Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Ebe Okulunun 100 üncü kuruluş yıldönümü ¦n-istanbul Üniversitesi Ebe Okulunun 100 üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün Haseki Hastahanesi anfisindc bir merasim yapılmıştır.Resimde mektebin başhemş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Orgeneral N.Yamut dün Napoliye vardı Genel Kurmay Başkanımız N.Yamut Amiral Carneyle müşterek savunma meselelerini müzakere edecek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut dün Yeşilköyde kendisini uğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • 'thıbimu Bugün şehrimizde ve civarında hava;umumiyetle açık geçecek,hava ucakbğı artmakta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Avusturya ile pamuk anlaşması Viyana 2 AP)Avusturya hükümeti ile buradaki Türk tem silcileri,Avusturyanın Türkiyeden 5.000.000 dolarlık pamuk mubayaası iğin bir anlagmn imzalamışlardır.Pamuk bedeli Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Uuesco'daki yeni üyemiz Ankara,2 TH-A-Unesco Türk millî komisyonu üyeliğinden işlerinin çokluğunu öne sürmek suretiyle istifa eden Behçet Kemal'in yerine yedek üyelerden Kars Milletvekili Tezer Taşkır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Mısırdaki kabine buhranı sona erdi Başbakan Hüseyin Sırrı Paşa,Dışişleri,ordu donanma bakanlıklarını da üzerine aldıve İskenderiye,2 AP T.H.A.Hüseyin Sırrı Paşa dün Kabinesini kurmağa muvaffak olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Edenin rahatsızlığı dolayısiyle Menderes ve Köprülünün Londra seyahati tehir edildi Bu karar,Türk ve İngiliz hükümetleri tarafından mütekabilen alınmıştır Ankara,2 AA)Dışişleri Bakanlığından bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Turist niçin bize gelsin?o kide bir memleketimize turist getirmek için gayretler sarfedildiğini gazetelerde gördükçe kendi kendime şu suali sormak lüzumunu duyuyorum:Peki ama,Türkiye'ye turist niçin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • ^P*Sî^P Ü I ^IW@W:Bayarin dünkü tetkikleri-Cumharbaşkam Celâl Bayar dün Teknik Üniversiteyi ziyaret etmiş.Makine.Mimarî Fakülteleri Dekanlarından izahat almışlardır-Resimde Cumhurbaşkanı,profesörlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Şehir Tiyatrosu rejisörü dün ilk basın toplantısını yaptı Bu sene 5 tiyatro faaliyete geçiyor Tiyatronun iki vazifesi vardır:1 san'atı inkişaf ettirmek,2 San'atı kütleye doğru yaymak Yeni rejisör gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Mahsul durumu Bu seneki rekolte j| 15 milyon ton tahmin ediliyor i;I Ankara 2 Milliyet)Son yağmurlardan sonra bu j!yıl memleketimizin mahsul durumu geçen yıllara naza-j| |j ran bir rekor teşkil edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Babasını kazma ile öldürmüş İki aydır meçhul kalan cinayeti kartallar meydana çıkardı izmir 2 Milliyet)Akhisar ilçesinde iki aydanberi meçhul kalmış olan bir cinayet kartalların yardımiyle aydınlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • 1 Uç bacaklı iskoçyalı 50 sene kimseye görünmeden yaşamış Londra 2 AP)Bir cerrah bugün,îskoçyada,üç bacaklı bir adamın 50 yaşına kadar ken dişini kimseye göstermeden yaşamış olduğunu açıklamıştır.Baca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Acheson Brezilyaya gidiyor Bir mUddetten beri Avrupada bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson uçakla Brezilya'ya gidecektir.Kesimde Dean Acheson Viyana'da şerefine verilen bir suarede şampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Kasım Gülek İsmet Bozdağ'ı dava ediyor Bursa 2 Milliyet)Bursa Adliyesinde enteresan siyasî bir dâva açılmış ve C.H.P.genel sekreteri Kasım Gülek Hakimiyet gazetesi başyazarı îsmet Bozdağın kendisine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • istanbul Darülfünununun lağvı hakkındaki karar Ankara lisesindeki tarih bakaloryasında sorulan sualler Italyanın Türkiye hakkındaki emelleri ve Atatürkiin hiddeti Bu yazıların iktibas hakkı tamamen ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Ananevi Bakan dostluğu Bir parlâmento heyetimiz;Belgrata resmen davet edildiij Ankara,2 A-A-Dışişleri Bakanlığından bildirilmiştir:Ankaradaki Yugoslavya Büyükelçisi Ekselans Radovanoviç.bugün Büyük Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1952
  • Yargılanmadan kurşuna dizilenler Özalp Faciası Gibi hadiselerin def'atle tekerrür ettiği anlaşılıyor Ankara,2 Milliyet)Bun-me kararı almadan kurşuna didan yedi veya sekiz yıl evveline zilmeleri hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • MAKALE Bir hamakat şaheseri İsmail Hami DANİŞMEND 1909 da Sultan Hamid'i lıal'edince vaziyete tamaıııiylc,hâkim olan tttihad ve Terakki)komitesi onun siyasetinden derhal ayrılma yi mühim bir marifet z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Senede 12 Ev Dolgun Para İkramiyeleri 25 Ağustos 3 Kasım 9 Aralık "Banimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Dün Kumkapıda bir genç boğuldu Erdoğan Ergül adında 16 yaşında bir çocuk dün Kumkapıda denize girerek 20-metre kadar açılmış ve bir daha görülmemiştir.Boğulduğu anlaşılan Erdoganın cesedi bulunamamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • KISA HABERLER •jç Denizcilik Bankası idare heyeti dün Yusuf Ziya öniş'in başkanlığında toplanarak,Bankanın merkez teşkilâtı ve yeni çalışma sistemi etrafında görüşmelerde bulunmuşlardır.Toplantıya bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Bir yandan Konservatuarlarda Türk musikisinin okutulun okutulmaması gibi Türke kendi vatanında yer verilip verilmiyeceği sualine benzer bir münakaşa ile uğraşılırken öte yandan idealist bir faaliyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • TOPLANTI Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalarının umumi heyet toplantısı 23 temmuzda şehrimizde yapılacaktır.Toplantı üç gün devam edecektir.GEZİ İstanbul Muallimler Cemiyeti 5 temmuzda Yalovaya ve 14 tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Tekel fabrikalarında fazla mesai kaldırıldı Tekel Genel Müdürlüğünce Tekol Fabrikalarından bir* kısmında fazla mesailer yeniden kaldırılmıştır.Bu suretle mühim miktarda işçinin gündeliklerinde yüzde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • 15 Kurmay Subayımız.Londraya gitti Harp Akademileri deniz kısmı talebelerinden mürekkep 15,kişilik bir kurmay kafilesi İngiltere deniz üslerinde tetkiklerde bulunmak üzere dün sabah aske rî bir uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Meyva fiyatları düşüyoı Düu Meyva ve Sebze Hal'ine gelen mallar fiatları birdenbire düşürmüştür.Bu sabah Adana ve Mersinden 42 vagon,İstanbul ve civarından da 39 motor ev 10 kamyonla sebze ve meyva ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • İthal Çalışmalarını bitiren heyet bazı mühim kararlar aidi Dış ticaret rejimi üzerinde,şehrimiz Ticaret Odasında muhtelif toplantılar yapan Bakanlıklararası heyet,dün son temaslarını yapmıştır.Bu topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Cankurtaran İlkokulunda dün yapılan tören CanRurtaran ilkokulunda dün bir tören yapılmış ve bu yıl mezun olan yavrulann diplomaları tevzi olunmuştur.Talebeler bu münasebetle bir de müsamere vermiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Kadın Hukukçular Ankaraya gittiler Cumartesi günü şehrimizde toplanacak olan Beynelmilel Kadın Hukukçular Konferansı delegeleri dün akşam ekspresle Ankaraya hareket etmişlerdir.Kadın hulaıkcular Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Şehir h aksayan seferle İşletme MUdürlI yapılan şikâyetler üzerine dün vaziyeti izah etti.Şehir Hatları işletme Müdürü Hayri İsen;son zamanlarda birçok şikâyetlere sebep olan Şehir Hatları yaz tarifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • HALKIN SES Geçit yerlerinde intizam bozuluyoı Altın Bakkal Ki i at Golcü yazıyor:İşaret fenerlerinin ilk tesislerinde kırmızı ve yeşil renklere halk da otomobiller de pek ziyade riayet etmekte idiler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • POLİSTE it Hüseyin Çağlıyan ve Hasan Çiçek adında iki kişi bir hesap meselesinden çıkan kavga sonunda Aile Saz Salonunun garsonlarından Hasan Tekgözü bıçakla yaralamışlardır.Sanıklar yakalanmıştır.İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Resmî bir komisyon yakın da yugoslavyaya gidecek Haziran ayının 18 inde Yugoslav Elçiliğinde bir basın toplantısı yapılmış ve bir konuşma yapan Büyükelçi iki memleketi yakından ilgilendiren çeşitli me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Basın toplantısı Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioglu bugün saat 16 da bir basın toplantısı yapacak ve Em niyet Teşkilâtının çalışmaları mevzuunda izahat verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Hic.10 Şev.137i VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.33 8.49 öğle 12.18 4.33 İkindi 16.18 8.34 Akşam 19.45 12.00 Yatan 21.47 2.02 tmsak 2.14 6.29 Temmuz 1952 Perşembe Bu 20 Haz.1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Çanakkale şehitleri için bir abide dikilecek Çanakkale muharebeleri şehit lerinin hâtıralarını ebedileştirmek maksadiyle Çanakkale muharebe meydanına bir âbidenin dikilmesi için geniş ölçüde teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Kadın öğretmenler hakkında tutulan dosyalar Okul dışı hayatlarında meslek lerine uymayacak şekilde hareket ettikleri görülen bazı kadın öğretmenler hakkında gizli dosyalar tutukluğu bir müddet evvel y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Bir randevucuyu himaye eden memur adliyeye verildi Emri yet 2 uci Şube Müdürlüğünde çalışan Remzi Alpdündar adında bir memurun Asmalımescitte randevuculuk yapan bir kadım himaye ettiği ve onun evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • İstanbul milletvekilleri bir toplantı yaptılar Meclisin tatil edilmesi münasebetiyle şehrimizde bulunan İstanbul milletvekilleri,dün saat 17 de Demokrat Parti İl Merkezinde bir toplantı yapmışlardır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Kendisine müteahhit süsü veren bir dolandırıcı yakalandı Kendisine inşaat mühendisi süsü veren Osman Sülün adında bir sabıkalı dün yakalanmıştır.Çimento vermek bahanesiyle piyasadan 4-5 bin lira dolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Yeni iş Kanunu Şehrimizde yeni işçi hastahaneleri ve dispanserler tesis olunacak îş Kanununun ve Sosyal SigortaMrîn en az dört işçi çalıştıran yerlere kadar teşmil olunması hakkındaki yeni kararname i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1952
  • Bir cambaz boğulmak üzere iken güçlükle kurtarıldı Evvelki gece Bostancıda garip bir hâdise olmuştur.Bir müddetten beri bu semtte cambazlık yapan Alâeddin Özırmak evvelki gece de numaralarım yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığından:1 1072749.45 lira keşif bede ili İzmir Motor ve Makine Okulu,yapımı işi kapalı zarf usulü ile 4470 sayılı kanun hükümler:dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İhale 10 Temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Orta-doğuda çöl çekirgesi âfeti Roma Ziraî Teşkilât merkezinin bildirdiğine göre.Orta Doğu memleketlerinin çoğunu bir çöl çekirgesi felâketi tehdit etmektedir.Bu felâket şimdiye kadar görülenlerin en.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • "Kızıl papoz„ Avara Kamarasında Kentenburi PİSİİ.OOOKU «Liilırop harbine ait iddialarım» ispata davet edildi Londra,2 AP)Muhafazakâr Partiye mensup bir mebus bugün.«Kızıl Papaz» lâkabiyle maruf Kenter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Yumurta ihracı arttı Geçen hafta içinde muhtelif limanlaiımızdan yabancı menıle ketlere 238 bin 451 lira değerin de 2606 sandık yumurta ihraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Katyn faciası Amerika Kongresi.Sovyetleri 15 bin Polonyalı subayı öldürmekle suçlandırdı Nevyork,2 Nafen)Birleşik Amerika Kongresi tarafından neşredilen bir rapor.Sovyetleri.15000 Polonyalı su bayı Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Törkîyede yol ve imar faaliyeti Bayındırlık Bakanlığı 952 senesine ait programını hazırladı Ankara.2 Milliyet)Bayındırlık Bakanlığı Yollar Genel Müdürlüğü.1952 senesi içinde yeni inşaat,bakım ve plânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Nil vadisinde taassup dalgası Suriyenin kara cehaletle mücadeleye başladığı» sarığı ve cübbeyi yalnız ehline tahsis ettiği,tekkeyi» şeyhliği ortadan kaldırdığı» bu yolda daha bir çok yenilikler yapmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Âvrupada bunaltıcı sıcaklar başladı İtalya,İsviçre ve Fransada sıcaklardan mütevellit susuzluktan endişe ediliyor ımştır ki,su sarfiyatı süratle Londra,2 Nafen)Bütün Batı Avrupa memleketlerini kaplamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • 1280 yaşında muazzam bir ağaç Karaşi.2 Anka)Doğu Pakistanm Citagong şehri yakınındaki bir ormanlıkta 1280 yaşında ender cins bir ağaç bulunmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.imi 30 Haziran 952 keşidesinde Para» Altım ve kıymetli eşya ikramiyelerini kazanan,tasarruf hesabı sahiplerinin listesi İstanbul Merkezinden;3529 numaralı cüzdan sahibi Helsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • «ıı w» ıı—KISA HARİCİ HABERLER ful—wı A M E R t K A Kore Harbinin başlangıcından beri geçen haftaya kadar Ame rikan zayiatı ölü,yaralı ve kayıp olarak 110576 ya yükselmiştir.İNGİLTERE îngilterenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Otobüs soyguncularının duruşmasına başlanıyor Ankara.2 Anka)Bir müddet evvel Adana'dan şehrimize gelmekte olan yolcu otobüsünü Gölbaşı yakınında so yan Mehmet Hayrettin,Yusuf Odabaşı,Molla Değer adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Yedek parça buhranı Gazetelerde» üzerinde büyük bir hassasiyetle durulması lâzım gelen bir haber okuduk-Yedek parça bulunamadığı için binlerce traktör muattal duruyor» bunlara güvenerek büyült ziraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • İKTİBAS iriikte harbe katılan "Peri Orduları jî Hayalet ve periler muharebelerde askerlere çok büyük faydalar sağlamıştırolmuştu.Bu orta-çağ muhariple rinin sayesinde çemberden kurtulmuştuk.Bu hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • Bolu İli Daimî Komisyonundan 1 Abant gölü kenarında bulunan ve özel idareye devrt lunan orman evi ile 2 adc-t bina otel,lokanta ve gazino olara kullanılmak şartile tesisleriyle birlikte yıllık 3000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1952
  • i 29 Saba tekrar Parlc Otelde idi.Her şey eskisi gibi,değişmiş tek şey yoktu.Memnun musunuz Ali?Çok.Fakat sen kederli gö Tünüyorsun Hayır,hayır,ben de memnunum.Beni seviyor musun?Çok.Akşam saat sekiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.07.1952
  • Nevyorkta Parisi sevenler tarafın dan Quarter Latin adlı bir bar açılmıştır.Resimde ba bard& «Love in Paris» dansını oynıyan Georgeaus Gea adb artist görül inektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hakikî insanlığa örnek büyük Canut=Kanut)"İngiltere kralı büyük Kanut,lâkabını dar,hulûskârları,riyakârları katiyen gün dalkavuklarına çok güzel bir Büyük Kanut 395 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1952
  • ¦i Çapadaki Selçuk Kız Enstitüsünden bu yıl mezun olan genç kızlarımıza dün törenle diplomaları tevzi edilmiştir-o-O Selçuk Kız Sanat Enstitüsü talebelerine diploma tevzii münasebetiyle dün gayet güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.07.1952
  • W r İm* h:X ^yW5Sff*^wı.B y«yo»B w w Pil Jarmtica'nın büyük ümidi A* Wint Helsinki Olimpiyatları ve İngilterenin şansı ingilizler Macdonald Bailey,A.Wint ve kadın atletlerinden ümitli bulunuyorlar Uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • 7 nci etabı tamamlanmış olan 1952 Fransa turundan gelen Enson Haber Umumf tasnifte Lauredi,Magni ve Coppi başta gidiyorlar Fransa turunda 7 nci etab ta geçilmiştir-6 nci etabta sarı mayoyu Fransız Lau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • OOKSAS J.hi M#a*tt 0OBBT L'03l£-COfiPi Frausa turunu gösteren bir karikatiiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • Eyiiplç Kâmil kampa girdi Galatasarayın Mersin seyahatine iştirak eden Eyüplü Kâ mil.Ankaradaki millî takım kampına,iltihak ederek çalışmalarına başlamıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • Amatör millî futbol takımı çalışması Ankarada kampa alınan ama t6r millî futbol takımımız çalışmalarına devam etmektedir.Federasyon Genel Sekreteri Orhan Şeref Apak takımın çalışmalarından memnun oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • Toptan ilhamlar Vatan,spor ve jimnastik Almanya,son harbde parçalanmış,ikiye bölün-müş olmasına rağmen kısa j denilebilecek bir zaman içinde emin bir tekâmül yoluna girerek spor işlerinde de göze bata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • Vimbledon tenis turnuvasında dömi c final'e kalan tenisçiler Şampiyonluk dömi finalist Drobny,Sedgman,Ram ve M.Rose arasında paylaşılacak Dünyanın en büyük tenis tur nualarından biri olan meşhur W'imb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.07.1952
  • Olimpiyatlara gidecek güreşçiler ye Emirgân kampındaki hâdiseler Pazar günü yapılacak güreşlerin çok çetin ve heyecanlı olacağı muhakkaktır 1952 Helsinki Olimpiyat Oyun larının gittikçe yaklaşmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • 1 ^2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Şimdiki Mısırın kurucusunun doğduğu yer 2 Zarif değil;Nida 3 Kuru çayır;Nefi edatı;Bir harfin okunuşu 4 Dertlinin çektiği;Lâhza;Nefi edatı;Sıfat takısı 5 Yol;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Güney ekspresi 8.30 Anadolu eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar •fPl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziği Pl.18.20 Konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • İsterseniz bu akşam hep beraber eğlenelim insan bu kadar kadın içinde dinç oluyor 29 Kaşları çatılıveren Turhan Sultan başını kaldırmağa lü-«zum dahi görmeden mırıldandı:Alah sahiplerine bağışladın-Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • J-29 Ibo iyi hazırlanmış galiba Kavasoğlu?Gayret etti efendimiz-Herhalde buna sen de bir hayli gayret etmişsindir-Elimden geleni yapmaya çalıştım Sultanım-Fakat Ibo pek sert hareket ediyor-Sonradan ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • Erzurum İl Daimî Komisyonundan:1 Köy içme su yollarında kullanılmak üzere 13269)metre galvanizli ve her türlü irtibat malzemesini havi demir boru alınacaktır.2 Muhammen bedeli 64997)lira 75 kuruş ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • Tamirat yaptırılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden:Uzunköprü istasyon de natamam binanın hububat anbarı haline getirilmesi işi için «57 19903» lira ilk keşif üze-rindcn İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1952
  • POLO»»» Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 28 Çadırın arka taratordan müddet karanlıklara doğr iKTim bir u yürüdüm Luçiyano yine durmadan sözü kesti.Bunlar ne millettir kuzum!Bunlar Türktür Luçiyano Türk kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Bütün dünyada 95 bin 700 tesi istasyonu bulunduğu tesbit «'dil.Ankara 2 T.H.A.Bütil dünyada olduğu gibi memlekt timizde de telsiz istasyonlarım sayısı gittikçe artmaktadır.Cenevrede yapılan milletlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • ankırıda bir manda bir genci parçaladı Ankara,2 ANKA)Ça kırının ŞabanözU ilçesine ba| Sakaeli köyünde 20 yaşlarııı bir delikanlı kendi mandası ı rafından boynuzlanmak sureti le feci bir şekilde ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Konservatuar derleme heyeti doğu illerine gitti Ankara» 2 Al'/^A)Kon servatuar derleme heyeti Siirt Bitlis,Hakkari ve Mardin illerinde halk türkülerini plâk lara almak üzere trenle hareket etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Çocuk mahkemeleri Ankara» 2 Anka)Halen yalnız Ankarada bulunan Çocuk Islahevi benzerlerinin yurdun muhtelif bölgelerinde de kurulması için Adalet Bakanlığında teşkil edilen komisyon çalışmalarına deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • İki genç bir kadım zorla kaçırdılar Ankara,2 ANKA)Ümran Kuş ve Reyhan Nalçan adlarında iki genç,Emine Gezer adında güzel bir kadım dün gece zorla kaçırarak Dikmen sırtlarında kendisine tecavüz etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Karadeniz seferleri artırıldı Ulaştırma Bakanlığı mevsim dolayısiyle artan izdihamı önlemeye çalışıyor Ankara,2 ANKA)Mevsim dolayısiyle Karadeniz iskelelerine yolcu ve işçi izdihamım önlemek üzere bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Anadolu yakasının ihtiyaçları tesbit edildi Vali dün beraberinde Millî Egitim,Bayındırlık,6 ncı Şube Müdürleri,Kaymakamlar,Şehir Meclisi üyeleri ve basın mensup lan olduğu halde Anadolu cihetine geçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Bu sene ilkokullardan 11 bin talebe mezun oldu Bu yıl İstanbul ilkokullarından 11 bin öğrenci mezun olmuştur.Bu öğrencilerin diplomaları okullarında törenle veril inektedir.Dün de Bebek ilkoku lundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Ticaret Okulu öğrencilerine tanınan haklar Ankara 2 ANKA)Millî Eg-itim Bakanlığı Orta Ticaret Okulu ve Ticaret Lisesi bitirme imtihanlarını belli süresi içinde bitiremeyip de imtihan hakkını kaybedenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Mithatpaşa Kız Enstitüsünde dün yapılan tören Üsküdar Mithatpaşa Kız Enstitüsünden 1951 52 ders yılında mezun olan öğrencilere,dün saat 16 da okul bahçesinde yapılan bir törenle diplomaları tevzi edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Kilis Sanat Okulu Enstitü oluyor Ankara 2 ANKA)Milli Eğitim Bakanlığı Kilis Erkek Orta Sanat Okulunun 1952 53 ders yılından itibaren Erkek Sanat Enstitüsü haline getirilmesini kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Ebe okulunun 100 üncü kuruluş yıldönümü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ebe Okulunun 100 üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün saat 14 te Haseki Hastahanesi anfisinde bir tören yapılmıştır.Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Celâl Bayar Teknik Üniversitede Cumhurbaşkanı Celal Bayar dün sabah saat 11 de Teknik Universiteyi ziyaret etmiştir.Cumhurbaşkanı Bayar üniver siteye gelişinde Üniversite Rektörü Ord.Prof.Emin Onat İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Ücretli hastabakıcılar maaşlı kadroya alınacak Ankara 2 ANKA)Gardiyanların maaşlı kadroya alınmalarından sonra Vilâyet ve Belediye ile özel idare bütçelerinden ücret alan hastabakıcıların da maaşlı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Orgeneral N.Yamut [Baş tarafı 1 incide] Albay Cemal Aydıner ve emir subayı Üsteğmen Ragıp Ulubay olduğu halde dün uçakla Napoliye hareket etmiştir.General Yamut,hava alanında kendisiyle konuşan gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Yargılanmadan kurşuna dizilenler [Baş tarafı 1 incide] laşılmıştır.Salahiyetli kaynak lardan öğrendiğimize göre dogı illerinde bu kabil hadiseleri)def'atle tekerrür etmiş olduğa tesbit edilmiştir.Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Mısırdaki kabine buhranı sona erdi [Baş tarafı 1 incide] şim Paşa Sırrı Paşanın damadı)İçişleri;Necip ibrahim Paşa,Bayındırlık Bakanı ve Maliye Bakan Vekili;Abdül Mutaal Hayalî Bey,Devlet Bakanı;Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Ananevi Balkan dostluğu [Baş tarafı 1 incide] nı,bu nazikâne davetten ziyadesiyle mütehassis olduğunu beyan ettikten sonra,her iki memleket parlâmentoları arasında daha sıkı bir işbirliği sağ layacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Bu sene 5 tiyatro faaliyete geçiyor [Baş tarafı 1 incide] î&tanbul Şehir Tiyatrolarında sanat bakımından değerli eserler vereceğiz.Aynı zamanda halkın anlıyacag-ı eserleri de temsil edeceğiz.Fakat bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Hususî teşebbüse devredilt cek tu/lalar Ankara.2 ANKA)Gür rük ve Tekel Bakanlığı yaban cı memleketlere ihraç edilme şartiyle hususî teşebbüs tarc fından tuzla işletilmesine mü saade edilme şartlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Kore kahramanlarına gönderilecek hediyeler Ankara.2 Anka)Koro birliğimize ve Kore'de çarpı şan yakınlarına hediye gönder mek isteyen vatandaşlarımız hediyelerini aşağıdaki adreslere teslim ettikleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Lana Turner kocasndan ayrılıyor Lake Tahoe Nevada)2.A P)Lana Turner bugün,şayet malî bakımdan bir anlaşmaya varırlarsa,kocası milyoner varis Bob Topping'den sekiz hafta içinde boşanacağını söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • in dedikodu beyanatı Churchill Savunma Bakanınm sözlerini Mecliste tasdik etmek lüzumunu duydu Londra,2 A.A.Başbakan Winston Churchill,bugün Avam Kamarasında söz alarak,Müdafaa Bakanı Lord Alexanderin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Amerikaya nargile ihraç edilecek Araerikada nargile içenlerin gittikçe çoğaldığı ve bu arada Türk nargilelerine rağbetin arttığı gelen haberlerden öğrenilmektedir.Bununla ilgili olarak üç Amerikan fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Neredeler?Otomobillerin arkasında olmalılar-Görünmüyorlar-Kaç kişi-Bir düzine kadar var-Barman bu esnada ateş etti-Dışardan yaylım ile cevap verdiler-Pencerelerdeki son cam parçaları da küçük zerreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Batılı Uç devletin kararı Bu hafta içinde Sovyetlere bir nota ile bildirilecek Paris 2 A.A.Bugün bir Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bildirdiğine göre,Londrada üç Batılı Dışişleri Bakanı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] nin ilk günlerinde yersizlik yü zünden Müdafaai Milliye ve Maarif Vekâletleri faaliyette bulunmuştu-27 aralık 1919 da Mustafa Kemal Sivastan Ankara'ya geldiü zaman gaz lâmbaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1952
  • Bu gün limanımıza gelecek olan Yunan gemileri Bu sabah limanımıza Yunan bahriyesine mensup Armatolos isimli okul gemisiyle bir çıkarma gemisi gelecektir.Gemiler sabahleyin saat 8.30 da Dolmabahçe önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.07.1952
  • DOKTOR HATİCE ERREN tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • Teklif alma ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1 Anıt Kabir parkı ihtiyacı için aşağıda cins,evsaf re mıkdarı yazılı sekiz kalem fidan» 1/2/1953 de teslim edilmek şartiyle.alınacaktır-2 Eksiltme tarihi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA!ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • İSVEÇ MAMULÂTI volvo T3i GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALÂTÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHIR HAN Tel.40430 hf^ıVr.ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • ZAYİ İstanbul limanından almış olduğum 949/623 sicil sayılı gemici cüzdanımı zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hüseyin Kolugür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • Dıştan Takma Deniz Motorlarımız gelmiştir-SAHİBİNİN SESİ VAHKAM GESAR ve ORTAKLARI LBeyoğlu.İstiklâl caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • istanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından:Cinsi Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı azı çoğu İiatı tutarı litre litre Kr-S-Lira Kr-Lira Kr« Benzin 60000 900C0 4610 4149000 Yağ 3000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • [TIIRAP ÇEKMEYİNİZ MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞİ GRiPiN Xp»ı^y Bas,diş.adalo,iinir,tumbage,romatizma ağrılarını,bütün sancı ve sızıları derhal teskin eder.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • Sivas İli Daimî Komisyonu Başkanlığından:Aşağıda yazılı iki küplünün inşaatı açık eksiltmeye konul* muştur-ihaleleri 17/Temrnuz/I952 perşembe günü saat 15 de komisyonumuzda ayrı ayrı yapılacaktırihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün *e saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.Ko.da satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhK 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi m smleketlere iki mislidir.İLAN FİATLAKI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve S inci sayfa sant.2,50 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan