Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • ¦fftovik 'ZWottut Buglln tehrimizde hcrra unumiyetle acık geçecek hava sıcaklığı biraz daha artacaktır.P^ *M,â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Avrupa konseyi Parîste toplandı Önümüzdeki Bakanlar komitesi içtimaına Fuat Köprülü başkanlık edecek Paris 19 A.A.ı veya Strasbourfgda yapılacak Türkiye Dişisleri Bakanı F.Avrupa Konseyi Bakanlar Ko K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Akdenizde yapılacak manevralar Akdenizdo yapılacak Irand SHam manevralarına katılmak için îngi liz anavatan donanması d& Maltaya gitmiştir.Resinu.e ingiliz Akdeniz ve anavatan donanmasının bazı gemile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Mısır Parlâmentosu bu gün feshediliyor Hilâtlî Paşa Hükümeti birçok veftçilerin tevkifine karar verdi Kahire 19 T.H.A.Res-gidileceğini belirten ayrı bir karni kaynaklardan öğrenildiğine rârın ilân edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Amerikada Seçim Mücadelesi o-General Eisenhower Başkanlık için en büyük şansa sahip bulunuyor Nâw York 19 Radyo)Ame rika Cumhurbaşkanlığı için aday lar arasında bâşhyan mücadele gün geçtikçe hızlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Mercan hâdisesi Mülkiye müfettişleri tahkikatı bitirdiler.Bundan bir müddet evvel Şöhir Meclisi eski daimî komisyonu tarafından Mercanda Belediyeye ait bir kısım arsaların usulsüz olarak satılmak ilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • r Orta Doğu savunması teşkilâtı Eisenhower karargâhında Türk ve Yunan kuvvetlerinin hangi komutanlığa bağ lanacağı görüşülüyor.Londra 19 A.A.İngiltere Savunma Bakanlığı Parlâmento Sekreteri Nigel Birc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • D.P.İstanbul il kongresi yarın toplanıyor Kongre şehirde büyük bir alâka uyandırıyor Başbakan Yardımcısı,Millî Eğitim,Çalışma,İşletme Bakanları suallere cevaplar verecekler.D.P.ti Kongresinin toplanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Bir Yunan heyeti ge]|yor Heyet vizesiz seyahat ve müşterek para meselesini müzakere edecek Ankara 19 Milliyet)Bir müddet önce memleketimizi ziyaret eden Yunan Bas bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Başbakanla kısa bir konuşma Başbakan Adnan Menderes'in,Demokrat Parti İstanbul il Kongresi münasebetiyle Istanbula gelmesi,uçaktan inince Perapalasa giderek Cumhurbaşkanına mülâ ki olması,mülâki olunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Başbakan yarın ufuk söyliyecek iki gündür Perapalasta yapılan toplantılar etrafındaki dedikodular Başbakan Adnan Menderes,dün akşam başyazarımızı kabul ederek çıkarılan şayiaların hepsini katî surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan I 111 I nasıl uzaklaştırdı lâdlseyi Atatürk'ten nasıl dinlemiştik?Atatürkün anlattığı tarihî hâdiseyi dinlerken heyecandan nefes alamıyorduk ismet Paşanın korkusu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • Ml MAKALE «Türkân» ismi İsmail Ha-ni DANiŞfAENC İkinci Meşrutiyette taşıyan Türkçülük cereyanı aba o zan—lan itibaren Hin s isimlerinin türkçeleşlesiue yol açtı:Tarihler arıttırılıp eski Türk isim-rj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • AMERİKALI MÜTEHASSIS DÖRT KONFERANS YERECEK Millî Eğitim Bakanlığının da vetlisi olarak şehrimizde bulunan Amerikalı orta tedrisat mütehassısı Prof.Eufi dün Ça pa Eğitira Enstitüsünde öğret menleıle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • KETEN TOHl MV DÜŞÜYOB Keten tohumu fiatları haricî istihlâkin azalmış olması dolayıaîyle gün geçtikçe düşmektedir,i lalen ketentohumu İS,5 kuruştan muamele görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • PAMÜÜ ÇUVAL YAPIOYOB Amerika Birleşik Bevletİeıi,ucuz çuval temini ve pamuk stoklarının ¦erîtilebilmesi için pamuktan çuval imal etmâye feaşlama&ar.Hindistanın çuval fiaüarıada indirme yapması,Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • VVJFA YAĞI GELMİYOR îstjnsal bölgelerinden allaman haberlere nazaran.Urfaya sadeyağ gelmesi durmuştur.Boana se*»ep olarak son gönlerde havaların soğuması dolayasîyle ihayvanların süt vaâmtâttm azalmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • DOTfflTZ KILT YtrRSFXIYOR Domuz kılı piyasası hareket li bir dorum arzetmektedir.Fi atlar da muntazam olarak yük «elmektedir.Halen sırt fcaflaamın kilolu 17© Eradır.Yan kal far ise 3&S5 |lira arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • FRANSIZ FAKİRHANELERİ İDARE HEY ETİNİN YARDIMI Fransız Fakirhaneleri İdare Heyetince dün Bomontideki yardım müesseselerinde düşkü rlere ve fakirlere yıllık hediyeleri tevzi edilmiştir.Bu ve sile üe y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • FIKRA jaç sevgisi Dünkü gazetelerde Közümüze ilişti:Bundan iki ay kadar ünce Bursumu Ada koyu muhtarının bahçesine girerek 80 şeftali ağacını dibinden kesmek suretiyle taiırip eden beş kişi İS er gun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • KOK'H.ıL İstanbul Filarmoni Derneği tarafından dün saat 18^30 da Filarmoni salonlarında 'bir kokteyl part i iertiplen mistir.KONGRE Beşiktaş Jimnastik Kulübünün senelik kongresi 23 mart pSusar günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • |B O R S A Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Ftisveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes 7.90.50 280.50 0.80 £4/03 5.60 54.12.50 73.Ö8.40 044 80 0.01.8.76 3.73.90 7J91.00 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • FATİH DEVRİNE AİT ti ESİ M SERGİSİ Edebiyat Fakültesi «Eski Türk Edebiyat Tarihi» bölümü tarafından dün sabah Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünde Fatih devri eserlerinden mürekkep bir sergi açılmıştır.Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • PAMLK MUKABİLİ İPLİK TALEPLERİ ART^VOR Birkaç gün evvel İtalyanın pamuk mukabilinde iplik teklif ettiğini bildirmiştik.Son birkaç gün içinde İtalyan firmaları taralından bu şekilde teklifler artmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • FİG İHRAÇ EDİLEMİYOR İhracat mevsimi geçtiği halde fiğ ihracatı durgun gitmek tedir.İlgililer ihracatın yapılabilmesi için tedbir aramaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • TEKEL BAKANI BUGÜN ŞEHRİMİZE GELİYOR Ego tütün piyasasını açmak ve Tckeliu destekleyici mubayaasını yapmak üzere Bahkesire giden Gümrük ve Tekel Ba kanı Sıtkı Yırcab bugün Bandırma yolu ile şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • YENİ ARABA VAPURLARI-NIN TECRÜBE SEYRİ DÜN YAPILDI Kasımpaşa ve Kızkulesj araba vapurlarının tecrübe seyirleri dün yapılmış ve muvaffakiyetle neücelendirilmiştir.Araba vapurları önümüzdeki pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • KAYBOLAN KERESTE TACİRİNİN SAATİ BULUNDU Üsküdarda oturan İsmail adında bir kereste taciri on gün evvel evine bir mektup ve üç bin lira para bıraktıktan sonra kaybolmuştu.Tacirin saat!Boğaziçi vapurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • jehir Tiyatrosundaki ihıilâf yeniden alevlendi Jehir Tiyatrosu edebi heyeti idare heyeti arasında IIa\a Parası» isimli eski bir eserin îbî Heyetten geçirilmeden sah •e konulması yüzündün çıkan ılâf d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • «COKOMA» GKMİSİ DÜN AKSAM GİTTİ îngilız bandıralı «Cororüa uıist gemisi dün akşam liıanını,züan ayrılmıştır.Şehit alâkii çeken muhtelif semt rini dolaşan seyyahlar,intiaiarını belirtmişler Ve şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • ÇOCUC l N U DÜŞÜRMEK STlYEK iUR KADIN ÖLDÜ Eyüptt oturan Aliye Güler aında «ene bir kadın üç aylık ocuğunu düşürmek için bazı â.irtr ki» i lanmış ve mikrop ka arak iutstalanmıştır.Gureba astaha» sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • DENİCİLİK BANKASININ İSMİ DEĞİŞİYOR Denizcilik Bankası idare Meclisi,Denizyolları idaresinin yaptığı reklâmlardan istifade etmek ve bu ismin kaybolma-1 masını temin etmek maksadiyle Denizcilik Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • Bllt TORNACI EVSAHİBÎNI BIÇAKLADI Dün öğleden sonra Kasımpaşada bir kadının ağır surette yaralanması ile neticelener kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte,Kulaksız Yağhane so kaginda oturan ve tornacılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • ~ıı—«irim-ı.ı nııiBiı ı m im Kahve.Yemenden,Brezilyadan dünyânın dört bir yanına gönderilen bu nebat,en yüksek sosyeteden tutunuz da.en fakir ailenin evinde dahi bulunur.Sultanahmet meydanından.Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • Ameri kaya kaçan genç Kaçak olarak Nevyorka giden bir maceraperest dün Adliyeye verildi Dün Adliyeye garip bir.hâdise intikal etmiştir.Aslen İzmirli olan 25 yaşlarında maceraperest bir genç.bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • HALKIN SE Sinemaların havalandırılmasına dair Beşiktaşta Vâlde Çeşmesinde oturan Recep Doğru yazıyor;«Belediyenin,sinema kontrolünü sıkia&üFdığıni ve bu işe ârlak ehemmiyet verece ğini gazetelerde mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI ESKİ HESAPLARI TASFİYE EDİ V OK Denizcilik Bankası hazırlık çalışmaları inkişaf etmektedir.Dün deniz hatları bütçesi ve Banka tüzüğüne göre hazırlanan talimatnameler üzerinde konuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • KISA HABERLER it İktisat Fakültesi profesörlerinden Neumark'ın memleketimizden ayrılmasından sonra Alman profesörlerinden Wedegen memleketimize gelecektirit Isviçrede keşfedilen ve Amerikada müsbet ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • POLİSTE it Fenerde,Yıldırım caddesinde Mustafa Çorbacının fırınındr merdivenlere konulan mangaldan sıçrayan kıvılcım yüzünden yangın çıkmış ve kısa zamanda söndürülmüştürit Yenişehirde oturan ibrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • Yeni bir Bon ka Tuit-iiiyeeîler Derneği bir milyon lira sermayeli bir banka kuruyor Tuhafiyeciler derneği dün saat;1* tie Ticaret ve Sanayii Odasuada yıllık kongresini yapmaştır.Faaliyet raponunun oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1952
  • Yapılan ithalâtın miktarı bilinmiyor Kadrodaki eksiklik yüzUnden İstanbul Kambiyo Müdürlüğündeki itiıalâiıa istatistikleri tutulamaJığı anlaşılıyor.Gerek dünya piyasalarındanalınan haberlere nazaran,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Tenıplor gözünü hayduttan ayırmıyordu.Kuzela göziyle zenciye işaret etti.Tom amca vahşi hayvan gibi Hızıra hücum etmişti.Onu bileklerinden yakalayarak yerinden kaldırdı;sonra,şiddetle ileri itip sürük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • SANAT HAREKETLLR)"Hava parası,Dünkü yazımda,daha oynanışa 11 gomedea,fakat madalyan a;t,st t.Galip Areân tarafından yez:lır i^ım kâfi bix delil sayara»:Hava Parasının iyi bir piyes olamiyacagini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • BURSADA SATİŞLAR Bursa 19 T.H.A.Evvelki gün aç lan bölgemiz tütün piyasasında hararetli satışlar cereyan etmektedir Müstahsil Tekelin mubayaa yapmasından çok memnundur.Fiatlar ortalama olarak 240 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Arjantinde yeni tevkifler Buenos Aires;19 AP)Başkan Peron'un polisi 13 Mart'ta yapılmış olan bir Ha* dikal Parti mitinginden sonra 14 ilâ 21 gün mevkuf tutulmalar)için 41 kişinin tevkifini emretmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Endenozya kabinesi Jakarta;19:A?Başkan Soekarno bu gün:Mill!Partiden Dr.Wilopo'nun kabineyi kurmasını istemiştir.Dr.Wikomo;25 Subat'da istila "etmiş olan Soekimon koalisyon kabinesinde iktisat vo kili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Bir kadın atlet erkek oldu Paris.19.Nafen Fransada eski 100 ve 200 metre maniali koşu şampiyonu bayan Lea Caurla cinsiyetini değiştirmiş ve Verdun sivil mahkemesinin kararı ile M.Leon Caurla olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • SUNÎ KEÇİ KILI Amerikalılar sun'î keçi kılı imaline başlamış bulunmaktadırlar.Bu keçi kılları şehrimiz deki muhtelif firmalara nümü ne olarak gönderilmiştir.Sun'î keçi kıları daha ucuza mal edildigi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • D J*.Şehitmuhtar Ocağının Senelik Yemekli Balosu D.P.Taksim Şehitmuhtar Ocaf»ınm senelik yemekli balosu 24 Mart 1952 paazrtesi günü saat 21 den sabaha kadar Tak sim Belediye Gazinosu salonla rında icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Turk ve Yunan oriuları kumandanlığı Yunanlı dostlarımız Yakın Şark Oıdulan Kumandanlığı meselesi üzerinde çok ciddiyet,le durmakta,bu husustaki İtal yan iddialarına da o nisbette asabîleşmektedirler.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Trumana ait hatıratın uyandırdığı yankılar Bir Cumhuriyetçi senatör,Trumanı Rusya hakkında hiç bir şey bilmemekle it/ıam etti Washington 19.AP)İndinana Cumhuriyetçi Senato,ü Homer E.Caphart dün Ayan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Bîr milyon dolarlık hırsızlık Washington:19 AP)Federal Polis tarafından verilen malûmata göre eksantrik milyoner Lavere V.Redfield'in Nevada'da Reno şehri civarındaki malikânesinde vuku bu lan 1.500.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Bir lisan nasıl teşekkül eder?Anayasanın uydurma kelimelerden kuıtûrılmâsı bahsi epey kalem dedikodusuna seoep olmaktadır Böyle bir şey Osmunlıcaya dönme mânasına gelirmiş,inkılâp çocukları bunu hoş g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • HAZRETİ tyfm *SAMIU MATİZ TAHVJ Cenabı hak buyuruyor:"Alfoh kendinden korkanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir,TEFRİKA No:78 Bu sırada meşveret meclisin de bulunan ve küçük yaşta ba ba eviuden çalına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Peyklerde Tasfiyeler Çekoslovak Başbakanı Zapotokinîn azledildiği sanılıyor Viyana 19.AP)Çekoslovakyanın komünist Başbakanı kaybolduğu veya hiç değilse si yasî sahneden çekildiğini belir S ncuftîljâT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • TtttUn piyasası 1951 tütün rekoltesi kafi olarak anlaşıldı Ankara 19 T.H.A.Bura daK.aeiâJMçf |i çevrelerden verilen malûmata göre 1951 tütün rekoltesi az çok tavazzuh etmıs ve 95 bin tonu astı ğı tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikada Fort Knox da mevcut 12.000 tondan fazla altın stoku her sene tartılmakta,kontrol edilmekte olmasına nağmen bu sene kongreden bir üye vuku bulan bâzı sui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1952
  • Fransada grevler İki büyük fabrikanın işçileri altı haftadanberi grev yapıyorlar Paris;19 AP)Dün Parir in banliyösünda bir madeni es ya fabrikasında işçilerle bunların grevine karsı koymak is üyen pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1952
  • 1 Eğede kısa bir müddet kalan İçişleri Bakanı Fevzi Lûti'i Karaosmanoğlu Ankaraya dönmüştür.Resimde İç işleri Bakanı Ankara «arında karşılanırken görülmektedir.2 İ/mirin Kemeraltı caddesinde günün en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A imparator LAndronikos'un ölümü korkunçtu Küçük imparator Aleksiyos'u boğdurarak tahtına çıkan 63)İlik Andronikos Fransız Prensesi güzel i m p a r a t o r i ç e y i de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1952
  • I ¦r'f ¦HI Lily Lamout Amerikan mecmualarının kapaklarmı resmiyle sık sık süsledikleri güzel bir fotoğraf modelidir.Bu gördüğünüz resmin Night and Day mecmuasında intişarındım sonra birçok stüdyolarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1952
  • Motosiklet yarışlarına rağbet Motosiklet yarışları bütün dünyada büyük bir rağbet kazanmak* tadır.Büyük bir heyecanla takip edilen yatışları muazzam bir kalabalık takip eder.Yukardâki re~imde İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • Sadi Tezcanın bir oğlu oldu Dolmabahçe stadyomu müdiirü ve eski beynelmilel futbol hakemlerimizden gazeteci arkadaşımız Şazi Tezcanın bir oğlu dünyaya gelmiştir.Nevzat ilA baba ve anaya uzun ömürler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • Yunan Apollon takımı geliyor Yunan Apollon takımı bu cu» ma günü şehrimize gelmiş ola* çaktır Yunanlılar Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaşla oynıy4 caklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • Iran ve Irak millî maçları Futbol Federasyonu îrân V% İrak millî takımlarını memleke* timize davet etmiştir.İranlılarla nisanda.İrak ile d« mayısta karşılaşılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • Avustralya ve Japon atletleri ile temas Olimpiyatlara iştirak edöceK olan Avustralya ve Japonya millî atletizm takımları Helsinkiden döndükten sonra memleketimizi uğrayacaklardır.Her iki fedevrâsyon T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • Harbiyedekl karagUcU kulUbU lokalinde Birinci ordu boksörleri şampiyonaya hazırlanıyor Garbîs,Oktay,Suphi gibi tanınmış boksörlerden ibaret olan takım Ankaraya gidiyor KaragUcU KulUbUnrfo çalışan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • Namık Erman en teknik güreşçi kupasını aldı Geçen pazar istanbul Güreş Kulübünde yapılan ve «Greko Romen Stilinde en teknik güreşçi» kupasını kazanan Namık Erman'ı hâftâ içinde gittiğim Defterdar fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • 1 t,y i X i l Millî atletlerimiz Avrupa seyahatlerine çıkiıfrîarı v.umanatletizm Federasyonu Başkanı N.Mora'nın beyanatı Olimpiyata gidecek Millî N.Moran,kafilede H-Zıraman,O.Coşgül,T.Göker,C.Önelin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.03.1952
  • fin bir getirelim Sulhi GARÂNj Profesyonel kümenin ele başılığını yapan üq büyük kulübümüz Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız birbirleriyle yapacakları müsabakaları idare etmek üzere yabancı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • t If BÜyİÎK^ÜKİÎMDÂR TEFRİKA No:17S Taam:SAMANCIGİL Şirzad hatun müteessirdi;fakat biraz olsun intikam almış olmanın hazzı içindeydi Vakit akşama yaklaşırken Şirzad bir mindere oturdu.Hem giden sevgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • KÜÇÜK KARAKOLDA Piyes 3 perde Y&zân Sidney Kingsley Sahneye koyan Muhsin Ertugral SAHNE Çarşambadan baş ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Pâzâr matine saat tam 17 de Telefon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER mı Tranter ^«teeekier 6.25 Erzurum 6.45 Güney ekspresi 8.30 Anadolu ekspresi 9 20 Ankara ekspıesi yataklı)13.40 Samsun 18.25 Adana 20.35 AdApaza-rı Gidecekler 7.20 Adapazarı 10 10 Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • on ahit Bay Rasîm:Çi Çi.Hâlla hâlla?Diye.ek gazetej nm 'hirinca sahifesini tekrar çevirdi.Yüzünde şişan bir adamın çizgileri vardı,Zavallı kadın!Ne büyük bir ıstııap altında inliyor şimdi.Ne öldüıücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • radyo)Ltanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.C3 Haberler 13.15 Türküler Pl 13.30 Dans müziği Pl)13.45 Şarkılar 14.15 Öğle konseri Pl.14 45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış Jve memleket haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASİ Yazan;1.Galip vrcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI K ısjmjıaşa 8Vla;ka Yazan Andre Birabeâu,Türkçesi:Reşid Baıan Telefon 40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • Aynı anda seyirci Bulgarlar arasında da mırıltılar ve su kabil konuşmalar bağladı:Ne yaptı bu Petar be?Ayıp.Sorma,bizi rezil etti.Herif leş gibi olmuştu ya hu.Onu bu halimle ben bile yenerdim.Al bende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Fatih Tezgâhçılar sokağında 26 28 kapı numara1!ycıler arasında 3 mrtre tere Celiye malı arsa 90 lira bedel üzerinden 27 Mart 97)2 erşemle pürü saat 14.30 da Reledive Dtı'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • Baîonarmc köprüler yaps m ı Karayolları Cenel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Denizli devlet yolunun Kuyucak Sarayköy kısmındaki Gayran 1,Gayran 2,Gereniz,Kanal,Kocaçay ve Karâtâş köprüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1952
  • DUYURMA iskenderun Belediye Başkanlığından 1 Çeşme,Ak ve Eski Okul sokaklannın 505e ve kanalizasyon inşaatları açık eksiltmeye konmuştur,2 Keşif bedeli 27571.87 liradır,3 Muvakkat teminat akçesi 2067.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Mühendis veya fen memuru alınacaktır İnegöl Belediyesinden 40 lira asli maaşlı kadroya bir mühendis veya Fen memuru ocaktır.İsteklilerin iyi huy kâğdı ve bulunduğu daire ve uecsesellrden aldıkları evr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • ~Bk reı«muwm| um l |i Mmu ı I İM Mil İngiliz PARKER Marka Saatte 2,5 ton Mozayik ve saatte 4-6 ton Balast kıra» TAŞ KIRMA Makinelerimiz gelmiştir.Satış yeri:İbrahim Toşçtoğfu Galata,Karaköy Palas karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Evvelki geceki Deprem Kandilli rasathanesinden oğ renildiğine göre dün gece Türkiye saatiyle 3 ü 27 dakika 57 saniye gece şiddetli bir zelzele "kaydedilmiştir.Merkez üstünün rasathanemizden uzaklığı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • V-2 silâhı ile ilk tecrübe Aliciler «m yıl içinde aya gitmenin imkân dahiline girdiğini söylüyorlar."Wasington:10:a.a.Amerikaıı hava kuvvetlerine mensup bir oilgınin bilair diğine göre;içinde canlı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Başbakanla kısa bir konuşma f Başmakaleden RTOB)teciyiz,mademki başkaları oz renenûyor,biz hakikati öğrene liın.dedim ve sayın Mendere si dün akşam geç vakit ziyaret ederek bu yalanları önüne serdim.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Orta Doğu savunması Baş tarafı birincide)incelenmekte olduğunu söylemi* ve demiştir ki:«Türk ve Yunan deniz kuvvetleri şimdilik» yani Kuzey Atlantil Paktı teşkilâtı daim!grırpunda incelenmekte olan ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • zillar mikrop harbi iddiasını tekrar ediyor Koreye komînist dalejaJeriıtrfe iştirak edeceği bir komisyon gönderilecek New-York 19.AP)Batılı İV.19 ara:Müttefiklerin Korecte rnikroo i 8 inci ordu komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Amerikanın Irana sert bjr_notası Barakan Musaddık Amerikan yardımının kesilmek ıLtere olduğunu itiraf etti.Tahran;19 AP)Barbakan Musaddık dün;Başkan Trunıun'uı;İran petrol ihtilâfının naili için İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Mısır Parlâmentosu Baş tarfcfı biriıcide)ne karşı açtığı mücadelenin ilk safh Isında tevkif edilen Veft Pertisi genel sekreteri Seraceddîn Paşa ile eski Sosyal İşleri Bakanı Abdülfettâh Hasan Paşadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Avrupa konseyi Bas tcrâiı birincide)sarayında Avrupa Konseyi muhtelit komitesinin toplantısına iştirak etmiştir Bakanlar Komitesine mensup yedi dışişleri bakanı ile istişare asamb leşinin yedi üyesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • BULMACA 1 2 t 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 hi 12 J SOLDAN SAflA S l Meyilienen 2 Duanın cevabı:Sır harfin okunuşu 3 Bir renk;Bağışlama:Kısaltılmış değer 4 İskambilde bir kâğıt;Yemek;Bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Satılık emlâk)Istanbul Deffterdarlığınban t Dosya N«k.CİNSİ Kıymeti Teminatı Ura Lira 511-591 Adalar,Heybcüada mah.eski 4000 300.Arka yeni Dağarkası so.74 ada,2 parsel eski 16 yeni 32 kapı sayılı 2)9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Âmerikada seçim «Baş tarafa birincide)ı Arthur 1280;Taft 20.133:Warier» 4.474.Demokıât seçmenler su şekil-j de oy vermişlerdir:Humphrey j mahallî aday)84.497,adı seçim j pusulalarına seçmenler tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Mercan hâdisesi rBas tarafı 'birincide J hâdisenin ortaya çıkması üzerine daimî komisyonun Şehir Meclisi tarafından değiştirildiğini yazmıştık Bilindiği gibi,hâdise 'bilâhare mülkiye müfettişlerine in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • anlatıyor I Ea.tarafı birincide 1 r O halde seninle bir müd dct arkadaşlığa fasıla verelim ve birbirimizden uzak kalalım»-dedin» ve lâfı bu noktada kesmek için Başbakanlığa kimi nam «et olarak teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • D.P.istanbul il kongresi Baş tarcsfı birincide)gittikçe artan bir alâka göstermesi.Meclis Reisinin.Başbakanın,Başbakan Yardımcısı um Istanbul gibi memleketin aydın biı merkezinde toplanacak olan bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • İstanbul Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğü Beyoğlu Eşhişehır mahallesi Kaytancı Pasîra ve Kükürt sokak en eski II,etki;yeni taj 15 kapı 1344 ada 14 parsel sayılı ahşap evin 1/2 hissed Apastol oğlu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.03.1952
  • Başbakan nutuk söyliyecek Baş taralı birincide)istirahat etmek üzere Perapalastaki dairesine dönmüş,Baş bakan Yardımcısı ise Demokrat Parti İl Merkezine gelerek orada_yarın toplanacak olan istanbul il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Hollywood'un sayılı jönprömiyeterinden Kirk Douglas'm Patrice Wymore,Eve Miller ve Lauren Becoll ilö muhtelif resimleri 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Altın kafes Meşhur İngiliz yıldızlarından Jean Simsmons'un çevirdiği Fran co Britannique filmler serisinden bir eser.Orijinal adı:«The Cage of Gold» dur.Prodüksiyon;Michael Baleon-J.Arthur Ranh,Artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Mitzi Gaynor Hollywoot»un en tanınmış bir bale artistidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Holiywoodun en güzel omuzlu artisti olarak tanınan Corinne Colvet'in kalbini Jonh Bronfield gelebilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Bizde renkli flimler Alman Filmcilik Üniversitesi film kimya hocası ve Afifa şirketi teknik müdürü doktor Osterviç.Halk film şiıköti ile üç yıllık bir mukavele yaparak memleketimize gelmiştir.Renkli f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Gandinin hayatı filme alınıyor Film prodüktörü Gâlbriel Pascal Mahatma Gandinin hayatını filme almak için hazirnklara baş lamıştır.Fiinr.in mevzuu meşhur Aldous Huxley tarafından yazılmaktadır,Mahatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • YARA YANIN ÇATLAN ÇIBAN ve?NAKŞI m* ¦fife^r l\KULLANINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42 00 81.00 AİU aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ay ilk 4.50 0.00 ÎLAN FîATLARI 2 re S sayfanın santimi 4 T.L.İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • f Lokman Hek'tı Di HAFİ*:CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün ¦abah saat 10 30-12 öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder istanbul Divanvolu No-]Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekran îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edĞr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:31 Mart akşamına kadar ödenmiyen aidatın 5590 sayılı Odalaı Kanunu mucibincĞ 1 Nisandan itibaren %50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Kapalı zarfla 9 ton Koyun eti süitin alınacaktır.Muhammen bedeli 1S.000 Lira olup geçici teminatı 1350 Liradır,ihalesi 3 nisan 952 perşembe gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaza İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Nad KARACAN GAzotecil-k Kolektif Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır İthalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • Kayseri Yol'ar 6.Bölge Müdürlüğünden 1 BölgS ihtiyacı için 100 M3 mamul çam kerestesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bir M3 kereste 230 liradan,100 M3.kerestenin muhammen bedeli 23000 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • ı evet,SIEMENS sitıirli bir radyodur'* diyor Perihan Sozerinin İstanbul ratfi* yosunda verdiği konserleri,atman plâklarını bir SIEMENS de dinleyiniz.Siemens,Peri* Han'ın tatlî sesini en net ve ta* biî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.03.1952
  • M le ve Grip başlangıcınd HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi yormaz Dört saat ara ile günde 3 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8