Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • ¦fftovto *fiu%M**m Bugün şehrimizde hava;sabahleyin deniz üstü sisli,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Hem demokrasi,hem seçim,hem de iktidar!İsmet Paşa,milleti hiçe sayıp kendisine sanki bir çiftlik devredilmiş gibi Türkiye demokrasisini bir kukla oyunu ve gösterisi haline sokmak emelinde idi 202-Eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Almanya meselesine dair dörtlerin kararı Amerika,İngiltere,Fransa ve Batı Almanya arasında müzakerelere yakında baş lanı yoı B Almanya Başbakanı Adenauer Eisenhowerlo Mr arada Londra,4 Nafen)Bugün açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Beşiktaş Vefayı 3 1,Emniyet Kasımpaşayı 1-0 mağlûp ettiler Profesyonel lig maçiannft Dolma bahçe Stadında dün de devam edilmiş ve Beşiktaş Vefayı S 1.Emniyet de Kasımpaşayı 1 O mağlûp etmiştir Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Türk ordusu ve askerî yardıma dair Arnoldun mühim beyanatı Amerika askerî yardım heyeti başkanı,askerî yardımın daha da ar" tacağını bildirdi Ankara,4 T.H.A.Âmerikan Askerî Yardım Heyeti Başkanı Gener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Pasa Arapların yeni bir teklifi O-Ortu Doğu Paktına girmek için dört şart ileri sürüyorlar Kahire,4 T.H.A.Al Mis rî gazetesinin verdiği bir habe re göre,Arap memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • N.A.T.O.nun Fransadalci hava üssü Fransaââ Fontainebleau ormanlarında N.A.T.O.un ilk hava UssU kurulmuştur.Fransız mühendislerinin nezareti altında inşa edilen hava üssünde subaylara mahsus 300 odalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Mende*]ga dün uçakla Ankaraya gitti Başbakanı,Ankarada bizzat Cumhurbaşkanı Atina ziyareti barış idealine bağlı Türk-Yunan dostluğunun parlak nümayişlerinden biri olarak vasıflandırıldı en Yunanistanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Kiremitlikte dolaşan şaşkın âşık İzmir,4 Milliyet)Diki ge ce eaat 1 sularında AJsancak hakkını ayağa kaldıran çek garip bir hâdise cereyan etmiştir.Odasında uyumakta,bulanan Nesrin isminde genç bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Truman çelik kral t a rî yle anlaşamıyor o-Iifiyaz-Sara.da yayıian toplantı akamete uğradı Vaş'ington,4 AP)Çe-ik işçilerinın ücretleri haklımda Beyaz Sarayda yapılmakta olan müzakereler inkıtaa uğramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • f~ Yarıda kalan bir maç Corinthians Amatör Millî takım maçın» ihtilâf yüzünden hakem tatil etti.Ankara 4 AA)Corinthians,bugün ikinci maçını amatör millî takım-karması ile yapmıştır Maçın ikinci devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Ali Han hâlâ artistlere kur yapıyor Cannes 4 AP)Prens Ali Han Cânnes film festivali münasebStiyte buraya gelmiş bulunan Amerikan.Fransız ve Yunan sinema yıldızlariyle bu akşam dans etmiştir.Kendi şato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Fransada mahkûmlar isyan etti Montreal,4 AP)Burada,ki Bordeaux hapishanesinde bulunan mahkûmlar bugün isyan etmişlerdir.Mahkûmların gardiyanlardan rehine alıp almadıkları henüz bilinmemektedir.Polis i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • Bir maymun hürriyeti seçti Los Angeles,4 AP)Burada vahşî hayvanlar satan bir dükkânda bulunan «George» isminde bir maymun geçen gün İsyan ederek kafesinden kaçmış ve bir hayli endişeye sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1952
  • ATİNA i nt ı baları TURKIYEYI OPUP BASIMIZA KOYALIM!unanistana yaptığımız son seyahate Halk Partisinden bir heyetin,yahut Halk Partisi ile Millet Partisinden karma bir heyetin,Sayın Şemsettin Günaltay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • MAKALE İlk meşruliyeffen evvel ki iptidai parlâmento İsmail Hami PANİŞMEND «Bu yazı dün,ve dünkü yazı da bugün çıkacaktı.Sıra bakımından bir matbaa zühulü oldu.Ulus gazetesine verilen cevapların yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • teknik üniversitede spor bayramı Teknik Üniversite Talebe Birliği Spor Kulübü 17 mayıs cumartesi günü Spor Bayramı nı kutlayacaktır.Teknik Ün iversite spor salonunda olan bu bayram için zengin bir pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • Vaşingtondan gelen bir habere göre 1954 yılında,yâni iki sene sonra,Sovyet Rusyanın elinde «Muhakkak surette» ehemmiyetli bir hidrojen bomba stoku bulunacakmış!Eu haber,eğer General Cari Spaatz'ın Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • KONFERANS Ankara Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Adlî Psikoloji profesörü Dr.Faruk Eren bugün saût 16.30 da Üniversite m rrköz binasında-«Umumî efkârın teşekkülünde psikolojik âmiller» mevzulu bir konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • 19 Mayıs Bayramı Hafta içinde toplanacak olan Komisyon gösterilerin programını tesbit edecek 19 Mayıs Spor v» Gençlik Bayramı için yapılan hazırlık,lara hız verilmiştir.BâŞram programını ve yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • MEZARLARI YAPTIRILA-CAK türk büyükleri Türkiye Anıtlar Derneği geç miste yaşamış Türk büyükleri,nin mezarlarım yaptırmaya ka rar vermiştir.Evvelâ mezarları yaptırılacak olanlar arasın,da Kâtip Çelebi;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • ingiltere ile ticaretimiz DURGUN SAFHAYA GİRDİ Memleketimizle Batı Alman ya arasında ticarî münasebetler inkişaf ederken İngiltere ile olan ticarî münasebetlerimizde bir duraklama görülmektedir.Bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • türk yunan tütün müzakeresi Bir müddeten beri Ankarada yapılmakta olan Türk Yunan tütün müzakerelerine iştirak eden dünyaca tanınmış Yu nan tütün mütehassısı Andriad'is dün uçakla İzmire hareket etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • Kibrit satışı Kibritin Tekel'den ayrılmasını derpiş eden Kanun bugün yürürlüğe giriyor Kibritin Tekelden ayrılmasını ve hususî sermayeye devrini derpiş eden kanun bu sabahtan itibaren yürürlüğe girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • VEREM SAVAŞ MERKEZİN DE BASIN TOPLANTISI Dünya Sağlık Teşkilâtı,Türkiye Verem Savaş Heyetinin ya kında memleketimizden ayrıl,ması münasebetiyle Dünya Sağ hk Teşkilâtı Türkiye Verem Sa vaş Heyeti Şefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • ÇANAKKALEDE BİR MEH METÇIK ÂBİDESİ YAPTIRILIYOR Millî Türk Talebe Birliği Ça nakkalede can veren aziz şehit lerimizin şan ve şereflerine uygun bir âbidenin yaptırılma sı için Çanakkale Vilâyetine ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Av-ıliî 7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • FIKRA Düşünen kafa mı yoksa rumba ya pan ayak mı Atiııaya giden Türk heyetine refakat eden bir sabah gazetesinin muhabiri,sürdüklerini!ve duydııklarmı Yunanistan seyahati» serlevhası altında toplamış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • HALKIN SESİ Evine su alamıyarc okuyucunun derdi Sirkecide Orhcrniye caddesinde 27 numarada oturan İ3 mail Conficer yazıyor;«Bazı kanunî formaliteler ikmal edilemediği için henüz verese namına tescili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • Şehrimizde bir yağ fabrikası kuruluyor Yabancı bir firma tarafından 4 milyon lira sarfiyle kurulacak olan fabrikanın inşasına yakında başlanacak Tanınmış bir Hollanda firma sının şehrimizde bir yağ fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • TÜTÜNCÜLER BİR FEDE RASYON KURUYORLAR Yurdumuzun muhtaüf yerlerinde bulunan Tütüneülar Derneklerinin Federasyon halinde bir araya gelmesi içm dernekler arasında tema:lara başlanmıştır.Bu mevzuu görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • POLİSTE Kızıltopraktâ Kayışdağ Caddesinde 42 sayılı evde oturan ibrahim adında biri.zabıtaya mü racalıt ederek 18 yaşında kızı Al kanın aynı semtte oturan Cengiz Orâl tarafından kaçırıldığını bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1952
  • KISA HABERLER it Son haftalar içersinde,yurdumuzdan muhtelif ecnebi mem leketlere 11 bin ton miktannda krom ve manganez ihraç edilmiş tirit Yapı işçileri Sendikasının,ekseriyet temin edilemediği için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • Siyâsî İcmal Fransanın Yakln Şark siyaseti Beyruttan bildirildiğine göre Yakın Doğuda vazifeli Fransız siyasi mümessilleri dört gün devam edecek bir fikir teatisi için Lübnan hükümet merkezinde toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Meksikalı bir genç Amerikada ki roket araştırmalarını kolaylaştırmak üzere ilgili makamlara müracaat ederek her hangi bir rokette «yolcu» olarak bulunmayı teklif etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • 2 metre uzunluğun da bir deniz canavarı Beyrut,4 Nafen)İki met r-e uzunluğunda bir deniz cana varının;Lübnan sahillerinde Maameltain'm açıklarında iki balıkçının ağlarına takılarak yakalandığı bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • BU SENE YAPILACAK K1RKPINAR GÜREŞLERİ Tarihî Kırkpınar güreşlerinin hazırlıkları hararetle devam etmektedir.Her sene bütün memleketin alâkasmı çeken bu güreşlerin bu yr daha iyi olması için çalışılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • Lüb nanda komü nizm Beyrut;4 Nafen)Lübnanda komünistlerle mücadele şiddetlendirilmiştir.Bilhassa Kremlin ajanlarının buradaki merkezlerini takviye etmekte olduklarına dair raporlar alındıktan sonradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • Hindistan da kuraklık Yeni Delhi,4 Nafen)İlkbahar yağmurlarının gecikmesi kıtlık tehlikesini arttırmıştır.Kuzey Doğu Hindistanda ve güneyde Madras eyaletinde yağmurlar yağmadığından gıda maddeleri buh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • 61 komünist devlet adamı azledildi Son bir yıl içinde Sovyet peyklerinde azledilen idarecilerin adedi açıklandı Londra,4 Nafen)Beynel,maktadırmilel Sosyalistler tarafından neşredilen bir bültene göre;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • KOKTEYL Teknik Üniversite Talebe Birliği Arı Musiki Kulübünün tertiplediği kokteyl 10 mfiyıs cumartesi günü saat 15 de Tarabya Konak Oteli salonlarında verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • Suriyede inkılâp Albay Edip Çiçekli yapılacak işler hakkında geniş izahlarda bulundu.Şam 4 AP)Halepte siyasi bir nutuk veren Suriye Genelkurmay Başkanı Albay Çiçekli ezcümle şunları söylemiştir:«Memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • ypı.ı ı ı ııııınııiMgg5aBaaMBBEasaMBBaBB«ga»^ SUMERBANK 'm İkramiye Köşkü Tarabyada Denizin 150 ınetre yakınında asfalt üzerinde bulunan bu köşkün bir featj açtıracağınız ISO liralık bir hesapla sizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • »fi 6ö& Bir hamam resminden çıkan mesele Gölcük orta okulu resim hocası talebelerine bir hamam resmi yapmalarını söylüyor.Bazı aile reisleri böyle bir süjeyi,nedense ahlaka mugayir buluyor,itiraz ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • HAZRET!fHUHANMJlEDiR fypn *SAMH Mâni TAM HAYATI "Yarabbi senin şanını,senin kudretini takdir etmiyen zavallılara acırım,TEFRİKA No:124 Ey Mekkeliler,yaklaşın ileri gelin ve beni dinleyin,Abduialhın oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • 1000 ALTIN Kazanmak şansını 8 Mayıstan Evvel denemelisinizv Bu keşidede her 100 Liraya BİR KUR'A NUMARASI VERİLECEKTİR.Hesap Açtırmakta Acele Ediniz BKEflNIK Yeni Postohone Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • Bir sergi YENILER'in yirminci sergisine fotoğraf ve heykel de katılmış bulunuyor,simler işte şualar:Ferruh Başağa,Kemal Artım,Limasollu Naci,Nuri iyem,P.Platonitlis,Ka«ıp Gökcan.Davetiyelerde bunlar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.05.1952
  • Telefon nerede?dedim.Gösterdi.Odanın bir köşesinde küçük bir masa üzerinde duruyormuş.Mösyö Chambers biraz evvel konuştuklarımızı unutmamanızı tekrar rica edeceğim.Cevap vermeden numarayı çevirdim.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.05.1952
  • Osman Bin Af fanın Islama gelişi enteresandı Hazreti Mu h amme d Osmana:"Haktaaiâ seni cennete davet ediyor,gel kabul Hazreti Osman'ın babası Arfarı,Ebülâs bin Ümeyye bin Abd Şems bin Abd Menafin oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.05.1952
  • Unda Clıurch adlı bir ingiliz artisti «Bu gömleğin adı nedir?isimli bir piyesle bttyük bir şöhret kazanmıştır.Eser son elli yıl içinde kombinezon ve gö inlesin ne derece terakki ettiği anlatmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.05.1952
  • Kupa ilk defa iki kere arka arkaya kazanıldı Kral kupasını kazanan w Castle ınited takımı New Castle ınited takımı futbolcuları büyük bir tezahüratla karşılanarak alkışlanıyor Londıa 4 Hususi)İngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1952
  • Dünkü Maçların Tenkidi TAMAM Sulhi GARAN Dünkü karşılaşmaların önemlisi şüphe yok ki Beşıktan Vefa müsabakası idi.Siyah Beyazlıların durgun başlamaları Yeşil Beyazlıları bir müddet hare kete getirip h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1952
  • Tenisçilerimiz dün de yenildi Davis elimine olduk isviçre Türkiye millî tenis karşılaşmalarına dün de Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün Taksimdeki kortlarında devam edilmiştir.Dün yapılan çift maçında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1952
  • Dün yapılan hususi maçlar Şehrimizin gayrifedere kulüplerinin en kuvvetlilerinden Tünel spor dün iki ayrı sahada iki futbol maçı yapmıştır îlk olârâk Beylerbeyi sahasında oynanan Hasköy İdman Yurdu Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1952
  • Amatör lig maçları Dûn yapılan amatör lig maç* lârında şu neticelâr alınmıştır;Bozkurt 0 Lângâ 0 Bâğlarbaşı gelmediği için Sut,tanselim hükmen galip.Bakırköy 4 Altınordu 2 Rami 5 Küçükpazar 4 iken iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1952
  • Garbisin bir atağını kaleci Mehmet önlerkan Nusret ile Farulk II)neticeyi bekliyorlar Foto:Milliyet Sami önemli)Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yolundaki son engelide aştı!ar Vefayı da 3 1 mağlûp Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.05.1952
  • Bursa lig maçları Bursa 4 Hususî muhabirimizden telefonla)Bugün oynanan günün yegâne ikinci küme maçında Gençlerbirliği Süme-rsporu 3 1 mağlûp etmiştir.Birinci küme takımları ise berabere kalmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti 12 il I 1 M 1 1 I 1 İM 2 I 3 41 5İ B J 6[ 7 ı HHH ıı ıı 11 'â K^ 11 rn+n SOLDAN SAÖA 1 İçki çerezi lebalep iki kelime)2.Bir erkek adı:Chateauhrianıd'ın bir eserinin birinci adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • KÜNDECİ HASANIN İKİNCİ GALİBİYETİ Bu arada Kündeci Hasanla Arif pehlivanın güreşi de iyice kızışmış ve karışmıştı.Dev vücutlu iki pehlivan amansızca birbirine saldırıyor,birbirlerini yiyecek gibi hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER ^a Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalan 14.40 iskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • MİLLİYET Nüshan 15 kuruttur Abone goralti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı ayltk 22 &0 43.0.Üç aylık 12.00 24.00 Bk ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLAB!2 ve S üncü sayfanın santimi 4 T.Lilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • Lokman Hek.'nn Dr.HAFİ"!CEMAL l aniliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder İstanbul Dlvanvolu No-104 SS=
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • 386 adet sac işçi dolabı satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartname 12.5.95/tarihine kadar her gün satınalma servisinden temin edilebilir.6754)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • D"N DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edĞr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pİ.1330 Melachrino orkestrasından karışık hafif müzik Pİ.13.45 Şarkılar 14 15 Dans ve oaz müziği Pİ 14.45 Şarkılar Pİ.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • FARELER VE İNSANLAR Piyös 3 perdö 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye-koyan:Muhsin Ertugrtu Çarşamba günlerinden başka h«r akşam saat 21-de,Cuma tal«be)Pazar matinesi saat İ7-d#.Telefon:40276 KÜÇÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtn TİYATROLARI IHHMKİ Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesârl Telefon 42157 Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpantej Türkçesi Fikret Adil Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • BÜYÜK HU DÖRPUVCÛ-MUR.IM'KIKA No:224 IlW SAMANCIGİL Valide Sultan Padişahı tekrar gazaba getirmemek için elinden geleni yapıyordu Bu 1« ügimede Valde,kendini Kaldırıp odaya attı;koştu,JbrahİBSt sarıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.05.1952
  • Blr^Amerilcan jcadmjgazetecijmnjddjası Kore halli icap eden son bir dert değildir *Kore savaşının başından beri cephede bulunan* 'kadın gazeteci istikbale emniyetle bakmıyor1 Fakat neticsnîn müttefikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Cııriye yapılan teklif Nevyork.4 AP)Hepsi Nobel mükâfatı kazanmış olan dokuz ilim adamı Fransız Profesörü Fredetic Joliot Curie'ye müşte râk.bjr mektup göndererek ko münist Çinin Amerikayı Korede mikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • et fıatları bık miktar daha yükseldi Son günlerde et fiatlan yine kiloda 5 10 kuruş-yükselmiştir.Bu fiat artışının devlet müesseseleri ve bilhasl a Millî Savunma Bakanlığının yaptığı toplu mubayaalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Almanya meselesi Bas tarafı 1 incide)Almanyanın birleştirilmesini;seçimle tek bir hükümet kurul masını teklif etmişler ve aynı zamanda bu Almanyanın Allan tik Paktına veya diğer bir pak ta girmemesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Yarıda kalan bir maç Baş tarafı 1 incide)nııştı.14 üncü dakikada,Mustâfa topu Hadiye geçirdi.Hadi ofsaydda iken topu sürdü ve yakın mesafeden çektiği bir sütle takımına bir gol kazandırdı.Brezilyalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Dört köşeli yumurta Nevyork,4 Nafen)Tavuklarla senelerden beri meşguî olan Adams adında bir şahıs dört köşeli yumurta yap maya muvaffak olmuştur,Adams'm imgl ettiği makine sayesinde yuvarlak yumurtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Ârnoldun mühim beyanatı Baş tarafı 1 incide)1 Amerikanın Türkiyeye sarf I ettiği beher dolara mukabil,üç dolarlık emniyet sağladığını be lirttim.Kısaca,intıblarım m üs bet ve ferahlık vericidir,ASKÇRÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Genel mmmm ı w Müdürlüğünden:1 Konya iline bağlı Kadınhanı istasyonuna 47 kilometre mesafede bulunan Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde yaptırılacak iki adet yatakhane binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Ankara ili Daimi Komisyonundan ilkokullar ihtiyacı için yaptırılacak 5 tip üzerine öğrenci sırası öğretmen sınıf masası,öğretmen odası masası ve seyyar iki taraflı sınıf tahtası işi kapalı zarf usuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Türkiyeyi öpüp başımıza koyalım!{Başmakaleden devam)vesaire gibi lüks sayılmağa başlanan yiyecek ve viski gibi içeceklerin bedellerini ise,aklımızı oynatmamak için,ne siz sorun,ne biz söyliyelim.Bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Başbalcad Ankarada Bos tarafı 1 incide)kinci Başkanları.Başbakanlık müsteşarı.Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi Bakanlıklar müsteşarları Deniz Kuvvetleri Komutanı,generaller,bakanlıklar ileri gelenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Churchill ittiham ediliyor işçiler,Muhafazakâr Partinin çalışma kudretini kaybettiğini iddia ediyorlar.Londra,4 AP)EskL İşçi Hükümeti Kabinesine mensup iki Bakan bugün «b«cerik?izlik ve karışık işler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı 1 incide)^ak,Demokrat Parti başında Celâl Bayar ve diğer zevat olarak protokolda bir yer işgal ederek merasimlerde bulunacak,arasıra Mecliste kürsüye çıkarak:Hayır,hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • GALATA KÖPRÜSÜ tarih:edilecek Galata Köprü/ünün;haziran aynda tamirine başlanması ka rarlaştınlmıştir.Köprünün kal dırimları sökülerek yeniden yapılacak ve dubalarda da gereken onarmalar olacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Kiremitlikte dolaşan âşık Baş taralı 1 incide)gayet şık giyinmiş güzel bir genç görmüşlerdir.Halk hırsız zehabiyle Kemal İsmindeki genci tehdit ve taş atışiyle indirmeye çalışırken o;«Vatandaşlarım ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Bir maymun hürriyeti seçti Baş tarafı 1 incide)•serbest bırakmış ve 25 dolaı kıymetinde gayet nadir birkaç tropik balığını yemiştir.Dükkân sahibi içeri geldiği zaman maymunu salıverdiği papağanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Truman çelik Krallariyle anlaşamıyor Bas tarafı 1 incide)John Steelman şunları söyle,mistir:«İki taraf arasında an i aşma ya varılmasına imkân olmayan o kadar çok mesele vardır ki,bu vaziyet karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • İngiliz-Mısır ihtilâfı gene askıda kaldı Mısır hükümeti ihtilâfın halli için Güyeniîk Konseyiue baş vuracak Kahire 4 A.A.Dün öğle-1 den sonra çıkan gazetelerde görülen ilk tefsirlerden anlaşıldığına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Amerikanın yeni askerî yardımı 8 milyara varan yardım programından 1 milyar tasarruf isteniyor Vaşington,4 Nafen)Birleşik Amerika Senatosu Dış Mü nasebetler Komisyonu;Başkan Trumanın dost memleketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Arapların yeni bir teklifi Bas tarafı 1 incide)1 4 büyük dev i et in Arap memleketlerine askerî yardım,larda bulunması ve yapacakları yardımın da Arap ordularının kalkınması için yeter derecede olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • [ç ve dış tur ehemmiyetle İç ve dış turizm dâvamızın kalkındırılması ve süratle ge_Üşmesini temin için alâkalılar ca bazı kararlar alınmıştır.Bu arada Basm Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü turizm dâvam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.05.1952
  • Gebze Çayırovcı Teknik Bahçıvanlık Okulu Kil** Müdürlüğünden:Miktarı Muh.Fiatı Geçici Tem.Eksiltmenin Cinsi Kilo Lira Er.Sm.Lira Kr.Şekli Saati Koyun eti Dana eti 4500 3000 2 20 1 60 1170 00 Kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • t 1 Ev sahibi olmak için talihin size yaver olması biraz da elinizdedir Bu im-Kûnı hazırlayınız.¦^te^:Sft mü;w;y;Y 1 3 Haziran çekilişinde 2 EV ve 30.500 liralık ikramiye 25 Ağustos 3 EV 46.000 3 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • ZAYÎ Musevî İkinci Karma İlkokulumdan aldığım 87055 Nolu pasomu aayi ettim.Yenisini alacağımdan,eskisinin hükmü yoktur.5 inci mıf 838 Ventura Kohen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Ritanın yeni filmi Romantik bir aşk faciası olacak Rita uüzel değildir amma fiarbcı fırtınasından sonra dünyanın en fazla cinsî cazibesine sahip kadını olurak tanınmıştır Bir müddet önce Rita Haywoıth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden 1 işletmemizin Aladağ bölgesi Karacasu istif yerinde rnevcüt 2713 adede denk 832.83b M3;Çam Sanayi odunu 20 parti halinde 29.4.1952 tarihînden itibaren 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 952-953 senelerinde fabrikamıza gelecek tahminen 8000 ton kömürün motörden kamyona tabiiye ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Neşriyat HANIMELİ:Her evin küçüğün den büyüğüne,bayanından bayına kadar hepsini ilgilendiren yazı,fıkra,resim,karikatür hikâye bilmece,şiir gibi yazılar zarif sade ve güzel elbiseler,bahar aylarında,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA' ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Muayyen zamanlardaki 1 sancılara karşı.J ĞRiiP son derece faydalıdır!1 C te*' ae 1 V GRiPiN Baş,diş,adale,«İn ir ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • Kocaeli Arifiye Köy Enstitüsü Müdürlüğünden CİNSÎ Miktarı Kilo Tahmin Fiatı Kr.S.Tutarı Lira K İlk T Lira K Eksiltme şekli ve ihale gün ve saati Ekmeklik un 84/86 Ra.120000 41 49200 3690 Kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.05.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen AsEcerî Kıtali ilânları 15 ton fiyonk makarna acık eksiltme ile satın alınacaktır.Bedeli 9750 lira olup geçici teminatı 731,25 liradır.Eksiltme si 20/5/1952 sah günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8