Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • ¦tffiAMk *ZW«*hu K^pj H Bugün şehrimizde hara;umu-1 miyetle açık geçecek,hava sıcak 1 lığında önemli bir değişiklik ol-1 mıyacakfatr.1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Refik Saydam'dan sonra Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş Refik Saydamın üzüntüsü Hulusi Aiataşm iki vazifesi Dostlar alışverişte görsün Bayarın ince buluşu ismet Paşanın evhamı Atatürkün bu evhama karşı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Ticaniler bundan evvelki duruşmalarından birinde Bir ticani mahkemede yeni bir hâdise çıkardı Sadık Demirtepe üç liraya satın aldığı çekiçle heykele saldırdığını ât raf etti Ankara,27 Milliyet)Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Tunusta vaziyet ciddî bir safhada Milliyetçiler dün gece Fransız kışlalarına hücum ettiler.Afılan bombaların tesiri ile yüzlerce Fransızın öldüğü bildiriliyor Tunus Beyi Fransız Umumî Valisi ile görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Beethoven'in ölümünün 125 inci yılı münasebetiyle Ankara Devlet Tiyatrosunda Fidelio operası temsil edilmiştir.Kesimde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Fidelio operasını oynıyan artistlerle birlikte görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • 20 santim kuyğu olan çocuk Konya,27 T.H.A.Bir müddetten beri Konya Memleket Hastahanesinde tedavi al tında bulundurulan Aksekili Hasan Onay adında 12 yaşındaki bir çocuğun rkasında 20 santim uzunluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • "Associqted StaJin hokkmda^ yerdiği bir haber Son zamanlarda Stalin Meclislerde görülmüyor Moskova radyosu dün Dışişleri Bakanı Vishinsky'nin ismi ile başiıyan listede Staiinin ismini okumadı Londra,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Yeni Düstur Partisi lideri Bu rgi banın beyanatı Lizbon,27 A.A.Premeiro gazetesinin Tunus hususi muhabiri,Tunusun tanınmış mücahidlerinden ve yeni Düstur Partisi lideri Habip Burgiba ile yapmaya muvaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Ferit Melenin sözlü sorusu Van ilinde 500 vatandaşın sarı bir hastalıktan öldüğü iddia ediliyor Ankara.27 Milliyet)C.H.P.Van milletvekillerinden Ferit Melen bugün Meclis Baş kanlığına verdiği bir sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Hüseyin Ragıp Londraya gidiyor Roma,27 AP)Tûrklyenin eski Roma Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur bugün trenle buradan Parise hareket etmiştir.Londraya gitmekte olan Baydur hükümeti tarafından Londra Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Koreye gidecek yeni birliğimiz pekiştirme birliğimize dahil Kore'ye gidecek er ve subaylarımız dün Ankara'dan İzmir'e hareket etmişler ve törenle uğurlanınışlardır.Resmimi/birlik mensuplarını hareketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Kaya 11 bay hâdisesi Tevkif edilen 5 şahitten dün yalnız Numan Turan tahliye edildi İzmir'de yakalanan Vahdettin Kayalıbay dâvasında tevkii edilen 5 sanığın tahliyelerine karar verildiğini dün bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Sinemada âşık olan genç kız İzmir,27 Milliyet)Şehrimiz sinemalarının birinde eşine ender rastlanan çok garip bir hadise cereyan etmiştir:İyi bir ailenin kızı olarak tanınan 17 yaşında Gülten isminde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Eisenhowerin Ameri kay a avdeti Denver Colorado)27 AP)Bayan Eisenhower buradaki bir arkadaşına yazmış olduğu bir mektupta,kocasiyle ken dişinin bir aya kadar Birleşik Amerikaya avdet tasavvur ve ümidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Mısırda tasfiyeler o-Veft Partisi,örfî idarenin kaldırılmasını ve mevkuf bakanların tahliyesini istedi Kahire,27 AP)Ahmet Necip Hilâli Paşa hükümeti dün idâ ro mekanizmasındaki tasfiye için «temizliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Kopruıu Romaya gidiyor Dışişleri Bakanı,Pariste Milletlerarası üç mühim konferansa iştirak etti Paris,27 A.A.18 martta Paris'e gelmiş olan Türkiye Dışişleri Bakam Fuat Köprülü,önümüzdeki pazar günü Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1952
  • Bulgar notası O-Henüz Ankara'ya gelmeyen notada eski teraneler tekrar ediliyor Ankara,27 Milliyet)Dün gece Londra Radyosu tarafından bildirilen;Bulgaılarin bi?e yeni bir nota verdiklerine daîr haber b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • Nakil isteyen öğretmenler hakkında alman karar İstanbul merkezindeki ilkokullarda vazifeli bulunan öğretmenlerin bir okuldan dıfcer bu okula nakli mevzuundaki hazırlıklara başlanmıştır.Millî Eğitim Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • Türkiye ile Yunanistanın kuzey Atlantik paktına girmelerinden sonra ortaya çıkan Türk Yunan kara kuvvetleri komutanlığı meselesi henüz halledilmiş görünmüyor Eisenhower ve onu müteakip memleketimizi z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • İSLAM DEMOKRAT PARTİ-SİNİ X FESHİ DAVASI Savcılık bir müddet evvel kapatılan İslâm Demokrat Partisinin Medeni Kanun hükümlerine görö feshi için bir dâva ikame etmisti.Bu dâvanın duruşmasına dün Yedinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • Hie.2 Recep 1371 28 MART 1952 Cuma ¦u 15 MART 1368 VAKİT VASATİ EZANt i Güne* 5.50 11 11 Öğle 12.19 5.50 îlkindi 1530 9 21 Akşcrra 18,51 12.00 Yatw 20,02 1.32 lmsek 4.80 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar v.Fr.Frangı İsviçre Fr.Belgika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7 90.50 280.50 0.80 64.031 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280.3J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • BALO ir C.H.P.Fatih ilçesinin tertip lediği yıllık balo yarın akşam Ko nak salonlarında verilecektir,FESTİVAL ir İ.U.T.B Kimya Talebe Cemiyeti.tanınmış birçok orkestra ların iştirakiyle 18 Nisan Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • FIKRA Bir ihtifale!Ziya lâzım İhtilalci Ziya Beyi kaybedişimizin üstünden 25 yıl geçmiş.Bunu dünkü gazetelerden birinin tarih kösesinde okuyunca bugünkü cemiyet hayatımız içindeki boşluğu bir kere dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • Vali bugün gidiyor Prcf.Gökay'a Şehir Meclisinden beş kişilik bir heyet refakat ediyor Müteveffa Atina Belediye Başkanı Dr.Koçyasin bundan bir müddet evvel şehrimize yaptığı ziyareti iade etmek maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • AĞAÇLANDIRMA FAALİYETİ il Ziraat Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma faaliyetine devam edilmektedir.Son bir yıl içinde Ziraat Müdürlüğü Topkapı Fâtih Sultân Mehmet asfaltının ağaçlandırılması için 450.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • BEETHOVEN KONSERİ Büyük Alman bestekârı Ludwig Beethoven'in ölümünün 125 inci yıldönümü münasebetiyle bu ay içinde şehrimizde verilmekte olan seri konserlerin dördüncüsü dün akşam Taksim Belediye Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • ÜNİVERSİTE MUHASEBE MÜDÜRÜ KARS DEFTER-DARI OLDU İstanbul Üniversitesi Sayman,lık Müdürü Mürşit Seçkin,aldığı,mız malûmata göre Kars Defterdarlığına tâyin edilmiştir.Yerine istanbul Defterdarlığı Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • BİK ZORBALIK HÂDİSESİ Evvelki gece saat 24 sıraların,da HürriyetiĞbediye tepesinde bir zorbalık ve darp hâdisesi olmuştur.Nadir Birsel adında bir sabıkalı bir mandırada çalışan Ha.san Tunanm tehditle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • TEMİZLİCE RİAYET ETME-YEN İÎAMAMLAR KAPATILACAK Muhtelif senelerdeki hamamlar Sağlık Müdütlüğü ve Belediye memurları taramandan kontrol edilmiştir.Anî yapıkın bu kontrol ler neticesinde birçak hamamda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • KÜRTAJ YAPAN DOKTOR AGlil CEZAYA VERİLDİ Kadıköy Savcılığı bir müddet evvel KızıltopTâkta Müyesser Gö nül adında genç bir kadının ölümü ile neticelenen bir kürtaj hâdisesine elkoymuş ve îhsân Fuat Özg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • İLKOKULLARIN 3 GÜNLÜK DİNLENME TATİLİ İlkokulların muvakkat dinlen,me tatili 1 Nisan pazartesi günü bağlıyacak ve 10 Nisan Perşembe sabahı sona erecektir.İlkokullara ait dinlenmâ tatilinin bu yıl bi r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • YENİ ARABA VAPURLARI BUGÜN SEFERE BAŞLIYOR Bir müddettenberi tecrübe seyirleri yapmakta olan Kasımpaşa ve Kızkulesi araba vapurları bugün saat 15 de Üsküdar Beş\ktaş arasında çalışmaya başlıya»câktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • ŞKHİR HATLARI VAPUR-LARINA ZAM YAPILMIYOR Denizcilik Bankacının Şehir 'hatları vapurlarının tarifelerine bir miktar zam yapacağı hakkın,da bazı gazetelerde çıkan havadis tahakkuk etmemiştir.İdare Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • Geçen yi!hububat ihracı fazla oldu Yapılan arpa,yulaf,çavdar,mısır ve burçak ihracından 33 milyon liralık döviz sağlandı inkişafı ve Avrupa memleketle rinin gittikçe artan ihtiyaçları dolayısiyle itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • Bâr kadın intihar etti Dün Kartalda bulanan bir kadın cesedinin kime ait olduğu araştırılıyor Evvelki gün saat 20.30 şualarında Köprüden Adaya giden Moda vapurunda yolcuları heyecana düşüren oir intih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • CEZA ALMAYAN ŞOFÖRLER Hiç ceza almamı» şoförlerin Seyrüsefer Müdürlüğü tarafından madalya ile mükâfatladmlmasıhalk v-e şoförler arasında geniş bir alâka uyandırmıştır.Bunun bir neticesi olarak madalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • DÜN GECE YAPILAN ARAMA TARAMA Emniyet Müdürlüğü memurları dün gece şehirde umum!bir arama tarama yapmışlardır.Gece saat 21 de başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar de vam eden arama tarama bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • BOŞ ARSALARIN ETRAFI DUVARLA ÇEVRİLECEK Belediye,bundan bir müddet evvel,şehir dahilindeki ana caddeler üzerinde bulunan arsaların etrafına sahipleri tarafından duvar çekilmesini ve dükkân,ev,ve saire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • İTENİBAHÇEDE YAPILACAK İŞÇİ TİPİ EVLERİ Vali Gökay dün sabah işçi Sen dik'âları Birliği Yapı Kooperatifi Başkanı Süreyya Birol ile birlikte Yenibahçeye giderek kooperatifin işçi tipi evler inşa edeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • I KISA HABERLER "Ar Yapılan anket neticesinde anayi Odasının Ticaret Odasından ayrılmasına kaıar verildiğini evvelce bildirmiştik.Sanayi Odası kurulduğu zaman şimdiye kadar vazife gör mekte olan Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • POLİSTE ir Fatihte Reşadiye Otelinde ikâmet eden Ahmet Giilsuvar adında biri.birden bire düşüp ölmüştür.Ölümün kalb sektesinden olduğu anlaşılmış;gö mülmesine izin verilmiştirir Fatihte oturan Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • MAKALE y—Kırk bir yaşına basan«Tiirk Ocağı» İsmail Hami DAN!ŞMEND Bu ayın 25 inci salı günü Türk Ocaklarının kırk birinci yıldönümü,Hamdullah Suphi ağabeyimizin Saraçhanebaşmdaki konağında umumî merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1952
  • HALKIN SESİ Radyoevi hademelerinin şikâyeti Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektupta deniliyor ki «Bizler istanbul Radyo İda resinde istihdam edilmekteyiz.Senelerdenberi intizam ve dürüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • ÜNİVERSİTEDE GECE SE-MİNERLERİ YAKINDA AÇILACAK Istanbul Üniversitesinde gecö seminerleri açmak hususundaki çalışmaları sona ermek üzeredir Nisan âyı içinde açılacak olan bu seminerlerden,bilhassa gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • HAZRET!NIUHAMMEDiN y^n fSAMIHMTIZ TANSV HAYATI mer Hazreti Muhammet,Ebubekir yanında olduğu halde savaşı İdare ediyordu TEFRİKA No:86 Işıkları altında parlayan ki lıçlan,tesirli oklariyle Yahu dileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • ŞEHRİMİZDE YENİDEN İKİ SANAT ENSTİTÜSÜ AÇILIYOR Kasımpaşa ve Beşiktaşta birer Sanat Enstitüsü kurulmasına karar verilmişti.Bakanlıkça bu hususta geceken tahsisat ayrılmış ve inşaat hazırlıklarına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Ürgüpte zengin mermer madeni bulundu Ürgüp,27 T.H.A)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ürgüpte mermer madeni bulunup bulunulmadığını araştırmak üzere buraya gelen yüksek mühendis Mazlum Kuruosman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Aıizona'da B.29 tipinde bir uçak düşmüş,8 kişi ölmüştür.Diğer taraftan yeni Meksiko'da da bir tepkili uçak düşmüş,3 kişi öl müştür.Kısa bir zamanda vukua gelen bu iki hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Evli kadına sarkıntılık ettiğinden dayak yedi Bursa,27 TJH.A)Altan oteli altındaki kahvehanede garsonluk yapan Necip Gökçeler,Cemile Gülsevin adında bir kadına sarkıntılık ettiğinden kocası tayyare ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Kapıyı kapamağa çalışan îtaiyan donup kaldı.Korku dolu gözleriyle Hızıra bakıyordu.Titrek bir sesle:Frank hakkında ne biliyorsunuz?Sirnon cevap verdi:Çoy şeyler.Şu kapıyı Edam akıllı kapayım.Ha,şöyle!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • istatistik enstitüsü İstanbul üniversitesi iktisat Fakültesine bağlı enstitü kurulacak Ankara,27 T.H.A.İstanbul t%iversitesi iktisat Fakültesine bağlı hükmî şahsiyeti haiz bir İstatistik Enstitüsü kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Gl.De Gaulle batılı devletleri ikaz ediyor General herhangi bir Rus taarruzu göz önüne alınarak hazırlanmalıyız,diyor Paris,27 AP)General kat en doğı usu böyle bir imkâ-Charles de Gaulle dün bir A-nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Siyasî İcmal Tunusta facia Fransa hükümetinin,Tunusta ve Fanta çok şiddetle hareket etmek,yerli hükümetleri hiçe saymak,lüzum görürlerse onları derhal dairelerden kovmak isteyen müstemlekeci memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Kızlarımızın Kore Savaş Birliğimize armağanı Kayseri,27 TJI.A)Şehrimiz Kız Enstitüsü öğrencileri,Kore savaş birliğimize gön derilmek üzere kırmızı çuha üzerice işlenmiş ay-yıldızlı 30 adet kol arkasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Jeep arabasının çarptığı doktor öldü Ankara,27 T.H.A)Şehrimizde fecî bir otomobil kazası olmuş,Cebeci caddesinde Pazar durağı yanında er şoför Mehmet Filiz'in idaresindeki 113 sayılı askeri jeep araba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Yunanlı kızıllar Komünist casuslar meselesinin yeni bir kabine buhranı yaratacağından korkuluyor Atina,27 AP)Komünist casusu olarak mahkûm edilmiş olan üç kişinin cezalarının infaz edilmesi Yunanıstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Adanadafeci bir cinayet Tarla ihtilâfı yüzünden İnce Hoca adında biri öldürüldü Adana,27 Milliyet)Adananın Kireçbucağı semtinde fecî bir cinayet işlenmiştir.Kireçbucağında İnce Hoca adını taşıyan şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI HAS-TANESİ LÂĞVEDİLMİYOR Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı hdstahanesinin kaldırılacağına dâir haberler tekzip edilmektedir Alâkadarlar,böyle biı lağvın mevzuubahis olmadığını,has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ Edebiyat tarihimizin unutul,maz simalarından biri olan Halid Ziv'â Uşaklıgilin ölümünün 7 nci yıldönümü münasebetiyle dün merhumun Bakırköyündeki mezarı başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kalem sürçmeleri Bir parça dalgınlığa gelmiyor,bir daldınız mı muzipliğin her çeşidi onda.Görünüşte,bakıyorsunuz,parmaklarınızın arasında kuzu gibi,sevimli,itaatli,razı.Hattâ size,kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1952
  • Gö%£ Dostumuz grip'in ziyareti ilk defa 1918 de Samda ta nışmıştık Ondan sonra ahbaplığımız devam etti ye ara sıra hatırımızı sormaktan geri kalmadı.Fakat itiraf edelim ki son ziyareti bizi cidden per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1952
  • m• I j « Lord Noel Buxton adında genç bir îngıliz âlimi,insan kudretine ait bir teorisini isbat için Tirnes nehrini yürüyerek geçmiye teşebbüs etmiştir 17 dakikada 300 Vüdalık bir mesafe katetmeğe mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1952
  • Güzel sinema yıldızı Vera Ellen,HolhrwoodMa y&pılan Sve'er müsa baflcttsını im pull.ower lie kazandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Evliya Çelebi gördüğü bir rüya ile seyyah olmuştu Saad bin Ebi Vakkas bani kolumdan tutunca,Hazreti Peygamberin huzuruna götürdü,mübarek elini bûs ettim.Evliya Çelebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1952
  • Fransada bisiklet sporu büyük biı rağbet görmektedir Her sejje muntazaman yapılan Fransa turundan başka bitçok yarışlar daha otganizc edilir.Ayrıca kapalı Velodram'larda yapılan yarışlar da büyük seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • 1952 Helsinki Olimpiyat oyunları başlıyor Türk sporunu olimpiyatta temsil edecek sporcuların seçiminde itina göstermeliyiz 1952 Olimpiyatlarının yapılacağı stodyom ile Finlandiya hükümeti tarafından n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • likanın tanıdığı harika oksör:John Sullivan John Sullivan kadar Amerikada hiç bir boksör tutunmamış ve sevilmemişti Nevyork,23 A.A.Boksla biraz alâkası olan ner Amerika linin muhakkak tanıdığı Dan Mor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • Vefalı Şükrünün bir kızı oldu Vefa takımı kalecisi Şükrü Ersoy ile eşi încilay Ersoyun bir kız çocukları olmuştur.Gül ismi konulan yavru ile ana v» babaya saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • Apollon dün gitti Şehrimizde 3 maç yapan Yunanistamn Apollon futbol taki mı dün kalkan bir uçakla Atina ya müteveccihen hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • Futbol to bok* hakfmlozf istikbal «o btfylo kanılasmalar idaro odoco İtlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • Amatör milli takım kadrosu tesbit edilyor Bir italyan antrenörün çalıştıracağı ta kim 8 nisanda Bursada kampa alınacak Olimpiyatlara iştirak edecek amatör millî futbol takımımızı teşkil maksadiyle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • Uludağda yapılacak ka-j yak festivali Bu sene Uludağda fevkalâde masraflarla büyük bir dağ karnavalı hazırlan-maktadır.2 nisandan 12 ni-sana kadar 10 gün sürecek olan bu festival için' daha şimdiden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • Bu hafta oynanacak futbol maçları Pazar günU Beşiktaşla Galatasaray haftanın en mühim maçını yapacaklar 0 29 MART 952 CUMARTESİ Mithatpaşa Stadında 14.00 Vefa Kasımpaşa Dr.T.Özerengin,N.Özbay,H.Gümüşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.03.1952
  • S'j.Ai*' Ingilterenin meşhur santrforu Tommy Lawton'un tekr&r sahalarda al kışlanmıya başladığı ve yeni kulübü Brenford'ta çok güzel maçlar çıkardığını geçen gün bildirmiştik Bu cumartesi Brendford ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • m BimiK^UKUMOÂRı 1KFRİKA No:18* raxM.samanckjIl evvelâ sadrazamı vurun.Askerlerin cesareti odur,derhal hücum duracaktır Şimdi fikirlerinizi söyleyin bakalım dedi,bu kuvvet Turk kuvvetidir.İmparatorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • Vakıa onları berabere ayırmıştık ama hakikatte Vasil ga lip vaziyette'idi.Petarı adamakıllı ezmiş,onu bitkin bir vaziyete sokmuştu.O geceyi de Üçkilisede geçirdik.Fakat ne tuhaftır ki gü reş hâdisesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de JI A K S I M de jnartesi,pazar 16 ı r.atine ve çarmba 16 da tenzi.lâth matine HOŞMEDET per$ rin*»e akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergün 11 de açıür.Tel:43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • KÜÇÜK Yedide Ev Piyes 3 perde Yazan H C.Sheriff Türkçesi;SAHNE Orhan Burlan Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşamba günlerinden bay ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Pazar matine saat tam 17 de T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi YatJ 20.50 Erzurum GeJec«jı».cı 6.25 Erzurum 45 Toios
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • RADYO Ktanbul radyosu 12.57 Açılış ve,program,13.00 Haberler.13,15 Türküler Pl)13.30 Allen Roth Orkestra ve ko-¦rosundân melodiler Pl)13,45 Şarkılar.14,15 Dans müziği PIÎ 15,00 Kapanış.18,00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • Beethovven'in yegâne operası olan Fidelio'dan bir sahne Ölümünün 125 İnci yılında Beethoven Büyük sanatkâr Beethowenin ölümünün 125 inci yıldönümü doiayısiyle memleketimizde «Beethowen Haftası» tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • Amerika Cumhurbaşkanı Truman'm kızı Margaret Truman geçenlerde a rust Jimmy Durante ile birlikte Hollywood'da temsil vermis fakat sahneden ayrılacağı esnada arkasında «Eisenhower'!severim» 1 like Ike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1952
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİB TÎYAT H O LARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASI Yazan;1.Galip Arcan.Telefon 42157 x-KOMEDİ KISMI asımpaşa Maçka Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşid Baran Telefon 40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • i.T-Ü.Mimarlık Fakültesi Dekanlığından:1 Mimarlık Fakültesi model ve maket atölyesi için bir uzmana ihtiyaç vardır.Kabiliyet ye ehliyetine göre ayda 325 liraya kada** ücret verilecektir.2 Fakültenin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • İstanbul Deniz Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı «Ankara,İstanbul.Gölcük» inşaat şubeleri ihtiyacı için 1952 malî yılı içinde geçer görevle istihdam edilmek üzöre yüksek inşaat,makne,elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Bir Ticani TBaş tûrafı birincide"!l^nı söylemiştir.Bilâhare Kemâl Pilâvoğlu ve Mehd-î Re?ul Kâmil Tınal salona olmmıstır.Bu sırada Sadık Demirtepe yerinden fırlıyarak mahkeme heyetine:Adaletsizler,din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Avam kamarasında garip bir hâdise Bir kadın işçi milletvekili parlâmento başkanına çattığı için cezalandırıldı Londra.27 AP)Ingiliı Par lâmentosu raahfilleriyle basın âleminde «Battling Bessie Dövüş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • tran batık devletlere rest çekti Musaddik,Amerikadan yardun istemediklerini bildirdi Tahran.27 AP)Başbakan Musaddık bugün İranın Amerikadan borç istemek tasavvu.undan vaz geçtiğini;da ha doğrusu bu yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Sahte bir memur mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel Beyoğlunda bir apartmana havagazı memuru olarak girerektabanca tehdidi altında ev sahibesinden on bin lira para isteyen Öğretmen Okulu mezunu Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Beyaz Sarayın tamiri bitti Vaşington,27 AP)«Vaşinton Post» gazetesi bugün,uzun bir müddetten beri esaslı şekilde tamir ve tecdit edil mekte olan Beyaz Saraya,kur şun geçmez pencere camları ta kıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Adana D.P.ilçe kongresi Adana,27 Milliyet)Adana merkez ilçe D.P.Hürriyet bucağı ile Bahçe ve Feke ilçeleri kongresi sapılmıştır.Seyhan ıii dahilinde bucak ve ilçe kongreleri samimi bir hava içeriarade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Kuyruklu çocok Baş tarafı birincide)ci bir erkeklik uzvu olarak kabul etmekte ve çocuğa şimdilik ameliyat yapmamaktadırlar.Anne ve baba çocukta ânz olan bu kuyruğu hastahaııeye gelinceye kadar gizlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Fevkalâde sayfiye!i k Yeşilköy-Florya arasında,asfalta iki dakika,müfrez 6 dönümlük arsa ehven fiatla satılıktır.Tel:24960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Stalin meclislerde görülmüyor Bas tarafı birincide)lin'in ismini okumamıştır.Haftalardan beri Avrupada bazı teyid edilmeyen söylentiler S ta lin'in sıhhatinin gün geçtikçe bozulmakta olduğunu v ;kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Ferit Me I en in sözlü sorusu fBas taralı birincide)sualleri sormuştur:«Van ilmin Başkale ilçesinde son iki ay içinde sari bir hastalıktan 500 den fazla vatandaş ölmüştür Bakanlığın bu sari hastalıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Tunnsta vaziyet ciddî bir safhada zılmaktadır.Dail Telgraf gazetesi ise,Tu nus ihtilâfı süratle hallolun madiği takdirde Fas ve Cezayirde geniş tepkiler uyandıracağı ve Fransız hükümetinin,sonunda Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Yeni Düstur Partisi Ba.s tarafı birincide)hükümleri icabı olarak,Güvenlik Konseyinin vereceği ka rarlara uyacağız.Tumısım sshne olduğu ve teessürle kaydetmek istediğim isyanın ınesull yeti,yaptığı büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Muazz a m Amerikan yardımı O-Temsilciler Meclisindeki müzakereler dün de devam edildi Vaşington,27 A.A.Gone rai Eisenhowerin Kurmay Başkanı General Gruenther dün sabah da Temsilciler Meclisi Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Pravda gazetesinin mikrop harbi iddiası Rus komünist partisinin organı bazı resimler neşrederek iddialarında İsrar etti Londra,27 Nafen)Bu sa^ bah Moskovada Pravda gazetesinde intişar eden bâzı resiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • İNGİLTERE İTHALATI LİSANSA TABİ TUTUYOR Dünya "'"asalarında fiatların düşmesi ve istihsâlâtın umumi yetle elde kalması dolayısiyle her memelketin ihracatını arttır,mâk.buna mukabil ithalâtı kısmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • BORSA MADDELERİNDE DURGUNLUK GÖRÜLÜYOR İstanbul Ticaret Borsası tarafından Şubat ayına ait rapor neç redilmiştir Bu rapora nazaran Şu bat ayı içinde Borsaya dahil raâd deler üzerinde faaliyet umumiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • İşletmeye verilecek olan demir madeni Ankara,27 TJH.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Çanakkale ilinin Lapseki ilçesine bağlı Göreci köyünde bulunan 900 hektarlık sahadaki demir madenini 45 yıl süre ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Eğlenceden doğan maraz Roma,27 A.A.ttalyanın güneyinde San Marco'da bir el bombasının patlamasiyle 5 ilâ 14 yaşlarında 4 çocuk ölmüş ve 30 kişi ağır surette yaralanmıştır.El bombası bir eğlence sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Eisenhowerin avdeti Baş icattı birincide)mıştır.Mektup bugün,Rocky Mountain News isimli gazetede balı is konusu olmuştur.Bahsi geçen mektup,Bayan Eisenhower;tarafından çocukluk arkadaşı olan ve Denver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Emekli Sandığının sigorta hesapları Ankara,27 T.H.A.Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının sigorta hesapları bakı mından durumunun tetkik etti rilmesi lüzumu,öteden beri üzerinde durulan bir mevzu teg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Ulaştırma Bakanının tetkikleri Afyon,27 T.H.A.Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek beraberinde Devlet Demir yolla rı Genel Müdürü olduğu halde bu sabah saat 8 de şehrimize ıgelmıştiı.Bakan;öğleden evvel P.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bos tccrcriı birincide)Garp Cephesi Kumandanlığı esnasında,sıhhiye reisliğini yapmış,doktor miralaylığından emekliye ayrılmış bir zattı,ismet Paşanın bu zata karşı gole emniyeti ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Sevhan elektrik santralı Adana,27 Milliyet)Ada nanm Kurttepe civarında kurulacak olan Seyhan elektrik santralına hissedar olmak arzusunu gösteren vatandaşların sayısı günden güne artmaktadır.Şimdiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Kopruiu Komaya gidiyor Bat tarflrfı birincide)birlikleri arasında mevcut sıkı işbirliğine dair İngiliz teklifini hararetle desteklemiştir.Türkiye Dışişleri Bakanı,Eden'i bu teşeb hüsünden dolayı tebri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • ÜNİVERSİTE TALEBE BİR-LİĞİNİN YERİNDE KARARI Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği on yaptığı bir toplantıdaistanbulini fethinde ilk şehit düşen 18 vatanperverin Şehzadebaşmda bulunan ve onsekiz sekban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • EHEEIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mt If SOLDAN SAflA 1 Parmakla gösterme;Ko lu sakat.2 Nida;Ateş yakılan yerin dörtte üçü;Kastamonunun kıyı kazalarından biri.3—Koyma;Çocuk ayakka bısı.4 Bocalama;Vapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1952
  • Mısırda tasfiyeler Baş tarafı birincide unsurlarla «mücadelesi» bilhassa Vefd Partisine müteveccihtir.VEFD PARTİStNtN TALEPLERİ Kahire.27 A.A.Vefd Partisi dün gece yaptığı toplantıda muhtelif kararlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.03.1952
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN Qv0^ İsveç çeliğinden imâl edilmiştir.Hususi tertibatı sayesinde toprağı istenilen derinlikte sürer.Sağlam yapısı sayesinde uzun müddet daya nır.Her türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Proje Müsabakası Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden t Yeşilköy hava alanı yeni merkez binasının bazı salonlarının tefrişi projesinin tanzimi müsabakaya konmuştur.2 Türk vatandaşı olup mevzu ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Devlet Orman işletmesi Alanya Müdürlüğünden:1 işletmemizin Gazi Paşa bölgesinin kuru karı bıçkıcı çaybaşr orman içi istif yerinde mevcut 7246 adede denk 705.979 M3 sedir kerestesi üç parti halinde 27.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 512-355 Bakırköy,Zeytinlik mah.eski Dör-1460 109.50 düncü yeni Cumhuriyetçi so.109 ada,8 parsel vergi kaydına göre 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Klinik binaları inşaası için eksiltme ilânı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gurebada yapılacak Ortopedi ve Psiibiyatri klinikleriylr.Anfi binalarının inşaatı kapalı zarf usulü Ife eksiltmeye Çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Buğday pazarı,hangar ve dükkân yaptırılacak Sivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettireceği buğday pazarı,hangar ve hangânn müştemilâtı olan 71 adet ardiye ve dükkânın yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • 4 adet şevrole marka otobüs alınacaktır Kayseri Belediye Başkanlığından 1 Otobüs* yapılmak üzere Şevrole marka şoför mahâlsiz uzun şaseli ve takviyeli 20x825 ebadında lastikli 951 veya 952 model «952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan İslerini idare «de» Faruk DEMİHTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA T* Ali Nad KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi den:1 Bankamız teşkilâtının muhtelif kademelerinde çalıştırılmak üzere;a)Forme elemanlarla,b)Servislerimizde yetiştirilmek için genç memurlar alınacaktır.2 Müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • t AYDA 11S lira taksitle MERiNOS Hereke-Gabardin Kumaşlarından birinci sınıf ısmarlama elbise 150 liradır Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmudpâşa:Kapalıçarçı kapısı yanında No 18 v_t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden VerilenAskerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı nıevadın pazarlıkla eksiltmfeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Topkâpı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Geçici güven akçası Gurup Erimiş sade yag 4600 kil.475 Krğ 21850 lir.1G38,75 kur.I Koyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.03.1952
  • Çam tomruk kesim,nakil ve istif işi Devlet Orman İşletmesi Vezirköprü Müdürlüğünden Muhammen 7*5 Ormanım Agaçli irin îştif yerinin Vahit f.Tutar f.Teminat Seri adı Mevkii Adedi M.Küp Adı Km.JU Kr.L.Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan