Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Bütün yurtta sevinç uyandıran haber Dünya şampiyonu güreşçiler tekrar millî takıma alındılar Ruhi S a naip da tekrar atletizm kampına girdi.Bu suretle verilmiş olan yanlış karar düzeltilmiş oluyor Fro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • A xk*£Hifanw Bugün şehrimizde t» civarında hava,hafif rüzgârlı fakat açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Atatürkiin hastalığına siroz teşhisi konmuştu 1 İlk krizden sonra Neşet Ömer Bey,hastalığı için Atatürk^ bazı UstU kapalı izahlarda,bulunmuştu.Profesör gittikten sonra bUyUk adam bize» Yahu bu hastalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Basketbol cuSa r ı m iz bu akşam Mısırlılarla karşılaşıyorlar Dünya güreş müsabakaları da 20 Temmuz pazar günü başlamış olacak Helsinki» 13 Olimpiyat Oyunlarını takibe giden S ıı İh i daran bildiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Güreşler için hazırlık Helsinki,13 Olimpiyat ekipimizden Orhan Türel bildiriyor)Olimpiyatlarda güreş müsabakalarına 20 temmuzda başlanacaktır-Şehrin en büyük kapalı salonunda yapılacak olan güreş müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • İKİ HEMŞİREMİZ KOREYE GİTTİ Eoreye gidecek olan iki hemşire «hin Ankaradan uçakla Japonyaya hareket etmiştir.Foto:t.F.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Torosiarda fecî bir otobüs kazası oldu Gülek boğazında devrilen otobüs yolcularından beşi öldü,20 ağır yaralı var Adana,13 TH.AO Torosiarda fect bir taşıt kazası olmuştur-Adana 2079 plâkalı ve şöfer N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Eisenhower ordudan ay rıldı Demokrat Partililer Generalin CumLurbaşkanlığında muvaffak olamıyacağım iddia ediyorlar_Chicago,13 AA.General Eisenhower,cumartesi günü ordu ile alâkasını kesmiş bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Musaddık salâhiyet istiyor iran Parlâmentosu 5 saat müddetle bu meseleyi görllştU Tahran,13 AP)Başbakan Musaddık Parlâmentoya müracaat ederek memleketteki malî ve iktisadî buhranı ortadan kaldırmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • İslâm âlemi ve Türkiye Tunusun istiklâlini temine çalışan yeni Düstur Partisi erkânından bir zat memleketi lehinde tavassutla bulunması için Türkiyeye müracaat edilmiyecegini,çünkü Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • General Evans şehrimize geldi ingiliz generali şehrimiz ve Ankarada siyasî ve askerî temaslarda bulunacak Dün şehrimi/e çelen Tümgeneral Evans Napolidek:Birleşmiş Millet ler Eğitim Dairesi Başkanı ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Şehrimizde bulunaa Yanan Devlet Bakanı Varvutis dün Fener Stadında Beyoğlusponm Etaikoe atletlerryle yaptığı müsabakadan sonra misafirlerle bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Selim Sarper geliyor Birleşmiş MHIctlcrdcki Başdelegemi/in geliş sebebi henüz malûm değil Selim Sarper Ankara.13 Milliyet)Ha beraldığımıza göre.Birleşmiş Milletler nezdindeki Başdelegemiz Selim Sarper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1952
  • Birliği Batılı altı devlet dışişleri bakanı Patiste bir toplantı yapacaklar Paris 13 A.A.Bu hafta burada toplanacağı sa-j nılan altı Avrupa Dışişleri Bakan,Avrupa Birlimi l harb sonrası tarihinde en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • KONGRELER ic istanbul Kalkınma Derneğinin kongresi bugün saat 14 te Dördüncü Vakıf Hanında Ticaret Odası salonunda yapılacaktır.¦jt Alemdar Gençlik Kulübünün yıllık kongresi 20 temmuz pazar günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Ortadoğu memleketlerine gönderilen filmler Türk filmleri son zamanlarda bilhassa Orta Doğu memleketlerinde büyük rağbete maz har olmaktadırlar.Son on beş gün içinde Suriye.Irakı Mısır ve Kıbnsa 35 Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Sergi Komiseri Yurdakul Italyaya gitti istanbul Sergi Komiseri ve Ticaret Odası İkinci Başkanı Kâzım Yurdakul evvelki gece îtalyaya gitmiş ve yerine Türk Ticaret Bankası Müdürü Hayri Gönen'in vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Komünizm propagandası yapan gençler Bundan bir müddet önce,İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği adında bir dernek kurularak nizamnamesindeki gaye ve prensiplere aykırı hareket ederek,siyasetle uğraştığı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • KISA HABERLER A* Fransız Büyükelçisi ekselans Tarbe de Saint Hardoun dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştirit Denizcilik Bankası,Şehir Hatları iskelelerindeki fuzulî zaman kaybını önlemek maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • POLİSTE 4-Aksarayda oturan Ahmet Şen ve Ahmet Meriç adında iki kişi küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda birbirleri-1 ni döğmüş ve yaralamışlardırit Muzaffer Kobay adında birinin hususî otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Bir kapıcı kendisini tabanca ile öldürdü Tentürdiyot içen bir kadında baygın bir halde hastahaneye kaldırıldı Nihat Çakır derhal ölmüş.Dün sabah Lâlelide halkı heyecana ve teessüre düşüren bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Dün şehrimize bir Amerikan heyeti geldi Shape Teşkilâtı ve Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral G-S-Evans,beraberinde aiü kişilik bir heyet olduğu halde,dün özel bir uçakla şehrimize gelmiştir.Misafir Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • 1952 millî oyunlar festivali Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtı.B-MM-Reisi Sayın Refik Koraltanın himayesinde «1952 Türkiye Millî Oyunlar ve Türküler Festivali» ni tertiplemiştir-Festival 22.23.24 ve 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Avukatlar kongresi Avukat Süreyya Ağaoğlu İspanyaya hareket etti Tanınmış kadın avukatların dan Süreyya Ağaoğlu İspanyada toplanacak olan Beynelmilel Avukat Birlikleri' Kongresine iştirak etmek üzere,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • 500 yıHık terbiye ve maarif hareketleri Türkiye Muallimler Birliği bu yıl okullarda tertip edeceği terbiye konferanslarını «İstan bulda 500 yıllık terbiye ve maarif hareketleri» mevzuuna tahsis etmeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • iki Hemşire Çarşamba günü Koreye gidiyor Koredeki Türk kuvvetlerine mensup yaralılarımızın tedavi edildikleri hastahanelerde çalışmak üzere Tokyoya gidecek hemşirelerden Emel Türkkan ile Ayten Erkıvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Çelebi ilkokul Talebe Derneği kuruldu Zeyrekte,Çelebi ilkokuluna devam eden talebelerin velileri bir Talebe Derneği kurmuşlardır-Derneğin gayesi fakir çocuklara yardım etmek ve zarurî ihtiyaçlarını gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Tekelde emekliye ayrılacak memurların listesi hazırlanıyor Tekel Genel Müdürlüğü kad rosunda emekliye ayrılacak olan memurların listesi hazırlanmaktadır' Zat İşleri Müdür lagünün bu mevzudaki çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Şehrimiz ilkokullarından mezun olan talebeler ilk öğretim müesseselerinin imtihan neticeleri belli olmuş tur-Bu yıl şehrimiz ilkokullarına 86513 talebe devam et-mistir-Bunlardan 61483 ü doğrudan doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Bozuk çıkan ekmekler Bozuk ekmek çıkaran fin.lar tesbit ediliyor Şehrin bazı semtlerindeki fırıncılar,son günlerde yeniden bozuk ekmek çıkarmağa başlamışlardır.Durumu göz önünde tutan belediye İktisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • RÖPORTAJ Olimpiyat güreş kampındaki son hâdiseler bu güreş diyarında büyük akisler yaratmıştı Edirne-Kırklareli» Uzun köprü-Babaeski ve topyekun Trakya-Bu yerler;Vatanın bu sıcak köşeleri,tâ—çocukluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Hic.14 Temmuz 1952 Pazartesi Bu.1 Tem.1368 21 Şev.137i VAKÎT VASATÎ EZANI Güneş 4.40 9.00 1 öğle 12.20 4.39 tkindi 16.19 8.38 Akşam 19.40 12.00 Yatsı 21.38 1.58 tmsak 2.26 6.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • Çok sıcak memleketlerden biri olan Hicazda,sofraya oturduğunuz zaman ekseriya ya nınıza ağzına kadar dolu bir teneke sade yağ koyarlar-Çim kü,fevkalâde baharlı,biberli ve ağır yemeklere ayrıca,salça y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • HALKIN SESİ Sıcaklarda dükkân kokusu Mahmut pahada Dilâver Uslu yazıyor:«İlk sıcaklarla beraber îstanbulun meşhur dükkân kokusu da kendini gösterdi.Divanyolunda bir çok mahaUebici,lokanta ve aşçı dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.07.1952
  • MAKALE Ayasofya meselesi İsmail Hami DANİŞMEND Akropohs)isminde bir Yunan gazetesi Ayasofya müzesinin kilise olmasını istiyen bir makale yazmış ve bir Ankara telgrafına göro de bu yazı orada «Asabiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Şehrimizde bir Orta Öğretmen okulu kuruluyor Millî Eğitim Bakanlığı şehri mizdcki Eğitim Enstitüsünü Ankaradaki Gazi Enstitüsü gibi tam teşkilâtlı bir Orta öğretmen Okulu haline getirmeye karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • De Gaulle İ Partisi dağılıyor 30 milletvekilinin istila-I sından sonra partinin ileri I gelen simaları da ayrılıyor I Paria 13 Nafen)General De Gaulle'ün partisindeki çözülme devam etmektedir.Geçenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Ankara Kız Enstitüsünde açılan çocuk kreş'i Artara,13 T.H.A.Ankara Kız Enstitüsünde ağılan gocuk kreş'i 23 Ağustos cumartesi günü kapanacaktır.Kızılay tarafından para ve ku mas yardımı yapılan kreş'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Türkiye İŞ Bankası SAMATYA Ajansı Bugün Açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • İKTİBAS son günlerini yaşıyo Kalbleri Eva Peronun muhabbeti ile dolu bulunan Ar tinliler haftalardan beri kiliselerde onun iyileşn için Tanrıya yalvarmaktadırlar Arjantinin yaşlı kadınları Eva Peron'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • I &t%fav S%tye4l 4«-Adamın keskin bakışları ko* yu gözleri ve onu görmeden ev vel çoktan üzerinde idi-Saba kendisini elinden tutan Barbaranın arkasında yanına yaklaş ögı vakit onu daha iyice gördü-Üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • A.Paukerin suçları Sovyetler Romanyada bütün hadimlerden kadın diktatörü mes'ul tutuyor Viyana 13 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Anna Pauker'in ve arkadaşlarının tasfiyelerine rağmen Romen hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Çikolata ile tedavi tngilterede zayıf oacukların Şişmanlamasını temin eden yeni bir usul bulunda Londra 13 Nafen)Londrada iki doktor,gocuklara hususi surette yapılmış,çikolata yedirerek kilo almaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birçok üyeler para vermediklerinden dolayı UNESCO'nun ma 11 dununu ziyadesiyle bozulmuştur.UNESCO'nun iflas etmediği fakat önümüzdeki senelerde faaliyet sahasını daraltmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Şimendifere dair Bir Ankara telgrafı memket dahilinde mevcut demiryolu şebekesinin 7800 kilometreye baliğ olduğunu bildirmektedir.Cem'an 884 kiolmetre tutan dört hattın inşa edildiğini bunların hitamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Arap memleketlerinde komünist faaliyeti Kızıl tehlikeye kar rinin mütdyakkız I Şam 13 Nafen)Samın en ileri gazetelerinden biri olan Al Nasr «Komünist manevraları» ismi altında neşrettiği bir başmakale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Avrupa rahat bîr nefes aldı Avrupada bulunan Amerikalı muhabirler gazetelerine gönderdikleri telgraflarda General Ei-•enhou-er'in Cumhuriyetçiler tavafından hafkan namzetliğine ¦acilmesi üzerine Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Şeyhin kerameti.Bir anket hatırlıyorum:Sorulan şey güya memleketin sau'at ve san'atkâr durumunu aydınlatmak hedefini güdüyordu.İstek güzel.Fakat kendilerine başvurulanlar o kadar uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Danimarkada bir Türk sigara fabrikası kurulda Kopenhag 13 T.H.A.Danimarkada bir Türk sigara fabrikasının kurulması için bir müddettenberi Tekel Genel Müdürlüğü ile Danimarkanın Fredericiadaki firması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Öğretmen Dernekleri Birliğinin yıllık kongresi Ankara 13 T.HJL)Türkiye öğretmen Dernekleri Birliğinin 1952 senesi kongresi ayın 17 sinde Istanbulda yapılacaktır.Memleketimizin muhtelif bölgelerinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1952
  • Devlet Havayolları hacılar için hususî seferler yapacak Ankara 13 T.H.A.Suudi Arabistan hükümetinin kara yolu ile Hicaza gitmeyi menettiğine dair konsolosluklara yaptığı tamim üzerine Devlet Hava Yoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1952
  • IEskl Muharipler Cemiyeti üyeleri dün Ankarada Ordııevinde senelik genel kongrelerini yapmışlardır.Kesimde toplantıya iştirak eden delegeler görülmektedir.g^ Hlnd ve Pakistanlı iki sine-JL ma operatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1952
  • mm rKadın mayolarında değişiklik^ Her yıla nazaran bu yıl kadın mayolarında Inijülf bir değişiklik göze çarpmak tadır-Geçen yıl birdenbire dünyanın butun nlûjFarinda görülen Bikini mayolarına pok v*en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Orta zamanlarda Avrupanın çapulcu askerleri Sonradan Avrupa bu prens bölükleri icat etmişlerdi.Bir prens,kendisine derebeylik hizmetleri gören tâbilerini maiyetinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.07.1952
  • İtalyanlar futboldan ümitli değiller İtalyan idarecileri 1952 Helsinki Olimpiyatlarına gönderdiklerl amatör milli futbol takımından pek bir şey beklememektedir' Uzun müddetten beri çalışan takımda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Amerikalılar Helsinkide atletlerine ^güveniyorlar Amerikan atletizm idarecileri Helsinki'de 10 birincilik kazanacaklarını söylüyorlar Amerikalılar atletlerinden çoft Ümitli bulunuyorlar.19-52 Helsinki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Helsinki Olimpiyatlarına i» rine dün Ankaradan trenle dakİ resim mili!atletlerimitirak edecek olan milli atle-şehrimize gelmişlerdir-Atlet zin Ankara istasyonunda katizm takımımız Ankara 19 terimiz sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Finliler cîriti kazanmak istiyorlar Finlandiyalılar ciriti ananevi bir spor sayarlar-Bu bakım dan 1952 Olimpiyat Oyunların da da ciriti kazanmayı istemektedirler-Birkaç gün evvel en iyi ciritcilerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Fransa tura Lagnere de Bigorre.13 A-AO Tour de Prance bisiklet yarışlarının 17 nci merhalesini teşkil eden Toulouse ile Bagne res de Bigorre arasındaki 204 kilometrelik resmî klasmanı şöyledir:1—Gemia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Senjosef sahasındaki maçlar Dün Sen Jozef basket sahasında Sen Jozef Spor takımı Vefa takımını» 21 14.Sen Jozef takımı-Vefa «Av takımını 41 40 matlûp etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Davis kupasında Fransa Belçikayı yendi Parla 13 AP)Davis kupası tenis müsabakalarının yarı finalinde Fransa bugün Belçika takımını mağlûp etmiştir.Fransız Paul Remy,Marcel Bernard çifti Belçikalı Jacg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Kısa spor haberleri Oiınpiyat köyündeki hcstane Helsinki 13 A.A.Kootby adındaki olimpiyat köyünde tesis edilen hastahane 53 hasta alabilecektir.Bu hastahanede atletlerin emrinde daimî surette 6 doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • İstanbul dekatlon şampiyonluğu İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen ve birinci kategoriden 14» üçüncü kategoriden 7 atletin iştiraki ile yapılan 1952 yılı istanbul Dekatlon Birinciliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Türkiye Millî olimpiyat komitesinin dün verdiği karar üzerine Yaşar,Nasuh,Halil,Gazanfer ve olimpiyatlara fiilen iştirak ediyorlar Hamza Osman Erkan 4 güreşçimiz ile Ruhi Sarıalp'ı salı günü kafileyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.07.1952
  • Dün Fenerbahçe stadında yapılan atietizm müsabakalarında Beyoğluspor Etnikos'u 99 86 mağlûb etti Fenerbahçe Stadında iki gün yapılan yarışmalardan sonra Beyoğluspor ikinci yıl yarışmalarını 99 86 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • 40 Iltifa ediyorsunuz Paşam.Fakat değmez.Zatıâlinizin başını gevezeliklerimizle yormak İstemeyiz.Bizlere bir emriniz mi vardı Paşam?Hayır,sadece Kavasoğlunu aramıştım.Sisi böyle toplu bir halde görünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti n 1 2 m 3 Üü i 4 S 6 7 SU!6 9 10 11 12 &H:Bazırlıyaa:Ercümend ÜNYER SOLDAN SAĞA:1 Bölme;Şart edatı 2 Güzel;Kuduran 3 Dost;Sanayiin anası 4 Edevat;Dilsiz 5 Balkon;Tersi tembih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazari 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yaiakfc)20.50 Erzurum Gtleeekler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu ekspres!9.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Eu rüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecüîk Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • Valide Kösem Sultanla,Deli ibrahim hekime keskin birer bakış fırlattılar 4G Valide,biraz daha iyiyim.Diyebiliyor,daha muntazam nefes alıyordu.Bu hal,hüzünlerin yerini neş'eye terketmesine sebep oldu.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • Tttrkiyede toprağın verimi akttınlacak Tarım Bakanlığı,topraklanıl sulanması ve tasnifi ile ilgili bir etüt programını tatbik mevkttatt koymaktadır ki bu program,Türkiyede ekime elverişli toprakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • ııırıl iÜ.İlgili «sjv İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Wayne Kin* orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği PL)14.45 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1952
  • âr âfa x ı 39 üazırlayan:Saraih Nafiz TANSU "Kaşgar şehrinin ahalisi mal satmakta ve adamı kandırmakta pek usta insanlardı,Sonra anlatmağa devam etti.Kır çiçekleri,yayla kirazları hakikaten insana ova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] laşıhyordu.Nitekim bizde uyanan bu zannm yanlış olmadığı bir müddet sonra anlaşıldı.Neş'et Ömer Bey,Atatürk'ü muayyene ettiği günün ertesi sabahı sarayda oturduğum odaya geldi.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Ondan sonra da hâdise lin cereyanı hakkında malûmat Veriliyordu.Müsademeye iştirak «den haydutlar otuz kişi kadarmış,eh son sistem silâhlarla mü Cehhez olarak birbirlerine saldır »hışlar,bu meslekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Mısırda seçimlere hazırlık Veft Partisi diğer partilerin karma liste tanziminden şikâyetçi bulunuyor Kahire.13 T-H-A-Veft Partisi Genel Sekreteri Seracettin Paşa Veft Partisinin ye niden iktidara gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • islâm âlemi ve Türkiye [Başmakaleden devam] kendi istiklâllerini kurtarmağa çalışacaklarını zannetmiş,halife tarafından ilân edilmiş olan cihadı mukaddese hepsinin katılacakları ümidine kapılmıştı.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Komünistler mütareke görüşmelerini baltalıyor Kızıl detsgeler müttefiklerin esir kamplarını bombaladıklarını iddia ettiler Tokyo İS Nafen)Komünist Çinin iyimser bir hava içinde cereyan etmekte olan Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Amerika» culik sanayii işçileri grevine »on vermek irin ceîik ftatlarına zam teklif etti Vaşington.13 ANKA)41 günden beri devam eden çelik sanayii işçileri grevine son vermek üzere hükümet re sebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Arnavutluk Birleşmiş Milletlere kabulünü istedi Londra.13 ANKA)Bugün İngiliz resmî çevreleri tarafından açıklandığına %öret Arnavutluk yeniden Birleşmiş Milletler Teşkilâtına kabulünü istemiştir-Arnav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Fransa Sağlık Bakanı Mısırda Kahire,13.T-H-A)Fran sız Sağlık Bakanı bugün Kahireye gelmiştir-Bakan Mısırda yapacağı tet kikleri bitirdikten sonra "diğer Arap memleketlerini de ziyaret edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Avrupa Birliği [Baş tarafı 1 incide] su ihdası yolundaki ve esasen* Fransa Bakanlar konseyi tarafından tasvip edilen etklifini ileri sürecektir.Anlaşıldığına göre,Robert Schuman,altı devlet federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Adapazarı Şeker Fabrikasının yeri beyenilmiyor Adapazarı,13 D.H.A.Adapazarı şeker fabrikası İçin cehrin kenarındaki Elmalık mev kil inşaat sahası olarak tespit edilmiş ve istimlâklara başlanmış tır.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Musaddık selâhiyet istiyor [Baş tarafı 1 incide] kanın bu teklifi ileri sürmüş olduğu söylenmektedir-Mebuslar salı günü tekrar lzli bir toplantı yapılmasını ve me selenin tetkikına devam edilmesini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Güreşler için hazırlık [Baş tarafı 1 incide] mig olan güreş takımımızı bü yük bir merakla beklemektedirler-Amerikan güreş takımının kuvvetli olduğundan bahse* dilmektedir-Bilhassa meşhur Dale Thomas'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Bir elektrik işçisi fecî şekilde öldü Evvelki gün Çiftehavuzlarda fecî bir is kazası olmuştur' Niyazi Çelikoglu adında 18 yaşında bir elektrik isçisi tamir için bir direğe tırmanmıştır-Fakat elindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Konyanın iktisadî kalkınması Kurulacak şeker fabrikası için Bayar ve Menderes'e teşekkür telgrafı çekildi Konya 13 Milliyet)Konyada kurulmasına karar verilmiş olan şeker fabrikasımn yerini tes bit içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Edinborg dükü masraflarim kısacak Londra 13 A.A.İşçi Partisinin pazar genleri çıkan organı olan Reynold News gazetesinin yazdığına göre,Kraliçe İkinci Elizabeth'in isteği üzerine Edimbourgh Dükü,saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Çiliseye giden bir Relin yaralandı Berlin,13 AP)Bu sabah Rus bölgesinde bir itfaiye otomobili bir hususî araba ile çarpışmıştır.Kazayı müteakip hususî arabada kiliseye evlenmeye giden bir gelin bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • İstanbul MilJetvekiilerİBİH yaptığı tetkikler Demokrat Partili istanbul milletvekilleri.Meclisin tatile girmesi münasebetiyle şehri mizde tetkikler yapmaktadırlar-Bu münasebetle bazı milletvekilleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • General Evans [Kuş tarafı 1 incide] tan sonra,16 temmuzda Ankaraya gidecek olan Tümgeneral Evans'm.Kuzey Atlantik Paktı çerçevesi dahilinde temaslar yapacağı bildirilmek tedir* Tümgeneral Evans'ın Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Fair Yörük Yargıtay Başkanlığına getiriliyor Ankara 13 Milliyet)Fevzi Bozerin emekliye ayrılması ile boşalacak olan Yargıtay başkanlığına Birleşmiş Milletler Beynelmilel ihtilafları Hal Mahkemesi Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Basketbolcularımız bu akşam Misi rla karşılaşıyor [Baş tarafı 1 incide] incilikleri üc grup üzerinden fapılacak ve her grupun 1 ve ncileri final maçlarını oynayacaklardır-Bizim grupta Mısır ve İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Ucan daireler gene Köründü Indianapolis Indiana)13 A.A.Bura sakinleri,pilotlar ve hava meydanı memurları dün gece,semada kuzey-batıya doğru takriben 3000 metre irtifada süratle kayıp giden cuçan;daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • fifısırb yö*ücü Maaş\geçemedi Londra.13 AA)Bu pazar günü mevsimin ilk Manş'ı geçme denemesinde bulunacak olan tanınmış Mmrb yüzücü Fehmi Atalla.denizin sert olması ve hava şartlarının muhalefeti yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Toroslarda fecî otobüs kazası [Bas tarafı 1 incide] otobüs süratle aşağı doğru inmeğe başlamıştır-Hızla inen otobüs virajı dönerken devrilmiş ve dereye düşerek hurdahaş olmuştur-Otobüsün içinde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Eisenhovver ordudan ayrıldı [Bağ tarafı 1 incide] niin için ne kadar acı ve müşkül olduğunu pek âlâ takdir edersiniz-Fakat hâdiseler beni böyle bir karara mecbur etmiş bulunmaktadır-Cumhuriyetçi Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • milliyetçiler e çıkarttlıar Millî Düsturî Partisi Habib Burgîba««ın serbest barakıSmasında ısrar ediyor Tunus,13 ANKA)Bu sabah Tunusta milliyetçiler tarafından bazı önemli merkezlere üç bomba atılmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Eva Peron iyileşiyor o-Arjantin halkı kiliselerde Eva Peron'un sıhhate kavuşması için dua ediyor Buenos Aires.13 AA)Eva Peron'un sıhhati hakkında cuma akşamı yayınlanan ve hastanın durumunda hiçbir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Nasıf Gandur öiümk tehdit edildi iskenderun 13 T.H.A.Tanınmış tacirlerden Nasıf Ganduru ölümle tehdit ederek par* sızdırmak istiyen bir şoför bugün suçüstü yakalanmıştır.Mersinde şoförlük yapan Nevres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Millî Eğitim Bakanı şehrimize geliyor Zonguldak,18 Milliyet)Dün akşam şehrimize gelen Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri bugün okulları teftiş ettikten sonra Maden Teknik Okulu talebelerinin davetlisi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Alman polisine yapılan muziplik Berlin.13-AP)Batı Berlinde acaip kılıklı bir adam bu sabah bir polise üzerinde «Dikkat:Dinamit» kelimeleri yazılı bir zarf vermiş ve bunu Polis Müdürüne vermesini ı ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Yeniden 20 sağlık merkezi açılıyor Ankara 13 ANKA)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yurdun muhtelif ihtiyaç bölgelerinde yeniden 20 sağlık merkezi açmaya karar vermiştir.Merkezlerin faaliyet sahaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.07.1952
  • Okullar basılı kâğıt ihtiyaçlarını özel yerlerden tedarik edemiyeeekler Ankara 13 ANKA)Millî Eğitim Bakanlığı okulların basılı evrak ihtiyaçlarının bundan böyle yalnız Millî Eğitim Basım evinden satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.07.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:1—Üniversitemiz Taşkışla Merkez binasının çatı katında blokunun ikmal inşaatı açık eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır-2—işin keşif bedeli «1165987» on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayf a sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • OPERATÖR Dr.FARUK AKBEĞ Muaneyehane Beşaktaş Spor Cad.No.2 Akaretler tramvay durağı)Ev Beşiktaş Spor Cad.No.84 Muayene saatleri:Her gün 1 8 gece evde Telefon 84470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • tç Hastalıkları Mütehassısı i Her gün saat 16 dan 20 ye I kadar hastalarım kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük ı iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • Yeni neşriyat RESÎMLÎ HAYAT Memleketimizin en zengin sanat ve aktüalite dergisi oıan «Resimli Hayat» m üçüncü sa yısı da üstat Yahya Kemalin yeni bir hikâyesi ve 160 resim,4 renkli tablo,sinema,moda,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • Maksimde.Vahi Öz ve arkadaşları operet topluluğu Her akşam 21.15 de Pazar 16 da Bobstiller 3 perde müzikal operet Gişe 11 de açılır.Tek 43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • fiof,di},adale,ılnir ağrılarına karşı lon derece faydalıdır.C Romatizma ve lumbogo ağrı» annı teskin eden.Süratle tıczmolur ve deîhal tetirini flö»terir.Kininli 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • Yollar 2.ci Bölge Müdürlüğünden:1—Bir adet Pikap cinsinden oto 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesine göre 8500 lira tahmin bedeli üzerinden pazarlıkla satın alınacaktır» 2—İhale 1-8-1952 cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî ketaat ilânları Kapalı zarfla 800 ton saman 4/8/1952 günü sat 16 da Malatya As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi Ko.da gö rülür.Tutan 64.000 lira,geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • inşaat ilânı Hasgnoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:1 Enstitümüzde yapılacak 97.000 lira 69 kuruş keşif bedeli-11 konferans salonu binasında 2490 sayılı kanun uyarınca kapalı zarf usuliyle 25/7/952 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • ı 5 TTin 'ı iİMTT'ii1 3* TJz Taylor'un güzel bir pozu Liz Taylor anne mi oluyor Sinema âleminde oldukça bil yük dedikodulara sebep olan Elizabeth Taylor'un Michael Weddis ile evlenmesi üze* rinden tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • iş elbisesi yaptırılacak Karayolları t.Bölge Müdürlüğünden:Bölgemiz ihtiyaoı iğin aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif iş elbisesi yaptmlması işi 1016500 lira muhammen bedel jizerinden açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • um E M S O N ÇİH A Nl s MXAi DANS PLAKLARI AX 4182 Would î Love You Domino G.V.169 To Sineta Mamba)Anna Maria Mamba)HER YERDE ARAYINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • Kayseri Valiliğinden:1—Yapılacak iğ kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak olan Başköy Develi yolunun 84+200—89+000 kilometreleri arası yeni şose yapımı işi olup kapalı zarf usulü üe ihale olunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış apanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 785.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.51 73.68.41.0.44.80 0.01.876 9.73.90 784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan