Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Latama arkada,püskül yanda!ir demokratik idarede basının memlekete karşı yüklendiği vazife ve mesuliyet,denebilir ki.âdeta taşmamıyacak kadar ağır ve muazzamdır-Temeli hürriyete,kayıtsız şartsız millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Fecî kazanın vuku bulduğu Pusan limanının umum!manzarası Pusan limanında dün bir deniz kazası oldu Tayfuna tutulan bir gemisi parçalanarak ancak 7 kişi Londra 10 AP Radyo)Dün gece Güney Korenin Pusan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Asya Sosyalistleri kongresine iştirak etmek üzere İngilterenin sabık Başvekili Attlee de Yeni Delhi şehrine gitmiştir.Besimde Attlee'yi şehir âdetlerine uyarak şehre girmeden önce ayakkabısını çıkarır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Camharrelsi Bayar» şehrimizde yaptığı gezintilerden birinde BayarınYüksekTicaret Okulundaki hitabesi Ferd olarak,her geçen günde malfimatınızı artınrken iktisadî ahlâk kaidelerine riayet etmeyi nnntmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Doktorların ihtisas müddetleri o-Sağlık Vekili,projenin hazırlanmadığına ve eczabane tahdidatına ait İzahat verdi Dün sabah uçakla İzmir'den şehrimize gelmiş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Çakmakçılarda bir bina çoktu Dün gece,Çakmakçılarda.Sünbüllü hanın iç kısmında bulunan yarı "kârgir üç katlı bir bina birdenbire çökmüştür-İnhidam geç vakit vuku bulduğundan bina dahilindeki iş yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Beşiktaş Kasımpaşayı 3 1 mağlûp etti Dün Dolmabahce stadında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan profesyonel futbol karşılaş* masını Beşiktaş 3-1 kazanmıştır-Bugün yapılacak maçların tahminleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğini» tefrikamızı 7 ncl sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • ¦t/Bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutla ve hafif yağışlı geçecek hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • ingiltere Süveyşteki birliklerini çekiyor Ingîlterenin bu tavizine mukabil,Mısır hükûmati Orta Doğu komutanlığına İştiraki kabul edecek Mısır Başvekili GL Necip Washington 10 A.iy| haber alan mahfille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • •c Dün de çalışmalarına devam eden CHP.kongresinden görünüa C.H.P.İl kongresi bugün kapanıyor Genel başkan İnönünün kongreye gelmiyeceği anlaşıldı.İl Başkanlığına yine İlhamı Sancar seçildi C.H.P.VilA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • İsmet İnönü Nihat Erim O-İnönü'nün iktidar tarafmdan uzanan samimi eli sıkışı,Nihat Erim'i memnun etmedi Ankara» 10 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisine yakın çevrelerden sızan haberlere göre,hemen heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • İtalya üçlü pakta giriyor İtalya.Yunan görüşmelerinden sonra bir tebliğ yayınlandı Atina,10 ANKA)İ-J talyan Başvekili De Gasperi bugün de Yunan Başvekili Mareşal Papagos ve Hariciye Vekili Stefanopulo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Şehrin asayiş durumu O-Dün Vilâyette Dahiliye Vekilinin riyasetinde mühim bir toplantı vapıldı Dün.VHâyette Dahiliye Vekili Ethem Menderes'in riyaseti altında ve şehrin asayişi mevzuu ile ilgili mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • On aylık tahsilat yekûnu Maliye Vekili,çeçen yıla nazaran 267 milyon liralık gelir fazlalığı olduğunu açıkladı Ankara,10 A.A.İğinde bulunduğumuz mail yılıa gelir ve tahsilat durumu hafc.cnda bil gi is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye VekiU Fuat.Köprülü dün Vilâyette NATO toplantısına gidecek generallerin ellerini sıkıyorlar Başvekil,Natoya gidecek askeri heyeti kabul etti İki saat kadar süren gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • İBRET AYNASI Ayıp!Başvekilin Fen Fakültesi konferans salonunda yaptı* ğı konuşma,akim alnııyacağı tedbirsizlikler yüzünden bir iki defa kesilince gazeteler tabiatiyle bu münasebetsizliği ele aldılar»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1953
  • Rene Mayer Amerikaya gidiyor Bugün ilk içtimaim yanan Fransız kabinesine Başvekil» umumî çalışma programı hakkında izahat verdi Paris,10 A.A.İyi habeı alan mahfillerin oUdlrükiurint göre,Fransann yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Aşk Müslümanları ULUNAY Katolik dininde bulunan bir adam müftüliığ:müracaat ederek MüsıiLnau olmak istemiş,İhtida muamelesini yapıniflar,mühtediyi süııncU de etmişler,eski Katolik,olmoş bir Muş'unum.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Fransa ya pirinç İhraç edeceğiz Hükümetin pirinç ihracına mü saade etmesi üzerine dış piyasalardan talepler gelmeğe başlamıştır.Bu arada tdvüete Pıan co Evropeere» isimli bi;Fransız firmasının çok mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • KISA HABERLER •fc Geçen sene bu aylarda Israel'e marmelât imâlinde kullanılmak üzere bol miktarda elma İhraç edilmigti.Israel firmaları »emi mubayaalar yapmak istejnekte iseler de serbest dolar yokluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Dışişleri Vekili şehrimize geldi Dışişleri Vekili Prof.Fua' Köprülü dUn sabah 9.15 de ekspresle Ankaradan jenrimizo gc)mistir.Dışişleri Vekilini Haydarpaşa garında Vali ve Belad.yp Reisi adına Vali Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Vali Gökay bir konferans verecek Vilâyet tarafından tertip edilen İstanbul Kültür Konferanslarının ikincisi 15 ocak perşenbe günü saat 17.30 da Cagaloghı öğrenci lokalinde Ord.Prot.Dr.Fahrettin Kerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • ilçelerde bağcılık kursları açılacak izmir müstahsilinin yeni bağcılık mevzuundaki bilgilerini art tırmak ve halkın yeni bağcılık tekniğini Öğrenmek gayesiyle bu ay içinde muhtelif ilkelerde kurslar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Sahaflar ç arşısı o-Yeni dükkânlar üç yıl için Sahaflara kiraya verilecek Beyazıt Camii arkacın ia bulunan ve birkaç sene evvel bit yangn sonunda tamamen yanan tarihi Sahaflar çarşsmda yeni yapılan dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Kaçak radyo kullanan nakil vasıtaları Kara ve deniz nakil vasıtalanndakl radyolardan çoğunun kaçak olarak kullanıldığı haber alınarak bunların yakalanabilmesi için kontrol muayenelerinden istifadeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Pazar Sohbetleri Politika ve mekân Dilencilik ve dilenciler Binbir gece düğünü Politika ve mekân C-H-P.il kongresi Taksimde Kristal gazinosunda yapılıyor-Kongre için lokal olarak burasının seçilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • POLİSTE ^f Kasımpaşada Bahriye caddesinde oturan Kâzım ve Mustafa adında iki arkadaş,bir iş yüzünden kavga etmişlerdir.Bubirierine bıçak çeken kavgacflar yakalanmışlardırif Bakırköyde Yolluk sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Haydarpaşa limanı o-Haydarpaşa Ye Salıpazan limanlarının inşası için faaliyete geçildi Nafıa Vekâleti Haydarpaşa limanı inşaatım 15,5 nulyou liraya bir Türk firmas.aa hrote etmiştir.Yapılan anlatmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • İki Amerikan muhribi limanımıza geliyor Birleşik Amerika donanması na mensup Cogswell ve tııgersoll muhripleri 13 ile 19 ocak tarihleri arasında Ümidimiz:ziyaret edeceklerdir.Ame ıikan muhrip liri lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Bir katil dört yıl hapse mahkûm oldu Bir sene kadar ovvel Beykozun arkasındaki Hekimbaşı çiftliğinde bir cinayet işlenmiş ve 18 yaşlannaki İsmail Ç^se adındaki genç ırzına,tecavüze yeltenen Hüseyini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Husus?plâkalı bir otomobil çalındı Evvelki gece şehrimizde yeni bir otomobil hırsızlığı olmuştur.Sirkecide Şehirpalas oteı.nin önüne bırakılan Ahmet Çınar'a ait Ankara 2243 plâkalı otomobil çalınmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Zeytinyağı fiatları bir miktar ucuztadı istihsal bölgelerinden piyasaya bol miktarda yeni mahsul zeytinyağı gelmeğe basıcını;ir.Bu dunun karsısında flatlarcîa bir gevşeme müşahede edilmektedir.Hâlen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • m* Balkanlar ve Ortadoğu korunma ve savunma nizamının Doğu Akdeniz müdafaa sistemile birlikte bugün bir kül kül teşkil ettiği ve bunun Ankara Atina Belgrat mihverine dayandığı artık bir sır ve muamma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • TOPLANTI Şişli Terâkki Lisesini Bitirenler Dernegi'nin tertiplediği yıllık yemekli toplantı 15 ocak perşembe akşamı Taksim Bele-4iy* Gazinosu salonlarında verilecektirf** I.Ü.T.B.Fen Fakültesi Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • *f 11 Ocofc Ru 29 1953 Aralı 1373 Pazar um VAKİT VASATI EZANI Güneş öğle tıTr,ti Yatsı tnnıalr 7.25 u.«r 17.00 18.30 5.39 2.26 7JÖ 9.47 12.00 1.37 12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Evlendiği kadın meğer evli değilmiş Ankara Savcılığına garip bir müracaat vaki olmuştur.Bayram adındaki bir şahıs tarafından yapılan bu müracaatta;Saimekadın'da oturmakta olan Mustafa kızı Durdu Ue bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Pamuğumuz standart bir hâle getirilecek Ticaret Vekâletinin bu mevzuda aldığı kararlar büyük bir memnunlukla karşılandı İktisat ve Ticarat Vekâleti,limanından 34 miljna 387 bin pamuklarımızın dünya pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Verem ve röntgen mutan assa şiarından mahrum olan yerlar Ankara,10 TA)Yapılan tetkikler neticesinde memleketin birçok yerlerinde verem ve Röntgen mütehassısları olmadığı anlaşılmıştır.Sağlık ve Sosyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • Üniversite Talebe Birliğinin kongresine dûn devam edildi İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin 7 inci kongresi dün de uevam etmiştir.Milliyetçiler Derneği tarafından 9 ocak tarihinde neşredilen beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1953
  • HALKIN SESİ Asıl cevap arkadan gelecek Saraatya caddesinin tele* fon ve polis noktası ihtiyacı üzerine yazılan bir okuyucu mektubu neşretmiştik.istanbul Telefon Başmüdürlüğünden aldığımız cevapta şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Atom casusları getocak hafta dam edilecek Nevyork,10 ANKA)Atom casusluğundan muhake meleri yapılıp idama mahkûm edilmiş olan Ethel ve Julius Rossenberg'lerin önümüzdeki hafta idam edilmeleri katilegmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • 100.000 Lira Talihlisi Garanti Bankasının yılbaşı keşidesinde ytizbin lira kazanan Bayan Kıymet Kocaman» aevei ve iki mini mini torunu ile Mr Sikte Bânkamn Ankara merkezine gitmiş ve 100000 lirayı abm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Churchillin Amerika seyahatinin akisleri Dün Jamaikaya varan Başvekil burada milyoner bir dostunun evinde kalacak Londra,10 THA-Baş-1 bakan ChurchiU'in.Amerikaya yaptığı «yıldırım seyahat» İngiliz efk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Siyası İcmal Pakistanda yapılan nümayişler Karaşkle talebeler ttc dört günden beri fasılasız denecek şekilde nümayişler yapmaktadırlar.Buna asıl ismiyle isyan demek daha doğru olacaktır-Polis asayişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Mısırda umumî seçimler Seçimlerin ozon ve sert dahilî polemiklere yol açacağı gözönünde tutularak talik edildi Kahire» 10 AA.Tümgeneral Abdül Nasır.El Mısrî gazetesinin başmuharriri Mehmed Abdul Feth'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Kadın memurların boyanması yasak edildi Ankara,10 TA)Tarım Bakanının imzası ile yapılan bir tamimle Tarım Bakanlığında çalışan kadın ve kız memur larm bundan bövle oie» rui ve allık sürmeleri vaşak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Bir Amerikan Piyade Tümeninin ateş kudreti Vaşington» 10 THA.Temsilciler Meclisi azaların dan Robert Sikes.yaptığı bir beyanatta^ halihazırda bir Amerikan piyade tümeninin «düşman hatlarına dakikada 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • 53 ve ötesi için eski ve yeni falcılar ne diyor Devrimizin iki falcı kadını ve 16 ncı asrın meşhur Nostradamus'u eşiğine ayak bastığımız yıl içinde harp olmıyacağını bildiriyorlar.Buna rağmen Nostrada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • 102 Deyip,eğildi bu nefis mahlûku bir tüy gibi olduğu yerden kaldırarak,kuvvetli kolları ile geniş göğsü üzerinde sıktı.Kralın bu umulmadık kuvvetine hayran kalan Roz mütemadiyen çırpmıyor ve:Yapmayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • "Yani idam mı ttûf vatan haini yapılan muhakemelerinin sonunda İdama mahkûm olundular.Halleri her halde okumuş,hiç değilse birinci sayfalara,hem de üçer dörder sütun üzerine verilen başlıklarım görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Gida maddeleri İstanbul Belediyesi,gıda mauueıerınin şeiurdcua perakende fıaıiarıyıe istihsal merkezlerindeki mübuvaa Hatlarını fcarşüaşurıuiş,unıunıiyetle yüzde otuz.kuk raddesinde bir pahalılık müşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1953
  • Ualyada sekiz kıymeti' tablo çalındı San Remo,10 AA.Sar Remo ile Fransız hududu are sında bulunan Dol Di Rodi zesinden dün büyük kıymeti haiz sekiz tablo çalınmıştır-Çalman tablolar arasınd-Salvator.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1953
  • m ı İMLE HADİSELER 16 ocak günü Romada çocuklara yılbaşı hediyeleri dağıtılmıştır.Bu hediyeler zenginler tarafından seyrü-sefer memurlarına tevziat için verilmişti.Foto":AP)2 Bir müddet önce Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1953
  • m M M(fc*-Mc*+Mc+M İrlanda 1953 güzellik kraliçeliğini Frolebella adlı 22 yaşında bir güzel kazanmıştır-Frole-bella 1-73 cm boyunda.67 kilo ağırlığındadır:gözleri mavi.saçları İse sarı renktedir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1953
  • Sultanahmet Camii'nin yerinde muhteşem bir saray vardı Sofcoilu Mehmet Paşa sarayı yıkılarak,yerine yapılan bu muhteşem cami'in mimarı Sedefkâr Mahvet Ağa,masrafı da tam bir buçuk milyon fiiori idî So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1953
  • Şükrü Gülesin cezalandırıldı Yunanistanın «Atlictki lho» adlı spor gazetesi Roma lan aldığı bir tyabere istinaden,halen Kalyanın Palermo kulübünde oynamakta olan Şükrü Gulesinin bazı nahoş hadiselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Futbol F-icratyuou Başkan* Orhan Şerri geldi Beden Terbiyesi Genel Mü dürlüğü Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apakfederasyona ve profesyonel lig takımlarama ait bazı hususlar hakkında görüşmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Galatasaray ku-übüııün büyük koıgresi Galatasaray kulüoünün 4 yılda bir yapılan normaı kongresi 24 ocak Cumartesi günü saat 14.30 da Beyoglundaki kulüp lokalinde toplanacaktır.Bu toplantıda ekseriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Dün yapılan maçlar Dün muhtelif sahalardı oyna nan ikinci ve üçüncü küme maç larında alnan neticeler:Ortaköy:2 Anadolu:1 Davutpaşa:1 Sarıydı1:3 Süleymaniye:0 Haliç:0 E.T.T.5 Topkapı:1 Demirspor:1 1 Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Vedat,Fahrettin'in bir golüne mani olarken Bugün profesyonel kümenin 12 inci haftası maçlarında ^ıı—nnnını ¦ııımım m ıı ımıı ıı ıı ıTW ımtf b~ im mr\"T-m nm—¦ıwı-Wırıa~ı-r ıı-ıı ı-ı—n" r Galatasaray B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Maçın tenkidi Siyah Beyazlılar dünkü karşılaşmasında gerek ferden,gerek takım halinde başarılı bir oyan gösterdiler.Easımpaşanın ezilmeden mukabelesi maça ayrı bir cazibe verdi Suîhi GARAN Havanın aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Japonlara karşı hangi güreşçileri çıkaracağız Hepimizce malûm ji tuğu veçhile,önümüzdeki ayıa humen başında «Japon Millî Güreş Takımı» iki temsili bir 3e milli olmak üzere üç müsabana için yurdumuza d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • nuıvojı/m/i it ti ıc!ııı ıı uuıi jttjJHaii tüü UlUdauaüadllIUcl Beşiktaş Kasımpaşayı 3-1 yendi Dün Beşiktaş Kasımpaşa takımlar hakem Feridun Kılıç idaresinde ve gayet kayganlasmış Mithatpaşa stadrnda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Dünkü boks maçları İstanbul Boks İhtisas Eulfi-1 bünün tertiplediği profesyonel boks karşılaşmaları dün gece Spor ve Sergi Sarayında vapıl mistirtik mac İtalyan samnivonu Pancani ile Avrupa ve Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Dün oynanan maçları,alınan neticeler İstanbul basketbol lig maçları 7 nci hafta karşılaşmalarına dün Teknik Üniversite spor salonunda Galatasaray Modaspor arasında devam edildi-Ligin bu mühim ovununa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Yunan Yugoslav barşuaşması Evvelce Yunan ve Yugoslav futbol federasyonları afatında kararlaştırılmış olan mil.maç Atina Belgrad şeklinle yapılması için ikifederasyocı arasu*:da mutabık kalınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1953
  • Üç Türk atleti Âmerikada aranıyor New-York 10 AP)3 meşhur Türk koşucusu,Osman Coşgül,Erdal Barkay ve K-rnıal Horolu'nun halen nerede bulundukları Washingtondaki Türk elçiliği,New-Yorktaki Türk Başkons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1953
  • Keyfinize bakın,bine rahat edin.îçsenize canım.Midlands mıntatoasında olduğunuzu unutmayın.Biz yavaş hareket etmek le şöhret bulmuş insanlar».Öyle değil mi saym muavinim.Faz la süratin düşmanıyız,buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1953
  • Amconnüon ürritt ettiğim parası ıgdlmeymce,piiHinyı için Hâkim konuştu:«Astınızı dövüp söğmekten,zimmetinize para geçirmekten,kasden adam öldürmekten sanıksınız.Bunları mçın ve nasıl yaptınız anlatın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1953
  • 1953 kadın giyim espası modası Kadın giyim eşyası her «ân-biraz daha sadeleşmekte ve kolaya doğru gitmektedir Yakardaki resimde islemeli bir kombinezon tüylü bir telik.saç tuvaleti âletleri ve çanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1953
  • ¦w TA.RİHTEK KORKUNÇ AYETLERİ »tefeden:AZIZ ÖZBAY aşçı kadın suç «rftalı mı idi 24 Bunlar,adamın sık sık şöminesini ateşlediğini söylüyor ve söyle ilâve ediyorlardı:Çok kere villanın bacasından oldukç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1953
  • Koca kahretmem Yusuf Paşa Ptıdişdhın ayaklarına İcapanmış yakarryorckı 212 Yalan olamaz ama,Yır suf Pasa.oğlumun iltifatlarına mazhar oldu aksam.Kendisinin hoşnudisi devam etmek* te.Sadrazam bu sözler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1953
  • Soma kömür 1 Haren Soma madenlerinde çaloşmakta olan har madenciye günde 3 ton İstihsal isab3t ediyor Soma madeninde vıkama tesisle uzunluğundaki havaî Soma kömür madeninin genç başmühendisi Fethi Çor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Rus güreşçi hızla özenme atıldı ve sert oyunlara başladı ıoı Yarım saat sonra mindere tekrer çıktım.Bu defa ikinci güreşimi yapacak ve İsveçli Antonsonia güreşecektim.Bu güreşin bir hayli çetin olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Nato Sulh Kervaıu sergisi açıldı Ankara,10 ANKA)Bir kaç j&n önce şehrimize gele-I rek açılış hazırhklariyle meşgul bulunan NATO sulh kervanı dün saat 12 de Gejıclik Parkında Devlet Bakanı Muammer Alak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Rene Mayer Amerikaya gidiyor f Buştarafı birinci sayfada] Dige rtarafta nbug-ln kabinesinin ilk içtimaında.Kıa.ısa Baş ekili Rene Mayer,hLUûmet âaalarma,hükümetin umumi çalışma programı ve ta.iiiy.ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • îtalya Üçlü Pakta giriyor [Bagtarah birinci sayfada] ayn ayrı iki toolantı yanmışlardır Toplantılarda tam bir mutabakat basıl olmuş ve sonunda şu tebliğ yayınlanmıştın Tesanüt ve işbirliği:Yunan ve it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Agatha arkeolojik tetkikler yapıyor Londra.10 Nafen)însilterenîh tanınmış cinayet romanları yazarı Agatha Christie,kocalının tertip ettiği bir arkeolojik h-jyetlo Loraber tet* kiklerde bulunmak Ü2.er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Kraliçe Elizabath'e hediye edilecek elmas Londra,10 THA)Londrarim mücevheratgılar mahallesi olan Hatton Garden'de günün başlıca mevzuunu Kraliçe ikinci Elizabeth'in tac siyme merasimi için hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • C.H.P.il kongresi [Bas tarafı Birincide] nun raporunda köye ve köylüye dair hiç birşey yok.Biz köylüye halâ yukardan bakıyoruz.İktidar aşağıdan bakıyor.Muvaffak olmanın sırrı burada.Bu arada Ankaradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Amerikada şiddetli fır tına Doldurucu rüzgârlar har finde hüküm süren fırtına Amerikanın muhtelif yerlerinde tahribat yaptı New-York.10 AP)Kuxev Doğu Amerikada mevsimin en şiddetli fırtınası dün başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Bucak'ta sel tahribatı Bucakr 10 AA)Bir müd detten beri devam eden şiddetli yağmurlar dolayıaiyle kazamızda 5000 ve kazamıza ba&lu köylerden Devre köyünde 2000 Uğurlu köyünde 1500» Yuva köyünde 2500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Bayarın Yüksek Ticaret Okulundaki hitabesi [Baştarafı birinci sayfada] Mektebinize üçüncü defa geliyorum.Bundan önceki gelinlerim İktisat Vekaletinin mesuliyetini taşıdığım zamanl ra aittir.Evvelce bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Sovyetler Avrupaya askeri kuvvet yığıyor Yugoslavyanın Amerika elçisi,peyk devletlerin Rusya'dan modern silâhlar ve tepkili uçak aldıklarını açıkladı Vagington,10 T-H-A)Yugoslavyanın Vasingtondaki elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Başvekil Natoya gidecek heyeti kabul etti [Baştarafı birinci sayfada] Adnan Menderes,Orgeneral Şükrü Kanatlının riyısetındekı askerî heyete bazı cürelttu'ler ver mistir.Toplantıda j£r â.uü;trûiye Hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Bir askerî heyetimiz İtalya'ya gitti Korgeneral tsmail Hakkı Tunaboylu'nun başkanlığında Korgeneral Nurettin Aknoz,Tümgeneral Hüseyin Ataman,Binbaşı Zeki Gökakın,ve emir subayı Vedat Şenyol'dan mürekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Millî Eğitimde ski tâyin Balıkesir Erkek 3an'at Enstitüsü öğretmenlerinden İsmail Ozışık ila îzmit Erkek San'at Enstitüsü ağaç işleri atölyesi ög retmeni Hayrettin Koral,İstanbul Sultanalunet Erkek Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • 41 yolcusu ile bir askeri uçak parçalandı Nevyork 10 ANKA.Per gembe «ünü.içinde 41 kişi bulunan bir askeri taşıt uçağı Idaho civarında kaybolmuşturtcin.de 37 Koreli asker bulunan tayyareyi veya enkazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Karaşl'de sühunet avdet etti Karası.10 AP)Busrün şehrin her tarafmda sükûnet hüküm sürmüş ve esaslı bir hâdise olmamıştır-Sadece bu sabah 3 ayrı yerde soygunculuk ve kundakçılık teşebbüsleri cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Ruslar İtalyadaki askeri misyonlarını çektiler.Roma,10 AP)Rusya» harp sonundan beri burada bulunmakta olan bir askeri misyonunu geri çekmeye muvafakat etmiştir.İtalyan Hariciyesine göre,hükümet Rusyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Bir sarhoş karnını kesmek isterken bekçi tarafından kurtarıldıtzadr,9 ANKA)liri Çesjnelikte seyyar Fotoğrafçılık yapan ismail Çakır adında biri «rece gec vakit sarhoş vaziyette evine gelerek karısı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Medeni Kanunda değişiklik Niğde Mebusu Necip Bilge verdiği bir takrirle Medeni Kanunun 639 uncu maddesinin son fıkrasının değiştirilmesini istedi Ankara,10 Milliyet* Niğde Mebusu Necip Bilge ve iki ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • ingiltere Süveyşteki birliklerini çekiyor [Başuırau otnnci sayfada] bu yeni teklifler çerca/eji ddlıilin Mısır şunları elde edecektir:1—İçinde bulunduğa müşküj lata karşı koyabilmek için askeri ve ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • İsmet İnönü Nihat Erim ihtilâfı [Bas tarafı 1 incidel larak İsmet İnönü ile Nihat Erim.ayrı safta yer almış bulunmaktadırlar-Bu ayrılığa sebep» Başvekilin,basın mensuplariyle yaptığı konuşma dan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Meçhul bir uçak Lübnana bomba attı Beyrut.10 AA.İçişleri Vekâletinden dün bildirildiğine göre.hüviyeti meçhul 7 uçak Lübnanın güney hudutlarım aşmış ve bunlardan altısı bir müddet sonra dönerek israil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Doktorların ihtisas müddetleri [Baştarafı birinci sayfada] mevzuu üzerinde yapılan neşri-yatın umumî efkarda yanlış anlaşılması üzerine izahatta bulun muş ve şunları söylemiştir:Her şeyden evvel şunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Bomfinlst esirlerin y»rlof değiştirildi zSaigon 10 A.A.Salfıhiyetl;bir kaynaktan bildiril 1;£L.göre,geçen aralık ayının 12 sinde Pourloconore adasındaki hapishanede bulunan 200 »r »mtinist VI etmingli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • On aylık tahsilat yekûnu [Bas tarafı Birincide] ti.İktisadi sahada görülen inkişafa muvazi olarak malt yılın başından beri,gelirle^ de büyük artışlar kaydedılmoğs başlandı.Bu vaziyet,ou yıl içinde,952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • italyanlar İrandan petrol yükliyecekler Londra gazetelerinin bildirdiğine göre,bir İtalyan sarnıç gemisi Abadandan,Iran ham petrolü yükliyecek den mühürlü bir zarfı hamil dür-Geminin seyahati o şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Birleşmiş Milletlere sadakatsizlik gösteren memurların duruma Washington,10 A.A.Başkan Truman,dün verdiği bir emirle Birleşmiş Milletlerde çalışmakta olan veya çalışmak Çizere bulunan Amerikalı memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1953
  • Yaşlarının yekûna 637 yt balan 8 hemşn» Paris,10 T.H.A.Kerborkasabası,emsali bulunmayan bir aileye malik olmaktan bu Yük bir iftihar duymaktadır.Kasaba sakinlerinden Gentli ailesinin 10 gocuğu vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Stablize malzemesi nakli Konya yollar 3 Bölge müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Ereğli Çakmak yolunun 0+000—176+000 kilometreleri arasına stablize malzemesi nakli olup-keşif bedeli 30-067-20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz,KULLANINIZ r Kininli Gripin Bütün ağrı,sancı ve sızıları süratle teskin eder.Grip,nezle,romatizma,lumbago tedavisinde faydalıdır.Mideyi bozmaz,kalbi« ve böbrekleri yormaz.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Güzellik Banyonuzu 1 GÜZELLİK SABUNU İLE YAPINIZ I En lüks Amerikan sabunlarının ayarında olan YENİ PURO TUVALET SABUNU yepyeni bir formülle ima!edilmiştir.cildinizin derinliklerine kadar nüfuz ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • sı Dram kısmı Saat 21 de KOCA bebek Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 rvomedl k'smı BALÎKESÎR MUHASEBECİSİ Yazan:Keş ad Nuri Güntekln EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ Eski Halkevi binasında)ÇEMBER Komedi 3 Perde Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:13 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10 12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 1S.40-16.S0 Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Birbuçuk Senede,4 üncü Otomobili Hediye Ediyor 13 OCAK SAL!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahüiye Mütehassısı Paaardan bafka har gün sabah saat 10J0-11.00 öğleden sonra 14.BO-1T.00 d« hasta kabul öder.istanbul Dıvanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Pr.Frangı İsviçre Fr.Belgika Fr,tsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılı.790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • BULMACA lazıriıyan:Ercüment ÜNVEft 4 2 3 4 6 e d 11 12 ¦Jı-J J n H_3İ 4| t İ J U 55 6 e eflBj 11 Soldan sağa 1 îyi;Beyaz perdenin yarı çıplak orman adamı;Doymamış.2 İntikam hırsı;Her yemeğe konan.3 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggere)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşlha C.Vafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cu* ma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Utanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar mm 14.30 Ne arzu ederseniz Pl.14.50 Verem Haftası münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Yapı işleri ilânı Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivas SRA-tesislerine çekilecek hattı havai işidir-Keşif tutan «18027» liradır-2 Eksiltme 30/1/953 cuma günü fiaat 15 âe Bayındırlık Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • 13 OCAK SALI AKŞAMI ŞEHİR KOMEDİ TİYATROSUNDA ŞEHPER ŞADI 1 Açış:Ercümend Ekrem Talû 2 Temsil:Kasımpaşa Maçka Komedi 3 Perde)ŞEHİR KOMEDİ sanatkârları tarafından tam olarak 3 Konser:Kadife Erten ve Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • İMUhjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üçayhk 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleket le»o iki »Midir.İlân şartları 2 ve 8 üneü aayf a sant.4 TL.7 v« 8 inei sayfa sant.2,60 T.L.Hânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Brema markalı bir adet hamur yoğurma makinesi açık eksiltme ile 12/1/953 pazartesi saat 15 de İzmit Kara As-Sa-Ah Koda satın alınacaktır-Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • Sahip vo Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.01.1953
  • DIESEL TRAKTÖRLERİ STEYR REKABET KÂBÜiTETM.YEN DİZEITTRAKTÖRÜDÜR.Gazla işleyen traktör fiyatına,mazotla İsleyen TAM DİZEL TRAKTÖRÜ veriyoruz.15 3ü 55 beygir kuvvetindeki bu traktörler dünyaca meşhur S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8