Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Pakistana dair Ankarada verilen konferans Türk Kadın Birliği sekreteri Esma Nayıuan Ankara Üniversitesinde «Pakistanda on gün» konula bir konferans vermiştir.Kesimde konferansı takip edenler görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • ÇELİK Lâmbalı Alman Tonfunk RADYOLARI GELMİŞTİR Abdülkadir Memîşoğlu Katırcıoğlu Han İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • $Mİİ & 2&fiqQ%l «KILIÇ ALİ HATIRALARI-NI ANLATIYOR» adını taşıyan ve üç cildden mürekkep olan muazzam ve tarihî eserin 3 üncü kitabını teşkil ve Atatürk'ün hususiyetlerini,hastalığını,son günlerini na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Türk-Yunan kuvvetleri Carney emrine giriyor Atinada Carney ile daki görüşmelerde Atina,9 A.A.Yetkili kaynaktan teyid olunduğuna göre,Türk ve Yunan kara ve deniz,kuvvetleri doğrudan doğ rüya Amiral Car
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Montgomery yarın geliyor Amiral Carney,Türk Yunan kuvvetlerine kendisinin komuta edeceğini açıkladı Mareşal Montgomery Atina,9 T.H.A)Atlan tik Orduları Güney Kesimi Ko mutanı Amirai Ca:ney'in Tüık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Yunanistanda Kıbrıs için yapılan miting O-Üniversite gençliği arasında teessürle karşılandı Kibrisin Yunanistana ilhakı için iki gün evvel Atina'da bir miting yapılması,bu mitingin de Başpiskoposluk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Ridgway Parise gidiyor Paris 9 A.A.General Eisenhovverden Avrupadâki Müttefik •kuvvetler başkomutanlığını devralacak olan Genenal Ridgvvay bu ayın 25 ine doğru Parise gelecektir.General Mathew Ridgway
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Rus İr an görüşmeleri Musaâdık,Rusya ilo gizli bir peltrol anlaşması imzalamağa çalışıyor New York 9 AA.Burada çıkan N6w York Post gazetesinde siyasî muharrir Herbert Ailen imzalı bir makalede şöyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Bir terzi dün karısını öldürdü Hâdise gene kıskançlık yüzünden oldu.Kaatil intihara teşebbüs etti Mkk.Kaatil karakolda Dün sabah saat 11.30 sıralarında Adliye binası önünde bir cinayet işlenmiş ve Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Osman Bölttkbaşınm bir konuşması dolayısiyle Dün Mecliste cereyan eden sert tartışmalar Ağaoğlu:''Bölükbaşının yapmak istediği şey ortalığı karıştırmak,memleketi anarşiye götürmektir,dedi O.Bölükbaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • Başbakanın konuşması Ankara,9 A.A.Başbakan Adnan Menderes,Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın konuşmalarına verdiği cevapta şunları söylemiştir:«Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • İkinci Süvari Tümeninin tatbikatı başarı ile geçti Bir ingiliz gazetecisi Böyle enerjik,hevesli ve teşebbüs ruhuna sahip subayları havi o du görmedim dedi Dün muvaffakiyetli bir Adapazarı,9 Milliyet)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1952
  • 50,000 liralık suiistimal Beyoğlu bekçi bürosu muhasibine işten el çektirildi Beyoğlu Bekçi Bürosunda uzun müddetten beri devam edegelen bir suiistimal tesbit edilmiştir.Hâdiseye el koyan Beyoğlu Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • DENİZCİLİK BANKASINDA-Kİ YOLSUZLUK TAHKİKATI I Denizcilik Banka/ı Kooperatifinde yapılan 200 bin liralık suiistimalin tahkikatı bitmiş;hâdise Bakanlar Kuruluna aksetmiştir.Yolsuzluğa ismi karışan ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • i Orta yaşlı;akça pakça bir kenar mahalle dilberi gözlerini süze süze bir mâni okurcuya başladı.Çam ağacı kırmızı,Ben sevenim şu-kızı Bir karanlık odaya Koysalar ikimizi.Sonra beyaz;bol yüzüklü parmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış SterlinK Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Frtaveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudes Açılı;apauf.90.50 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44.80 0 01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • ir Nişantaşı Kız Enstitüsünün tertiplediği senelik tanışma çayı bugün Taksim Belediye Gazino,sunda verilecektir TÖREN ir istanbul Kız Lisesinin mâzunlâr günü yarın okul binasında yapılacalc büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • AYVANSARAYDA ÇALIŞAN ARABACILARIN DİLEĞİ Ayvansaraym iskelesinde ça lışmakta crian arabacılar adına bir heyet dün Valiyi ziyaret ederek bir müddet evve^ başlarına getirilen kâhyanın değiştirilmesini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • ŞEHRİMİZDEKt GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN DURUMU Bir müddettenberi îstanbuldaki göçmen Ve mültecilerin durumlarını tetkik etmekte olan Birleşmiş Milletler temsil çilerinden Knud Larsen ile-Dr.Paul VYeiss,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • D AVUTPAŞADA BİR GANGSTER MUKALLİDİ YAKALANDI Evvelki gece Davutpaşada bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Bu semtte İskele rokağında 14 sayılı evde oturan Mustafa Sabri admda biri saat 22 sıralarında tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • POLİSTE ir Maruf randevuculardan Benice Giderin bu defa Beyoğlunda Hamalbaşı Çatıkkaş sokağın da 35 s'âyıh evde fuhuş yaptırdığı haber alınmış ve ev basılmıştır.Bu Behice Giderin 160 mcı suçunu teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • KISA HABERLER it Sümerbank Müessesesi Kadıköy mağazası dün saat.10.30 da törenle açılmıştırit Fenerliler,esmtlerinin gelişmesini temin mevzuunda konuşmak üzere yarın saat 10 da Balat Kızılay salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • Hic 10 MAYIŞ Bu 15 27 Şaban 1952 Nisan 1371 Cumartesi 1348 VAK İT VASATI EZANI Güneş 4.48 9.34 öğle 12.10 4 56 İkindi 10 15 8.51 Ak şan ı 19 15 12.00 1 Yatsı 21.02 1.47 İmsak 2.47 7.33 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • TİCAIÎET ODASINDAN AYRILAN MESLEK GRUPLARI S^.ayi Odalının,seçimleri mütealhp bilfiil teşekküü etme siyle,esasında sanayici oton 8 meslek grupunun;Ticaret Odasmdan ayrılarak;Sanayi Odai ana iltihak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • İNGİLİZ TİCARET ODASI BAŞKANININ TEŞEKKÜRÜ Türkiyedeki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Mr.Johnson,Valiye bir mektup göndererek,12 ile 29 nisan tarihleri arasında Spor ve Sergi Sarayında tertip edilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • 28 Rum turisti g eldi Dun şehrimize gelen turistler Vali Gökay'ı da ziyaret ettiler Senelerce evvel Amerikaya hicret etmiş olan İstanbullu Rumlardan müteşekkil 28 kiş'.lik bir sey yah kafilesi şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • Cam ve şişe işçileri İşçiler Tekel Genel Müdürlüğü aleyhine bir dâva açıyorlar Paşabahçe Cam ve Şişe Fabrikası isçileri,tatil günlerinde kendilerine verilmesi icabeden yevmiyelerini alamadıkların dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • MAKALE Balkan harbindeki bozgunculuk komitesi İsmail Hami DANİŞMEND Ulus)gazetesinin bol keseden unvanlar tevcihine yellenerek «büyük devlet adamı» ve büyük Türk şehidi» gibi payelerle göklere çıkarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • Bilet karaborsacılığı katiyetle önlenecek Bu hususta Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Şehir Meclisine bir teklif yapıldı Son gürûeıde Beyoğlu tinemalarındaki bilet karaborsacılığının artması üzerine Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • Tayyare şehitleri 15 mayıs günü Fatih parkında bir tören yapılacak Tayyare şehitleri ihtifali 15 mayıs perşembe günü saat 10 da Fatilı parkında yapılacaktır.Bu münasebetle hazırlanan merasime,bir aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • HALKIN SESİ Parklara ait bir temenni Sultânâhmette Park karşı sında oturan Ali Rıza Demir ci diyor ki;Yaz geldi,istanbul halkının açık bir yere çıkarak bil hassa masraf etmeden,hava alabileceği yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1952
  • ELİ BIÇAKLI HIRSIZ DÜN TEVKİF EDİLDİ Cihat Ünai adında bir sabıkalı dün Eminönünde Ömer Ceylan adında birinin kumaş mağazasına girmiş ve bir fırsa tını bulup çaldığı iki top ipekli ile kaçmak isterken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Siyasî İcmal İran aleyh ne Rus propagandası İran Başbakanı Musâddıkın son zamanlarda komünistleri ha Yal sukutuna uğralan foir siyaset takibine başlaması Mosbovada hiç de hoş karşılanmamıştır Rus ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • ŞEMİR HATLARINDAKİ VAPüK ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIYACAK Denizcilik Bankasının,şehir hatlarında işliyen vapurlara zam yapacağı hakkında çıkan haberler henüz tahakkuk etmemiştir.Zaten idare meclisi vapurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Safsata için diğer örnekler Fındıkoğlu Z.Fahri Bilgi'deki I makalesine Yücel'in bir yazısı üzerinde 'durarak devam d di-yor.Yücel,bu yazısında «Kürei nesimf,âcüssin,adûdfi re'si,bülû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • 1 Haziran 952 de şehir haricine 400 fabrika çıkarılması mukarrerdir Haliç te deniz kenarı fabrika inşasına müsaadeli arsalarımız satılıktır.Telefon:83532 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Seyhan P-T.T.Bölge Baş Müdürlüğünden:1 Adanda otomatik Telefon Santral binası motor odasında yaptırılacak Transformatör postası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin keşif bedeli 1870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Alnıanyada yıkılan 300 senelik bir eczahane yeniden açıldı Darmstadt,9 T.1I.A.Al man kimya sanayiinin doğuşunda büyük bir rol oynamış olup;1944 yılındaki hava hücumları esnasında tamamen yıkılan;300 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Fransa'da 11 aylık bir çocuk bir sıçanın elinden zorla kurtarıldı Paris,9 T.H.A.Fransanın La Rouchette ka abasında ikâmet eden M.Prot-oniaux isminde bir şahıs 11 aylık çocuğunun feryadı ile gece yarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • DAKTİLOGRAFİ ŞAMPİYO-NASI 15 MAYISTA YAPILACAK Türkiye daktilografi şampiyonası için eieme mahiyetindeki üçüncü müsabaka dün Hey beliadadakl Deniz Levazım Okulu öğrencileri ararında yapılmıştır.Netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Fransada bin ihtiyarın yaşadığı garip bir ada Paris,9 T.H.A.Franranın Lion şehri civarında bulunan Aumoin adasının halkı tam bin kişiden ibaret bulunmakta ve bunların hepsi de 75 veya daha yukarı yaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • i On bin civcivin hicreti Tarım Bakanlığı memleketimizde kümes hayvanı cinsini ıslah,için İngiltereden on bin civciv almış.Bun lar uçaklarla getirilecek.Halkalı Ziraat Mektebinde açılan Tavukçuluk Ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Gn.Koniev Çek Ordusu başına getiriliyor Prag radyosunun b generali Koniev düı Viyana,9 Nafen)Çe\radyosunun bu akşam verdiği bir habere göre,Sovyet ma'reşalı Koniev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Zorin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • Fazla rağbet karşısında şarap istihsalimiz arttı Tekel şaraplarına karşı iç ve dış piyasalarda rağbet gün geçtikçe artm'aflctadır.Bu bakımdan şarâp istihsali hissedilir derecede yükselmektedir.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • rsUMERBANK 'in İkramiye Köşkü ff » Tarabyada Denizin 150 metre yakınında asfalt üzerinde bulunan ba köşkün bir Lalı açtıracağınız 150 liralık bir hesapla si/in olabilir,acele ediniz.SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • A.Benderli Amerikada Ankara Belediye Başkanı dün Nevyorkta bir basın toplantısı tertip etti Vaşington,3 AP)Ankara Belediye Reisi Atıf Benderüoğlu bugün;şenim anahtarım almıştır.Gelecek hafta Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • İki sene yattıktan sonra tahliye edildim.Deminden bira getiren Mac itimada lâyık bir arkadaştır.Olup bitenleri bana anlattı.Vaktiyle eli ayağı tutar bir adamdı.Artık düş tü.Ben hapishaneden çıktığım z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1952
  • mm i' t *SAMMM4M 7AN$V Hazreti Muham man kuvvetleri TEFRİKA No:129 Ya Abbas,bundan böyle de ziyaretçilere su verme vazifesi sana ve senin soyundan gelenlere tahsis edilmiştir.Demişti.Abbas biraderzade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.05.1952
  • «Illİli»»:5Ç-İp.I-7 Fox Filmin keşfettiği yeni yıldızlardan Caroll Brand güneş banyosu yapıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A II.Flip'in Elizabet karşısındaki mağlûbiyeti Filip armada Kumandanına:Seni Elizabetin elinden halâs eden büyük Aliahıma teşekkür er ederim,cfemişti.Çünkü nâmağlûp arm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.05.1952
  • Siyah Beyaz'lı Newcastle United İngiltere tiç Kral Kupasını arka arka.va iki defa kazanmağa mu vaffak olan Newcastle United memleketinin en kuvvetli takımı olduğunu ispat etmiştir.Arşen ai'i bu seuekî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Galaf asarylı Gündüz futbolu bırakıyor mu Memleketimizin yetiştirdiği nadir futbolculardan biri o»an Gündüz Kılıç'ın futbolu bırak tığı ısrarla söylenmektedir.Ta kiminin son iki maçında oynayışı bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • BİR BU EKSİKTİ Sulhİ GARAN Geç vakit haber aldığım için tahkikine imkân bulamadım.Eğer doğru ise Türkiye Yunanistan genç takımlar millî futbol maçının biletlerini tevzi etmek üzere Ankarada bir komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Almanyada atletizm hazırlıkları başladı Frankfurt 17 A.A.Alman »atletizm federasyonunun Helsinki olimpiyatlarında Almanyâyı temsil edecek 40 atleti 125 atlet arasında seçecektir.Malî güçlükler dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Salâhattin kendine has stiliyle tonu kontrol ederken UNUTULAN BİR FUTBOL YILDIZI:SALÂHATTİN Geçen seneye Kadar Sarı Lacivertli fomıa altında alkışlanan millî futboleu-av-'miz- *an Salâhattin Torkal sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Yunan Millî takımı 13 mayısta geliyor Atmadan uçakla futbolcu,idareci rak 35 kiş 16 mayıs cuma günü genç mil î takımımızla Mit hatpaşa Stadyumunda r.ir karşılaşma yapacak oian Yunan millî takımı bu ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Gecen sene yapılan millî takını güreş seçmelerinden bir görünüş.Bugün Spor ve Sergi Sarayında Serbest güreş milli takım seçmeleri başlıyor Bu sene ki seçmelere her bölgeden memleketimizin en tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Helsinki olimpiyat oyunlarına hazırlık Sporcu ve seyircilerin eğlenmesini temin için gerekli tertibat alınıyor Helsinki Olimpiyatları için buraya gelecek yabancıların iyi vakit geçirmelerini temin içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Amatör küme maçları ŞEREF STADINDA:14.30 R.Hisar Ortakoy S.Varol;İ.Uygur;K.Özbek 16,30 Selimiye Boğaziçi N.Erge;O.Engin;S.GizJigöz,VEFA STADINDA:10,00 Aitay Taksim M.Çeliktaban;S.Ercan;L.Artunkal,12,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.05.1952
  • Avusturya millî ekipi İrlandayı 6 O yendi 7 mayıs günü Viyananm Pra Autria)Hanntıer Wackcr ter Stadyomunda İrlanda mil-Avıâ fturya çok hâkim bir 6lî takımı Avusturya ile karşı-yun çıkarmış;ilk devreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • BÜYÜK flÜKÜNlüAH* TEFRİKA No:229 Vauuı:SAMANCIÜİL Sultan Murat yumruklarını sıkarak sıcaktan ağırlaşan vücudunu zorla kaldırdı.Biz do çok zarara uğradık bunun için sizden tazminat istiyecektik,üste ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • 8 9 10 11 12 7 8 9 H 11 12 Soldan Sağa 1 Duruşma 2 Beyaa;Soy sop:Bjr harfin okunuşu 3 Ken dine bend etmeklik;Tersi istimdat edatı;Masalların dağı 4 Zaman;Nefi edatı;Anaç 5 Hükümetin 1 No.lısi;Mal cân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • AYDA 10 12 taksitle Trikotin Divitin Gabardin Kumaşlardan Birinci sınıf ısmarlama' MANTO-TAYYÖR 120-160 Liradır Salâhaddin Karalcaşlı Müessesesi Mahmutpaşa:KapalıçaTşı kapısı yanında No 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • FARELER İNSANLAR Piyes 3 perdo 6 Tablo Yazan J.Steinböck VE Sanneye koyan:Muhsin Ertuğm.Çarşamba günlerinden başka h'rt akşam serat 21-de,Cuma talobe)Pazar matinesi saat 17-dfl^ Telefon:40276 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER KE-'T-1- i Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20 05 Ankara ekspresi yatakli)20 50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • 19 HAZİRAN 1952 ÇEKİLİŞİ hem YUVA hem İRAT Çifte Havuzlarda İki Daireli APARTMAN'ın Tamamı Bu keşideye katılmak için en geç 20 Mayıs akşamına kadar 15 0)Liralık bir hesap açılmış olmalıdır.Beher 150)L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Yenişehir mıntakasmda inşa edilecek stabilize yol,makadam şose ve yağmur suyu mecrası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 392.499)lira 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • GRİPİN bir çok fenalıkları önler Bos,di?adale,»inir,lumbago romatizma ağrılanno karşı başarı ile kullanılır.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.Süratle hazmolur ve derhal tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • W'M WJl# istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;Semih Argeşo 14.15 Amatör fasıl heyetleri 14 45 Rövülerden müzik Pl 15 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden:1 işletmemizin Yusufeli bölgesi Lök ormanlarından istihsal ve Higapor rampasında is tifte mevcut 550 adet karşılığı 327.977 metreküp çam tomruğu 1/5/1 £52 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • Zonguldak Devlet Hastahanesi Baştabîbliğinden Hastahaneır.iz.'n 1952 yılı ihtiyaç:için muhammen bedeli 18274 lira 86 kuruş geçici teminatı 137.1 lira tutarında olan muhtelif cins ilâ o ve sıhhî malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir duHili Etlik,Keçiören,Mamak semtlerinde yaptırılacak stablize yol makadan şose mecra inşaatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı nakliyatlar kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Karaköse As.Sa.Al.Ko.da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 do Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesâri *«slefûn 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L E.C.Carpaatez Türkçesi Fikret Adil Telefon:4Ü409 Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • SADİ TEK TİYAT-ROSU.MAKSİMDE 10 mayıstan itibaren her gece 21.30 da pazar 16 da AH ŞU KAYNANAM Komedi 3 perde Fiatlar:150 100 75 Tel:43134 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.05.1952
  • Satış ilânı Ciheti As.ce çürüğe çıkarılan 20 baş Hayvan.20 mayıs 952 salı günü Adapazarı Belediye Hayvan pazarında pazarlıkla satılacaktır.Taliplerin aynı güu saat 9 da pazar yerinde bulunmaları.6639—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Montgomery yarın geliyor Baş tarafı 1 incide)vetlerine komuta edeceği bugün bizzat Amiral tarafından resmen açıklamıştır.Carney,bugün Montgomery ile yaptığı görüşmeyi müteakip bu açıklamada bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Dün Mecliste cereyan eden sert tartışmalar Baş tarafı 1 incide)len tariz ve ithama karşı aynı hassasiyet göstermenin hepi miz için bir borç olduğunu hepiniz takdir edersiniz İki gün evvel Başbakan Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Yunanistanda Kıbrıs için miting Baş tarafı 1 incide)Türk Talebe Birliğine müra caat ederek cevabî bir mitingin yapılmasını istemişlerdir.Birlik Başkanı Kâmuran Evliyaoğlu,dün bu hususta kendisile görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • İkinci Süvari Tümeni Baş tarafı 1 incide)ntfşlardır.SÜVARİ i HÜCUMU Daha sonra süvariler,anane vî tıüngü hücumunu göstermiş 3erdir.Bu esnada «Allah Allah» sesleri ovayjı çınlatmış;Türk askerine has ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Bir terzi karı-¦I I• I sırtı oldurdu la» tarafı 1 incide)demir 'karısından hiçbir şeyi esij gememiştir ÜÇ AY EVVEL Ancak,üç ay evvel karısı Fât manın Bakırköyünde oto tamirci ligi yapan Tevfik Doİâner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Başbakanın konuşması Baş tarafı 1 incide)ması lâzım gelen bir milletvekilinin bu suretle masum vatandaşları harekete sevketmeye kıyam eylemesi,hakikaten anlaşılır işlerden değildir,arkadaşlar.Muhterem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Rus iran görüşmeleri Ba$ tarafı 1 incide)eline almasına imkân verecek bir ticaret anlaşmasının ruhu me sayesindedir.Iran ordusu aylardan beri Tahranda cereyan etmekte olan gizli müzakerelere şiddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Kılıç AN "ip a_n[ajtjğı hatıralar münasebetiyle UÇ HAZİN VAKA [Tanınmış is adamlanndan Sa bur Sami Draz.Kılıç Ali'nin hatıraları münaösbötiyle ve bu hatıralarda nakledilen İsmet Pasa Refik Saydam kin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Üçüncü kitap Baş tarafı 1 incide)ilgası,Osmanlı hanedanının memleketten çıkarılması ve kurtuluş zaferine kadar cereyan eden diğer hâdisat nakledilmekteydi.2 nci ciidde Lozan sulhun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.05.1952
  • '*$AN BİRİNİ KİRAYA *ÜTtO* VERİN,BİRİNDE DE SİZ OTURUN BU EVİ KAZANMAK İÇİN 15 MAYISA KADAR.6 AY VADELİ 500 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.05.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLAR!PAROLASIDIR ma' MEHMET KAVALA GALATA 'TAHIR HAN İSTANflUl' tll ı 40430 SAYIM ÇİFfÇİUMÎ fielmis.ya gelecek rakipıeri aralında daima öıfünlügünû muhalaıa eimiiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.05.1952
  • Alman 1952 Model Çelik lambalı Pilli ve Cereyanlı takdim ediyoruz Çanta Pilli ve Cereyanlı Pikaptı Tipi:Tip W.450 D.TONFUNK ^radyolarının numunelerile Anadoluda seyahatte olan SERVİS ARABAMIZ sizlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.05.1952
  • 10 MAYISA KADAR mı T.C.ZİRAAT BANKALARINDA 150 LİRA-LIK VADESİZ VEYA 250 LİRALIK ÜÇ AV VADELİ BİR HESAP AÇTIRINIZ.50 HAZİ-RAN ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE,İSTANBULDA BAKIRKÖY ASFALTINDA,BODRUMLU.GARAJLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.05.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan İlkokullar ihtiyacı için yaptırılacak 5 tip üzerine öğrenci sırası Uğretmen sınıf masası,öğretmen odası masası ve seyyar iki taraflı txmi tahtası işi kapalı zarf usuliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.05.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI 35 ton süt ile 40 ton yoğurt kapalı zarfla satın alınacaktır Sütün kilosu 50 kuruş yoğurdun kilosu 60 kuruş olup geçici teminatı 3112.5 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan