel Müdürlüğü,bünyesin de büyük bir değişiklik ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • m,n,6ÖR£ İkinci meslek ihtiyacı Otuz küsur sene hizmet etmiş,baremin en Ust dereeesine yükselmiş bir dostumuz geçenlerde emekliye ayrıldı.Vazifesi Ankarada idi,orada taksitle edindiği bir evi satarak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1953
  • İKTİBAS Ortaçağ işkencesinden suçu bildiren makineye Es k dan bir sanığa suç nu sö/let nak içi,o.ıu sakatjjyıncaya,hattâ Ö dUrüncsye kadar günlerce İşkenceye tabi tutarlardı.Bugün icad edilan Uç âlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1953
  • Ebu Lehebin ölümü anî,defni ise kendine Iâyik oldu Lehep,Ebu Rafi'i altına aldı,başını kesecekti.Rafi'in kadını Ümmlilfadl bir süpürge sapile onu yaraladı.Böyleca yatağa düştü ve kalkamadı Bedir cengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1953
  • j,trma Theres adlı gene bir ttalyan artisti Metro-Goldwyn-May er şirketiyle bir anlaşma ya-J parak Amerikaya gitmiştir-Film şirketi bu yeni ttalyan artisti renkli ve muhteşem bir film-de lanse etmeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1953
  • RESİMLE HADİSELER 1 hükümeti tarafından geri Birkaç gün önce Amerika alınması istenen Sovyetleı Washington sefareti ikinci kâtibi Yuri Novikov dün Amerikadan ayrılmıştır.2 Ziraat Fakültesi hakkında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1953
  • Bir Yugoslav takımı Mısırda Kahire,21 AA)Yugoslav birinci liginin basında gelen Partizan futbol takımı dün ajsşam Kahire'ye gelmiştir.Ye di milletlerarası oyuncuya malik bulunan Yugoslav takımı ilk ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1953
  • avlara çıkacak kadromuz Oynanış tarihi yakında belli olacak Türkiye Yugoslavya mîllî maçı için,gazetemiz» okuyucularımız arasında büyük bir anket tertip etmiş bulunuyor-Gayet basit ve iştiraki çok kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1953
  • Türkiye-İspanya millî maçı Futbol Federasyonunun tah-nisa!sizliği dolay isiyle yapı-lamıyacağı hakkında bir ta-J kim dedikodular çıkarılan Türkiye İspanya maçının J kati olarak 19 nisanda Mad-ritte ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1953
  • Makabiath Olimpiyatları 1 mayısta bağlıyacak Memleketimiz Musevilerinden 20 kişilik bir ekibin de iştirak edeceği bu müsabakalar bir hafta sürecek Dört senede bir îsrailde yapılmakta olan Makabiath ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1953
  • Japon Jiu güreşi,bir Avrupa sporu m 000 senelik mozisi olan bu müdafaa sisteminin bir Japon şövalyesi tarafından bulunduğu söylenmektedir 2 1902 villada.Nevv-York'ta oturan Katsukuma Higaşi adlı bir J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1953
  • Charles Moor.olimpiyat şampiynnı Charles Moor 3nf çalıştırırken' Charles Moore idealin parlak mahsulüdür Charles Moor'un babası olimpiyat] olamadıysa'de onan gayesini oğla gerçekleştirdi Bundan 29 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1953
  • s* a isveç millî takımının en seçme güreşçileri bir arada isveç hususi muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor mm *ı hji^mi vress geçiyor İsveçli gazetecilere düşüyor.Hem bu sefer işin şakası da yoktur.Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • VAİAM *JlfıtmefiföC%cfai YIL Kaptan sessiz sessiz ısınmakta olan bir hastayla şaka edip duruyordu 33 Maalesef dostum.Görme «tefemi?Radarla aûr sürü çıplak kadın gösteriyor»a.DovJet $üra&ına yapacağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • ARPA AMBARI ıLe Moulin de la galette)Komedi 3 perde Yazan:Marsel Achard Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Brtuğrul İngiliz tiyatrosu temsilleri münasebetiyle çarşamba ve cumadan başka her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 rto,*ıedi ksmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Guntekin EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • SATILIK ARSALAR Boğazicinin en güzel yazlık yeri olan Beylerbeyi Yalılar caddesinde,caddenin sahil kısmında,iskeleye yakın parsellenmiş arsalar satılıktır-Müracaat:Karaköv Palas karsısında 84 No-da İb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığındım 952/98 Tereke Ortaköy Çifte İmamlar sokak 1 No.lu evde oturmakta iken 16 aralık 1952 tarihinde ölerek terekesine yargıçhğımızca el konmuş olan Eleni Beyter'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • Çocuk sağlığının korunması Dünya Sağlık Teşkilâtı Çocukları Koruma Bürosu ırk ve cinH farkı gözetmeknizin dünyanın her tarafında faaliyet göstermektedir-Yukarıdaki resimle Guatemalalı bir çocuğu muar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • söylerken kapıyı da istedi.Fakat Raven buna meydan vermedi,itti ve aç-Sözlerimi dinlerseniz sizin için daha iyi olur.Kadın geri çekilirken dar ve karanlık koridorda duran dökün tü eşyalara takıldı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • A Nakledene AZİZ OZBAY Harman kurbanlarının boyun damarlarını keserek öldürüy* 34 Harman bunlar arasından dilediği anda,dilediğini seçip evine götürüyordu.Sanki o bir çoban,bu şehrin bedbaht insan lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • Sarayın bahçesi İbrahimin zevki zevKunne göre tanzim edilmiş bir şefcifde İdi Z23-Efendim,şey dedi» «öremedim.Orası loş geliyor da.Peki niçin burada put gibi duruyorsun?Bekliyorum.Gelecek de.Kira gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • istanbul Belediyesinden 1 7 adet itfaiye vasıtasına pompa va^ı ile bir adet 3 tonluk su-tanka imali ve bir ema# oturma yerinin 7475 Ura keşif bedeii çevresinde yaptırılması ilk teminatı 560.63 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1953
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fi 12 i t i I 2 3 4 I 5 I j İn stoMM Bs r 5 1 6 7 8 9 10 r—11 »H Soldan sağa 1 îstanbulda bir semt 2" Ziyaretçi 3 Buğday t»zu„ îk*i harf;Mektup'un yansu*—Es* kimiş kilim;Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • rin nutku Eisanhove [Baştarafı 1 nci sayfada] ten daim ileriye gıcnuşn\maalâasiyle tenkid etmiştir.Bu gazete,ou husufta lioosevelt'in mugalâtaları hakikat olı:rak,kabul edilmiştir.cümlesini sarf etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • Kalyada yeni seçim sistemi L Başta rafı 1 nci sayfada] Bu suretle seçim sisteminin değiştirilmesine dair teklif sert münakaşalardan ve 70 saatlik arasız müzakerelerden sonra İta bul edilmiştir.Yeni Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • Yağmur bolluğunda su sıkıntısı Son günlerde şehrimizin muhtelif semtlerinde umumî bir susuzluk hüküm sürmektedir.Bu meyanda bilhassa Fatih,Gedikpaşa.Topkapı,Cagaloğlu ve Beşiktastaki halk çeşmeleri ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • Emin Sözeri Ses sanatkârlarından Perihan Altındağ Sözerinin kocası Emin Sözeri evvelki gece bir sabıkalı tarafından bıçakla tehdit edilmiştir.Hâdise şu şekilde cereyan etmiştir:Emin Sözeri;evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • Üsküdar civarında [Baştarafı 1 nci sayfadi rada otomobildeki yolcuları soymak istemişlerdir Yolcul rın müdahale otm.Mi üzerine l:çaklarını çeken sanklar müşt rilerden ikisini ağır surette y ralayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • Emirerleri [Baştarafı 1 nr.İ sayfadi Hin geri almmaaı İt ararına va xraş ve layihaya bu yolda b kayıt konmuştur.Diğer taraftan,Aanayasa fi misyonu da Meclis İç Tüzüğüm tadiller derpiş eden kanun te)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • M.T.T.F.nin Başvekile teşekkürü Basta rafı 1 nci sayfada dia edecek kadar ileri giden v memleketimizde mezhep kavg:lan yaratmak istidatlı göstere bazı teşekküller hakkındaki b yanlarınızı ve ikazları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • İstanbul Birinci tcra Memurluğundan:952/1464 Bir borç için hacizli olup pa-i raya çevrilmesine karar verilen bir gaz sobası,iki çelik dosya dolabı,Uç yazı masası,bir yazı bı 13/2/953 cuma günü saat ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • Carney Ank araya geliyor [Baçtarafı 1 nci sayfada] MÜSTAKİL EGE MÜDAFAA BLOKU Atina 21 RAÂ)Napolideki NATO karargâhından buraya dönmüş bulunan Yunan askerî heyeti azalarından biri verdiği bir beyanatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • yol Kopru Mrl.Tifo ile [Rasta rafı 1 nci sayfada)Yugoslavya arasındaki dostluğu ve işbirliği lüzumunu teba rüz ettirmiştir-Yemekte Yugoslav Federal İcra Konseyi Başkan Yardımcısı Moşe Piyade.Genelkurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • 'iktidar Partisi Başkanının memnunluk verecek mahiyettedir,I Iîaşl;ırafı 1 nci sayfada] fet olarak,en kıymetli vazifemiz savarız-MUHALEFET PARTİ-LERİNİN VE VATANDAŞIN VAZİFESİ «Şimdi,mevzulara sırasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1953
  • İranlıyı iyice yaydıktan sonra kündeyi doldurdum ve.ııo Bu defa sağ bileğimden yakalamak istedi ve.yakaladı da.Fakat tam fırlatacağı sırada onun boş'kalan kolunu ben tuttum ve sert bir hareketle »avur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • 12.57 Açılış ve programlar 18.00 Haberler 13 15 Türküler Pl.13.30 Gus Vieur orkestrasından dans müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Muillâ Yakar.Çalanlar:Cevdet ağla,Ercüment Batanay,Kad-•i Şençalar 14 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır:iller Bankasından 1 Kütahya iline bağlı Karahallı kasabası için türbir jrubu alınacak,yüksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehiı «bekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji MÜ/si:Pazar çaramlıa ve cuma günleri saat:3 16 Efilii Şark Eserleri Müzesi:*azar,çarşamba ve cuma güneri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pa-«tesi hariç her gün 13.40-16.30 Ayasofya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • ÇEKMEYİNİZ!Y Muayyen zamanlardaki sancılara karşı 6SIİPİN son derece faydalıdır!Baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kulla* nılır.»Grip ve Nezle başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Eminönü Asmaaltında DOGUBANK Lokali AÇİLDİ Tel:21359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • memleketimizin youarinpa STEYR HAKİMDİR!11 Kİper tipi kendi yükünü sağa,sola v»,arkaya devirir)2 Uzun şasi şoför mahalsiz r3 Uzun şasi ve şoför mahalli avrupa yapısı)5 TONLUK DİZEL KAMYONLARIMIZ GELMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • ist.Lvz Amirliğinden vaı Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara M-S B-1 No lı Sa.Al» Ko.da ayrı ayrı satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • DİKKAT İMZASIZ PAL Traş bıçağı paketleri takllddir.Sakınınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • "Süperfosfat Alınacak,Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İdare ihtiyacı için Beş yüz bin lira muhammen bedelli ve yirmi üç bin iki yüz elli lira geçici teminatlı iki bin beş yüz ton süperfos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Sarıyer Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/26 Kaybolduklarından dolayı terekesine mahkemece el konulan Sofiya,Mariya,Nazlı,Mardiros ve Kirkor Sarıyanın sahip oldukları Büyükderede eski Kiriko ve yeni Sevim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • İhraç olunmak üzere 10 bin ton mısır satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:İstanbul ve Tekirdağ depolarımızda mevcut 1951-1952 mahsulü 10 bin ton mısır «bulundukları mahallerde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • ELEKTRİK MOTÖRt.MOTOPOMP,TULUMBA,ELEKTROD ve DİĞER MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ve ÖLÇÜ ALETLERİ AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR.Malzeme Likidasyonu dolayısiyle depomuzda bulunan muhtelif malzeme.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Kambiyo ye esham Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 787.00 '280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Satış İlânı İstanbul 4 üncü tcra Memurluğundan:952/2220 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 3 parça koltuk takımı,1 hali,6 adet,sandalya 3 parça orta masası ve sigara sehpası,1 adet Orion marka rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.01.1953
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi dördüncü hazine salonu için açık eksiltme suretile sekiz adet)27 metre kare tutarında şartname ve resmine uygun olarak teşhir vitrini yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8