Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • 4tWketHftwm Bugün şehrimizde hava genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığında mtthim Ur değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • flİTIMARHANEDE AtUuuJtffyc YIL 21 Fakat paşam,siz durunuz,dedi.Kızım size tutulmuş,sizden ayrı duramıyacağını söyledi demin.Siz mUslUmansımz,bizi almazsınız amma hiç olmazsa bize babalık edersiniz.Bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Karikatürist Ramiz Gökçe vefat etti Teessürle öğr e n eliğimize göre karikatürist Ramiz Gökçe tutulduğu hastalıktan kurtu-1 a m ı y a rak dün gece vefat etmiştir.Ramiz Gökçe Merhum Ramiz Gökçe,1315 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Churchill EisenhowerIe bundan evvelki bulunmalarından birinde Başvekil Churchill Eisenhovver mülakatı Dün Ncvyorka Yaran ingiliz Başvekili verdiği beyanatta Kore harbi özerinde ehemmiyetle durdu New-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Meclisin dünkü içtimai o-Muhtar ve ihtiyar heyetleri seçim kanunu kabul edildi Ankara,5 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu-Un saat 15 de Reis VekillerUıdea CMal Yardımcının başkanlığında toplandı.Yoklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Kiralara ait kanun tasarısı Meclis gündemine alındı 30.madde,1954 de meskenlerden gayri yerlerde,1956 da meskenlerde meriyetten kalkacak Ankara.5 Milliyet)Uzun bir müddetten beri Bütçe.Maliye.Ticaret,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Ege tütün piyasası dün sabah açıldı Yerli ve yabancı firmalar külliyetli miktarda ve değer flat üzerinden îzmir,5 T.HJL)Yeni yıl Ege tütün piyasası,bu sabah saat den itibaren açutnış bulunmaktadır.Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Malatya ve Bursada tevkifler o-Yalman hadisesiyle ilgili olarak Malatya Savcısı gıyabi tevkifler de yaptı Bursa.5 Milliyet)Süper mürşit Necip Fazıl'a.«gazanız mübarek olsun izindeyiz» mealinde çekilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Tahranda kanlı bir müsadere o Tudehcilerle müfrit sağcılar arasında dünde çarpışmalar oldu Tahran,5 AP)Bu sabah Meclis meydanında komünistlerle müfrit sağcılar arasında vukua gelen çarpışmalar sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • İller Bankasının faaliyeti tiler Bankası Genel Müdürü Nafiz Ergendi dün saat 16 da Park-Otelde bir basın toplantısı yapmıştır.Oevanu Sa.7 Sü.3 İller Bankası Genel Müdürü dünkü basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Bugün zengin bir defile verecek olan güzellerden biri Güzellerin bu akşamki defilesi Evvelki gece geldiğini bildirdiğimiz Paris güzeli Danielle Challier,Riviera güzeli Odette Le Floch,Fin güzeli Eva H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Fırtına ve seller her yerde tahribat yapıyor Antaiyanın bir çok ilçeleriyle irtibat kesildi.Bordorda vaziyetin vahim olduğa bildiriliyor sahil boyundaki ilçelerle telefon muhaberatı kesilmiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • r "V I Menderes üniversitede bir hitabede bulunacak o-Başvekil bu gün üııiver-J sile rektör,dekan e profesörlerine bir ziya-fet verecek Başvekil Adnan Meadî.09,evvelce de bildirmiş olduğumuz gibi şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Celâl Bayan Bakırköyde tesis edilen yağ fabrikasını acıyor* Bayar,dün yemeklik yağ fabrikasını açtı Bir Hollanda şirketi ile İş Bankasının müştereken tesis ettikleri fabrika yakında faaliyete geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Başvekilin beyanatı geniş ölçüde ferahlık yarattı Son 15 gündenberi memleketi kaplayan iyi havadan şüphe duyan ve kendilerine göre tefsirlerde bulunanlar da bu suretle susturulmuş oluyorlar Ankara,5 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • İnönünün taşlıktaki arsası o-Daimi Komisyon arsanm metre kare bedelini bin lira olarak değerlendirdi îsmet înönünün şehrimizde Taşlık mevkiinde yaptırdığı 1-tşkün inşaatında,belediyeye ait 65 metre ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Yaşar Doğu Hatıralarını Anlatıyor I Merakla takip ettiğini» tefrikamızı 7 nci sayfa-mızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Gnl.Ridgway ikaz ediyor Atlantik Paktı Başkomutanı:Bu şartlar altında harp çıkacak olursa bize mühim darbeler vurulacaktır,fakat bu katî netice olmıyacaktır dedi Paris,5 AP-A-A)Atlantik Kuvvetleri Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1953
  • Kore kahramanları Milliyet okuyorlar Kore cephesinde loş şiddetiyle devam etmektedir.Bn sebeple savaşla rhafiflemis ve Od taraf mevzilerine çekilmişlerdir.Resimde Türk Tugayına mensup kahramanları «Mj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • TAKVİMDEN 8% YAPRAK 11 Haftalar a dair ULUNAY Dün «verem haftası» başlamış-Bundan evvel de vakit vakit «tutum haftası* «kitap haftası»» «çocuk haftası».«Kızılay haftası» gibi haftalar oluyor.Bu haftal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Hie.6 Ocok 1953 Solı Bu.19 R.A 1372 24 Andı 1368 VAKİT VASATI EZANt Güne« 7.26 2.32 Öğle 12J* 7.25 tkindi 14.42 9.47 Akşam 16.55 12.00 Yatsı 18.30 1.38 İmsak 5.40 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • HJHglUUUl mm ¦MM 0*g* Röportaj Göre göre gözlerimizin alıştığı ziynet eşyalarının nasıl r* nerede yapıldığım hiç merak ettiniz mi?Bunları tedarike kalkarsak parıl parıl yanan vitrinleri ile satıldıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • KOKTEYL İt Sankt Georg Lisesi öğrencileri 18 ocak pazar günü Kervansarayda bir kokteyl vereveklerdir.ÇAY İç İstanbul Üniversitesi Kimya Talebe Cemiyetinin tertiplediği yıllık tanışma çayı 10 ocak cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • istanbul Belediyesi Konservatuarının konseri Bu şekil konserler daima yapılabilir-Biz vaadedildiği gibi polifonik eserleri bekliyoruz Lâika KARABEY Başlıkta yazdığım «Belediye Konservatuarı» tâbirini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Üsküdar c i n ayeti o—Tramvay kontrolörünü öldı'Venlerin duruşmasına dün 3 üncü i Ağırcezedâ devam edildi Birkaç ay evvel Üsküdard.ı 1 ır hâdise olmuş,ve bu senide oturan Hilmi Değerli,Bayrakdar,Vecdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Güzel Sanatlar Akademisi Talebe Cemiyetinin kongresi yapıld.Güzel San'atlar Akalînvbi Ta lebe Cemiyetinin yıllık kongresi dün saat 15 de Akademi kanuninde yapılmıştır.Geçici riyaset divanı seçiminden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • işletmeler ve Soysal Siyaset kürsüsü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde açık bulunan îj.t\meler ve Sosyal Siyaset,kürsüsüne hocalık yapmak üzera Amerikalı Profesör Williams Waıt yakında şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • 316 müessese hakkında ceza zaptı tutuldu Son bir hafta zarfında şehrimizde Belediye murakıpları tarafından,fırın,kasap,bakkal,gazino,otel,sinema,kömürcü ve emsali gibi 2600 müessese kontrol edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Kasa soygunculuğuna kalkışan yağ taciri Bir otelin kasasını kâtibi yaralayan Evvelki gece Sirkecideki İkbal otelinde kanlı bir hâdse olmuş,ve müşterilerden biri içinde 20.000 lira kadar para bulunan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • HALKIN SESİ Gazhane tramvayları Söğütlüçeşme taraflarında oturan ve açık adresi bizde bulanan bir okuyucunu!yazıyor:«Gazhane tramvayları hemen hemen her zaman tıklım tıklım dolmuş olarak sefer yapar.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • fırtına Akdenizde hüküm süren şiddetli fırtına yüzünden birçok vapur seferleri aksadı Üç günden beri denizi ımizdc hüküm süren şiddetli Iıruna dün Karadeniz ve Egeı'de bû'az hafiflemiş,buna mukabil Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • kaçak inşaata meydan verilmiyecek Vali ve Belediye Bajjkaaı Prou GÖkay'ın başkanlığında.Vali ve Belediye Reis Muavinlerinin içtirakiyle dün sabah baat 10 da Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.Toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Polis kordonu altına alınan ev Üsküdar Emniyet Amirliği üç günden beri garip oir lıâ.dı&enuı tahkikatı ile meşgul olmaktadır.Üsküdarda Çavuşderesi sakağında 13 numaralı evin sahibi Pakize adında yaşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Komünizm propagandası yapanların duruşması Tıp Fakültesine devan eden Şevket Selvili ile Büleat Berkol ve Güler Parker adındaki iki suç ortağı komünizm propagandası yapmak ve bir komünist partisi kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • KISA HABERLER İT Atçılığın ıslâhı için Hadımköyde halk tarafından yeniden inşa ettirilen «Aşım Durağı» bugün saat 12 de törenle açılmıştır.Törende Çatalca kaymakamı ve civ_ar köylerden gelen davetlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • POLİSTE Evvelki gece bestekâr Salâlıattin Pınarın başına demirle vurarak yaralayıp kaçan mütecavizin aranmasına devam edilmektedir.Dün sabah bestekârın ifadesine müracaat edilmişse de,mütecavizin eşka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1953
  • Bir hapishane firarisi yakalandı Bir sene kadar o/vol Bsyk da oturan Nevin adındı genç bir kızı kaçıran ve bilahare tevkif edilen Ahmet KöseoŞtu adınca bir mahkûm 9 aralık 195*2 tarihinde mevkuf bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • iki zorbayı sağfr edan bir ba#ıı» Paris,5 T.EA.Paris civarında,diğer binalardan tamamiyle uzak.küçük bir evde oturan 3a yaşlarında Bayan Coilafr tA,geç vakit ««in» dGnerkflO,ağaçlar arkasından fırlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Güney Kore Cumhurbaşkanı Tokyo'da Tokyo,5 ANKA)Güney Kore Cumhurbaşkanı Sygman Rhee,refakatinde Deniz ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanları olduğu halde bugün uçukla Tokyo'ya gelmiştir.Sygman Rhee Mütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Hudut dışı edilecek haydutlar Amerika ülaa çıkarılacak gangsterleri kalyanın reddedişi büyük mesele oldu Washington 5 A.A.HU kûmei mahfillerine mensup resmi şahsiyetlerin dün beyan ettik ierine göre,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Adana havalisinin kurtuluş yıldönümü Adana,5 A.A.Adana,Ceyhan,Tarsus ve Mersinin düşüian istilâsından kurtuluşunun 31 inci yıldönümU bugün coşkun tezahüratla kutlanmaktadır.Bu münasebetle Adana,Ceyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • izmir de fecî bir tren kazası İzmir,5-A^)ı-r-Dün gece 22.30 sıralarında,HiUtt tren.geçidinde,bir otomobil tren çarpışması vuku bulmuş ve Halkapmardan gelmekte olan mar.şandw,kapalı barajı yıkarak önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Londrada bir gangDsti-lîk Londra,5 ANKA)Yüzleri maskeli üç haydut bir fabrika müdürünün-elinde bulunan ve içinde para dolu çantasını zorla almışlar ve evvelden haT zırlanmış bir otomobile atlayarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Siya» icmal iran mecusjnae olanlar Tahrandan alınan haberlere göre pazar günü Meclis içtimai kanlı bir mücadele Ue nihayet 'bulmuştur.Mebuslardan Musaddıka muhalif olanlar,mumaileyhe evvcüce verilen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • D.Alman komünistleri arasında tasfiyeler Sabık kızıl idarecilerinin bir müddetten beri bekledikleri "Sar Londra,5 Nafen)Doğu Almanyada da tasfiye baklan natır.Komünist idareciler bir müd detten beri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • KISA HARİCÎ HABERLER Barbados Adasına vâsıl olmuştur.Yalnız seyahat eden Alain Bombard 4.300 millik mesafeyi 65 günde kat'etmiştir.AMERİKA if.Kör ve sağır olan Miss Jessie Podd;isminde bir kadın 58 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Rosenbergler idam edileck Nevyork,5 AP)Dün açıklandığına göre cezaları müebbef hapse çevrilmediği takdirde ar tom casusluğundan sanık Julisr ve Ethel Rosenberg 14 Ocak 951' günü saat 6 da Sing-Sing Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • 97 Faruk o gece,otelin gazino-Bunda daha fazla kalmadı-Öğreneceğini öğrenmiş,ne yapması gerektiğini daha önceden,kararlaştırmıştı-Bu nefis kadını muhakkak elde edecekti-Bu hususta hic bir engel tanıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Kuzey Denizinde Rus denizaltıları Londra,5 Nafen)Daily Express gazetesinin bu sabah birinci sahifesinde ehemmiyetle belirttiği bir habere göre;mühim sayıda Sovyet denizaltıları Kuzey Denizinde ve İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Bir Donjuanın akıbeti o-Kadınların sırtından geçinen güzel bir adamın dolandırıcı olduğu anlaşıldı Faris,5 T.H.A.Yıllardan beri,Pariste ve Fransa ali en şık sayfiye yerlerinde bir düzine İta dinin sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Maarif Şûrası toplanıyor O-5 ocakta aktedilccek toplantıya 303 öğretmen davet edildi Ankara,5 A.A.5 ocakta toplanacak olan Beş'n':Millî Eğitim Şûrası için hazırlanan tasan halindeki müfreJat ve yönetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • L2& 6 ÖRE Bir okuyucuya cevap Bir okuyucumuz bize gönderdiği mektupta diyor ki:«Muhtelif sebeplerle,biraz da istidatsızlığım yüzünden yüksek tahsil yapamadım.Vakıa liseden sonra Üniversiteye kaydolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • üstün ırkları uğrun insan öldüren alimler Struthof esir kampının büyük şöhreta sabip iki Mfgi* celtâiı,nihayet mahkûm oldular.Fakat onların bir sürü insanlar üzerinde yaptıkları,işledikleri cinayetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1953
  • Vak'a şut Ankara'da bir otobüs durağımla iki talbe lıanım kız,ayni durakta bulunan bir öğretmen hanımı «sinirlendirici bazı hareketler» de bulunmuşlar ve «öğretmenin ikazlarım ciddiye almamışlar».Vak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1953
  • 1 Reisicumhur Celâl Bayar,dün,bir Hollanda şirketi ile tş Bankasının müştereken tesis ettikleri Bakırköy Yağ Fabrikasını açmıştır.Foto:İFA)2 Amerika hükümeti banker Serge Rubenstein'i memleket dışı et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1953
  • Sevgilisi uğruna kalbini kiraya veren güzel kız Babasının borcu için hapse atılan Simon,aşk rakibi tarafından yapılan har türlü teklifi hattâ hifcriyeti terketmjşti.Fakat mağlûp oldu Atinalı Simon,vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1953
  • Amerikalı meşhur ressam Petty'nin modellerinde Erna Zeight,Pitty'nin ressam arkadaşların-J da biriyle evlenmiştir.«Takvim Kızları» albümiyle şöhret kazanan ressam Petty'nin biribirinden 41 güzel on ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1953
  • Bu hafta dünyanın muhtelif palan m Bu hafta dünyanın muhtelif memleketlerinde yapılan futbol maçlarında alman neticeler-İNGtLTEREDK Aston Villa 3 Derby C-0 Bolton W-4 Blackpool 0 Burnley 5 W-B-Albion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1953
  • Ordulararası kar koşusu birinciliklerine katılıyoruz Jrdulararası kır koşusu birinci metli koşucumuz Cahit 10 ocak cumartesi günü Brüksel'de yapılacak olan Dün ya Ordulararası Kros Şampiyonasına katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1953
  • Ankara kapalı salon atletizm birinciliği Ankara kapalı salon atletizm birinciliği Gazi Eğitim Enstitüsünde yanılmıştır-Birinci ve üçüncü küme atletleri arasında yapılan müsabakalarda şu teknik derecel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1953
  • I SPOR DÜNYASINDAN MERAKLI OLAYLAR Toplayan:S.ÜNEREN Alman futbolu harpten sonra ikiye ayrılmış bir durumda bulunmaktadır.Doğu ve Batı Almanya takımları 1951 1952 mevsimi içinde yaptıkları 615 karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1953
  • Beşiktaş Adalet bugün karşılaşıyor İkinci devre lig maçlarının ikinci hafta karşılaşmaları bugün Mithatpaşa stadında yapılacak Beşiktaş Adalet maçı ile sona ermiş olacaktır-Malûm olduğu üzere futbol t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.01.1953
  • îstanbulun 500 üncü fetih yıldönümü dolayısiyle nisan sonunda Portuguesa de Desportes geliyor Brezilyanın bu namlı takımı,Beşiktaş Kulübünün 50 ncî kuruluş yılına tesadüf eden günlerde şehrimizde dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • i-J-IT" Mösyö Davis hakkında baş ka malûmatınız yok mu?Fazla bir şey bilmiyorum.Ayakkabı fabrikasının sahiplerinden olması mümkün.Bu adaralar çok zengindirler.Küçük köpeğini kolunda taşı-|ran bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • Okuyucularımıza 1 ocak tarihinde çıkan hediyeli bulmacamıza katılma müddeti 10 ocak tarihinde sona erecektir.Hediye kazanan okuyucularımızın adları 15 ocak tarihinde yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • Amerikada tahsil gören talebeler Amerika Birleşik Devletlerinin muhtelif şehirlerinde tahsile giden ecnebi talebeler,orada Amerikalılar tarafından evlerine davet edilir ve böylece bulundukları muhite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • Hazırlıyan:Ercüment UN VER 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2IÜ illi 3 4 5 i 6 7 a 9 10B8B 11 H Solcian sağa 1 Rüküa varan.2 Zola*nın birinci adı;Bir harfin okunuşu.3 Kuşat et;Bir renk;Nefi edatı.4 Bir ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZ BAY Komiser ve polisler genç kadının sualine hiç cevap vermediler 19 Komiser Dotel hemen Roşöşvar sokağına koştu.Gözcülerine sabaha kadar nöbet değiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • TIMARHANEDE Bir hafta içinde tamamen iyileşmiye başlamış ve âdeta eski halime geliyordum YIL Bak tenkil Birincide] yeyim,haspa sevilmıyecek şey ¡armaya bağladı.Ne yalan söylidogildi.Galiba ben de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1953
  • mm Kaya Sultanın Sarayında kalan Valide Sultan sevincinden çılgına dönmüştü 207 Aferin hocalara,paşalara!Dedi,hakikî dost bunlar iş te!Bir kaçını şöyle kaldırıp,tetkik ederek:Ne varsa Telli hasekinin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • VOLV^âMafaUm Bizler ne de olsa greko romende tecrübesiz sayılıyorduk 96 Artık yol hazırlıklarına başlamıştık.Nihayet 9 nisan sabahı saat 11 de bir Çek uçağı ile Yeşilköyden hareket ettik.Güreşçilere,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Sanat dersleri kalkmıyor An* ara,5 A.A.Mim Eğitim Vekâleti tarafuıoan okullara gönderilen bir tarmmde,ise son sınıflarda resun dersi a".an tslebelerin sana:tarihi dersini de takip edeceklerini budir.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • I nönünün arsası [Baştarafı birinci sayfada] Daimî komisyon,arsarun metıo kare bedelini,bugünk'l rayico göre bin lira olarak îeabit etmiş bulunmakta ve İnönü Jen 65 bin lira ödemesini İstemektedir.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Ramiz Gökçe vefat etti r lîas tarafı Birincide i Ramiz Gökçe'nin ilk eseri 19 yaşında neşredilmiştir.Merhumun muhtelif gazete ve mecmualarda sayısız karikatürleri neşredilmiştir.Kendisi son zamanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Bayar,dün ya fabrikasını açtı [Baştarafı birinci sayfada] Belediye erkânı ile tetirimizin ti* caret sahasında tanınmış sımalar da hazır bulunmuş ırdıc.Törende bir hitaoede bulunan Ünilever Şirketi Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Menderes [Baştarafı birinci sayfada] Diğer taraftan Baş'ekil,yarın Üniversiteyi ziyaret edecek ve çok muhtdmei oları s yüksek tahsil gençliğine mühim bir hitabede bulunacaktır.lBv/e*ıCî bft hususta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Churchill Eisenhovver mülakatı [Ba^tarafı birinci sayfada] «Bu harp,Sovyet tecavüzüne azimle karşı koymak demektir.Kore harbi son 5 yılın en büyük ve en önemli hadisesidir demiştir.Churchill,memlekeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Gnl.Ridgway ikaz ediyor [Baştarafı birinci sayfada] hatırı sayılır terakkiler kaydettik dedim» önümüzdeki bir ilâ bir buçuk yıl zarfında bir harp akacak olursa.Atlantik Paktının merkez kesimi kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Gü zellerin bu akşamki defilesi [Baştarafı birinci sayfada!las ve Lâtin Amerika güzeli Balbina Butierrez'den mürekkep güzeller kafilesi dün yol yorgunluklarını çıkardıktan son ra şehirde bir müddet do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Meclisin dünkü içtimai Başlar;ıfı birinci sayfada] di aya yapmış olduğu seyahatin kafile başkanı olarak intibalarıni anlattı.Londrada g:„tiklert her yerde büyük bir nüdnükabul gördüklerini söyledi.Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Başvekilin beyanatı geniş ferahlık yarattı [Baştarafı birinci sayfada] ZAFERİN MAKALESİ Diğer taraftan Zafer gazetesi Başvekilin beyanatını 8 sütun üzerinden neşretmiştir-Ay nı gazetede Mümtaz Faik Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Ege tütün piyasası dün açıldı [Baştarafı birinci sayfada] mmtakası hariç-piyasaların hep si açılmış ve müstahsil tütünü değer fiatına satmağa başlamıştır.Bu arada,Bornova vo Bucagibi yakın yerlerde mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • ralara ait kanun tansı gün [Baştarafı birinci sayfada] rihinden itibaren şehir,kasaba,iskele» liman ve istasyonlardaki gayrımenkullerin kira bedelleri» 1939 yılı içindeki son sözleşmelerle belli olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Malatya ve Bursada tevkifler Baştarafı biriaci sayfada] da bilmeden arkadaşlarına itimad ettikleri için imzala.dıklarını ifade etmişlerdir-Dün 38 imza sahibi serbest bırakılmış ve bunların ikis nezare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • iller Bankasının faaliyeti [Baştarafı birinci sayfada] Toplantıda gazetecilere Burkanın 1953 yılı faaliyet ve plasman programını izah eden Genel Müdür şunları söylemiştir:Bildiğiniz gibi bankamız şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1953
  • Fırtına ve seller [Baştarafı birinci sayfada] Elmalının Karamuk,Bayarmutlu,Teke,Zümrtitova,Emir köyleri su altında kalmış ve bu köylerle muvasala kesilmiştir.Şimdiye kadar bir ev çökmüş ve dört kişi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • ZAYİ Samatya ntifufl memurluğundan aldığım nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur-1331 doğumla Emin Ali Tetik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • KAYIP İstanbul 6 ncı Şubeden almış olduğum 29420 sicil numaralı ehliyetimi kaybettim Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Niyazi Kalelioğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Dram kısmı Saat 21 de KOCA BEBEK Yazan:Cevat Fehmi Başkut Telefon:42157 no t e ii kısmı BALIKESİR MUHASEBECİSİ Yazan:Reşad Nuri Cttntekin Her perşembe akşamı talebe gecesidlr Cumartesi ve çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Count Baisy ve Lionel Hampton orkestralarından caz müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri ePİ» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • s7ç* Snte"' 5SI SOH o**ec *a yi i GRIPINı jf Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin ederj^ Grip ve Nezle başlangıcınaa hastalığın ilerlemesini önlerjf Derhal hazmolur ve tesirini gösterir.GRİPî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Enkaz Satışı Ankara ili Daimî Komisyonundan Mülkiyeti özel idareye ait» yanan Millî Eğitim Bakanlığı bahçesindeki barakalarla» yeni hal içindeki on binanın yıkılıp enkazının kaldırılması iği kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Üsküdar Birinci Mıntaka Kadastro Müdürlüğünden Pazarbaşı ve Selâmi Ali mahallesinin kadastrosuna başlanarak gayrıgenkullerin tahdit ve tesbitleri yapılacaktır-Gayrimenkul sahiplerinin ve ilgililerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • istanbul Asliye 5 inci Hukuk Yargıçlığından-952/1056 Tebliğ olunacak taraf:Yorgi Teologidis,Pangaltı Çayır sokak 67/1 Vahriç Semerciyan evi» Suzana Teologidis tarafından yukarıda adresi yazılı Yorgi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Müzeler Arkeoloji Müzesi:Pazar çarşamba ve cuma günleri saat:18 16 Eski Şark Eserleri Müzesi:Pazar,çarşamba ve cuma günleri saat:10-12 Topkapı Sarayı Müzesi:Pazartesi hariç her gün 13.40-16.30 Ay as o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılış 785.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki nitelidirlifin şartlar?2 ve 3 Uneü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sfint.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkaran sabun teninize bir kadire yumuşaklığı,yüzünüze herkesi hayran bırakan bambaşka bir GÜZELLİK ve CAZİBE temin ederi BOL KOP0KL0 NEFİS KOKULU 100 de 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Dizel Grubu Satın Alınacaktır iller Bankasından 1 Tunceli iline bağlı Kalan kasabası elektrik santralına fenni şartnamesinde yazılı evsafa uygun ve işler bir halde teslim olunmak üzere 1 adet 75-85 be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 50 ton kuru Fasulya» 20 ton Nohut» 20 ton Mercimek kapalı zarfla 15/1/953 günü saat 15-30 da Kayseri As-Sa-Al.Koda satın alınacaktır,Bedeli 44.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Llttle Niggero)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vftfi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Idaremizce ihtiyaç görülen 25 000 SUporlu izolatörler satın alınacaktır* Şartnameler Metro Han 4 üncü katta Levazım haricî Satınalma servisinden 3*50 lira mukabilinde satılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada'Me'sui Müdür:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.01.1953
  • Stablize malzemesi işi Yallar 3.Bölge müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Cihanbeyli Yavşan tuzlası yoluna stablize malzemesi çıkarma ve nakli olup kesif bedeli 178-692-64)yüz yetmiş sekiz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8