Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • ¦f/CMk'ttofaiAmı ıSfc.V.i Eugün şehrimizde hava;sabahleyin puslu,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığı artmakta devam ödecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Elele tatbik edilen tethiş ve intikam programı ismet Paşanın,menkûbiyet zamanında hazırladığı intikam programı hususî bir itina ile tatbik ediliyordu.Bir çok kanunsuz,ölçüsüz ve keyfî hareketler yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • M.Göker Rusyadan ayrıldı Moskova,15 A.A,İki se neden beri Turkiyeyi Rusyada temsil,etmekte oian Büyükelçi Muzaffer Göker,bu abah Moskovadan uçakla Helsinkiye hareket etmiştir.Hareketinden evvel Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • B r avukat aleyhine açılan dava Adliyeye,şehrimiz avukatla rım yakından alâkadar eden ve neticesi merakla beklenen dedikoducu bir dâva intikal etmistir.Hâdisenin mahiyeti ve tafsilâtı şöy'edir:Geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Antrepolarda hırsızlar çoğalıyor Son aylar zarfında tahmil ve tahliye ambarlarımda Güm rük ant.epolannda;tüccara ait maUarla yüklü mavnalarda ça İman eşya miktarı hissedilir derecede artmıştır.Bunun ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Asma köprü inşası için çalışmalar îstanbulu Anadolu yakasına bağlayacak köprü mevzuunda görüşmek üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlık ariyle Belediye ve Teknik Üniversiteden seçilmiş üyelerden müto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Türkiyeye Amerikan ya rıh mı Russel Dorr askerî ve iktisadî yardımın daha da artırılaccğını bildirdi İzmir,15 A.A.Marshall Plânı Türkiye Misyonu Başkanı Ortaelçi Mister Russel Dorr,dün gece otomobille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • işi için çalışmalar Tramvayların kaldırılması,otobüslerin arttırılması ve troleybüs seferlerinin ihdası üzerinde duruluyor İstanbul caddelerinden Tramvay ve otobüslerin halen tatbik etmekte oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Etenin Gülek'e cevabı Ticaret Bokanı C.H.P.Genel Sekreterinin isnatlarına cevap verdi Kasım Gülek'e cevap veren Ticaret Bakanı Muhlis Ete Ankara,15 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete,Anadolu Aja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Emin Kalafat,Ş.Günaltay hakkında bir takrir verdi jjp •'Giinaltayin ithamları devlet ha siyetve otoritesini kıracak ve içtimaî bir karışıklığa mey.an verecek mahiyet.eiîr Şemsettin Günaltay'ın son bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Günaltayın lider'ik emelleri CJ1.P.Meclis Grubu ile genel idare kurula arasındaki ihtilâf had bir safhaya Kirdi Ankara 15 Milliyet)C.H.P.Meclis gruDu ile genel idare kurulu arasında uzun zâmândanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Türk-Yunan dostluğunun yeni Atinaya gidiyor Başbakanın 26 Nisanda yapacağı bu resmî ziyarete büyük ehemmiyet atfediliyor Atinada görüşülecek mevzular meyanında her iki devletin Atlantik Paktına iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Dün Ege'de bir tetkik seyahatine çıkan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar garda Başbakan Adnan Menderesle bir arada.Foto:Milliyet Adnan)Cumhurbaşkanı C.Bayar dün Eğeye hareket etti Cumhurbaşkanı garda Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • isfanbulspor Tarawa takımını 14-1 yendi Dün Dolmabahçe stadında Tarawa uçak cemisi futbol takımı fle fstanbulspor takımı arasında bir dostluk maçı yapılmış ve müsabaka 14-1 Istanbulsporun galibiyetiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • Maaşlarını alamayan memurlar o-E cedvcluıe dahil memurlar düne kudar bu ayın maaşlarını alamadılar Ankara,15 T.H.A.Muh telif Bakanlıkların kadrolannda bulunan yüzerce memurun.15 günden beri maaşlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1952
  • EisenhowerTn istifasını açıkladığı günkü resmi Eisenhower R.Taft rekabeti ö—New Jersey'deki yoklama seçimlerinin neticesi merakla bekleniyor Newmark,New Jersey)15 AP)Acı safhalar geçirmiş olan seçim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • MAKALE Lehçeler üstünde müşterek küllür dili İsmail Bundan dokuz sene evvel Türkiye tarihinin milli şeflik)devrinde «Türk milletlerinin müşterek kültür dili» başlıklı yazımın Ulus)gazetesinde neşri üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • Esnaf derneklerinde esnaf olmayan delegeler var Esnaf Dernekleri üyeleri tatartından Bölge Ticaret Müdür ügüne enteresan bir şikâyet yapılmıştır.Bu şikâyete göre,Dernek-erin geçen hafta içinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • T6 2Î NİSAN Recep 1952 1371 r U Çarşamba VAKİT VASATİ E VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.19 12.14 15.59 18 50 20.26 3.32 10.30 I 5.26 9.10 I 1200 1.37 8.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • Rahmetli Orhan Velinin söyle diği gibi hakikaten;«Kapalı Çarşı.Kapalı kutu.Nice ihtiyarların en me^'ut günlerinden bLr parcâ sakiıyan eski tarz dikilmiş bir-pelin elbisesi karşısı i1 da düşünüyorum.Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham J AvihS jpon Sterling Dolar Fr.FrgıjBi isviçre Fr.Belçika Fr.frveç K*.Fioıln Liret Eskoude» 7.90.50 2.80-30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73,68.40 0.44.80 0.01.676 9.78.90 7 91.00 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • BEYAZ ZEHtli tMALCİLEUt TEVIUF EDİLDİ Dört gün evvel Erenköyde,Sahrayıcedit semtinde bir eroin fabrikası basılmış ve ele mü hiın miktarda beyaz zehir geçirilmişti.Bu husustaki tahkikat ikmal edilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • TÖREN fr DaTüşşafakanın 79 uncu yıl dünümü münasebetiyle 20 Nisan pazar günü Okul binasında bir tören yapılacaktır.GEZİ I Ü.T.B.Türk Kimya Talebe Derneği 19 24 Nisan tarihleri arasında Ankaraya bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • FIKRA Bunlara ne diyeceğiz I Otomatik kapılı tramvayların ön sahanlığında cama sırtlarım dayamış,iki genç kız herkesin işitebileceği yüksek sesle konuşuyorlar.Oku balcalım şu kitabı.Neresini istersin?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • Halk tipi evler Üsküdar ve Kadıköyde yapılan ucuz evlerin satış şartlan tesbit edildi Vali Gökay dün öğleden son ra UbKuuiira geyereK.bazı tetkiklerde bulunmuştur.Bu araaa yeni inhası tamamlanan İm ıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • KARADENİZDE YENİ BİR MAYİN GÖRÜLDÜ Dün Karadeniz seferi yapan gemiler tarafından,Kefken adası açıklarında yeniden bir ınayin görülmüştür.Hâdise ilgili makalhlara ve bu yolda sefer yapan gemi süvariler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • ŞEIİİR MECLİS!TOPLANTISI ti Genel Meclisi,müstacel işleri müzakere etmek için 21 nisan pazartesi,22 salı,24 perşembe ve 25 cuma günü olmak üzere dört olağanüstü toplantı yapılacaktır.Bu toplantılarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • İSKENDERUN VAPURUNDA YOLSUZLUK Denizcilik Bankasına ait îskenderuu vapuruna ait iaşe işlerine taallûk eden 8 bin liralık bir acık meydana çıkarılmıştır.Geminin Kumanya Memurunun iddiasına göre bu açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • ÜNİVERSİTE TALEBE BİR-LİuI İDARE HEYETİ TOPLANTISI İstanbul Üniversitesi Talebe Birlimi dün yaptığı idare heyeti toplantısında,birlik elemanlarının kâfi derecede faaliyet gösteremediğine kanaat getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • Dün mezbahada kuzu kesimi yapılmadı Toptancı kasapların kuzu kesimini durdurmaları üzerine Belediye tebıiğ yayınladı Toptancı kasapların Belediye Daimî Encümenine müraca at ederek kuzu ciğer ve baslan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • İSVEÇK TÜTÜN İHRAÇ KDİVORUZ isveç Tütün İdaresi,İsveç halkına yüzde yüz Türk tütününden yapılmış sigara satmak üzere teşebbüse geçmiştir.Bu maksatla İsveçe giden bir Teke!mütehassısının yaptığı harman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • KONSERVATUAR TURU MUSİKİSİ KONSERİ Konservatuar Türk musikisi icra he.yeti zengin bir programla hazırladığı konserini Mesut Cemi)idaresinde önümüzdeki 2'1 üisan salı günü saat 21 de Şcîıir Komedi Tiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • BİR EROİNCİ CEZAEVİN-DEN KAÇMAĞA MUVAFFAK OLDU Bir kaç ay evvel Tahtakalede Nail Bakırcı adında bir eroin satıcısının yakalanması yüzünden kanlı bir arbede olmuş ve suçlunun yakalanmasına mâni olmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • KOKMUŞ BALIKLAR Civar limanlardan şehrimize sevkediien balıkların içinde tehHkeij derecede bayat ve hat tâ kokmuş olanlarının bulun duğu dün vilâyete ihbar edilmiştir.Gönderilen telgraflarda bu balıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • LEVENT VE KAJLAMISTA KUİDİİA EV JtffŞÂATI Türkiye Emlâk Kredi Ban-kası Genel Müdürü Medenî Berk tarafından dün bir basın toplantısı tertip edilerek bankanın bir senelik çalışmaları gazetecilere anlatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • I KISA HABERLER İç Deniz Kuvvetleri Komutanı Rıavan Kora*,limanımızda mısaıir bulunan 6 ncı Amciı,iıan 'ühomu ıvumutam Amıraı Gardner şercime aun,Tansım Beidıye Gazinosunda bir ogıe y emegı ve*«nştn.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • POLİSTE iç Çenge^köyde oturan $ükrü Özkaynak adında biti kaza en denize düşmüş ve boğulmak üzere iken Mustafa Cünuy adında bir komiser muavini tarafından kurtarılmıştırir Fatihte;Sukemeri mevkiin de o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • HALKIN SE$I Hani şoförlerin muavini olmıyacaktı?Kurtuluş Tepeüstü Ali Çardaldı yazıyor;Şoförlerin muavini olduğu takdirde tecziye edilecekleri müteaddit defalar ilân edil-*di ve yazıldı.Fakat her Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • Kaçak eşya deposu Dükkânlarında dolar ve giyim eşyası kaçakçılığı yapan iki kardeş yakalandı Beyoğlunda İstik" âl Caddesinde 34/1 ayılı dükkânda kâğıiçıiık yapan Hayik Mıneyan ve Anin Mineyan adında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1952
  • TİFTİK PİYASASI Anadoiuda yeniden havaların soğuması dolayıslyle yün kırkımı durmuştur.Kırkımın mayısın ilk haftası içinde başlayacağı anlaşılmaktadır.Tiftik bölgelerinde kırkım fiatı 250 kuruştur.Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Üç büyükler konferansı Amerikanın Moskova Elçisi Kennan böyle bir konferansa zemin hazırlıyor Vaşington,15 A.A.Eeyaz Saray Basın Sekreteri âoseph Short,dünkü basın toplantısı sırasında gazeteciler ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Bursada evlenenler Bursa,15 T.H.A)Yapılan istatistiklere fföre,şehrimizde nisan ayının ilk on günü içinde 60 çiftin evlenme merasiuıi yapılmıştır Mart ayında bu miktar 102 çift olarak tesbit edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Moskova iktisadî konferansı Rusların dünya çapında bir propa&anda konferansları soıa erdi.Şimdi Moskova yaralının,demokrasi âleminin bü-ük sanayicilerinden bazılarıma oynadıkları oyunun neticeerini me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Parker Chamber gidiyordu.Kendisinden ne gibi bir hiz?net beklediğinizi şimdi öğrenebilir mi?Curtis elini alnında gezdirdi,kısa bir müddet düşündü ve:Bu vak'a ile hiçbir alâkası olmıyan bir iş iqin gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER ı—AMERİKA Lever Brother's firması merkez binasındaki 1400 den fazla pencerenin dışarıdan temizlenmesi iğin yeni bir usule başvurmuştur.95 metre yükseklikteki binanın damına yerleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • I BEYOĞLU AJANSIMIZDA 150 liralık bir hesap açtırmakla Hem para biriktirmiş Hem lüks Mercury Otomobili Hem de ev sahibi olma I I Şanslarınızı denemiş olacaksınız.Bu fırsatı kaçırmayınız Her 150 lira i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Itooseveli'in ölen köpeği için yapılan merasim Nevyork,15 T.H.A)Rooseveit'in meşhur ve tarihî köpeği Fala,efendisinden 7 sene sonra ölmüş Ve Roosevelt'in hemen yakınma gömülmüştü.Yapılan merasimde Mrs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Dürt dersten başarı gösterenıiyen öğrencilerin durumu Ankara,15 T.H.A)1 nisan tarihli bazı gazetelerde 195Ü-5I ders yılında başarı gösteremiycrek sınıfta kalmış olan öğrencilerin 1952 dönemin de yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • İ/ımule bir taşocağı faciası îzmir,15 T.H.A)Büyük Çinili köyünde bir kaza olmuş,taşoeaklarında çalışan işçilerden biri ölmüş,diğeri de ağır surette yaralanmıştır Macit Gürbüz adında bir şah sın işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • EKÜFTE SATIŞA ÇIKARI-LAN ARSALAR Mülkiye müfettişleri,eski Daimî Komisyon tarafından kıymetinden 73.500 lira fazlaya satın alınmasına karar verilen Eyüpteki arsalar mevzuuna el koymuş bulunmaktadırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Gençlik kansı;Atatürkün izinden Şam,15 Nafen)Suriyede mkua gelen siyasî değişiklikler büyük bir dikkatle takip edilmekte,bilhassa gençler bu değişikliği heyecanla karşılamaktadırlar.Şimdiki idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • A^ee-Bewan mücadelesi Bevan ve taraftarlar*,Titovarî hareketlerle itham ediliyorlar Londra,15 Nafen)İngiliz Komünist Partisinin burada ki kong-esinde bazı de-egeler,İşçi Partisinin sol grup lideri bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Pamuk ziraatı Tarım Bakanlığı valilere pamuk ekimimle daha rasyonel hareket edilmesi için emir verdi Anka'a,15 T.H.A.Türk ziraatinde mühim bir yer a^an pamuK ekmunın daha randımanû bir şekilde yapılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Leonard de Vinci Leonard de Vincinin beş Yüzüncü doğum günü tes id ediliyor.Beşeriyet,tarihin bazı devirlerinde derin bir cehalet içinde yaşarken birden kemalin en yüksek zirvesine yükselmiş,eserlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • Hazreti Muhammet/Ayşeye karşı duyduğu derin sevgide hakikaten samimi idi TEFRİKA No:1C5 îyi kalpli,fedakâr Hatice maalesef torunlarını idrak etmek saadetine uğramamış,daha Melekede iken vefat etmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • RHHH9HHIHM9BHR8HHBM SAYIN DOKTOR Verem savaşında önemli ve mbdern vasıta olan P A S A L PAS »Soy**« BAYER Her eczaned»bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ „„Bir mekteptir.Dil deviricileri bile,okul değil de «Tiyatıo bir inektendir «Radyo bir mektebdir.derler.Yani tiyatronun,radyonun bir halk mektebi olabileceğine,asağı yukarı herkes in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.04.1952
  • Colombia Film Şirketi tarafından çevrilen The Harem Girl Harem kızı adlı filmde baş rolü Peg-•ji Callins adlı bir glamcur girl oynamaktadır.Yeşil gözlü,kumral saçlı olan Collins'in vücut ölçüleri şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1952
  • LT«i«liaWVi»ı i »'ıfrıımıı 11 in »IHJJ» SULTAN REŞAD A GtfRE MEŞRUTİYET PADİŞAH-LIĞI Şehzadelik ve veliahtlık devirlerini sarayının içinde âdeta dünyâdan el çekip i'tikâfa girmiş gibi geçiren Sultan R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.04.1952
  • Sulhi GARAN Doğu Akdeniz Futbol Kupası maçlarının sonuncusu ve rövanşı olan Türkiye Yunanistan millî müsabakası,gelecek ay bu gün oynanacaktır.Şu dakikada öğrenmiş bulunuyorum ki;Yunan futbolcuları bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • TÜRKİYE MA PIYONL Meşhur Şevki Koru 5 defa Türk ye Maraton birinciliğini kazanmaya muvaffak o muştur 1933 den bu yana yapılan Türkiye Maraton birinciliklerini en fazla kazanan atlet Şev ki Kuru ve Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • Fenerbahçeli atletler israâl radyosunda konuştu Tel-Aviv Hapoel Kulübünün kuruluşunun 25 inci yıldönümü münasebetiyle İsrailde ter tip edilen şenliklere iştirak eden Fenerbahçe Kulübünün 10 atleti Lyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • AY Y LD ZL1 PORTSMOUTH TAKIMI İn gilt r-re liglerinin ay-yıldızlı formasını taşıyan Portsmouth takımı bu sene iyi bir vaziyette bulunmaktadır.Liglerin basta giden takımlarından olan Portsmouth on biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • Şevki Koru geliyor Uzun müddetten beri Anıerikada antrenörlük stajı yapan kıymetli atletlerimizden Şevki Koru 5 mayısta şeh imize don müş olacaktır.Şevki Koru Tür kiyenin en iyi maratoncuların dan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • Mîîlî futbolcularımız Berlindeki Almanya maçından evvel stad da yaptıkları bir antrenmanda Yunanistan İspanya yej.übnanla kcrşıjgşgcak Amatör ve Profesyonel takıma çağrılanlar ^m-Se'eksiyon Komitesi I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • Dövüşlü maçların yeni bir serisine geçen hafta hem şehrimizde hem de Ankarada tesadüf ediıdı.Mıthatpaşa gibi mazbut bi«' stadda ilk defa olarak cumartesi günü bir ıeyirci sahaya atlıyarak hakeme hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • özden düşen msşııur CHEIS3 Ezzard CharUs,Joa Walcott Charles Rocky Marciane ringi terkediyorlar Son günleıde Nevyorkta ringle ringi terkedeceklerinden bahbiiyük isim yapmış kimselerden sedilmektedir B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.04.1952
  • Sedgman Montekarlo furnuasino kazandı Dünyanın en iyi tenisçilerinin iştirak ettiği turnuada Ssdgman büyük üstünlük gösterdi Geçen seneki Moniekuılo turnuvasından bir Dünyanın bir numaralı tenis çis,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • 19 Nisanda gelecek olan Corinthiasan son maçı v-19 nisanda memleketimize gelmesi beklenen Sao Pauio şampiyonu Corinthians futbol takımı Rio da milyone lerin ku übü Bangu takımını 5 0 yenmeye muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • MİLLİYET Nttahon İS kuruştur Abona şeraiti TUtkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senollk 42 00 81.00 Altı ayhk 22 50 43.00 Uç aylık 12 00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 ÎLAlf FUTLARI 2 ve 3 ttncU sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • Bu akşam saat 21 de M A K S I M de h martesi.pazar ]f r.atine ve çar-f mba 16 da ttıııilâtlı matine HOŞMEDET Perşembe akşûmı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdtf.Gişe hergiln 11 de açdu,Tel:431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • KÜÇÜK FARELER VE İnsanlar Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsiıı Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276 SAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • FAYDAL!BİLGİLER Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapûzarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu Ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • Biraz konuşmak istiyordum.Yalnız olarak mı?Hayır,arkadaşlarınız da bulunabilir.Peki buyurun konuşalım.Esasen arkadaşlarım Rusça bilmezler.Bunun ehemmiyeti yok.Fakat burada konuşamayız.Nerede konuşmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • Jane Ilavern banyoya girmeğe Iiaznlainjor Sonra kendisini sıcak suya bırakmağa gidiyor Göğüsleriyle şöhref kazanan Jane Russell rtassi banyo yapıyor Jane nin15 dakika süren banyo âlemi Banyo yapan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program.13.00 Haberler.13.15 Radyo Salon.Orkestrası Konseri Pl)13.45 Şarkılar Pl.14.15 Dans Müziği Pl.14.30 Türküler ve oyun havaları Pl)15.00 Kapanış 18.00 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • Neşriyat «İŞÇİ HAKKI» Çıktı «İşçi Hakkı» gazetesinin 23 üncü sayısı çıkmıştır.Bu sayıda sen dika kurma hürriyetinin geçirdiği mühim safhalar adlı bir makale ile garsonların yüzde onları hakkındaki kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1952
  • e ı oft BUYUK^U İL VORDÜMCÖ* MURADm*wmTI TEFRİKA No:205 Yasan:SAMANCIGİL "Tabanı Yassı Mehmet Paşaya yazın,İnayet Giray denilen serkeşi mutlaka ele geçirsin,Bu sözler Müftü ile Silâhtar Paşanın ödleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • l&aş tarafı birincide] fade etmek yerinde olur ki,Celâl Dayarın gıllü gıştan uzak olan samimî düşünüşü,muhiti müjıhasıran vatanperverane duygularla ikaz edişi,bu intihabın gerçekleşmesinde büyük bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Emin Kalafat takrir verdi Bas tarafı 1 incide)hiyette olmak üzere,devlet ve hükümet idaresi hakkında berveçhi âti ithamlarda bulunduğunu gazetelerden öğrenmiş bulunuyorum.Şöyle ki:1 Memurlar baskı Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Maaşlormı alamıyan memurlar Bas tarafı 1 incide)bunları tevhit ederek.Bâkani ]ar Kurulunun tasvibine sun;makta ve ancak Bakanlar Kurucu kadroları tasdik ettikten U nra,memuriar maaşlarım a^tepilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Türkiyeye Amerikan yardımı Bas tarafı 1 incide)«Bu mesele Amerikada Kongrede incelenmektedir.Türkiye'ye yapılan ve bundan böyle de yapılacak yardımların temininde yıllardan beri çok kuvvetli bir orduy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Menders Atinaycı gidiyor Bas tarafı 1 incide)duymuş olduğu gevind bildirmesini rica etmiştir.Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakam Fuad Köprülü bu seyahati bundan bir müddet evvel Yunan Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • fftafkara Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin.Elektrik Santral;ile şebekenin genişletilmesi işi 4768 sayılı kanun hükümlerine tevfikan teklif isteme usulü ile bir proje yaptırılacaktır.2 Mektuplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Izmir Belediyesi Başkanlığından:Güngör mahallesinde 362 saydı sokakta yeniden âdi döşe» me ve kanalizasyon yapılması işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince açık eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Transformatör,Yüksek Tevettür yer altı Kablosu NGA izole tel alınacak Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinden Dört adet Transformatör 2400 metre yüksek tevettür yer altı kablosu 50000 metre 4.milime t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Sivas Numune Hostahanes!Baş Tabîb'iğinden Geçici teminât Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli akçası Lira Ki.Lira Ur.Lira Kr.Has ekmek 40000 kilo 43 17200 00 1290 00 Numune Hastahanesinin 952 yıh ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 î 2 i» 3 4 5 6 7 8 9 ^H 10 Î1 t İ2 M,B0MMN SAC A 1 Kırk tanedir;Sıfat takısı 2 Bir muhııbımız;Nihayetsiz zaman.3 Kavuşma,Bir har fin okunuşu.4 Artun'un ismi;Çal.5 Tersi kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktan yazılı mevaduı ayn ayn açık eksiltme leri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Edrne As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Tunus Fransız ihtilâfı tekrar çıkmaza girdi Güvenlik konseyi dün Tunus meselesini görüşmemek kararını aldı Nevyork,15 T.H.A.Güvenlik Konseyinin dün geceki top lantısında Tunus dâvasının gündeme alınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Ticaniler dün d e yargdandı Dünkü duruşmaya hâdibeci Sadık Çakırtepe alınmadı Ankara 15 Tübaj)Ticanilerın muhakemesine bugün de devam edildi.Evvelki durulma da sükuneti ihlal etmıs oıan Sadık Çakırtep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Ete'nin Gülek'e cevabı Bas tarafı 1 incide)ğuuu,bütün bu teşekküllerin tarafsız olmadığım da iddia etmiş bulunuyorlar.Umumî murakabe heyetinin raporunu tetkik ve murakabe eden umumî heyetlerde kendi p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Günaltayın emelleri Bas taralı!1 incide)faaliyette bulunduğu ve İnönü ile-arlsında ihtilâf olduğu Süreyya Endik tarafından açıklanmıştı.Buna c&vap olarak Gün'altay da Istanbulda verdiği beyanatında vâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Bir avukat Bas tarafı 1 incide)«an ayı içinde Galatasaray lisesi civarında bir otomobil ka zası olmuş ve İstanbul Barosu na kayıtlı avukatlardan Vasü Aziz idaresindeki hu usî otomo bili kaldırıma çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Baş taralı 1 incide)lacak ilk denemeler olacaktır;bir sanayi bölgesi olan New Jersey,General ve Senatör Taft'm mütekabil popülarite-lerini gösterecektir.New Ham pshire'den beri General ile Sena töı* a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Neo Vefdist partisi kuruluyor Genç Vefdistler,Hilâlî Paşayı destekleyecek bir parti kurmağa çalışıyorlar «II I Kahire,15 Nafen)Siya î çevreieıde belirtildiğine göıc;«Neo Vefdist» adı altında yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Yamütbugün Londraya g i d i y o r Loridra,15 AP)Türk Ordusu Genelkurmay Başkam General Nuri Yamut'un çarşamba günü.Londraya gelmesi beklenilmektedir.General Yamut,İngiliz İmparatorluğu Ge melkurmny Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Şehrin seyrüsefer işi Bas tarafı 1 incide)Şehrin münakale sistemini iyi bir duruma getirmek,seyrüsefer işlerini halkın şikâyetini intaç et tirmiyecek bir şekle sokmak ve nihayett halen îstânbulun en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1952
  • Asma köprü Baş tarafı 1 incide)dan bunun yapılış şeklinin bey nelmilel bir müVnbakaya konulmasına karar verilmiştir.Müsabaka şartlarını hazırlamak üzere Bayındırlık,Ulaştır ma Bakanlıklariyle Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri AU Nad KABACAN Bu nlUhada Taa İslerini idare eden Faruk DEMİBTA1 Basıldığı yw NURİ AüÇA t* AU Nad KABACAN O&cetecUik Kolektif Ortaklı^ Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 15 ton Sadeyağı kapalı zarfla salın alınacaktır.Muhammen bedeli 78,000 Lira olup geçici teminatı 5150 Liradır.Eksiltmesi 24 Nisan 952 perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından istanbul ilinin Eyüp ilçesine bağlı Cebeci köyünde kâin olup mekşufen devlete ait bulunan kuzeyi:Cebeci köyü çeşmesinden Mand'.ra tepesine doğru hat,doğusu Mandıra tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN A MÜTEVELLİTWM 4 »oot «ii^ili^iind*!3' cmİİi olfnöbilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Lokman Hekmn Di HAFn CEMAL fiiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah aaat 10 30-12 öğle den sonra 14 30 17 de has-L ta knbul u eder İstanbul Dlvanvou No-1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • DOKTOR Hafice Ekren ç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük Is Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk Yargıçlısından 952/102 Ksantipi tarafından Yeniköy âczâcısı sokağında 11 No.lı hanede oturan Petro Benoviç aleyhine açılan boşanma dâvasında 21/5/952 saat 10.30 için dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • GAYRİMENKUL SATIŞI Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâ kimliğinden:951/341 Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından satılarak şüyuunun izalesine mahkememizce karar verilip Milliyet gazetesinin 29 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Pratik Akşam Ticaret Kurs lan Müdürlüğünden Pratik Akşam Ticaret Kurslarının 14 üncü devresi 21 nisan 1952 pazartesi günü başhyacaktjr Kurslar altı aylık ve parasızdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Kimya laboratuar âletleri alınacaktır istanbul Asam Erkek SarTat Okulu Müdürlüğünden 1 Orta Okullar Kimya Laboratuvarlan için 43017 lira 50 kuruş tasarlanan bedel üzerinden 47 kalem çeşitli âlet ve ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Liberasyon yolu ile Hhafât yapan Müşterilerimize;Bugün mcr'iyet mevkiine giren Kararname gereğince,liberasyon yolile ithalâtta bulunacak tüccarların,satıcılarile yapa^aKları bağlantılarını,bağlantı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı İşleri Müdürlüğünden 1 iş:Sason'da iki gift Lojman ve Kozlukda bekâr evi inşaatıdır.2 Keşif bedeli 95.000 liradır.3 Geçici teminatı 6000 liradır 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • IstanbDİo Tanıyalım:2 n c i GEZİ Valnız 150 kişi için PROGRAM Eski Sark e Arkeoloji Müzelerinde en eski medeniyetlerin bergüzarları ve şaheserleri Yerebatan Sarnıcı Bizans san'atmın ilk parlak devnne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Icme suyu tesisleri yaptırılacak İLLER BANKASINDAN 1 Aşığada i.simleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarlın gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru ınüteahhit-Boru Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ Su işleri 6*1 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Malatya Derme sulama şebekesi ikmali inşaatı işi olup tahmin edilen eşif bedeli fiat biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan