Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • *ZWwtHİ Bugün şehrimizde bava sabahleyin az bulutlu,öğleden sonra cıcık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Yeraltı Suları Kongresinde hazır bulunan Cumhurbaşkanı Celâl Bajar ve Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündag Unesco yeraltı suları kongresi dün açıldı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar da kongreyi takip etti Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • x-Yarınki sayımızda o-BELEDİYE KONSERVA-TUARININ KONSERİ o-Mevzuunda kıymetli musiki üstadlarından Lâika KARABEY tarafından yazılmıg mühim bir makale bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Koreye gidecek değiştirme birliğimiz KoreyS gidecek üçüncü değiştirme birliğimiz İzmirde hazırlıkların] ikmal etmek üzeredir Resimde er lerimiz süngü hücumu talimleri yapatken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Şoförlerin cezaları bir defalık affedildi I Şehir Meclisi,suya yapılacak zam talebini ekseriyetin bu-i Ilınmaması yüzünden karara bağlayamadı.İl Genel Meclisi,fevkalâde top 1 tanak özetinin okunmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • İsmail Hakkı Tekçenin başından geçen bir vaka Selâm resmini ifa etmeyen polis Meydan dayağının doğurduğu hâdise İsmet Paşanın evhamı Ata'nın hiddeti İsmail Hakkı Tekçenin güzel bir jesti Kurta an kim?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Dün geceki cinayet o-Bir kadın cad de üstünde öldürüldü Dün gece Beyazıtta cadde üstünde bir cinayet işlenmiştir.Ahmet Zeki isminde biri bir yıl önce ayrıldığı karısı Lâtife Güldam tabanca ile yars* D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • mJ,t*?fSüıiM»"^:'3L i 1 W jj Dün binlenee istanbullunun coşkun ve candan tezahüratı arasında Atinaya hareket eden Başbakan Adnan Menderefe,Galata rıhtımında ihtiram kıtasını teftir?ederken Foto Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Amerikan dersanesinde açılan defile Amerikan dersancsinde dün bir defile tertip edilmiş ve genç kızlarımızın hazırladığı kostümler büyük alaka toplamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Bir deli bir avukatı vurdu Hâdiseye sebep,bayan avukatın evlenme teklifini reddetmesi imiş.Adana.25 T.H.A.ğehrlmizde,bir deli evlenme talebinde bulunduğu genç ve gürel bir kadın avukatı,red cevabı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • İz mir d e bir casus yakalandı İzmir.25 Tübaj)Cumaovasında askerî tesisler etrafında do laşan ve üzerinde askerî krokiler le bir takım evraklar bulunan bir Bulgar göçmeni yakalanmıştır.Bulgaristanlın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1952
  • Türk Yunan heyetinin temasları feyizli ve müsbet neticeler verecektir [Başmuharririmiz Ankara vapurundan telsizle gece yarısından sonra bildiriyor] Akşam karanlığında Çanakkaîeye vardık ve Boğazdan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • ÇAY İstanbul Hemşireleri Cemiyeti tarafından bugün Taksim Be lediye Gazinosunda bir çây verilecektir.Nişantaşı Kız Enstitüsünün tertiplediği yıllık tanışma çayı 10 Ma^ıs Cumartesi günü Taksim Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • TARSUS VAPURUNUN PİRE NAPOLİ SEFERİ Bu yıl İstanbuldan Avrupa,ya gidenlerin t.ayısı birden bire artmıştır.Denizcilik Banka sı Deniz Yolları İşletmesi bütün müracaatları karşılıyabilmek maksadiy-e Tars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • TALEBE MÜBADELESİ îspanya hükümeti memleketimizle ispanya arasında talebe mübadelesi yapılmamı düşünmüş ve bu hususta alâkalı makamlara müracaatta bulunulmuştur.Teklif incelenmekte,dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • TEKEL BAYİLERİNİN BIK MÜRACAATI Şehrimizde Tekel maddeleri ni satan bayiler ilgililere mura caat ederek kendilerine veriıen yüzde iki kâr haddınin az olduğunun ve bun-arın hiç olmazsa yüzde üçe çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • ADANA VAPURU REVİZ-YONA ALINACAK Giresun vapuru Doğu Güney Akuenız haty kış tarifesinin son seferine tahsis ednmiştır.Bu ı eleri yapması icabeden Adana vapuru e&akieri ikmal edi'mek ve havuzlanmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • BULAŞICI HASTALIKLAR Belediye Sağlık İşleri Müdurduğu taralından bildirildiğine gore;1952 mart ayı zarfın da şehir ve civarında 3 lekeli humma;20 kara humma;6 Paratifo;36 difteri;15 kızıl.53 kızamık,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • KEK ESTE VE ÇİMENTO İTHALÂTI ARTTI Denizcilik Bankasına ait Ar dahan şilebi Cenovadan külüyetli miktarda çimento getir,mektedir.Öğrendiğimize göre.İtalyadan çimento ıVhalı t;nü müzdeki ay içinde daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • SAMSUN VAPURU Samsun vapuru dün saat 14 de 390 yolcu ve 240 ton yükle Doğu Güney hattına hareket etmiştir.Şehrimizde bulunan Yunan'ı turistlerden bir kısmı da Samsun vapuriyîç Pireye dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • KISKANÇLIK YÜZÜNDEN METRESİNİ YARALADI Doîapdere Serdar Ömer Cad desınde 121 numaralı evde otu ran Clâlettin İçel adında biriberaber yaşadığı Mesude adın ftaki kadını kıskançlık yüzün,den 4 yerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • Hie.26 u 1 NİSAN 13 Şaban 1952 Nisan 171 Cumartesi 1348 VATÎT VASATt EZAMt Güne* Öğle ikindi Aksan Yatsı İmsak î 5.00 12.12 16,01 ı 19.00 20.40 312 10.06 513 9.02 12.00 1.42 813 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • Ortadoğu Şimdaiden gelecek bir tehlikenin tehdidi altın,dâdır.Kremlin çoktanberi.Yunanistandan başlıyarak Ortadoğu memleketlerini iç harpleri ve türlü bozgunculuklarla yıkmak ve yahut içten çürütüp ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış tıpan.Sterling Dolar Fr.Frangı tıviçrc Fr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret Bekoudes 7 86.00 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7 90.50 280.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • MAKALE l Şükrü Paşa Ismail Ham!DANISM END Geçen gün İstanbul mekteplerinden birinde Edirne müdafii Şükrü Paşa için bir ihtifal yapıldığını ve mektep talebosiyle hocala* nam hep birden gidip merhumun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • F o s f o r I u şûmcmdralar Kaza ınalıallerini tesbite yarayan şamandıraların tecrübesi dün yapıldı Mülga Denizyolları İdaresi bir müddet evvel kazaya uğra yan vasıtaların yerlerinin;tablisiye vasıtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • Florya ve Bakırköy vapur seferleri ihdas edilecek Karadeniz;İskenderun ve Marmara hatları yaz tarifeleri nm hazırlığına başlanmıştr.Bu çalışmalarla ilgili olarak tamir Veri yapılacak gemilerin duru mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • POLİSTE it Cafer adında biri Tarlaba şında şarapçı dükkânı olan Al bert Leviye gitmiş ve parasız içki istemiştir.Bu arzusunun yerine getirilmemesine kızan Cafer Alberti bıçakla yarata,mış;sanık yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • C K r s a HABERLER ir İstanbul Muallimler Cemi-yetinin tertip ettiği terbiye konferanslarının 15 incisi dün i saat 17,30 da Birlik salonunda!verilmiştir.Dr.H.Cemal Lok.i man Hekim tarafından gençlik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • BİK MOTORUN BATMASİLE NETİCELENEN KAZA Dün de limanımızda bir mo torun batması ile neticelenen bir kaza ilmuştur.11 tonluk;kaptan Cemal Akarsunun idaresinde Mutafa Şıklara ait 11 tonlu* Kadem motoru A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • BİR AMERİKALI GAZETECİ KİN YAPTIĞI İNCELEME Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildiri-mistir;Tanınmış Amerikaû gazeteci lerden Ralth Harv/oord bir müddetten beri memleketimizde bulunmaktadır.Karşılıklı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • ratan aş Zengin bir tacirin genç kızı şoförüne âşık olarak onunla kaçtı kaç ay evvel 17 yaşlarındaki güzel kızı Melekie şoförünün arasındaki normalden fazla sa mimiyeti pek hoş görmemiş ve Beyoğlu sos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • HALKIN SESİ Mezarlıklarda yine hayvan otlatılıyor Fatihte Hüsam Bey mahal leşinde Kırbacı sokak 8 numarada Nizamettin Akan ya zıyor;«21.4.952 günü Edirne Kapu dışındaki aile mezarlığımı ziyarete gitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • Takviye birliği Kore değiştirme birliğine iliiîıak edecek kuvvetler İzmir'de toplanıyor Kore Değiştirme Birliğine iltihak edecek uçaksavar bataryasının bir kumı bugün aat 11 de Galata rıhtımından kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1952
  • FIKRA Kadın şoförler meselesi «Amerikada kadınların erkekler kadar iyi şoför olamıyacakları kanaati artık terkedilmektedir.Son istatistiklere göre,bütün Amerikadaki ehliyetli kadın şoförlerin nisbeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • ZABITA*nemim 4 ı TEFRİKA No:14 Kadınlar arasında,Edith Wilde'in çok guh halleriyle er kekleri cinsî cazibesine esir etmek istediğini jestlerinin,tavırlarının hep hesaplı olduğunu,hattâ şehvet hislerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Avrupa ordusu lîıı ordunun kuralmasiyle ilgili anlaşmalar bu ay imzalanacak_Londra,25 Nafen)Avrupa Ordusu ile ilgili andlasmanm ya bu ayın son günlerinde veya gelecek ayın üîc haftalarında imza edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • aISA HARİCİ HABıRLER m ı ı ıı—ı m' inim n AMERİKA.Birleşik Amerikada.diş çü„ rümaanı önlemek maksadiyje halkın içmekte oıduğu uya kim yevî maddeler katılmaktadır.Bu meseleyi tahkik etmekte o an bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Siyasî icmal Rusyaya verilen ültimatom Amerika Cumhurbaşkanı Truman gazetecilerle görüşürken 1946 da bir ültimatomla Ruslardan Şimali İranı tahliyelerini istediğini,Moskovanın da bunu kabule mecbur ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Harp Hatıralarım General ALt İHSAN SABÎS 5 inci,clld İstiklâl Harbi yeni çıktı.İnkılâp Kitabevi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • HAZRETİ RIUHAMMI HAYATİ ^S 4101 m TAHW Hazreti Muhammedin amcası Abbas,Peygamberin çadırında müslüman oldu TEFRİKA No:115 serilip oturduğu Kabe avlusun daki yeri,sonra çocukluğu,kervanlarla Mekkeden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Truman aleyhtarı hareketler artıyor Çelik işçilerine zam yapan Truman fabrikatörler tarafından mahkemeye verildi Nevyork,25 Nafen)Çelik sanayiinin yeni bi*« safhaya girmiş olduğu bi-dirlmekteclır.Tıum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Cezaevinde ayaklanma Michigan hapishanesinde çıkan isyan beş gün devam etti Jackson Michigan)24 AP)Güney Michigan hapishanesinde beş gün devam etmiş olan ayaklanma bugün sona er mistir.Mahkûmlar saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Adana Halkevi,Belediye olarak kullanılacak Adana,25 T.H.A.Şehrimizdekî Halkevi binasının Belediyeye devri yolundaki muameleler tamamlanmıştır.Bunun için Halkevinde bulunan eşyaların tahliyesine başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Yeni bîr ifşaat Rus hudutlarının 18 saat çalışmağa mecbur tutulduğu bildiriliyor Londra.24 Nafen)Moskova iktisadî konferansında hazır bulunan İngiliz de.egcsi Harry Scott,Rusyadaki duhul durumun hiç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • tik defa olarak Olimpiyat meş'alesi uçakla götürülecek Helsinki,25 T.H.A)1952 Olimbiyatlarmda,ilk defa olarak «Olimpiyat meş'alesi» Yunanistandan Finlandiyaya uçakla götürülecektir.Bu,Olimpiyat tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • EDEBİYAT FAKÜLTESİ Edebiyat Fakülte i bu yaz Beyazıtta yapılacak yeni bina sına taşınacaktır.Bina İdarî işıere ait kısmı hariç tamamlan mıştır.Taşınma hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Böyle insanların adaleleri diğer insanlardan daha kuvvetlidir.Fakat acaba bunlar,hastalıklara karşı da mı mukavemetlidirler.Denemeler,çok kere bunun aksini göstermiştir.Bunlar da ASPİRİN* siz olamazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • I1AMİTÎ ANMA TÖRENİ TEHtR KTiU Ol Büyük şair Abdüihâk Hâmiti anmak için dün saat 14 de Eminönü Halkevinde Türk Milliyetçiler Derneği tarafın,dan yapılması kararlaştırılan ti.n ba/ı meşru mazeretlere,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • liili IJKOlN SATICISI MAIlK^M EDfLDt Eroin satarken yakalanan Mahmut Murat adında birisi,dün 5 inci Asliye Ceza Malike meşinde 1 sene hapse 2 sene törgüne ve 600 lira para cezasına mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • Valimiz tebdil gezerken Halk arasında dolaşan bir rivayete göre Hızıraleyhisselâm kıyafet değiştirerek gezer bilhassa fakir bir ihtiyar olarak görünürmüş.Onun için eskiler mahallelerinde hiç görmedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir şiir kitabı Nevzat Üstün'ün ikinci şiir kitabı «Yaşadığımız Devre Dair Şiirler» adım taşıyor;Kağıdından baskısına ve kapak kompozisyonuna kadar korseyi ile güzol bir did Bu cildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1952
  • sında 2 Kore değiştirme birliğinin alay sancağı dalgalanıyor.3 Teftiş veren Kore değiştirme birliğinin ağır makineli tüfek bölüğü «teftişe hazır» 4 Değiştirme bölüğünü teftiş eden tkinci Ordu Komutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1952
  • «unppjouıy ucoJ[ nioquias uiuiBin-az nB uipn^ Dpjisu pu 02» ıtjsıuıaıA ps UDiuns Dpui^^pq p|oiuv uudoJ uouDzoai iuisDii»qosnux HeznJ?ejip D3[ uiojsp^x uapuueposejo jd n^o^sa fciuiuxuD» ua uiuDftuauiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1952
  • KATOLİK İLMİ Birinci Cihan Harbinin son larma kadar Viyana Üniversitesinde Ordinaryüs Profesör olan Gommer)isminde bir katolik âlimi derslerinde zelzeleyi aŞeytanın titremesi» diye tarif etmekle,dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1952
  • Meşhur Ezzard Charles 5 haziranda dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için Jersey Joe Waleott ile karşılaşacak olan Ezzard Charles maçın favorisi gösterilmektedir.Hummalı bir şekiide karşılaşma için ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • İsveç zengin bir spor haftası geçirdi Fransa Isveçi boksta 7 3 yendi Zatopek Gaston Reiff Isveçte Amerikalı yüzücülerin isveçteki kampı Stocholm isveç Hususi Mu,habirimiz Orhan Türel bildiriyor)Danima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Bursada hafta ortasında yapılan futbol maçları Bursada 22 ve 23 nisanda muhtelif futbol maçları yapıl,mıştır.Bu karşılaşmaların birincisinde Akınspor ikinci küme muhtelitini 4 3 mağlûp etmistir.Ertesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • tsvecte basketbol müsabakaları sona ermiştir.Yapılan puan tasnifinde Türk basketbol takımı ikinciliği almaya muvaffak olmuştur.Yukarda Türk takımiyle Basket Hammarbi kulübü maşımla yapılan maçtan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Corinthians ve profesyonel lig matları 26 Nisan 1952 cumartesi:Mithatpaşa Stadında;14,30 Vefa Emniyet.Cihat Ergun;N.Tekil;R.Erte.16.30 Corinthians Galatasaray;Silvano Ermano;it.Atakan;M.Afir.27 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Turpin Hayrebefyanı nakavutla yendi Turpin sa&da)daha evvel Robinsonîu yaptığı bir karşılaşmada Londra 25 Milliyet)Ge.ha hafif çıkan Turpin ilk iki çen sene Istanbulda maçlarını raund sadece sol yumru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Bugün şehrimizde üçüncü maçını yapacak olan Corinthians takıntı ns takımı bugün alatasar Sarı-kırm tarzda bir Şehrimizde misafir bulunan ve yaktjkları iki maçtan ilkinde Beşiktaşa 1-0 mağlûp olan,ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Amatör Istanbul karmasına çağırılan oyuncular 26 ve 27 ni anda Eskişchirde yapılacak iki temsilî maçta ts tanbul karmasında yer alacak oyuncular şunlardır:Elektrik:Turan;Şeref;Selim.Adalet:Hilmi.Haliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Kısa Spor Haberleri Yugoslavya:2 Fransa:0 Beigradda yapılan Fransız ve Yugoslav üniversite karmaları futbol maçında Yugoslav üniversitesi güzel bir oyundan sonra rakiplerini 2-0 mağlûp etmişlerdir.Rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Fransa:3 Portekiz:O Pariste yapılan Portekiz Fransa maçını 3 0 Fi an jz„ lar kazanmıştır.35 bin kişi önünde oynanan maça Fransa çok hâkim bir oyun çıkarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.04.1952
  • Bir Belçika takımı getirilecek Ankara Bölgesi bir Belçika futbol takımı getirmek üzere teşebbüse geçmiştir.Lig birincil i Ligenis takımı,nin mayıs sonlarında gelmesi kuvvetle muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • TIJFIİİKA N'o:215 SAMANCIGtL Dördüncü Murad tereddütsüzce uzandı,testiyi yakaladı;tam ağzına götürürken!Diye söylendi.Ondan başka kimsenin şiirden anladığı olma?dığı için,bu sözü ve tahassürü bir ute.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 11?1 2 3 4 i 5 6 7 8 9 d 11 12 Hazırlayan ¦OLDAN SAÛA 1 Yaza branşının bir nev'i;îlgi 2 Chateaubriand'ın bir Eserinin birinci adı;Gönderme.3 Fona.Kurtuluş;Sıfat takısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres 18 30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6,25 Erzurum 6.45 Doğu Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • Bir Yugoslav boks takımı geliyor Yugoslavyanın kuvvetli takımlarından biri olan Radinçki boks ekibi mayıs ayı içinde Ankaraya gelmek istemektedir.Bu teklif ilgililer tarafından tetkik edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • Ankara Futbol Hakem Derneği de boykota iştirak etti Ankara Futbol Hakemle»1 Derneği tarafından îstanbu'' Futbol Hakem Kulübüne gönı derilen bir mektupta;dernek' mensubu hakemlerin de İstan* bul hakeml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • Futbol Hakem Kulübünün olağanüstü kongresi Futbol Hakem Kulübü idare heyetinin son aldığı boykot kararı muvacehesinde İstanbul bölgesinin ve bazı şahısların hakemlere ayrı,ayrı tesir yap ması neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • Günün serî can-kurtarma işlerinin i!l safhasına girişilmiş mnunmaktadır Bu yaralı,helikopter uçağının füzölâjmda yer alan ve «torba» ismi verilen hususî bir tertibata yerleştirilerek en yakın hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • TERfKA No:67 Davul ve zurnalar güreş havası vururken meydana 15 genç pehlivari çıkıyordu.Bu da sorulur mu,onun elinden ödül almak,arslanın ağzından et almaya benzer.Belki de karşısına kimse ç.ıkrnaz?Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve Program 13,00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Radyo Salon Orkestrası konseri.İdare eden Semih Argeşo.14,15 Amatör fasıl heyetleri.14 45 İbrahim Solmaz ve arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎF TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE zûn W.Somerest Maugham T ü r k ç e s i V.Turha» Telefon 42157 Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazarı Andre" BirabSâu Türkçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden:30.4.952 tarihine rasdayan çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle inalesi yap^ycak olan 243193,44 lira bedeli keşifti Yeni Gördes kasabasındaki 42 ev inşaatı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nuahoda Tan İslerini İdOM «de* Faruk DKMİBTA* Bcoüdftftl y« NURİ AKÇA T* AH Naci KARACAN €ttfc»«t»rüik Kotaktif Ortakladı Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • içme suyu tesisleri yaptırılacaktır iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,kesil' bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacak» tır Kasaba ad* Boru Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Şehrimizde misafir bulunan Atina Üniversitesi Rektöıü Profesör Moutoufis 28 nisan 1952 pazartesi günü saat 11 de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Bir deli bir avukatı vurdu Bas tarafı 1 incide)Ferit Özsever isminde 27 yaşlarında bir akı hastası,uzun müddetten ben Adana Ba rosu avukatlarından bîr hanımı vakit'i vakit»iz takip etmek te ve kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Dün geceki cinayet Bas tarafı 1 incide)lıyarak ölümüne sebep o'ı'muş tur.Vak'a ğÖyle cereyan etmiştir:Dün gece Ahmet Zeki,Beyazıt Fuatpaşa Caddesinden geçerken e)ki karısı Latifeye rastlamış ve tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Unesco yeraltı suları Bag tarafı 1 incide)m kürsüye gelerek toplantının ehemmiyetini belirten bir konuşma yapmıştır.Sempozyum salı akşamına kadar devam edecek ve bundan sonra delegeler Türk hûkametini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Radyo teknisyeni aranıyor İBüyük Wr fWket.askerlik hizme tini bilfiil ifa etmlf.tecrübeli I bir radyo teknisyeni atama ktadır.Referans ve bonservis ile P.K.1557 ye mektupla müracaat.¦ıınmmuj n—wwawa^w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Şoförlerin cezaları Baş tarafı 1 incide)şımâ teşkilâtı hakkında,müşterek komisyonca hazırlanan mazbata kısa süren bir münakaşa so ııunda reddedilmiştir.Bilâhare,seyrüsefer talimatnamesinin 100 üncü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • iran,askerî yardımdan yeniden faydalanacak Amerika ile iran arasında yapılan görüşmeler sonunda aradaki ihtilâf giderildi Tahran,25 AP)Birleşik Amerika ile İranın Amerikan askerî yardımının yeniden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Ml.Saunders'in Türk askerine dair demeci "Böyle bir askerle aksi tarafta karşılaşmayı hiç bir zaman arzu etmem h izmir,25 A.A.Atlantik Orduları Hava Kuvvetleri Ko mutanı Mareşal Sir Hugh Saunders Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Izmirde bir casus Bag tarafı birincide)Ayaydın adındaki bu şâhıs Çanakkale Askeri fabrikasında,kısa bir zaman çalışmış ve 20 gün evvel bu şehri terkederek şehrimiz Cumaovası bucağının Deliboğan mevkii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Kılıç Âli anlatıyor Bas tarafı 1 incide)îeri nakledeyim:Bir vakitler Atatürk'e bir suikast yapmak üzere Bulgaristandan birinin gizlice memleketimize gönderildiği haber alınmıştı.Bu istihbarat üzerine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • ALTIN PİYASASI Hafta sonu altm piyasasın,da hissedilir bir düşüklük görülmüştür.Bu arada;41.40 liraya kadar yüktelen Reşat dün 41.40 lira dan muamele görmüştür.Buna muvazi olarak Gulden 34.70 liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Başbakan dün Ankara vapuru ile Atinaya hareket etti Bas tarafı 1 incide)luk münasebetlerinin,ziyarettimizle takviye edici unsurlar kazanacağına inanıyoruz.Yunan milletine karşı duyduğu muz sevgi hisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.04.1952
  • Amerikan zirai yardımı Zirâat âletleri getirmek üzere hibe şeklinde 6.200.000 dolor tahsis edildi Ankara,25 A.A.Marshall yardımları 951 52 dev resi tahsislerinden tarıma ay rıF'n direkt dolar yadımlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.04.1952
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası istanbul Şubesinden 8894)Beşiktaşın Armvutköy mahallesinin Arnavutköy cadde ada parsel numaralı 198 metre kare mcsahai sathiyeli eski 75,75 raü.75 yeni 77,79,81 kam sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası,İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 30/5/962 tarihinde 51/4 dosya No.sıyle satışa çıkarıldı jL ı ilân edilen gayrimenkulu satın alanlara bankamızca usullerimize göre ikrazda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • Telefon satın alınacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon ve malzeme işletmesinden 1 Ofisimiz ihtiyacı için 2ü ve 25 lik iki adet telefon santralı ile 25 adet telefon apareyi satın alınacaktır.2 Bu işe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • MİLLİYET 16 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 43 00 81 00 Altı aylık 22.50 43 Oü Üç aykk 12.00 24.00 Bir nyılk 4 50 9.00 İLAN FÎATLARZ 2 ve 8 üncü saylanın santimi 4 T.Lîlen şay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • KAYIP Tophane Sanat Oku lundam aldığım pasomu zâyl ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Sınıf 2.Br No;1295 Erdoğan Akcasungur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • Kadıköy icra Memuıluğundân/951/1138 Bir borçtan öfürii ve birinci dermede merhun olup tamamına bi lirkişi tarafından 50900)elli bin dokuz "yüz lira kıymet konan ve itiraz üzerine 100 000 lira değer üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • AKUMULATORLER!VARTA fabrikası dünyanın en tfstün kalitedâ ve en ömürlü faküraülâtörlerini imal etmektedir ve bunu bütün dünyaya da ispat etmiş bulunmaktadır.Dünyâda;mevcut milyonlarca taşıt vasıtaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • VARA VAN IK ÇATLAK ÇlfiANve pfŞIKLERB KARŞI,KULLANINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci HukuOc Yargıçlığından:1951/1103 Evrepidi Kartâlis tarafından Beşiktaş Çırağân caddesi Peri çıkmazı No:3 de mukim Donna Gronneviç aleyhine açılan boşan ma dâvasından do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • İstanbul Kadastro Müdürlüğünden Sancaktar Hayrettin mahallesinin 106G ada ve 2 parsel No;lı gayrimenkulun hudut ve miktarının tashihi sebebiyle Samatya caddesinde en eski 185—187 eski ve yeni 225—227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • Bakırköy Sulh Hukuk Yargıçlığından Yeşilköy Ümraniye1 mahallesin de Ümran sokakta sakin Ethem Tumaya kızı Mürüvvet Tunanın vasi tayin edildiği Medenî Kanun ahkâmına tevfikan ilân olunur.2614)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 1951/3617 Mahkemece paraya çevrilmesi ne karar verilen Eminönü Çarşı mahallesinin Çukur Han îç Hân üst katta eski 7 yeni 7 kapı sayılı Mahmut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:c ı n s t Miktarı Ampul Aminocardol 10 cc.Sulfatropin Pernaemon Simplex Tablet Aminocardol Sulfatropin Asmac Sulfacol Ampul Syncortil Hepatrol AııjioksU Thor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaıi Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadin açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.04.1952
  • ISTANBUL LEVAZIM AMİR-LİGİNDEN ASKERÎ KITAAT İLANLARI 15000 Liralık Sadeyağına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır.Pazarlığı 12 mayıs 952 pazartesi günü saat 11 de Topkapı Maltepe As.Sa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan