Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • M*-Auk r£Hüt4Htu K^4 I I Bugün şehrimizde hora hafif mgıslı re sisli geçecek,sühunet derecesi biraz düşecektir.1 4^H jgpi1 if-ti 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı ismet Paşa düştükten bir gün sonra îstanhulda İsmet Paşanın Başvekillikten düşmesi,Refik Saydam ve Kâzım Özalp gibilerini teessürlere gark etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Üç Kars Milletvekili dün ithamlara cevap verdiler C.H.P.de şef sisteminin ePan carf olduğuna Serve' So/nuncuoğlumın son yazısı da yeni bir delil teşkil etmektedir Lâtif Aküzüm Vcyis Korulu Abbas Çetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Celâl Bayarın dünkü kabulleri Şehrimizde istirahat etmekte olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,dün kaldığı Perapalas otelinde Türkiye Millî Talebe Federasyonu,Sınaî Kalkınma Bankası ve Balıkçılık Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • t-Amerikan Elçisinin beyanatı McGhee Türklerin komü nizmle mücadeledeki azmini belirtti îzmir.20 Milliyet)Bir müddettenberi şehrimizde bıu unun Anıc.Jkun Büyükelçisi George Mc Ghee bugün bir basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Carney:«Muhtemel bir harpte Akdeniz muhakkak elimizde bulunmalıdır» diyor ll-l I Cenova.20 AP)Atlantik Paktı Teşkilâtının Güney Avrupadaki Kuvvetleri Haşkomutanı Amiral Robert Carney bugün buı ada ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Paris toplantısı dün sona erdi Paris 20 A.A Avrupa Konseyi Bâkanlır Komitesi çalış malarını Türkiye saatiyle 18.45 te bitirmiştir.Gündemde bulunun son mad de.Sârre meselesi herhangi bir münakaşaya yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • 17 yaşında bir kadın üç'iz doğurd Samsun 20 T.iI.A.Seh- rdmizdeki doğumevinde 17 yaşında hamile bulunan Rem?ve Öneren adında bir kadın üçüz doğurmuştur.Çocukla m üçü de kızdır,doğum normal olduğu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Bayındırlık Bakanının beyanatı o-Bakan Kongrede geniş izahatta bulunacak Bayındırlık Bananı Kemal Zeytinoğlu dün saban şehrimize gelmiştir.Doğruca Limanlar İnşaatı Bölge Müdürlüsüne siden Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Demokrat Parti İstanbul II kongresi bugün toplanıyor Muhalefetin bütün iddiaları hilâfına kongre tam bir anlayış ve birlik havası içinde cereyan edecek Spor ve Sergi Sarayında toplanacak kongre büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Galatasaray şilepi 8 günden beri kayıp 16 mürettebatı bulunan geminin battığı veya Damirperde gerisinde b r limana sığınmak mecburiyetinde kaldığı sanılıyor Zonguldak;20 Milliyet)Devlet Denizyollarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Radyo Danışma Kurulu toplantılarına başladı Basın Yayın Umum MUdUril yapılan ve yapılması tasarlanan işleri izah etti Ankara,20 Milliyet)Radyo Yayınları Danışma Kurulu dün saat 10,30 da Ankara Fadyoev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1952
  • Olsa Kayalıbay Kayalıba y hâdisesi yeni bir safhada o Yalan şahadetten yedi kişinin tevkifine karar verildi 1945 yılının ikinci teyin ayın da Taksimde Barb aDarimanının önünde vıllardanberi dedikodula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • istanbul Teknik Üniversitesi 24 mart pazartesi günü Finlandiya Teknik Üniversite koro,su şerefine,ünive site salonunda biı kokteyl verecektir.KONGRE •it İstanbul Elektrik ve Motor,lü Taşıt îtleri Send
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • FIKRA TiyafroiTiuz va bir fdkeraa.rtd Hikâyeyi bilirsiniz.Hani adamın biti on sene evvel para kazanmak,küçük evini büyütmek,tarlasını geniş,letınek,çiftini çubuğunu arttıımak gayesi üe Uöyüııdcn çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Ft.Belçika Frtaveç Kr.Florin Liret t.Eskoudes A.iliç 7.90.50 280.50 0.8Ü 64.03 5 60 54.12^0 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280.30 0.8ü 64.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • BİR FRANSIZ MEKTEP GEMİSİ GELİYOR 4 Nisanda Fransız Okul Gemi si Jeanne.d'Arc ile bir karakol gemisi limanımıza gelecektir Al bay Maurice Amman komutasında olan gemi limanımızda 9 nisana kadir kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • TAMİKİ BİTEN VAFÜKLAB Trrhan vapurunun muayene müddet} ay sonunda biteceğinden Bandırma â.ralık postasına muvakkaten Konya vapuru tahsis edilecektir.Piğer taraftan tamirde bulunan Mersin ve Ül gen vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Bill DERGİ SAHİBİ HAPSE MAHKÛM OLDU Neşren hakarette bulunmak suçu Ue adliyeye verilen Istarv bulda münteşir Paravan Dergisi nin SÂhibi Ahmet Tarık Tekçe,dün toplu basın mahkemesinde yapılan duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • 300 ESNAFA CEZA KESİLDİ Belediye hudutları dahilindeki dükkân" vosair müesseseleıin kontrolüne devam edilmektedir.Son bir hafta zarfında Eminönü Kaymakamlığı emrindeki Mürâkıplar tarafından 1094 esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • YAPILACAK SPOR SAHALARI Beden Terbiyesi,istişare Heyeti Vali ve Belediye Reisinin Baş kanlığında toplanarak yeni sene bütçesinde yapılacak olan içleri tetkik ve teabit etmiştir.Bu yıl İçinde Mithatpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • DENİZCfÜK BANKASINDA KADROLAR YAPIM YOR Denizcilik Bankasında isim bahscdilmeksizln kadrolAnn tespitine başlanmıştır.Kadrolar esas itibariyle kabul edildikten sonra tdare Meelisinö verilmek üzere isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • I ÜNYA PAMUK REKOLTESİ Vâşitıgtoa Ticaret Müşavirliğimizden bildirildiğine göre.önümüzdeki yıl Bümya pamuk rekol tes.nin 34.5 milyon balya olacağı tahmin edilmektedir.Bu miktar seçen yıla nispetle 6,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Tekel her seneden fazla tütün alıyor Gümrük ve Tekel Bakanı S.Yırcaiı muhtelif Tekel mevzuları hakkında beyanat verdi Gümrük ve Tekel Bakanı Sıt ki Yırcaiı dun şehrimize gelmiş tir.Kendisiyle konusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • HALKIN SESİ Küçük şişe şarap istiyorlar Eskişehirde şeker fabrikasında çalışan Ali Demirel ya zıyor;«Tekelin çoJfc güzel şarap lan var.Fakat şişelerin mân tart bir facia.Aç.ldıktân son Tft hû daha kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • İNGİLİZ TURİSTLERİ GİTTİ İki günden beri şehrimizde bu lunan Caronnia yolcu gemisi düa sabah şehrimizden ayrılmıştır.Ga mi ile şehrimiai aiyâret etmiş bu lunan turistler,burada bulun»,duklaıı müddetçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • KAÇAKÇILIKLA MÜCAttKLS Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından alınan tertibat netice sinde bilhassa Güney bölgesinde şubat âyı içinde 256 kaçakçı hk vakası tesbit edilmiş olup butnun 75 i müsademfili ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • 3EETHOVEN FESTİVALİ Büyük bestekâr Beethoven'in 125 c| ölüm yılı münasebetiyle tertip edilen konserlerden dördüncü ve son konser,bestekârın ölüm günü olan 27 mart perşem be günü saat 18 de Mıahiddin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • İZMİRLİ KEZ İZCİLER ŞEHRİMİZE GELDİ Şehrimizde bulunan İzmir Kız Lisesi izcilerinden elli kişilik bir grup dün başlarında öğretmenleri olduğu halde dün sabah vilâyete gelerek Vali ve Belediye Rei si P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • KISA HABERLER İt Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Gökay Üniversitede bu yü ve eceği konferanslardan ikincisini dun saat 17.30 da Cerrahpaşa Hastananesi anfisinde vermişt.r.Prof.GÖkay bu konferansının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • O L I S T E i(Dün şehrin muhtelif eemtlerinde arama ta ama yapan Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları suç isleme/c maksadiyle dolasan 27 yankesici ve dolandırıcıyı yakalamışlardır.Sarıyerdıe.Yeoimah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Hie.21 8-24 MART 8 C Ah 1952 MAHT 1371 Cuma 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle ı İkindi Aksan Yatsı lmsûk 6.02 12.21 1547 1*22 1*52 4 22 11.40 S 59 9.26 12 00 1.J1 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Son devir edebiyatımızın noksan taraflarından biri de «Hiciv» sanatının ihmale uğramasıdır.Öyle ki «hiciv» günün tarihini tesbit eden en kuvvetli şahitlerdir.Gün gelecek ki,bugünü yazan edebiyat târih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Ded.kodulu bir dâva Genç bir kız.bir doktoru sokakta dövmiye kalkıştı Dün Adliyeye dedikodulu bir dâva intikal etmiştir.Maçkada oturan 25 yaslar-nda Kene ve güzel bir kızın iddiasına göre kendisi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • T.KONGRESt IIAZIKLIKLARI BAŞLADI Istanbul Teknik üniversitesi Talebe Birliği,Fakülte Talebe Cemiyetleri tdare Heyetleri Spor ve Müzik Klüpleri îcrâ Komitele ri üyeleri ile müşterek bir toplan ti yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • DÜN AZILI BİR MÜCEVHER HIRSIZI TEVKİF EDİLDİ Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları yaman bir hırsızı yakalamaya muvaffak olmuşlar dır Mantsada ©a bin lira deUerinde mücevher çaldığı bildirilen Ercüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Yünlü kumaş satışla rı SümerLank 1952 yüı mamulâ-tını şimdiden tüccara sattı Sümerbank Alım Satjm Müessesesi 1952 yılında Merinos,ve Hereke fabrikalar» tara f ndan imal edilecek olan yünlü,kumaşların,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • Jervet Meriç Tepebaşıtıda eni bir hâdise çıkardı Marul güreşçilerden ve aün-ra sampiyonlarndan Str e t Nictıg in uç gun evvel Ten-van üax uerulen kok eyl sakmunda on hadis» çıbau.gudi yazmış ve bir he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1952
  • MAKALE 1 Bir kaçakçılık hikâyesi ismail Hani DANıŞwı£ND Antidemokratik denilen kanunların ilga edilebilmesi iyin,herşeyden evvel bir kere ııuthınu attı bine yak Juşan kanun yığınlarından ayıklama» ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Simon kendini yana atmakla tencinin hücumundan kurtulmuştu.Zenci daha kendini toplamadan müthiş bir kırbaç darbesi omuzlarına indi.Yeşil ipekli gömleği bir jilet bıçağiyle kesilmiş gibi ortadan ikiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Kasımpaşa Maçka Reşid Baran'ın Andre Birabeau'nun «La Fıllö ou le garçon» ıSiinli piyesinden adapte ettiği iwsimu-sa Maç^ü $ehır ı.yltrosu Komedi kısmında oynanüvağa baklandı.L u.«ojs Krai.çeLğine» yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Koli^ it \ÛÂKKINDA Tehir "edilen.Kore kah amanı doktor yüzbaşı Cemalettin Tanr over ta-'t'n'ın 'k.z' ınan Kore harbi:Kore ve Japon âdetleri mevzuundaki kon fe ans bugün saat 15 u Marmara lokalinde-ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Mikrop harbi Amerika bu Kızıl iddialarıma Kızılhaç tarafından tahkikini istedi Nfevyork.20 AP)Birleşik Amerika dün kend;s n:n Kire' de mikrop harbi yaolioi iddiası nm Kızıl Haç Teşkilâtı tarafın dan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Büyük bir kaçakçı şebekesi yakalandı Adana.20 T.H Karaisalı Orman Şefinin ihbarı ve yardım tal'ebi üzerine Kolköv mevkiine gönderilen landarmalar orada Sol'm Mprl vr 9 arkadaşını 23 kntv vükü kereste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • KiSN HAR.CI HAB RIER AMERİKA Nevyorkta bürolarda caliran kad nlar öğle vakti,vemege ok tıkları zaman heosi navlon çoraplarının kaçtığını aörmüstür.Memu lann şikâyeti üzenne Duman Kontrol Bürosu faaliv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Almanyada serbest seçimler yapılması Birleşmiş mîlletler Komisyonu bu hususta bir rapor hazırlayacak Bonn,20 AP)AJmanyamn bütününe sami] serbest se çimler tertiplenmesi imkân ve ihtimallerini mahallin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Amerikan sleri Bir mühendis At likadaki üsleriıı inşaatının durdurulmasını istedi Vaşıngton.20 A.A.Ayan Meclisi TahKikat Kumisvonu huzurunda dun ifade vtıtn İnşaat Dairesi eski Başınuhtndıs Yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Arap harfleriyle kıtjp basan ar Bir matbaada araştırma yapniaıjim.AaUp taaxsiarile oubiınuş to^vud ûuiundugunu gazetelerde okuduk Bunu munıerit ve ilk defa vâki bir h^rtUet telâkki etmek hLth olsa ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • BİR LSGİLİZ FIT KUKÇUSU GELİYOR t îneilterenm tanınmış hukuk çularından Trinity CoI r,Pro IciüTu ve Cambridge t'niversıt i '^uknvnsc'i hukuk îektorü Mİ Homsnn.23 rr.firt Dazar çamı saat 19 da Frans z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Açtıracağınız 150 liralıîc bir hescp Sizi Ankaranın en güzel yerinde BİR APARTMAN Dairesine bu yıl içinde sahip edebilir Ankarada Yenişehirde Mithatpaş?caddesi üzerinde bulunan br apartm n kalorifer v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Tabanlarını kesmiş üstene tuz basmış îzmlr.20 T HA Genolnv arlmlannrîan Sab'ha Emin kcn dost vaDmak istiven şoför HanM Tulcok ı*ed ervahı alması ü?e» inp bıcağmı çekerek karimin tabanlarını kesmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Siyasî İcmal Irak'ın iktisadî inkişafj Beynelmilel İmar Bankası' Irakta yaptırdığı bir tetkikten soar.j.memleketin iktısaden kalkınma*» için 470 milyon do* kırlık takriben bir milyar uç yüz ıniiyou Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • ÜZ vi ı.rlfcRÎJHLAY/l Tarım Bakanlığına mero-up ziraatcjerden mü test* kil C2 kıslik bir atıp tetkiklerde bulunmak üzere bu£'in 11 de «Barlctta» vapuru »le Amerikaya müteveccihen şehrimizden ayj t-lac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Götmen'er için 30 bin **i|t fidanı Bursa.20 T.H.A.Evleri verilmiş ve bu suretle ka'.i iskânları yap İm s olan göçmen vatandaşlara dağıtılmak 30 b:n dut fidanı getirtilmiş ve tevziine başlanmışta:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Tabanca ile oynarken kardeşini yaraladı Kayseri.20 T.H.A.îlimizin Bünvan ilçesine bağlı Kum lu köyünde müessif bir kaza olmuştur Köy sakinlerinden tsmail Karakuşun 13 yaşındaki o.j'u Mehmet Karakuş:el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • tyfm-SAmH Af AT İZ TANİV Hazreti Muhar.ımed muhakkak ki devrinin emsalsiz bir kumandanı ic'i Tefrika No:79 Kazılara katılanlar içinde Müslümanlığa inanmamış olanlar ve Yahudiler de vardı.Onlar sık sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1952
  • Atom en°ri'si Ayan Meclisi azaları tahsisattan kısıntı yapılmasını istiyor Vaşirıgtön.20 A.A.Ayan Meclisi Atom Enenisi Müşterek Komisyonu JveloH m enerjisi için ayrılan tahsisatta kısıntı yapıldığ-tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1952
  • Yüzünün,vücudunun ve bilhassa sesinin güzelliği ile meşhur Diane Richard plâk dolduran müesseseler ve radyo stüdyoları arasında bir türlü paylaşılanıaınakta idi.Şimdi de Televi» yon stüdyoları Diane I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1952
  • 1 Millî Türk Talebe Federasyonu mümessillerinden bir grup dün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafmdan Perapalas otelinde kabul edilmişlerdir.Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koralta nuı da hazır bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A LLETLERARASI,BUYUK UHAKEMESI 20 Hasım 1945 den 31 Ağustos 1948 ya kadar devam eden bu raıajıkameTtin dosya ında 400 celse zaptı,1500 sayfa ifade,200 şahit sözü,300,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1952
  • Türkiye basketbol şampiyonası Federasyon kupası baskatbol şampiyonu gelecek hafta Ankarada yapılacaktır.Sportif ovun lar federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupa sına katılacak olan Lak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • Türk Yunan *tle« tizm karşılaşması yapılmıyor Daha evvelce kararlaştırılmış bulunan Türkiye Yunanistan millî atletizm karç;issmast yapılmıyacaKtır.Yunan F'ederasvonu bu temas'n anılmasını istememiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • îtalyada fabrikasyon haline gelen spor:Futbol Profesyonel ve amatör liglerinde federe edi'mrş 2711 futbol kulübü bulu ran kalfada,gazirtoEann dahi iutboi ek.pleri var Na polide Sautaluçiya'daki Transa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • 1 vi vm Transatlantico Lokantasında sağdan îtibaren:Ventura,Dr.Tırık özerehgin,Gamba,Sulhl Garan,Napoli gazetesinin sahibi,Sedat Taylan,Copnala,Prof.Kasım Adasal,Muzaffer Ertuğ.Ayakta duran sivil Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • Haftanın maçları S Apollon;F.Bahçeyle!oynuyor!22.Mart.1952 Cumartesi Mithatpaşa Stadında:14.00 Emniyet Beykoz 16.80 Apollon Fenerbahçe F Kılıç M.Afir H.Ozgan S.Garan C.Ergun M.Ğüventürk 23.Maıt.1952 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • S.a Ankarada bugün başlıyacak ve 3 ffün devam edecek olan üç şehir îiarması arasındaki turnuva maçları büyük bir merakla bekfcnınektedir.I5u turnuva Amatör Millî takımın teshilinde büyük bir rol oynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • Bdlçika Vunan ordu takımları karşılaşması Holândayı 6 1 yenen Yunan Ordu takımı 'le di&er finalist Belçika;final ka cilnsma smı bu arym 24 ünde Aı inada oynayacaklar.Maçın favorisi olarak Yunan Ordu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • Sporcu portreleri Jack Sharhey 1932 de Max Schmelling'i ye nerek dünya ağıp sıklet boks şampiyonluğunu kazanmış ve bu unvanı bir sene tasımı?olan Bostonlu Jack Sharkey,bugün Amerikada er» meşhur boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • Naili Moran İznire Birkaç günden u-îri şehrimiz de bulunan Atletizm Federasyonu Başkanı Nailî Moran l7mi re gitmiştir.Nai'î Moron îzmir don Ankaraya dönecek,oradan da Konyaya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • ingiliz futbou Londra,20 A.A.İngiliz gazeteleri,spor haberlerine tahcir' ettikleri sayfalarda,fut bol kulüplerinin bugün içinde bulundukları malî morluklara büyük bir yer ayırmaktadırlar.Fakat futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • G~ İlecek pazar g nü Konyada 952 Türkiye kır koşusu birinciliği yapılıyor Türkiye Kır Koşusu bhinci ligi 30 mart 1952 pazar günü Konyada yapılacaktır.Geçen hafta Büyükadada yapılan grup kır koşusunu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • îtalyanm en şöhretli takımî» nndan olan interna zionul» kadrosunda bulundtuduftu boy nelmilel çaptaki futbolcuları ile temayüz etmiş bir ekiptir.Ligde 8 üncü bulunmasına raf men şampivonltk için ümîtv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1952
  • Atına karması Aydını 5-2 yendi Yunanistana gitmiş olan Aydın futbol karması Atinadu Ati na ka.rmasiyle yapt ğı maçı 5 2 kaybetm tir.Atina muhtelitinde millî takımdan Linok&lakis.Flaktos ve Papayorgiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • BÜYÜK HU İL VORDÛA/CÛ* MURADA Tefrika No:179 Yaran:SAMANCIGtL Hclvet istiyorum.ordu hazırlanıncaya kadar sultanla şöyle bir dinlenelim Çavuşlar itaat edeceklerini bildirdiler.Önde Bektaş ağa,arKusmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • FAYDALI LİLGİLTR ¦im» Trenier Oı»Wekier 6,25 Erzurum 6.41 Toros 8.30 Anadolu eksDresİ 13.40 İskenderun.18.25 Diyarbakır 20.35 Anadolu ekspresi 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 14,40 İskende un 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • Okulîar arası maçlar tehir edildi Her hafta çarşamba günleri yapılmakta olan okullararası spor karşıla$mal\rı;okulların ikinci sömestr tatilt yapmaları dolâyısiyle dün yapılmayıp 26 mart 1952 gününe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • İNeşriya SENFONİ isimli müzik vo sanat dergisi,mart sayıcında gcıc müzisyenler arasında büyük bir müsabaka tertip etmiş bulunmaktadır.Keman,san ve piyano olmak üzere 3 brans üzerinde yapılacak olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • M Bu akşam saat 21 M A K S 1 M de ğ J^L Cumartesi,pazar 18 ğ la r.atine ve çar-M amba 16 da lâfı matine V» HOŞMEDET k .akşamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe bergün 11 de açıür,Tel:43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • KÜÇÜK «i»"010* Piyes 3 perde Yazan Sidney Kingsley Sahneye koyan Muhsin Ertuğrul SAHNF Çarşambadan baş ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Pazar matine saa4 tam 17 de Telefon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • Sen ne diyorsun Papaz Efendi?Papaz sırıttı ve cevap verdi:Ben ne diyeceğim ki Kıp tan.ne söylemiye hakkım var.Peki Papaz efendi,öyle olsun.Yalnız bir zahmet et de şu bizim delikanlının hakkı olan 20C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • Tek odclı bir evde oturan Denise geç vakit evine geldi.Kapıyı yavaşça cçtı ve içeriye girdi Gecenin onundcn sabana Karsı 4 e kadar çalışmak onu hayli yormuştu Son bir gayretle bulûzunu çıkarttı Etekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • RA D YO Ltanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 K-anşiK hafif müzik «Pl» J3.45 Şarkılar «Pl 15.00 Kapanış.18 00 Açılış ve Türküler 18.20 Konuşma 18.30 Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASI Yazan;1.Galip vrcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI asımpaşa Maska Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşid Basan Telefon 40409 Pazar günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • anlatıyor [Bog tftrctiı Jsirincidel göze geiince hemen bana batırarak ve hiçbir şey yokmuş gi bi iei latifeye vurarak Bir de gençlik iddiasında bulunursun!Bak,genç dediğin bizim gibi olur!Hâlâ ken hn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Asker/Kıîaıt ilâhları Aşağıda cins ve miktarı yanlı 12 kalem yiyecek maddesi pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassrviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Silâhların azaltılması çıkmazda Ruslar eski tekliflerinde gene ısrar ediyorlar Nevyork 20 AP)Rusya.Birleşmiş Milletler Silâhsızlan ma Komisyonunun dünkü toplant-sında,silâhların dünya ölçüsünde sayımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Galatasaray Şilebi Baş tarafı birincide)ve can sandalları enkazına rast landığını bildirmişti Genvnin fırtına yüzünden değil de mayına çarparak battığı VG lu âl silik mürettebattan hiçbirisinin kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Bayındırlık Bakan.Baş tcrr&fı birincide)rin sorduklan muhtelif sualleri aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır:İstanbulun en mühim ihtiyaçla ı hükümetçe ele alınmış bulunmaktadır.Bı.hususta İl Kongresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Eisenhowerin kazanma artıyor şansı Parislen bildirildiğine göre General seçim mücadelesi için Amerikaya gitmek kararını verdi.Paris 20 AP)General Eisenhower bugün Atlantik Paktı Kuvvetleri Başkomutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Kayalıbay hâdisesi [Baş tarafı birincide 1 muş ve o senelerde Teknik Okul Pansiyon Âmiri olan Muzaffer Kayal bay bir kavgayı müteakip otomobilin alımca ezi'^rek öldü»ülmiiştü.Hâdise üzerinden 5.5 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Radyo danışma kurulu [Baş tarafı birincide)radyo çalışmaları hakkında izahatta bulunmuş,Danışma Kurulunun bundan evvelki toplantısında verilen kararların tatbikatı hakkında malûmat vermiş,radyoların y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • ZAYt Fatih Ali Kuşçu Okulundan aldığım 68305 numaraiı pasomu zayi ettim,yenisini alacağım.Filiz Er koza a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • 1 2345678910 11 12 SOLDAN S Art A 1 Birine sitemde bulunma;İçki sunan.2 Güzel sanat;Şi râzlı meşhur şair.3 Toparlak ve içi kırmızıdır.4 smi var cis mi yok kuş;Bânzer.5 tçkiye alışanın dört gözle bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Uç Kars Milletvekili dün ithamlara cevap verdi Ankara,20 T.H.A.Ulus gazetesinin bugünkü nüshasında istifa eden üç Kars milletvekili hakkında C.H.P.Genel İdare Ku rulu üyelerinden Kemali Beyazıt ve Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1952
  • Akdeniz Bog tarctfı birincide)müdafaanın önemini belirt,ken;demeci sırasında bunun harpçılık veya narbe susamıştık olmadığını;fakat sadece en basit sağduyu ve nefsi vikaye olduğunu söylemiş ve demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • içme su tesisleri yaptırılacak İller Bankasından:1 1 Aşağıda isimto,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabalarım içme suyu tesisleri yaptunlacaktı»,Boru Ban-I 1 kaca Kara.Boru m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Kimyager alınacaktır D.D.işletme Genel Müdürlüğünden 1 Lokomotif kazan suları tağdiye ve kontrolü işlerinde çalıştırılmak üzere Yüksek Kimya Mühendisi ve diplomalı kimyager alınacaktır.2 İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • 19.000 Adet muhtelif cins sayıcı kapağı alınacaktır i.E.T.T.işletmelerinden 1—Muhammen bedeli 9120 lira olan sayıcı kapakları 24.3.952 pazartesi günü saat 10.15 de pazarlık suretiyle mubayaa edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Çeşitli ölçüde civata ve somunlar alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Şartnamesinde yaz:l çeşitli ölçüde ceman 100500 kilo civata ve somunların satın alınması kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Nad KABACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMİR TAŞ Basıldığı yer NUHÎ AKÇA t* Ali Naci KABACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • İstanbul Polis Prevantoryomu Satmalına Komisyonu Başkanlığından Beher kilo Tutarı İlk Temifiatı Kş.Li.Kş.Li.Kş,Eksiltme şekli,günü ve saati 16.800.1.400.5.000.1.000.800.1,200.562.50 225.1.875.750.300.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmak kap ı Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • KAYIP Yusufpâşa İlkokulundan aldığım kimlik kajtımı kaybettim.Yenisini alacağımdân eskisinin hükmü yoktur.Sınıf:1;82 Gani Yıldırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr.Kr.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 5Ü 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük 450 9 00 İLAN FUTLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Eksiltme ilânı Preventorium Sanatorium müdürlüğünden Preventorium Sânaloriumun 1952 maa yılı ihtiyacı için 28/3^1952 Cuma günü açık eksiltme ilC Üsküdarda Valdebağında Preventorium Sanatorium idare bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Eczayi tıbbiye alınacaktır Bandırma Belediye hastahanesi Baş Hekimliğinden Hastahanemiz için açık eksiltme ile «88» kalem eczayi tıbbiye alınacaklar.Muhammen tutarı 3720 lira 72 kuruş geçic teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Duyurma Kırıkhan Belediye Başkanlığ ndan Muhammen bedeli Teminat)Yapiırıîacak Miktarı Mevkii Lira Krş.Lira Kuruş Dükkin 18 Pazarhalj 28044.32 2135.Pazar h^li içersine yaptırılacak 18 dükkâna ait Bayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Sayın telefon abonelerine istanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Yeniden bastırılacak olan İstanbul Telefon rehberinin hazırlıklarına başlanmıştır.2 Bu rehberin esas metinlerini ihtiva edecök sahifelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Diyarbakır Yollar 9bölgeMüdürlüğünden 1 Muhammen bedeller» toplamı 19300)on dokuz bin üçyüz lira olan hurda 4)kamyon ile 19)adet yol silindirinin satılması kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancilarci karşı.kininli GRİPlN ba şan ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siya tik tedavisinde faydalıdır.KİNİNLİ iPiN 4 saat ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Tevsi Edilen Yerköy Silosu Elektrik lesisatı Eksiltme i.ânı Toprak Mahsulleri Of.si Genel Müdürlüğünden 1 Yerköy silosu tevsi kısmının tenvirat,sinyal ve kısmen de kuvveî muharrike kolon tesisatı işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı u-ı_ft_rt_1ft_Ai *W,M*ıı' O Aı*ıVı ı*u-iıı-ı r *ii~ Tümen birilikleri için 2500 liralık sadeyağa evsâf ve şartnamdsine göre 26.3.952 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1952
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1952 yılının nisan,mayıs ve haziran aylarını ihtiva eden ikinci üç aylık devresinde Hadde Mamullerimizin satışlarında tatbik olunacak usullerle,bu dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8