Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.04.1952
  • 9 Nisan 1952 Çarşamba Adres:NuruoımanİT» TUrbedar Sokak No:18 î S T A N B U L Telgraf MİLLİYET w Utanbul YIL 2 S AYI 689 Posta Kutusu t T C L E F O M FİT ATI 4 t I S t C 14 İS K r imUiuet Bugün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • Karadenizde torpidoya benzer bir cisim görüldü Karadenizde Geler Burna ile Karaburun at asındaki adacıklar mevkiinde dün;saat 11 de Eti vapuru tarafından torpidoya benzıyen uzun bir cisim görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • Hlc.14 Recep 1371 9 NİSAN 1952 Çarşamba Bu 27 MART 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.31 10 49 öğle 12.16 5 35 i İkiadi 15,56 9 15 Akçam 18.42 12 00 Yat» 20 16 1 35 tmsak m-3 46 9 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • Türk ordusu yalnız Türkiyenin değil,fakat aynı zamanda Avrupanın ve bütün dünyanın hürriyet,saadet ve emniyetinin korunması bakımından bugün çok hususî ve üstün bir önem taşımaktadır.Bu sebeple onun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • Kambiyo ve E s ha n Açılı;»un Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre T.r.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Lire!'Drahmi Bskaudes 7 90.50 7 91 Oft 280.50 28Ü.J0 0.80 1 0 i',64.03!64 03 5.60 5.6* »4.12:50 I 34 12 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • GECE ir 1 Ü.'T.B Orman "Fakültesi Talebe Derneği.11 Nisan cuma akşamı saat 21 iden sabaha k'ıdar dövam etmek üzere Taksi-ti Belediye Gazinosu salonların la bir ¥jeşil Gece» tertip-etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • FIKRA Şehirde asayiş meselesi Evvelki gün bir İmsin toplantısı yapan Emniyet Müdürü,şehirde asayişin temini bakımından alınacak tedbirleri uzun uzun izah etti.Beyanat dikkatle okunursa görülür ki tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • Limandaki tıkanıklık Gümrük mevzuatındaki imkânsızlıklar,izdihamın husulüne sebebiyet veriyor Son güderde limanımızda görülen tıkanıklıkların gider» mesi hususunda yapılan teşeb busier henüz bir müsbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • tZltfİRDE ÜLDtiEt''!J£N HEN ğİRE İÇİN YAPILAN TOPLANTI Bundan bir müddet evvel îzmirde müessif bir cinayet hâdisesi olmuş;İzmir Memlâket,Hastahancsi Başhemşiresi Nakiye Donmezer,bir hademe ta1 rafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • BELEDİYE REİSİNE PRO-PAGAftDA İÇİN TAHSİSAT,AYRILMAMIŞ Dün bazı akşam gazeteleri,Belediye Reisinin emrinde on bin liralık bir tahsisat bulunduğu ve Valinin "kendini pro-J papanda ettirmelc maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • erinin dünkü toplantısı Valininde hacir bulunduğu toplantıda söz alanlar mesleki ihtiyaçJarını Istanbul Umum Baıaf ve Sanatkârlara Dernekleri Bir.ıği umumî kongresi dün İstan bul Ticaret ve Sanayi Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • gaüw MAKALE Dilin duyduğu ve Dil Kurumunun duymadığı ihtiyaç ismail Hami D A N IŞ iA E N D Bütün medenî dillerde lügat servetinin büyük bir kısmı yabancı kelimelerden mürekkeptir ve bunların çoğu' mân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • fO L15 T E if Gâlatada Yenizengi* sokağında sabıkalılardan Erbaş.Sadi Bemirdöven ve Abdurrahman Kıranda adlı şahısların,aralarında çıkardıkları kavga neticesinde t kendilerini ayıran Hâşân adında!bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • MİLLÎ EÖtTtM »AN1ŞMA KURULU ÇALIŞMALARI Millî Eğitim danışma kurulu dün akşam İstanbul Erkek Lisesinde bir toplantı yapmıştır.Toplantıya MîIH Eğitim Müdürü Muhittin Akdîk başkanlık etmiştir.Danışma ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • »ÜNYA MENSUCAT PİİTA-SALARI DURGUN Bazı Avrupa memUeketleci nin ithalâtı kısmak 'hususunda almış oldukları kararlar,bilhassa mensucat sanayii üze rinde çalışan jnemleketler.de sı kıntı tevlit etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • KISA HABERLER ir Tarsus gemisi dün saat 19 buçukta 193 yolcu ve 679 ton yük le Biti Akdeniz seferinden dönmüştür.Gelenler arasında MüIj Güre$ Takımı Antrenörlerimizden Nuri Boytorun da vardırir Vali v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • Fiatüar a düşüyor Dünya piyasalarında bir hafta ev sole nazaran büyük düşüklükler oldu Muhte-if dünya piyasa anndan alınan haberlere nazaran narların düşmesi,sür'atli bir şekilde devam etmektedir.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • ALÂADDİN KAFKASDAĞIN CEVABI Demokrat Parti il haysiyet tdivanı başkanı Mehmet Kuran'ıa Şehir Meclisi üyelerinden Salahatüin Kai'kasdağm di •var-a sevkediliş sebepleri hakkında vwrdigi beyanatı dün neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1952
  • HALKIN SESİ Dikkatti bir okuyucunun Ajansı ikazı Sultanahmet Akbıyık câddesinde Şevket Kuşçu yazıyor:Anadolu Ajansının United Press'den alarak verdiği hir Kahire telgrafında «Yeni Türk askerî ataşesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • ÖLÜM Denizciük Bankası Sağlık Müdürlüğü Muamelât Şefi Hayri Bazman'ın oğ/u rabık Liba Laboratuarı Reprezantanı NEJAT «AZMAN duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Tancamn idaresi İspanyol polisine bu mıntakada konrol salâhiyeti i ıtoQmmasuıa çalışılıyor Madrid,8 AP)İspanya dün,Tancadakı rejimin.İspanyol pousine kontrol imkânı vermek maksadiyle yeniden t'ozden g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • KORE'DE EStR DÜŞEN-LERİN MEKTUPLARI Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir.Koredeki savaşlar esnasında Kuzey Kore kuvvetlerine esir düşmüş olan tugayımıza mensup 1 subay ve 45 er tarafından ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • PEYNİR PİYASASI Geçen yıla nispetle,bu sene beyaz peynir piyasası ucuz fiatlarla açılmıştır.Trakya ve Marmara bölgelerinden şehrimize külliyetli mik tarda beyaz peynir gelmekte ise de bu mallar yaz ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • İŞÇİ ARANIYOR 10 bobinci,5 çukulata ambalâjcısı,4 bonservisli hastabakıcı,2 bükümcü,1 gömlekçi,1 kolacı kadın ile 5 seyyar satıcı,3 tabanca boyacısı,2 çamurluk tamircisi,2 masifçi ma raııgoz,3 18 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Simon koridorun sonuna gel diği zaman bir an için durmuş tu.Yerine dönmeden bir defa da pencereden dışarıya bak mak is.tedi.Tam bu anda pencerenin önünden büyük bir sür'atle beyaz bir şeyin uçtuğunu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Alman borçları İsrail'le yapılan müzakereler mayıs ayı ortasında tekrar başlıyacak La Haye,8 AP)Dûn sabah mühim bir ihtilâf ıkı ta~af delegelerinin yaptıkları müzakereleri kesmelerine sebebi yet vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • SANAYİ ODASI Kurulması katiyet kesbeden Sanayi Odası meslek heyetlerini tespit etmek üzere 7 kişilik bir komisyon kurulmuştur.Komisyon,meslek heyetlerini gazetelerle ilân edecektir.Sanayi Odasının 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Trieste ihtilâfı İtalyan Başbakanı Trieste'de Yugoslaviarın zulüm yaptığını inıaen anlattı Roma,8 A.A.Başoakan Alcide de Gasperi,serbe» t top rakların Yugoa av işgali a^tın da bulunan bölgesindeki dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Bulgar Başbakanına suikast teşebbüsü Yurt seyahatine çıkan Çervenkov tabanca ile öldürülmek istendi Münih,8 T.H.A.Hür Av rupa Radyosu)Teyit edilmemiş haber* ere göre kolektif çiftlikleri dolaşmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Tzrzbyadaki Köşk açtıracağınız 150 liralık Bar hesapla sizin o a ilir SÜMER3ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • İkinci çekiş¦:23 Mayıs Eh az 150 LİRALIK bir hesap açarak veya hesabınızı 150 LİRAYA yükselterek bu çekilişe katılabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • HAZRETİ MUKAWfflEDI SAHIH VATIZ TANSU e "Hiçbir hükümdcrın kendi adamları içind Muhammet kadar sayılanını görmecfimfl TEFRİKA No:98 Bilhassa Marar boğazı çok bü yük ceiılıkelerle doluydu.Mekkelilerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • ERBANK'TA Açtıracağınız 150 lîrafık bir hesap Sizi Ankaranın en güzel yerinde BİR APARTMAN Dairesine bu yıl içinde sahip edebilir Ankarada Yenişehirde Mithatpaşa caddesi üzerinde bulunan bir apart man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Siyasî İcmal Arap birngınden akisler Ajans haberleri Arap Birliği konferansının gayri muayyen bir zamana terkedildiğini bildirmektedirler.Bu haber A rap memleketlerinde şekil şekil mütalâa ve tefsirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Pamuk piyasası normal İzmirden şehrimize gelen hatoerleıe göre,pamuk piyasası normal bir seyir takip etmektedir.Tariş 285 kuruştan mübayaata muntazaman devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Gayri meşru çocuğunu öldürdü İzmir,8 tübaj)Yukanpazar mahallesinde oturan 26 yaşında bir kadın evvelce İşçi Sigortaları Hastahanesinde ça lışmakta iken gayri meşru «arak gebe kaldığı ve 3 aylık doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1952
  • Ortaçağ Zırhlarına kavuşuyoruz Bir Londra telgrafına göre Amerikan askeıî fabrikaları tarafından icat edilen kur şun geçmez naylon ceket-1 erden İngiliz ordusuna da gönderilmiş.Profesörleıin nezareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.04.1952
  • H Cumhurbaşkanı Celâl Bayın Izmir Sendikacılar Biı liginden Ankaraya gelen altı kişilik bir heyeti dün kabul etmiş ve heyet üyelerinin maruzatını dinlemiştir.O Amerikan N.B.C.televizyon müessesesi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1952
  • sert ve kıskanç bir erkekle evlenmeği tasarlamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Iranın "BüyükHükümdar lan cidden büyüktü!Oğlunun ölümü karşısında Preksasp Büyük Hükümdarım,mabudun bile bu kadar doğru atabileceğini zannetmiyorum,dedi itanda bir hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.04.1952
  • Helsinkiye gidecek Fransız atletleri Fransa A |ün FransarEin en çok tutulan atleti olan Mabrouk'un acaip bir koşu temposu vardır Fransanin Helsinki Oıimpiyailau için en çok güvendiği atıet Şimalî 24 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1952
  • U^w^i^J?*WV y.y »«fa.V^'i^v.'6-Kürek yarışları dünyanın her tarafında büyük bir rağbet görmektedir.Bu arada dünyanın en meşhur kürek yarışı olarak kabul edilen Oksford Kembriç karşılaşması başlı başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1952
  • ÜÇÜNCÜ KÜME A)Grupa TaUım «A O B M A-Y P Hilâl 16 15 1 0 60-7 31 Ortaköy 15 12 0 3 40-10 24 D.Şafaka 15 9 2 4 26-18 20 Bü.dere 14 9 1 4 31-16 19 R.Hisar 15 6 4 5 26-29 16 Tarabya 15 3 3 9 16-27 9 Seli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1952
  • Be d elli;futbolcular!Maron profesyonellikten kuıurlmak futbolcuların bit ırıez,tükenmez taleplerinin önünü almak ve futbol seviyemizi kalkındırmak için hakikî profesyonelliği kabul et memizin artık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1952
  • Hapoel kulübünün hususî daveti üzerine atletler Un Israile gidiyorlar afilede Halil Zıraman,O carbay gibi millî atlet Bugün Fenerbahçe atletizm takımı uçakla Te*-Aviv'e naıe ket edeceklerdir Hapoel Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1952
  • AMERİKAOA KAYAK SPORU İÇİN YAPILAN YENİ TESİSLER Amerikada kayak sporunu şehir iqine getirmek imkân dahiline girmiştir.Resimde görüîe^ tesis 47.5 m yüksekliğinde 200 adet çelik çerçev eile yapılmış at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.04.1952
  • İsveç ve Olimpiyat'ar Helsinki Olimpiyatlarında Is veç'in Londradaki gibi bir derece alacağını,İsveçli idareciler hic ümit etmiyorlar.1948 Londra Olimpiyatlarında,isveç,atletizmde takım itibariyle Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • MİLLİYET Nüsha* 15 kuru«tur Abon« »eraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12 00 24 00 Bir ayıik 4 50 g.00 İLÂN FİATLARI 2 re S *»eü sayı anın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adancr 14 40 İskenderun 18.20 Anadolu Ekspres.18 30 Adapazarı 20.05 Anka:a Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:T 6 25 Erzurum 8 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • ı la n Ankara Belediye Başkanlığından 1 Protokol sahası ve imarca işlenmemiş mıntakada yapılacak adî kaldırım,kald.rım tamiri Ve mecra inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • Yapraklar dökülüyor sevgilim!Yapraklar dökülüyor.Gülümser Güz rüzgârları esmeye başladı.Siyah.gri.beyaz bulutlar,güneşi gizliyorlar.Günler kısaldı,karanlıklar çok çabuk basıyor arlık Yağmursuz gün geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları MUtehassui Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No 66/1 »ı—I II M J«l »I IWW3—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 951/4237 Mahcuz olup satılmasına karar verilen Siera marka radyo,vitrin halı,ayna,gardrop;Cihan gir Soğancı sokak 6 savıh evde 22/4/1952 sah günü saat saat 12 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • VALİNİN TEFTİŞLERİ Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün sabah beraberinde Eminönü Kaymakam ve Belediye İktisat Müdürü bu lunduğu halde Eminönü ilçesi dahilinde gıda maddesi satan dükkânlarla kasapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • MİLLÎ SAVUNMA BAKANI GİTTİ Millî Savunma Bakanı Hulûs Köymen dün şehrimiz asker birliklerinde tetkiklerde bulunduktan sonra Gölcük'e gitmiştir.Bakan Gölcükte yapılan yen:fabrika inşaatı ile alâkadar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • RA D YO tanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve Program.13,00 Haberler.13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri Pl)13,45 Şarkılar Pl)14,15 Dans müziği Pl)14,30 Türküler ve oyun havaları Pl)15.00 Kapanış.18,00 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • Yüzüme âdeta teessürle bak ti ve söyle dedi:Elbette Kaptan,bundan çjıiphe etmemelisiniz.Üç beş dakika sonra onların arabası hareket etmiş,biz de dağ köyünün yolunu tut muştuk.Doğruca bildiğin yere,yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHlB TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Soıaerset Mâugham.Türkçesi V.Tur,han;Telefon 42157 KOMEDİ.KISMI KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • BimiK'MüKüMoAR* TEFRİKA No:198 i;SAMANC1GİL Divanda korkunç katliâm hüküm sürdü ölüler bacaklarından bağlanarak dışarı süründüler Nereye?uxçın gel-Oiniz,niçin gidiyorsunuz?Silâhtar Mustafa Paşa «divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • KÜÇÜK VEDİDE F-v Piyes 3 peril*» Yazan:H C.Sheriff Türkçesi:Orhan Buric ı Sahneye koyan:Muhsin Ertujru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat l^-dö.Telefon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.04.1952
  • Bu aksam saat 21 d« f Wf MAKStM'de 4 1 martesi.pazar 10 r.atine ve çar-*Â?Tnba 16 da tcnzi.lfttiı matine HOŞMEDET Perşeinue akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe h«rgün 11 de ağılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • iliç Ali anlatıyor Ba« tarifi birincide)üzerinedir ki,Fransa Hariciye Nazırile Cemiyeti Akvam kulis lerinde,müzakereye başlandı.Fakat Cenevredeki bu görüşmeler,nazikâne bir hava içinde geçmekle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Y.Subaylar terhis ediliyoy {Bote tarafı birincide)ricinde talimgaha öğrenci kabul edilmiyecektir.36 ncı döneme liselerden,lise muadili o-kullardan,31 ekim 1951 tarihine kadar Tıp ve Veteriner Fakültel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı Ankara 8 Milliyet)Demok rat Parti Meclis Gıupu bugün saat 15 dâ Refik Şevket İncenin Başkanlığında toplanmıştır.Bütün tahminlerin aksine bugünkü toplantıda Fevzi Lûtfi Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • M.Pihay itimat oyu aldı «a—i^—Bütçe müzakereleri sırasında Fransa Başbakanı bu suretle sekizinci defa itimad oyu aldı I Paris,8 A.A.Fransız Millî Meclisi saat 20 de Başkan Vekili Fernand Bouxom'un baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Eisenhower' İn General Zekâi Okana mesaj:General Eisenhower,Müttefik Kuvvetleri Avrupa yüksek karargâhından,1 inci Ordu Kumandanı Orgeneral Zekâi Okan'a aşağıdaki mesajı göndermiştir:Sayın General Oka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Montgomery Ank araya geliyor Ankara 8 Milliyet)Kuzey Atlantik Paktı Kuvvetleri Başkomutan Muavini Feldmareşal Montgomery bugün yetkili bir şahsiyetin ifadesine göre Mayıs ayı ortalarında Ankaraya gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Izmitte yakalanan bir yankesici İzmir,8 Milliyet)Birkaç ay önce Ankara İstanbul yolu üzerinde müteaddit hırsızlık ve yankesicilik yapan Sabahattin Fırat âdında tanınmış bir dolan,dinci dün Istanbuldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Albay Edip Çiçekli,Suudi Arabistanda Cidde.Suudi Arabistan.8 T.H.A.Suriye Genelkurmay Başkanı Edip Çiçekli,bu akşam maiyetinde1 askerî bir heyet oldu ğu halde Ciddeye gelmiştir.Albay Edip Çiçekli,Suud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Scotland Yard Boü tarafı birincide)de de söyle Bir mektup bulunmuştu!«Cömertliğinize teşekkür eder,kasalarınız doldurulduğu zaman yeniden ziyaret edeceğimizi bildiririz.Bizleri mahrum fttmiyeoeğiam üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • ZAYİ:İnebolu Nüfus İdaresinden almış olduğum nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenlini alacağımdan,eskisinin hükmü yoktur.840 doğumlu Mehmet Nuri Yazıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Romen Sosyalist Partisi sekreteri kayboldu Münih,8 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bildirildiğine göre Romanya Sosyalist Partisi sekreteri Hugo Baranga ortadan kaybolmuştur.Çok enerjik bir insan ve iyi bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Ankarada çiçSk saksılarına dadanan hırsızlar Ankara 8 T.H.A.Son zamanlarda şehrimizdâ seyyar çiçek satıcıları ile Hal içindeki çiçekçi dükkânlarına dadanan hırsızlar türemiştir.Bu hırsızlar,daha ziyâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Ayasofya müzesindeki yolsuzluk o-Sanıkların muhakemesine dün de devam edildi Millî Eğitim Bakanlığı tarafın dan gösterilen lüzum üzerine,görevlerini kötüye kullandıkarı iddiâisyle.haklarında dâva açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Dördüncü maddenin g ayeleri O-Truman,yardım programından beklenen neticeleri belirtti Vaşington,8 A.A.Bugün hususî sanayi ve ziraat ue ri gelenleriyle yaptığı konuşmaua dünyanın az ge işmiş bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Çekirge bulutları Ttirkiyenin güney hudutlarına yaklaşıyor ğam,8 TJELA.Suriye Tarım Bakanlığı,çekirge bulutlan hakkında bu akşam iki numaralı tebliğini yayınlamıştır.Tebliğde,çekirge bulutlarının Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Suriye'de sükûne* Şam,S A.A.Partilerin ve siyasî teşekküllerin lağvı ve bürolarının kapanması üzerine Suriyede tam bir sükûn hüküm sürmektedir.Bu tedbirlere karşı en küçük bir tepki kaydedilmemiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • 1 I 2 3 4 5 L 6 7 8 9 10 11 12 2 n 3 P 4 5 6' 7| 6 bğ^ 9 10 11 12 I ftV'^5*jfrf •OLDAN SAGA.1 Menemende şehit edilen bir inkılâp mücahidi;Zevk.2 Derviş n elindeki;Sinirlilik 3 Savaş eden;Tersi hayvanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Tunüs-Fransız ihtilâf Güvenlik Konseyinde TUrkiyenln Güvenlik Konseyinde Tuniisu desteklemesine çalışılıyor Birleşmiş Milletler Nevyork)8 A.A.Güvenlik KoUnseyiınn perşembe günü saat 22 de toplanarak T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Doğii Almanyadaki bütün fabrikalar askerî malzeme imal ediyor Munich 8 T.H.A.Bugün beş Çekoslovakyalı.Do.u Alman yadan kaçarak Bonn hükümet makamlarına iltica etmiştir Miil teciler,Dosu Bellinde çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Devlet hesabına okuyan talebeler Ankara,8 T.H.A.Muh telif maarif müesseselerinde devlet hesabına tahsil görerek tnahhüt ettikleri mecburi hizmetlerini yapmıyanlarm sa yjsı son günlerde artmıştır.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünün Telefon idarelerine gönderdiği sert tamim Ankara.8 T.H.A.Birçok şehirlerde telefon idaıele ri abonelerini P.T.T.cihaz-arım kullanmaya mecbur etlıkie rinden şikâyetler başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • İngiltere Mısıra dün yeni bir nota verdi Mısır IngiSiz görüşmeleri hakkında bir tebliğ neşredilecek Londra,8 T.H.A.İnr giltere Hariciye Bakanlığı söz cüsü bugün,Mısır hükümetine yeni bir notanın tevdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Yun an hükümeti zor durumda Yunan Halk Topluluğu,Parlâmento içtimaları aa katılmıyor Atina,8 AP)Başbakan Vekiü Venizelocî bugün Mareşal Fapagos'la partisine men sup mebusları Parlâmentoya dönmeye dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.04.1952
  • Başkomutan Eisenhower istifa etti Bflf tarttı birincide)inan döneceği ve Avrupadaki ödevini hangi tarihte devrede ceğine dair henüz kesin malûmat olmadığını yazmıştır.HABER GAYüttESm MAHİYETTE TEYİT E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • Baş,diş,nezte.romatizma,sinir ağrılarına karşı m günde 4 ıoat oro ile 3 adet almabilifmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Gaziemir Hv.Teknik okulları ihtiyâcı için aşağıda cins ve miktarı yazılı etler izmir Yurtiçi Kışla Sa,Al,Ko.da kapalı zarfla satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • Hîdro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbrn alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik işleri Müdürlüğünde şase halinde bulunan beg adet kamyona bidrolikli karoseri yapılması iği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli Vİ8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Tdminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 511-117C Adalar,Kınalıada mah.eski Hamam 260 19.50 yeni Kınalı Hamamı ve Dağ so.5 ada,9 parsel sayılı 330.50 M2 arsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • Sahip Te Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu ntishada Yau Utorini idcae «den Faruk DEMİBTAf Basüdı^s yer NUHÎ AKÇA a AU Naci KABACAN Kolektif Ortaklımı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • 'H.'"Hci aw ^r.Janet Leijih ve Tomy Curtis'in evlenmelerinin dedikodusu halâ devanı etmektedir.Resimde genç r;iftJtTİ yemek yerken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • BüyincJFrgns^^ırtîsti Fredric March eski şöhm Büyük Fransız aı tisti Fredric March,Willy L;mar ile birlikte çevirdiği «Death of a satesman Bir Satıcının Ölümüm adlı filmle akademi mükâfat kazanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • «Balalayka nm babası bir kâşif olan güzei sesli unutulmaz yıldızı Ne son Eddy;Ameıikan Cumhurreisterinden Martin Van Buren'in torunlanndandır.Nelson'un hayatini kazanmak iğin İlk seçtiği mesJeK bir dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • İLAN İstanbul 8 inci Asliye Hukuk Yargıçlığından:51/1067 Davacılar Fatma Ferhunviu,Behire Erer ve Mehmet Bahacıiuiı uu.aınuan askeri poita 1421 de Balıkesirde eczacı Cafer Çağatay,Taksim Sıraseiviler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • İstanbul Üçüncü tcra Memurluğundan 952/1357 Bir borçtan dolayı mahcuz olup B&şiktâş Dolmabahçe caddesi 46/48 numaralı lokantada hac zedilmis olan masa,sandalye,bü fe gibi eşyaların açık arttırma suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • Kimya laboratuar âletleri alınacaktır İstanbul Asam Erkek San'at Okulu Müdürlüğünden 1 Orta Okullar Kimya Labora tu varları için 43017 lirr 50 kuruş tasarlanan bedel üzerinden 47 kalem çeşitli âlet vı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • 942 ton muhtelif demirin tahnv tahliye ve istif işleri ile kısmer kara nakliyesi yaptırılacaktı!i.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 6375 60 lira olan yukarıda yazıl iş 14.4.952 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • D.Hava yolları Genel Müdürlüğünden 14/Nisar /1952 pazartesi gününden itibaren adlan aşağıda yazılı şehirler arasında yaz seferlerine başlanacaktır.Şehirler Ankara Bursa iskenderun Konya Adana Diyarbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.04.1952
  • 4000 takım işçi elbisesi ile 50adet işçi tulumu satın alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Ba husustaki şartname her 14/4/952 tarihine kadar satın alma servisimizden temin edilebilir.5263)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8