Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • ilkNato heyeti izmirde İzmir,22 AA.îki gün önce Napoli'den şehrimize gelen yüksek rütbeli 18 Ameri kan subayından mürekkep o lan Nato heyetinin daimî olarak izmirde kalacağı bildiril mektedir-Heyet üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • 30 Ağustos hczrlığı Ankara,22 Milliyet)He:yıl olduğu gibi,Ü0 Ağustos Za fer Bayramı için bu yıl da ir dun her tarafında törenler ter tiplenmektedir.Bu törenleri)bünün ehemmiyeti ile mutena sip olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • D.P.n3n Siyasî toplantıları Demokrat Parti Beyoğlu ilçe idare kurulu dün saat 18 de Hasküy iskele gazinosunda siyasî bir toplantı tertiple iniştir Kalabalık bir halk kütlesi tarafından alâka ile takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • istanbulda Köpek avı Röportaj:istanbul gazeteleri flk meşrutiyetten beri sokak köpekleriyle uğraşıp dururlar-Çomarlarl» Belediyenin ilk savaşı köpeklerin toptan Hayırsıradaya sürülmesiyle başlamıştı-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Ortg-Doğu Müdofaa Paktı hakkında ingiltere,Mısır'a yeni tekliflerde bulunuyor Siyasî müşahitler yeni teşebbüsün Mısri tarafından tasvip edileceği kanaatin del ar Londra,22 AP)İngiltere Mısırı Batılı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Yugoslavyalı ziyaret ederek Tito ile Trieste meselesini görüşecek Londra,22 AP)İngiltere Dışişleri Bakanlığı,Mr.ûden'in gelecek ay içinde Belgrad'da Mareşal Tito'yu ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Enternasyonal Tenis Turnuası başladı Dün yapılan takımlar arası şampiyonada Fransaya 3-0 mağ'ûp olduk İstanbul Enternasyonal Tenis simdeki kortlarında başlamıştır.Turnuvası ile takımlar arası te-Çok a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • A.Menderes Avdına gitti izmir,22 A.A.İki günden' beri şehrimizde buUınan JBaşbakan Adnaıv Menderes dün ge.cç yarısı otomobille Aydın'a hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Korkunç bir iddia Bir doçent Beyoğlu Emııiyet âmirinin kendi aleyhinde» ancak cinayet romanlarında rastlanan bir takını tertiplere başvurduğundan şikâyette bulundu Şehrimiz Teknik Üniversite Makine Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • 4/ClA^k 'UMUMÎM Bugün şehrimizde ve dva-•mda hava;açık geçecek,hava ı aklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Avrupa Güzeline İtalya'da duyulan hayranlık İtalyadan gelen haberlere göre;Avrupa Güzellik Kraliçesi seçilen Günseli Başar bütün Italyada sempati İle karşılanmaktadır.Birçok cazip teklifleri düşünmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Yabancı gözüyle Türkiye Senatör Theodo Francis Cereen Türkiyeden sitayişle bahsediyor Washington 22 AP)Birleşik Amerika Kongresinde Türkiyenin en büyük hayranı ve en iyi dostlarından biri olan Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Bütün yurdda dayanılmaz sıcaklar hüküm sürüyor pj pj Dün İstan bulda sıcaktan 23 kişi bayıldı.Sıcak,güneşte 60,gölgede 36 santigrada yükseldi Şehrimizde bir haftadan beri devam eden anormal sıcaklar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Celâl Bayar'ın Izmirdeki dünkü tetkik ve temasları Cumhurbaşkanı askerî birlikleri,Kız Enstitüsünü gezdi ve Motor Makine Enstitüsünün temelini attı İzmir.22 Milliyet)Fuar münasebetiyle tamire gelmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1952
  • Balkanlarda gelişen son durum üzerine Türk-Yunan-Yugoslav askeri manevralarından bahsediliyor Üç komşu Devlef arasında askerî işbirliği kurulmasını Amerika da desteklemekledir Aitan.22 AP)Yugoslav' or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • 24 Fransız talebesi dun şehrinize geldi Dün şehrimize 24 Fransız lksek okul öğrencisi gelmiştir,unanistan yolu ile gelen öğren ler bir müddet İstanbul'da kal ıktan *K m a Afrika ve Ispanayada uğraşaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Eva Peron için şehrimizde bir âyin yapılacak Bir müddet evvel ölen Arjann Cumhurbaşkan;nın e^i Mmeva Peron'un istirahat:ruhu in Saint Antoine kilisesinde bir yin yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Zorbalığa kalkışan iki genç tevkif edildi Teşvikiyede Köşkarkası sokatada Başak apartmanında otuan Ziya adında bir radyo ithaıtçısınVfcın tehditle pavn istiyen Tecmi ve Yusuf adında iki genç ıçüstü ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Sovyetler Birliği komünisti partisinin 5 ekim 1952 de top-j lantıya çağırılmasına karar verilmiş olması dünya matbuatında ve siyasi mahfillerde bir çok tefsirlere yol açmıştır-Komünist partisi,anayasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanıp Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.00 £80.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 784.80 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ebubekir ile Ömerin mukavemeti harikulade idi 13 Fakat Hazreti Ebubekir için,Peygamberin emanetleri bir kül teşkil ediyordu.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • w/WW TARİH BAHİSLERİ Sultan Aziz'in hal'i İsmail Hami DANİŞMEND 10 Sultan Aziz'e karşı en şiddetli tenkitler malî sahadadır:Sultan Mecid'in vefatında doksan milyona yaklaşan devlet borçlan Abd-ül-Az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • M ü e s sif bir hâdise o Rüşvet alan bir komiser muavini tevkif edildi Dün Adliyeye müessif bir hâdise intikal etmiştir.Beyoğlunda Aynalıçeşme sokağında oturan şoför Ahmet Arkan Emniyet 2 inci Şube* M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Atina başsavcısı şehrimize geldi Dün Atina Başsavcısı Konstantin Kollas şehrimize gelmiştir.Tatil münasebetiyle Türkiyeye gelmiş olan Başsavcı servis pasportu ile seyahat etmektedir.Bir müddet kadar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Deniz işçiieri sendikaları federasyonunun beyannamesi Yeni teşekkül eden Türkiye Deniz İşçileri Sendikaları Federasyonu Yönetim Kurulu dün deniz işçilerine hitaben bir beyanname neşretmiştir.Beyanna m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Mekanik kongresi dün çalışmalarına devam etti Şehrimizde toplanan Milletlerarası Sekizinci Teorik ve Tatbiki Mekanik kongresi dün de çalışmalarına devam etmışTîr.Dünkü toplantıda muhtelif mil letlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • KİSA HABERLER Evkaf İdaresi,Edirnekapıi Münzevi Kışlası civarında lunan Şair Bakinin mezarını ımire karar vermiş ve bu işi bin liraya ihale etmiştir.Brezilyada kahve fiatlan ikselmiştir.Halen piyasada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • POLİSTE Jt Osman Yakın adında bir genç Yenikapıda kiraladığı-kayıktan denize girmek istemiştir,yüzme bilmiyen genç boğulmak üzereyken kurtarılmıştır.¦fc Beyazıtta Üniversite bahçesinde hüviyeti meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • ANMA TÖRENİ Birinci Cerrahi Kliniği eski ordinaryüs profesörü Burhanettin Toker'in'vefatı yıldönümü münasebetiyle bugün saat 11 de arkadaşları ve Fakülte mensupları tarafından bi ranma töreni yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Turistlere koiaylık O Önümüzdeki hafta limanımıza 1150 turist gelecek 6 ncı Şube Müdürlüğü,memleketimize gelecek turistlere kolaylık olmak üzere,ÎstanbuJda taksi ücretlerinin saatin yazdığının bir mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Bir tacirin 1500 lirasını çalan kadın yakalandı Zeynep Coşar adında 18 yaşında,bir kız,dün Taksim-Florya otobüsünde Ahmet adında bir tacirin cebini jiletle kesmiş ve 1500 lirasını çalmıştır.Kaçmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • 3 yabancı gazeteci geldi Dün şehrimize üç ecnebi gazeteci gelmiştir.Bunlardan bir tanesi Avustur yalı Alexamler Kcnonk'tir Viyanadan gelmiştir.Avusturyanın üç büyük gazetesini temsil etmektedir.Diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Gümrük talimatnamesinde yapılan değişiklik Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından Gümürit Talimatnamesinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.Bu arada,şimdiye kadar yanîai'inda ancak iki sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Mıamele vergisinde yapılan çalışmalar İstanbul Ticaret Odası Meclisi dün saat 18 de toplanarak,Muamele Vergisi üzerinde etüdler yapan komisyonun çalışmalarım gözden geçirmiştir.Görüşmeler neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Yunanistandan 87 sendikacı geldi Dün şehrimize Yunanistandan 87 sendikacı gelmiştirlürk sendikacıları ile temas edip,sanayi yerlerini gezecek olan bu sendikacılardan başka 163 kişilik başka bir grup d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Kızıltoprakta fecî bir otomobil kazası oldu Ehliyetsiz bir şoför arkadaşı öldü,kendi Dün sabah Kızıltoprakta fec!bir kaza olmuştur.Bu semtte oturan Seyfullah Yılmaz adında birinin ehliyetsiz olarak ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • HALKIN SESİ Tramvay durağında intizamsızlık Fatihte Hüsambey mahallesi Kırbacı sokak 29 numarada Nizanıettin A.kan yazıyor:«Ben her sabah Fatih tramvay durağından 6,30 ile 7 arasında hareket eden tram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1952
  • Hic.23 Ağustos 1952 Cumartesi Ru 2 Zilh.137i 10 Ağus.1368 1 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.18 10.20 öğle 12.16 5.19 İkindi 16.03 9.05 Akşam 18.57 12.00 Yatsı 20.37 1.39 İmsak 3.27 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Atlantiği uçakla* geçenlerin sayısı Washington 22 T.H.A.Uluslararası hava nakliyat kurumu tarafından resmen bildirildiğine göre,Atlantiği.ilk a «an Lindberg'in meşhur Atlantik t?çağından sonra bugüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • 13 Barbaryo aynı bozuk gülüm peyişle:Buyursanıza dedi-Ona baktım:Zaten hakkım yoktu;fakat hakkım olsa bile bu sevimli,bu cin gibi çocuğa kızmak ne mümkün?Dudaklarmdaki gülümseyişe ne kadar hâkim olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Bir misyoner tarikatına dair Dün gelen Fransız gazetelerinin nazarı dikkati çekmiyeu bir kısa haberinde,87 sene evvel Cezayirde kurulan Peres Blancs tarikatı merkezinin Komaya naklolunduğunu okuduk.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Eva Perona cam tabut yapılacak Tamamen kristalden imal edilecek olan tabut 30 bin dolara nıajolacak_Wilton B-Amerika)22 A-A-işlemeli maden mamulâtında ihtisas sahibi olan bir firmanın müdürü dün beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Romanya'da masonlar tevkif «diliyor Münih 22 T.H.A.Ecnebi bir kaynaktan ahnan malûmata göre,Bükreşte mason localarının ileri gelen bütün âzası tevkif edilmiştir.Tevkifler tamamen keyfî bir şekilde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Almanyada 1 milyon işsiz var Bonn 22 T.H.A.Temmuz ayı içersinde,84 bin 510 işsize daha iş bulunmuş ve işsizlik,geçen aya nisbeten biraz daha azalmıştır.Temmuz ayı sonunda işsizlerin mecmuu,714 bin 958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Kay s er i'dek i uçak fabrikası genişletilecek Ankara 22 Milliyet)Millî Savunma Bakanı Hulûsî Köymdh beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muzaffer Goksenin olduğu halde uçakla Kayseriye git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • 2HK OTOMOBİL APARTMAN ı İMFRRA.M" IVU/İÜ S.EYLÜL Akşamına kadar Slinrıerbarck'ta 150 Sıralık Bir hesap açtınrsamz Istanbnrda güzel bîr eV Sahibi olabilirsiniz.Fırsattan istifade ediniz.13596 T£L I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Politbüronun lâvğının peyklerdeki tesiri Sovyet komünistlerimi!alacağı kararlar peyklerde de aynen tatbik edilecek Londra,22 Nafen)Sovyet Rusyada Polit-Büronun lâgvı gibi yapılacak değişikliklerin ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • B?r çobanın marifeti Stokbolm.22 AA)Töre Luridin adında 25 yaşında bir çoban dün birdenbire çıldıımış ve İsveç'in güneyinde Scanie eyaletinin Hurva kasabasında 8 kişinin ölümüne sebep olmuştur-Deli Lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • iki kadının marifetleri Ankara,22 Artka)Leman Cansever ve Ifakat özyürek adındaki iki kadın dün akşam Orman Çiftliği Kardeşler gazinosunda bir hayli içtikten sonra bıçaklarını kaptıkları gibi yan masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ t)ç arkadaş bir ei tutmuş-lar-iKira ı otuz lira-Ay' bitmiş kiracılar onar lira katıp otuz lirayı I kapıcı ile ev sahibine göndermişler-lâv sahibi kapıcıya:Onlardan memnunuıtıdemiş:Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • İKTİBAS Rommel'i Rommel,Afrika'dan boş ellerle ayrılmamıştı.Orada ki Yahudilerden topladığı sekiz kasa dolusu altın eşya *ra mücevherler bir müddet Korsika adasında alıkondu vs müttefiklerin eline geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • İzmir Fuarını gezenlerin sayısı yüz bini geçti İzmir 22 A.A.k—İki gün önce açılmış olan milletlerarası 21 inci İzmir Fuarını ilk iki gece içinde 100 binden fazla ziyaretçi gezmiştir.İzmir Fuarının açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1952
  • Define arayanlar İki Yunanlı.Birinci Cihan Harbinden evvel Düzcede otururlarken paralarını yere gömmüşler-Şimdi o zamandan beri sakladıkları krokileri ellerinde,gelmiş» müsaade almış,hafriyat yaptırıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1952
  • ingiliz Amatör Fotoğrafçılar Cemiyeti taralından iki ay «fice tertip edilmiş olan müsabakayı Prens de Clementis adlı 26 yaşında gene bir asıl/ade kazanmıştır.157 amatör fotoğrafçının iştirak ettiği bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Resulü Ekremi tehdit eden Bâzân'm islâmiyet!kabulü İslâmiyetî teklif eden naneyi okuyan Kisra Sefir'a:"Eğer benden evvai Sâlr'i k&tJeden olaydı,ben de seni katlederdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.08.1952
  • Silâhlı Kuvvetler atletizm birinciliği 11/14 eylül tarihleri arasında Danimarkanın başkenti Kopenhag şehrinde yapılacak olan Dünya Ordulararası Atletizm Şampiyonasına Türk ordu takı» mı da iştirak ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • WS8B®mm$® fSfmem.ttalyadaki İsveçli oyuncularından Skoglund'un da memleketine döneceği söylenmektedir 3 mevsimden beri tnternazionale'de oynıyan Skoglund liglerin muvaffak elemanlarından biridir-Yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • Dünkü tenis maçların da tribünler yukarda Kurulduğu Rİbi bomboşta İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuası dün başladı Dün yapılan takın müsabak sında Fransaya 3-0 mağlûp olduk Dün Taksimdeki Tenis Eskri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • Japon 300 metre steeple koşucusu Takakasi Türk Japon Atletizm yarışması bugün yapılıyor Bugünkü müsabakalarda,Olimpiyatlardaki yeniliklerin bir kısmı tatbik edilecek Türk Japon atletizm yarışması bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • Kısa spor haberleri ı A vrupanın en iyi 10 tenisçisi Avrupanın en iyi 10 tenisçisini meşhur tenis münekkidi Jack Kaufman şu şekilde tesbit etmektedir:1 Niellsen Danimarka 2 Vasser Belçika)3 Gardini it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • umuma mm Kotkada seyrettiğim Rusya-Bulgaristan maçındaki Rus tarzı futbol idaresi Romen iki layismen Macar hakemi J.Zsolt'e âdeta smafor veriyorlardı Helsinki Olimpiyadında nazarı dikkatimi celbeden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • Dün akşam Federasyon temsilcisinin iştirak ettiği toplantıda alınan karar Profesyonel lig 10 takım Dünkü nüshamarta Futbol Federasyonu azalarından salahiyetli bir zatın »beyanatını sütunlarımıza geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • Türkiye Fransa takım maçın dan evvel Nazmİ Baıl Fransız Remy soîcîu)iie beraber-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.08.1952
  • Ayazağada yapılan konkurhipikler büyük bir muvaffakiyetle devam etmektedir-At terbiyesi ve çetin arazi müsabakalarından sonra bugün saat 15 den sonra konkurhipiklerin en mühim safhası bashyacaktır-Ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL,Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her g m sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • 80 Asabi genç bu sırada elini beline atmış ve koskoca bir bı-Ç;u;çıkarmıştı.Ağır ağır yürüyor,Aliçonun üzerine varıyor du.Diğer iki delikanlı ses çıkarmıyor ve hücuma hazır bir vaziyette bekleşiyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • Hazırlıyan:fircümend ÜNVER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Açış;Otomobil markası 2 Tersi her şeye burnunu sokan;Yafta 3 Tersi kıvır;Lâzların her an dilindedir;Sondaki harfsiz bir çalg' 4 Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • RÖPORTAJ "Çavuş,gtbî yetişip erme emi Mahalleyi 1cap3ayan tak ahenk!"Anne bizimkini de götürdüler» O/ıu öJdürec^ğmizs evlâdımı öldürün dahi iyâ!Avcılar küpelileri kamyona dolduruyorlar* «Külrengi iri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 HarJerler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.15 Şarkılar 15.30 Haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.80 Anadolu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • İKTİBAS Rommel'in 100 milyarlık mücevher hazinesi peşinde Baş tarafı 3 öncüde)araştırmalar 1949 yılının yazına bııakıldı.Fakat bu sırada Loedenberg araştırmalarda işe yarıyan mühim bir fotoğraf aletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.08.1952
  • 4(gM\k& $&MMXnCİ&İ.i ı »y 11 "Hüseyin Paşa Çamlıca tepelerine gelmiş Ayazma sırtlarına top yerleştiriyormuş M İbrahim dedi,bunu da bap Be gönderin!İbrahim,ehlikeyif,hoşsohbet bir adamdı;ihtiyar esnafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • 0I|0k Hitlerin Meşhur Tercümanı Goebbels ecnebileri daima güler yüzle karşılar,çok güzel konuşurdu V 12 Londra'dan Berlin'e döndüğüm zaman bir müddet İQin iaşe Bakanı Darre'nin emrine Verilmiş olduğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Bursa yolunda devrilen otobüs o-8 yolcu ağır.II i ise hafif surette yaralandı Bursa.22 TH-A-Bugün saat 10-45 te Bursa Yalova yolunda fecî bir otobüs kazası olmuştur-Şoför Mehmet Düşmez idaresindeki Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • S.Altıncan Ankarada Ankara,22 AA.Millî Savunma Bakanlığı Bemsil Bürosundan bildirilmiştir:Deniz Kuvvetleri Komutam Sadık Altıncan ile maiyetini hâmil uçak 21 ağustos 952 günü saat 18 de Etimesgut hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Bu iş için sana ne verdi?İki yüz dolar.Yediğin dayakla bu parayı kazanmış oldun.Cebimden yüz dolarlık bir banknot çıkardım:i Buraya nereden geldin?Kansas CityMen.Parayı ikiye böldüm:Şimdi dinle.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NUHF AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • RÖPORTAJ Istanbulda köpek avı Baş tarafı 6 ncıda)Çünkü köpek sevgisi efzun olan halkımız,alimallah gözünün yaşına bakmadan,zavallı temizlik ekiplerini pataklayıveriyorlar.Büyük caddelerden mahalle ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Korkunç bir iddia [Baş tarafı 1 incide] öldürtmek istediğini ve vazifesini kötüye kullanarak ve craTindeki memurlardan faydalanarak bir komplo hazırladığım bildirmiştir.Şişlide oturan Doçen:Meh-1 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Orta Doğu müdafaa paktı [Bas tarafı 1 incide] 3—İngiltere,Mısır silâhlı kuvvetlerine gönderilecek malzeme hakkında 10 aydan beri tatbik etmekte olduğu ambargoyu kaldırmıştır.Dışışleıi Bakan ligi sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Bütün yurdda dayanılmaz sıcaklar hüküm sürüyor [Baş tarafı 1 incide] kontrolünü imkânsız bir hale getirmiştir.Bazı plaj sahipleri rağbeti maddî menfaatlerine âlet ederek yüksek fiatla kabine kiralamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • 16 Yunanlı mahkûmun duruşması Atina.22 AP)Yunau hava kuvvetlerine bağlı bir harp divanı bugün sabotaj» casusluk ve muzir faaliyetlerden sanık 16 kişiyi yargılamaya başlamıştır-Sanıklar arasında Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Celâl Bayar'm İzmirdeki tetkik ve temasları [Baş tarafı 1 incide] döndükten sonra Kızılçullu'ya gitmiş ve Kız Köy Enstitüsünü ziyaret etmiştiröğrencilerin ve halkın coşkun sevgi tezahürleri arasında K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Tenis turnuası [Baş tarafı 1 incide] lanmıştır.Takımlararası şampiyonada ilk maçı Fransaya karşı yapan tenisçilerimiz bütün gayretlerine rağmen 3-0 mağlûp olmuşlardır.Fransızlarm iki meşhur tenisçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • 30 Ağustos [Baş tarafı 1 incide] diden başlanmış bulunmaktadır.Bu arada Dumlupmar'daki tören için Afyon Valisinin nezareti ve Afyon Garnizon Komutanının başkanlığında bir tören komitesi teşekkül etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Türk-Yunan-Yugoslav askerî manevraları f Kaş tarafı 1 incide] ve gaye birliği vardır:Üç hükümet görünürde,Sovyetler ve peyklerine karşı müşterek bir savunma ittifakının şayanı arzu olduğu hususunda ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Bir milyon değerinde incil Kahire.22 AA)Kraliyet saraylarının aranması esnasında,çölde bedeviler tarafından bulunmuş ve eski Kral Faruk tarafından satın alın mış pek eski incil ele geçirilmiştir-Söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Edenin seyahati [Baş tarafı 1 İncide] tılmakta ve İtalya ile Yugo3lavyazun bu liman hakkında aynı iddiaları ileri sürdükleri bir kere daha söylenmektedir.İyi haber alan gev relerde ısrarla söylendiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Yabancı göziyle TüYyö [Baş tarafı 1 incide Amerikanın kıdemli devlet aaamlarından biri olan Green,kısa sürecek seyahatinin arefesinde hemen hemen bütün dünya memleketlerini gezdiğy.i,Atlantik Okyanusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.08.1952
  • Eisenhower Stevenson mücadelesi Minocquai Wisconsin)22 AP)Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı vali Adlai Stevenson,Cumhuriyetçi Parti adayı Mr-Eisenhowerden bahsederken,Eisenhowerin son 20 yıl içinde D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Çanakkale Ezine ve Ezine Çanakkale arasında 500 ton yiyecek ve 700 ton sert yem nakli kapalı zarfla 16/9/952 sak günü saat 10,30 da Ezine As.Sa.Al.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • I Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma komisyonu Başkanlığından Cinsi Fırça muhtelif)Mühür kursunu Teneke Levha ve Muvakkat teminatı 1055 Lr.1 Tarihi 119952 [AL Günü Perşembe E Saati 10 225 Lr-119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • '"TUZLA İÇMELERİ Otel* Lokanta ve tam teşkilatile ziyaretçileri memnun etmekte* otomobil yolu ve hususî trenleri'de münakalâtı her cihetten temin etmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • [Kotra gezintisi eşsiz bir zevktir.fakat bul zevkin tam olması için portatif bir Philips radyosuna sahip olmak şarttır.Fevkalâde zarif ve kuvvetli sesli Philips~401 UB modeli portatif rodyp ile istasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • 15 Lira Peşin ayda lOLiraTaksitle ingiliz ipliğinden dokunmuş DESENLİ ve GABARDİN Kumaşlardan birinci sınıf ISMARLAMA ELBİSE 115 LİRA Salâhaddin Karakaslı Müessesesi Mahmudpaşa Kapalı çarşı kapısı yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • 8ATI LIK Hasköy'de deniz kenarında her nevi ticarete elverişli kereste fabrikası sahibi eliyle terki ticaret sebebiyle satılıktır-Mezkûr mahalde Sıdkı Köseoğluna müracaat edilmesi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • f* Kız Orta Okul mezunlarına 25/8/952 tarihinden itibaren okulumuza öğrenci kayıt ve kabulüne başlanacaktır» 1 öğretim üç senedir 2 Okul yatılı ve parasızdır 3 Öğrenciler sınıflarına göre ayda 20.25 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 200,000 lira tahmin olunan ALTI muhtelif eb' atta 116000 Metre ÇEi.lK TEL HALAT pazarlıkla satın alı nacaktır-2 Pazarlık 29 eylül 1952 pazartesi günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.08.1952
  • Hollywood Yıldızları yazın ne yaparlar?iler zaman için eğlence ve neşe içinde buluşan HolIywood yaz aylarında başka bir manzara arzcder-Yıldızlar kendilerini spora ve tabiata daha çok bırakırlar ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8