Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Bugün Trumanla görüşmelerine başlayan Eisenlıouer General Marshal'Ia birlikte Truman-Eisenhovver görüşmeleri başladı Truman,Kongreye gönderdiği bir demeçte:Yabancı I memleketlere yardım mutlak surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • istanbul polisi takviye ediliyor Ankara 18 MılHyeU Öğrendiğimize goıe İstanbul iM )s teşkilâtı önümüzdeki günlerde [Devamı Sa.7 SU.8 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • RÖPORTAJ Bugün limanımızdan ayrılacak olan Amerikan filosuna mensup on bine yakın denizci 5 gündür İstanbul'un eft* lence hayatına kanamışlardır.Arkadaşımız Ümit Deniş bu neşeli dostlarımızın gece hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Meclis heyeti ingiltereye gitti İngiliz Parlâmentosunun da vetlisi olarak îngtttereyi ziya* ret edecek olan sekiz kişiden müteşekkil Parlâmento heyeti* miz dün saat 10 da REA uçhgı ile şehrimizden ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Org!Şükrü Kanatlı GI.Kanatlı iyileşiyor Kara Kuvvetleri Komutanımız bir kaç güne kadar hastahaneden çıkacak Ankara,18 A.A.M-Ul Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:VValtev Reed Ordu Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Başbakanın butun isnatları çürüten izahatını müteakip C.H.P.nin gensoru teklifi D.P Grupunda ittifakla reddedildi Adnan Menderes,dün yeni bütçenin 2 milyar 100 milyon lira olduğunu açıkladı Ankara 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Kore Tugayımızın Yeni alay komutan muavini Albay Danış Karabelen ve Kore'ye gidecek asteğmenler şerefine dün bir ziyafet verildi Koredeki Türk Tugayı Alay Komutan Muavinliğine tâyin edilen Albay Dâniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • C.H.P.nin yeni tahrikleri izmir teşkilâtına kanuna karsı gelinmesi için gizli bir tamim gönderilmiş îzmir,18 Milliyet)öğrendiğimize Köre C-H-Pgenel merkezi.İzmir parti teşkilâtına bir tamim göndermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Amerikan İktisat heyeti azalarından bir kısmı Bir Amerikan iktisat heyeti şehrimize geldi Cuma gününe kadaı istanbul 'da kalacak olan heyet Ankara'da temaslar da bulunacaktır-Amerika hükümeti namına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Bugün şehrimizde hava,bui'.ıtlıı ve zaman zaman yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Kiraların arttırılması veya serbest bırakılması meselesi Adalet Komisyonu bu husustaki tasarıların birleştirilerek müzakeresine karar verdi Ankara,18 TA)Adalet Komisyonu bu sabah toplanarak Milli Koru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Kral Faruk Neriman'ı boşuyor mü Kral Faruk'un kendisini boşayacağı söylenen Kraliçe Neriman balayı günlerinde [Yazısı 7 ncidcl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?Sonya krala evine döneceğini bildirdi I Faruk,güzel Rus km şurubunu içerken,gözlerinde parlayan zafer ışığını göstermemek için kirpiklerini yummuştu Nakleden:Ümit DENİZ Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Papagos hükümetinin ilk icraatı:Tasfiye Komutanlar,diplomatlar ve saray mimarları arasında büyük değişiklikler bekleniyor Atina,18 A.P.A.A.Genel seçimlerde ezici bir çoğunluk kazanmış olan Mareşal Pap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1952
  • Amerikan Filosu bugün gidiyor Geçen cama fedainden her!limanımızda misafir buluna» dost Amerika'nın Akdeniz filosuna mensup on ben cemiden müteşekkil filo bugün limanımızdan ayrılarak.Akdenİzdekl vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Kambiyo ye esham Kupanı* Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi iCekoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU BB Hazreti Osman kâtibinden acı hakikatleri bir an içinde öğrenmişti 98 O halde,babamız,huzur ve sükûn iğinde oturunuz.Hazreti Oamamn kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Taksim Bucak Müdürünün duruşması Rüşvet aldığı iddiasiyle mahkemeye verilen Taksim Bucak Müdürü Safa Kepenlrçi'nin duruşmasına dün ie devam edilmiş tir.Duruşmada şahitler dinlenmiş tir.Bu arada galıit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • mal stokuna meydan verilmiyecek Ticaret Bakanlığı müfettişleri depolarda kontroiBere başlıyorlar Şimdiye kadar serbest itualât rejimine tâbi olan mallar son tahdidat dolayuiyle piyasadan kaldırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Taksif işçi federasyonu başkanı geldi İsparta,Nazilli ve Bursa işgî sendikaları kongrelerinde bulun mak üzere bir müddet evvel bu bölgelere gitmiş olan teksif igçi federasyonu başkanı Bahir Aksoy dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Edebiyat Fakültesi Talebe demeğinin kongresi dün yapıldı istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Talebe Derneğinin yıllık kongresi dun saat 11 de Marmara lokalinde yap.ıinruşl.ır.Riyaset divanının se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Bektaşiların duruşmasına dünde devam edildi Bir müddet önce Kızıltcprakta âyin yaparken yakalanan bektaşilerin duruşmasına dün »1e Ka dıköy Asliye Ceza mahkemesinde devam edilmiştir.Dün dinlenen şahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Şehrin bir aylık sağlık durumu Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekim ayı zarfındaki faali* yetini gösteren bir cedvel hazırlayarak riyaset makarama göndermiştir.Bu cedveiden anlaşıldığma göre,bir ay i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Ucuz balık satışları o-Belediye yakında tanzim satışlarına başlıyor Belediye,kış mevsimi müddetince yapılacak bahl:tanzim satışları hakkındaki hazırlıkları tamamlamış bulunmaktadır.Kuvvetli bir gıda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • K A H İt A M A N L IK a t N Ü Kunuri yavaşının yıldönümüne r-astlayan 24 kasım pa-artesi günü bir Kahramanlık Günü)olarak kabul edilmiştir.M.T.T.B.bugünü kutlamak mak adiyle bir program tesbit et-•niş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • 1935 yılına kadar.Akdeniz,sadece Büyük Britanya ile onun müstemleke ve dominyonları arasında en kısa ve en emniyetli bir ulaştırma yolu sayılırdı-O zamanlarda,dünyanın en kuvvetli iki deniz devletinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Tıbbî bahisler Kanser hastalığının teşhisi kolaylaşıyor X-şuaı vasıtasiyle insau kalbinin atış şekli görüldüğünden beri.dokturlar vücudun diğer uzuvlarının çalışıp şekillerini mevdana koyabilecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Devlet Hava yolları yeni uçaklar alıyor Ankara,18 T.H.A.Devlet Hava Yolları idaresi,dünya sivil havacılığında görülen süratli inkişafa muvazi olarak memleketimizde de yeni meydanlar tesla etmek ve uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Beylerbeyi Sarayından çalınan eşya Evvelki günkü nüshamızda Beylerbeyi Sarayının soyulduğunu bildirmiştik.Bu mevzuda Millî Saraylar Müdüründen aşağıdaki mektubu aldık:«Hırsızlık,Beylerbeyi Sarayında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuvar Türk musikisi icra heyeti 40 kişilik kadrosu ile mevsimin ilk konserini önümüzdeki 23 Kasım Pazar günü saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda veriyor-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • HALKIN SESİ Elektrik fenerlerin şikâyet Üsküdarda Şenısipaşu cad desinde oturan bir okuyucumuz yazıyor:«Şemsipaşa caddesi adı ile de anılan Parlak sokak maalesef adına hiç de yakışmayan bir durumdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Yılbaşı hazırlığı O-Hariçten kuru meyvalarımıza karşı talepler arttı Noel ve Yılbaşı yortularına kısa bir zaman kalmış olu.ası do layısiyle kuru meyvelerimize yabancı memleketle,den talepler artmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Bakır şilebi halfi kurtarılamadı Hollandanın E mu limanı ağzındaki kumluğa oturan Bakır vapurunun kurtarılması için baş layan çalışmalara dün de devam edilmiştir.Fırtına yatışmış oîdugundaB üç tahlisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Vali Ankaradan döndü Üç gün önce Cumhurbaşkanı Celâl Bayarla Dirlikte Ank araya gitmiş olan Vali ve Belediye Bağ kanı Prof.Gökay,clün saat 10,30 da uçakla şehrimize dönmüştür.Vali,Ankarada çehra ait m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • KISA HABERLER ir Milli Eğitim Müdürü Muhittin Akdik dün Çatslcaya giderek Çatalca bölgesi okullarını teftiş etmiştirjr Hukuk Fakültesi Talebe Derneğinin yıllık kongresi 21 kasım cuma günü saat 14 de M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • P O LİSTE ir Bir müddet evvel Nuriya Oogan isminde bir kadı.İsmail Karakaşoğlu tarafından dolan-'imldıgmı iddia ederek adlı makamlara başvurmuştur.Sorgu Yargıçlığı tarafından yapılmakta olan tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Nahiye müdilHeri dün Vilâyette toplandılar Sefirimiz nahiye müdürleri dün öğleden evvel Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökaym riyasetinde bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantıda Vali,şehri* ait muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Yumurta fiatları yükseliyor Son günlerde gelirimizde yeniden yumurta fiatlarmda bir yük selme temayülü görülmektedir.Toptan 11 kuruşa satılan yumurtalar 12,5,perakende 3.5 kuruş olmuştu.Bu pahalılık m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1952
  • Hi 19 Kıı.1 Ka»ım 6 İt.t'.v.1952 Kasın ısr» Çarşamba 1388 VAH IT VASATİ £ZAXt Cüne 1 İkind ş 6.52 11.59 l 14.32 204 7.11 9.45 Ak#a Yatsı îmst m 16.48 18.24 t 5.09 12.00 1.35 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Kartograf alınacaktır Harp Akademilerine 15:20)lira asli maaşiî ı/tı Kartograf memuru alınacaktır-isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4-cü maddesindeki belgelerle birlikte sınavı yapılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER ALMANYA İt General Necip,1953 ocak ayı sonunda Kahirede açılacak Alman sanayi sergisinin tehirini istemiştir.FRANSA İt Yugoslav İktisat Konseyi Başkanı Boris Kidriç'in sıhhî durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Devlet yolalrı daima açık bulundurulacak Ankara.18 TA)Bayındırlık Bakanlığı önümüzdeki kış aylarında bütün devlet yol larının gidiş gelişe açık olmasını temin maksadiyle eldeki kar makinelerini tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Geçen tayfunun yaptığı tahribat Tokyo,18 THA)Bura ya gelen haberlerden anlaşıldığına göre.Formoza adasında qıkan tayfunda,bu adanın 3 şehrinde büyük tahribat yapmıştır-Verilen ilk tafsilâtta,tayfun es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Eski bir Türk dostu öldü Paris,18 T-H-A)Fransız Akademisi azalarından Cont Charles de Chambrun ölümü gerek Parislin ilim ve edebiyat çevrelerinde gerek diplomatik mahfilde derin bir teessür uyandırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Elçiliklere verilen meccani arsalar Ankara,18 TA)Ankaranın hükümet merkezi olması üzerinde îstanbulda bulunan bütün elciliklerin Ankaraya ta Sınmalarını kolaylaştırmak maksadiyle kendilerine birer mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • General Necibin gayretleri Gl-Necip'in Mısırı Arap Birliğinin başına getirmek için yeni gayretler sarfettigi söyleniyor Londra.18 Nafen)Kahireden gelen raporlara göre,General Necip.Mısırı Arap Bir lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • flâve ders Ücretleri arttırıldı Ankara.18 TA)Millî Eğitim Bakanlığı halen öğretmenlere verilmekte olan il ve ders ücretlerinin kifayetsizliğini nazarı dikkate alarak malî yılbaşından itibaren ilkokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Bir telgraf memuru taltif edildi Ankara.18 TH-A)P-T.T-Genel Müdürlüğü Kayserinin Pınarbaşı kazası Prf-Tmerkezi telgraf memuru Sadi Ünal'ı bir takdirname ile taltif etmiştir-Sadi Ünal,telgraf vermek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Rita Hay worth Par ise gitti Madrid,18 A-A)Bir müddetten beri ispanyada bulunan film yıldızı Rita Hayworh,beraberinde meşhur yarış atları sahibi İspanyol Kontu Jose Maria Villapadierna olduğu halde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Siyasî İcmal Yunan seçimleri Yunun seçimlcrmin neticesi r«ismen bildirildi.Mareşal Papagosun ıMecüsteki 800 sandalyaclan 241 ini kazanmak suretiyle Vunanistanda yetmiş küsur senedir gürükniyen parlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Bükreste dört bin kişi tevkif edildi Münih,18 THA-Hür Avrupa Radyosu)Alınan bir habere göre,Bükreste Zilava civarında bulunan bir hapishanedeki bütün sivasî mahkûmların bir kısmı Sibiryaya bir kısmı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Beş yüzüncü yıl ve müesseseler Gazetelerde okuduk.Tekel İdaresi iethiıı beş yüzüncü yıldönümüuU tes'it için piyasaya kokulu ve hususî bir sigara çıkaracakmış.Bunun paketi^,şerefe,yirmi beş sigarayı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • 98 Oh hayır;Leonardo'nun daha hiç değilse dört beş adım daha atması lâzımdı,Ciyoya,Ciyo nun ayak parmaklarına dokunabilmek için evet dört beş adım daha atması yetecekti ve üstelik bunu imkânsi2 zannet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • ingiltere Dış işleri Bakanının demeci Eden İngiiterenin modern dünya tarihîne yapacağı yardımlar azalmıyacakter dedi Otta\va,18 AP)Burada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Mr Eden,Canadian Clubde ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • A İman yada serbest seçimler Bonn» 18 A«A-Sarre hakkında verdiği nutukta Baş bakan Adenauer» serbest seçimler yapılması hakkında yeniden teşebbüslere girişeceğini bildirmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • İşlemeli erkek iskarpinleri Londra,18 AP)Dün burada acılan ayakkabı ve deri mamulleri sergisinde siyah ve üzeri «ER» Rarflerile işlemeli bulunan erkek iskarpinleri bilhassa dikkat nazarını çekmiştir-G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Bir uçak yanarak düştü Billings Montana)18 A-A)Bir «OJ 119 taşıt uçağı dün Billings civarında alevler içinde yere düşerek parçalanmıştır-Uçakta bulunanlardan 8 i ölmüş.8 i de ağır yaralanmıştır-Bu uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • Ebedî konu insan kendisinin biç bir zaman bir akıtmadığı,bırakamıyacağı konusudur.Çeşitli söyleyişlerle karşılaşırız:Büyük yazarlar,küçük yazarlar,bilginler ve san'at kârlar «içe dönüş»,«kendi kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1952
  • İKTİBAS yatizmacıyız Şîmdiye kadar fakirizm v3 emsali hâdiseler h:p oSağan üstü sayılmış ve oniarı yapanlara keramet sahibi insan far gözüyle bakılmıştı.Artık bilginler bu hâdiselerin Lmî izahını yap.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1952
  • Cenubi ve Merkezi Afrtkada 38 bin kilometrelik bir tur yapacak olan İngiliz Jet uçakları Dakar hava alanında son hazırlıklarını yaparlarken.2 Bugün limanımızdan ayrılacak olan Amerikan filosu Komutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1952
  • Bu sene dünyanın her tarafında seçilen güzellerin en talihlisi muhakkak ki Avustralya güzeli Leah McCartmye'dır.Çünkü bu sihirli esmer,kraliçe seçilir seçilmez tam 7 milyoner kendisin* evlenme teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Osmanoğullarında ilk kanun ve hazineye gelir temini Germiyanlı adam Osman Gaziye baç mültezîmliğini teklif edince herkeste bir şaşkınlık belirdi.Hele Osman Gazi:"Herif malın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1952
  • Futbol hakemleri kurs görecek Bütün futbol Kaidelerini gözden geçirmek ve yenileri hususunda da konuşmalar yapmak fieere futbol hakemleri her pa zartesi günü Bölgede bir toplanti yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • İstanbulda iki maç için Arsenal o-Pazar günü oynamamak şartiyle 90 bin lira istiyor istanbul profesyoıü kulüpleri birinci devre lig maçlarının sona ermek üzere bulunduğu su sı ralarda iki devre arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Okullararası spor karşılaşmaları Fenerbahçe SracI'.14.00 Anadolu Galatasaray 15.10 Haydarpaşa Ticaret Vef» Stadı:14.00 İstiklâl P.T.T.15.10 Darüşşataka D.Kolej Şeref Stadı:14.00 Kabataş Pertevniyal 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Galatasaraylı Gündüz lııgiltereye gidiyor Galatasaray/n yeni antrenörü eak:santrforları Cündüz'ü antrenör ve hakem kurslarına devam etmek üzeri înçiltereye göndereceği haber verilmektendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Szobel Alemdara karşı oymyacak Fener kulübü îsviçreden getirt,veleyi yapmıya karar vermiştirtigi Macar futbolcusu SzoİksI,perşenbe günü saat 15 de yaptlacak olan Fener Alemdar maçında denenecektir.Szo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Üvey evlât ÜçUncU ve dördüncü küme kulüplerin i n futbolcularını küflendir m i yel i m Sulhi Garan Geçenlerde aynı konuya parmak basmıştık Beş muhtelif futbol kümesine sahip olan İstanbul'da-halen pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Garbis Zaharyan Suriye'ye gitti istanbullu profesyonel boksör Garbis Zaharyan üci karşılaşma yapmak üzere Suriyeye gitmiştir.Garbis Suriye ve Lübnanda beş gün devam edecel:bir turne de ikişer karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Avusturya ikincisi Rapid geliyor Avusruryanın namlı takımlarından Rapit* 13-14 ve 20« 21 aralık tarihlerinde dört maç yapmak üzere şehrimize gelecektir-I»apîd'in Fener.Galatasaray ve Beşiktaştan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Napoli Ankara boks karşılaşması Şehrimizde bulunan Napoli,Olimpia kulübü boksörleri son karşılaşmalarını tu gece Ankara istanbul muhtelitine karşı yapacaklardır.Olimpia boksörlerine karcı çıkacak boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Cehrimizde yapılacak olan beynelmilel pin* ponR rumuagm» Beynelmilel plaj?pong turauası maçlarına dtta Kurtulas kal* Napoli karması olarak tanıtılan Olimpla takımı boksörlerinin katılacak Yunanlı plng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • Bundan ©vvel yapılan Fenerhalı çe Beşiktaş tte maçından bir görünüş PROFESYONEL TAKİMLARİN SON DURUMLARI Fenerin Beşiktaşı mağlûp etmesi Sarı Lacivertlilerin ligdeki durumlarını iyice takviye etmiş gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.11.1952
  • I ımızı tekrar Boylerim mu çalıştıracak?Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çi mevsim yapılacak güreş faaliy ti hakkında Dün akşam Beden Terbiyesi İstanbul Bölge binasında yapılan basın toplantısında;G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • 1 2 Hazıılıyan:Kemal DEDİ RASAL 34567 8 9 10 1112 1 Reisicumhur yatı idi;Çok güzel.2 Başıboş;Yaramaz çocuk.3 Tersi bir ilim kolu;Karadeniz sahilinde bir ilden.4 Çift kimse iki kelime)Bir emir.5 Şahıs;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'suJ Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURÎ AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Bakırköy Akliye Hastabanesinin ihtiyacı için evsaf ve şartnamesi dahilinde alınacak «3000» çift yemeni kapalı zarf usuliylo eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • Icel ili Daimî Komisyon Mersin Memleket Hastahanesi mutfağı için bir adet yemek sobasının alınması işi.9315)dokuz bin üç yüz on beş lira muhammen bedel üzerinden,hususî şartnamesine ve 2490 sayılı kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • mı sroraıp Yusuf Paşa,yüzlerce gemi,binlerce askerle denize açılmış,Giridi istilâya gidiyordu 164 Bu lâftan haz duymuş olan Padişah arkasına döndü,Cinci Hocaya:Sen biriktir bakalım debu lâfları nerede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • öğle yemeğinden evvel Greta ile kısaca konuştum.Bana plân larını anlattı.Eğer Cobb ona bir jeyler sormak istemiyorsa,derhal Chicagoya dönmek niyetinde idi.îıeta'yı çok arıyacağımı,ondan ayrılmanın ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • TARİHTEKİ KORKUN ^CİNAYETLERE Nakleden:AZİZ OZBAY Markiz renk vermemeye çalışarak su bardağını hemen eline aldı Ikına biyanel etmiyeceksin değil mi «O sokuldukça sokuluyo»;bense bir yılanı ürkütmemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.11.1952
  • jRÖPORTAJI Amerikan bahriyelileri nasıl vakit geçirdiler Muhtelif yerlerde görülen manzaralar Bar kızlarındakî namus telâkkisi "Conî,ile "Mehmet,nasıl anlaşıyor Gözleri yaşartan bir hareket Bir içkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Teklif verme ilânı 1 Bakanlıkça hiç bir kayıt ve şartı tazammun etmemek Üzere Ankara Ana Tamir Fabrikasındaki lâstik tamir atelyesinin tezgâh ve âletlerini ikmal ve bunlar için lüzumlu külliyetli Mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Kiraların arttırılması [Bas tarafı 1 incide)ve dul gibi vatandaşların haklarını aramak olduğunu söylemiş ve Ben hava parasını raeş-ru görüyorum.Fakat kanun ya-i sak ediyor.Onun için bu maddenin kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • BİR ŞARKICI DA FARUK ALEYHİNE DAVA AÇIYOR Paris,18 A.A.Fransız şarkıcılarından Suzy Solidor Kahirede Shaperds oteli yangını sırasında kaybolan iki buçuk milyon franklık eşyasnıın bedelinin kendisine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Krat Faruk Neriman* boşuyormu Kahire 16 AP Haftalık «El Livaüi Cedit* gazetesi b günkü bir haberinde sabık Kral Faruk'un,karısı Nerlma.ni boşamak tasavvurunda olduğunu ileri sürmüştür.Milliyetçi par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Sonya krala evine öneceğîni bildirdi [Baş tarafı 1 incide!adanı olan Antoin Pulli,efendisinin ne demek istediğini daha gurup lâfını duyar duymaz derhal farketmişti:Kral,güzellikle elde edemediği bu gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Gl.Necip'in istifa tehdidieri Kahire.18 AA)General Mehmet Necibiu pazartesi günü,burada yeni bir radyoevinin temel atma merasiminde yaptığı bir konulmada-istifa tehdidinde bulunması,yakın siyasî dostl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Bir tavzih VVeissman'ın ölümü cîolayısiyle Musevi vatandaşların matem tutacakları yolunda bir ajans haberine atfen neşrettiğimiz yazı münasebetiyle Türkiye Hahambaşıbğından aşağıdaki tavzihi aldık.Ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Körler için bir Kur'anı Kerim basıldı Amman,18 Nafen)Ürdün'de körler için Braille sistemi ile Kur'anı Kerim'in bastırılmasına başlanmıştır-İngiliz Millî Körler Cemiyetinin de de yardımiyle temin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Yeni Alay komutan muavini l Baş tarafı 1 inekte] zunları şunlardır:Feridun Altuaa,Ahmet Cömert,Acar Avun,Hüseyin Kırcaoğlu,Yavuz uysal,Eîro.üment Anar,İzak Kohen.Celal Çağlar,Üstün Üstündag,Mukbil özy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Gl.Şükrü Kanatlı iyileşiyor [Baş tarafı 1 incide] şingtona giden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlının sağlık durumunun,on üç gün evvel geçirdiği ameliyat tan sonra normali muhafaza etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Papagos hükümeti [Bas tarafı 1 incide] sında mühim değişiklikler yapmak olacaktır.Halk Topluluğu çevrelerine göre Millî Müdafaa,Genelkurmay Şefi General Gregoropulo ile Ordu Genelkurmay Şefi General T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Harp esnasında öten Almanlar Berlin.18 Nafen)ikinci Cihan Harbi esnasında 2 milyon 683 000 Almanın ffidügü son İsta t atiklerden anlaaılı maktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Ziraat Fakültesi talebesinin grevi Nevyork,18 Nafen)ölmek üzere olan bir adamın vücûdundan elektrik cereyanı ge çirilmiş,bu sayede kalbi işler bir halde tutulmuş ve hayatı kurtarılmıştır-Bir hafta ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Prof.Einsteina yapılan teklif Kudüs.18 AP)Dün grece İsrail parlâmentosunda ısrarla dolasan söylentilere Köre Başbakan Ben Gurion.tanıflmı* ilim adamı Albert Einstein'a bir telgraf çekerek devlet bas k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • İzmir Nato karargâhında bir hâdise izmir,18 Milliyet)Dün gece NATO Güney Doğu Karargahının bulunduğu saha içerisine giren meçhul bir şahıs,karargâhı büyük bir heyecana sevk etmiştir.Nöbetçi gece yaras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Truman Eisenhower görüşmeleri başladı TRUMAN'IN DEMECİ [Bas tarafı 1 incide] cü Başkanı Gl.ELsenr.ovvcr yollarda toplanan bir milyonu mütecaviz Amerikalı tarafından ha raretle alkışlanmıştır.Gl.Eisenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Fas Sultanı nutkunda istiklâl talep etti Fas Sultanı irat ettiği nutkunda "Fas halkı hürriyate kavuşmak istiyor dedi Rabat Fas)18 TH-A)Fas Sultanı Muhammet Bin Yusuf,tahta çıkışının 25 inci yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Bulgarlara bir nota veriyoruz Ankara,18 TA)Geçenlerde Bulgarların yine hudutlarımızda çıkmasına sebebiyet verdikleri son hâdise üzerine Bulgariştana verilecek notama metni Dışişleri Bakanlığı tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • C.H.P.nın gensoru teklifi reddedildi [Baş tarafı 1 incide] buraya davet edilmediklerini Heri süren bu partinin kim olduğunu,milletin bile kendilerini tanımadığını belirtmiştir-Asayiş meselesine de tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • İstanbul polisi takviye ediliyor [Baş tarafı 1 incide1!yeniden 200 polisle takviye edi lecektir.Bu suretle hâdiuel» rtn bol çik tı£ı yerlerde fazla sayıda i 0:İf bulundurmak imkanı saklanacak ve devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 68500 kilo Arap sabunu kapalı zarfla 10 12/952 çarşamba saat 16 da İzmit Dz-Ik Mrk-Sa-Al-Koda satın alınacaktır,Kilosu 66 kuruş geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • İTİZAR Yaşar Doğıı'nun Ankaradan göndermekte olduğu yarıları postada vâki bir aksama yüzünden bugün elimize germemiş bulanmaktadır.Bu yüzden «Yaşar Doğu Hâtıralarını Anlatıyor» tefrikamızı bugünlük ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Türk Yugoslav askeri temasları Belgrad 18 T.H.A)Bu gece resmen açıklandıgjra göre,bir Türk Askeri Heyeti önümüzdeki hafta içinde Yugosiavyayı ziyaret edecektir Türk askerî heyeti,Yugoslav askeri şefle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • İtalyan filmcileri New-York'te bir enstitü kurdular Roma,18 Nafen)italyan film şirketleri ihracatı genişletmek maksadiyle Nevyork da bir dublaj enstitüsü kurmuşlardır* İtalyanlar burada kendi filmleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Ingİlterede şiddetli soğuklar Londra.18 AA)Kuzey Doğu Şimalî Kutup rüzgarları bugün Uıgiltereyi kara bürümüştür Güney Doku bölgelerinde yollar buz tutmuş ve bir cok kazalar olmuşturtskoçyada Gtenmore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1952
  • Bir Amerikan iktisat heyeti [Bas tarafı 1'incide] iki nezaretin teknik müşavirleri,Amerikan Ithaîâ:ve ihracat Bankası temsilcileri de bulunmaktadır.Heyet cuma gününe kadar şehrimizde kalarak iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • En lüks ve enpohoiı ^merikon sobunlopınm oyarında MMIIMJİI^^I^İSIİU» *yw Yeni PURO Tuvalet Sabunu,Mecidiyeköyünde inşa edilmiş olan modern Puro Sabun Fabrikasında.en üstün iptidai madde ile.ve ta* mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • 35.36.»7 nci İkramiye Evleri 1952 de SON ÇEKİLİŞ-29 ARALIK BU CBKİLİS8 S Bahçeli Ev TAHSİS EDİLMİŞTİR.Ayncq 43.500 Uta tutarında para ikramiyeleri Bufa&fc I4bw01i.11» eı az 150 liralık bîr tasarnft ût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • Baş ağrıların» Grip ve Nezleyi Diş Ağrılarını Soğuk algınlığını Romatizma ağrılarını giderir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • İnşaat Hânı Samsun Yollar 7.ci Bölge Müdürlüğünden 1 Havza Amasya yolunda kim-35+000 deki Kanlıçay deresi üzerinde yapılacak 71-740 62 «yetmiş bir bin yedi yüz kırk iki lira altmış iki kuruş lira keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası konseri 13.45 garkjlar "PU 14.15 Dans müziği Pi 14.30 Türküler ve oyun havaları «PL 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 18.15 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • Bu Memleketin Ampulü GENERAL Ü ELECTRIC VE piyasada satın alabileceğiniz en üstün ampuldür!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • V NliUhjet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.11.1952
  • İstanbul Levazım AmirBiğisıden var le«ı Askerî Kıtaat ilâmları 120 ton Zeytinyağı kapalı zarfla 1 Aralık 952 pazartesi günü saat 15 de İzmit Dz.îk.Mrk.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 226 kuruş ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8