Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Kibrit fiatları yükselecek mi?Kibritin Tekelden ayrılmasını derpiş eden kanunun kibrit,fiatlarında hafif bir yükselme ye ınebep olacağı söylenmekte,dir.Bazı firmalar dış memleketlerden kibrit sipariş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Karaköydeki seyrüsefer keşmekeşi devam ediyor Aylarca önce buraya konan ışıklı kulelerin kullanılmaması hayretle karşılanıyor Aylardır kullanılmayan Karıvköydeki ışık kuleleri İkinci Cihan Harbinin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • DÖRT AVRUPA GÜZELİ ŞEHRİMİZE GELDİ Dört Avrupa güzeli dün uçakla şehrimize gelmiştir.Besimde soldan sağa)Danimarka güzeli Elıııor Vedel,Paris güzeli Yuha nna Allard,Riviyera güzeli Cin-isline de Lux v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • izmir D.P.il idare kurulunda değişiklik Demokrat Parti izmir teşkilatındaki ihtilaflı meseleler halledildi İzmir 2 Milliyet)İzmir De-de tetkik etmek için genel kumokrat Parti teşkilâtında)vuku rul sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Kore değiştirme birliğimizin hareketi İzmir,2 T.H.A.Haber al dığımıza göre,bu ay içinde Ko reye hareketi evvelce kararlagtınlmış olan ilk kafilenin hare iketi haziran ayına tehir edilmiştir.Diğer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Menderes dünkü basın toplantısında beyanatta bulunurken Resmî Tebliğ Atina 2 A.A.Türk devlet adamlarının Yunanistanı ziyareti münasebetiyle bu ziyaretin sona erdiği bugün,şu resmî tebliğ neşredilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Tekzip edilen bir haber o Gl.II.Emir Erkilet'in M.P.ne gireceği tamamen asılsız Dünkü İstanbul' gazetelerinin bazılarında emekli general H.Emir Erkilet,Rauf Orbaym ve diğer bazı emekli generallerin to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Lise ve orta okullarda ders kesimi 31 mayıs cumartesi günü dersler kesiliyor Ankara 2 Milliyet)Ortaokul ve liselerde 31 mayıs cumartesi günü tedrisata son verilecektir.Ortaokullarda yaz dönemi imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Garip bir müracaat o-Bir hukukgu 161 inol madde dolayısiyle Birleşmiş Milletlere müracaat etti Ankara,2 Milliyet)Ceza Kanununun 161 inci maddesine aykırı harekette bulunduğu iddiasiyle hakkında tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • 14 Mayıs gününe hazırlık D.Partinin iktidara geçişinin üçüncü yılı törenle kutlanacak Ankara,2 Milliyet)Demokrat Partinin iktidara gelişinin 3 üncü yıidör nümü olan 14 mayısın yak laşması hasebiyle D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Nihayet ayaklanarak deviren millet!Bu,bir Demokrat çekleşmesi şimdi muvaffak Parti zaferi değil,Atatürk'ün gericin yıllarla uğraştığı,nihayet olan milletin kendi öz zaferi idi.200-Âtatürkten sonra sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Emir erleri kanunu o-Tasarı dün Mecliste müzakere edildi Ankara,2 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Ce^âl Yardımcının bag,ikanlığında toplanmıştır.İlk olarak Adalet Bakanı Itüknettin aNsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • R.Dorr bu sabah Parise gidiyor t c* vfm Dört yıldır karşılıklı güvenlik teşkilâtı Türkiye idareciliği vazifesini muvaffakiyetle yapan orta elçi Russell Dorr bu sabah Paris teki vazifesine başlamak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • •t/^t^k 'thıiutUH 3xBD Q*&J Bugün şehrimizde hara;acık geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.IsiPl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1952
  • Atina müzakereleri sona erdi Heyetimiz bugün Istanbula geliyor İki memleketi alâkadar eden bütün meselelerde tam bir görüş birliği temin edildi Menderes ve Venîzelos dün birer basın toplantısı yaparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • POLİSTE fa Balatta bir eroin fabrikasını meydana çıkaran komiser muavini ibrahim Savaş,polis Ziya Kartal ve Mekki Çekikâyın birer maâ.ş nisbetinde ikramiye ile tal tifine karar verilmiştirit Kocamusta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • İmtihan günleri Orta öğretim müesseselerinin imtihan günleri belli oldu Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim müesseseleri-nin imtihan günlerini ve ders kesimi tâyinini tesbit etmiş,durum alâkalılara bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • TEKELLE BİR AMERtKAN FİRMASI ARASINDAKİ İHTİLÂF Bir müddet evvel Maltepede inşasına başlanan fakat bitmeden durdurulan sigara fabrikasının ihalesini üzerine alan Amerikan firması ile Tekel Ba kanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • BİRER DERECE TERFİ EDEN ÖĞRETMENLER Millî Eğitim Müdürlüğü,bir kısım lise ve ortaokul öğret menlerinin aylıklarını birer derece artırmıştır.Aylıkları birer derece yükseltilen öğret:menler şunlardır:Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • CAFEK KÜHMER'tN YEKIX IAİİ KONFERANS istanbul Üniversiteli Talebe Birliğinin hazırladığı seri konferanslardan biri,bugün saat 14.30 da Cafer Kıruner tarafın dan «Türkçülük ve dünya durumu ve gençliğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • MÜSAMERE Kâtip Çelebi İkinci İlkokulu öğrencileri,bugün saat 15 te,okulun konferans salonunda bir müsamere vereceklerdir ÇAY Nişantaşı Kız Enstitüsü yıllık t,âmşma çayı 10 mayıs cumar tesi günü Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • HALKIN SESİ Vapur dumanlarından şikayet ediliyor Bostancıda son tramvay durağında Işık Bakkaloglu yazıyor;«îki gün evvel vapura yetişmek üzere süratle Köprüden geçiyordum:Boğaz vapurlarından ikisi har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • ŞEHİR TİYATROSUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK Belediyenin Şehir Tiyatrosu için bir rejisör aradığı ve bu işe yirmi kadar ecnebi rejisör talip bulunduğu bilinmektedir.Yalnız bu rejisörler çok ağır şartlar il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • Bir günde beş kanlı hâdise cereyan etti Sabıkalı bir katil,bir hiç yüzünden arkadaşını bıçakla ağır surette yaraladı Son yirmi dört saat içinde şehrin muhtelif semtlerinde beş kanlı hâdise olmuştur.Sâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • MEYVE HALİNDE TAŞIMA VE BOŞALTMA Sebze ve Meyva Halinde sim diye kadar Belediye tarafın dan idare edilen tasıma ve boşaltma işlerinin bir müteahhide verilerek onun tarafından yürütülmesine karar veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • BİR TAYİN Bir müddetten beri Belediye Neşriyat ve İstatistik İşleri Müdürlüğünü vekâleten ve mu vaffakıyetle idare etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız dan Rakım Ziyaoğlu,bu vazifeye asîi olarak tayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • ELEKTRİK İDARESİNİN BİR KARARI Bazı müessese sahipler1 son günlerde FJuoresant tâbir cdi.İen ampullere rağbet göstermekte ve müa seselerine gözü daha az yoriucu bir ışık veren bu tesijlerden yaptırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • Çirkin bir hâdise Üç zorba genç,bir kızı kaçırmaya teşebbüs etti Evvelki gece Sariye ide çirkin ve cüretkârâne bir hâdise olmuş tur.Tafsilâtı şöyledir;Galata semtinde ikamet eden şoför Abbas Kalyoncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • SANAİİ VE İŞ YERLERİNİN SAYIMI İstatistik Genel Müdürlüğünün neşrettiği son bir istatistiğe güre,1950 yılı sanayi ve iğ v erleri sayımının ilk neticeleri alınmıştır.Bu duruma göre,memleketimizde 79210
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • BİR KADİRŞİNASLIK MeiKez Bankası tarafından Meeidiyeköyünde inşa edilen Merban mahallesinin cadde ve sokaklarına isim konulmuştur,Yeni isimler Kore şehitlerinin hâtıralarım yaşatacak tarzdadır 1 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ-LERİ DÜN BİR TOPLANTI YAPTILAR İlk tedrisat müfettişleri,dün saat 14 de Millî Eğitim Müdürlüğünde bir toplandı yapmışlar dır.Toplantıda köy okullarının onarım ihtiyaçlarının tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • AMERİKALILAR TARAFIN-DAN' SATIN ALINAN TÜTÜNLER Memleketimizden en çok tütün almakla tanının jş Amerikan Tabacco Şirketi Llûdürü Mr.Bahçelis yeniden tütün mu bayaasmda bulunmuştur.Bu defa libresi 57 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • mtfm MU mı ı MAKALE Tanzimat'la ilk meşrutiyet arasındaki demokrasi hamlesi İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda ilk Meşrutiyetin Türk hâkimiyyetine karşı Osman'ı câmiasındaki anâsırın cephe almasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • Kalcımışta kurulmasına karar verilen yeni mahalle Emlâk Kredi Bankası Kalamış ta kendisine ait geniş iarâzide blok tarzında apartmanlar inşa ederek yeni bir mahalle kurmağa karar vermiş ve faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • 1 1 Hic 3 8 MAYIS 20 i fjaban 1371 1952 Cumartesi Nisan 1368 VAK İT VASATİ EZANI Güneş 4.56 949 Öğle 12 11 5 03 1 İkindi 16 03 8.55 I Aksarr ı 1907 12.00 Yatsı 20 51 144 j İmsak 300 7.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • 4.KISA HABERLER Beykoz Ortaokul Okul-Aile Birliği Millî Eğitim Bakanlığına müracaatla,yeni bir ortaokul binası yapılması hususunda müsaade istemiştir.Eminönünde son hafta zarfında 882 esnaf ve müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • Geçen sene Birleşik Amerikanın San Fraasisko şehrinde müttefiklerle Japonya arasında imzalanan barış muahedesi 28 nisanda Vâşingtonda on devlet mümessillerinin hazır bulunduğu bir törenle yürürlüğe gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • BORSA Kambiyo va Esham Kapanış I Acı,x* Sterling Dolar Fr.Frang» tsviçre Belçika *tıveç Kr.Florin Liret Drahmi Eflkoudes 7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 '¦pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1952
  • 1952 izmir Fuarına hazırlık Almanya ile Fuar idarecileri arasında ihtilâf çıktı İzmir,2 T.H.A.Bu seneki fuara geniş inikyasta iştirak edeceği bildirilen Almanya ile I uar ¦İdareci arasında husule ge î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Paris Belediye Başkanı Şam'da Şam,2 T.H.A)Paris Belediye Başkanı bugün Şam'a gelmiştir.Başkan,hükümetin misafiri olarak Şam'da kalacak ve Suriye'de bir tetkik yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ YENİ KADROSU Denizcilik Bankasının yeni kadrosunun tesbit edildiği söylenmektedlr.Kadro dışında kalacak memurlara İş Kanunu mucibince 15 gün evvelden birer mektup gönderilecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • VALt GÜKAY DÜN KONSER VATUARI ZİYARET ETTİ Vali Gökay dün Konservatuara giderek tetkiklerde bulunmuştur.Diğer taraftan,Mes'ut Cemil'in istifasiyle inhilâl eden ilmî kurul reisliğine vekâleten Refik Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • YENİ İMAL EDİLEN LÜKS BİRALAR Tekel Genel' Müdürlüğü tara fmdan 1 mayıstan itibaren satışa çıkarılacağı bildirilen lüks biranın bir müddet daha geriye bırakılacağı öğrenilmiştir.Yeni alınan bir karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Peyklerde tasf iye Bulgaristan ve Çekoslovakya'da nen iş ölçüde siyasi tasfiyeler yapılacak Vaşington,2 Nafen)Sovyet Rusyanın peyklerinden bazılarında siyasî tasfiye hasırla dığı bildirilmektedir.Bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Japonyada kızıllara karşı zecrî tedbirler 1 mayıs günü çıkan hâdiseler dolayısiyle şedit tedbirler alınıyor Tokyo,2 Nafen)Dün cereyan eden kanlı karışıklıkları müteakip bu sabah fevkalâde bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Kuru üzüm ihracımız ingiltere bizden daha fazla kuru üzüm almak istiyor Londra 2 Nafen)Avam Kamarasında ve sonra da tngiliz basınında cereyan eden müzakereler Türkiyenin kuru üzümleri üzerine dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • balyada seçimler Belediye seçimlerinde komünistlerin gene hezimete uğrayacağı sanılıyor Roma 2 Nafen)Bu ayın sonlarına doğru İtalyada yapılacak olan belediye seçimleri ile ilgili kampanyanın şiddetlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Fetlıiyede krom damarları bulundu Fethiye,2 T.H.A)Bir müddetten beri ilçemizin Nif köyü sınırları içinde çeşitli ma den araştırmalarında bulunan iki vatandaş nihayet araştır malar sonunda muvaffakiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Vermont eyaletinin Ayan üyesi George Aiken dün Ayan Meclisi Tlanm Komisyonunda beyanatta bulunarak «Birleşik Amerika hü kûmeti'mce şubat 1951 de muazzam miktarda uzun elya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİ fan** SAM/H KATIZ TAMU Gece oldu.Etrafta müslüman ordugâhının ateşleri yanmıya,ortalık aydınlanmaya başladı TEFRİKA No:122 Kabe,Allahm hakikî evi değil,bizim ona yaklaşmamız için ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yenilik yayınları Elimde zarif,temiz ve ince bir anlayışla basılmış bir kitap var.Adı ŞtÎRtN İLKELERİ,basıldığı yer YENİLİK BASIMEVİ Üzerinde YENİLİK YAYINLARI ndan olduğu bildiriliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Mösyö Chambers çok güzel ve çok sevdiğim üç çocuk babasıyım.Her çareye bas vurarak bu mesele etrafında onları müteessir edecek neşriyat yapılmasının önüne geçmek istiyorum.Bana gelince böyle bir vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • Siyasî icmal Aikrop harbi masalı Bu masal üzerinde ne kadar da çalışmışlardı!Moskova radyosu her dildeki neşriyatında yarı münevverleri değil cahil müzikten de kahkaha ile güldürecek iddialar ortaya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1952
  • 6öm İmtihanlar yaklaşırken Bir Lise talebesi bize gönderdiği mektupta imtihanlardan yana yakıla şikâyet ederek «Buna ne lüzum var?öğretmenlerimiz,direktörümüz,sınıf geçecek kadar çalışıp çalışmadığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,istanbul Üniversitesi talebelerini kabul etmiştirt\Başbakan Menderes ve Dış işleri Bakanı Köprülü,Atina ziyaretlerinin son ninninde.3 Yunan Başbakanı Plastiras hasta yatağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1952
  • Almuuyariın en meşhur fotoğrafçısı olarak tanınan Herr Sara Lcvıin'in şimdiye kadar çekmiş olduğu kadın rejimleri Viyana'da,Avusturya Sanat Nezareti adına estetik profesörlerinden müteşekkil bir jüri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1952
  • HERGUN TARİHTEN M&RAKL1 BİR VAK'A roma hükümeti müzayede ile satılmıştı.Ağniyadan Didius,arttırmaya konan Ro a İmparatorluğunu en çok pey sürerek kazanmışta.Fakat,sonra en çok zulüm görerek öldürUlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1952
  • ıngi iz Maratoncusu:Holden ingiliz atletlerinin en tanınmış şimali:1nidan biri olan maratoncu Holden 1952 Olimpiyatlarına hazırlanmaktadır.Yukarda Holden'i jalmayak yaptığı bir koşu esnasında görüyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Corinthians takımı Ankarada İki maç yapmak üzere Ankaraya giden Corinthianr,takımı bugün Ankara karmasiyle,pazar günü de amatör millî takim namzetleriyle oynıyacıktır.Ankara karmnsına şu oyuncuiâr çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Kırkpınar güreşleri başlıyor Tarihî Kırkpınar güreşleri,nin hazırlıkları hararetle devam etmektedir.Güreşler bu yıl 16 mayıs öğleden sonra başlayıp 18 mayıs akşamı sona ere çektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Defterdar Es keserde 2-0 ga ip geldi 1 MayJ-j Bahar Bayramı dola yısiyle Eskişehire giden Defter dar takımı Şeker Fabrikasını 2 O mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Bu hafta yapılacak amatör lig maçları ŞEREF STADINDA 10.00 Şişli Feriköy Dr.T.özcrengin,M.Türün,H.Gümüşata)12.00 Büyükdere D.şafaka M.Tarıman,M.ürün,S.Gizligöz 14.00 Adai.ır Selimiye S.Varol,I.Uygur,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Ankara kulüpleri arasında transfer faaliyeti başladı Önümüzdeki temmuz ayında büyük bir transfer faaliyetine başlayacağı haber verilen istanbul profesyonel lig takımlarından Beşiktaş,Galatasaray ve Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • PERDE ARKASI Futbol Merkez Hakem Komitesinin yabancı ha kem eelbedilmemesinc dair karar alması üzerine;her halde suları bulandırıp bulanık suda balık avına çıkmak isteyen Futbol Federasyonu Umumî Kâti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Almanyada beynelmilel bir boks müsabakası yapılacak Bonn,2 T.H.A)Bu ay içinde Batı Almanyada,beynelmilel ölçüde bir boks müsabakası yapılacaktır.Bu müsabakaya,ingiltere,Fransa,italya,Mısır;Belçika;Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Profesyonel kümenin beşinci haftasında u£ün G.Fenerle Beykoz oynuyor Her iki maçın da heyecanlı ve zevkli geçmesi en kuvvetli ihtimaldir îstanbulspoıla Galatasara.vın bundan welki yaptıkları maçtan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • Kore savaş birliğinden gelen toprak Kore Savaş Birliğimizden assubay üsçavuş Ahmet Gücüyener Kore siperlerinden aldığı 19 Mayıs Gençlik Bayramın da Cumhurbaşkanına verilmek üzere Gençi'erbirliği Kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.05.1952
  • vw.^i^Vv^ f*^ğ\{«Sir ı&m*^ a Davis Kupası maçlarıma yapılacağı Taksim kortu ilo kösede isviçreli tenisçi Balestra görülmektedir.•%2U6t& Birkaç aydan beri çalışan tenisçilerimizin Davis Kupası maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • büyük «üküNtoâk zföRDÜNCÛ* MURAD/N*MmTI TEFRİKA No:222 Yazan:SAMANCIGİL Su'tan Murat ellerini oğuşturarak vezirine:"intikam alacağız,intiknm,d ive bağırdı.Bundan mühim iş mi olur,dedi,devlet ve millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 I 5 ti v 6 7 8 9 10 1 11 i 12 Hazırla/an Sadi Borak SOLDAN SAĞA 1 Gelirler;Sondaki haıfsiz şafak.2 Ankarada oturmuş olan eski bir Türk kolu;Duyurma vasıtası alizeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • Bu sırada ortaya iki kişi fırladı.Bunlar Kaptan Bedri ile Mitka idi.Koşarak Alinin yanına geldiler ve boynuna sarılıp yüzünü gözünü öpmeye,kendisini tebrik etmeye başladılar,sonra da onu ortalarına al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • KÜÇÜK farei-er VE İnsanlar Piyes 3 perdo 6 Tablo Yazan SAH.J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam scrat 21-de,Cumû talebe)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yesöri ielefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Carpante» Türkçesi Fikret Adil Telefon:4Ü409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • Lokman Hek'nn Dr HAFI2 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bajka her gun sabah gaat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • m Tarihî Bergama anfisinin uzaktan görü nüsü.Asırları dile getiren tarihî Bergama kermesi 20 asırdan beri toprak altında uyuyan antik tiyatro kermeste tekrar hayat buluyor Kermes 1945 yılında Bergamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 «1.00 Altı aylık 22 bl)43.10 Üç ayLk 12.00 24 00 Bir ayük 4 &0 9.00 İLAN FÎATLAB!I re t üncü sayfanın santimi 4 T.Lfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.30 Şarkılar 13.45 Radyo salon orkestrası İdare eden:Semih Argeşo 14.15 Amatör fasıl heyetleri 14.45 İki piyano ile melodiler Çalanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • izmir D.P.il idare kurulu Ba« tarafı 1 incide)rinden Yusuf Aysal,Hüseyin 11hen ve Fikri Apaydından müteşekkil heyet çalışmalarını bitirrniçtir.Bu münasebetle heyet bu gün bir basın toplantısı tertip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Resmî tebliğ Bat tarafı 1 incide)hususunda da mutabık kalmışlardır.Nihayet bu çStin gayretlere aynı azimli zihmiyet dairesinde devam şartiyle iki milletin istikbali mâkul bir iyimserlikle müşahede etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Amerikada çelik işçilerinin grevi bitti Bugün Beyaz Sarayda çelik sendikaları başkanları ile toplantı yapılacak Pittsburg 2 AP)Birleşik Çelik İşçileri Federasyonu Başikanı Mr.Murray yârın Beyaz Sarayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • 386 adet sac işçi dolabı satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartname 12.5.95/tarihine kadar her gün satmalına servisinden temin edilebilir.6754)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Panayır ilânı Karacabey Belediyesinden:1 Damızlık ve kasap'ik hayvanları ile şöhret bulan Karacabey ilçesi «ilk bıhar» hayvan ve eşya panayırı 26 mayıs 1952 pazartesi günü Kocagöz mevkiinde açılacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • YÜZE YAKIN SABIKASI OLAN YANKESİCİLER Kadıköyde Andelip Esat sokağmda oturan Akif Hünnaplar adında bir ciğercinin Kadıkoy tramvayında yei'ek cebi jiletle kesilmek suretiyle 1700 lirası çalınmıştır.Yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Garip bir müracaat Bas tarafı 1 incide)madde ile askerî siyasî mahkemeye münhasıran C.H.P.li,M.P.li veya partisiz vatandaşların sevkedildiğini fakat D.Plilerin mahkemeye verilmediğini açıklamıştır.Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Karaköydeki seyrüsefer B taralı 1 incide)göre ayarlanmakta ve otomatik olarak hem yaya vatandaşlara;hem de nakil vasıtalarına tıkanıklığa mîıhal bırakmıyacak bir surette yol 'vermektedir.Ayrıca,ışıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Russell Dorr bugün şehrimizden ayrılıyor Marshall idarecisi dün bu münasebetle basın ve bir veda toplantısı yaptı Dört yıldânbcri memleketimizde Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Türkiye lora Heyeti Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Korede mütareke umıdı Dünkü mühim mütareke toplantısı da akamete uğradı Munsarı Kore)2 AP)Komünistler bu gün,mütarekenin akdine mâni olan son üç mesele hakkında müttefiklerin mutavassıt tekliflerini r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Emir erleri kanunu Baş tarafı 1 incide)met erleri yalnız fiiıî hizmette bulunan subaylaıa verileceeği yazılmaktadır.Ancak hangi bir liklerin ki'ta sayılacağı tâyin edilmemiş ve bu tâyin işi Ğenei'kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • İstanbul Defterdarlığı Millî Emlâk Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Derneğinden Derneğimizin Umumî-Heyet toplantısı tüzüğün 1 üneü madde* d uyarınca 29/12/1951 cumartesi günü ekseriyet olmadığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Heyetimiz bugün istanbula geliyor Baş tarafı 1 incide)ne konması temellerinin mevcudiyetini gösterir.Müşahhas meselelere temas dahi etmeden sadece bu müşahede dahi büyük bir mâna ifade eder.Bu umumî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Tunus Fransız ihtilâfı Dün Arap ve Asya devletleri bir toplantı akdettiler Nevyork,2 A.A.Birleşmiş Milletler âzasından Asya,Afrika,Güney ve Orta Amerikaya mensup 29 devlet temsilcisi Tunus meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı 1 incide)maz,yılmaz vaziyete gelmişti.Şahsı saltanat ve tahakkümden bizar olan vatandaşlar,artık her vesile ile iğbirarını açığa vurmaktaydılar.Matbuat müessesesi,büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Kibrit fiatları Baş tarafı 1 incide)lâtçıları endişeye düşürmüştür.Zira bildirildiğine göre 50 kib ritlik bir kutunun hariçte imalı 70 paraya mal olmaktadır.Ayrıca buna kutu basma üç •kuruşluk istihlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden:1 işletmemizin Aladağ bölgesi Karacasu istif yerinde ttevcut 2713 adede denk 832.836 M3;Çam Sanayi odunu 20 parti halinde 29.4.1952 tarihinden itibaren 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Ankara jandarma Satmalına Komisyonundan:Bir metresine 125 kuruş fiat tahmin edilen şartnamesiyle evsaf ve numunesine uygun 135 bin metre haki renk astarlık bez 20 mayıs 952 salı saat 15 de Ankara J.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Kapalı eksiltme İlânı İst.Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Erenköy Eız Lis^-ai 2 nci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Kesif bedeli 498387)lira 97)kuruştur.Eksiltme 23.5.952 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1952
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/68 satış Gayrimenkul satış?İbrahim Kemal Töre,Faik Töre ve Nevber Törenin istirak halinde mülkiyet olarak mutanarrıf oldukları Fatih Cer rahpaşa Keçihatun ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.05.1952
  • Dostcli Yardımlaşma Derneği Başkanlığından 24 sıra numaralı «1151 1200» makbuzumuz Buyükdere Taksim otobüsünde zayi olmuştur.Hükmü olmadığı ilân olunur,6837)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Yeni Gördes ilçesin du yaptırılacak hükümet konağı inşaatı olup keşif bedeli fiat birimleri esası üzerindeâ 180942,55)liradır.2 Eksiltme 26.5.952 tarihine rastlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Pendik,Kartal,Yakacık,ve Maitepede ikamet eden sayın abonelere I.E.T.T.isletmelerinden I 2 mayıs 1952 Cuma gününden itibaren Kartal,Ankara caddesi 102 No.daki Şubemizin elektrik işlerinizi görmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • İstanbul Sular idaresinden idaremizde çalışmak üzere iki desinatör ve iki teknisiyen alınacaktır,laliplerin 7.5.952 gününe kadar gerekli vesika ve bonservislerile müracaat etmeleri ilân olunur.6704)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Zonauldak Devlet Hâstahanesi Baştabibliâînden Hasî ananemizin 1952 yıh ihtiyaç:için muhammen bedeli 18274 lira 86 kuruş geçici teminatı 1371 lira tutarında olan muhtelif ciıi3 ilâç ve sıhhî malzeme ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • NDRMHIi ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR *v*g MÜNHAİI» İTHAlAieitt MEHMET KAVALA SAVI* ÇİFTÇİLER!Celmi?va gelecek rakipıari eratınla a*ıima üstünlüğünü muhafaıa etmiş ve eieeek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Yeni Neşriyat YOL GEÇEN HANI Reşat Enis Reşat Enis'in «Yolgeçen hanı» isimli yeni romanı Inkilâp Kita bevi tarafından yayınlanmıştır.Tuluat oyunları,meşhur aksesuvariar.bar kızları,umumhane sermayeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • ZAYİ—Fatih Belediye muhasebesinden almış olduğum 23 Nolu ikiz çocuk aylığı cüzdanımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Şükrüye Bilik Karâgümrük Derviş Ali Maıhailesi Müftü Sokak No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Satış ilânı Ciheti As.ce çürüğe çıkarılan 20 baş Hayvan 20 mayıs 952 salı günü Adapazarı Belediye Hayvan pazarında pazar lıkla satılacaktır.Taliplerin aynı gün saat 9 da pazar yerinde bulunmaları.6639
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • "1 DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün s3at 16 dan 20 y* kadar hastalarını kabul edâr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İs Han No.MJ/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve nııkdarı yazılı taze sebzelerle odun kapalı zarfla 22.5.952 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M.S.B.1 No.iı Sa.Al.Ko,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Baş,diş,adale,sinir,romatizma ağrılarını en k,ıso zamanda dindirir Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden 20.000 adet 200 litrelik galvanizli bidon ile 10.000 adet 20 litrelik yassı cerikens satın alınacaktır.Fennî ve idarî şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük Tesisat Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden 952-953 senelerinde fabrikamıza gelecek tahminen 8000 ton kömürün motorden kamyona tahliye ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • RfKLÂM BÜROSU TÜRK PHILIPS Ltd.Şti.Goiofo,Frank Han 3 inci kat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.05.1952
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:1 Konya iline bağlı Kadınhanı istasyonuna 47 kilometre mesafede bulunan Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde yap» tırılacak iki adet yatakhane binası inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan