Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • 'Jfatâ&rtUmm Bugün şehrimizde hara;um.miyetle açık geçecek,denizlerimizdCki fırtına kısman hafifle,yecek,hara sıcaklığı biraz artacaktır I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • mm iiLwytK Atatürk,ismet Posayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı Atatürk İsmet Paşayı nasıl tarif ederdi İsmet Paşa muazzam işler karşısında daima bocalar,şaşırır,altından kalkamaz.Ona dikte edersin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Tanınmış a s kert yazar Emek i Gf.H.E.Erkilet Milli yet'te İkinci Cihan Harbinden evvel ve bu.savaşın deveminca isabetle tûhmin ve leriti'kleriyle,memleketi mizle yaban cı ülkelerde kendine g£ niş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Esir kampındaki kanlı kavga Korede Koje adasındaki Birleşmiş Milletler üsera kampmda komünist re Güney Koreliler arasır.du bir müsademe olm ş ve 12 kişi yaralanmış,26 kisl de ölmüştür.Resimde müsademe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Oeneral Arnold'un Ankarada ih en bîr toplantıda alınmış resmi.Gl.Arnoldun ordumuza dair radyo konuşması Amerikan askerî heyeti başkanı "Türkiye Rusyadan çekinmemektedir,dedi Vaşington.2b A.A.Dün dim H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Galatasaray faciasının sebebleri o-jienlinin 1948 senesinde çürüğe çıkmasına karar verilmiş RaTadenizde battığını bildirdiğimiz Galatasaray şilebine ait İki fener muhafazası,köprü üstü parçalan ve dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Acaba utanıyorlar mı?Adnan Menderes'in son nutku münasebetiyle enıokrat Parti istanbul İl Kongresi evvelki aksam Başbakan Mendere-Bin güzel nutuklarından biriyle sona erdi.Kongre münasebetiyle söylene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Tütün ortaklığı şirketi kuruluyor Tekel Bakanı,İOO milyon lira sermayeli şirkete dair izahat verdi Gümriik ve Tekel Bakanı tütün tacirleriyle görüşürken Şehrimizde hulunan Gümrük lif temaslarda bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Çiftçi Partisi dün resmen teşekkül etti DJ».den ayrılan miHetvekil leriıiden Cezmi Türk* Remzi Oruz Arık,Ziya Eker ve Süreyya Endik Mecliste Çiftçi Partisini temsil edecekler Cezmi Türk,Remzi Oğuz Arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Mecliste sozlu sonrtar C.H.P.tiler Samandağ hâdisesini tekrar Meclise getirmek istediler Ankara,24 Milliyet)24 günlük bir tatil devresinden sonra Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalara başlamıştır.Saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Mısırda secimler o-Dün feshedilen parlâmentonun yerine yeni geçimler 18 Mayısta yapılacak Kahire,24 T.H.A.Parlamentonun feshine dair olan vesikanın mahiyeti bugün açık lanmıştır.Bu vesikada;Mc-rlisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Necmi Ateş başkanlığa ş e ç i I d i Demokrat Parti İstanbul ye ni İl İdare Kurulu dün aksam saat 19 da Parti Merkezinde to'~ lanmıştır.Bu toplantıda vazife taksimi yapan İdare Kurulu;Busxanl ğa Necmi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Ha ydarpaşa garında kendilerini te şyi edenlerle bir arada Bayar Ankaraya gitti Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,beraberinde" Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtibi Nurullah Tolon,Hususî Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • D.P.HÜKÜMETİNİN BÜTÇE TEVAZUNUNDEKi BAŞARISI 1949 yılma nazaran millî gelirimiz 2,5 milyar,millî istihsalimiz 3 milyar 200 milyon lira artmıştır İstanbul 24 A.A.Başbakan Menderesin,dün Demok rat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1952
  • Olga dün tevkif edildi Dün tevkif edHen Olga 1945 yılmın ikinci teşrin ayında Taksimde;mahiyeti be nüz anlaşılamayan bir otomobil kazası sonunda ü!en Teknik Okul Pansiyon Âmiri Mazuifer r^pva^rı Sal 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI Denizcilik Bankası îcîa'e Mec Iisi yarın toplanaeaKtır.Bu top lantıda bankanın umumî kuruluşu üzerinde hazırlanan etütler tetkik olunacaktır.Di&pr *a raftan:mülga Devlet Peni?vollan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Cemiyet YEMEK Türkiye Turin-g ve Otomobil Kurumunun senelik yemeği perşembe günü Taksim BelSdiye ga zinosunda verilecektir.GEZİ Î^Ü.T.B.Kimya Talebe Cemiyeti 23 nisanda Ankara'ya res mî bir ziyaret ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • FIKRA Dolmuş durakları Siyasi partilerin kongre İmine kadar akseden bir dâvamız var:İstanbulun seyrüsefer derdi.Dar sokakları,bol otomobilleri,kamyonları,arabaları ve bütün medenî şehirlerde ta rihe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • DIŞ TİCARET REJİMİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK Aldığımız malûmata nazaran Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,yapılan müracaatlar üzerine,dış ticaret rejiminde bazı değişiklikler yapmış ve ek listeleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • KAATİL YUSUF KAKA DÜN TEVKİF EDİLDİ îki gün evvel Sama^yada bir cinayet işlendiğini bildirmiş ve bu semtte oturan Yusuf Kara adında bir bakkalın üç ay evvel boşadığı karısı Mukadder Unalı tabanca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • TÜRK ISRAEL TİCARÎ MÜNASEBATI GELİŞİYOR Türk İsrail ticarî münasebetleri son zamanlarda inkişaf etmektedir.Bu meyan da israil den ithalâtımızda gittikçe artmaktadır.İstanbul Hayfa postasını yapan Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • VALİ DÜN BALATTA TEFTİŞL£DDE BULUNDU Vali ve Belediye Başkam Prof.Gökay;dün sabah beraberinde İstanbul isçi raiHetve kili İhsan Altınel îldııfcu halde Balat ve cıvamda tifüslerde buunmustur.Vai ile ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • HALKEVİ KÜTÜPHANELE-RİNDE BULUNAN KİTAPLAR Halkevleri kütüphaneler inde bulunan ve büyük bîr yekûn tutan kitapların bir kıs m m n şehrimizdeki lise ve ortaokul kütüphanelerine devredilmesi kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • HOLANDADA 1NÜJA EDİ-LEN YENİ VAPURLAR Hollandada inşa edilen şehir hatları vapurlarından îstinve:Beşiktaş ve Beylerbeyinin inşa at bitmiştir.Bu vapurlardan Beylerbeyi önümüzdeki günler de bir acık den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • MAZOTTAN ALINAN RESMİ Denizcilik Bankası gemilerinin sarfettikleri mazot ve yaft lardan;sularımızda istihlAk edilenlerin gümrük remine tâbi tutulması;maliyet ü/etdnde mühim tesirler yapmaktadır.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Hlc.28 C Ah.11371 25 MAKT 1952 Sah u 12 MABT 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Glinef öğle İkindi Ak^cm Yatsı tmscie 55€ 15 20 1549 ı 18 27 1958 4 14 11.30 5 54 923 12 00 1.32 I 9 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Türkiye ve Yunanistan Kuzey Atlantik Paktına katıldıktan sonra,Demirpe.de memleketlerinin etrafına çekilen çember.Iskândinavyadan İrana kadar,büyük bir yarımay şeklini almıştır.Bu cephenin tamân»lanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • VALİ GÖKAY CUMA GÜNÜ ATİNAYA Gİ1 ECKK Müteveffa Atina Belediye Re isi Dr.Koçyasm şehrimize ya» tığı ziyareti iade etmek nıaksadiyle Vali ve Belediye Bnskam Prof.Gökay önümüzdeki cu ma günü vapurla Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Şehir T yaîrosu Şehir Tiyatrolarının repertuar ve talimatnamesinde değişiklik yapılacak Ercüment Ekrem Talû'nun Başkanlığındaki Şehir Tiyatro lan edebî heyeti;dün öğleden sonra Valiyi ziyafet edenek ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • FİNLANDİYALI ÜNÎVEESt-TEIJLER YARIN ANKARAYA GİDECEK Türkiye Millî Talebe Federasyonunun davetlisi olarak memleketimize gelmiş bulunan Finlandiya Teknik Üniversitesine mensup 45 kişilik Üniversite kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • POLİSTE İbrahim Savlan adında biri Pazar günü Mithatnasa Stodın da ısgaraları p^k^rken vakrlan mis ve dün Adliyeye veıJJmistirif Tarîabag'nda Kocn a^,bir bakkal dün Cumhurbaska nına hakaretten anık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açıl» Sterllag Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.îsvec Kr.Florla Liret Drahmi Eskoudes 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Tiftik ihracatçıları kongresi dün yapıldı Toplantıda,yaptığı ihracat neticesinde firmaya temin ettiği dövizin yüzde 50 sinin verilmesi istendi Tiftik:Yapafcı ve Mensucat Ham Maddeleri İhracatçıları Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • HALKIN SESİ Kasaplarban şikâyet Gedikpaşûda,Mimar Hayreddin Mahallesinde,Yaya Paşa Sokakta 11 sayılı evde oturan Gulaıerit Güliıkin bi ze gönderdiği möktupta kasaplardan ve kuzu etlerinin satış seklin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • ^l m+MAKALE Kötü bir isim İsmail Hamî DANIŞMEND Bir Ankara telgrafına göre Dâhiüyye Vekâleti İstanbul köylerinden birinin ismini değiştirmiş:Eyüp kazasının Kemerburgaz nahiyesindeki Petnohor)köyünün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • KISA HABER LER ^r Şehrimizde bulunan Milli ü.ğitua tia.ii.utii Tevlık İleri dun istanbul ve Çamlıca Ku Liseleri ile Konservatuar-ziyaret etmiştir.Mini J^gıum Ba Kani mulhteiu^ıen t u buoan hû ka aya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Ulaştırma Bakanı Nedim Okmen,Bakanlığına ait çeşitli işler hakkında izahat verdi Şehrimizde bulunan Tarım Bakanı INedım Okmen dün Vılâ ene Ziraat;Veteriner Halkalı Ziraat Okulu;Pendik Bakterıo iojı En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • MUKUD IUK DOG UM îsrail Basın Ataşesi ve Madam Tuvia Arazi'nin bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Çocuğa Myriam Hana ismi verilmiştir.Ana ve babasını tebrik eder;ncvzada uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • PAMUK PİYASASI CANLANDI İzmirden alınan malûmata nazaran geçen hafta iqinde dur gun bir çekikle giden pamuk piyasası hafta aonunda canlan mifjtır.Fiatlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.Akala I 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • SANAYİ ODASI ANKETİ BİTTİ Sanayi Odasının kurulup kurulmarnası hakkında yapılan a nice t dün akşam sona ermiştir.Şimdiye kadar 530 sanayici Odanın kurulması hakkında ımfspet beyanda bulunmuştur Bugünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • TALEBELERİN TRAMVAY ÜCRETLERİNE ZAM YAPILM1YACAK ti Genel Meclisi tramvay ücretlerinde yapılan ayarlaraala rin okul öğrencilerine de teşmili ni kararlaştırmıştı.Tasdik edilmek üzere îçislerl Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1952
  • Dünya piyasalarındaki durgunluk fazlalaşıyor Gerek dünya «yasalarındaki gerek memleketimiz piyasasındaki durgunluk gün geçtikçe artmaktadır.Bu sebeple birçok memleketlerin ithalâtı kısmadıklarına muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Siyasî İcmal Mısır parlâmentosunun feshi 193G İngiliz Mısır andlaşmasuıın Mısır hükümeti tarafından tek taraflı olarak feshi tarikinden itibaren Nil kıyılarında başlayan siyasî huzursuz luk nihayet dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Papanın Türkiye temsilcisi Vatikan şehri.24 AP)Pâpa bugün Vatikan'ın Isviçredeki temsilciliği müsteşarı Başpiskopos Paolo Bertoli'yi,Papalığın Türkiyedeki temsilciliğine tayin etmiştir.Monsânyör Berto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ «Kolaylıkla anlamak» Türk Dil Kurumunun münakaşa sou 'asına kapıldığı zamanlarda sığma geldiği mugalâtalardan biri de budur:Kolaylıkla anlamak.Kolaylık çoğu zaman ise yarar bir matah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • İÂZRETi ÜMHÂNIMEDiN HAYATI-ÎMpn*SAItiH KATIZ TANSU Hazreti Muhammet Gotfa kabilesini de kazanmak ve Mekkelilerden ayırmak isiiyordu TEFRİKA NO:83 Uz.Muhammed,Yahudilerle Mekkelilerin arasınıaçmayı fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Tütün borsası Tekel Bakanlığı tütü-ı bölgelerinde daimi ve müstakil tütün borsaları kuracak Ankara.24 T.H.A.Birleşmiş Milletler tktıs&d Konseyi.Birleşmiş Milletler oıdularınuı ıh tiyaç maddeleri arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Ganç kızları fuhşa teşvik eden kadın Adana.24 T.H.A Masu ve genç kızları fuhuşa teşvik ı den bu randevucu kadın,hakkı da yapılan şikâyet üzerine yat lan-mıştu.Çınarb mahallesinde oturâ 40 yaşlarında H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Sahte bir millî emniyet müfettişi Bursa,24 T.H.A.Bunda:bir buçuk ay evvel Emniyet Mi dürlüğünde kendisine Mili!Er niyet Müfettişi süsü veren bi müteahhit hakkındaki tahkik;sona irdirilerek savcılığa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Hastalıklı pamuk böJg&lari Denizli,24 T.H.A.Denizli pamuk bölgesi hastalıklı pamuk bölgelerine ithal edilmiştir.Henüz bir tehlike olarak belirmemekle beraber penbe kurt âfetin den pamukları korumak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Trieste meselesi yine ihtilâl mevzuu oldu Dün Roma ve Triestd Je bu havalinin Etaly ya bağlanması lehinde nümayiş yakıldı Roma;24 Npfen)Triete'de pe sembe günü başlıyan karı sıklıklar dun ve btuîün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Arap Birliği toplantısı Bu ay sonumla yapılacak konferansta Orta Doru müdafaa meseleleri görüşülecek Şam.24 A.A.Suriye Devlet Başkam Albay Fevzi Si lo;bugün Arap Birliği Konseyinin bu ay sonunda Kahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Türk işçi send kalan Sekiz sendika birleşerek konfederasyon teşkil edecek ve Beynelmilel Birliğe bağlanacak Brüksel,24 Nafen)Beynelmilel Hür İşçileri Sendikala rı Bi lifi;Merkezinden öğıınild ğıne g"r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Traktör devrildi bir kişi öl iü Nazilli.24 TH.A.Bilara köyünde motörle bahçesine gübre çeken Durmuş Ali adında bir köylü traktörün devrilmesiyle al tında kalmış ve derhal ölmüştUr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Fransanın şarap ih acatı Paris.24 Nâfen)Fransanın şarap ihracâtında İngiltere en mühim rolü oynamaktadır Bı memleket Fransanın imal etmek te olduğu yüksek kaliteli şarap îarın büyük bir kısmını mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Bugün tayfun tesiri altında kalmış olan sahaya müthiş bir soğuk dalgası yayılmıştır.Şimdi ye kadar bu havalide,yâni Güney eyaletlerinde 223 kişi ölmüş ve 1000 kişi yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Türkiyenin iktisadî gelişmesi Sanayici.ere yapılan kredi yardımı 47 milyonu geçiyor Ankara.24 M.lliyet)1951 yılının 31 ocak tanhinue.seksen sanayi firması ya mevcut tesislerini genişletmek veya yeni f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1952
  • Evet,İtalya Büyük Elçisi.Büyük elçi nedir biliyor musunuz?Hayır demesini bilmiyen,silindir şapkalı,beyaz gc-trli biı adam.Bu toplantı nerede idi?İtalya elçiliğinde,azizim.Gece yarısı başladı.Saat dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1952
  • w:WSm.Mi »İKİ mm W.1 rTta m I-î f'/Alj r iî'y j jjj 1 f.ştfâ mm Mü Bu yıl Amerika'da yapılan su güzeli müsabakasını Wanna adında kumral saçlı,siyah gözlü bir kız kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1952
  • akikat olan tarihi bir rüya Üç Mağribî kılıklı Avrupalı,Hazretl Muhammedin naşını Ravzai Mutahharadan çalarak Avrupaya kaçıracaklardı.Bu rüya ile Atabey Hükümdarı Mureddin Mehmet Zengi işin önüne geçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1952
  • Serbest atış basket bol birîncîlikSerî İstanbul Serbest Atış Basketbol Birincilikleri cumartesi ve pazar günleri 1.T.Ü.salonunda yapıldı.Az iştirak yüzünden sönük geçti 4 tikim katıldı.1 Galatasaray 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • Türkiye İsviçre millî futbol k arşılaşması Futbol Federasyonumuz 1 Haziranda İsviçre ile bir millî maç yapmak hususunda,isviçre Federasyonu ile mutabık kalmıştır Kuvyetle tahmin edildiğine göre maç An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • Fenerbahçe Apollon maçında saha çöktü Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe Apollon maçında sahanın ri'la görüldüğü gibi alelacele tamir eJ Şu Mithatpaşa Stadı iğin bu güne kadar yazdıklarımı top-layıp ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • İzmir boks şampiyonası bitti İzmir boks şampiyonası pazar akşamı sona ermiş bulunmaktadır,tki £iin devam eden şampiyona,çok heyecanlı olmuş ve bazı boksörler nazarı dikkati celbctmistir.Yukarıda maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • ı Fransa ve olimpiyatlar l Fransızlar Helsinkiye iyi f yetiştirilmiş bir amatör J takımla gitmek istiyorlar f Paris.23 A.A.Helsinki Olimpiyatlarına;Fransa olduk ça iyi yetiştirilmiş bir amatör takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • Yunan takımının 3 üncü maçı Apollon son maçını usporla yapıyor Yunanistanm Apollon takımı bugün Beyoğlusporla son karşılaşmasını yapacaktır.Da ha evvelce Galatasarayla yapacağı maçtan vazgeçilmiş ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • Yugoslavya ile millî basketbol maçı yapacağız Spor Oyunları Federasyonunun Olimpiyatlara biv hazı ljk olmak üzere hazırladığı program mucibince millî bashc-tbol takımımız Yugoslavya ile bir temas yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.03.1952
  • Tommy Lawton kendi kadar meşhur iki İngiliz futbolcusu DenU Compton fsohîa)ve A?ex Jamts sağda)n arasında 32 bin ingiliz lirasına satılan santrfor alkışlanıyor ingiliz millî takımının eski santrforu,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • BÛyilK'flUKtîMDÂR •1 ı.FIUKA NO:183 Padişah sadrazamı dinledi hainleri!Hepsinin karınları SAMANCHÜL ve Tutun yarılsın dedi celadet devam ediyor.Ai harp sahnesi yaklaş* ¦aaktajdı.Büyük Serdar Bayram Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • 4 adfet şevrole marka otobüs alınacaktır Kayseri Beled'ye Başkani ğmdan 1 Otobüs yapılmak üzere Şevrole marka şoför mahâlsiz uzun şaseli ve takviyeli 20*825 ebadında lastikli 951 veya 952 model «952 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • Benim bir günle üç dört pehlivanla boğuştuğum ve vedi sekiz saat gü eştiğim pek çoktur.AJışk nım böyle şeylere.Sonra sana birşey ûa.'ıa söyliyeyim mi Kaptan:Söyle bakalım.O Petar dediğiniz delikanlı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kauul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parrnakkapi Küçük Is Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 10 da n.atine ve çarlamba 16 da tcnzU lât'ı matine HOŞMEDET Perş-vnoe aksamı lie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gi$e bergUn 11 de açılır.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • KÜÇÜK Yedide Ev Piyes 3 perde Yazan H C.Sherift Türkçe si:SAHNE Orhan Burlan Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşamba günlerinden bas* ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Pâzâr matine saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalan 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yataklı)20.50 Eruzurm Gelecekler 6.25 Erzurum 6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • RA D YO!istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 HaDerler 13.15 Oyun hava lan" «Pl» 13.30 Dans ve caz müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 öğle konseri «Pl» 14 45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanı*.18 00 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • t-a Lokıiiftn H^K'oı Di HAFİ".CEMAL PaMlıve Mütehassıs» Pazardan baçkn her kü» sabah saat 10 30-12' oel** den sonra 14 30 17 1e ha»-i ta kabuJ eder istanbul I Oiv- nvo ıı No-K)4 i| ı ıı ıı 5S ıı~ı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • İtalyan cambazı evvelâ şapkasını,sonra bluzunu ve etekliğini çıkarıyor Uçaklara yeni bir rakip Genç bîr italyan ka-Jin cambazının 12O0 metre r ifamda yaptığı hünerler Yirminci asrın ikinci yansında u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1952
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİB TİYATBOLABl Saat 21 de DRAM KISMI H AVA PARASI Yazan:1 Galip rcan.Telefon:42157 KOMEDİ KISMI asımpaşa A/laçka Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşid Baran Telefon 40409 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Sayın telefon abonelerine istanbul Telefon Başmüdürlüğün a en 1 Yeniden bastırılacak odan İstanbul Telefon rehberinin ha.arlıklarına başlanmıştır.i 2 Bu rehberin esas metinlerini ihtiva* edec&k sabite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SA6A 1 Nobran;"Denizde değil.2 Pehlivan vücudünde çoktur;Frans-zca bir harfin oku nuşu;Bedeli mukabilinde elden çıkar.3 Kibarca;4 Bir hastalık;Tersi işuı m^vası.5 Te»si huy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Duyurma Kırıkhan Belediye Başkanlığından Muhammen bedeli Teminatı Taptırılacak Miktarı Mevkii Lira Krş.Lira Kurug Dükkîn 18 Pazarhalj 28044.32 2135.I Pazar İnli içersine yaptırılacak 18 dükkâna ait Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:I 1 Bankamız teşkilâtıma muhtelif kademelerinde çalıştırılmak üzere:a)Forme elemanlarla,b)Servislerimizde yetiştirilmek için genç memurlar ahnS-2 Müracaat edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Olga dün tevkif edile i Baş taraiı birincid»l Kayahbayın karısı Olga hakkında yalan şahadette bulunmaktan dolayı tevkif muzekke resi kesilmişti.Ankarada bulunan ve İki gün evvel o ada tevkif edilen Oİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Dünya bankası heyeti iran ile anlaşamadı Amerikalı deleg3İer anlaşmazlığın sebebini iran makamlarında buluyorlar Londra.24 A.A.Dünya Bankası Heyeti üyelerinden Hector Prudhomme dün akşam kendisini Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Çiftçi Partisi Bas tarafı birincide 1 letvekillerinden Cezmi Türk.Remzi Oğuz Arık;Ziya Eker ve Çanakkale milletvekili Süreyya Endiktir.Böylece Büyük Millet Meclisinde dördüncü parti bu dört milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • «ENERAL EISENHWERtN Avrupadaki Müttefik Kavveî elr Genel Karargâhından 24 AP)General Eisenhower bu aksam 250 kadar kurmav subayını;Avıupadaki Müttefik Kuvvetler Genel Karaıgâhı mahfelinde yemeğe davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Almanyada serbest seçimler Batılı 3 devlet,Sovyetlerin son notasına bugün cevap verecekler Londra 24 AP)Dört büyükler Almanya meselelerine dair müzakerelere çağıran 10 Mart tarihli Sovyet notasına Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Kılıç 41i anlatıyor TBos tarafı birincid»!deyim!dedi ve gitti.Az sonra hakikaten bu defa yazıp getirdiği müsvedde Ahmet İzzet Paşanın zihniyetine göre değil,tam benim düğünce ve görüşüme uyan bir ©mir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Eisenhower bir rapor hazırladı General,Avrupanın kendini koruyacak duruma Kİrdijjini raporunda belirtecek Paris,24 A.A.General Elsenhower e yakın kaynaklardan dün akşam eyan edildiği ne göre General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • D.P.Hükümetinin bütçe başarısı Bag tarafı birincide)ti.1952 yılında ise bu açık ye kinu,199 milyon lirası genel bütçeye,10 milyon,lirası da katma bütçelere ait olnlak üzere 209 milyon lira raddesinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Gk Arrw ld TBns Wp—f 'H'rincide vadan çekinmemektedir.General Arnold Türki'venir sadece 400.000 asker ile Kuze-v Atlantik Paktı Teşkilâtına üy olan diğer memleketlerin co ğundan askeri bakımdan drb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Necini Ateş TBws tarafı birincide tir.îdare Kurulunun diğer öv leri Ziya Köktürk;Cevdet Öz gün;Hayri Erdoğdu.Salâhattir Güvendik;Şemsettin Güner din.Yeni İl fdare Kurulu bugür Başbakan Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Bayar An karaya gitli Bag tarâiı birincide)Cumhurbaşkanı saat 19 da T BVM.M.Başkanı Refik Koraltan.Başbakan Adnan Menderes.İstânbul Valisi ve maiyetlerindeki zevatla birlikte araba vapuru ile Üsküdara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Tütün ortakHğr TRaş tarafı "birincide] duğu halde Gümrük Başmüdü rü ve Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanı ile konuşa ak gümrük tarifelerinde bazı defti siklikler yapılmasını kararlaştırmışlardır.Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • M ı s r r d a seçimler Baş tarafı birincide;mentonun 31 mayısta toplantıya çağrılacağı bildirilmek lecüu.Mıs^r Parlâmentosunun fesih ka arını muhtevi hükümet kara rında Ayan Meclisinin t^-nmevzuubahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • 8 milyar dolarlık yardım Amerikan Ayan Meclisinin dünkü oturumunda Gene-rai Eisenhawer'in Kurmay Başkanı da izahat verdi.Vaşington,24 AP)Gene rai Eiserchowrer'in Genel Kurmay Başkanı General Gruenther
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Galatasaray faciasının sebepleri geçirmiş ve geminin sefer yapa mıyacak halde olduğunu muş hede etmiştir.Yapılan muayen* de geminin güvertesinin Qzerın basıldığı zaman esnediği,filika lannın palanga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1952
  • Mecliste sözlü sorular f Bas tarafı ibirinridej kında konuşan Adalet Bakanı Rüknettin Nasutıioğlu,daha önce de bu hususta izahat verdisini bildirerek,istenirse eaki izahatını tekrar edebileceğini soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.03.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN ^N ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X •en mütekamil teknik •zarif yapı insanı yormiyan yolculükı •yakıtta ekonomi rakipsiz fıat It 5AHANE MOTOSİKLETLERİN BASLİCA VASIFLARIDIR IW m MUNHC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Çam tomruk kesim,nakil ve istif işi Devlet Orman İşletmesi Vezirköprü Müdürlüğünden Muhammen 7.5 Ormanın AğaçI;irin İstif yerinin Vahit f.Tutar f.Teminat Seri adı Mevkii Adedi M.Küp Adı Km.L.Kr.L.Kr.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Buğday pazarı,hangar ve dükkân yaptırılacak Sivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettireceği buğday pazarı,hangar ve hangarın müştemilâtı olan 71 adet ardiye ve dükkânın yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Manisa iline bağlı Demirci kasabası için 2 adet 130-160 beygirlik Dizel Elektrojen grubu satın alınacak ve alçak tan' «iyon şebekesi yaptırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Toplan Şi.ketimizin âdi umumi hSyet toplantısı için tâyin ve ilân edilmiş ian 22 mart 1952 tarihinde ni.sar hâsıl olamadığından aşağı da yazılı gündemdeki işler görü-8Üluı karara bağlanmak üzere 9.4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • ist.Lv.Amârüîğînrleı Verîleı Askarî Kıt a it ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ile yakacak,hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.da Kapalı zarfla satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • İstanbul Vakıflar B ş Müdürlüğü hânları CİNSİ Miktarı Fiatı Tutar bedeli İlk teminatı Pirinç 23000 kilo 120 kuruş 27600 lira 2070 lira 00 kurug Süt 150000 56 84000 5450 00 Sade yağ 12000 505 60600 428
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Devlet Orman işletmesi Kastamonu Müdürlüğünden Bölgesi İstif No.MİKTARI Adet M3 D3.Cinsi Beher M3.nün Muhammen %7,5 teminat Bed.Lira Krş.Lira Krş.Kaşçılar Karadere 6.86 42,777 Çam Tomruk Köknar Çam 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı 7er NURİ AKÇA re Ali Naci KARACAN GMaetecUik Kolektü Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara üL" Karşı.r r KULLANİNİZ t Gripin Baf,diş,adale,sinir* ağrılarına karşı baları ile kullanılırı Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı 170 ton Linyit kömürü açık eksiltme ile satın alınacaktır.Tonu 25 liradan tutan 4250 liradır.Eksiltmesi 8.Nisan.1952 sah günü saat 15 de Hoşde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Sayın Ecza Depoları ve Eczahane sahiplerinin Dikkat nazarına Ozan Laboratuarı Tarafından yapılan KODAL EFEDRAMİN SODİN PARAGAL DİPABEL ESKİ 313 ÇİL İLÂCI PÜRCAL AiVlİNOPlRİN OZAN Müstahzarları için Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.03.1952
  • Fevkalâde sayfiyelik Yeşilköy-Florya arasında,asfalta iki dakika,müfrez 6 dönümlük arsa ehvp" fı' atla satılıktır.Tel:24960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan