Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Menderes,İzmirde vaki dâvef üzerine C.H.P.kongresini |HW "Mazi kapanmıştır,eski I Bugün karşımızda yeni 1:Seçim kanunu sistemini değiştirmeye tan 2;Seçimlerden evvel Anayasanın tadili cihetin başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Htâ:©1 Eisenhower Kore'yi ılyaretf sıras» nd» U.Doğu taarruz plânı ocakta tatbik edilecek Eisenhowerin plânını tatbiklten sonra komünistler müda-I taada kalacak ve diğer bir cephede taarruz etmiyecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • "Biz Türküz,Türkler para ile satın alınamaz,88 Evvelâ birbirlerinin bilâhare benim yüzüme baktılar.Sonra da yerlerinden fırlayıp üzerime çullandılar.Aramızda kısa bir mücadele oldu.Nihayet beni karga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Koprulu yarın geliyor Dışişleri Bakanı Napoliden ayrıldığı sırada De Gasperiye bir telgraf gönderdi Roma» 28 Radyo)Resiuen Italyayı ziyaret et miş olan Türkiye Dışişleri Bakanı Prof Fuat Köprülü,buffü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Fransa Başbakan arıyor_Fransız Cumhurbaşkanı Kabineyi kurmağa bu defa da George Bidajult'u memur etti Paris 28 Radyo)Hükümeti kurmağa memur edilmiş olan De Gaulle Partisi milletvekillerinden Jacque Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Donanmamıza 3 gemi dada katıldı I aMaiMİ Deniz kuvvetlerimize yeni katılan Marmaris» Morâo&an ve Meriç maym gemilerinin karşılama töreni dttn saat 15 de Gayret muhribindi* yapılmıştır* Besimde donanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Başbakanın Izmir nutku memnuniyet uyandırdı CH.P.liler derin bir hürmet havası içinde Başbakanın konuşmasını dinlemişler,kendisine sualler sormuşlar ve aldıkları cevaplar karşısında mutmain olmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Askeri heyetimiz dün Yugoslavyadan ayrıldı Belgrad 28 AP)Türk 1 lav askerî liderleriyle askerî it-Yugoslav dostluğunun bir teza-I tifak hakkında görüşmeler yaphürü olarak Belgrad ve Yugos-[Devamı Sa.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Refi' Cevad ULUNAY "Mil!iyet„te Kırk seneyi aşan matbuat hayatında» günlük Gazetelerden bir çoğuna vaz* dığı makaleleri» günlük fıkraları» tiyatro ve Türk Musikisi tenkidlcri,san'at yazılaı îyle tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Albay Edip Çiçekli Suriyede örfi idare ilân edildi Dün yüksek rütbeli subaylar tarafından bir hükümet darbesi teşebbüsü meydana çıkarıldı Şam THA.Suriyede orduya mensup genç subaylar tarafından hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Bugün gelirimizde hava öğeden evvel bulutlu,öğleden onra İse yağışlı geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • Bt şiktaş istanbulsporu 1-0 mağlûp etti Profesyonel Ug maçlarının tkincl devre karşılaşmalarına dün de devam edilmiştir Dünkü karşılaşmalarda Beğiştaş,Istanbulsporu 1—0,Beyoğhıspor Kasımpaşayı S—1 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1952
  • TIMARHANEDE YIL 13 Torbalar Yusuf.Çamngıra Yusuf.OtOye Yusuf.Oduna Yusuf.Hasta kaçar Yujuf.Ben olmasam haliniz ne olacak?diye sol eli bir kaç defi havaya döndükten sonra il&ve etti.Hastabakıcılar yata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • I Günün Meseleleri insanlığın korkunç düşmanı:Kanser Kanser üzerindeki araştırmalar bir polis romanından daha meraklı safhalar arzeder Yazan Dr.Recep FERDİ Bütün Kanser vak'aları tedavi edilemez cinst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Tıbbiyeliler bayramının tanzimi lib Ual ebe Cemiyeti tarafın dan Ler sene 14 martta kulanrr.ıkla olan Tıbbiyeliler Bayrarriinu jeni bir şekil vermek üzere cüi Profesörler evinde oiı toplar ti yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • HALO Galatasaray Spor Kulübü Bebek Denizcilik Lokalinde yılbaşı gecesi sabaha kadar devam etmek üzere fevkalâde bir balo tertiplemiştir.Bu hususta gerekti hazırlıklara devam olunmaktadır.TÖREN Uludağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • D.Almanya Türklyeden tütün almak istiyot Bizden müsait şartlarla talepte bulunan bu memlekete satış yapabilmek için formül aranıyor Doğu AlmanyadaKi bazı firma lar hükümetimize müracaat ederek her nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Sergi evinde yapılacak gece eğlentisi Geçen sene olduğu gibi bu îTılfcaşı da Belediye,Spor ve Sergi oara^ii.da zengin programlı bir gece eğlencesi tertip etmiştir.Pahalı gazino ve eğlence yerlerine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Haysiyet divânına verilen partil i ler Geçenlerde yapılan D.P.Ama vutköy bucak kongresinde nâdise çıkaıan Faruk Tansel,Aris Haknan,Kemal öztürk ve Yahya özkefeli parti il haysiyet divanına verilmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Kok kömürü tevziatı Karadenizde hüküm süren fa imanın dinmesi üzeriae Zonguldaklın kok kömürü yükleye» vapur ve motörler limanımıza gelmeğe başlamışlardır.Dün ve evvelki gün muhtelif vapurlarla 2800 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • HALKIN SESİ Gene çöpçü derdi L Sultanahmet'de Asmahr çeşme sokağında oturan o« kuyucularımızdan Atjyo Pirigil Hanım yazıyor:«Sokağımız Peykâne caddesine çıkar.Bu caddeden,bilhassa İşçi Sigortaları Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Kurtlu kahveler o Gümrükteki kahvelerin durumu iÇiti ısrar ediliyor Aybaşında yürürlüğe given ye ni gıda maddeleri nizamnamesin deki evsafa uygun jimadığmdun 15 günden Deri gümrükten çekilemıyen kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Yumurtaya da narh konacak Peynir fiatlarının alabildiğine yükseldiği bu günlerde Belediye tarafından beyaz peynire narh konarak bu yükseliş durdurulmuş ve tam yağlı peynirin nisbeten normal bir-fiat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Charles Gide sergisi Türkiye Haraî ve İçtimai Araştırmalar Derneği tarafından yapılacak olan Gide ve kooperatifçilik)günü vesilesiyle îstan bul Üniversitesi Kitap Sarayı ta nınmış kooperatif çinin ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Devlet Bakanı geldi Devlet Bakanı Muammer Alakant,dün sabahki ekspresle jehrimize gelmiştir.Bakan bir müd det şehrimizde kalarak tetkikleı de bulunacaktır Diğer taraftan,Ankara Valisi ve Emniyet Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S^AFİZ TANSU Hakemlerin aldıkları bütün kararlar Halifeye bildiriliyor 138 Nihayet hakemler Dümmetül Cendel kasabasında toplandılar.Her iki hakemi 400)er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Dostunu taşla yara-Sayan dalî Evvelki gece Kocan ıuslafaı nisada kanlı bir hâdise olmuş;İbrahim Aydın adında bir genç nikâhsız olarak birlikte yaşadığı Süheylâ Kıvırcıksaç'ı yirmi yerinden taşla yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • KISA HABERLER Jt 1934 doğumluların askere şevki için hazırlıklara başlanmıştır.Bunların ilk yoklamaları önümüzdeki ocak ayı içinde yapılacaktır.•fc Belediyenin İstanbul itfaiyesini takviye için sipari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • POLİSTE fa Bakırköyde,Kartaltepede oturan Mustafa Mut'lı adında bir işçi evvelki gece maltızda yaktığı kok kömüründen zehirlenmiştir.Mustafa Bakırköy Akıl Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Millî Türk Talebe Biri ği toplantısı Millî Türk Talebe Birliğinin yıllık genel kurul toplantısına bu yıl fazla ehemmiyet verilmekte ve çalışmalara devam edilmektedir.Ocak ayı içeri3inde açılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Dokumacılık kursları açılıyor Yurdun geçim darlığı geken muhtelif köşelerinde çeşitli dokuma kursları açılmaktadır.11 ilde dokumacılık ve çorapçılık kursları açılmış ve diğer bazı vilâyetlerimiz de pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Yılbaşı gecesine ait vapur sefrîîeri Yılbaşı* gecesi için şehir nalU-"rî vapur seferlerinde değişiklik yapılmıştır.Buna göre Yılbaşı gecesinde saat 1.30 daki son ^apuraan ton ra köprüden Kadıköye saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Denizcilik Bankası o Tarifelerin yeniden tanzimi için yabancı uzmanlar getirtecek Denizcilik Bankası,îç ve dış hatlar işletmelerinin daha verimli çalışabilmesi i }in ecnebi mütehassıslar celbetmego ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1952
  • Röportaj Temiz pak giyinmiş,siyah boğa gözlüklU,çelimsiz oir genç,hem direksiyon kullanıyor hem de geride oturan Dizlerle konuşuyor.Beyim,Altıncı Ş'ibc bizim canımızı çok yakıyor.Styrüsefer polisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Danimarka Kraliçesi vefat etti_Tam 73 yasında bulanan Ana Kraliçe 12 etin önce mühim bir ameliyat geçirdi Kopenhag,28 AP)Dani marka Kralı Frederik'in annesi eski Kraliçe Alexindrine bu sabah vefat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • İngiltere atetn sığınakları hazırlıyor Londra.28 Nafen)Atom devrinin,mevcut sığmaklarda büyük değişikliklere ihtiyaç hissettirmemekte 'olduğu bildirilmiştir Eksperlerin kay dettiiklerine göre,İkinci C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Avrupa ve Amerikanın iktisaden kalkınması Avrupa İktisadî İşbirliği Bakanlar Kuruluna 7 maddelik bir program tevdi edildi Bonn,28 AA)Batı Almanya Yardımcısı Franz Blücher Avrupa iktisadî işbirliği Baj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Cüretkârane bir hırsızlık Paris,28 TH-A.Dijon şehrinde,bir 'dişçinin hastalarına karşı yautığı cüretkârane yankesicilik hâdisesi meydana çıkarılmıştır-Hâdise söyle cereyan etmiştir:Hastalardan biri,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Kerede şiddetli hava taarruzları Seoul,28 T-H-AO J Birleşmiş Milletler Hava Kuvvetlerine mensup 100 den fasla uçak.dün gece Köre Harbinin en büyük hava hücumunu vap mış ve Kuzey Kore başkenti Pyanpyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • I ng i I terede sis yeniden bastırdı Londra,28 AA.Dün tngilterenin büyük Mr kısmı üzerine kesif bir sis tabakası Çökmüştür-Bu vüzden hr»va ve demiryolları hatlarında »Sİ him karışıklıklar vukua gel-mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Hilfil şeklindeki ilk tepkili uçak Londra,28 AA.Hilâl şeklinde kanadh.dört reaktörlü ilk Handley Page H P-80 bombardıdan uçanının dün ilk uçuş tecrübesini muvaffakiyetle başardığı dün aksam Londrada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • İKTİBAS Beiçikanı suren fil yetiştirme okula Kongo'da kurulan bu okulda vahşi fillere karşı ttipnotizma İle işe başlamakta ve yalnız bu büyüleme devresi bir yıldan fazla sürmektedir.Bu kadar emek boşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Siyasî İcmal Tunus faciası Fransız politikacıları Tunus hâdiselerini,yeni Düstur Partisine mensup birkaç kişinin münferit teşebbüsleri şeklinde,göstermeğe çok uğraşmışlardır.On tara bakılırsa halk kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Acele ediniz 2 gün kaldı 1953 Yılının Birinci Fevkalâde İkramiyesi LÜKS BUICK İstanbul teşkilâtımız mudilerine mahsus olan İra keşideye iştirak edebilmek için 31-12-1952 tarihine kadar İstanbul Şabemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • Kısa hariç!haberler HİNDİSTAN Yeni Delhide bazı kimseler bir araya gelerek burada bir «Suiistimalle Mücadele Komitesi» ni teşkil etmişlerdir.Bunların gayesi,mevcut suiistimalin kökünü kazımaya çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • e'^»T-WM Kral Faruk ve mcliafiar Ileuter ajansı muhabirinin Kahinden gönderdiği bir telgrafta okuduk.Oamittlezher uleması toplanmış,nüizakerlerde bulunmuş,eski efendileri Kral FarUktttt ahlâk salftbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • 89-Halbuki Tuşuma?Prenses Tuşuma,bambaşka,tamamen değişik bir kadındı-Antoine Pulli Kraldan bu emri aldıktan sonra derhal fa aliyete geçmiş ve adamlarını Prenses Tusuma'nın malikânesi civarına yerleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1952
  • SANAT HAREKETLERİ İşportadan ilhamlar Eviriyor,çeviriyor sonra da kendi kendinize sormadan yansımıyorsunuz:lîu kitap ni cin işportada,niçin satılmamış?O kadar güzel,o kadar değerli,öyle titizlikle çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1952
  • 'V^r ttWM V Wtmiia'I i-RESİMLE H 1 Başbakan Adnan Menderes evvelki gün İzmire gitmiş ve p,P« il kongresinde hazır bulunmuştur.Başbakan kongreden pir gün önce de Konak Meydanında iç politika durumunu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1952
  • jHttir 'Vv 'v V:Evvelki gün Belgraddaki Ritz otelinde "Jugoslav güzellik Krançesi seçilmiştir.27 şehrin güzelleri arasında yapılan seçmede Debaae Maruçka birinciliği kazanmıştır.Mitroviça'da doğmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A birçok silâh kullanmıştı Resulü Ekremin yayları,kılıçları,kalkan ve miğferleri vardı.Bunların bir çoğunu düşmandan iğtinam etmiş,bir haylisinide kendini sevenlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1952
  • İtalya tsviçreyr 2 O yendi Burada yapılan miliî futbol macında İtalya Isvicreyi 2-0 mağlûp etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1952
  • Amat$r futbol maçları neticeleri Dün muhtelif sahalarda yapılan amatör lig maçlarında alman neticeler:G-Saray:3 Emniyet:0 K-Paşa:3 Beyog-luspor:1 F-Bahçe Beykoza hükmen galip)S-Spor:2 Vefa:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1952
  • İkinci devreye iyi bir şekilde başlayan Beyoğluspor takımı Admira AnkaragücünU 6-1 yendi Anka raya dört maç yapmak üzere gitmiş olan Admira takı mı bugün ikinci maçını Anka agücü ile yapmıştır-Admira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1952
  • Vefa Adalet 0-0)berabere kaldı Profesyonel lig ikinci devre maçlarından Vefa Adalet karşılaşması diln Vefa stadında,stadın içinde ve dışında seyredenlerle 5 bini aşan bir seyirci Önünde oynanadı.Daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1952
  • Profesyonel küme puan durumu F-Bahçe Beşiktaş G-Saray Vefa K-Paşa t Spor Adalet Beykoz B-Spor Emniyet G B 9 1 M A Y P 25 4 19 2 36 15 15 1 18 8 15 3 18 13 11 4 16 16 10 4 17 16 5 12 15 10 13 10 23 0 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1952
  • Beşiktaşın zorlukla yendiği ts tanbulspor maçından heyecanlı biran sporu dün İstanbulsporlular kale önünde kaçırdıkları müteaddit fırsatlarla maçı Dün Mithatpaşa Stadında» ha kem Sulhi Garaıı'ın idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1952
  • naoenen I J I Î ATATÜRK KUPASI J MAÇLARI Milli Türk Talebe Birliği-nin İstanbul Üniversitesi J bahçesine diktireceği Ata-j J türk Heykeli yararına ol-mak üzere Ankara ve Istan-J bul Üniversiteleri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • TÎMARMPJÜ YIl Demek ölü ciğeri yiyen bu ha!Nalcikaten korkunç bir LBafi taralı 1 inekle J al artırıyorüu:İyi ya Yusuf,doKtoc beyo Böyledik,o da razı tfBUu Başhekime büdırecek.Yusuf,bu habere Jûraz se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • Bvt,Harbiye Nazırı,kâtibesi,böyle acılar duymuşlardı.Onun,Ravenin babası da idam edilirken bunu hisaeylemiş olmalıdyı.Fakat babasının ıstırabı uzun süremezdi.Kiyotinin ağır bıçağıbir anda başını vücud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • Telif Haseki,Padişahı bir çocuk gibi gıdıklayarak baygın Iılcla* geçirtiyordu 199 Ne kadar bakracınız varsa çıkarın» Gemiciler koşuştular» gemi nin almak veya boşaltmak için ne kadar bakracı varsa get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • Pulluk ve Diskharrow satın alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 60 adet beş diskli.80 adet dört soklu pulluk ile 100 adet asgarî 32 diskli Diskharrow tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • Üç kalem Sülfamit alınacak Devlet DâmiryoSları Haydarpaşa Satma9ma Komisyonundan 1—3 kalemde cem'an 800 kutu muhtelif sulfamit kapalı zarf usulivle satın alınacaktır-2—Muhammen bedeli 18950 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • BULMACA Haz fl.yan:Sadi BOR VK l 2* 3 4 5 6 7 10 11 12 Soldan sağa 1 Düzgün hale getir;Fasıla?Baştaki harf siz yemek 2 Bir sarık sarma şekli;Küçük 3f—Ket;Bir şeyin olacağına dair hayale kapıl 4 Avuç i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1952
  • tarihteki korkunç ^CİNAYETLERİ İİBkleden;AZİZ ÖZBAY Okuyun bu mektubu/okuyun,Maria Franceska!12 Tam aksine başım arkaya atarak gelecek kurşuna göğsünü hedef yapar gibi bir tavır talkındı:Allah hepimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Fransa Başbakan arıyor [Bag tarafı 1 incide)ziyaret ederek bu hükümeti kuramayacağını bildirmiştir.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Vincent Auriol,Cumhuriyet Halk Cereyanı Partisi lideri ve sabık başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Köprülü yarın geliyor gu telgrafı göndermiştir:«İtalyadan ayrıldığım şu anda.bu güzel memlekette bana gösterilen misafirperverlikten dolayı ekselansınıza bir defa daha teşekkürlerimi sunarım-Ekselans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Suriyede örfi idare [Bas tarafı 1 incide] Yüksek rütbeli komutanlar tarafından zamanında alınan tedbirler sayesinde bu teşebbüs akamete uğratılmıştır.Bu teşebbüsü hazırhyan bütün küçük rütbeli subayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Mazi kapanmıştır,eski C H.P.tarihe karışmıştır LBas tarafı 1 inenle)olan bugünkü ziyaretinin ilerisi için.gayet iyi bir işaret olduğunu kaydettikten sonra.Cumhuriyet Halk Partisinin bazı müşküllerle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Jt Yüzünüz çamaşır değildir BEYAZ SABUN YERİNE PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ!Güzellik Sabunu Puro »İzin içindir Beyaz aahun çamaşır vs kiril bulaşıklar İçindir BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU Cilt üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • [Bas tarafı l incide] ğıma yatırmışlardı.Bağırıyor,ça'ınyor ve beni serbest bırakmalarını isüyordum.Onlar da buna mukabil dil dökmeye ve nasihat vermeğe başlamışlardı.Bilhassa yanıma oturmuş ve avucum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • U.Doğu taarruz plânı [Bas tarafı 1 incide] Formoza,Japonya ve Filipinlerin emniyeti temin edilmiş ola çaktır.İngiltere Başbakanı Churchill' in ocak ayı başında Nev-York'u ziyareti sırasında General Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Askerî heyetimiz [Bas tarafı 1 incide)mış ve silahlı kuvvetleri teftiş etmişlerdir.Türk askerî şahsiyetleri dün akşam,Yugoslav genel kurmay ikinci başkanı Albay Peko Dapcevic'in şereflerine verdiği zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1952
  • Başbakanın nutku memnuniyet uyandırdı [Bas tarafı 1 incide] olarak kabul edilmektedir.MENDERESİN D.P.KON'Ü BESİNDEKİ KONUŞMASI İzmir 28 A.A.Başbakan Adnan Menderes,bu gece Demokrat Parti zmir il kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • Kambiyo e esnam Kapanış Açılış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret.Drahmi Eskoudea 785.50 280_0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 vanınn 785.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • Dünyaya nam veren Türk Firması ŞklBEttı* Kffi jstç «8P Hindistan cevizli Iu^il» 360 Kr.SATIŞ YERLERİ:İSTANBUL-BAHCEKAPI BEYOĞLU KARAKÖY KADIKÖY MISIR ELKAHİRE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • Claude Jar man Jr.büyük bir takdir topladığı «The Yearling» filminde sevgili karaca'sı ile Clara Bloom Şarlo ile birlikte çevirdiği «Sahne Işıkları» filminde haklı bir muvaffakiyet kazanan bu gene art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Salih Dizer 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • Üra.n kıs m Saat 21 de VAHŞİ KIZ Yazan:•Tean Anouilh Türkçesi:•Utay Akbal Salâh Birsel Telefon:42157 Komedi ksm AHUDUDU Yazan:Joseph Kesselring Türkçesi:Resiha C Vftfi Vasfi B.Zobu Telefon:40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • 10 BÜYÜK YARAMAZ Ten Little Niggers)iyes 3 perde Yazan:Aghata Christie Çeviren:Reşiha C.Vafi Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de,cuma talebe)pazar matine tam saat 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • son derece lay adıdır!r v_Soğuk algınlığı,Grip,Nezle başlan* gıcında hastalığı önler.Baş,diş,sinir adale,romatizma,lumbago ağrılarını teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.A?7 faaı Kini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • İştaıbyj Levazita Amirliğinden viîp^e-ı Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla komisyonda mevcut keşif ve şartnamesine göre muhtelif Hava üslerinin ihtiyacı için su malzemesi 10/1/953 cumartesi saat 30,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.12.1952
  • Denizcilik Bankası T.A-O,Genel Müdürlüğünden 31 12/952 çarşamba günü Paşabahçe vapuru Köprüden saat 940 seferi yerine 14-30 da Köprüden saat 18-seferi yerine 19-3Q da Yalovadan saat 1530 seferi yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8