Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Millet geniş bir nefes aldı!Başvekil Menderes'in Gaziantep'te söylediği son iki nutuk bir müddetten beri memleketi sardığı görülen tehlikeler karşısında hükümetin düşünce tarzım meydana attı ve arka a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Musaddıka tekrar salâhiyet verildi Dînî lider Kâşanf dün yeni bir kararla Musaddık lehine reyini kullandı Tahran,19 THA)Dr-Musaddık'a mutlak salâhiyetler verilmemesi iqinı dün Iran Meclisine bir mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Bugün şehrimizde hava;umu miyetle çok bulutla geçecek,rüzgârlar biraz hafifleyecektir.Hava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • o* V y m i "1 WğM BıiRün yeni vazifesine başlıyacak olan Elsenhower Tınmanla bir arada görülmektedir General Eisenhovver bugün yeni vazifesine başlıyor Yeni Başkanın yemin merasiminde hazır bulunmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Meclisin dünkü toplantısı Gündemde bulanan sözü sorular alâkalı Vekiller tarafından cevaplandırıldı Ankara,19 Milliyet)Büyük Millet Meclisi,bugün reis vekillerinden Kayseri mebusu Fikri Apaydının başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Yeşil köyde bir uçak kazası o-Mısır hava yollarına ait yolcu uçağı piste inerken çamura saplandı Dün Yeşilköy hava alanında hafif atlatılan bir uçak kazası olmuştur-Atinadan lstanbula gelmekte olan Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Başvekilin Antep CHP Merkezindeki nutku Aramızda sert mücadeleler oldu.Fakat ayrı partilere mensup olmak vatan meselelerinde ayrılmak demek değildir Dün akşam geç vakit Adanaya giden Adnan Menderes,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Yugoslav Devlet Reisliğine seçilen Mareşal Tito.andicerken Köprülü bu sabah Belgradta karşılanıyor Borba gazetesi Türkiye» Yunanistan ve Yugoslavya ara* smda bir dostluk anlaş,masının imzalanmasını mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Teknik üniversitede bu sene yapılacak işler Dün yaptığı basın toplantısında izahat veren rektör Üniversiteye bir maden fakültesinin ilâve edileceğini söyledi Teknik Ünivesitede Rektör,Prof.Onat dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Üniversitede talebenin burs meselesi Bursların arttırılması meselesi üzerinde alâkalılarla temaslarda bulunmak üzere birkaç gün evvel Ankaraya giden Talebe Birliği Genel Sekreteri Fikret Yalap,Tıp Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Dahilî politikada ferahlık Menderesin Gazi Antep D.P.Kongr esindeki itabesi muhalif ve tarafsız çevrelerde de tam bir tasviple karşılandı Ankara 19 Milliyet)Başvekil Adnan Menderesin,dün Gaziantep D.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Sait Bilgiç D.P.haysiyet divanına verildi Ankara 19 Ta)İsparta Milletvekili ve Türkiye Milliyetçiler Derneği Başkanı Sait Bilgiç'in D.P.Haysiyet Divan na verildiği hakkında air haber çıkmıştı.Buna seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • Şirketin müdürü duruşmada Rüyam kotrası o-Dünkü duruşmada dinlenen Şirket müdürü iddiaları reddetti Büyük Millet Meclisinde bir sözlü soruya sebep olan Rüyam kotrası meselesinin dâvasına dün 5 nci Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1953
  • TUrkiyeye Amerikan yardımı artırılıyor Yeni idarecileri Truman hükümeti gibi Tilrkiyeden sitayişle bahsediyorlar Vaşington,19 AP)Cumhuriyetçilerin 20 seneden beri ilk defa olarak» varın bilfiil iktida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • K I SA HA B E RL ER Vilayet tarafından tertip e-i em İstanbul kültür konferans-1 ından 3 üncüsü 22 ocak perribe günü saat 17.30 da Calflglu öğrenci lokalinde Eski linönü Halkevi)Avukat Ret Kaynar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • o I JfetMbul Teknik Üniversite ülebe Birliği fevkalâde konresi 21 ocak perşembe günü sa-17 de Birlik Merkezinde yapı-caktur,O N FE B A Nr S r 27 ocak salı günü saat 17 Teknik Üniversite konferans Ji—m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Çatalağzı santralı j e-E.T.T.Genel Müdürü sık sık vukuluîan elektrik arızasın» sebebini açıkladı Son günlerde şehrimiz elektrik şubelerinde sık sık arıza vuku bulmakta ve bu yüzden şehrin muhtelif sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Karaya oturan vapur kurtaraldj Evvelki akşam 18.13 seferini yaparken şiddetli aıcı.ttrya kapılarak Kanlıca 'önünde karaya oturan şehir hattı vapurların dan 60 numaralı Rağbet vapuru,dün Kmahadanın y a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Vali bugün bâr basın I tufrlanHgı yapacak Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay bugün saat 12 de Takaim Belediye Gazinosunda bu basın toplantısı tertip etmiştir.Bu toplantıda Vali,gazeecilere 195ü Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Millî Eğitim Şûrası 5 şubatta tep Toplantıda konuşulacak meşe SeBerin ana hatları İlgililerce tesbıt edildi Beşinci Milli Mğibim Şûrası S şubat perşembe günü saat 10 da Anlcaradarı «Gazi Eğitim Enstit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Belediye bütçesi Dün bir toplantı yapıldı ve yapılacak yeni yollar hakkında bazı kararlar alındı £953 Belediye büiyesinde yapılması kaıaraltına alınan şehir ydllan mevzuunda görüşülmek üzere dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Amsrfkaya eflfi jzfraatça göndsrüec&k Ziraat Vekilliği tarafından E}ir Jeşik Ymerikayu yenide.ı 50 ziraatçi gönderilmesine 'carar verilmiştir.Bu ziraatçller ingiliz 'ft*;bilenler arasında ve memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • İki köy halkı orasın-j avı çıkan arbads iBvvelki gün Tophanede Bo-j ğazkesen caddesinde Kaaımpagsya bağlı Sekke e Mezgop köylüleri arsamda Kanlı bir so-i kah kavgası olmuştur.Aralarında mer'a m+ııUfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • 20 BBw 4 Ocak 7 MM im tT TASASI 1 İMİM ügle İZ,TflU Imsa I UB i MJM» k 8.37 in 1 7JJ j 9.45 *M 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Röportaj man Nihari ölmüş Zannımca bestekârlık eritilmesi kolay olmayan yüksek ilıir payeflir-Halbuki bizim yaptığımız iş.tıpkı trikotajcılık ıgibi şarkı imalinden ibare*.Yok birader!Benim bu tarakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • us—»u İstanbul Konservatuarı icra heyeti Refik Fersan idaresinde olarak on birinci konserini pazar günü Taksim Belediye gazinosunda Terdi-Klâsik musiki faslı olarak «Rast» in tihap edilmişti» Konserva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • O L I S TE Utaçkaaede yatıp kalkmakta ısı Emin Renksay adında bir taksalı tHLn sabah üniversite hŞMiniVTi Ur kangal demir buk çalarken suçüstü yakalanıştır.Ahlâk zabıtası memurları,in ESeni Şürupyadu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • K¥İMNN 8% YAPRAK Tavuk neslinin ıslahı ULUNAY tâ» y im ıaıt ene birha-Ziraat VekâiaıııauıurTnfcB ne ta vu k %qSkmta kavi vasi Bu er biri bir decivciv cıkarışeklme şubat ve aylarında iögern.işve başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • Bir çocuk kamyon altında kaldı Kızıltoprakta dün sabah feci biı kamyon kazası olmuştur.Muradiye semtinde oturan Nejat Ersa adında 11 yasinde bir çocuk,Kayışdağı asfaltında karşıdan karşıya geçerken Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • M.T.T.Birliğinin gsne!kongresi M.T.T.Birliği ^renol kongresi 22 ocak perşenoe günü saat 14 de Çiçek Palas iotalir.de yapılacaktır.Tüzük tadilâtı da bulunan bu yılkı kongreys Birliğin Ankaıada kurulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1953
  • HALKIN SESİ Rıhtımdaki asfaltın tali SağütFaçefernâe,Şair Sürari sokağında oturan ve ev numarası Qe ismi bizde malı fuz olan bir okuyucumuz yazıyor:«Şu geçen pazartesi günü Soğütlüçeşme'den 8.50 de Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Profssör Gerhard dü" gs'dî İstanbul Üniversite 3in üi daveti üzerine memleketimize davet edilen İsviçreli Profssrir Gerhard dün uçakla şehrimize ç-J mistir.Profesör Garhard Jnıversitede ilmî tetkikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Siyasî icmal itıUâduuiK ftaşaai mücadelesi Tahrandan son gelen haberler Başvekil Mua&ddıkı tama-Uıiyıc »aşka bir şahsiyet olarak göstermektedir.Uzun müddet Kaşan!Molla ile yobazlarının elinde oyuncak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • İskenderun limanı cdiıiyo* İskenderun 19 T.H.A Limanımızdan yapılman La öter.thalât ve ihracat iğlerinde surat kazanıp,limanın tıkanıitLgıni gi dermek için girişilen teşebbüsler müsbet neticeler vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • 24 saat cinde 12 hâüısd İzmir 19 T.H.A.Emniyet raporlarından anlaşıldığı ia göre son 24 saaL zarımda şenrm.ı^do İz zabıta vak'ası kaydedilmiştir.Bunlardan 3 ü yankîsııiâk.»»iri eroincilik,üçü seyrüsef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Maden sanayiinde özel teşebbüslerin himayesi Ankara 19 A.A.Maden Tetkik ve Arama Ens.ıtüsü Genel MttdürlügU 1953 yılı için yeni bir program hazırlamaktadır.Bu programa göre,mevzual süratle yanıtenecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Irakta seçimler sona erdi Nuri Sait Paça taraftarları parlâmentoda büyük bir ekseriyet kazandılar Bağdat,19 A.A.Cumartesi günü burada yapıla numum)seçimler neticesinde esKi Başvekil Nuri Said Paşa tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • İsyan eden mahkûmlar o-Amerikaıla bin kadar mahkûm kaçmak için Stade hapishanesini yaktılar Pıttsburg 19 t A.A.Pittsbutg civarında YVe-sieın Stadthaptshanesindeki mahkûmla i dün gere isyat ederek bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • ChurchiTe verilen altın anahtar Kingslon,19 A.A.k.t nailiz Başvekili Churchıll.beraberinde eşi olduğu halde açık bir otomobille kendisini alkışlayan haık kalabalığının arasından geçerek belediye binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Divrtgide focî bir tren kazası Divriği 19 A.A.Evvelki gece,İlçemizin Çaltı istasyonun d a feci bir tren kazası olmuştur Tren hattında dola^nakta olan Savran Tayyar adılda bir yol amelesi ErzurumJan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Barla nahiyesinde belediye seçimini D.P.kazandı Eğridir 19 T.H.A.ilçemizin Barla nahiyesinde ilk clefa olarak Belediye seçimlerine,havanın muhalefetine rağmen,ilçeden gelen büyük o.kalabalık iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M R R t K A Uçak imal eden fabrikalardan biri yeni bir tip «minyatür» tepkili uçağın ilk modelini hazırlamak üzere bulunmaktadır.Sesten daha süratli uçacak olan bu yeni tip uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • D.Aîmanyada yeniden tevkifler yapılacak Halen hükümet içinde mühim mevki işgal e entarin azl edileceği sanılıyor Berlin,19 Nafen)Doğu Almanyadan gelen son rapor,bu memlekette yapılmakta olan temizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Tapu e Kadastro Genel Müdürlüğünden 1 Tapulama memurları için 500 adet içi ceket kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur-2 Eksiltme 2/2/953 tarihine rastlayan Pazartesi g0s# saat 15 de Genel Müdürlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • Edremit Belediye Başkanlığından Belediyemiz için lüzumlu bulunan 5925 lira muhammoı kıymetli bir adet 200 wat amplifikatör 6 adet 25 wat hoparlör,1 sehpalı mikrofon 1 masa mikrofonu 1 radyo 1 pikap 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • ^saL9S' GRİPJ başarı İle kullanılır.Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarım derhal keser,Grip ve Nezle baş* I angıcında bir çok fenalıkları önlerkininli GRiPiN 4 saat ara i!e günde 3 adet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • İKTİBAS Hiroşima faciasını bize yeniden yaşatan vesikalar Yedi buçuk yıl e w di yarım milyona yakın insanın mahvına sebep olan bu kıyamet misali facianın fotoğraf,arı Japon gazetecileri tarafından tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • 111 Adanın şimal yoluna sapmış Majeste.Kral otelcinin daha fazla ko liuşmasına meydan vermedi.Peki,söyleyin arabamı hazırlasınlar.Beş dakikaya kadar aşağıya iniyorum.Emredersiniz Majeste!Telefon kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • sel ı Şiddetli ya umurlar vihriınder bir çok yerleri hu bastı 10 kişi öldü San Francisco,19 AP)İki günden beri yağan şiddetli yag murlar neticesinde California ve Oregon eyaletlerine bağlı birçok' şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1953
  • 6ÖRt kek.âma dair Lâmbalar söndükten sonra güze)bir aetualite lilmi gösterilmeğe başlandı.Mükemmel bir Hayvanat bahçesi.Vahşisi,ehlisi zaril kafeslet içinde,munis ve şirin bakışlarla film artistliği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1953
  • RESİMLE HADİS «Kg I„ mm M IA.merika Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olan Eisenlıower 20 ocak günü merasimle vazifeye bağlıyacaktır.Eisonhover o gün an'anevî silindir şapka yerine düz bir fötr giyecektir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1953
  • Geçen asır Amerikanın bilhassa Cenup bölgesindeki karalıteıistik barlarında dans numaraları ya-pan sözümona artistlerin bacaklarına geçirdikleri,bele kadar uzanan file çoraplar son yıllarda ye-niden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bektaş,ağalar sırasına girince yemekleri beyenmedi mfm—m»m^—ı m Salih ef:Sultanım dedi,yalnız biz göçsek,yakın bir semt buluruz,Ama bunca fakiri nereya götürürüz?İkinci Mahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1953
  • Büyük kulüp,küçük kulüp Hakiki bîr kelâm etmek lâzım gelirse,artık bundan böyle realiteye daha uygun ıstılahlar bulmak gerekiyor Suihi GARAN Futbol ile uzaktaa,ykaından alâkası olan herkesin,kabul ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Norveçli bir talebe kayak şampiyonu oldu îllinois,19 A.A.21 yaşlarında John Riesnes adında Nor veçli bir kolej talebesi yıllık kayak turnuası şampiyonluğunu kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Arjantin otomobil yarışı Buenos Aires,19 A.A.Arjantin otomobil yarışı birinci mükâfatını Ascari kazanmıştır.Diğer taraftan italyan yarışçısı Farina'nın uğradığı kaza sırasında beş kişinin öldüğü ve 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Türkiye Japonya millî güreş karşılaşması yapılıyor Yapılmayacağı hakkındaki şâiyalara,Gîlreş Federasyonu Başkanı Milliyete aşağıdaki beyanatta bulunmuştur Vehbi.Emre 4 şubatta şehrimizde yapılmasına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Mısır Yugoslav futbol maçı İskenderiye,19 A.A.Mı- nr Yugoslav futbol takımları arasında yapılan müsabaka 3-3 berabere bitmiştir,Haf tayımda Mısır takımı 3-1 galip vaziyette HU,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • M ar kez.istişare heyeti toplanamadı Geçtiğimiz hafta cuma günü Ankarada toplanması icabeden Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez'İstişare Heyeti îz mirden Suat Yurtkoru» îstanbuldan Ulvi Yerial ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Türkiye kayak birincilikleri Sarıkamışta yapılan Türkiye mukavemet kayak birinciliklerinde Erzurumdan Tahsin Modoğlu birinci,Erzurumdan Orhan Barış ikinci,Sankamıştan Ziya Sermet üçüncü olmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Avrupa lig maçları İNGİLTERE Son haftalarda hep sürprizler gürülen İngiltere lig maçlarında lider,bu haftaki karşılaşmalardan sonra tekrar değişmiştir.Ar senal henüz lider olmamakla beraber şampiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • KramerSedgmanı yendi Baltimore,19 AA.Dün burada yapılan tenis tarihinin nn uzun ve heyecanlı müsabakasında Jack Keramer,Frank Sedgman'ı 20 sayıya karşı 22 sstyı ile mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Necati Hoca İzmir bölgesine güreş antrenörü oldu Ankara,19 T.H.A.Kocaeli bölgesi,güreş hocaları olmadığından şikftyet ederek Ankaramn güreş hocalarından Necati Hocayı İsrarla istemişlerdir.Güreş Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • D?mîrkapı Gançlik kulübü İle Teknik Spor maçı Demirkapı Gençlik Kulübü ile Teknikspor arasında yapılan rövanş maçı 5-0 Tekniksporun galibiyetiyle sona ermiştirîlk haftaymı 1-0 mağlûp bitiren Demir kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Viyana takımı Dinamoyu 1-0 mağlûp etti Montevideo,19 A.A.Dün burada 60.000 seyirci önünde yapılan maçta Viyana futbol takımı Zagreb.'in Dinamo takımım 1-0 mağlûp etmiştir.Havanın çok sıcak olması sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Fenerbahçeli Salâhattin Muzafferin bir alanını durdururken Galatasaray Macın normal neticesi sarı kırmızılıların lehine isç de Adaletlilerin bir sürpriz yapması muhtedeldir-İstanbul profesyonel futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • anumi İr* S î i î Yugoslavlara çıkacak mm milli kadromuz mm Kat'î tarihi yakında belli olacak Türkiye-Yugoslavya millî futbol maçında takım kadrosunu evvelden kestiren Okuyucula kıymetli he Birinciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • ISf futbol maç Futbol Fedeıasyo ıiınıın tahsiaatsızlıgı dolayısiyle yapılanı* yaca£ı hakkında bir takım dedi kodular çkarılan rürkiyö İspanya millî futbol ma7«-'^ni'l arak 19 Nisanda î're oy ı.anacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1953
  • Türkiye Yugosfavya millî maçının tarihi değişiyor 5 nisan 1953 de îstanbulda oynanması mukarrer olan Türkiye Yugoslavya maçı.Yugoslav Futbol Federasyonunun teklifi üzerine ileri bir tarihe itilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • flUUhpt Abone şartları lx.Kr.Senelik 42 00 Alta aylık 22 50 Üç ayhk tZ 00 Bir ayhk 30 Ecnebi memleketi»»© İki BnAfiUcKı*.İlân şartlan 2 ve 3 üncü »ayf a sant.4 T.L.7 ve 8 mci sayfa stınt.2,50 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • I E »ter V tisaros iyî bir anne oldu «Sıı perileri» filmiyle memleketimizde büyük bir sölır** u 5T rUİ,WnS en^nTe^ndt »ıntu.Oğlu Benjy geçenlerde üç yaşına basmış v» «i.j„ k^ ato^r.y(I1„teÇr UJ »S5J t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • İMİ i* W* Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Korkma,bir şey yok.Öleceksin.Hans böyle istiyor?32 Zavallı delikanlı,başı ucunda dönüp dolaşan korkunç felâketten tamamiyle habersiz,sere serpe uzanmış mışıl mışıl uyuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • Lokman Hekim Pr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Paaardan başka her gün sabah saat 10.80-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • $mm m mm,Yusuf "Ben kadir olduğum kadar mertebei hümayununuz uğrunda hizmet ettim dedi 221 Yusuf!Dedi,seni niçin çağırdığımı bilir misin?Hafifçe eğilen paşa!Bilemem Sultanım dediirade buyurunuz-İbrahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f j 2 3 İ 4 5 I 6 7 8 9 j sıM 10 11 İH BBf'-v 12 Sodacı sağa 1 Yer;Lânetli.2 Yanarak ışık ve ısı veren bir gaz;Su;Bir yazarımızın ilk adı.3 Bir mabut;Mahkemeden çıkar;Vücut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • 42 Yüzünü cama dayıyarak sey-meğe başladı,insanlara hay-ediyordu.«Nasıl oluyor da gün bile bu masallara inanırlar.Sözde handa yer yokmuş gidip ahıra yerleşmişler» dirdu.Yetim kaldıktan sonra adisini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1953
  • TIMARHANEDE İnzibat subayı fem sizi timar YIL yüzüme bakmadan:"Vazihaneye götürmek n dedi 35 Bu sualime Batim onbaşı atıldı:Altı ay kadar bir şeydir.Ahmet Bey,ters ters yüzüne baktı.Altı ay değil.Uç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Meclisin dün![Baş tarafı birinci sayfada] vel konuşulması hakkındaki teklif reddedildiğinden sözlü sorulara geçildiîlk sözlü soru Zonguldak mebusu Boyacıgiller'e ait olup Adanada Demokrat Parti Kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Rüyam Kotrası {Bastandı birinci sayfada] beyan vermek suretiyle kaçak olarak sokulduğu iddia edilmektedir.Dinlenen şirket müdürü Nezir Yetiş:Bil «motorlu tekne* olarak ihbarımızı yaptık.Yelkenli olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • İhracatçı Firmaların Nazarı Dikkatine Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Cenup Bert buğdaylarımızın tesbit olunan Hatları aşağıdadır:a)77/79 hektolitreli.%3A yabancı maddeli ve kiloda 506 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Köprülü Belgradda karşılandı Baştarafıbirinci sayfada)ti adına kendilerini selâmlamışlar ve Vilâevet hududuna kadar refakat etmişlerdir-BORBA GAZETESİNİN YAZISI Yugoslav Komünist Partisinin organı Bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Dahilî politikada ferahlık [Baştarafı 1 uci sayfada] umumi ve canlı bir tasvi''• le karşılanmamış olmasıdır.Diğer taraftan,ougün l:en dişiyle konuştuğum C H.Pli salahiyetli şahsi/3 1er Baş vekilin söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Tevfik Heri iddiaları yalanlıyor Milli Eğitim Vekili dorumu Meclisle açıklıyaeağını bildirdi Ankara,19 ANKA)Bundan bir müddet evvel Üniversiteli bir heyetle Cumh.ırbaşkanı nezdindeki konuşmada Mil liy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Türkiyeye Amerikan artı [Baş tarafı Birincide] rileceği bir çok çevrelerde söylenmektedir-Fakat kendilerine yapılan yardımların azaltılacağı hakkında isimleri geçen memleketler arasında Türkiye yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Musaddık'a salâhiyet verildi Bas tarafı 1 incidf» ci bir mektupta» başbakana istediği salâhiyetlerin verilmesini tavsiye etmiştir Diğer taraftan,aynı salâhiyet meselesinin müzakeresi icin bu sahalı to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Mfenderecı çoklusundan «Yaşar Doğu Hâtıra la rmıAn!atıyor7 tef rfkauım O* zü r d i leriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Sofyada oynanan komedi Paris,19 AA)Bulgar Haberler Ajansı.Bulgaristanda ilk celsesi başlayan casusluk dâvası hakkında aşağıdaki tafsilâtı vermektedir:Sanık Hristof suçlu olduğunu» milleti aleyhine faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Akdeniz hattı yaz seferleri programı Geçen çarşanba günü başlayıp cuma günü sona eren Denizcilik Bankası Akdeniz Acentaları toplantılarının neticesi hakkında Banka tarafından yaynlanan bir bültende Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Başvekilin C.H.Pmerkezindeki nutku [Baştarafı birinci sayfada] Menderes daha buraya gelirken Gaziantepte partilerarası münasebetlerin daima dostane cereyan ettiği»* öğrenmekle büyük memnunluk duyduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Üniversitede fBas tarafı Birincide!Verilen malûmata göre.Başvekâlet,Ziraat Vekaleti,Saflık ve Sosyal Yardım Vekâleti ve turshı talebesi olan diğer Vekaletlerle yapılan temaslar müs bet neticeler vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Sait Bilgiç [Baştarafı birinci sayfada] tarafından Gazianteptt» söylenen nutukta Milliyetçiler Derneğinin siyasi bir cemiyet hüviyetini iktisap etmiş veya etmek üzere olduğunu bildirmesi iolayısiyle,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Millet geniş bir nefes aldı!Başmakaleden Devam asla salahiyet vermez.Nerede kaldı ki bunlar bir siyasi cemiyet olduklarım ilân cesaretini bile gösterememişlerdir.Bugün milliyetçilik anlayışımız yurtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • erai Eisenhover vazifesine başlıyor [Baştarafı birinci sayfada] geçecek olan General Eisenhower,6 vagonlu hususî trenile Union istasyonuna gelmiş ve saatlerce evvel istasyonu doldurmuş bulunan ve heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1953
  • Teknik üniversitede bu sene yapılacak işler [Bas tarafı Birincide] sözlerine başlayan Rektör şunları söylemiştir:1930 senesinde Zoaguldnktaki Yüksek Maden Mv.ktebir.in kapatılmasiyle,memleketimizin ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Dz.Ast Subay Sınıf Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1 Deniz Ast-Subay sınıf okuluna alınacak öğrenciler için aranacak niteliklera)Türk vatandaşı olmak,b)Orta okul veya eşidi okulu bitirmiş olmak teknik bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • D.M.C.Sandıkla toptan satış İstanbul,Çakmakç.tar yo* kuşu Büyük Yeni Han 2/33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından İhalenin Cinsi Miktarı M.Teminatı Tarihi dünü Saati »M I MI.I" ¦¦II—i »İli.«III M Glisero Fosfat dö so 3987 Kg 2920 Tl.4/2/953 çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 Komedi kısım BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Güntefdn EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Yazan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Istan Sı* 1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Carlos Di Sarh ve Canaro Orkestralarından Arjantin tangoları «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri «Pl 14.45 Şarkılar «Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • çamaşır değildir f Beyaz Sabun Yerine.X3 ı PURO '40 TUVALET SABUNU KULLANINIZ Puro Tuvalet Sabunu cil-dinizi besler,korur,kadi* fe gibi yumuşak ve çiçek gibi taze yapar.Bol Puro köpüğü cildinizin deri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • liadıkoj İcra Memurluğun dan:952/747 MukeCdema Kadıköy Haydarpaşa Mıhtım caddesi Çınar sokak No.11 de iken ve halen yeri bilinmiyen borçlu Halil Sırn Araca:Hatice Saime Seymen özele «450u» ur o bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Eminönü 5 nci Sulh Hukuk Hâki m I î«i mi en:4 â 953/1 Satılarak şuyuun izalesine karar verilen ve tamamına 20.000 lira kıymet konulan Eminönü Çarşı mahallesi,Kalpakçılar başı eski ve yeni 152 taj,kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk yargıçlığından:952/728 Rüstem Yüksel tarafından,Evvelce Galata KuldJı'n Selimbey apartmanı No.18,kat 2 de oturmakta iken şimdiki ikamelg.iı.mm belirsizliği anlaşılan karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından Gümüşhanede İsmet Paşa ilkokulu başöğretmeni Bay ftagit Özlü adına yazılı D-sınıfı 31361 numaralı bir adet birlik Ban* kamız hisse senedi kaydedilmiş olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Beykoz M D.N.949/354 Beykoz Fevzipaşa Caddesi,327 yevmiye 9 C.130 S.2 sıra numarada kayıtlı eski 99,yeni 8 numaralı ve 3000 lira kıymeti muhammendi dükkân 21 Şubat 953 cumartesi günü saat 11 den J2 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Erzurum As-Sa-Al Koda ayrı ayrı satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'su)Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1953
  • Gayrimenkul Satış hânı istanbul ikinci icra Memurluğundan:951/6221 Bir borca mukabil ipotekli ve tapu sicilline nazaran Fatihdc Kirmastımahallesinin Arslanhane sokağında eski 6.6 yeni 22.24 taj 22,24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8