Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • •t/Mk^uuMmm,Bugün şehrimizde hava az bu-1 lutlu geçecek,hava sıcaklığı bir 1 az azalacaktır.¦5^**;w 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • 200 ırkdaşımızın Ruslara tesliminin hikâyesi "Bizleri siz öldürünüz;ölülerimiz kendi öz kardeş toprağında kalsın.Bizi kızıl VIoskofa teslim etmeyiniz,diye feryat eden 200 ırkdaşımız,kızıl cehennemde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Cemiyetler kanununun tadil tasarısı dün müzakere edildi Cemiyetlerin gayelerini istihdaf etmeyen gayrimenkullerln bir sene içinde satılmasını fimir olan tadil tasarısının müzakeresi sırasında Mecliste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Amerikaya kaçan dansözler Aysel Kaynak ve Ncrnıin Öziinsal isminde iki Türk dansözü Amerikaya gitmek üzere,kaçak olarak bindikleri gemide yakalanmışlar ve New Orleans limanıda tevkif edilerek bir rahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Bir Kore gazimizin nikâh töreni Yozgat Milletvekili Haşini Tatlıo&Iunuıı kızı Altunkaya Tathoğlu île Kore gazilerinden Yüzbaşı tlaşim tpek'in nikâh arı dün Orduevinde kıyılmıştır.Genç udinin şahitliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Heyetimiz Atinadakite Menderes bugün Selonige gidiyor Atinadaki askerî müzakerelerde bilhassa Trakyanın müdafaası üzerinde duruluyor Yunan halkı,Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret edecek olan heyetimizi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Kızılay Genel Kurulu toplandı Kızılay genel kurulunun senelik toplantısı dün Ankara'da yapı Imıştır.Resimde Başbakan ve kili ve Sağlık Bakanı Dr.Ekrem Ilayri Üstündağ açış nutkuna söylerken görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Truman,GI.Ridgway'i başkomutan tayin etti IG)Gruenther,Kurmay Başkanlığında kalacak.GI.Mark Clark la Uzak Doğ^ı Başkomutanlığına getiriliyor Vaşington 28 AP)General Mathew Ridgway bugün General Eisenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Orta Anadoluda bereketli yağmurlar Kuraklık tehlikesi atlatıldı Orta Anadoluda iki gündür yağan yağmurlarla kuraklık tehlikesi atlatıldı Ankara,28 Milliyet Bugün Orta Anadolunun birçok yerlerine yağmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Mikrop harbi o-Yunanlı Profesörün konferansı bü.yük alâka topladı Atina Üniversitesi Rektörü Profesör Mautofis Şehrimizde misafir bulunan Atina Üniversitesi Rektörü Profesör Moutoufis dün saat 11 de İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Basketbol şampiyonası o-Milânodaki turnuvada dördüncü olduk Milano,28 AP)Dün gece italya;Türkiye;Yunanistan;Fransa;İsviçre ve Yugoslavyanın katılmış oldukları millet lerarası basketbol turnuasmda,beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Hidrojen Bombası o-Gl.Spaatz Rusların 954 te büyün stoklara sahip olacağını söyledi Vaşington.28 T.H.A.İkin ci Dünyâ Harbi sırasında Amerikan Genel Kurmay Başkanlığını İfa etmiş bulunan General Câri S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • Olga Kayafıbay bulunamıyor Bir otomobil kazası neticesinde ölen Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbay dâvasında dinlenen şahitler den yedisi hakkında kanunî muamele yapılmış ve bunlar yalan şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • petrol i görüşmesi j Iv.xU pet rollerinden alaca-I i ğmuz hisse hakkında resmi müzakerelere başlandı Bağdat,28 A.A.Irak'ın petrol gelirlerinden Türkiyeye isabet eden hisse hakkmda Türk ve Irak hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • A.'Benderlioğlu Londraya vardı Londra,28 AP)Ankara Belediye Reisi Atıf Benderlioğlu bugün uçakla Amsterdam dan buraya gelmiştir.Benderlioğlu,Belediye Reisleri Milletlerarası konferansında bulun mak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1952
  • P.T.T.gezici memurlarına verilecek prim Ankara 28 Milliyet)Tren ve vapurlarda posta nakil işleriyle vazifelendirilmiş posta gezici memurlariyle hamallara kilometre ve deniz mili hesa biyle verilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • Hie 29 NİSAN 1952 Salı Bu.16 Nisan 1368 4 Şaban 1371 VATÎT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yartn İmsak 5.92 12.11 16.92 19.03 29.45 3 07 959 5.09 8.59 12.00 143 804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • SARHOŞ BtR KADIN TLVKİF HHI 1)1 Dün Beyoğlunda Makbule adında genç bir kadın sarhoş vaziyette dolaştığı sırada,ken dişini yakalamak isteyenlere hücum etmiş ve duruma müdahale eden polis memurlarına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • POLİSTE İr Ali Korkmaz isminde bir genç kendisini Amavutköy Akıntıburnundan denize atmış,şoför Reşit İriç taraiından kur tarılmiştır.¦fc Kahveci çıraklığı yapan Recep ve Rüştü isimlerinde iki genç Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • TÜRK PARASININ KIYMETİ VE PARA SİYASETİMİZ Teknik Üniversite iktisat kürsüsü asistanlarından ikti sat doktoru Zeyyat Hatipoğlu dün saat 17 de Ticaret ve Sanayi Odasında aTürk parasının kıymeti ve para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • KUZGUXCUKLULAR BİR CAMİ YAPTIRIYORLAR Kuzguncukta 5 azınlık mabedi bulunmasına rağmen bir camiin mevcut olmadığını nazarı itibara alan Kuzguncuk-Iular bir cami yaptırmak üzere harekete geçmişlerdir Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • KONFERANS Kıymetli mütefekkirlerimiz den Cafer Seydahmet Kırımer ta rafından 29 nisan salı günü saat 17.30 da Marmara lokalinde «îde al nğdir.İdealiniz ne olmalıdır?mevzuunda bir konferans verileçekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış Sterling Dolar Frangı isviçre Fr.Belçika F/Iıveç Kr Florin Liret Drahmi Bskoudes Açılış 7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40' 0.44.80 10.01.876 9.73.90 jpaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • wu—wL.Jll.tJlL-i" MAKALE Tunus'un mukadder zaferi İsmail Hami DANİŞMENT Fransanın kundakçılığından doğan Tunus yangını günden güne genişleyerek alevleniyor:Son haberlere göre mektep çocukları bile ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • TABANCA ÇEKME HADİSE-LERİ SIKLAŞTI Son yirmi dört saat içinde cehrimizde sarhoşluk yüzünden iki tabanca çekme vak'ası olmuşturlsma.il Öztürk adında biri saıhcş bir vaziyette Fenorbahçede «Burun% gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • Garip bir hırsızlık Uyuyan bir kadının kolundaki altın bilezikleri çalmışlar Emniyet Müdürlüsü 2 nci Şube memurları garip bir hırsızlık hâdisesine el koymuş ve tahkikata başlamışlardır Vakanın tahsila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • FIKRA »Belediye mücade-leşinde mevzuat Belediyenin başlıca vazifelerinden biri de halk sağlığını korumak ve yine halkın maddî bakımdan aklanmamasını temin için mücadele etmektir,Kokmuş et,çürümüş meyv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • Yavru Kurtlar Yarın saat 15 de Dolmabahçe studmda bir gösteri yapılacak Memleketimiz ilkokullarında kurulan yavrukurt teşkilâtlarının faaliyetlerine hız veril mistir.Okullarda spor gösterileri,yürüyüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • Savcılık şüpheli iki ölüm hâdisesine el koydu Savcılık ve Emniyet makma,lan iki şüpheli ölüm vak'asına el koymuş ve tahkikata başlamışlardır.S3rıyerde Çayırbaşında Cami sokağında 54 numarada oturan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • KISA HABERLER İt İstanbul Üniversitesi Tale,be Birliğinin tertip ettiği «Türklük ve deaüerimiz» adlı seri konferanslardan ilki bugün naat 17.30 da Marmara lokalinde «İdeal vre idealizmi tehdit eden ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • ŞOFÖRLERİN ALINAN EH-LİYETLERİ BUGÜN İADE EDİLECEK Şehir Meclisinin verdiği karar gereğince,muhtelif suç lardan ehliyetleri abnan şoförlerin,bir defaya mahsus olmak üzere,ehliyetlerinin iadesi muvafık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • DENİZ İŞ KANUNUNA AİT TASARI Çalışma Bakanlığı tarafın dan hazırlanmış olan Deniz îş Kanunu tasarısı Gemi Adamları Sendikası tarafından tet kik edilmektedir Yeni kanuna göre Remj adamları çalıştıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • TARSUS NAPOLİDE HAVUZA ALINACAK Tarsus gemisinin normal senelik bakını zamanı geldiği hal de Denizcilik Bankasına ait havuzların müsait olmaması yüzünden revizyon yapılamamaktadır.Bu hususta Gölcükte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ ŞEHRİMİZE GELDİ Londradaki Avustralya Yük dek Komiseri Sir Thomas White dün 16.35 de uçakla Atinadan şehrimize gelmiştir.Ayın 25 inci günü Atinada yapılan Anzak günü törenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • FATİH KIZILAY ŞUBESİN-DEKİ YOLSUZLUĞUN DURUŞMASI Bundan bir müddet evvel,Fatih Kızılay şubesinde 48 bin liralık,bir suiistimal hâdisesi meydana çıkarıldığını ve sanık olarak Kızılay şubesi başkanı Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • Tophanenin dar ve rutubetli sokaklarından birine saptık hafif bir yokuş çıkıyoruz,gece" yarısını bir saat kadar geride bırakmış vaziyetteyiz.Arkadaşım izahat veriyor.Şimdi bir şey söyliyeyim mi?Yâni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • HALKIN SESİ Sokak süpürgelerinden şikâyet İsminin mahfuz kalmasın:istiyen maruf bir doktorumuz yazıyor;«Havalar kurak gittiği için sokaklarda toz kendini göstermeğe başladı Dün hayretle gördüm Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • AMERİKALI GAZETECİNİN TETKİKLERİ Şehrimizde bulunan tanın mış Amerikan gazetecilerinden Ralph Horwoord,dun saat 14 te Heybeliada Deniz Kolejini ziyaret ederek tetkiklerde bulunmuştur.Karşılıklı Güvenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1952
  • 952 yılının Belediye bütçesi tasdik edildi Dün vilâyette bir toplantı yapılarak inşa edilecek müessese ve yollar hakkında konuşuldu 1952 yılı Belediye bütçesi,dün Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Onun isim ve hüviyetini takındığım,referanslarını kullandığım için beni işe aldılar.Bu ismi muhafaza ettim ve eski ismimi de tamamiyle unuttum.Sandalyamı ona yaklaştırdım,eiimde tuttuğum tabanca ile o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Galatasaray-Beykoz Beşiktoş-Fenerbahçe I g maçları biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Poşkanlığından Lig maçlarının dördüncü haftası olan G.Saray Beykoz,Beşiktaş Fenerbahçe maçları 1/Mayıs/952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • f TÜRKİYE İMAR BANKAS!Kuruluşu 1928 Yeni Postane arkası,Aşirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • ÜÇ AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ Oto tamirhanesi açmaıc iç Ortaköy Nahiye Müdürlüğü:de:lüzumlu muameieyi tak eden tslâm adında biri di*,muamelesinin geç yapıldığı diasiyle Nahiye Müdürüne hr karet etmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • ASKERÎ NAKLİYATTA KULLANILAN VAPURLA1 Bir nisandan beri devam den askeri nakliyat sona erm bulunduğundan bu işe tahs olunan Çorum,izmir ve Dumlupınar vapurları çal tıkları hatlarda servise konu muşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Katyn Ormanı faciası tahkikatı devam ediyor 1940 yılında vuku bulan Katyn katliâmı meselesini tahkik etmekte olan Birleşik Amerika Kongre Komitesi son iki hafta zarfında burada Londradaki şa hitleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • HAZRETi MUHAMMEDİN fyfytn*SAMÎH KATIZ TANW |f Cafer,bir elinde sancak,diğer elinde kalkan Bizanslılarla kahramanca döğüşüyordu TEFRİKA No:118 Bu kanlı çarpışmalarda Müa lümanların kılıçları parlıyor f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Italyada Faşizm 50 bine yakın faşist dün Komada muazzam bir miting yaptılar Roma,28 AP)Bugün;müttefiklerin Mussolini'yı devirmelerinden beri görülmemiş vüs'atte bir mitingde;50.ÜU0 Faşizm taraftarı Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Mussolini nihayet mezara kavuşuyor Londra,28 Nafen)Roma dan gelen haberlere göre;ypdi «neden beri kemikleri bir mezardan bir mezara dolaştırılmış olan Mussolini için büyük bir cenaze töreni hazırlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Irana askerî vardım Mısırdan sonra İrandan da İyi haberler gelmeğe başladı.Birkaç gün evvel petrol satışı işinde takdir hatâları yapıldığını Kabul eden Başbakan Musadvlık,bu konuşmasında eski sert ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • KANDİLLİDE BİR KÖŞK YANDI Kandillide iskele caddesinde Canpet adında bir Fransız kon tana ait olan 43/1 numaralı köşkte yangın çıkmış,zemin kat hariç binanın 2 katı tamamen yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • TEŞEKKÜR Müptelâ olduğum Glomirulo Nephrite ve tansiyon hastalığını azam!gayret ve itina ile tedavi eden îşçi Sigortalan Nişantaşı Hastahanesi Dahiliye Mütehassısı Dr.Bây Orhan Sonusa ve gece gündüz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • TEŞEKKÜR 21 Nisan 1952 tarihinden 2 Mayıs J95'-tarihine kadar müddetle satışa arzedilmiş olan Bankamız üçüncü tertip tahvilleri bundan evvelki tahvillerinizde olduğu gibi tasarruf erbabının geniş rağb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Japon barış antlaşması um m» W I" dun yürürlüğe girdi Antlaşma,1951 eylülünde Sanfransiskoda 47 devlet tarafından imzalanmıştı Nevyork,28 Nafen)Geçen senenin eylül ayında San Francisco'da Japonya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Çarpışan gem iler İki Amerikan han» gemisi çarpıştı ve biri derhal battı Vaşington;28 Nafen)Biı leşik Amerika Bahriye Bakanlığından bugün açıklandığına göre,gece manevraları esnasın da 27.000 tonluk W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Gazeteciler ko n gresi Berlinde yapılan toplantıya komünist delegeler katılmadı Berlin,28 Nafen)Hür Gazeteciler Federasyonu tarafından burada tertiplenen kon greye komünist memleketler delege gönderme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika radyosunun,1 Mayı.gününde Rusya yayınlarında 6 Rus şarkısını çalacağı bil dirilmektedir.Bu şarkılar,son yıl lar zarfında Rusyada insanın ıstırap çektiği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • Yeni bir rekor îzmirdö yapılan Ateltizm müsabakasında Aydın atletlerinden Ünal Uyguç 33 dakika 3 saniye 4—10 salise ile 5000 metre Türkiye yürüyüş rekorunu kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1952
  • 4p Göm Pazar günü eczahane ararken Birkaç gün evvel «Hûlkın Sesi» sütunlarımızda çıkan bir mektupta pazar günleri nöbetçi eczahaneleri bulmak hemen de imkânesız olduğu izah ediliyordu.Okuyucumu-I zun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.04.1952
  • &H Sevimli Fransız artisti Sîmone Silva,İngiliz artisti Steward Grancerin «The Robe» adlı filmini seyrederken pok fazla heyecanlanmış ve baygın bir halde hastahaneye kaldırılmıştır.Garip bir tesadüf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Anasiyle evlenen hükümdar Edip'in maceraları Edip,karısının anası olduğunu öğrenince,elleriyle gözlerini çıkarttı,yabancı ellere göçtü;dilenerek öldü Eski zamanlarda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1952
  • Şehrimize Dusseldorff ve Munich'den «elen Alman tecik ri dün Vilâyete uide-Vali ve Belediye Başkanı-Eftisseldorff Belediye Başın gönderdiği tunc bir a mesajı tevdi etmişler H Başbakan Adnan Menderesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.04.1952
  • Fransız bisikletçileri impiyada hazırlanıyor Fransız Bisiklet Federasyonu ileri gelenlerinin söylediklerine göre.1952 Helsinki Olimpiyatlaırında Fıânsâ gene birçok iyi dereceler alacaktır.1948 Olimpiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1952
  • f xy TVİ-ÖfiffiCSSK Güreşçilerimizin muvaffak iyetleri Eskişehir Demirspor Kulübü güreş takımının Almanyâdaki seyahati parlak bir Ibaşarı kazanmıştır.Muhtelif şehirlerde müsabakalar yapan güreşçiler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1952
  • Amerikada yüzmenin yeni ümidi Kelebek stili yüzmede John Davies,son günlerde,Princeton Üniversitesinden Bob Brawner'e nazaran bir üstün,lük sağlamış a da Olimpiyatlarda Amerikanın ümidi Braw nerdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1952
  • ursa Futbol Ajanı ile nteresan bir rassa Rüknettin Akbulut:Valimizin yakın aîâkasiyle Bursa,ismini her branşta duyuracaktır,diyor Bursada spor Caahyeti çeşit lidir.Lâkin her yerde o'duşu gibi en canlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1952
  • 3-4-5 mayısta İsviçreli tenisçilerle karşılaşıyoruz Kupasında karşı karşıy Bu müsabakalarda îsvicreyi yenersek ikinci turda Arjantin ile oynayacağız Davis kupasının birinci tur karşılaşması için 3;1;5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1952
  • Bir futbol hakeminin açık mektubu Futbol Hakem Kulübü Murakıbı Ruşen Ermandan Futbol Hakem Kulübü Başkanı Kemal RLfata yazılmış olan aşağıdaki mek tubu aldık.Aynen neşrediyoruz «Futbol Hakem Kulübümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1952
  • A.Mairano basketbol maçları bitti Müânoda yapılan Mariano kupası basketbol turnu anında Türk millî takımı İtalyanlara 32 47 mağlûp olmuştur.On beş sayı farkla yenildiğimiz bu ma Çin ilk devresinde tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • RA D YO istanbul re d/osu 1257 Açılış ve progıam 13.00 Haberler 13,15 Türküler Pl)13,30 Fredje Baltafdan Valse Musettû'ler Pl)13,45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl)14,45 Şarkılar Pl)15.00 Kapanış.18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER mrwm-rı-W Trenler Gidecekler:7.20 Adâpazctn 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Eksprel 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • tSLÂAI DEMOKRAT PARTİSİ HAKKINDAKİ KARAR îslânı Demokrat Partisinin faaliyetinin muvakkaten men'i ne dair Sulh Ceza Yargıçlığı iıın verdiği kararın,2 nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bozulduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • 1 23456789 10 ti 12 Hazırlayan Sadi Borak ¦OLDAN SAO A 1 Bugünlerde yıldızı sönük bir takım.2 Bir Peygamber;Barsak;Bir harfli,okunuşu.3 Vazife;Musallal olan,4 Aktörün vazifeli.Bir erkek adı;Bir mabut.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • TEFRİKA No:70 Gülle Hüseyin ustaca oyunlan île halkın takdirini kazanmış bir pehlivandı Bu sırada Aliyi tanıyanlar da nihayet kendisni görmüş ve tam mânasryle hayret ve şaşkınlığa kapılarak onlar da ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • Küçük çocuklar her şeyden ziyade ana ve baba ilıti v.amma muhtaçtırlar Gene an ma w öğütler:Yavrunuzun i yemesi nasıl sağlanır?Yemek yemek istemeyen çocuğa asla cebir kullanmayın Yemeğinden zevk almas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • DENİZİN RANDE VU VEREN BOYACI Büyükadada Firuz sokanın da 5 numaralı dükkânda boya cılık yapan 55 yaşındaki Ham parsum Terzioğlu,iki günde!beri ortadan kaybolmuştur.K rısı Zuhuri'ye hitaben dükkâ nına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLAR Saat 21 de Dram Kısmı SERSERİ Yazan Mahmut Yes&ri Telefon 42157 o-Komedi Kısmı HAYDUTLAR ARASINDA Yazan:L Crossve E.C.Oarpante Türkçesi Fikret Adil Telefon:40409 Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • SA FARELER VE İNSANLAR Piy6s 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinböck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • ZİRAÎ YILA AİT TAHMİNLER İstatistik Genel Müdürlüğünün yayınladığı bir rapora göre,195i yılı ziraî istihsal tahmini şöyledir;ekiliş,hububat,8.804.700 hektar,bakliyat" 260.500 hektar,hayvan yemi 481:60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1952
  • t Bimı UÖRDÜM TEFRİKA No:218 Yazan:SAMANCIGtL Denize fırlatılan cesetlerin feryadı ufuklarda derin yaralar açıyordu Az scnra kamaralardan güverteye doğru bir kaynaşma yayılmaca başladı.Ağızlardan yalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • 7 ayaklı oğlak Mût,28 Tübaj)Şehrini1'zde hilkat garibesi bir oğlak doğmuştur.Bu tabiat garibesi 7 ayaklı olup ayaklarının 2 ön de 2 si karnında 2 arka ayağı hizasında ve diğeri kuyruk alt nda bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Almanya j a kaçmak isteyen iki genç îzmir,28 T.II.A.İki ma ceraperest genç,yabancı bir vapurla yurt dışına kaçarlarken yakalanmışlai'dir.Aslen Bandırmah cnhıp;bundan bir müddet evvel şehrimize gelen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Menderes bugün Selanıge Baş tarafı 1 incide)eaşbaka n vardımçisinin türk a gazetecilerine ziyafeti Bugün saat 13.30 da King George oteli salonlarında Yunan Başbakan Yardımcısı ve Basın Vayın Turizm Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Yu un askerî heyeti şehrimizde İstanbul,28 T.K.A.Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Ankarada temaslarda bulunan Yunan al ıkerî heyeti bugün şehrimize gelmiştir.Yunan Genelkurmayı,Harekât Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • KONSERVATUARA YENİ VEÇHE VERİLECEK İstanbul Konservatuarı İlmî Heyeti Balkanı ve folkicr musikisi öğretmeni Mes'ut Cemil'in bu vazifelerinden istifa ettiği bilinmektedir.Dün bu hususta kendsiyle görüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • iliç Ali anlatıyor Bas tarafı 1 incide)jün gelmiştir ki bir Vahidettin,bir Damat Ferit çıkmış,memleketin en güzide evlâtlarını toplayıp düşmanlarına kendi eiiyle teslim etmekten çekinmeyecek kadar bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Kuraklık tehlikesi Bas tarafı 1 incide)Alâkalıların verdikleri resmî malûmata göre,25 Nisana kadar pamuk ekimi yapılan arazi miktara 2 milyon dönüme yakındır.Ekim işleri henüz tamamlanmamış olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığımdan:952/8 Emine Kökten.Mehmet Fasih Coşkun,Fatma Coşkun.Ayşe Per günün şayi hissedâır bulundukla rı Üsküdârda Selmanağa mahallesinde Selmânâğa Bostan sokağında eski 3 mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Neşriyat YOLGEÇEN HANI Reşat Enisin «Yolgeçen Hanı» isimli romanı İnkılâp Kitâbevi tarafından ya yinlanmıstır.Tulûât oyunları,meşhur Aksesuvarcılâ'r.bar kızları,umumhane sermayeleri,cins!sapıklar,poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • ispanyada Amerikan üsleri o-ispanya,bu hususta Amerikan yardımını memnuniyetle kabul edecek Kahire,28 AP Bir miid detten beri Arap memleketlerini ziyaret eden Lpanya Dışişleri Bakanı Martın Artajo bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Türk Irak görüşmesi Bas tarafı 1 incide)metiyle Irak petrol kumpanyası arasında yapılan anlaşmaların ihtiva ettiği makabline şamil bir hüküm Irak'a tediyesi vacip aidatın 1 ocak 1951 tarihinden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Olga Kayalıbay Bas tarafı 1 incide)lığına tevdi olunmuştur.An cak sanıklardan beşi verdikleri adreste bulunabilmiş ve sorgu yargıçlığına celpleri mümkün olmuştur.Ölen Muzaffer Kayaiıbay'ın eşi olan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Mikrop harbi Baş tarafı 1 incide)ka ile takip etmişlerdir Misafir Profesör bu konferansımda mikrop harbinin usul ve vasıtalarını sıralamış,korunma çârelerinden bahsetmiştir.İstikbalde mik rop harbi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Cemiyetler kanunu I Bas tarafı birincide] I dan satılacağını âmirdi.CHJP.KtN GÖRÜŞÜ Kanun teklifi üzerinde ilk sözü CELP.adına Hamdi Orhon almış ve müktesep mülkiyet mefhumu üzerinde geniş izah tarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • İnönü'nün Mısırlı gazetecilere demeci «Gerek milli gerek dış siyasetimizde iktidar partisi ile aramızda büyük bir görüş farkı yoktur.Ankara 28 T.H.A.Bir müd dettenberi,memleketimizi ziyaret etmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Sima!rüzgârları yurdumuza çekirgenin girmesine mâni oldu Adana".28 Tübaj)Güney hudutlarımıza doğru akın etmekte olan çekirge sürülerinin şimal rüzgârları yüzünden hudutlarımı za girmediği Irak ve İran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Orta Doğuda çekirgeakım tehlikesi o Ortuşark yarım asırdan bevs kaydedilen en büyük çekirge tehdidi karşısında bulunuyor Kahire,28 A.A.Mısır Sinası,Ürdün ve Güney Filistinde 500 kilometre kareden fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Basketbol şampiyonası Baş tarafı 1 incide)duktan sonra;50 29 mağlûp etmiştir.Bu gece;Yogoslavya;İsviçre yi 60 33 mağlûp etmiştir.Yunan takımı,turnuanın sürprizlerinden birini teşkil etmiştir.Dört müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Amerikada seçim savaşı Va^ington,28" AP)Bugün Senatör Taft,temmuzda yapılacak olan Cumhuriyetçi Partisi ikinci seçmeleri seçimlerinde General Eisenhower*e nazaran hafif bir üstünlük temin etmiştir.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • İkramiye verilecek harp malûlleri AnkaTa.28 Milliyet)İstiklâl Harbi malûllerinden 5 subay ve 33 ere ceman 5600 lira para ikramiyesi verilemsi hakkında hü kûmetçe hazıılanan kânun tasansı Meclis gündem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Ruslar t:çalınan Vaşigton,28 AP)Tuttuğu hâtıra defteri geçen yıl Alman yada komünist ajanlar tarafın dan kopya edilen eski Moskova Ataşemiliteri Tümgeneral Robert Grow aleyhinde kanunî takibat açıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • Truman,Gl.Ridgway'i başkomutan tayin etti Bas tarafı 1 incide)olduğunu belirtmiştir.General Ridgway'in tayiniyle.General Eisenhower'in Müttefik Başkuman danbğından ayrılması 1 Hazirana doğru gerçekleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • ALMAN GAZETECİIJERİ I*ÜN VALİYİ ZİYARET ETTİLER Füseldoff ve Münih'den gelen Alman gazetecileri dün saat 10 da Vali ve Belediye Reisi ni ziyaret ederek Düseldorf Belediye Reisinin gönderdiği şehir arm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1952
  • İSTANBUL KIZ LİSESİNİN 41 İNCİ YILDÖNÜMÜ îstanbul Kız Lisesinde;okul dan yetişmiş mezunlarıyla okulda bulunan öğrencileri birbiriyle tanıştırmak ve kurulu şunun 41 nci yıldönümünü kut lamak üzere 11 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.04.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.GRiPrNi KULLAN İNII t Gripin Baş.diş.adale,sinir,ağrılarına karşı başar» ile kullanılır.9 Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu altaboda Tan tilerini idare «den Faruk DEMtHTAÇ Basüdtgı yer NUBt AKÇA ve Ali Naci KABACAN Oaxetecilik Koleictli Ortalıktı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • SOYADI TASHİHİ 12.Cî As,liye Hukuk Yargıçlığı 1952/166 dosya ve 952/239 karariyle Soyadımı Düzovacık iken Keşişoğltf olaraktan değiştirildi.6593)Anastas Keşjgoğlu Hasköy Baçtar Sk.No.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 2500 ton yiyecek,1000 ton üertyem;250 ton yumuşak yem;1000 ton yakacak,500 ton aske^ eşya i.2,3)mmtaka üzerinden Ofisten,İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Erzincan II inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Girlevik Hidroelektrik santralı 3 üncü kısım inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Zonguldak Devlet Hastahanesî Baştabibliğinden HasfahanemJzin 1952 yılı ihtiyaç:için muhammen bedeli 18274 lira 86 kuruş geçici teminatı 1371 lira tutarında olan muhtelif cins ilâç ve sıhhî malzeme kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Sua No.ilçesi 1 izmit 2 İzmit 3 İzmit 4 Gölcük 5 Gölcük 6 Kandır 7 0 S 9 l 10 11 12 13 14 15 Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı İzmit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden Bölgesi Mevkii Asmaca Üçte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • MİLLİYET Hüjfhast 15 kuruttur Abone »oraiti Türniye Harf* Lr Er.Lı Ki.S«nelik 42.00 8100 Altı aylık 22 50 43.00 Us aylık 12.00 24.00 Bk ayıUc 4 SO 9.00 İLAN FİATLAB2 2 ye S üncü şarlanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • İstanbul Üçüncü lcrâ Memurluğundan:952/2229 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar ve rilen İngelen marka radyonun bulunduğu Tarlabaşı Altınbakkal sokak 40 No.b evin 4 cü katında 3.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • ZAYİ Sili'vrikâpt caddesi No 37/7 de inşaatta kaybettiğim nüfus cüzdanı ve kazanç karnemin yenilerini alacağımdan eskileri hükümsüzdür.Ohannes oğlu Keğam Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad Parmakkapi Küçük lg Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Satış ilânı Ciheti As ce çürüğe çıkanları 20 baş hayvan 20 Mayıs 1952 salı günü Adapazarı Belediye Hayvan pazarında pazarlıkla satılacaktır.Taliplerin aynı gün saat 9 da pazar yerinde bulunmaları.6639
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • 1st.Belediyesi ilânları m ilkokul binası yaptırılacak istanbul Fatihte yeniden yaptırılacak beş sınıflı Haydar ilkokul binasının 115017.13 liralık keşli çevresinde inşası 12 mayıs 952 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Tahan,Tahan Helvası ve Pekmez Alınacak Istanbul Birleşik Mahallî idaresi hastahane ve müesseseleri için 952 malî yılı içinde lüzumu olan şartnamesinde miktar ve fiyatları yazılı 3 kalem gıda maddesi 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • BU MEMLEKETİN Dünya elektrik sanayiinin önderi olan GENERAl ELECTRIC Şirketinin mar* kasım taşır.En iyi malzeme ile devremizin en modern fabrikasında imal edilir.Piyasada satın alabileceği*,niz en üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver Jen Askerî kıtaat ilânları aa .SAAA yyy AA wy ı n_A_^wrıwu^^ Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın ayn ayn eksiltmeleri hizalarında yazıh gün ve saatlerde Yassıviran As.Sa.Al.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Teklif toplama ilânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuzun ihtiyacı olan 55 ton Biçerbağlar Orak Makinesi ipi dahilî piyasadan satın alınacaktırilgililerin Umum Müdürlüğümüzle,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.04.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden 20.000 adet 200 litrelik galvanizli bidon ile 10.000 adet 20 litrelik yassı ccrikens satın alınacaktır.Fennî ve idarî şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük Tesisat Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan