Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Ali Yücel sahnede Eski güreşçi evvelki «ece de bir randevu evinde hâdise çıkardı Dünya güreş şampiyonu olduktan sonra gerek memleketimizde,gerek yabancı memlekette bir çok çirkin hadiselere ismi karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Mısırda Meşrutî idare şekli baki kalacak Kahire,31 AP)General Mehmed Necip bu akşam yapmış olduğu bir basın konferansında,İngiliz Büyükelçisi Sir Ralph Stevenson'a,Mısırdaki meşrutî Krallık rejiminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Olimpiyatları takip eden asilzadeler Büyük alâka topiajtn Helsinki o llmpiyatları prenses,prens ve dükler tarafından da takip edilmiştir* Besimde bir su topu mü-MtbakiiMnı takin eden Hollanda Prensesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • xuk *t nfaimu.BugttH şehrimizde ve civarın da hava;umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Üçüncü değiştirme birliğimiz Koredeki kahramanlarımızla saf değiştirecek olan üçüncü büyük kafile evvelki gttn tamirden hareket etmiştir.Resimde yeni kafilenin komıılanı ve bir kısım erat görülm ekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Cumhurbaşkanı Istanbula hareket etti Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dttn akşam 9 Oft trenine bağlamın hususî bir vagonla Ankaradan Istanbula hare-ket etmiştir-Bayar garda Bakanlar,askerî ve mülkî erkânla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • M.sır Prensi Faruk Fuaf unvanını alan Sabık Kral Farukun müstakbel hayatına dair dünkü beyanatı Memleketinden servet kapmadığını söyliyen Faruk ve ailesinin nerede yerleşeceği henüz belli değil Capri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • I iyasî ifşaat Roosseweltin Van Papen'e teklifleri açıklandı Londra,31 T.H.A.i Hitler Al manyasının Anka-ra Büyükelçiliğini yapmış olan Von Papen,Londrada i yayınlanan hatıratında,harp senelerinde Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Atatürk dünya harbinin çıkacağını bize söylemişti Son gllnlerde Celâl Bayarın bütçe hakkındaki izahlarım dinlerken:İki seneye kadar behemehal bir dünya harbi çıkacak.Fabr k uları bir an evvel yapmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Michele Morgan o Yakında bir yatla İstanbul j gelecek Fransanın tanınmış sinema artistlerinden Michele Morgaa beraberinde yine beyaz perda yıldızlarından Henrl Vidol oldu* gu halde yakında şehrimize f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Mehmet Ayvaz.26 yıMır istanbul Vilâyeti binan içindedir ve yaptığı hesaba göre» borada 100000 den fazla kundura boyamıştır.Onun ea büyük derdi şimdiye kadar henüz bir vali pabucunu eline alamamış olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • I lâtanbnlun 500 üacÜ fetih yılının yaklaşması münasebetiyle dün Vilâyette Vali ve Belediye 1Ü|İ—ı Prof-öökay'ın riyasetinde bir toplantı yapılmış ve mühim kararlar alınmıştır-Foto:Milliyet Sami Öneml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • üniversitede teessür uyandıran bir iddia İddiaya göre Prof.Ahmet Caferoğlu bir kız talebesini iğfal etmiş Üniversite Profesörler Kurulu doğru olmamasını temenni et tiğimiz edicin bir hadisenin tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Ridgway 8 ağustosta geliyor Ankara,31 Milliyet)Evvelce 10 ağustos tarihinde memleketimize geleceği bildirilmiş olan Atlantik Orduları Başkomutanı Gn-Ridgway'ın bu seyahatini 8 ağustosa aldığı öğrenilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Antrenörlüğe getirilecek olan Yasar Doğu YAŞAR DOĞU antrenör oluyor Ankara,31 Milliyet)15 İnci Helsinki olimpiyatlarında güreş takımımızın mağlûbiyeti üzerine,güreş ekibimizin dünya şampiyonlarımızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Bulgarlar Belgrada sert bir nota verdiler Yugoslav Ataşesi Raif Dizdaravlç iki milletin arasını açacak sözler sarfetnıiş Sofya,Şl A.A.Bulgar Dışişleri Bakanlığı Sofyadaki Yugoslav Sefarethanesine şidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1952
  • Iran Meclisi Musaddık'a geniş salâhiyetler tanıdı Musaddık aleyhdarı olan Şahın iki kardeşi ve annesi bugün Iranı terkedecekler Tahran,31 AA.AP-USİS)Anlaşıldığına göre.Şahın kızkardeşi Prenses Eşref ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • MAKALE Sultan Aziz'in intihan hakkında ileri sürülen deliller ismail Hami DANİŞMEND i Dünkü yazımda SuHan Azizin nasıl intihar ettiği s veyahut nasd öldürüldüğü ı hakkındaki rivayetleri göz-den geçird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • KISA HABERLER Şehrimizde bulunan nıillet-eklilerimiz ağustosun 15 ine kadar şehrimiz içindeki iş yerli-rinde yapmakta oldukları tetkiklerini bitirmiş olacaklardır.Tetkiklerini bitiren milletvekillerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • POLİSTE Dün şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan memurlar 24 kişide bıçak,1 kişide Imışta lkl kişide saldırma ve 1 kişide do tabanca bulmuşlardır.LAlellde oturan Ayten Tuğlu adında bir kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Hudavendigâr Gazi Muracl bey Bursada bir mamure vücude getirir-Bunu oğlu Yıldırım Bayezid takîbeder-Bur sanın o zamanki ihtiyaçlarım göz önünde bulundurarak o da eslafının imaretlerini taımamlar-^Zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Hic.1 Ağustos 1952 Cuma Ru 19 Tem.1368 10 Zilk.137i VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 4.56 9.30 Öğle 12.20 4.54 İldndi 16.15 8.49 Aksam 19.26 12.00 Yatsı 21.16 1.40 İmsak 2.54 7.2S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Cemiyet KONSER İt Konservatuar Türk Musikisi îcra Heyetinin ilk yazlık konseri 7 ağustos perşembe geasi saat 21 de Açık Hava Tiyatrosunda verilecektir.MÜSAMERE •jdf Yeşilay Cemiyeti tarafından yarın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Ekmek ve Simit işçileri toplantısı Ekmek ve Simit işçileri Sendikası genel kurul toplantısı dün öğrenci lokalinde yapıl mıştır-Sabahleyin saat 10 da yapılan ilk toplantıda ekseriyet temin edilemediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Esrar kaçakçılığı O-Ankaradan beş kilo esrar getiren bir kaçakçı yakalandı Dün sabah saat 8.30 da Ankaradan Haydarpaşaya gelen ekspres yolcuları korku ve he-cana düşüren bir hâdise olmuştur.Ankara kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Hayvan yük postalan muntazam bir hale sokuluyor Denizcilik Bankası seçen sene hayvan sevk mevsiminde vapursuzluk yüzünden yapılamıyan hayvan yük)postalarını,bu sene Necat veya Dumlupınar vapurlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • HALKIN SESİ Hukukî bir mesele İzmir Cezaevinde mahkûm şoför izzet Uugur ve Mehmet Akgöl yazıyorlar:«Bir kamyon kazası neticesi bir sene hapse mahkûm olduk ve on aydır hapishanedeyiz.Seyrüsefer kazalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Fetih yılı program!Dün sabah vilâyette yapılan toplantıda bazı kararlar alındı İstanbul Fetih Derneği üyeleri,dün saat 11 de vilâyette Vali Gökayın riyasetinde bir toplantı yapmışlardır.Bu toplan trfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Tekel Umum Müdürlüğü yeni bütçeyi hazırlamaya başladı Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı bütçesi,hazırlıklarına başlamıştır-Bu işle görevlendirilen beş kişilik komisyon Ağustos başından itibaren çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • RÖPORTAJ Mehmet Ayvazın bütün derdi şu 26 seneden beri hiç bir valinin pabucunu boyamamış İstanbul Vilâyet makamını işgal eden zevatın bir kalemi malı sus müdürü,bir sürü muavini,idare âmirleri olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1952
  • Millî Piyangoda 31 Temmuz Yaz Pipangosu 026726 026728 027511 027513 dün Ankarada saat 13.30 da çe-027515 027517 027519 034381 kilmişt ir.İkramiye kazanan nu-034383 034383 034387 034389 maraları aşagıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • Cir taksi 10 yaşında bir çocuğa çarparak öldürdü Dün saat 12 sıralarında Osküdarda fecî bir otomobil kazası olmuştur-îskon Mığırdıç adında bir şoförün idaresindeki taksi Üsküdardan Bağlarbaşına giderk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • İKTİBAS n ordularının elele verdikleri bir savaş Iranı altı yıl sürecek devamlı bîr kıtlıktan kurtaran bu savaşta iki hasım cephenin askerleri,pilotları ve teknisyenleri ilk defa olarak aynı plân,aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • İstanbul Halikına mmK\Gördüğü Fazla Rağbet ve Umumî Arzu Üzerine EDRANO SİRKİ Ağustos'un 16 sına kadar Taksim Pastör Hastahanesinin arkasındaki ar kasa gösterilerine devam edecektir-Büyük Atraksiyon h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • Roman ve hikâyenin sınıfları Her imza kendine has bir şeyler taşır,öbür imzalardan ayrılır.Burada tesirlerden,taklit ve çalmalardan bahsedecek değilim.Niyetim roman ve hikâyeleri bazı ana çizgiler etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • 58 Tabiî hastamız çok usludur-Onun suyuna giderseniz bir melek gibidir.Erickson daha bir şey söylemek ister gibi bir hal aldı.fakat sabırsız Saba farkına varmadan kapıyı açtı ve içeri girdi-Bir ara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • Süt derdi Bir Fransız gazetesinde okuduk,l'aris belediyesi son günlerde sütleri,her zaman olduğu gibi,muayene ettirirken bir kaç güğümün kuvvei gıdaiyesini az bulmuş,derhal bunları gönderen çiftliğe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • Siyasî İcmal Jtkkat v* basiret devri Komünistler Yakınşark'taki faaliyctluruu,MB Otuz sene z;ırıındâ,hiç Ur zaman son aylardaki kadar ileri götüVrmeınişlerdi.Uzun müddet mahalli ihtilâl oemiyetlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • Trakyada hububat rekoltesi Geçen yıllara nazaran çok büyük bir fark müşahede ediliyor Edirne,31 TH-A)Bu yıl mahsul durumu geçen yjla nazaran daha memnuniyet vericidir-Tarla farelerinin çokluğu,ekilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • Taşradan gelen öğrencilere tramvay pasosu verilecek Yaz tatili dolayısiyle taşradan ilimize gelen lise.orta.sanat ve ilkokul öğrencilerinin de istanbul okulları öğrencileri gibi tramvay ve tünelde ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • ingiltere Savunma masrafını azaltıyor Churchiil malî bir if ââa sürüklenmen feragat istedi memek için milletin Londra,31 AP)Başba-i kan Churchiil bu akşam,lngil-1 terenin malî bir iflâstan kurtul ması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • İki sene sonra güneş tam olarak tutulacak Nevyork,31 Nafen)30 haziran 1954 senesinde tam olarak güneş tutulacağından astronomlar şimdiden hazırlık yapmaya ve seyahatlerini tertip etmeye başlamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • McArthur bir daktilo şirketine idare mccüsi başkanı oldu Nevyork,31 AP)General Douglas Mac Arthur bugün,yazı ve hesap makineleri ile elektronik âletler ve teçhizat imal eden Remingtoâ Rand müessesesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • "Lenin,ismine rağbet arttı Londra.31 Nafen)1949 senesinde Sofyada Stalin'in 70 inci yaş günü münasebetiyle kurulmuş gtalin büstü o zaman yeni bir şakşakçı modasına yol açmış ve bütün peykler her fırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1952
  • her tarafında 1 Numaralı filimdir I YENİ FÎAT ı V 120 va V 620 150 Kr.PX.XX.FX 120 va 620 160 Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1952
  • ütün dünya zenginlerini ve büyük deniz meraklılarını bir araya topiıyun Miami Beach.plajlarına alâkayı artırmak maksadiyle bu sene şehre bir balerin heyeti davet etmiştir Bale heyetiue mensup geııe.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1952
  • HERGİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Atletizmde geçilmez favori güzel Atalant!Kimse onu geçemezdi.O da kendini geçemeyen her koşucuyu elindeki harbesi ile vurur öldürürdü.Nihayet hile ile bir delikanlın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.08.1952
  • Olimpiyat basketbol final maçlarına Birleşik Amerika,Arjantin Fran] sa ve Rusya takımlara kalıyor Basketbol müsabakalarının dömifinal karşılaşmaları bu akşam sona erecektir-Şimdiye kadar yapılan müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1952
  • Dekatlon üçüncüsü Amerikalı Campell Transfer Hareketleri Transfer dün resmen sona erdi Kulüp değiştirenlerin üstesini neşret meye bugünden itibaren başlıyoruz Transfer dün sona ermiştir-Aldığımız malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1952
  • Vefa Kulübünün tertip ettiği futbol turnuvası Haber aldığımıza göre büyük kulüplerimizden Vefa Icu-İübü 3 8 952 tarihinde Vefa sta dında başlamak üzere çift eliminasyon usuliyle bir futbol turnuası te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1952
  • Olimpiyat bisiklet müsabakası Helsinki.31 AP)Bugün burada yapılan 1000 metrelik sürat yarışında İtalyan şampiyonu Enzo Sacchi birinci gelmiş,ve altın madalyayı kazanmıştır-Avustralyalı Lionel Cox ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1952
  • XV inci Helsinki olimpiyatlarında Futbolda Macarlar favori bulunuyor Yugoslavlarm Macarları mağlûp etmesi herşeyden önce şansa bağlıdır Helsinkiden Sullıi GARAN bildiriyor Helsinki.Sulhi Garan bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1952
  • OLİMPİYAT ANSİKLOPEDİSİ 110 Engelli it Dünya rekoru:137 Tovra USA)Oslo 1936 Walcott USA)Filadelfiya 1941 Dillard(USA)Helsinki 952 Davis(USA)Helsinki 1952 "it Olimpiyat rekoru:13-7 Dillard(USA)Helsinki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.08.1952
  • meraklı notlar Olimpiyat marşı Bir ailenin kazandığı 4 altın madalya ve 4 dünya şampiyonluğu Maraton koşucumuz Ahmet Aytar kayıp mı oldu?Harrison Helsinki 2S Sulhi Garan bildiriyor)Finlandiya Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • ¦jmm mı wmm VASAM Sultan İbrahim çileden çıktı.Berikini belinden kavradı yere çaldı,ciğerinin saçını çekti 58 Sultanımız,bizlere iltifat bu yormuyorsunuz Sırıtkan bir yüzle gözlerini bir an hasekileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • Elektrojen grupu alınacaktır Yalova Belediye Başkanlığından 1 150 beygir takatinde ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir elektrojen grupu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir.2 Keşif bedeli Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın Defterdarlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:«112-123,05» yüz on iki bin yüz yirmi üç lira beş kuruş keşif bedelli Aydın Hükümet Konağı esaslı onarım ve çatı inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 I a 9 10 W 1 12 Soldan Sağa 1 Azmi mevcut değil iki kelime)2 Kabul etmemeklik;Ağaoğlu;Bir nota.3 Sıkıp suyunu çıkar;Kavga;Başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat İlânları Gerede As.Şubesi binasının onarımı igi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 17477 lira 36 kuruş geçici teminatı 1310,80 liradır.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • Satmalına Komisyonu B aşkanlığından:Muvakkat İhale Cinsi Miktarı teminatı Tarihi günü saati Çivi «muhtelif» Şartnamesinde yazılı ölçü ve 11506 Lr-2/8/952 Cumartesi 11,30 miktarlarda Kalibre çeliği Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • w İstanbul 12.57 Açılış ve prograra 13.00 Haberler 13.15 Törkttler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «P4» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pto 14.45 Perihan Altındağ Sözeriden şarkılar «Pl» 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • TUZLA İÇMELERİ Otel,Lokanta ve tam tefkilâtiyle Ziyaretçileri memnun etmekte.Otomobil yolu ile hususî Trenleri de münakalâtı her cihetten temin etmektedir-SB8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline Uıgh Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo alternatör gruhu ile yüksek tansiyon hava hattı ve alçak tansiyon şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • İTİZAR Makopolo isimli tefrikamızı koyamadık,özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • ZAYİ:Mahmutbey Nahiyesinden almış olduğum,içinde askerlik durumum yazılı nüfus teskeremi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İkitelli köyünden Sabri oğlu Sahip Çekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bulancık iskelesi inşaatı birim fiat ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Bulancık iskelesinin tahmin edilen keşif bedeli 550.000)lira geçici teminatı 27.750 Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FtATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1952
  • 58 Böyle düşündüğü ve hareket ettiği çin Aliçoyu tamamen haklı bulmak icabeder.Zira başta bizzat Padişah olmak üzer» önüne gelen bütün pehlivanları yendiği için Pomaklar,Deliormanhlar ve Anadolulu peh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından leşisin işler halde keşif Geçici teminatı Kasaba adı bedeli TL-TL N e v 1 Merzifon 254-725—13-939—Lokomobil grubu ve montajı-Şereflikoçhisar 192-922
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri İşletmesi G}nel Müdürlüğünden:1 işletmemizin yaptıracağı üzülmez derivasyonu 2 nci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esasiyle eksilt meye konulmuştur-2 Bu in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Eskişehir Vakıflar Müdürlüğünden:1—3G-7-1952 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan Bilecik Vilâyetine bağlı Söğüt ilçesinde Çelebi Mehmet Camiinin 1952 yılı onarımı olup keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Iran Meclisi Musaddık' geniş salâhiyetler tanıdı [Baş tarafı 1 incide] ı Hüseyin Âlâ'ya kadar gidece-ğini ve bunun da Musaddık taraftarı bir milletvekili ile değiştirileceğini temin etmektedirler-Yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Dün yakalanan hırsız şebekesi Bunlar askerî eşyaları çalıp »alıyorlarmış Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları mühim bir hırsızlık hadisesine elkoymuşlardır.Askerî birliklerin müteahhitli ğini yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Mısırda meşruti idare [Baş tarafı 1 incide best bırakılacaklarını söjdem'ştir.General Necip mürtekip a&kerl şahsiyetlerin askerî ve sivillerin de sivil mahkemelerde muhakeme edileceklerini açıklamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Üniversitede [Baş tarafı 1 incide] muamelenin yapılmasını istemiş tir.Bu arada müracaat sahibi,profesörün daha birçok talebesini iğfal ettiğini ve bunlara çocuk!düşürmek için haplar verdiğini de iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Michele Morgan fBaş tarafı 1 incide] önümüzdeki günlerde Fransatlan ayrılacak olan yat,Italyanın Cenova,Napoli limanlarına uğrayacak ve müteakiben Pirede bir kag gün kaldıktan sonra Istanbula gelecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • 1 Önümüzde yürüyen ve Mac Gee'ye çatan kadının nefes alışı,tabutun cam kapağından içeri baktıktan sonra,âdeta değişti.Lütfen yürüyünüz.Etrafa bakmakla meşguldüm.Bu ihtar üzerine ilerlemek istedim,önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • SabıkKralFarukun dünkü beyanatı [Baş tarafı 1 incide] ki yeni Kral altı aylık olması sebebiyle konuşarak yeni zorluklar ihdas etmekten kaçın makta ve bu sebeple bir $ey söylememektedir-Yeni kralın kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Atma Rosenberg yarın geliyor o Amerika Millî Savunma Bakan Yardımcısı İstanbuMa 3 KÜn kalacak Ankara.31 Milliyet)Öğrendiğimize göre,Birleşik Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Bayan Anna Rosen berg iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Bir memur 24 gündür kayıp Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık dün esrarlı bir kaybolma hâdisesine elkoymuştur.Edirnede resmî bir dairenin müdürü olan Ahmçt adında bir zat 24 gün evvel hususî bir işini görme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Bulgarlar Belgrata nota yerdiler [Baş tarafı 1 incide] muş ve muhavereyi münakaşa şekline sokarak Bulgar ve Sovyet milletlerinin haysiyetine dokunacak küfür ve iftiralarda bulunmuştur.Raif Dizdarevitc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Ali Yücel sahnede TBas tarafı 1 innide] bir hâdise çıkarmıştır Alinin son rezaleti şöyledir:Evvelki gece bir arkadaşıyle birlikte randevu evine giden Yücel bilinmeyen bir sebeple kavga çıkarmış ve evd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından:r ı_1952 1953 öğretim döne mlnde Kolej I.sınıfına alınacak kayıt kabul öğrencilerinin seçme sınavları aşağıda belirtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide Atatürk ölür ölmez bir takım mülâhazalarla» sanki tabiî bir varismiş gibi.devlet ve hükümet başına getirilenler,evvelce şu kadar sene devam eden kendi başvekâletleri ve idareleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.08.1952
  • SO €VL0l 1952ı ÇEKİLİŞİN D6 s Ç:ZİRAAT'JÂNkÂLÂ^İNbÂ'.İŞOsLaİR^ TC.ZİRAAT BANKASI uw tf'vÂk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.08.1952
  • Sayın halka Türkiye Kömür Satış ve Tevzi ı Müessesesi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden:29 7 1952 gün ve 8170 sayılı Resmî Gazetede neşredilen Kömür Satış ve Tevzi Yönetmeliği uyannca 1952/53 kışı teshin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.08.1952
  • maden 5 fabrib MORRiS-CDMMESCUı V l'JO beygirlik Benıln motorlu.¦4 Gayet kullan'tılı.•4 Ekonomik y s e t m' •COMMİRÖÂn aradıgmıs kımjir.li' TMaya Unu» I SAFİR GENEL TİCARET TAŞ.İSTANBUL T«Mm 4I4CO ı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.08.1952
  • re ALI NACİ KARACAK ĞazStecttJk Kolektif Ortaklığı Matbaası Sahip ve BOsmubaırirl:Ali Naoi KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK BSmldıftı yer NURİ AKÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.08.1952
  • ı f i 1 I II 1946 mc^eli""Â"û1stın marTa TO^BeygTrTtıîvve'nnd'e 1 oto-mabil aele satılıktır-Müracaat:Lâleli,Van garajı-Telefon:40939-Saat:12-14,17-18,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.08.1952
  • ist.Lv.Amirüğgnde?ı Veriîe/ı Aske/7 Kıtaıî ilâhları 150 ton kuru ot ile 120 ton Saman kapalı zarfla 12/8/952 günü saat 15»30 da Kayseri As-SaAl-Ko-da satın alınacaktır.Muhammen bedeli balyasız 21300 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan