Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • ta ö fftovik Dufamtu W-^ut Bugün şehrimizde hava dçık ge-j 1 ecektir.Rüzgârlar doğudan ese-1 cek ve en yüksek sıcaklık 16 san-1 arat olacaktır «k ¦H\1' dm I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Paralardan,pullardan AtatUrkiln çehreleri siliniyor,resimlerini taşıyan altın paralar erittiriliyor,memleketi kurtaran,koca bir devlet kuran adamın aziz hatıraları her taraftan' sökülerek mahzenlere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Trieste mesel esi o-Belgradda yapılan mitingle hatipler:«Triesteyi vermektense Yugoslavya harbi göze alacaklar» diye bağırdılar.Belgrad,14 AP)Fabrika ve toprak işçileri,üniformalı askei'ler.yüksek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • GL Vandenberg Ankaraya geliyor H ava o r d u m uzu F t a k vîyis i için yeni kararlar alınacak Gl.Eisenhower ve Amiral Carney'den sonra Wandenberg'in bu ziyaretine büyük ehemmiyet veriliyor Amerika Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Askerî Bahisler Federal Batı Alman Cumhuriyeti Kıymetli muharrir Emekli General Hüseyin Emir ERKlLET'in «Federal Batı Alman Cumhuriyeti» isimli makalesini bugün 3 ci sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Dün Antalya'dan Ankara'ya döneln Caşbakan Adnan Menderes İtava alanında kendisini karşılayanlarla bir arada Başbakan Menderes,uçakla Antalyadan Ânkaraya döndü Menderes Antalyada:"Seyahatim çok müsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Meclisin!dünkü içtimai' iayrîmenkule tecavüzün define dair kanun teklifinin ikinci müzakeresine başlandı Ankara.14 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Fikri Apaydının başkanlığında toplanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Türk Ortodoks Patriği Papa Eftim iki Patrik arasında ihtilâf İTürk Ortodoks Patriği Birleşme teklifine muarız Türk Ortodoks Patrikhanesi ile Rum Ortodok Pat ı;ikhanesi arasındaki ihtilâf de yarn etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Gl.Nuri Yamut şerefine verilen ziyafet Genelkurmay Başkanı Urgeneral Nuri Yamut şerefine Paris Büyükelçiliğimizde verilen ziyafette Fran sanın sabık Başbakanı Pieven ve General Gruenther de bulunmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Ş.Mocanın yeni takriri o-Tekirdağ Milletvekili,Tarım Bakanının istifasını istedi Ankara.14 Milliyet)Tekirdağ milletvekili Şevket Mo can bugün D.P.Meclis Grupu İdare Heyetine verdiği toi tak rir ile Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Kızını satmak istiyen ananın muhakemesi Kızı Belma'yı 200 liraya salmak istediği iddia edilen kadın,dünkü duruşmada bu suçu reddetti.200 liraya annesi tarafından sa tıfcğa çıkarıldığı iddia edilen küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Kilisede hâdise çıkaran gençler Caracas,14 AP)Federal polis,geçen çarşamba günü Mübarek hafta için Santa Teresa kilisesindeki hâdisenin mesullerinden 40 kişiyi tevkif etmiştir Bahis konusu olan gün,«y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • £Bayar izmire gidiyor Cumhurbaşkanı yarın frenle Ankaradan hareket ediyor izmir,14 Milliyet)haber aldığımıza göre Cum hurbaşkam Celâl Bayar,Ege'de bir tetkik gezisine çıkmak üzere yarın 16.20 de trenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Anadoluda kara kış geri döndü Konya ve Kayseri'de kar ve fırtına hüküm sürüyor Kayseri,14 T.H.A.Sen Timizde birkaç gün evvel şıddetli ıcaklar ano mal bir şekil de kendini göstermiş ve hararet derece i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Lokantada garip bir cürmümeşhut Dün saat 13 sıralarında Beyoglunda evvelâ korku ve heyecan bilâhare dudaklarda tebessüm hattâ kahkaha yaratan bir hâdise olmuşturîçtinaî hayatımızın sakat taraflarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • D.P.den ihraç edilenler xr—Dört üye haysiyet divanı kararına itiraz ettiler Demokrat Paiti H Haysiyet Divanının Beşiktaş delegejerin den Süleyman Selkum,Turhan Tepe;Orhan Tepe ve Bey koz delegesi Sala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Bir Amerikan bahriyelisi dün boğuldu Dün sabah limanımızda teessür uyandıran bir kaza olmuştur.BİTkaç gündenberi limanımızda bulunan Amerikan donanmasına mensup gemilerden birinde vazifeli olan Walter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1952
  • Amiral Gardner'in Ankaradaki temasları Amerikan Akdeniz dün Millî Savunma Ankara,14 Milliyet)Amerikanın Akdeniz Altıncı Filosu Ko mutanı Koramiral Gardner bugün saat 11,30 da uçakla Istanbuldan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılıg Sterling Dolar Ff.Frangı İsviçre Fr.Belçika F».laveç Kr.Florin Liret Drahmi Bskoudes 7 90.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 j 0.44.80 0.01.876 9.73.90 jp 7.91.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • KONFERANS T*r Türk Bioloji Derneği ya,rın »aat 16.30 da SüleyrnanL yedeki Bioloji Enstitüsü Anfi sinde bir konferans tertiplemiş tir.Konferans,Dr.Fevzi öztığ tarafından «Bitkileıde renk maddeleri» mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • Acayip br muziplik Denizde bulunan boş votka gişesinden garip bir mektup çıktı Dün Emniyet Müdürlüğü ga rip bir hâdiseye el koymuş ve tahkikata başlamıştır.Sarayburnu önlerinde ağzı mangırla tıkanmış?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • ihracatın arttırılması çareleri düşünülüyor İstatistik Genel Müdürlüğü I dır.Bu toplantıda ihracatın ge tarafından neşredilen bir İsta-üşmeği iQm gerekli tedbirler tistiğe Köre,son iki ay içinde j gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • Hie.15 u 20 NİSAN 2 Recep 1952 Nisan 1371 Sah 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güne;Öğle tkmdi Akçan Yatsı İmsak 1 5.21 12.14 15.58 a 18.49 20 25 334 10.33 5.27 9.11 12.00 1.37 8.48 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • AV DMltİSİ PİYASASI DURGUN Küçük baş hayvan derisi piyasası durgunluğunu muhafaza etmektedir.Alıcı memleketlerin alâkasızlığı durgunluğu arttırmaktadır.Halen elde 1300-1500 ton miktarında keçi,koyun,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • Kuzey Atlantik ordularının Başkomutanı,1 Nisan 1952 de yayınlanan on iki bin kelimelik ehemmiyetli raporuna bu cümleyi yerleştirirken.Federal Batı Alman Cumhuriyetinin bugünkü durum ve önemini en özlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • KÂR HADLERİ KARARNAMESİ 644 sayılı kâr hadleri kararnamesinin tadili veya tama men kaldırılması maksadiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanh ğmea tüccarın fikrinin soruldu ğunu bildirmiştik.Bu maksatla cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • MAKALE Türk milletlerinin müşterek bir kültür dilinden mahrumiyeti ismail Hami DANISM EN D Dünkü yazımda her büyük Usanın muhtelif lehçeleri üstünde müşterek bir kültür dili bulunduğundan bahsetmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • BİK KIZIN KAÇIRILDIĞI İl)Dİ A EDİLİYOR Şehrenıininde oturan Hamdi adında biri zabıtaya müracaat ederek 17 yaşındaki kızı Leman Çifte'nin üç günden beri eve gelmediğini bildirmiş ve kızının bir dokuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • «FARELER VE İNSANLAR» Geçen yıl «Küçük Sahne» de temsil olunan «Fareler ve İnsanlar» adlı piyesin umumî istek üzerine bu yıl da 17 nisan perşembe gününden itibaren yalnız iki hafta için tekrarlanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • DEDIKODULU BİR DÂVA Mi3irh Prenses Emine Dömeke ile eşi Ferhat Dömeke arasındaki dedikodulu dâvanın duruşmasına dün 10 uncu As-r liye Hukuk Mahkemesinde devam edilmiştir.Dünkü duruşmada iki şahit dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • BEHÇET OSMANAĞAOGIJH ANKARAYA GİTTİ Denizcilik Bankası Genel Mü dür Yardımcılarından Behcet Osmanağaoğlu dün Ankaraya hareket etmiştir.Mumaileyh Ankarada Denizcilik Bankasına devredilecek Hasköy atöly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • FIKRA Kadınlar futbol thake/ni olurlarsa 2,Dünkü akşam gazetelerimle Londra mahreçli şu haber gözümüze ilişti:uDurham Futbol Cemi-yeti,bir kadının futbol hakemi olamıyacağını açıklamış ve bu hususta B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • HALKIN SESİ Üniforma biçımsiz elbise demek değildir «Daimî tramvay ve otobüs yolcusu Hulki Avcı» imzalı mektupta deniliyor ki;«E.T.T.O idaresi vatmanşoför ve kontrollerine üniforma giydirmektedir.Tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • HEYBELlADADA TEESSÜR UYANDIRAN BİR HADİSE Evvelki gün Heybeliadada müessif bir hâdise olmuştur.DP.Heybeliada bucak lokalin yapılan toplantıda hazır bulunan Şehir Meclisi üyelerin den Ertuğrul Adalı,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • KİLİSEDE HIRSIZLIK Şehrenûnrnde Ayanikola kilisesinde,mum paralarmm kon dugu çekmece dün çalınmıştır.Hırsızlığı kilise müstahdemlerinden birinin yaptığı üzerinde daralmakta ve tahkikata devam edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • KISA HABERLER if Amerikanın maruf otelcilik müesseselerinden Hilton firmasının şehrimizde inşa edeceği 300 odalı turistik otelin hazırlıkları tamamlanmıştır.Otelin temeli ya rın saat 17 de Vali ve Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • POLİSTE İP Baktrköyüne bağlı Esenler köyünde oturan Melımet adında bir akıl hastası kendisini bir ağaca asmak suretiyle İntihar etmiştir.İP Beyoğlunda oturan Hikmet Dilbay âdında birinin 3.5 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • Kanlı vakalar Bir adam kıskançlık yüzünden karısını bıçakla ağır surette yaraladı Son günlerde şehrimizde cereyan eden kanlı hâdiseler pek fazlalaşmış ve dün de muhtelif semtlerde küçük sebepler yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1952
  • Belediyede yeni nakil ve tayinler Eminönü kaymakam muavini temizlik işleri müdürlüğüne getsrildi Belediye müdürleri ve yüksek memurları arasında yeniden bazı değişiklikler yapılmış tır.Bu arada Eminön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Çimento ihtiyacı olanlara Alman menşeli yüksek kaliteli çimentolarımız,en ucuz ye en müsait şartlarla satışa arzâdflmigtir.İhtiyaç sahiplerinin ecele müracaatları rica olunur.KOÇ TİCARET T.A.Ş.Fermene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Yunanistanda yeni siyasî buhran Kornan memleketin eski Genci Kurmay Başkanı Mareşal Papagos'un Millî Savunma 15akanlı^ı ve bu Baaknlığm noktai nazarına iştirak eden Kral ile anlaşamıyarak istifa ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • BOĞAZDA İNŞA EDİLECEK ASMA KÖPRÜ Bayındırlık Bakanlığı tarafından,Lstanbulun Anadolu ve Rumeli yakalarını birleştirecek olan asma köprü mevzuu üzerinde tetkikler yapmakla gö revlendirilen köprüler kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • ZABITA X0MA9ei jjj TEFRİKA No:3 ÇIKAN KISMIN HULASASI «Polis makamlarını yalandan ilgilendiren bir meseleye tesadüfen adı karışan Pete,arkadaşı ve New York şehri cinayet masası sivil komiser muavini L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • ÇlFTEH AVUZİ ARDA 5 ODALI BAHÇELİ EV Bu yılın ikinci Ev ikramiyesi talihlisi Bayan HALİDE TUZBUZ Cüzdanı No.12876 Galata YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • şraitRDE YAZ FAALİYETİ Belediyece şehir için bahar ha arlıkları yapılmaktadır Caddelerdeki ev.dükkân ve müesseselerin önkısımlarınm boyanmaları nâ devam olunmaktadır.Bu hazırlıkların 15 Nişane kadar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Fransız Meclisi Parlamento 952 yılı bütçesinin kabuifinden sonra tatil kararını aldı Paris,14 A.A.Parlâmen to,Antoine Pinay'ın talep etti ği usul ve ahkâm çerçeve,i da fiilinde malî kanunu kabulü müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Pan islâm konferansı Toplantının tehiri islâm memleketleri arasındaki ihtilâfa hamlediliyor Londra,14 Nafen)The Sotoıman gazetesinin belirt,tiğine göre;islâm memleketle ri Başbakanları konferansının g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Türk işçilerine grev hakkının tanınması Çalışma Bakanlığınca hazırlanan tasarı son Ankara,14 T.H.AJ Demokrat Parti eçim beyanııa meşinde ve ilk Menderes Kabi nesi programında yer alan Grev Kanunu tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Amerika da su felâketi 40 bine yakm Amerikalı evsiz ve barksız kaldı Nevyork,14 Nafen)Birleşık Amerikada ~u baskınları bir felâket halini almıştır Mis souii nehrinin şimdiye kadar görülmedik bir şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • BİR OTOMOBİL HIRSIZININ GEÇİRDİĞİ MACERA Dün adliyeye enteresan bir otomobil hırsızlığı hâdisesi intikal etmiştir.Beyoğlunun Hamalbaşı mahallesinde oturan Osman Sudi Engin admda biri,bundan üç gün önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • KASAPLARIN BELEDİYEYE YAPTIĞI MÜRACAAT TETKİK EDİLECEK Toptancı Kasaplar Derneği mümessilleri dün,Belediye Dai m!Komisyonuna müracaat ederek mevsim kuzularının henüz yetişmemiş olduğunu iddia ederek,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • AKŞAM TİCARET KURSLARI Ticaret Odasında açılan pratik akşam ticaret kursları 21 nisan pazartesi günü başlıyacaktır Kurslar altı aylık ve parasız olup okuma ve yazma bilen herkes kaydolunabilir.Kurslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Milyarderler şehri İstanbul Dün ziyaretine gittiğimiz bir Hanımefendi kadın elbiselerindeki pahalılığı anlatır ken hayret ediyor,böyle bir şeyin harp esnasında vurgun cularm haşmet devrinde de görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • Hazreti,Hatice ıstıraplı günlerinin içinde Hazreti Peygamber için yegâne ışıktı TEFRİKA No:104 Bu kılıç ne güzel,acaba Şom hiiıcı mı,yoksa Türkistan dan mı gelmiş?Muhafızı gülerek onunla aj'ay ediyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Küçük dergi Nisan ayı yeni bir dergi ge-tirdi.Küçük Derginin içindekilere geçmeden önce şeklinin bis de bıraktığı intihalardan bahsetmek istiyoruz;Sayfaları söyle bir karıştırınız,iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1952
  • i-1 Altına Amerikan Filosu Komutanı Amiral Gardner dün Ankaraya varmış ve Deniz Kuvvetleri Komutanı General Sâdık Altıncanla görüşmüştür 2 Yeni Endonezya Başbakanı Wilapo.Cumhurbaşkanı Soekamo ve sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1952
  • m Savon Bailey adında aslen irlandalı olan g£nç bir kız Kalijforniyada bir Kolonya firmasının açtığı Güzellik müsabakasını kazanmıştır Kolonya fabrikası şimdi Saron adı ile yeni bir Kolonyayı piyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Orta ve yeni zamanda mutlakıyetçi Avrupa Bir hukukçu,o devrin mahbuslarım yabani hayvanlardan daha korkunç tarif etmiştir.Oraya düşenlere bir daha hayat yoktu Orta za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1952
  • kabahat kimin?Böyle seyirciye,böyle futbolcuya,böyle hakem çoktur bile Sulhi Garan Ben yazmaktan,siz okumaktan bıktınız.Bu muhakkak.Fakat ne yapsak,ne yazsak,hattâ büyücek levhalar yazdırsak nafile.Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1952
  • Ordu boks birincilikleri A nkar ad a,yapılan silâhlı kuvvetler boks birinciliğini Knragiicü tj m:ı:kazanmıştır.fkindli&i Uç şampiyonlukla Denizgücü takımı almıştır.Denizgücü takımından iki şampiyon!u£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1952
  • Fakültelerarası futbol maçla ı 7J IKTISAT-FEN '2-1,Her pazartesi Vefa tadında yapılan fakültelerarası futbol maçlarına bu hafta da Kesat Erte idaresinde devam edüecek ti.13.30 da başlıyacak ilk müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1952
  • Helsinkiye 61 millet gelecek impiyat hazırlığı gittikçe ilerliyor 1952 yılının 19 temmuzundan 3 ağustosuna kadar devam ede cek olan Helsinki Olimpiyatlarina.şimdiye kadar 61 memle ket katılacaklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1952
  • İngiliz futbolcularının yegâne gayesi Kupa kazanmaktır.Yakarda,evvelki sene Kral Kupası tinaltui kazanarak kupayı alan Arsenal takımı kaptanı görülmektediringiltere lig maçları 3 m sona enyor Manchest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • MİLLİYET Nüshan İS kuruttur Aboae şeraiti TUrkiya Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylak 22 50 43 00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayıHc 4 M 9 00 İLAN FÎATLABÎ 2 ve S tkoctl sayfanın saatimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekten İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eddr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • Bu aksam saat 21 da M A K S I M de m&rtesi,pazar 16 i n.atin« ve çarmba 16 da tcrudlâth matine HOŞMEDET Peışembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe h*rgUa II de açılır,Tel:«134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • KÜÇÜK YEDİDE EV Piyes 3 pe:de Yazan;R.C.Sheı.it Türkçesi:Orhan Buı.ün Sahneye koyan:Muhsin Eı ıgru.Çarşamba günlerinden baş".a herakşam saat 21-de,Cumû tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14 40 Samsun 18.20 Anadolu ek presi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.30 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • MENKUL SATİ!İLÂNI Üsküdar İcra Memurlusundan 950/210 T.Bir a)acağm temim için hac zedilen Ma koni marka 6 lam.balı radyo üzerine,go Dion,diö seli bir divan,iki ko-tuk Üs„ küdar Salacak Rumi Mehmet paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • I S Lokman Hekim Dr.HAFII CEMAL Dahiliye Müterfassu» Pazardan bafka her gün sabah saat 10 30-12:ogle den sonra 14.3d 17 de has-i ta kabul eder.İstanbul Dtvanyolu No-J04_I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • Hayır yüzbaşı dedim.Yanılmadın.Buna cidden sevindim İnanın bana.Peki buna sebep ne?Halbuki biz sizin düşmanınız sayılırdık.Yüzbaşıya izahat vermedim ve sadece:Siz bizim düşmanımız de» ğjlsiniz,dedim.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • ÖĞRENCİ KAYIT VE KABUL.ŞARTLARI HAKKINDA İstanbul Öğretmen Okulları Müdürlüğünden 688 saym tebliğler dergisiuu de yayınlanan genelgeye göre 1952 1953 öğretim yılı i^m Yük»-ek Öğretmen Oku^a ve Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13 O© Haberler.13.15 Türküler Pl)13.30 Dans müziği P1)13.45 Şar kılar 14 15 Öğie konseri Pl)14.45 Şarkılar Pl)15 00 Kapanış 18.00 Açılış ve şarkılar 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • 2 3-Bacaklar y asm d a yapılan bjr jmjsabaka Kadınların en fazla dikkati çeken uzvu bacaklarıdır o Bacaklar kadın tipini belli edermi Erkekler kadınların en çok neresine dikkat ederler,sualine verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1952
  • Bimı VORDİÂ TKİ IÎİKA No:204 Yuu:SAMANCIGİL "Bayramda inşallah kalkacağım,saray yine bir düğün havası yaşayacak,Doç* Mehmet mürtekiplere karşı hazırlığını tamamlama dan;Bosna ile serhadde kıyam başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor 1 Scrş tarafı Ibirincidol açıklamaları sayesinde ve o nisbette,istedikleri,göz diktik leri mevkileri elde etmiyor da delillerdi.Bu tıynette olanlar az zaman içinde ikbalin,mevki sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Pazarlıkla 10 ton mercimek 28/4/1952 pazartesi günü saat 14 de üogaere 87 ft o.u As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 70 kuruştan tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden Topkapı Saayı Müzesi pazartesinden maada her gün öğleden sonra ziyaretçilere açıktır,5389)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından alınan bilgiye gör?piyasamızda mevcudu olmadığı ve hariçten getirtilmesi gerektiği anlaşılan bir adet 90 x 125 cm.boyda Ofset p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • 12 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 n 5 6 7 o o 9 1 10 y i 12 UT H SOLDAN SAO A 1 Dairesinden istirahatli;Kokulu bir meyva.2 Teşki lâtı Esasiye Kanunu;Müslümanların tavaf ettiği.3 Bu sene filmi de göı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Mecliste dünkü içtima Ba« tarMı birincide önlemek maksadiyle ktrılmış fin dıklânn da müdahale müessesesi tarafından 23 kuruş gibi müsait bir fiatla satın alınmasını sağlayan karar alınmıştır.Binaenale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • D.P.den ihraç edilenler Bas tarafı birincide)Genel Kurula gönderildiği bi,linmektedir'.İl Haysiyet Divanınca ihraç edilen delegeler;bu karara Ge nel Kurul nezdinde itiraz etmiş ler ve Divanın ehliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Amiral Carney karargâhı Bas tarafı birincide)bugün saat 15 tâ beraberinde Amerikân Deniz Ataşesi Albay Walter ve mihmandarı Albay Ek rem Tetik olduğu halde Millî Savunma Bakanlığına gelmişler.Ba kanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Kilisede hâdise Bag tarafı birincide)Kilisenin papazı,bu hâdisenin tedhişçiler tarafından önceden hazırlanmış olan bir plân gereğince vukua getirildiğini isbat edebilecek evraka sahip olduğunu bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Trieste meselesi büyüyor Bos tarafı birincide)tır.Yugoslav halkım bilhassa Amerikan;İngiliz ve İtalyan temilcileti arasında birkaç gün evvel Londrada yapılan muzakerelerin kızdırdığı anlaşılmak tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Ş.Mocanın yeni takriri Baş tarafı birincide)sokan Şevket Mocanın bu takriri D.P.Meclis Gupu İdare Heyeti tarafından kabu] edildiği takdirde takrirde sorulan hususlar önümüzdeki Meclis içtimalarında Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Anadoluda kış TRas tarafı birincide)mize sabahtan akşama kadar kar yafmıştır.Yağan karm şe bir içindeki kalınlığı 50 antimi bulmuştur.Bazı köylere münakale kesilmiştir.Bir gön evvel sıcaklık derecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • iki patrik arasında Bas tarüfı birincide)şu izahatı vermiştir:Bize bir müddet evvel fa hibi bulunduğumuz kiliseleri Rum örtadoks Patrikanesi keıı düerine devretmemiz için bir teklifte bulundu,tabiatiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Korede kızılların zaiyatı General Van Fleet,Birleşmiş Milletlerin Keçen yıla nazaran daha kuvvetli olduğunu söylüyor Seul.14 A.A.Bugün bu rada yaptığı basın toplantı in da 8 inci Ordu Komutanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Başbakan Menderes I Baş t û rafı birincide 1 özel bir uçakla Antalyadan şehrimize dönmüştür.Başbakanı Ha va meydanında.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,Samet Ağaoğlu Bakanlar.Milletvekille ri.Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • İranda bütçe buhranı Başbakanın oğlu Gulam Musaddık,maliyeye 150 dolar teberruda bulundu Tahran,14 AP)Başbakan Musaddık'm oğlu Dr.Gu lâm Hü eyin Musaddık.memle ketin halen maruz bulunduğu malî buhrana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Veftçiler seçimlerin tehirini protesto etti Yayınlanan tebliğ Hilâlî Paşa hükümetine si/asî harp ilânı mahiyetinde görülüyor Kahire.14 AP)Mısırın en kuvvetli siyasî grupu Vefd Partisi Icrâ Komitesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Lokantada garip bir cürmümeşhnt Baş tar&fı birincide)min edilen ve gayet frapan giyinmiş olan sarışın ve güzel bir bayanla İstiklâl caddesindeki maruf lokantalardan birine girmiştir.Caketinin yakasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1952
  • Denizcilik Bankasında yapılan yeni tayinler Y.Ziya Öniş meclisi idare reisliğine,Ulvi Yenal Banka Genel Müdürlüğüne getiriliyor Ankara,14 Milliyet)Denizcilik Bankası Genel Müdürü Yusuf Ziya öniş'in bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.04.1952
  • Sahifi re £33Tiuha:rin Ali Naci KARACAN Bu nuahaaa Yem UUtioİ idare ed^n Faruk DEMÎRTAJf Basıldığı 7er NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN OözeUcilik Kotoktii Ortakliftı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • İstanbul Genel Meclisi Sayın Üyelerine İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından İstanbul Genel Meclisinin aşağıdaki mznamede yazılı fevkalâde ve müstacel işleri müzakere etmek üzere 21.4.952 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • Alman Wamutdi» VIDAL Türkiye Münhasır İthalâtçısı.MEHMET AN«*-SAYIN ÇİFTÇİLER Gelmiş ve gelecek rakipleri arasında daima üstünlüğünü muhafaza etmiş ve edecek olan VIDAL treylerlerimiz em tinize ve hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • Tekirdağ iskân Komisyonundan Göçmen evleri inşaatında kullanılmak üzere şartnamesinde eb'ad ve teslim yerleri yazılı 83G.metreküp çam kereste pazarlıkla satın alınacaktır.Taliplerin teklif mektupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • Yozgat Toprak ve İskân ud urlu günden Yerköy Midillicioğlu çiftliğinde yaptırılması kapalı zarf usulü ile evvelce ilân edilmiş bulunan 100 göçmen evine talip zuhur etmediğinden 27/3^1952 gününden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • Çubuklu'da Meşhur Eski Hidiy Köşkü ve Koruluğu Otel Olarak Kiraya Verilecek istanbul Belediyesinden:Istânbulun en güzel yerlerinden biri olan Boğaziçinde Çubuklu'da HIDİV KÖŞKÜ)adı ile anılan geniş ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • Baş.diş,nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşı günde 4 fcaut ara ile 3 adet alınabilir M mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı iki kalem Sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yâzıb gün ve saatlerde Diyarbakır As.Sa.Al Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • 4 *2&esL GAZ YAĞI LEt$LER 24 Saatte Yalnız 1 litre gaz sarfeder I Tam bir sessizlik ve sükunet içinde.kafiyen bozulmadan'.fyıpranmadan,ilelebet-işleyen ba-badan toruna kalacak yegâne buz dolabı.|S Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Keşif tutarı 19619,60 Lira olan Gölcük yeni Makine fabrikası dahili zemin beton ve böJmeleriyle demir çerçevelerinin yapılması kapalı zarfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.04.1952
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Üsküdar Sulh Hukuk Yargıçlığuıdan:951/42 Terekesine mahkememizce el konulan Hayriye Türkoğlu Türk'ün Usküdarda Tabakıar muiij.öcumpaşa oKağınaa eski 41.yeni 39 kai x sayı lı mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan