Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • v ktİHiMii%m Bugün şehrimizde hava;az bulutlu geçecek,hava sıcaklığında büyüjk bir değişiklik olmıyâçaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • çüncü Kitap ATATÜRK'ÜN Kılıç Ali'nin,Atatürk'ün hususiyetlerine,hastalığına,son günlerine ait olarak hazırladığı ve yine MİLLiYET'de 3 haziranda bfeştıyacak hâtıralar ise büyük kurtarıcının kimsece bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • faderşm Konya D.P.il kongresindeki nutku Türkiyede vicdan hürriyeti tam olarak tahakkuk etmiştir Bütçemiz,dünyadaki bütün memleketler bütçelerinin en sağlamlarından biridir Konya,22 A.A.Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • 159.maddeye dair yeni bir teklif yapıldı 4 milletvekili hükümet tasarısındaki fıkranın 273 üncü maddeye eklenmesi için b ir kanun teklifi hazırladılar Ankara,22 Milliyet)Ba-için savcılıkça âmme dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Mısırın mukabil teklifleri o-İngilizlerin Kanal Bölgesini tahliye etmeleri şart koşuluyor Kahire,22 A.A.Son İn giliz tekliflerinin reddi üzerine Mısırın İngiltere hükümeti ne sunduğu mukabil teklifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Almanycda Batı Doğu mücac'elesi o-Komünist Almanya Başbakanı Batıyı tehdit ediyor Bonn.22 AP)Batılı muttefik yüksek komiserlerle Şansölye Adğnauer'in belki de son müzakeı elerini yaptıkları bugün Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Günoltaym yeni bir parti kuracağı tahakkuk ediyor Sekiz mfivffifde Günaltay ile birlikte C.H.P.den istifa edecek Yeni partinin müteşebbis heyetinde bulunan sanayici Cudi Bîr tek dün yeni açıklamalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Yargıtayda yeni tayinler Ankara.22 T.H.A.Adalet Bakanlığına açık bulunan Yar gıtây İkinci Başkanlıkları ile üyâliklerine aşağıdaki tayin ve nâkiller yapılmıştır:Yargıtay İkinci Başkanlığına Yargıtay ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Prof.ABDÜLKADİR NOYANİN SON DERSİ Ankara Tıp Fakültesinin Ord.Prof csörlerinden General Abdü] kadir Noyan'ın tekaüde ayrılması sebebiyle dün bir tören yapılmış ve profesör son dersini vermiştir.Besimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Ekmek ı I CS T I artmıyor O-Buğdayın 30 kuruşa çıkması büyük şehirlerde ekmek fiatına tesir etmiyecek Ankara,22 Milliyet)Baş bakan Adnan Menderes'in dün Konyada yaptığı konuşmada müstahsilden buğdayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1952
  • Kıbrıs piskoposunu aforoz eden Papa Eftim Cıbrıs için miting tertip eden papaz Aforoz edildi I Tapa Eftim bu kararını l bir_telgrafla bildirdi_Dün Doğu Ortodoks merkez kilisesi mümessili ve müstakil T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • ^WWi 'i?f!mgsem w MAKALE Arap devletleri ve Kıbrıs dâvası İsmail Hami DANİŞMEND Kıbrıs piskoposunun Yu-anistana iltihak propagandası yapmak için Suriye ve Mısır seyahatine çıktığından,gene bu sırada S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • Hic.23 Ru.28 MAYIS 10 Şabar 1952 Mayı *37i Cumd 1368 VAKÎT VASATI EZANI Güneş öğle ikindi Aksam Yatsı imsak 4.36 12.10 16.09 19.27 21.21 2.27 9.09 4.44 842 12.00 1.55 7.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • r KISA HABERLER ir Geçenlerdâ şehrimizi ziyaret etmiş olan Pakistan Topluluk Partisi Lideri Möhemmed Nasır,Valiye bir telgraf çekerek îstanbuldan aynlırken,şehirde bulunduğu müddet zarfında gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • KAMP İstanbul muallimleri için yaz mevsiminde Yalovada iki devreli bir kamp açılacaktır Her devrenin müddeti 15 gündür,SERGİ Denizcilik Bankasının da katılacağı Denizcilik ve Turizm Sergisi 15 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE 20 JİP VERİLDİ İstanbul Emniyet teşkilâtının uıotörlü kısmı telsizle mücehhez 20 jip arabası ile takviye edilmiştir.Bu arabalardan bir kısmı Beyoğlu ve Fatih kazalarında çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • H avyar fabrikası Vandaıı gelen heyet Denizcilik Baııkusiyle temasa başladı Van Gölü Nakliyat Servisle ri İşletmeL inden Dİr heyet dün şehrimize gelmiştir.Heyet Denizcilik Bankası Ge nel Müdür Yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • İKİ MISIR MUHRİBİ LİMANIMIZA GELDİ Mi3ir deniz kuvvetlerine men sup Mulıammed Ali ve ibrahim isimli refakat muhripleri dün sabah limanımıza gelmişlerdir.Misafirler İstanbul Deniz Komutanlığı adına gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • BİR ÖĞRETMEN HÜKÜME-TİN İCRAATINI TENKtD ETMlŞ Eskişehirin Karaçay köyü Öğretmeni olan ve tatil münasebetiyle-şehrimize gelen Mch ır/et Güçlüoğlu,hükümetin icra atmı kötü bir dille tenkid etmek suçıyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • HALKIN SESİ U küdir tramvaylarından bir rica Erenköyden Arif Arslanoğlunun dileği:Bostancıdan sabahlan 5,30 da ilk tramvay olan yalnız bir birinci araba kaldırılmaktadır.Bu yüzden hemen her gün münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • İŞ BANKASININ AÇACAÖI YENt ŞUBELER Dün Tophanede yeni bir büro açan Türkiye iş Bankası aym 2b' sında Beyoğlu İstiklâl caddesinde ikinci bir büro,aym 29 unda da sanayi mıntakası olan Kazlıçeşroede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • FIKRA İ y i bir işi bozuyoruz Dır iş başarmak i Ut id arında olanlarımızı teşvik edeceğimize!yabancı hayranlığı şeklinde tezahür eden bir nevi aşağılık duygusunun tesiri altında ka-ıp.onları baltalayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • TÜRKİYE TALEBE TURİZM TEŞKİLATININ YAZ SEYAHATLERİ önümüzdeki yaz tatili münasebetiyle Türkiye Talebe Turizm teşkilâtı tarafından Kıbrıs,İtalya,Fransa;italya,Almanya,Fransaya seyahatler tertip etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • ALMANYA 400 BtN LİTRE ŞARAP ALDI Son bir hafta zarfında Tekel Genel Müdürlüğünce Almanyaya 4 K)bin litre Tekirdağ:ve İzmir şarabı satılmış bulun »aktadır.Yapılan istatistiklere nazaran bu yıl memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • Memleketimizde turizm bugün en ziyade bahis mevzuu cilan meselelerden biridir Bu mesele esasen yeni değildir.Bu hususta ötedenberi samimiyetle çalışan bir Turing Club vardır.Birkaç senedenberi yine me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • Şehrin imar hududu yeniden tesbit edilecek Şehir Meclifei tarafından J Prof.Prost'un vazifesine sonj verildikten sonra şehrin imar plânlarının tamamlanması için üç kişilik bir imar "ihtisar komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • POLİSTE it Langada Uçakpalas apartmanında oturan Mihrünnlsa âdında bir kadın randevuculuk yaptığı haber alınmış ve yapılan baskın sonunda iki çift uygunsuz vaziyette yakalanmıştırit Sı"/ymân özlüoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • SANAYt ODASI SEÇİMİ YAPILACAK Şehrimizde kurulması takarrür eden müstakil Sanayi Odası alırlıkları sona ermek üzeredü.Evvelki gün seçilen meslek heyetleri reis ve reis vekillerinden müteşekkil 80 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • YAŞLI VE ZENGİN BİR TACİR KAYBOLDU Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları bir kaybolma hâdisesine el koymuşlardır.Karaköyde,Kürkçüler sokanında 23 sayılı mağazada ticaret yapan 75 yaşlarında Vasil Keç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • BİR DOKTOR HAKKINDA SAVCILIĞA YAPDLAN İHBAR Kumkapıda oturan Mehmet adında biri,dün savcılığa müracaat ederek,eşi Fikriye'nin kendisine haber vermeden,2.5 aylık çocuğunu Haseki Hastahanesi doktorların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • SAHTE MARKA JİLETLER Bazı yerli firmaların,yerli mamulâtı jilet bıçakları üzerine yabancı firma damgasını vurarak piyasaya sürdükleri görülmüştür.Mıntaka Ticaret Müdürlüğü piyasadaki bu gibi taklit ji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • CEZAEVİNE EROİN SOKMA YA KALKIŞAN SABIKALI Hasan Katran adında bir sab'kalı dün Yusuf adında bir aı kudasını ziyaret etmek maksadiyie Sultanahmet Cezaevine gitmiş ve içeriye 100 gram eroin sokmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • Dış hatlarda kombine vapur)biletleri Denizcilik Bankası yeni şekli için icap eden hazırlıklara başladı Denizcilik Bankası Deniz Hatları İşletmesi üombino bilet I lerle seyahat temim üzerinde teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • TARSUS VAPURU BUGÜN Tarsus bugün saat 12 de Batı Akdeniz seferine hareket edecektir.Bu suretle İstanbul Mar3Üya seferleri haftada bire çıkarılmış bulunmaktadır.B\ı hattâ münavebe ile Ankara ve Tarsus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • Dış ticaret r e imi Ticaroi Odasının hazırladığı rapor dün Bakanlığa gönderildi Ekonomi ve Ticaret Bakahlı ğı tarafından dış ticaret rejiminde yapılan değişikliği müteakip bazı tüccar ve firmalar Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • SİNASİ'NtN BÜSTÜ DÜN TÖRENLE YERİNE KONDU Gümüşauyunda Teknik üniversite önünde İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri tarafından yaptırılmış olan Şinasi heykelinin açılış töreni dün yapılmış tır.Törende V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Açılış i:°Pc Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika F/isveç Kr.Florin Liret Drahmi ¦akoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 10.01.876 9.73.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • HAZRET!RMMEDİN vm^^juff 11 Zevcelerinizi arkadaş olarak kabul ediniz.Onların arzusu dışına çıkmayınız,TEFRİKA No:142 Sonra tekrar nutkuna başlıyordu.Fakat bu defa sesi titriyor,gözleri yaşarmış bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Umberto lehine nümayişler Napoli 22 AP)İtalyanin 6on Kralı Umberto lehinde burada nümayiş yapan bit grupla bunları dağıtmaya çalışan polis arasında çarpışmalar vukua gelmiştir.Nümayişçilerden ikisi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • İngüterede Şap salgını Hükümet hasta hayvanları öldürerek salgını önlemeğe gayret ediyor Londra,22 Nafen)İngiltere tarihinde ilk defa olarak ğap hastalığı bir salgın halinde yayılmıştır.Hükümet hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Mektubu cebime koydum,pardösünıü giydim.Masanın üzerinde duran çok zarif bir gümü.ş çakmağı cebime attım,lâmbaları söndürdüm.Salondan çıkarken dış kapının açıldığını işittim.Bir saniye kaybetmeden kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Orta Doğudaki İngiliz diplomatları toplantısı Londra 22 Nafen)Dışbakanlık çevrelerinden bildiri] diğine göre haziran ayanın ikin d haftasında İngıitere Dışba kanlığında tngilterenin Yakın ve Ortaşarkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Hür dünyanın askerî kudreti Gelecek yıl Amerika ve müttefikleri 5.250.000 kişilik bir orduya sahip olacak Vaşington 22 A.A)Temsilciler Meclisi Dışişleri Komis yonu Başkanı Richards,yaban cı memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Küçük Dergi Aydınlık vb bulutsuz bir gökyüzüne düşen dalların fotoğrafından yapılmış bir kapak,vitrinde,gözünüze çarparsa,biliniz ki KÜÇÜK DERGİ nin ikinci sayısı ile karşı kar siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • HM eze,6ÖRB Merhaba ya şehri Ramazan Mübarek Ramazan geldi.Fakat ortalıkta bir hazırlık göremiyoruz.Her şey günlük seyrini takip ediyor Eskiden büyük konakların veı kilharçları bir ay evvelden Balıkpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Türkiye Suriye hudut hâdiseleri Türkiye f.Suriye hududunda can sıkıcı hâdiseler tekerrür edip duruyor Son gelen haberle,re göre su almak için istasyona indi diye bir erimize Suriyeli askerlerin tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Istanbuldan geçecek Londra Kalküta yolu Beynelmilel Turing Birliğindeki görüşme lerde bu mesele üzerinde de duruldu Londra,22 Nafen)Ingilterede bu hafta içinde toplanmış olan Beynelmilel Turizm Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Traktör imalâtı artıyor Paris 22 Nafen)Beynelmilel Ziraat Mahmulleri Yetiş tiricileri Federasyonunun bildirdiğine göre 1951 senesinde dünyada 1 milyon traktör imal edilmiş olup bu miktarın yarısından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Kötü pamuk ihracına müsaade cdilmiyecek Ankara,22 D.H.A.Pamuk ihracatçıları hakkında yabancı alıcı firmaların ve devlet ticaret ataşelerinin şikâyetlerini nazarı itibare alan Ekonomi ve Ticaret Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • D.P.İzmit kongresi yarın toplanıyor İzmit,22 T.H.A.D.P il kongresi,23 mayıs cuma günü saat 10 da İzmit eski Halkevi sinema salonunda 200 e yakın delegenin iştirakiyle toplana çaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • NİSAN AYINDA 1309 KÖPEK İTLAF EDlLDl Belediye Temizlik İşleri Mü,dürlüğü şehirde kuduz hastalığının çıkmasına mâni olmak için köpeklerin itlafına devam etmektedir.Geçen nisan ayı zarfında şehrin muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Kızların çamaşırlarım çalmak isteyen talebeler Nevyork,22 A.A.Dün gece Oklahama Üniversitesinde kız talebelerin iç çamaşırlarını çaimaya kalkışan iki bin talebeyi dağıtmak için takviyeli nolis kıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER MISIR Mısır Alman ticari görüşme leri devam etmektedir.Resmen açıklandığına göre Almanlar Mısırdan 10 milyon dolar kıyme tinde her tiptân pamuk almayı kabul etmiş bulunmaktadırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1952
  • Beyaz kadın ti careti İtalyan polisi Suriyeye kadın kaçıran bir genci tevkif etti Padua İtalya)22 AP)Polis bu akşam Orta Doğuda beyaz kadın ticareti yapmaktan kanık olan ve Suriyede ikâmet eden bir tt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.05.1952
  • 1 Başbakan Adnan Men d cı es Konyalılara hitap ederken.2 Başbakan Adnan Mende res'in hitabesini dinleyen Konyalıların teşkil ettiği muazzam kâlaablık 3 Meclis Başkanı Refik Koral,tan ve Başbakan Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1952
  • Genç yıldız Joice Hall'in en büyük emeli bir kotraya sahip olmaktı Arzu&una erişti.Ve kemâli azametle kotrasının sancak direğine bayrağını çekiyor.Artık mes'uttur.Fakat bakalım yarınki «en büyük emeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ERVANIN HİLEKARLIĞI VE ALINAN İNTİKAM Hazreti Peygamberin "Mel'un oğlu mel'un,diye tavsif ettiği Mervan,hile ile hilâfeti ele geçirmiş.Sonunda bir kadının emriyle kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.05.1952
  • Amerikan atletlerinin çalışmaları Helsinki'de yapılacak olan 1952 Olimpiyat oyunlarına katılacak Amerikan atletleri çalışmağa başlamışlardır.Son zamanlarda Nevyork'ta Madisoıı Square Garden'de 880 yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • 13 üncü hafta maçlarından sonra Profesyonel ligde puan durumu Maç Gl Bf.Mğ.A.Y.Puan 1 Beşiktaş 13 12 1 C 34 9 25 2 Galatasaray 13 6 6 1 22 8 18 3 Fenerbahçe 13 7 3 26 17 17 4 Beykoz 13 6 1 G 17 21 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • Olimpiyatlara katışacak Koreli a tletler şimdiden hazır Güney Korelilerin Olimpiyat masraflarını tamamen Amerikan ordusu temin edecek Dört Koreli maratoncu 1952 Helsinki Olimpiyatlarına iştirak etmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • Beşiktaş ilk defa Mithatpaşa sfadırı çıkarken soldan sağa)Yavuz,Hakkı,Şükrü,arka plânda E(era,Süleyman Şevket ve Hikmet görülüyor.13 kere istanbul şampiyonluğunu kazanan Siyah-Beyazlı kulübü kuranlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • H e Isinki Olimpiyatları ve sinemacılar Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ienel Sekreterliğinden:Helsinki Olimpiyatlarının ge rek seklini gerek bütün müsabakaları gösteren filmlerini ge tirtmek isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • Çapa Gençlik Kulübünün yeni lokali dün açıldı Çapa gençlik spor kulübü nün Çapadaki lokali merasimle açılmıştır.Büyük fedakârlıkla meydana getirdikleri lokallerine kavuşan Çapalılar bu münasebetle kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • f ııgili'/kadın atleti Sheila da Olimpiyatlara gidiyor Bugün yirmi dört yaşında olan ve kadınlar arasında dünya yüksek atlama rekorunu elinda •tutan,narin ve güzel İngiliz ka din atleti Sheila Lelvvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • Arjantin teniste Isvîçreyi yendi Geçenlerde Istanbulda yapılan Davis Cup tenis karşılaşmalarında Türk takımını yenen İsviçreliler Lozan'da ikinci turda Arjantin takımiyle karşılamışlardır.Büyük bir üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • Futbol maçları 24 mayıs cumartesi Mithûtpaşa Stadında lo.OO Vefa Kasımpaşa C.Ergün R.Atakanı,M.Elmen 15.00 Beykoz îst.Spor F.Kılıç İ.Uygur,H.Ozgan 17.00 Fenerbahçe Emniyet S Eryar M.Afir,M.Tunçalp 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.05.1952
  • Onbinierce seyircinin takip ettiği sa kupası maçları ve onu kazanan takımlar Bu seneki Nice Bordeaux final maçı şimdiye kadar yapılanların en heyecanlısıydı Frana kupası maçları 1927 den beri büyük oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • 1 2.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hazırla/an Sadi Borak Soldan Sağa 1_Fiyaka;Tersi peder 2—Kraliçe:Lâtife;Kurul müdavimi.3_Bir nota;Milâddan evvel ya şamış bir devlet;Kılâyet.4—Güzel sanat;Hicap duygumuz;Sıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • Yenice köyünde cereyan eden hâdise birkaç gün içinde her tarafta duyulmuş ve hırslarından deliye donen Bulgar komitecileri Aliyi bir an evvel haklamak için harekete geçmislerdi.Öldürülen beş adamın re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • RADYO İstanbul Radyo s ti 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pİ)13.30 Karışık hafif müzik Pl)13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği PI)14.45 Şarkılar Pl)15.00 Ka pânış 18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • Lokman Hek'm Dr.HAPH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her küi» sabah saat 10 30-12:ögl«.don sonre 14.30.17 de hatta kabul edar.İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • Perona muhallifler tarafından suikast Buenos Aires,22 A A.Geçen şubat ayında muhalifler tarafından hazırlanan suikasdin bütün teferruatı dün akşaaı hükümet tarafından halka açıklanmıştır.Bu suikasde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞF.ITtP TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut YesörJ iefon 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpanter TUrkçesi Fikret Adil Telefon:4Û409 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • SADİ TEK TİYATwammm «osu,maksimde ^arfJBy 10 mayıstan itiba-ren her gecö 21.30 da pazar 16 da yf Vahi öz Mürüvvet Sim,Reıran Fosforluoğlu beraber BİR DONANMA GECESİ Komedi 3 perde Fiatl-aj;150 100-75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • Malatya Devlet hastahanesi Baştabibliğinden Fiatı Tutarı Geçici teminatı Cinsi Azı Çoru Kilo Lira "Kr.Lira Kr.Lira Kr.Koyun eti 8500 10000 1 80 18000 00 1350 00 1952 malî yılında hastahanemiz için kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassıs:Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu istiklâl Cad Parmakkapı Küçük İş Han No 66/1 i.I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER ti-mc Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı lo'lO Konya Adana1 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20 50 Erzurum.Gelecekler:i 6 25 Erzurum 6.45 Tor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • TEFRİKA No:242 Yasan:SAtfANCiGtL Silâhtar paşa belinden hançerini çekerek bağıran adamın üzerine atıldı Sus!Diye tısladı.Bu o kadar sessiz,fakat o nisbette korkunç olmuştu ki;nefer yerinde çakılmış gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.05.1952
  • Aşk saçma bir şey midir?IffiüNTSTLEPı AŞKI NASIL İZAH EDİYORLAR Ben,a ISlğ nida Anna' 11!yanına o ıUİ an ve elini tutan Kan' 111 ona Sovj etlerin be yıllık pîı uı ınd an bahse ttiğini sanın.yorum.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Ridpayin Uzak Doğu vaziyetine dair demeci N.A.T.O.nun yeni başkomutanı Koredeki durumdan memnun olmadığını belirtti Vaşingtou 22 A.A)Kon grenin müşterek oturumunda izahat veren General Ridgway,beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Günaltayin bir parti kuracağı tahakkuk ediyor Bas tarafı 1 incide)j Günaltayin birkaç güne kadar yapacağı ba an toplantısı;umu mî efkârda merakla beklenmektedir.Günaltay;dün bu mev7Ai ile alâkalı oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Yargıtayda tayinler Baş tarafı 1 incide)Sincar.Yargıtay üyeliğine Denizli Ağırceza Mahkemesi Başkanı Mazhar Tüzel Yargıtay üyeliğine Adalet Başmüfettişi Mustafa Hayrettin Berk.Yargıtay üyeliğinle Zong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • 159.maddeye dair Baş tarafı 1 incide)şansının Adalet Komisyonundaki müzâkeresi sırasında mukavemetle karşılaştığı malûmdur.Bunun üzerine Vacit Asena Mehmet Dâim Sualp,izzet Akçaİ ve Mecit Erkuyumcu ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür ERCÜMENT KARACAN Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Munsolininin ekonomi bakanı öldü Roma,22 AP)İtalyanm tanınmış i:m adamlarından ve eski kabine üyelerinden Guisep pe Belluzzo bugün 76 yaşında olduğu lıalde ölmüştür.Mussoîini idaresi altında bir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • İtalya,Belgrattan ataşesini geri çekti Londra 22 AP)Belgrad Radyosunun dün bildirdiğine göı e İtalya Belgradtaki A kerî Ataşesini geri çağırmıştır.Radyo bu hâdise hakkında bir açıklamada bulunmamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Mısırın mukabil teklifleri Baş tarafı 1 incide)gazetesi,İngiliz Mısır ihtilâfının halli için Mısır hükümetinin îngiltereye şu tekliflerde bulunduğunu bildirmektedir:1 Kral Faruk'un Sudan Kralı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Ekmek fiatı Bas tarafı 1 incide)mir gibi büyük şehirlerde ekmek Hatlarında da bir artışa sebep olup olmıyacağı hususunda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ettik.Öğrendiğimize göre,buğday fiatlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Menderesin Konya D.P,il kongresindeki nutku Baş tarafı 1 incide)yi vicdan hürriyetiyle kabili telif görmüyoruz.Herkes,din terbiyesini istediği gibi alacak,Müslüman olmak ve öyle kalmak isteyenler hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Alman yada Baş tarafı 1 incide)imzalandıktan sonra bazı hâdiseler meydana gelecektir Diğer taraftan Doğu Berlin basim da hücumlarına devam ederek batılıları,barış mukavelesini imzalamıyarak bir felâke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Aforoz edildi Baş tarafı 1 incide)kiliseleri genel vekili ve mümessili sıfatiyle,Patrikhaneyi lâğv ve yeniden teşkil etme gibi benimsediğim geniş yetkiyi kullanarak ve buna dayanarak Kıbrıs Ortodoks k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • İnkıtaa uğru yun hava seferi Nevyork.22 AP)Ameri İtadaki petrol işçileri grevleri yüzünden SAS «İskandinavya Havayolları Şirketi» de seferlerinden bazılarını kaldır raak mecburiyetinde olduğunu bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • İngilterenin Ankara Elcisi Kraliçe ile görüştü Londra.22 AP)îngilterenin Ankara Büyükelçiliğine yeni tayin edilen Sir Knox Ileim busun Buckingham sarayında Kraliçe Elizabetlı II tarafmda?ı kabul edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Ankara Şehir Meclisi üyeleri Roma'da Roma 22 AP)Ankara Şe hir Meclisi Başkan Yardımc'la rından İrfan Erdem ve "Eftal Ciliv bugün Roma Belediye Re isi Salvatore ReDecchini tarafından mil-afir edilmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Bîr hırsız şebekesi yakalandı Ankara 22 T.H.A:Bundan iki hafta evvel Anafarta lar Caddesinde Eftiınyan Tane ain terzi dükkânını ve itfaiye Meydanında da bir bakkal dük kânı soyan ve poiı larin takip l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Meşhur bir dolandırıcı Bursada yakalandı Eutsa 22 Milliyet;Tanın mış dolandırıcılardan Ahmet Ekşi;İzzet Okuş ve Halim Tan yol adında üç kişi altın madeni buldukları iddiası ile Reşat Baloca adında zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • iran gazeteleri Rusyanın yardımını istiyorlar Tahran,22 AP)Hükümet aleyhtarı ve kuvvetli gazetelerden olan «Nabard» bu akşam.Sovyetler Birliği jle Doğu Avrupa devletlerinin La Haye adalet divânında İr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Pr.0.Noyan dün son dersini verdi Profesörün emekliye ayrılması münasebetiyle Dil Tarih Fakültesinde bir tören yapıldı Ankara.22 Milliyet)Ordinaryüs Profesör Abdiilkadir Noyûn'ın emekliye ayrılması mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Almanya ile tam bir anlaşmaya varıldı Dışişleri BakanıAcheson barış mukavelesinin imzalanmasında hazır bulun mak üzere Avrupaya geliyor Washington.22 AP)Ha- ber verildiğine göre Dışişleri Bakanı Dean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Atlantik orduları için alınacak gıda maddesi Başkomutanlık karargâhı Ticaret Bakanlığımızla temaslara geçiyor İstanbul 22 Ö.H.A.Ha-ber aldığımıza göre karargâhı ı Pariste bulunan Atlantik Paktı j Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Ticaret odaları Başkanı Ü.Avunduk'un beyanatı Gelir vergisinin usul kanununda ve cezalarda bazı değişiklikler yapılmalıdır,Ankarît,22 T.H.A.Tür.İkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Bir gazinonun macerası o-Borsa kıraathanesi bir ay içinde iki defa el değiştirdi Evkaf İdareci bir müddet evvel Sirkecide 4 üncü Vakıi Hanın altndaki Borsa Kıraathanesinin müsteciri Cemil aley hine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • 1540 Çocuk Yetiştirme Vurduna alında Ankara,22 T.H.A.Es kişehirde yeni açılmış olan ve Kayserideki Zenciderede tevsi edilmiş bulunan Kimsesiz Ço cuklan Yetiştirme Yurduna alınan çocukları sayısı 1540
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • İdama mahkûm olan Amerikan eri Nuremborg,22 AP)iki Almanı öldürmek ve otomobilleri çalmaktan suçlu bulanan 19 yakındaki Amerikan eri John Vigneault,askerî mahkeme tarafından ölüm cezasına Sarptırılrmg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Şehir hattında çalışacak yeni gemiler Denizcilik Bankasının İngiltere ve İtalyaya ı n;arladığ gemilerden bir kısmının inşası bitmiştir.Bu gemilerden 12 mil süratli ve 500 kişi istiab edebilecek durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Salâhattin Bakuşun beyanatı Tunus Başbakanı ihtilâfın ana hatlarını izah etti Tunus,22 A P)Tunus Başbakanı Salahaddin Bakuş bugün gazetecilere bir mülakat vermiştir Başbakan hasbıhalinde,«ben Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Veft Partisi meclisin toplantıya çağrılmasını istedi Kahire 22 T.H.A.Fnshe dilen Parlâmentosuna mensup 244 milletvekili bugün Veft Partisi lideri Nahas Paşanın başkanlığında bir toplan ti yaparak siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Korede tank savaşı O-Seneni* en mühim savaşları olduğu bildiriliyor Seoul 22 AP)Merkez cepnesinde müttefik tank kuvvetleri komünist sığnâk ve mevzilerin& karsı bugün senenin en şiddetli hücumlarını ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.05.1952
  • Kraliçe Etizabeth'in yağlı boya resmi Londra 22 AP)Kraliçe Elizabeth II.ilk yağlı boya portresini Bayan Roosewelt'in tavsiyesi üzerine Amerikalı re» sam Frank Cander'e yaptırmaya karar vermiştir.Aslen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Ramazan ayında çıkarılacak pideler hakkında İstanbul Belediyesinden:Ramazan ayının devamı müdrieûnce fırınlarda pîde imaline Daimî Komisyonun 20.5.1952 gün ve 6488 sayılı kararile müsaade edilmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • GRİ PİM bir çok fenalıkları önler] Boş,diş,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarına karşı basan ile kullanılır.Bayanların muayyen zamanlardaki soncılarıno karşı faydalıdır.Süratle hazmolur ve derhal t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • AMERİKAN FİLOSU m-Amerika Birleşik Devletleri bahriyesinin en yeni ve dördüncü büyük uçak taşıt cemisi Oriskany» açık deni/e müteveccihen Nevyork limanından ayrılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Korkunun sari bir hastalık olduğu nihayet isnat edildi Amerikalı psikolog ve psiatristlerin yaptıkları denemeler neticesinde korkunun en sarî hastalıklar kadar öldürücü olabileceği anlaşılmıştır John
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Deniz ortasında kurulan yeni bir radyo istasyonu Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Milletlerarası Râd yo Şebekesi «Amerikanın Sesi» vaktiyle nakliyat işlerinde kul lanılan bir gemiyi kudretli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • MİLLİYET NtijhaK U ktouttar AbOfM şeraiti Bastç U Kr.Lr Kr.S«neUk 42 00 81.00 Altı aylık 22.80 43.00 Üç aybk 12.00 24.00 Bir ayjlk 4 80 8.00 İLâlf 7UTLABE 2TVİ UncU torfaan Kattmi 4 T.I» İlan MVftaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Türkiye Turizm Kurumu ŞEHİR GEZİLERİ!24 Mayıs saat 14 te Taksim'den En büyük Türk sitesi Sü ley maniye külliyesi Süleymâniye Camii ve etrafındaki 20 bina hak kında Y.Mimar Sedat Çetintaş tarafından iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Beşiktaş Galatasaray futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından:25/Mayıs/1952 Pazar günü yapılacak olan Beşiktaş Galatasaray lig karşılaşmasına ait biletlerin bugün saat 108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Preventorium Sana torium Müdür ve Baştabipliğinden Kurumumuzun 1952 yılı et ihtiyacı 24/V/1952 cumartesi günü saat 10.30 da Üsküdar'da Validebağı Preventorium Sanatorium bir.aomda kapalı zarf usuliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yaptırılacak iş Bartın sağlık merkezi hinası kalorifer ve etüv cihazı tesisatı ile bir kısım imalâtı havi üçüncü kısım inşaatı olup kapalı zarf ususü ilâ eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • Zayi Gümrük Makbuzu İthal ettiğim İtalya menşeli bir Perforatris Makinesine ait tasdikli orijinal fatura ile 27/1/951 tarih ve 61756 sayılı Gümrük Resmi makbuzunu zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan,es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.05.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden VerîSen Askerî Kgta^t uları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hcgdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8