Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1952
  • 6 Nisan 1952 Pazar Adres:Nuruosmaniyo TUrbedar Sokak No:18 t S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:686 Posta Kutusu t T E L E F O W FİYATI 411 S t 1 4 II Suru* Niksar ve Erbaa ovaları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Hie.11 Recep 1271 Güneş Ogle İkindi Akşam Yatsı 6 NiSAN 1952 Pazar 24 MART 1363 VAKİT VASATİ EZANİ VASATİ EZANİ 5 3S 11.57 12.16 5 40 15.55 9.17 18,38 12 00 2012 1,34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • LEFKOŞE KIZ LİSESİ TALEBELERİ ŞEHRİMİZDE Lefkoşe Viktorya Kız Lisesine uıensup 26 kişilik bir talebe £rupu dün başlarında hocaları oldu^ır halde Ankaradan şehrimize gelmiştir.Öğrenciler II nisana kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • KUZU İHRACI Yunaı.iatana kuzu ihraç edilin» ye Lnrlamıştır.ihracat ayın 3 7" sine kadar ikmal edilmiş çalacaktır.Bu sebeple piyasada canlılık görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • t.ı m I ı mi» ¦HWWWNUI H" "I MAKALE i—i—İnkılâpçı bir kurum ve mürteci bir ilim İsmail Bundan evvelki yazılarımda sal dil» hülyası,«tasfiyecilik» illeti ve «yabancı kelimeler» meselesi hu ki ı:d a bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • KISA HABERLER ir Yugoslav Başkonsolosu dün sabah Vali Vekili Fazıl Uyoadııu ziyaret ederek bir nıüddet'görüş^ muşturit Devlet Dairelerimizin çaîrf-r ma tarzını tetkik etmek üzere memleketimiz*-gelen İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • POLİSTE ir Maltepe 304 plâka sayılı fc&myon dün sabah Beyoğlunda 6723 hususî plâkalı otomobile çarpmıştır.'Otomobil Cerrahpaşa hastâhanesi başhekimi Dr Osman Bozkuta aittir.Hâdise esnasında otomobili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Yeni gemi alınmayacak Denizcilik Bankası bu yaz gemi bakımından sıkıntı çekecek Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı İdare Heyeti,Mecıis salonunda dun mutat toplan tıtini yapmıştır.Bu toplantıda banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • I Î4ANSIZ DENÎZCtLERt ABİDEYE ÇELENK KOYDULAR Evvelki sabah limanımıza ge len Fransız Jeanne D'Arc mek tep kruvazörü subay ve talebeleri dün sabah saat 9.30 da Taksime giderek Cumhuriyet abidesine mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • HALKIN RadyoTarcfen şikâyet Yerebatanda oturan adresi mahfuz «yaşlı bir okuyucu» yasıyor «Tafrada memurdum Tökûrüt oldum,ömrümün son güınlerii!geçirmek iyin İstan bııia geldim.Mutaassıp de ğilim,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • 2EKÂİ OKAN ŞEHKfMİZE DÖNDtİ Yir.ni günden beri Ankara'da-şûra toplantılarına iştirak eden I.Ordu Müfettişi Orgeneral Zekâi Okan;Bolu,îzmit ve AJapazarında bulunan ordu birliklerini de teftiş ederek dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Cemiyet RESİTAL Ankara Devlet Operasının degeıli artistlerinden Leyla Gen',çer bu akşam Küçük Sahnede bir lesitul verecektir.KendS&ine piyâ noda P'erdi Statzeı* refakat ede,çektir,TOBEW #14 5*»yıs Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Tıbbî bir keşif Üniversite Rektörü «Behçet» i hastalığı hakkında beyanât verdi Bundan senelerce evvel cilt mütehassıslarımızdan Prof.Dr.Hulusi üehçet tarafından bulunarak «Behçet» adı verilui körlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • FIKRA u Tarife,ye hücum!Şu şehrin binbir derdi arasında bfr de tarife derdi vardır.Lokantacısı,muhallebicisi,berberi,sinemacısı,mezecisi;meyhanecisi.Tarife cetaderesi allında ezildiğinden şikâyetle de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Pr.Fran» isviçre Fpj Belçika Ft.I Uveç' Kr.Florin Liret Drahmi' Eskouries 2.9Ö.50 280:50 0.80 64.03 3.60 34.1*2.50 73\66-40 0 44 80 0.01.876 9:73.90' 7 91.00 280.30 0.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • İSTİHKÂM îstiiikâm sınîfında-ki yeni teş kilât ve malfcerneyi ordu komu ta heyetine tanıtmak gayesiyle yarın Eyüp istihkâm Okulunu da general ve üst subaylara bir kurs açılacak ve mer-asim yapılacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • BELEDİYE MÜŞAVERE HE-YETİNH YAPILACAK TAllfflER 1 İçişleri' Kakanliğınca ahnan karar üzerine bütün belediyelerde bir yüksek müşavere heyeti kurulacağı malûmdur.Şeh ı riföitf Belediyesinde kurulacak I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • »Ü3YA SAĞLIK GÜNÜ Birikmiş Milletler Dünya» Sağlı h £iinü münasebetiyle ya vm İsıanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir tören yapılacaictır.Ayrıca aynı gün,Saflık Memurları Okulu ile Hemşire* ve Eatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Kanada Ayan azası dün Ankaraya gitti James Mc.Kinnon'un kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza verdiği mühim beyanat Birkaç* günden beri şehrimiz de bulunan Kanada ayan âzasından eski Ticaret Bakam Jamü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Ajanslar,bir müddet evvel Ameriftaya giden sâym Genera.1in,Amerikanın yabancı memleketlere yapacağı yardım programını inceleyen Ayan di?münasebetler komisyonuna verdiği izahat sırasında Türkiye ve Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • Kasaplarda et fiatı günden göne yükseliyor Biı müddetten beri et ı'iatla ıı mütemadiyen yükselmekte devam etmektedir.İlgililer bunun sebebini fjoyle izah etmektedirler.Evveıâ kış dolayısiyle ^ehri' nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1952
  • İL GENEL îl Genel Meclisinin bazı âcil meseleleri halletmek ve biriken evrakı çıkarmak maksadiyle önümüzdeki günlerde fevkalâde bir toplantı yapacağı,bilinmek tedii*.Toplantının yapılacağı gün henüz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Trumanm istediği krediler Ayan Dışişleri Komisyonu verilen izahatı dinleme işini dün bitirdi Vaşington,5 A.A.Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu,Truman hükümetinin Kongreden 7.900 milyon dolarlık kredi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Trieste dâvası Trieste büyük bir şehir olduğu kadar Avusturyalım,bütün Merkezi Avrupanın,hattâ Yugoslavyalım yegâne mahrecidir.Şîîikiilî Almanyanm Akdenizde transit merkezidir.İktisadî coğrafya bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • m\HARİCİ HABERLER Mı AMERİKA Brezilya delege* inin müdaha 3ö i üzerine Güvenlik Konseyi,gelecek oturum tarihini tesbit etmeksizin dün gece saat 23.50 de oturumuna soo ve'miştir.ALMANYA Federal Ulaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Doğum rekoru kıran kadın "Wiliiamston,B.Amerika)5 AP)Şimdiye kadar muhte lif zaman arda bir batında 5 Çocuk,bunları takiben dördüzler,ikia-er ve bir tek çocuk do İu muş olan Bayan Viola Brown adlı 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Bir netice alamadığınızı bin defa tecrübe ettiğiniz halde bir başkasının suçunu bana yüklet mekten bir türlü vazgeçemiyorsunuz.Hampstead meselesini hatırlarsınız.Ba ş komiser Hızır in sözünü kesti:Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Muhammad'in Ayşeye bağlılığı son nefesini onun dizinde vermesiyle sabittir TEFRİKA No:95 O da Hazreti Muhammedi son derece kuvvetli bir aşkla seviyordu.Bu iki Konç ve güzel kadın diğerlerine karşı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Izmirde ölüm nisbeti Izmir,5 Milliyet)Yapılan istatistilkere nazaran şehrimizde ki ölüm nispetinin beş senedenbeTi ilk defa 1952 yılı Mart ayı içinde en yüksek rakamı bulmuştur;31 gün zarfında ölen 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Yağ fl ıtları düşüyor İstihsal bölgelerinden gelen haberlere nazaran Urfada yağ fiatlan düşmektedir.Bu durum talebin azalmasından ileri gelmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Hâlâ bir ev sahibi olamadı.Yapı ve Kredi Bankasında hesabı yok ki olsun birader*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Yunan Parlâmentosu af kanununu kabul etti Papagos Partisine mensup mebusların protesto makamında istifaları muhtemel Atina.5 AP)Bütün gece devam eden müzakereleri müteakip Yunan parlâmentosu bugün şüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Malaya iç harbi Milliyetçi lider,Hindistanın manevi yardımını talep etti Yeni Delki,5 AP)Malayalı milliyetçi lider Dato Bin Cafer bugün burada verdiği bir demeçte,Malaya Federasyonunda yaşıyan 5 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • YUMURTA İHRACATI Yumurta piyasasında az da olsa bir durgunluk müşahede edilmektedir.Havaların ısınması dolayısiyle istihlâk azalmıştır.Buna mukabil,istihsal mmtakalanndan bol mıkdarda mal gelmesi bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • HAVALAR YENİDEN SOĞUDU Bir kaç günden beri gayri tabiî şekiide sıcak giden havalar birdenbire soğumuş ve hararet 30 dereceden 9 dereceye düşmüştür.Bu âni hava değişikliği şehirde soğuk algınlığı ve gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Alman borçları Milletlerarası konferans çalışmalarına bir müddet ara verdi Londra,5 A.A)Harbden den önceki Alman borçlarını tetkikle meşgul bulunan milletlerarası konferans,6 haftalık bir Gevre için ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Tarihi de ıslaha başladık Resimli tarihi roman son zamanlarda çok rağbette.Şimdilik yalnız Osmanlı saltanatı üzerinde işlenmektedir.Falan hükümdarın evlenmesi,falan şehzadenin macerası gibi bazı mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • Ingilteredeki talebelerimiz Londra,5 Nafen)İngilterede üniversiteıeıde ders görmekte olan Türk talebeleri tarafından kurulmuş olan cemi yetin şimdi 65 üyeu bulunduğa bildirilmektedir.Bu husus,Ce miyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Öteberi dağıttığını veya dağıtacağını biliyoruz.Fakat içlerinde,jürile riyle,isimleri söylenmeğe değer olarak bu ikisi var Bunlardan etraflıca bahsetmiştik Burûcıkta ötekilerin üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1952
  • ta HOKUM li 'm 1 T.Ö'ffi-Lahor'da toplanacak olan Dünya Müslüman Kadınları Konferansına iştirak eden Türk de letreleri Bdyan Esma Nayman,Ba yan Süreyya Agaoglu ve Bayan Baykan Günel)Karâşi hava ala tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1952
  • &M$M.Teksas'ta Dallas şehrinde dünyaya gelen M&thilde Sharon,Swing müziğinden sonra en çok serdiği şeyin Swing dansı olduğunu söylemektedir «Dostum Irma» filminde büyük bir muvaffakiyet kazanan Sharon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1952
  • HERC-ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hazreti Ali islâmiyet!nasıl kabul etmiştir On iki yaşında İslâmiyet!kabul eden Ali "Ben benli a sabi iken İslâmiyete girmekte cümlenizi geçti denîştı Hazreti Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1952
  • Fu bol Hakem Ku übü kongresi Futbol Hakem Kulübü Reisliğinden:Kulübümüzün mutat senelik kongresinin 8 Nü an 1952 saU günü saat 18 de Bölge Merkezinde yapılacağından âza arka «iaşların teşriflerini ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1952
  • 4" M Kfz liseleri arasında izcilik tenycflııe luz verilmiştir.Bu arada Çamlıca Kız Lisesi izcileri öğretmenleri Şehime özdemirm başkanlığında Heybeliadada bir tatbikat yapmış lanlır.Yukarda Çamlıcaü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1952
  • Fas bisiklet turrc Parirv,5 A.A.Dün buradan büdi.ildiğine göre 15 nisan dan 1 mayısa kadar devam «decek bir Fas turu tertip edilmiştir.Yarış parkuru Tanca?da bir mola verilmek suretiyle ilk de fa o'ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1952
  • Fakülteler voleybol karşılaşmaları Fakültelerarası voleybol karşı,lasmalanna dün çok kal'bahk bir seyirci kütlesi önünde Eminönü Halkevi spor salonlarında devam edildi Tıp Dişçi Kızlar)Günnü ilk müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1952
  • Bugünkü Jig ıraçiarmda wı %J W W H 111 m vu va B S ^ar Vefa Beykoz'a oynuyor Profesyonel küme ikinci devre lig maçlarının birinci hafta ikinci günkü müsabakaları Mit hatpaşa stadında sajıt 14.15 de Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1952
  • Pr fesyonellig birincisi sonuncuyu zorlukla yendi takımı niyeti ancak 2-1 yenebildi Emniyetli er oynayarak Dün JVLthatpaşa Stadının ikinci karşılaşması profesyonel lig lideri Beşiktaşla sonuncusu Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.04.1952
  • Süleyman.Burhan sağda)ve N iko soida)nun müsjterek hücumunda santrlıat rierıh'in önünde topu bloke ederken dün tek solle ma Mac zaman,zaman bir seyir takip ettisert ve heyecanlı Golü Burhan attı Profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • MİLLİYET MttriM» 15 kuruştur Abone şeraiti Türlüye Hariç Lr.Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 50 43 00 Ü& aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 ÎLAN rîATLAHT 2 Te S İMCtt şayian»*» ¦antiıni 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • *w Bu akşam saat 21 de M A K S i M de «l h m&rtesi,pazar 16 r-atine ve çar.J mba 16 da tenzilâtı matine HOŞMEDET Perşembe akşamı üle cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe beratla 11 de açılır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • Muhatabım pek asabî idi.Gözleri alev alev yanıyor,eli ayağı titriyordu.Yine hiddetle sordu:Zannedersem bir eşkıya,bir yol kesicisiniz?E/et,doğru tahmin etti' ııiz.Verdiğim bu cevap karşısında adanı ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • TAKDİRNAME ALAN KOMİSER MUAVİNLERİ Emniyet Müdürlümü,uyuşturucu maddelerle mücadele ekibi gösterdikleri üstün başarıdan dolayı Vilâyetçe birer takdirname ile taltif edilmişlerdir.Takdirname alan emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • TAPULU TAKSİM SUYU ARANIYOR Tapo senediyle Taksim suyuna sahip olup da satmak arzu unda olanların Galata Fermeneciler Ali Yazıcı sokak Güreç Han No.2/4 Tel:40367 Müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun.18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • KÜÇÜK CEDİDE İV Piyes S perde Yazan:H.C.Sherif:Türkçesi:SAHNİ Orhan Burifcn Sahneye koyan;Muhsin Ertu ru« Çarşamba günlerinden başka ıer akşam saat 21-de,Cuma tulebe)Pazar matinesi saat 17 de.Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ SÜVEYŞ ÖTELERİNDİ' Yazan W.Soı.erset Mâugham Türkyesi V.Turhan Telefon 42157 KOMEDİ KISMI KASIMPAŞA MAÇKP Yazan Andre Birabeâu Türkçesi;Reşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • Neşriyat SİYASET 58 inci sayısı memleket ve dünya meselelerini ele aian do^ gun müdeı icatla çıktı.Bu sayıdaki yazılardan bazıları Türk basının dâvaları ve nr ese leleri hakkında Menderesin mü him hit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • RADYO istanbul 12.57 Açılış ve Program.13.00 Haberler.13,15 KJüçük Orkestra dan Melodiler.13,40 Saz eserleri ve oyun havalan.14,00 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği.14.30 Şarkılar 15,00 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • Kısa zamanda çamaşırları kurutan vantilatörlü Bavullarile vantilatör ünü beraberinde gezdiren sandığı u.bir görünüşü bir baya» Yakında ev kadınlarımızın erişeceği kolaylıklar Eskiden fantezi zannetiğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.04.1952
  • BİmİK^ÜKlİNlüÂH* TEFRİKA No:195 SAMANCIGtL Su'tan teessürle "Melckei Mükerremeyi sel basmış ve sular Kâbei Şerife girmiş» dedi Nihayet uzun süren müzakerelerin semeresi görüldü.Sadnâzam Karamustafa Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • v Kılıç Ali anlatıyor Bcg ıtar&fa birincide.rüyor,îıer şeyi hissediyor;bu münasebetle de herkesin ayrı a.Vn numarasını veriyor ve umumî vaziyeti her an yakından takip ediyordu.Atatürk,bu takipleriyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Ordu futbd falcı m FBas tarafı birincide iSpor Şubesi Başkanı Kurmay Binbaşı Şinasi Osma,karşılaş ¦malar etrafında geniş izahatta bulunmuştur.Miivaifakıyetsizliğin başlıca âmillerini takımda bulunan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Orgeneral Nuri Yom uf Parish» I I Bas taralı birincide Kuvvetleri Başkomutanı Gene rai Eisenhower t'e görüşmelerde bulunmak üzere dün buraya gelmiştir.Türkiyenin Kuzey AtlantİK Paktı Teşkilâtına iltih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Garip bir aşk faciası Bas tarafı birincide)nından.ağır surette yaralamıştır.Yaşlı sevdazade baygın birj •halde Jıiemleket Hastahanesine yatuilraış,Mahmut Çivi tev kif edilmiştir.Yapılan sorgusunda iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Şehit ve yardı listesi CBağ tarafı birincide)er Mahmut Caner; er Hüseyin Demir er Jonaiı Mayaca.Onb."Kâzım Arsal an;Onb.Hasan Taraı1;er İlyas Yazıcı;er Meh met İpek;er Ahmet Sengiller;er İsak Oz;er İb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Orman yangınları Baş tarafı birincide)baları da tehdit'etmektedir.Hendekte;Hüseyin Sik;Nuıiye;Kâzımiye köyleri civarın daki ormanlar ve Akyazı etrafındaki fundalıklar tamamen yanmıştır.Ayrıca »Dejiirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Eisenhower dün Toff i mağlûp etti I Sos tarafı birincide 1 layış ve âzinVe ele alacak ve dünyada yeniden bir emniyet ve hürmet dır umu temin edecek ve bunu yaparken de aşırı hareketlerden kaçınacak» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Aktan şile pi Baş taralı birincide)mesi "üzerine şil^pin sahipleri bu saban Ulaştırma Bakanlığına müracaat etmişlerdir.Galatasaray şilepinin fecî âkıbetini nazarı itibara alan Ba kanlık dcıhal faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Haz 'a/an Sadi Borak Paramparça et;Bir nevi ıntsak.9 Siyahlaştır.10 Ye mek;Seyahate çıkanlara da lâzımdır.11 İşaret sıfatı.Rakının yanında yakışu Bir harfin okunuşu.12 Erkek,Su;Atılıp ai.İNiMfcti İnhM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • tiriyor Başmakaleden devam)yönler.Odlarla şakalaşır,yâ-Tenlik edenken gelip geçen kadınlara iâl atıyorlar.Böyle harekat etmekle bir sınıf vatandaşların şereflerine,haysiyetılerine nakise verdiklerini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Eden'in radyo konuşması Bas tarafı birincide)Tettir.Bu da.Batılıların gittikçe çoğalan kuvvetlerinin,gittikçe artan'bir emniyet yaratmasından ileri gelmektedir.Atlantik Paktı devletlerinin takip ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Iraum cevabî i notası o-Petaol kum patı yasma 'tazminat ¦ idmıeecği notuda «tökit edildi Tfihran.5 A.A;'Birkaç gün önce İngiltere Büyükelçiliğine' tevdi edilmiş ve bugün açıklanmış bulunan notada İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Vdi dün Atinadon döndü E aş tarafı birincide)rin ve halkın coşkun sevgi tezahürlerini ve memleketimiz hakkındaki dostluk ve kardeşlik ifa delerini hiçbir zaman unutamıya cağı*.25 30 yıl.evveV yurdu-mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Türk teknik haberleşme merkezi o-Teknik Üniversitede acılan merkez,sınaî,ziraî ve ticari suallere cevap verecek Arikara 5 A.A.Karşılıklı.Güvenlik teşkilâtı ile Avrupa lktisadî İşbirliği Teşkilâtının s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • AcSapa zarında bir cinayet Adapazarı 5 Milliyet)Bu sabah 9.30 da Kâfâsu İlçesinin Kestanepmar köyünden Yakup ATslan.aynı köytlen Mustafa Ka,yâ ile ufak bir mesele yüzünden kavga etmişlerdir.Yâkup K^ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • İngîJSz-Mısır ihtilâfı Bas taralı birincide],için hazırlanan yeni anayasa projesinin Sudan teşriî meclisinde müzakereye konulmasının ingiliz Mısır ihtilâfının hallini müşkiüUejfirebileeegini 'ihtar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Niksar ve Erdaa ovaları B as birincide)rayacak olan kereste ve çivi ihtiyâçları karşılandığı gibi,su altında ikalan tarlalara,sular çekilir çekilmez mısır veya pancarekilebilmesi hususunda lüzumlu teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Tunus işi Güvenlik Arap Asya btokunun gayretlerine rağmen ekseriyet «elde edilemedi New-York,5 AP)Bildi-4 riidiğinc göre,Birleşik Amerika,Tunus Fransız ihtilâfının Güvenlik Konseyine arzı meselesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Basketbol şampiyonası Harp Okulu Türkiye şampiyonu oldu Dün gece Teknik Üniversite Spor salonunda yapılan maçlarla Türkiye basketbol şampiyonası sona ermiştir İlk maç Altınordu ile Modaspor arasında^o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • Istanbul i fevkalâde Baş tarerfı biri—Me)katlat;arasında çıkan ¦lawn münferit hâdiseler oftiuğunu ve mes'uliyetlerin umuma teşmil edilemiyeceğini be-lirtmiş,âıattâ kötü'hâkim,kötüf avukat vasfında mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.04.1952
  • H.R.Boydur Landracfa Teni 'liıi:ilkelci,gayrı resmî temaslar yapıyor Londra,5 Nafen)Türki-yenin yeni Londra Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur buraya gelmiştir.Türkiye Büyükelçili 'Kraliçe Elizabetn'e i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.04.1952
  • Sahip Te Başmuharriri:Ali Nad KABACAN Bu nüshada Tas itlerini idare eden Faruk DZNİBTA1 Basıldığı yer:NTJHİ AKÇA ve Ali Nad KABACAN OaMtedlik Kötekti* Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • ilân Ankara Belediye Başkanlığından 1 Protokol sahası ve imarca işlenmemiş mıntakada yapılacak âdi kaldırım,kald.rım tamiri ve mecra inşaatı kapalı jarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Eti banktan:1 Elâzrğ ile Maden arasında luiunan Hazar gölü Gülcük)suyundan faydalanmak üzere göiün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve tesisleri vo bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • n:HHanHÜ:»H:nH:HH:^|İH:H:ÜppİSBğŞ!RÎPIN bir çok fenalıkları önler!Baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını süratle teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı başarı ile kullanılır Sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • 15 Lira Peşin ayda 10 Lira taksitle I îngüiz ipliğinden dokunmuş Desenli ve G bardin Kumaşlardan birinci sınıf Um arlama Eibise 115 LİRA Se âhacMin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapi ı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.Yönetim Karalımdan Bankamız ortaklarının 13/3/1952 tarihindeki olağanüstü toplantısında Banka sermayesi nin ı.tekiz milyondan on milyon liraya iblâğına karar verilmiş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden ver Jen Askerî kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 120 ton sığır eti ile 2 ton koyun eti satın alınacaktır.Sığır eti ihalesine giren 2 ton koyun etini de aynı fiattanvermeğe mecburdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • İSTANBULU TANİYALİM Türkiye Turizm Kurumunun ŞEHİR GEZİLERİ)îlk fte/iT 12 NİSAN Cumartesi Program 1 Henüz ziyarete açılmamış olan ÇİNİLİ KÖŞK 2 TOPKAPI SARAYI tarihî efsaneleri ve bütün zenginlikleriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • Klinik binaları inşası için eksiltme ilânı İstanbul' Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gurebada yapılacak Ortopedi ve Psîhiyatri klinikleriyim Aufi binalarının inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • BU MEMLEKETİN AMPULÜ OLAN GENERALİM ELECTRIC BOL IŞIK VERİR JFAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • En zarif möbie» en UstUn teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak M E LOP HON Radyolarında bulabilirsiniz,TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik işleri Müdürlüğünde şase halinde bulunan,beş adet kamyona hidroiikli karoseri yapılması işi kapaiı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • Ambulans satın a'ınacak İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden istanbul ve izmir Hastahaneleri için 7)adet hasta nakli,ye arabası Ambulans)satın alınacaktır.İsteklilerin marka,evsaf,töslim müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • İstanbul Müftülüğünden:istanbul cihetindeki münhal ca mi imam ve hatiplikleriyle müezzin' ve kayyımlık clhetleTİnö 21,4,1952 pazartesi günü s&at 14 de müsabaka ile tayin yapılacağından isteklilerin İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.04.1952
  • Sayın ithalât Tacirlerinin Dikkat Nazarına 31 Mart 1952 tarihli Resmî gazetede yayınlanan karar ve tebliğler mucibince ithalât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan