Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.05.1952
  • 20 Mayıs 1952 Salı Adres:Nuruosmaniye TUrbedov Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL;3 S A Y I 730 Posta Kutusu ı TELEFON:FİYATI 4 9 t 2 9 6 14 15 Kuruş MÜSTAKİL SİYASI ÇELİK Lâmba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.05.1952
  • SAYFA j_s;milliyet 0 MAYİS 1952 MAKALE Gazete fürkçesi İsmail Hamı DANİŞMEND U.vdurca)yahut Kurumca)denilen uydurma ürkçe.iransızca kelimelerle karışık alafranga türkçe,mektup ve telgraf adresleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Tallal Italyada Roma ir AP)Ürdün Kra lı Tallal bugün uçakla buraya gelmiştir.Kral Fransaya gitmekteydi.UQak motörü arıza yapınca kendisi trenle hareket etmiştir.Krala 14 kişi refakat etmektedir.Kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Sizinle ini görüşmek istiyordu?Garson yine mahut kapıya gitti,vurdu,aralıktan içeri bir şeyler söyledi,ısrar etti.Ben Gertie Golden'in haşmetli vücuduna dalmıştım.Safa geldin Peter.İçerde sersemin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • m BBB SUMERBANK 'm İkramiye Köşkü Tarabyada Benfein 150 metre yakınında asfalt üzerinde bulunun bu köşkün bir Lait açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir,acele ediniz.SUMERBANK t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Düzcede kuraklık Düzce,19 MilHyet)Bu sene yurdun her tarafında olduğu gibi Düzcede de havalar yağışsız ve kurak gitmektedir.Fideler henüz ekime müsait bir şekilde gelişemediğinden ekim zamanı geldiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Ev iıışu malzemesini gümrük resmiııdeıı muaf tutacak olan kararname yürürlüğe giriyor Ankara,19 D.H.A.Ev inşa malzemesini gümrük rüsumundan muaf tutacak olan Bakaiilar Kurulu kararnamesi yakında yürür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Siyâsî İcmal Venizelosun Lübnan seyahati Yunan Başbakan Muavini Venizeios'un Lübnana yaptığı scyalıat Yakut Şarkta olduğu kadar demokrasi memleketlerinde ve demirperde arkasında da ehemmiyetle takip »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • 1xW L2& 6ÖRE Kaza s e rgisi Emniyet Altmcı Şube Müdürlüğü yakında Beyoğlunââ bir «Kaza belâ» sergisi açaçakmış.lurada,şehirde vukubulan nakil vasıtaları kazalarının yarım metre ebadında büyütülmüş res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Berlin şehri tekrar ablukaya alınıyor Sovyetler dün Berline yapılan tren nakliyatını durdurttular Frankfurt,19 AP)Bugün anî olarak yayınlanan bir komünist emriyle Batı Almaııyadan Sovyet bölgesine geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Avrupa ordusu I Anlaşmanın bu ay sonun-I da imzalanacağı sanılıyor Paris 19 AP)Askerî kuv vetlerini aynı üniforma ile tek bir Avrupa ordusunun saflarına verecek olan altı devletin Dışişleri Bakanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Lübnaııda avukatlar tekrar greve bağladılar Beyrut,19 T.H.A)Lübnanda hükümetle avukatlar arasında medenî kanunun tadili için yeniden ihtilâf çıkmış ve avukatlar tekrar greve başlamışlardır.Avukatlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • çocuğu olacak idam mahkûmları Londra,19 Nafen)İngiliz İç:şleri Bakanı Sır Pyfe'nin yeni almış olduğu bir kararname ile idama mahkûm edilmiş kimselerin,idam hükmünün infazından sonra dünya ya gelmek ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • UKFA YAfil FÎATLARI BİR MİKTAR DÜŞTÜ Urfa yağı fiatlaruıda bir dü şiiklük kaydedilmiş ve on beş gün evveüne kadar 620 kuruştan muamele gören yağlar 540 iıâ 550 ye inmiştir.Buna vrobep Trabzon yağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • HAZRET!MDKAMMEDiN fyfm*SAMfUW/Z TAm HAY ATI Yüz deve hac münasebetiyle kurban edilmek üzere sevk edilmiş bulunuyordu TEFRİKA No:139 Hazreti Muhammedin bu sefer,programı cidden bir şaheserdi.Yüz bine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Süratlenen garsonlar Paris,1£ AP)Parisdeki halk ve turistler dün «garsonların» her zamankinden çok da ha sür'atle hareket ettiklerini görmüşlerdir.Filhakika,Paris garsonları arasında bugün,şehir sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • BEKÇİYİ DÖVENLEE TEVKİF EDİLDİLER Dün Büyükadada bir hâdise olmuştur.Hâdise şudur:Ç.nar Çıkmaz Caddesinde oturan Sultana adında bir kadınla kardeşi Yorgi birkaç dostu ile birlikte içki içerlerken abal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 5110—236 Sarıyer,Boğaziçi,Mirgün man,eski 1950 146.26 Hisar c'âd.yeni Baltalimâm Hisar yolu so.46 pafta 169 ada,6 par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.05.1952
  • Ankara Belediye başkanlığından:1 Belediye şubeleri yıllık ihtiyaç:için alınacak olan 18.250)kilo koyun,11500 kilo kemikli ve 2000)kilo kemiksiz sığır etleri kapalı zarf ukuIü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.05.1952
  • Californîafl bir fotoğrafçı 15 inci asırda Da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa tablosuna bit nazire olmak üzere Sydney Smi Ilı adında genç bir Amerikalı kızın resini Mona Lisa konipozisyonu içinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A SULTANLARIN" BEŞİK ALAi,dedikleri hikâye 11_Tesellüm d memur Darüssüade ağası,Baş kapu gullâmı,gümüş işlemeli,beşiği a!ır!ar,haremi hümayuna Osmanlı imparatorluğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.05.1952
  • İki ezelî rakip dün bir kere daha karşıkarşıya geldiler Galatasaray Dört goBün atıldığı oyunun ikinci devresi cok heyecanlı ve zaman zamanda zevkli geçti Muzafferin altığı Galatasarayın birinci #oJü S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.05.1952
  • i&it^,tâffî.İ&i^t a 4-v iSS.Ingiltcrenin İtulya ile geçen sene yaptığı maçta italya kalecisi Moromm bir kurtarışı,Floransada 90 bin kişi önünde ingiltere İtalya ile 1-1 berabere kaldı Dün Floransa şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.05.1952
  • ingiliz gazeteleri hakemi kabahatli buluyor Floransa,19 Nafeu)lng'ûteic gazeteleri spor muhabirleri İtalyadaki;İngütere İtalya futbol maçının hakem tarafından gayet kötü idare edildiğini yazmaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.05.1952
  • Havanın muhalefeti dolayısiyle 25 mayısa tehir edilen 19 Mayıs Sjtor Bayramının son provasınin Çamlıca Kr/Lisesi öğrencileri erkek okullarının hareketlerini seyrederlerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.05.1952
  • NEDEN BERABERE?Sulhi GARAN Dünkü Fener Galatasaray maçı,puvantajda büyük bir tebeddülat yapacak değer taşımadığı halde müsabaka ezelî ve.Ğbedî iki rakip olan;bir-renkleri aynı diğer renkleri kırmızı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yaptırılacak iş Bartın sağlık merkezi hinası kalorifer ve etüv cihazı tesisatı ile bir kısım imalâtı havi üçüncü kısım inşaatı olup kapalı zaîf ususü ile" eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür ERCÜMENT KARACAN Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • O itiraz der de Kündeci durur »jıuV O c?derhal dayattı:Ben de kır kısrağı isterin1.Asıl öviül oldur,onu isterim.İş yeniden çıkmaza girer gi« bi olmuştu.Fakat baş hakem bunun da çaresini bularak şöylc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verlen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hcgdere 87 No.lı As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla Batın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • KÜÇÜK FABELEB 1 N S A N LAB Piy6s 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinböck VE Sanneye koyan:Muhsin Ertuğm.Çarşamba günlerinden başka h**»akşâm saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-d#.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • izmir Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 3 cü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Bayındırlık Bakanlığı Su isleri 3 üncü Şube Müdürlüğü bölgesi dahilinde bulunan Menemen Güzelhisar deresi ıslahı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • RADYO İstanbul Radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl)13 30 Dans müziği Pl)13.45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl)14.45 Şarkılar Pl)15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve şarkılar 18.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • Deniz Kolejine öğrenci alınacaktır Deniz Harp Okulu ve Ko eji Komutanlığından:1—Deniz Kolejinin jalmz birinci sınıfına öğrenci alınacaktır.2—Kayıtlar 1 Haziran 1952 den 10 Ağustos 1952 ye kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.05.1952
  • Bimı It-IKİKA No:239 Yaıaıı:Bektaş bütün gayretlerine rağmen kendini kaybederek Validedan ilk öpücüğü aldı More gitmeli hal,hatır sormalı,dedi hem belki kendisinin daha çok hoşuna gideriz.O gün verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • anlatıyor Üçüncü kitap Baş taralı 1 incide)müstakil faslım teşkil eden kitubında bir çok bahisler,hâtıralar en meraklı anecdotlar arasında,evvelâ:1 Mustafa Kemal'in doğusu,ailesi,2 Mektep çağı,3 Asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Türk iktisat heyeti Londrada Londra,19 T.H.A.Türk resmî heyeti beraberle ı inde siyasî yorumcu Ömer Sami Co şar olduğu haide evvelki gün Britanyaya vâsıl olmuşlar ve bugün İngiliz endüstrisinin mü him
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Mekke,Medine hakkında yeni bir teklif I Kahiri 19 AP)Haftalık «Al Gumhurl-Mısrî» dergisi Mekke ve Medine şehirlerinin,bütün Müslüman dünyasının menfaatlerini göz önünde bulundurarak,Arap Birliği taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Seyhan barajı için Dünya Bankasından 25 milyon dolar kredi sağlandı Ankara,19 T.H.A.Sey-«an barajı ve hidro-elektrik «santralı inşasına ait işleri görüşmek üzere,Amerikaya giden Bayındırlık Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Kapolide bulunan tarihî mezarlar Roma,19 AP)Napoli civarında ve Kuzey Doğu Sicilyada yapılan son hafriyatlarda birçok yeni mezarlar ı meydana çıkarılmıştır.Napoli civarındaki mezarlar da 16 ve yine o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Karasu İr nümayişler Karaş.19 Nafân)İki Müs jiÜman tarikatı arasında cereyan jfcden bir çarpışmadan sonra 300 |İKisi tevkif edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Köylü Pariisi teşekkül etti Baş tarafı 1 incide)nalında yapılmıştır.Açılma töreninde muhtelif illerden geten 370 partili ve basın mensupları hazır bulunmuştur.Bu münasebetle Sürcy ya Endik şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • S.AGAüGLU DA A NK AK A YA DÖNDÜ Ankara;19 A.A.Devlet Bakanı;Başbakan Yardımcın Samet Ağaoğ'u beraberindeki midetvekilleı iyi-bu sabah saat 5.30 da otomobille Kayseriden şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Bir avukat ağır ceza-mahkemesi başkanını makamında öldürdü Bağdat,19 T.H.A.Bm gün avukat Musa Araji,ağır ceza mahkemesine giderek bir dâvaya bakmakta olan mahke-me başkanına 4 el ateş ederek öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Türkiye Suriye dostluğu Suriye gazeteleri sağlam bir dostluk kurmanın zaruretini belirtiyorlar Şam,19 T.H.A.Suriye Devlet Reisi General' Fevz» Selo He Genelkuımay Başkanı Albay Edip Çiçeklinin Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • ingiltere Cinle ticarî Kızıl Cinde bulunan İngiliz tüccarı ingiltereye dönmek istiyor İngiltere bugün Pekin hükû Londra,19 AP)Ingilte'e bugün Çine bir nota vererek halen Kızıi Cinde bulunan İngiliz tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • 19 Mayıs kutlandı Baş tarafı 1 incide yurtta tertip edilen tören ve gösterilerle coşkunluk ve neşe içinde kutlanmaktadır.»Şehrimizde tertip edilen.tören ve gösteriler,havaların yağışlı ve gayri müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Ali Yücel Baş tarafı 1 incide)üzerine kendisinden «Milî gü reşçi» unvanı geû alınan Aıi •Yücel bu defa gangsterliğe özenmiş ve evveki gece yeni arkadaş olduğu Dirini dövdükten tonra zona parasmı almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • ZAYİ İLÂN İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden aîınan 25/12/1947 laıih 89699 Nolu 195 isterinlik döviz permisi zayi edildiğinden kullanılmadığı üân oiunur,A.Teodosyadis ve A.Siotis Yemişçi Hasan sokak No.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Taşıt araçlarının sayım ilânı Beyoğlu As:Dairesi Bşk:dan:Dairemize bağlı Beşiktaş ve Eyüp As.Şubelerinin 1952 yılı canlı ve cansız taşıt araçları sayımı 15/5/1952 taı ininden 9/7/1952 tarihinde sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Millî piyangoda kazanan numaralar Baş tarafı 2 ncide)zanan numaralar:I 084379 184379 284379 304379 314379 324379 334379 344379 354379 364379 374379 380379 381379 382379 383379 334079 384179 384279 384
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Pariste bulunan CezayirjHeı nümayiş yaptılar Paris,19 T.H.A)Pariste bulunan yüzlerce Cezayirli dün Fransızların Cezayir liderini tevkifi dol ay isiyle nümayiş yap mışlar ve müdahale etmek isteyen poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • t bakanları muhakeme edecek bir mahkeme kuruldu Amman,19 T.H.A.Ürdünde ilk defa olarak bakanları muhakeme edecek bir mah keme kurulmuştur t$u mahkeme,yolsuzluk,rüşvet ve fesat hareketlerinde bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • r—KİBRİT ve SİGARA—BAYİLERİNE MÜJDE Kibrit satışını serbest bırakan 5865 sayılı kanuna müsteniden memleketimize ilk olarak müessesemiz tarafından ithal edilen MUMLU KİBRİTLERİ satışa arzederek sipariş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Malatya Devlet Hastahanesi Baştabibliğinden Fiatı Tutan Geçici teminatı Cinsi Azı Çoru Kilo Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Koyun eti 8500 10000 1 80 18000 00 1350 00 1952 malî yılında ihastahanomiz için kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Kocaeli Ârtfîye Köy Enstitüsü Müdürlüğünden Tahmin Miktarı »Fiatı Tutarı İlk T Eksiltme şekli ve ihale C î N S î Kilo Kr.S.Lira K Liıa K gün ve saati Ekmeklik un 34/86 Ha 120000 41 49200 3690 Kapa lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • ffir partinin macerası Başmakaleden devam)•Olsa bugünkü programını unutarak,ihmal ederek başka gayeler peşinde koşacak bir teşekkül olduğuna mı kanaat getirmişlerdir.Böyle ise,neye istinaden bu hükme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • C.H.P.de ihti laf büyüyor Baş tarafı 1 incide)kütlenin bu ihraç ve istifayı müteakip partiden ayrılacak lan anlaşılmaktadır.Sızan haberlere fcöre Cemil Sait Baıias ta bu grupa dahil ı bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Amer ikada seçim mücadelesi io.Eisenhower'in Cumhuriyetçi Parti başkanlık aday:seçilmesi muhtemel 19 AP)General Eisenhovver'in başkanlık adayhğını destekleyen New-York Times gazetesi bugün yazdığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Petrol ihtilâfı Baş tarafı 1 incide;doğruya müzakerelere baklana cağı ihtimalinden bahsetmekledirler.Ekseriyetle ıBaşbakan Musaddık'm görüş zaviyesini aksettirdiği söylenen îBahtar Em ruz.gazete i;İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Amiral R.Carney bir basın toplantısı yaptı Baş tarafı 1 incide)Ta memleketleri bakımından da Önemli bir gün saymakta yıın.Çünkü modern Türkiye nin doğuşu bütün dünya memleketlerinin durumuna tesir ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Başbakan Ankarada Baş tarafı 1 incide)mislerdir.Kendilerini hava «lamnda;Bakanla' bazı ıniiiptvekilcri.Genelkurmay Başkanı;Başbakanlık Müsteşarı ve yük.stt rül beli askerî şahsiyetler;Ankara Vaiisi;Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.05.1952
  • Tren kaza sj Bas taralı 1 incide} mizde bulunan Ulaştırma Bakini Keyfi Kurt bek.Anadolu Ajansına su beyanatı vermiş tir:«Bucak Duralcistasyonları anısında vukua selen tren kazasında ölenlerin sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.05.1952
  • izmit Belediye Başkanlığından:1 Umum keşif bedeli 222426 lira İG kuruştan ibaret olan aşağıda isim^ri yazılı şehir dahili yollar inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Geçici teminat 1-Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • wsmaı En zarif möbie.en üstün teKnik evsaf ve en tabiî sesi ancak Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır il halatçısı MEHMET KAVALA Satıg yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tepeba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • Çuval satışı Tekel Likör ve Kanyak Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızda mevcut takriben 1000 adet müstamel sağlam kalın şeker çuvalı 22 nrayıs 952 perşembe günü saat 15 de Mecidiyeköyündeki fabrika mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Yol yaptırılacak İstanbul Kazlieeşme Zeytirıbuınunda Ucuz Evler mıntakasmda makadam şase inşaatı 157248.52 liralık keşfi çevresinde yaptıri'-mak üzere 26 mayıs 1952 pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • Giresun ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş:Alucra ilçe merkezinde Hükümet Konağı inşaatıdır.Keşif bedeli elektrik ve sıhhî tesisatı ile birlikte 190961.88 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • {MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCJLARA KARŞI.Ki ^er 7^-0 Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı son derece faydalıdır.O Romatizma ve lumbago ağrı» larmı teskin eden.O Süratle hazmolur ve derhal tesirini göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • A İstanbul Sergisinden Serginin iç ve dışı saha perselasyonları plânlaştınlmış bulunduğundan stand kiralamak isteyenlerin yerlerini ayırtmak üzere Sergi Sarayına müracaatları 7714)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • içme suyu tesisleri yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Aşağıda isimleri,koşu" bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır Kasaba adı Boru Bankaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Motorlu taşıt sahiplerine cara nakil vasıtalarının muayene ma-12/1 1952 senesi motorlu kara nakil vasıtalarının muayene mahallenle gün ve saat listeleri:1)İstanbul muayeneleri:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.05.1952
  • Dizel motor I ü kamyonu alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımız ihtiyacı için 10 adet 3—4,S adet 5—7 Fabrika tonluk Diesel motorlu kamyon teklif alma usulü ile satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan