Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.04.1952
  • Nisan 1952 Cumartesi Adres:Nuruosznaniy* Tttrbedor Sokak No:18 t 8 T A N B U L Telgrafı MİLLİYET îatanbul YIL:2 S A Y I 685 Posta Kutusu ı TELEFON:P 1 T A T I 4 t B SII14 U E«ra lj kv4k 'thıMmıu Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Hie.5 ¦u.10 NİSAN 23 Recep 11271 1952 MART Cumartesi 1368 YAl CİT VASATİ EZAHÎ Güne)S 5.37 11.00 j öğle 12.17 5.40 İkindi 1554 9 17 'i Akfjan i 18.38 12.00 i Yatsı 20.11 1 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • ÜAklK DÜŞÜYOR Dünya piyasalarında" bakır fiatları düşmektedir Bakırın tonu 1800 dolardan 1200 dolara düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • TEMİZLİK AMELKSt İS KANUNUNDAN FAYDALANACAK Belediye,şehrin temizlik islerini ısları etmek için tetkikler yapmaktadır.Bu arada şimdiye kadar gündelikle çalıştırılan temizlik amelesinin iş kanunu hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • ŞEHRİN İMAR PLÂNI KAYBOLMAMIŞ Dün bir sabah refikimizde Istanbul imar plânlarının kay Dolduğuna dair bir haber neşrolunmuştur.Bu husurta yaptı ğımız tahkikata göre İmar Mü düdüğünün teşekkülünden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Sümerbank borsada tescil ettirmeden yapağı alıyor Sümerbank tarafından piya-sadan mubayaa edilen yapağıia rın borı öj\j tescil edilmediği gö rü.'müştür.Halbuki Borsalar Kanununa nazaran borsa maddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • KISA HABERLER *r Atina Belediyesinin davetli si olarak sekiz günden beri Yu nan başkentinde ziyaretlerde bulunan Vali ve Belediye Rei i nin Başkanlığındaki istanbul Belediyesi heyeti saat 15 de Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Yapağı ihracatı Yeni rejimde ihracatın lisansı tâbi tutuiınası iyi karşılanmadı Yapağı ihracatmm lisansa tâbi tutulmam piyasada iyi bi tesir uyandırmamıştır.Esasen bugün sadece Sümerbankın alıcı duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • KIZ KAÇIRAN İKİ KİŞİ ±U\hJF EDİLDİ Eyübün Hacumaşh köyun-Eyübün Hacumaşh Köyünde otuıan 16 yaşlarında Neriman adında bir kızı kaçıran Hacı Keleş ve İbrahim Aksoy adında iki kişi yakalanmıştır.Adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • YUNANİSTANLA TİCARET ANLAŞMASİ Yunanı tanla aramızda imza lanacak olan ticaret ve tediye anlaşması hakkında Anka rada Ticaret ve Ekonomi Bakanlığınca görüsmeier ilerlemektedir.İhracatımız bakımından a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • ŞEHİR HATLARINDA ÇALİ SAÇAK YENİ GEMİLER İtalya ve İngiltereye ısmarlanmış olan Şehir Hatlarında çalıştırılacak Dolmabahçe ve Fenerbahçe gemileri haziran başlarında limanımıza gelmiş olacaklardrr.Gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • NAHİYE MÜDÜRLERİ ARA.SIN DA NAKİLLER İstanbul Nahiye Müdürleri arasında yeniden baz!değişiklikler yapılmıştır.Yerleri değiştirilen Nahiye Müdürleri şunlardır:Fatih Merkez Nahiye Müdü rü Tekeye,Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • BELEDİYE AMBLOK KAD-KOSUKDAÎS MAA^ ALANLAR Belediye Daimî Encümeni.Amblok kadrodan maaş alan memur ve müstahdemleri tesbite başlamıştır.Bunlar ara sında başka yeıde işi olup da amblok kadrodan maaş al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • IİDKO JEOLOJİ ENSTİTÜSÜ FAALİYETE GEÇTİ Memleketimizin yeraltı su ve servetini tetkik ve kıymetlendirmek üzere Birleşmiş Millet ler Eğitim,Bilim ve Kültür Teşkilâtının yardımı ile Teknik Üniversitede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • USE SON SINIFINDA KALAN TALEBELER Millî Eğitim Bakanlığı tarafından,Vilâyetlere yapılan ta mime göre;geçen ene lisenin 11 inci »ınıfında dört dersten muvaffak olamayan öğrenciler,alınan kaıar gereğinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • ÖLÜMLE NETİCELENEN BtR KAZA OLDU Şişlide ölümle neticelenen fecî bir kaza olmuştur.Bu semt te bir inşaatta çaiışan Me^li Çoriu adında bir ame-e muvazenesini kaybederek 6 metre yüki eklikten düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • 1951 yılı üzüm rakoltasi Tzmir,4 T.H.A.1951 yıh Ege bölgesi üzüm rekoltesinin kati rakamları bclü olmuştur.Rekolte 48 bin tondur.Bu nıik tann 29.273 tonu ihraç edilmiş tir.70 bin ton olan 1950 rekolte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • KONSER ic Demokrat Parti Beyoğlu Meı kez Bucağı îdare Kurulunun tertip etliği Türk Musikisi Konseri 11 nisan cuma günü Melek Sinemasında verilecektir.SERGİ İngiliz Sanayi S&rgisi 12 nisanda Spor ve Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • İNGİLİZ MALLARI SERGİSİ Ttirkiyödeki İngiliz Ticaret Odası tarafından şehrimiz Spor ve Sergi Sarayında teıtiplenecek İngiliz M'ılları Sergisi için girişilen hazırlıklar bitirilmiştir.Sergiyi teşkil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • FIKRA Orman yangınları Şu son bir ayın en mühim dahilî hâdiselerinden biri de orman yangmlarıdır.Gün seçmiyor ki yurdun en hücra bir köşelinden dahi bir yangın haberi gelmesin.Ordu Temsil Bürosunun so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Kambiyo ve Esham Avıl)5 Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre F*.Belçika Frisveç Kx.Florin Liret DrcJımi Eskoudes 7 90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44.80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280.30 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • BANDIRMA VE MUDANYA HATLARINDA ÇALIŞAN GEMtLER Haber aldığımıza göre;Mudanya ve Bandırma hatlarının Şehir Hatlarına devri düşünül inektedir.Denizdik Banka/a bu hatlarda çalışan gemilerin mütema diyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Topkapı müzesini gezmek isüyenlere bazı tavsiyelerde bulunmadan geçemiy&ceğim.1 Yânınızda mutlaka bozuk para bilhassa kuruşluklar)bulundurmadan kapıya yaklaşmayınız;zira Giriş 53 kuruştur)Giriş 14,5 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • MAKALE Yabancı kelimelerin millî kıymeti İsmail Hami DANIŞMEND Bundan evvelki yazılarımda,Dil Kurumunun kapılmış olduğu saf dil)hülyası hakkında Semantique)ilminin meşhur vâ-711 Michel Breal)i 1 e Mf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Otomobil hırsızları Irak Kaşkonsolosunun otomobilini alanların ikisi de yakalandı İki gün önce,Irak Başkonso-I loşunun hu usî otomobilinin üç kişi tarafından çalınarak Ta-»abyada denize uçurduklarını,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • Heybeliada civarında it askerî motor battı Denizde fırtına deva denbire eoğudu» sühı Üç günden beri »devam eden anormal sıcaklar dün sona ermiş ve sühunet derecesi 25 an tigrattan 5 santigrada kadar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • HALKIN SESİ lâkaoarların dikkat nazannı çekiyorum Memurların halka kolaylık göstermesi herhalde bu olmasa gerektir Halka akıl öğretmek istiyen memurların daha evvel kendi vazifesini öğrenmesi icap etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • TAHTAKALEDE HADİSE ÇIKARANLASIN DURUŞ-MASINA BAŞLANDI Bundan bir müddet evvel TahtakalS yokuşunda zabıtaya karşı müçtemian cebir ve şiddet kullanan.Bayram,İbrahim,Salih,Hasan,İsmet,Recep,Sabri,Hüsnü,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • POLİSTE Sirkecide Şark Otelinde kalan Hüseyin Ekici adında birinin,Yenicamide abdest alırken 800 lirasını çalmışlardır.Hırsız aranmaktadırit Köprüden hareket eden Maltepe vapuru yolcularından Mehmet A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1952
  • TİFTİK İHRAÇ EDİLECEK Oğlakh tiftik İhracı için hazırlıkların başladığı bildirilmektedirihraç edilmek özere 10 ton oğlaldık tiftik 430 kuruştan mubayaa olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Moskova iktisadî konferansı Kaslar uzun hazırlıklardan sonra Moskova iktisadî konferansını açtılar,iddialarına bakılırsa maksatları çok saf ve Iiek temizdir.Milletlerin içinde yuvarlandıkları ve bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Perrigc'nun kaçmasına yardım ettiniz.Tabancanızla ateş etmekten çekinmediniz.Polis room urlarına saldırdınız.Çünkü bir cinayette suç ortağısı* nız,değil mi?O sükûnetle dinliyordu kayıtsız cevap verdi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Bir müsabaka SENFONİ isimli «Müzik ve S an'a t Dergisi» için,1 Nisan tarihli Milliyet'de yazdığım yazıda bu derginin hazırladığı bir müsabakayı haber vermiştim.Müsabakanın bugün öğrendiğim şartlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • AZRITi SAMIH VATIZ TANSU Peygamber:"Müjdeler olsun Ayşe J Cenabı Hak masumiyetini bana müjdeledi,dec'i TEFRİKA No:94 Hasreti Muhammed gözlerini Ayşenin yüzüne dikmiş ve onu dikkatle tetkike koyulmuş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Trieste ihtilâfı Yugoslavya,Londra konferansını emperyalizm olarak vasıflandırıyor_Belgrad 4 AP)Tfiyöste serbest bölgesinin A kısmının idaresi hakkında Londrada toplanacak olan konferansın İtalyan em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Rusya Küba ile münasebatım kesti Havana,4 A.A.Küba Dışişleri Bakanlığı,Batista hükümetiyle olan liyasî münasobeuer.m,Sovyetler Birliğinin kesmiş bulunduğunu dün akşam bildirmiştir.Buna sebep,iki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • 23 Nisan Bayramına hazırlık Izmir,T.H.A.23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bay ramına şehrimiz Valiliği i-Millî Eğitim Teşkilâtında geni?bir hazırlık yapılmaktadır.Bu husufta Vilâyet ve Milî Eğitim Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Amatör karmalar maçı Amatör millî takımı tesbit etmek için yapılan muhtelitlerarâsı karşılaşmalara bu hafta da devam edilecektir.Adanaya gitmiş olan İstanbul muhteliti orada Adana ve Samsun karmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • MİLLÎ FUTBOL TAKIMI SELERSİYON KOMİTESİ Futbol Federasyonu,millî futbol takımını tesbit etmek salâhiyetini bundan böyle üç kişilik bir^eleksiyon komitesine vermiştir.Komite İstanbul Hakem Komitesi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • GÖLCÜK FAB.SPOK GÜCÜ KOCAELİ MUHTELİTİNE BEŞ OYUNCU VERDİ Kocaeli lig lideri Gölcük Pab rikalan Sporgücû Kocaeli karmasına Arif,Savcı,Turgut,Fikret ve îhsan'ı vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Aîmanyanın israile vereceği tazminat ımetincfen bir milyar teyeceği bildiriliyor İsrail'in Bonn Hükû dolar tazminat isi La Haye 4 AP)Yahudilere verilecek tazminat meselelerini görüşen Alman heyeti dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Şiddetli soğuklar Orta Avrupada ve Amerikada kar ve devamlı yağmurlar yağıyor Paris 4 Nafen)Dün Manche denizinde çok şiddetli fırtına yüzünden iki büyük balıkçı gemisi,birbirlerine bindirmdşlerdir.Gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • i r a i Reform Memleketimizin 20 mintaka-Hinrfa ziraat makineleri kursu açılacak Ankara 4 T.H.A.Tann Bakanlığı yeni yıl çalışmaların plânlaştırmıştır.Bu hususta hazırlanan program sırasiyle kuvveden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Arjantin Başbakanı mm oldu Buenos Aires,4 T.H.A.Arjantin Başbakanı ve Cum hu;başkanı Vekili Dr.Hordeicio Quijano,mustarip bulundu ğu hastalıktan kurtulamıyarak ölmüştür.Başbakan Dr.Hordelcio'nun ölümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Arjantinli beşizler öldüler Rio de Janeiro,4 A.A.Mahallî basın haberlerine göre Juiia Alvares de Souza adındaki kadının doğurduğu beş çocuk tıbbı yardım nokjannğıa dan dolayı arka arkaya ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AM ERtK A Birleşik Amerika topraklan dışında bulunan Amerikan ordu mensuplarının şahsî hâtıra defterleri tutmaları ordu komutanlığınca yasak edilmiştir.İNGİLTERE Yalnız mart ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1952
  • Efsaneler yazardım Harputlu Hayriniıı meşhur gazelindeki «Efsaneler yazardım tarihi aşka dair.mısralarını hep hatırlarız.Meğer onun şiir sahasında yapmak istediğini tarih namiyle allayıp pullayıp bize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.04.1952
  • Cumhurbaşkanı Ankaraya döndü Cumhurbaşkanı Celâl Bayâr Zonguldak,Karabük ve Çankırı illerine yapmış olduğu tetkik seyahatini tamamlıyarak dün Ankaraya dönmüştür Resimlerde Bayann bu seyahatine ait muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihte istanbulini et derdi,bir meseleydi!İşte gazeteler etin kilosunun 400)kuruşa çıktığını yazıyorlar eğer gaflet merdivenleri kaldırılmazsa,daha çakabilir!îstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1952
  • %*0şm*m Adaline Ruscueadlı irlandalı balerin Amerikada büyük bir şöhret kazanmıştır halen Alhâmbra revüsünde guney-doğu Asya dansları yapmaktadır.¦J Adalin»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.04.1952
  • f y-i» m M Geçen sene yapılan Gül Kupası yarışlarında bir atlet yüksek atlarken Bundan sonra atletizm müsabakaları filme alınacak Istanbulda 195 mevsimi Yeni zihniyetle tertiplenen atletizm müsa bekal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • Dünya şampiyonluğu jçjn enci Ezzard Charles Walcottla Ma 120.000 kişilik stadında organize Füâielfiya edilecek Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için organizatörler yeni bir maç organize etmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • Şundan bundan Beşiktaşlı Recep.Süleyman,Fezyi,Eşref yakında terhis olacaklardır Sağaçık Süleyman 23 nisanda yedek subaylık vazifesini bitirecek lig lideri Siyah-Beyazlı takımındaki yerini alacaktır.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • Altın Çivili atletizm müsabakası 5 nisan cumartesi 16.00 Açılış ve geçit resmi 16.15 Müsabakalar III ve IV üncü kategori)800 metre,yüksek,uzun,disk,100 m.200 m.gülle,cirit.400 m.5000 m.400 metre 6 nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • Donanma spor bayramından resimler:Gölcük Fabrika Gücün Gücünden Şeref Akm'ı tuşa getirirken üstte)AItta :Futbeldd Kocaeli şampiyonu olan Gölcük Fabrikaları g,üe 1952 Deniz Kuvvetleri şampiyonasında de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • İkinci devre lig maçları başlıyor Bugün Fenerbahçe ile Istanbulspor,Beş ki aşla Emniyet karşılaşıyor Bugün yapılacak müsabakalarla profesyonel kümenin ikin ci devre lig maçlarına başlanmış olacak.FENE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • FAKÜLTELER SPOR TEMASLARI Gün geçtikçe artan bir heyecanla takip edilen fakülteler arası spor temaslarının bu haf taki programı:5.4.952 cumartesi Voleybol Kızlar)Saat 14.30 Tıp Dişçi Voleybol erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.04.1952
  • Arsenal-Che sea maçı yepıhyor)Ini'tere F.A.Cup maçlarında dömi-finale kalan 4 takım 3 e İnmiş bulunmaktadır.Newcastel United Blackburn Rowers'i ikinci maçta yenerek finale kalmıştır.An enaiin bu senek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler:6.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • ¦CÜCÜK VEDIDE EV Piyes 3 perde Yazan:B.C.Sheriff Türkçesi;ŞAHMI 0rhan Buriön Sahneye koyan:Muhsin Ertuğriu Çarşamba günlerinden ba^ka her akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • Bu akşam saat 21 do M A K S 1 M de 4 P m martesi.pazar 16 r.atine ve çarmba 16 da tenzilâtı matine HOŞMEDET Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe bergiln 11 de açılır.Tel:43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • MİLLİYET Nüshan 15 kuruştur Abone şeraiti TUrkiye Hariç Lr.Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük 450 9 00 İLAN FİATLARI 2 re S ttacü sayfanın santimi 4 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • BÜYÜK HU TEFKİKA No:194 ¥az*a:SAMANCIGtL Seni şeytan bile baştan çıkaramaz orospu Kimbilir ağayı nasıl baştan çıkardın?Acaba Muaıı m/ı nerede?Bize karşı sevgisi vardı.Hayret.Önün sabırsızlığının sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • Ayin-i Ruhanî Sevgili zevcemiz,kıymetli annemiz ve muhterem kavınvaldcmiz;ELİSAVET KASABOĞLU nun istirahatı ruhu için 6 nisan 952 pazar günü saat 11 de Balıklı Rum Ortodoks kilisesinde âyin-i ruhani i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • Gece yarısına kadar oturup mı habbet ettiler.Sonra da Mehmet ağa,Ali,Kaptan Petri ve Mitka eve gelip yattılar.Ertesi sabah oldukça geç kalkmışlardı.Mehmet ağa oğlundan ve misafirlerden cok evvel uyanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI SÜVEYŞ ÖTELERİNDE 'azan W.Someret Mâughami'ürkyesı V.Turıan Telefon 42157 KOMEDİ KISMİ KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeûu Türkçesi;fieşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • iW w Doıothy Lamour.Cecil De Mllle'in «The Greatest Show on Earth Dünyanın En Büyük Fövüsü filmi çevrildiği sıralarda Betty Hutton İJe oldukça sıkı fıUı olmuşlardır.Resimde Dorothy ve Betty Hutton gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • KISA HOLLWOOD HABERLERİ ¦jr Jean Pierre Aumont'un son çevirmiş olduğu «Utimo Incontro Son Tesadüf» adlı film gösterilmeye başlanmıştır if George Raft yeniden film çe virmek kârannı vermiş ve Hollywood
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • m Amerikanın tanınmış bale artistlerinden Miizi Gaynor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • Joan Simmons,Victor Matine,Robert Newton ve Alin Young'un çevirmiş olduğu «Androcles And The Lion Androcles ve Aslan» adlı lilmde yedi aslan,dört köpek,on sekikatır,yedi ördek,altı koyun,on altı at,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • mMwM Dorothy Lamour'un nur topu gibi iki erkek çocuğu vardır Biri beş biri de beş buçuk yağında buluna ı yavrular Dorothy'.lin başlıca neşesıdir Resimde Dorothy i küçük Ridge ve Richardla bir arada gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeso 14.15 Amatör fasıl heyetleri 14.45 İbrahim Solmaz ve arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bos birincide)dan evvel hiç olmazsa avdetinin beklenmesini,mektubun he men imza edilmemesini tavsiye ettiğini,fakat bu telkinlerin hiç bir netice vermemiş ve Raif Karadeniz'in «Fet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 l011 12 1 2 3 4 5 6 7 9 0 11 Î2 Hj JB 9L—MBCL.f h Hi' I J SOLÜAN SAGA 1 Sondaki harisiz merkeplere mahsustur;Söyle 2 Kadın yazar;Sıçrayıp aş 3 Tersi zehir;ücretin tediye olunduğunu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Gl.Nuri Yamuf Pariste I Bas tftrafı 'birincide i AMİRAL CARNEY'İN TEMASLARI Napoli 4 AP)Atlantik Paktı Teşkilâtı Güney Avrupa bölgesi komutanı Amiral Robert Carney'le iki gün müddetle görüşmeler yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Basketbol şampiyonası Bas tarafı birincide f karalılar 51 37 kazanmışlardırikinci maç.Galatasaray ile Modaspor arat anda olmuş;Modasporun hâkim oynamasına mukabil G.S.lıîar bu maçı az bir farkla 48 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Jandarlc okul gemisi [Bae taralı birincide] na rağmen ilk defa ziyaret ettiği Istanbulun güzel manzaralarına hayran kaldığını ifade etmiş.Vali muavini de bu ziyaretin iki memleket arasındaki mevcut mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Almanya ile barış andlaşması Adenauer dün batılı komiserlerle uzun bir görüşme yapfeiC_Bonn 4 AP)Batı Almanya Başbakanı Dt.KorrnJad Adenauer bugün öğleden sonra bir toplantıya davet ettiği İngiliz,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Atlantik Paktının üçüncü yıldönümü Baş tarafı birincide)müttefikten bir tanesi kendisini tehlikede hissetti mi,bütün müttefikler buna çare bulmak üzere aralarında derhal •istiharelere girişecekler,müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Vali geliyor ü-ts tarcfı V.rincid")kanları ve Belediye Meclisi üye'eri kendilerini büyük b;ı sevgi ve samimiyetle uğurlaonslardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Askeri Sura i B«ş birincide)dele talimatı.Deniz ve Hava Kuvvetlerine katî nakilleri ya pılacak kara subayları* Sub-y Terfi Kanunu gibi 25 muhtelif konu üzerinde çalışmış ve kararlar almıştır.Müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Meclisin dünkü toplantısı tarafı birincide] muştur.Bu hususta verilen 15 er önerge teker teker redd diklikten sonra Adalet Komisyonunun tadilen hazırladığı 6 ncı madde kabul edilmiştir.Müteakiben 33 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Tunusta Hükümet iderilemedi Tunus Beyi ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında teadi edilen mektuplar açı klan dr Tunus 4 T.H.A.10 gündenberi Tunusta devam eden hükümet bun:ini hâd bir safhaya girmiştir Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • BURSADA DA SULAR TAKLALARI BASTI Bursa 4 A.A.8 gündenberi devam eden şiddetli lodosun Uludlğı kaplıyan kârları süratle eritmesi üzerine dere mec râlajn'yer yer patlamış ve bu arada Gökderenin getirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Amasyada sular çekiliyor Baş tarafı birincide)odasına taşınmıştır.Suların in nıesayle makineler tekrar postahane binasına nakledilmiş ve normal çalışmalara başlanmıştır.Şehir dahilinde 8 kadar e-i vin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Bakanlar kurulu Baş tarafı birincide)de bugün saat 12.48 de Zonguldak trenine bağlanan özel bir vagonla Çankırıdan şehrimiae dönmüşlerdir.ı Cumhurbaşkanını garda B.M.M.Başkanı Refik Koraltan,Devlet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • ingiltere belediye seçimleri İşçi Partisi birçok yerlerde Muhafazakârları mağlûp ediyor Londra 4 AP)Başbakan Churchill'in Muhafazakâr Partisi bugün eyalet meclisi âzalıkları seçimlerinde ağır gerileme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Orman yangınlarını çıkaranlar yakalandı ı'Sas tarafı birincide)veren Abdülhalim Akkaya adında biri tevidf edilmiştir.4 Beykoza bağlı E malı Çiftliğinde çıkan yangının faili Hamit Yeşilyurt tevkif edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • Haysiyet divanı Baş tarafı birincide)huzursuzluk yaratanların karşısına çıkacakları yer İl Haysiyet Dîvanıdır.Kendileri dinlen dikten ve haklarındaki tahkikat nihayete erdikten onra hükme varılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.04.1952
  • T.M.T.Fkon grosi Boğ tarafı birincide)selesi haline getirmiştir.Biz aşağıda adları bulunan Atatürk inkılâbına sadık yüksek tal*.il gençleri,bu çeşit neşriyata karşı de:in nefret duygularımı 21 beyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.04.1952
  • Yozgat Toprak ve iskân Müdürlüğünden Yerköy Midilücioğlu çiffiğinde yaptırılman kapalı zarf usulü ile evvelce ilân edilmiş bulunan 10ö göçmen evine talip zuhur etmediğinden 27.3.9.İ2 gününden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Etibanktan:1 Elâzığ ile Maden arasında bulunan Hazar gölü Gülcük)suyundan faydalanmak üzere göiün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve tesisleri ve bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat'16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • j.ı ı Lokman Hekim Dr.HAF11 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 1030-12;öğle den sonra 14.30.17 de has.i ta kabul eder.İstanbul Dlvanyolu No:104_JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Nezle ve Grip başlangıcında/N EVROZJ N| HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLERİ fck W NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi yormaz Dört saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı l#lerini idare eden Faruk DEMİRTAS Basıldığı yer NURt AKÇA re Ali Naci KARACAN Gûaetecilik Koloktii Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Cinsi Mıkdarı Kilo Sığır eti 1850 Sigır eti 1850 Sığır eti 1850 İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı 3 parti Sığır eti gösterilen gün ve saatlerde Davutpaşa 3 Zh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından istanbul ilinin Eyüp ilçesine bağlı Cebeci köyünde kâin olup mekşufen devlete ait bulunan kuzeyi:Cebeci köyü çeşmesinden Mandara tepesine doğru hat,doğusu Mandıra tepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik işleri Müdürlüğünde şase halinde bulunan beş adet kamyona lıidrolikü karoseri yapılması işi kapalı zarf usulü ile ekr.iltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli Vİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • içme suyu tesisleri yaptırılacak İLLER BANKASINDAN 1 Aşığada isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarlın gösterilen kasabaların içme suyu tepişleri yaptırılacaktır.Bo ru m ü teahhit-Boru Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • İsparta Gönen köy enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi miktarı Fiat tutarı geçici eksiltme kuruş Lı.Kr.inancası şekli Lira.H.Eritilmiş sadeyağ İU.OÖO Kg GOO 60,000,00 4500.00 kapalı zarf Koyun eti 10. 00 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Demirli bahçe hat boyu soluklarında yaptırılacak mecra inşaatı kapalı zarf usulü iie eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18422)lira 06)kuruştur.3 Teminatı 1381)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Demir direkli elektrik şebekesi yaptırılacak Bartın Belediye Başkanlığından Kasabamızm 312.479 lira 58 kuruş keşifli ve boru direkli ve yine 568.251 lira 98 kuruş keşifli Karabük demirinden mamul A ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • 4000 takım işçi elbisesi ile 50adet işçi tulumu satın alınacaktır Etibenk İstanbul şubesinden Bıi husustaki şartname her gu™ 14/4/952 tarihine kadar satın alma servisimizden temin edilebilir.5263)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Esenboğa Hava Alanı için 180X850)metre eb'adında 800 adet kanaviçe örtü alınacaktırişin eksiltmesi 14 Nisan 1952 pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Türk teknik haberleşme merkezinden 1 ingiliz ve Türk)dillerinde karşılıklı tercüme yapabilecek,Daktilo bilen bir memura ihtiyaç vardır.Ücret 300 liradır.2 Tasnif usullerine vakıf,yabancı dil ve daktil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak mahsulleri ofisi Erzurum bölge IVüdütlüğünrîen 1 Kars anbarımızda mevcut Ofisimize ait «3000» ton hububatın Erzurum'u nakli işi ayık ehbiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Çadır alınacak Ankara Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz için 45 adet mohratî çadır açık eksiltme sureülc satın alınacaktır.2 Muhammen bedel 13500.00 onüçbinbeşyüz)lira olup geçici teminatı 1012.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Satılık çelik dolaplar,muhtelif büro eşyası Ticaret Ofisi Tasfiye me muriuğundan Tasfiye halinde Ticaret Ofisino ait çelik dolaplar,kutular,yazı masaları,sandalyeler,ım.hU'!if eşya 8/4/952 sah günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.04.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:Türkiye:Büyük Millet Meclisi yeni yapısı içinde B.C.D.BiokIar,nda yaptırılacak XVI.ncı bölüm lambri işleridir.Keşif tutarı:Q92.430.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan