Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • ^fc 4t B51 9 Bugün şehrimizde hcnra bulut» 1 I lu geçecek,rüzgar batıdan e«e-1 1 cek,bara sıcaklığı artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • ATIRMIJ Atotürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı Atatürk'ün hususi vagonunda tarihi bir gece Tren istasyondan kalkınca,Atatürk,İsmet Paşanın işitemiyeceği hafif bir sesle,bizlere "Bizi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Mısırda zecrî tedbirler alınıyor Veftçi Seracettin ve Abdül Fettah Paşalar tevkif edidi Veft Partisi ileri gelenleri ve Meclis grupu toplanarak,karaı-ınd n dönmek üzere Hilâli Paşaya24 saatlik mühlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Kızıllara mukabele bilmisil Kuşların ve peyklerin seyahat serbestisi takyid edildi Ankara.18 A.A.Dışişleri Bakanlığından bildiı ilmistir:Hükümetimizce 21 Mart 951 tarihinden itibaren tatbik m ev kiine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Çanakkale Zaferinin 37 nc\yıldönümü dün muhteşem bir törenle kutlandı Dün Maramara lokalinde yapılan törende konuşan bir subay ve merasime katılanlar.Çanakkale,18 Hususi sureUe giden arkadaşımız Fahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Menderes dün rimize geldi Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Meclis Başkanı Perapalasta 5 saat süren bir toplantı yaptılar Cumhurbaşkanı Celâl Baynr flün şelırisuize «elen Başbakan Adnan Menderes ve Meclis Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Orta Doğu miHafaa sistemine dair Arapların yeni bir teJUjfi Arap Birliğinin hazırladığı teklifin Dışişleri Bakanlığımıza da bildirildiği söyleniyor Ankara.18 Milliyet)Geç vakit öğrendiğimize göre,Arap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Koprulu Parise vardı o-Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplantısında bulunacak Dün Parise varan D-şişlcri I »akanı Fuat Köprülü Pais,18 A.A.Türkiye Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü,refak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Heddy Lamar dprdüncü kocasından da boşandı Los Angeles 18 AP)Heddy Lamarr,dördüncü kocası Er nest Stauffer aleyhine acmıs olduğu boşanma dâvasında bo çanma kararını istihsal etmiş tir.îzdivaç yedi ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Uç Kars milletvekili CİP,den istifa etti D.P.ye kaydolan Latif Aküzüm,Abbas Çetin ve Veyis Koçuiu istifa sebeplerini bir mektupla açıkladır CHP.den istifa edip DJP.ye geçen Kars Milletvekillerinden Lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Askeri Şûra çalışmaları o-Dün Milli Savunma Bakanının başkanlığında ordu terfi ka-11:111u tasarısı görüşüldü Ankara.18 A.A.Millî Savunma Bakanhi-Temsil Bü rosundan bijdınlmisti;Yüksek Askeri Sûra busu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • D.P.İl kongresi!Cuma günü Spor Sergi Sarayında toplanacak Demokı at Parti İstanbul İl Kongresi,önümüzdeki cuma gü nü saat 1 da Spor ve Sergi Sa rayında toplanacaktır.Uç gün devam edecek olan bu mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • Rita Hay wot th A.i Hanla barışmak niyetinde değil Hollywood 18 AP)Prens Ali Han dün.bir barışma umi diyle avukatını Rita Hayworth'u görmeye göndermiştir.Rita;bu «ziyaretin plânlar nı hiçbir suretle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1952
  • DEMOKRAT PARTİNİN İSTANBUL KONGRESİ Başbakan,dün,Yardımcısiyle beraber Istanbula geldi.Bu ziyaretin iki gün sonra açılacak olan Demokrat Parti İstanbul il kongresi münasebetiyle yapıldığına tjüphe yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • 80 şeftali ağacını dibinden kesenler mahkûm oldu Bursa,18 T.H.A.Bundan iki ây evvel Ada köyünde muhtar Salih Yüeelin bahçesine girerek ellerindeki baltalarla 80 şef tali 'ilacını dibinden,kesmek su re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • Türk Hava Kurumu uçak fabrikası Ankara,18 THA.Türk Hava Kurumu,uçak ve motor fâb rikalarmın daha verimli işletilebilmesi için memleket sermayesinin yardımından faydalanmayı ve fabrikaları,kurulacak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • İzmir'de otomobil hırsızlığı çoğaldı tzmir.18 TH.A)Son gün lerde şehrimizde yeniden otomobil hırsızlıkları başgöstermıştir.Hırsızlıkların daha ziyade hususi plâkalı arabaları hedef tuttuğu müşahede ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • KUMAŞ KAÇAKÇILIĞI YAPMAG A KALKIŞAN BİR İTALYAN Italyadan şehrimize ge'ere'ı Londra otelinde kalan Mikola Miranda adında biri,4 kos ü-n ük Türk malı kumaşı,İngiliz malı diye 390 liraya bir mağazaya sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • ŞEMSETTİN YEŞlL DtîN BEEAET ETTİ Etyemez camiinde ruhsatsız vaaz vermekten sanık Şemsettin Yeşilin duruşması dün 8 inci Asliye Ceza Mahkemesinde Fona ermiştir.Duruşmada şahit olarak din îenilen Tıp Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • Korkunç bir iddia Maıi adında bir kadın,kiracılarını zenineyip öldürmek istemiş Savcılık,bir aileyi zehirliye rek oiaurmeye teşebbüs eden bir kaaın hakkında takibata geçmiştir.Hattise sudur:KuniKap.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • CAM VE ÇERÇEVE KIRAN MÜTEAHHİT Aalcn Nazillili olan ve müteahhit olduğunu söyliyen Meh met Küçükoğlu adındı biri dün Cagaloglunda Halk Partici binasının bahçe duvarında aslı duran camlı çerçevryi sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • TÜTÜN SATIŞLAKI İYİ Rusların memleketimizden tütün almak hususundaki talepleri artmaktadır.İzmirde işlenmiş tütün piyasası da diğer senelere nispetle çok iyi bir durum arzetmektedir.950 mahsulü de dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • HALKIN SESİ Tapu harçlarından şjkâ/et Kartal Moltepesinde Fevriye caddesinde 11 numarada oturun Faik Altın Çapa yazıyor;«Jümlâk alıp satanlardan bazıları aralannda anJaşat'k satış fiyatlarını düşük gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • Azılı b r koati I 14 sene evvel karısı ve kayın pederini öldüren Emin,dün yakalandı 2 nc-ı Ağır Ceza Mahkemesine,dun;24 sene a&ır hapis laleblyle sabıkalı bi.kaatıl sevk edilmiştir.Bir aile iacıasma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • YUMURTA İHRACATI Havalar iyi gittiğinden son gühlerde şehrimize yumurta muvüredatı artmıştır.Di^er taraftan İtalyaya ve Avuaturyaya yumurta ihraç edilıııektedir.Yumurta ihracatının devam ock'cepi anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • BİR İSVİÇRE FİRMASI HAL!ALMAK İSTİYOR Bern Ticaret Müşavirliği mizdon Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirildiğine göre,İsviçre firmaları memleketimizde imal edilen halı,kilim ve seccadelere karşı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • P VMUK PİYASASINDA İSTİKRAR BAŞLADI Bîr müddetten beri temer vüoler gösteren pamuk piyasr sı istikrar kesbetmiştir.Alın-1 malûmata nazaran tzmirdo Tarisj akala 1.pamuğu 295 kuruştan mubayaaya devam c:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • HAYA ALANI İNŞAATI Haber aldığımıza göre,Mar shall plânından.Ankara vr Adana hava alanlarının geni?Jetilnıesi için Bayındırlık Bakanlığım» 712 bin dolar tansı edilmiştir.Halen bir Ameri kan firması ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • inönü dün Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti C.H.P.Genel Baskını İsmet nönü düm öğleden sonra 'iazeecıler Cemiyetini ve Türk Ba ın Birli&ni ziyaret etmiş ve îazetecileıie hasbmaîde bulun-nuştmr.İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • ic.19 1 n MART 6 Ah.1952 MARTİ 171 Çarşamba 1368 ''AKİT VASATİ EZANI jü-e* 1 6.06 11 46 Öğle 12,22 6.02 İkindi 15,46 9,27 Ak.aa a 1820 12.09 Yatsı 19.56 1.31 1-n^c* 4,8 10 Oo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • YUNANİSTAN BİZDEN JANTI UAYVAN ALACAK Yuııanistanda yapılmış olan inli hayvan eksiltmesi meraketimiz ihracatçıları üzerin-kalmış bulunmaktadır.Eksiltmeye giren kasaplık lyvanlardan 1200 ton sığır 550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • RÜŞVET İSTEYEN BİR BAYAN MEMUR MAHKEMEYE VERİLDİ Fatihte Belediye Tahsil Şuesinde,muhasebe memuru oın Necla Aksan,bir asker aidinden,hakkı olan 890 lirayı ermek için 500 lira rüşvet is-¦Ji^i iddiasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • MAKALE Çanakkale zaferimizin tarihi İsmail Hami DANIŞMEND İstanbul ve Ankara Üııiversiteleriııin milliyetçi gençleri Birinci Cihan Harbinde İstanbulu kurtaran büyük zaferlerimizin birincisi olan 18 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • PO LI S T E if Fat'hte oturan Veli Anlam adında birinin 20 îirasuiı dolan dıran Mehmet Ateş adında bir» yakalanmış Savcılığa verilmiş-rif Nuruosmaniyede oturan Hüsnü Mutlu adında biri.Sultanahmet Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • KISA HABERLER ic Tarım Bakanlığı tarafından yapuan bir sayana nazarca buyukuaş hayvan stokunun ye kunu 8 milyonu geçmektedir.Bakanlık tatbik na geçmiş ol duğu yeni programla büyükbaş hayvan miktarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • DENİZCÎTÎK BA1VKASI ÎŞLETME^ERtNİN BÜTÇELERİ Denizcilik Bankası işletmeleri,bütçelerini hazırlama y başlamışlardır.Bu 'bütçeleı 3 aylık muvnkkat bütçenin so na ermesinden sonra tatbiki başlanacaktır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • KONFERANS ^f-İstanbul Muallimler Cömiye ti taarfından tertip edilen terbiye konferanslarının dokuzuncusu bugün saat 16 da.Cemiyet Lokalinde verilecektir,MÜSAMERE it Den öf Hastahanesteln aylık Tıbbî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • FIKRA Yerinde bir karar Dünkü gazetelerde bir istatistik gözümüze ilişti.Son bir sene içinde seyrüsefer kazalarında ölenlerin sayısı Kore harbinde verdiğimiz zayiattan çok fazla imiş.İstatistiğin raka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • ÇAN BARDAKİ KAVGA HÂDİSESİNİN İÇYÜZE Maruf güreşçilerimizden Se vet Meric'in evvelki gece Tepebaşında bir hâdise çıkard ğını yazmış,Çan b*r isimi!kokteyl salonunun sahibi Al Adille dönüştüklerini ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • Sümerbankm pamu mensucat satışlar Müessesenin senelik imalâtının 8 ıifyon lirahqi t ccar Sümerbankm 1952 yılı pamuktu mamullle.i üzerinde bağlantı yapılmak üzere piyasa ya verdiği mühletler dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • Kambiyo ve Esham 4.Iİ13 Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drchmi Eskoudes 7 90.50 280.30 0.8U 64.03 5.60 54.12.50 73 03.40 0 44 80 0 01.876 9.73.90 7 9-1 00 280.oJ Oö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1952
  • W" Eeye havlu ver!Ayakkabı ver!Doğunun karakteristik yerlerinden biri de «Hamam» lardır.Bundan beş yüz sene evvelice kadar,bugünkü medenî Avrupada yıkanmayı bilenlerin pek az olduğu rivayet olunur.Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Tipperay'da konsolos yar dımcısı bulduğum zaman.Kuzela eliyle işaret ederek onun sözünü kesti:Zaman kazanmak için anlatmağa niyet ettiğinize benzer çok hikâyeler dinledim.Dostunuz Dük dö Fortezza da s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • I] SANAT HAREKETLLRİ Şehir Tiyatrosu çıkmazı Şehir Tiyatrosu Edebî Heyeti bazı gazetelere bir mektup yönde.mış.Belki okudunuz;fakat tekra.ında mahzur yok;işte aksağı alıyorum «Şehir Tiyatrosu Dram kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • ğ Öksürük rahatsız edici bir şeydir,fKRESİVAL BAYERİ W v E kullanarak bundan r~ kurtulabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Çin ve Mançuride veba salgını Komünist ajanslarının verdikleri haberler Demirperde arkasından alınan hususî malûmata tamamiyle oymakta,Çin,Maneuri ve Şimali Kürede her gün biraz daha yayılan bir veba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • HAZRETi MUHAMMEDİN HAYATI-îfljMl •SAMİ»KATIZ TAN$V Her iki taraf da harp hazırlıklarına hummalı bir şekilde başlamışlardı TEFRİKA No.77 Sû ne yaparsanız yapını fakat benim yapacağım bir tek şey var.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • It siyada işçiler greve başlad* Roma 18 AA.Muhtelif sanayi şubelerine v* komünist olan ve olmayan birliklere men sup on binlerce isçi.'icretlennin arttırılması ve diğer imtiyazlardan faydalanmak taleh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Yeni Nazi Partisinin kararı Hanover.18 AP Neo-Narl Batı Almanya Sosyalist Reich Partisi,gerek doğu ve gerrk batı bloklarına karsı mesrû bir mücadele yapmakta devam ede ceğini dün açıklamıştır.Bonn hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Ruslar Batı Beriinde bir Almanı tevk.f ettiler Berlin.18 A.A.Batı Ber lin polisinin bildirdiğine Kore dön gectr birkaç Rus askeri Amerikan kesimine girerek Er win "Winkler adında bir Almam tevkif etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER ŞİLİ 1945 senesinde Şili sahillerin,de batmış olan 600 ton bakır bir gemi çıkarılmaya başlanmıştır.Bu bakırın değeri 1 milyon 360 bin liradır.İNGİLTERE Abdülhamit devrinin sonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Meksikada feel bir otoblls kazası Meksika,18 A.A.Meksiko'dan Agu&s Calientes'e giden yol üzerinde feci bir otobüs kasası olmuştur.Merkeze 200 kilometre mesafede c£reyan eden bu hadise,otobüs şoförünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • 6ö& Uygu ısuz kadınlar x,âleminde Fuhşu san'at ittihaz etmiş kadı nlar arasında uzun bir te t kik y a pan genç arkadaşımız Necdet Tuncaym çok enteresan röportajı sona erdi.Bu yazılardan öğrenilen acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Amerikada Başkanlık seçim yoklamaları Yapılacak İkinci deneme İçin Eisenhower ve Taftın adaylığı reddedildi St.Paul Minnesota)18 AP)«ey General McArthur icm de Bugün 1952 senesi Başkanlık vartt olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Pilotlar uçaklarını yattıkları yerden idare edecekler Vaşinfcton 18 A.A.Hal en burada toplantı halinde bulunan Hava Tabiblerı Cemiyetinin 23 üncü Milletls.arası Kongresinde ele alman mevzular dan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • lOO asır evvelki insanın ayak izleri Londra.18 Nafen)Dünyanın en eski ayak izleri Lundrada bir müzede teshir edil mektedir 50.000 veya 100 000 sene evvel yaşamış Neanlhertha)adamın ayak izleri lıalva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Kral Faruk Kapricfe bir villâ yaptıracak Kapri Adası,18 AP)Buradaki son dedikodu,Mısır Kra lı Faruk'un.Kraliçesi Neriman için burada bir Saray yavrusu villâ yaptuacağı merkezindededir Geçen sene balay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Avrupamn b ties me sî «New-York Times» gazetesi Avruuanın bir.eşmesini zaruri görüyor Nevyork.18 A.A.Avrupa bı lesmek mecburiyetin dedir başlıklı bas.nak.aksm de Nevyork Times gazetesi.D s isleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Orta Doğu petrolleri Irak petrol şirketiyle Sariye ve Lübnan arasında görüşmeler oluyor Londra.18 A.AJ Petrol kumpanyalariyie alâkalı çevrelerden alınan malûmata ftöıe:Irak petrol kumpanyası ile Suriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • Yunan Meclisinde g »r iltülıi birce 89 Atina.18 AP)Yunan Meclisi dün cok hararetli bir celse aktetmistir.Hellenic ToP luluğu Partisinin lideri General Papagos hükümeti tenkid ve tasfiyesini talep etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1952
  • İrlandaya Amerikan yardımı 1.I Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı bu memlekete yapılan yardımı çeri bıraktı Vaşinjjton,18 AP)Kaı sı-1 kh Güvenlik Teşkilâtı MSA)tarafından bilidirildiğine core,teşkilâtın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1952
  • âmh her yerinde güzellik kraliçelerinin sadece güzel olmaları a rcmır.Fronsada Is» Böyıe bir mfl-93,'jakada muvaffak olm-k içi-ı iyi dans etmek,güzâl şarkı söylemek ve daha bhçok hünerlere sahip olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1952
  • İCanokkale Harbinin zaf eıimizle neticelendiği tarihin yıldönümü olma sı münasebetiyle 18 Mart gü nü Ankaraya gelen Çanakkaleliler heyeti Anafartalann muzaffer komutanı Atatürkün muvakkat kabrini ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1952
  • 7&&lme$$ *A$m/mA % ASDIEl VEFİK PAŞANIN HOŞJîtKJİÜKTESt Möliere)mütercimi Ahmet Vefik PaşM büyük kültürü,te-miz ahlâkı,tok sözlülüğü ve nükteli sözlerile meşhurdur.Kütüphanesinin de çok zengin olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1952
  • Fransanın Helsinlri Olimpiyadmdaki en büyük ümitlerinden birisi de dekatloncu îgna-ce Heinrich'tir.Avrupa şampiyonu olan bû Fransız atleti dünyanın 3 en iyi dekatloncusu arasındadırtghace Henriche'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Ankara gol krallığ.Bu hafta oynanan lig ınaçlaırndan sonra Karagüçlü Saba,hattin ile Hai'bokullu Vasıf 7 şer golle başta gitmektedirler!Bunları 6 şar golle Celâl Hvg.Büyük İsmet Ds.Sedat Hacettepe)Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • İspanya Millî takımı geliyor İspanyol Futbol Federasyonu 1 haziranda bizimle millî maç yapmayı kabul etti İspanya Futbol Federasyonu bundan evvelki müracaatında bizle yapacağı millî maçın tarihinin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • OSMAN COŞGÜL FENERBAHÇEYE GİRDİ Millî atletlerden Osman Coşgül FenerbahçĞ kulübünĞ lisan,siye olmuştur.Coşgül bundan son râ müsabakalara Sarı Lâcivert forma ile iştirak edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • en sevdiği spor;Beyzhol Amerikacfa salgın halinde olan bu spora çok küçük yaşlarından it beren başlanır Bugün Amerikada milyonlarca halkın dikkatini üzerine çeken ve büyük bir alâka ve heyecan uyandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Meşhur Tommy Farr yine ringte Cardiff,18 AP)Eski ağır sıklet,boks şampiyonu Tommy Farr,dün gece on raundluk bir maçta rakibi îtal yan Giorgio iMlan'ı sayı hesabiyle mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Yarı ağır sıklet boks şampiyonası Profesyonel bolts ringinde şöhreti gittikçe artan Tnnidad lı zenci Yolande Pompee ile Danimarkalı ya i-ağır boks şampiyonu Eric Jensen 25 mart ta Londrada Empress Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Atinada Ordu takımı Belçika ile nasıl oynadı Ordulararası dünya şampiyona sı dörrçi final ma,çını Atinada geçen gün Belçikaya karşı oynadık ve 4-2 kaybettik Bu maç hakkında Yunanistartdin gelen haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Napolide Oral Cirio fabrikasının stadında Futbolumuz kriz mi geçiriyor?i-Şurası muhakkaktır ki bir deformasyon vâki d ir ve bu elle tutulur,gözle görülür bir hakikattir Hezimetin sebepleri başlıklı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • röy sıklet şampiyonu Saddler Willy Pep'i yenerek Unvanını kazanırken D'Jnya tüy siklet şmp'yonası Sandy Saddler rakibi Collini'yi nakavt etti Boston,18 AP)Tüy sıklet boksör Sandy Saddler,rakibi Tommy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Fransız Boksörü Dauthille sayı hesabile galip Paris,18 AP)Fransız orta sıklet boks şampiyonu Laurent Dauthille dün gece Amerikalı zenci Norman Hayes'i ou raundluk bir maçta sa yi hesabiyle mağlûp etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1952
  • Ordular arası futbol Yunan Holırıda takımla ı bujin karşılaşıyor Yunan ve Hollanda Ordu takımları bugün Atina'da Orduiararası Şampiyonanın dömi-final müsabakasını oynıyacaklardır.Be.çikanın bizi yener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • İMİK HÜKÜNlüÂR* PÖRDÛNCÛ* MURAMI WMTI T£F8tKA N».177 SAMANCİGU.Lala,bu adamı çelebilikten azlettim,saygısız herifi Konyadan süreceğim.Söyleyin.Söyleyin bre devlet ve millet hainleri!İki Paşa da başlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • Bıraksın varsın,Petar boyunduruğu çözmez.Anlaşma lan öyle.Pomak güreşi ya pıyorlar.Ne berbat güreşmiş bu be Mitka.Bizim delikanlının ball fena.Doğru Söylüyorsun Kaptan,hakikated boyunduruğu fena yedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • Bozktırt Emlâk Haliçte fabrika inşasına müsaTıdeli arsaları satılıktır.Taksim Abdülh&k Hâmit cad.No.23.Telefon:83532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ve kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han ı No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • t OPERATÖR »r.CAVÎT GÖNÇER Umum!bas.karn.tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Ki.Lr Ki.Sendik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43 00 Uç aylk 12 00 24 00 Bir ayük 4.50 9.00 ÎLAN PİATLABI 2 S üncü şayianm 'santimi 4 T-i»îlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • Piyes 3 perde Yaz in Sidney Kingsley Sahneye koyan Muhsin Ertngrul SAHNF Çarşambadan baş ka her aksam saat t-m 21 de Cuma ta ebe)Pazar matine saat tam 17 de TeKfon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • #W^Y 'u aiw»am saat 21 d# ğ f*!MAKSlM'de m cumartesi,pazar lfl «A-0a r.atine ve çar-amtlfl lö da tcnii^ SboX lât i matine HOŞMEDET peişunıue aksamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.GİS6 her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • FAYDALI BİLGİL3R Tremer CW-c*kler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 Ankara ekspresi Yataklı)13.40 İskenderun 18.25 Adana 20.35 Adapazarı İjiHtocelkMr 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalan 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program,13.00 Haberler,13,15 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;Semih Aıgeşo.1 E.Güler «Sohbet» 2 F Popy,«Sphinx» 3—Heikki HJelt «Şarkı söyle» 4 J.Strass,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • SENFONİ isimli müzik vt sanat dergisi,mart paydın'' genç müzisyenler arasında büyük bir müsabaka terâp e mis bulunmaktadır.Keman şan ve piyano olmak üzere 3 brans üzerinde yapılacak olar bu miisabanky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de PRAM KISMI H AVA PARASI Yazan:1.Galip Arc an.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Kasımpaşa Maçka Yazan AndrĞ Biratneau Türkçesi;Resi d Ba;an Telefon 40409 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1952
  • çute Mal beyannamesi Milâttan önce bilmem kaçıncı yılda Maarif Bakanlığına verdiğim dilekçeye nihayet dün cevap geldi.Dahi önce de bir çok cevaplar gelmişti;fakat benim demek istediğim,müsbet cevap tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Askerî şûra çalışmaları Bas tarafı birincide)Veteriner,doktor,mühendis gibi teknik sınıfla;a mensup dairelerden birçok zevat özel olarak davet edilmiş ve tnüza-ı kere edilmekte olan tasan hak;kındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Kızıllara mukabele bilmişi!Baş tarafı birincide)müstahdemleri.Konsolosluk resmî memurini 've bu devletler uyruklu müstahdemleri.Sov yet ticaret mümessdliği mensu bini,Tass Ajansı temsilcileri ve bahis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Pitj Hayworth Rt i taT*'fı birincide)•Mr Törem,bana Prens Ali* den birçok mesaüar eetırcii.Jben ve kızım Yasemın'in vaıuu da birkaç saat Ecçi di «Evvelce kararlast:rd giro m Jbı boşanmak için Reno'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Menderes sorr rimize geldi Baş ttnîiı barncido)Menderes ve Ağac^lu,bir miıd detten beri şehrimizde istirahat etmekte olan ıskjını Celâl Bayar'a mülâki olmuşlardır.Bu telâkiden az sonra.Cumhurbaşkanı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Mısırda zecrî tedbirler alınıyor Bas tarttı birincide)zâreti altına alına «k şehir dışında sayfiye evlerine götürülmüşlerdir.Tevkif edilen bu iki es ki Bakan.Vefd Partisinin ileri ge lenleıi arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Kızıl Nozım Hikmet gene sah nede Münîh.18 THA.Hür Av rupa Radyosu)Bulgaristan cu.jı büuınldiğ ne göre;btaztra Hikmet Sofvada bir;cYakn ve Orta Sark Demokrat Bürosu» kurmuştur.Bu büronun ga yesi propag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Iran V3 İr kla yaoılacak millî futbol maçı Ankara.18 T.H.A.Beden Terbiyesi' Genel Müdürlüğü Futbol Federasyonu İran ve Irak millî takımlarını Türkiyoye dnvet etmiştir.Lan takımı.Nisanda.Irak takımı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • İçişleri Hakanı Eftprit'.ri tfttkik'*»rîni biti-İtzmir.18 THA)Bir tnüd detten be i Ege bp5g *K'nde m kiklerde bulunan içişleri Baka jiı Fevzi Lûtfı Kaı-aoamanoğlu,bugün saat 12 de Ege ekspresiv le ceh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Tekel Bakanı tütün 'müstahsili ile p:öri'«tü Balıkesir.18 THA.Te kel ve Gümrük Bakanı Balıke sir milletvekili Sıtkı Yırcalı be raberinde milletvekille i ve Va li olduğu halde bölgemizdeki tetkikler'ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 SOLDAN SAO A 1 Güvenen bileşik kelime)2 Bes duygumuzdan biri;Güzel 3 Bitsak;Bir aydınlatma vasıtası.Sömür 4 Istanbulda bir sernt;Büyültme:Bir nota.5—Güzel;büyük dere 6 Muhac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Ağa Han l\ileşiyor Cannes,18 AP)Ağa Hanın sıhhî durumu düzelmektedir.Ken dişini muayene için çağırılmış cilan mütehassıslar İngiltere ve İs viçrce dönmüşlerdir.İngilterenin tanınmış kalb mütehassısı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Çanakkale zaferi kutlandı Baç tarafı birincide)leye gelen T.M.T.F.temsilcilerinin,ordu birliklerinin katıldığı törene saat 10 da Cumhuriyet meydanında istiklâl Marşiyle başlamıştır.Valinin açış nufcku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Korede mütareke ihtimali Ayan Komisyonumla 1te-nusaıı Aclıeson,müzakere-fenu muvaffakiyetle »ıeüceleneciğmi söyledi Vaşington,18 A.A.Buflün Ayan Meclisi Dıs Münase betler Komisyonunda bevnnaita buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • İtaSyaıla büyük m^n^vral r •Roma 18 A.A.Kuzev t lantik Paktı teşkilâtı kara ve hava kuvvetlen dün İtalvamn doğu hudutlarında ilk müşterek manevralara başlamışlardır Manevralar hakkında va vınlanan teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Bas tarafı birincide)den üç tanesi,Lâtif Aküzüm,Abbas Çetin.Veyis Çoçulu partiden istifa ederek DP.Bahçelievler Bu cağına kaydolmuşlardır Her üç milletvekili Parti Genel Seki eter,ligine ve Meclis Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • he Ali I Raş f tarafı birincide 1 evvel istasyona giderek Atatürk'ün teşriflerine intizar ediyorduk.Bir müddet geçti.Atatürk maiyetleri ve Heyeti Vekile erkânı ile birlikte teşrif ettiler.Arkalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Köprülü Pcıist yardı Baş tarî&/birincide)rise gelişinde Garda Türkiye Büyükelç si Numun Menemen cioğlu;Fransa Tü-kiye mıtesi Başkanı iler mı tie s,lür kiye Başkonsolosu Darbel.Av rupa İktisadî İşbirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • Eisenhoverin Başkanlık adaylığı Generalin başkomutan-lıklan ayrılıp ayrıknıya-cağına Truman karar verecek Vaşington.18 AP)Gene rai Eısenhowe .kendisinin Al ut tefik Kuvvetleri Avrupa Bask o mutanı mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1952
  • 931 doğumlulardan eüisalleri gibi askere alınmayan bahriyeliler iki devre haiinde silâh a.tma çağırılacak Ankara,18 Milliyet)931 doğumlulardan bazı sınıfların ihtiyaç görülmediği için emsalleriyle ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.03.1952
  • Otobüs Alınacaktır İzmir Belediyesi Es hot Umum Müdürlüğünden İbaremizde mevcut fennî şartnamesine uygun elli adet otobüs alınacaktır,isteklilerin,en geç 1/Haziran/952 gününe kadar fob-sif izmir fiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Sahip Ta Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA T* All Nad KARACAN Otoetedlik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Soğuk algınlığına karşı l0Mm^ ı Baş,diş,adale,sinir,turn* bago,romatizma ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen ICN mantardaki sancılarına kar* {i son derece faydalıdır Süratle hazmolur ve derhal t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • içme suyu inşaatı yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Bafra kasabasına içme suyu inşaatı,müteahhit nam V9 hesabına,ikmal edilmek üzere,kapalı zarf usulü ve birim fiat esasına göı e eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verileri Askerî Kıtaat ilânı Pazarlıkla 70 ton Odun salın alınacaktır,ihalesi 20.3.952 perşembe günü saat 14 de Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 2450 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Bozkurt Emlâk Mecidiyeköy Otobüs duragındâki Denize hâkim 22 adSt arsaları acele satılıktır.Taksim Abdülhak Hamit cad.23 No.Telefon:83532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • ı-»LuKııiun Hek»nrı Oı HAFİ*:CEMAL Oahilıye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12 öğle den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder istanbul Dlvanvoiu No-104 1 T-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Rekorlar Motosilctetl i m mJ^ A T&MPiiîisvkîj' 1.25 cc 5,5 "Sf 2.50 cc 12.0 motosikletlerimiz mevcuttur!TUrklye Umum Mumasslll YAKUP SOYÜGENÇ Tiktim Cumhuriyet Ciddeıl No.3 Pik Apartmanı Telefon 87352
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Öğrenci alınacaktır Tarım Bakanlığınca Açılacak Makine Kurslarına Marşal p'ân gereğince memlekete getırtilmekfce olan Ziraat âlet ve makinelerinin kullanma bakını ve bazı tamir işlerini yapabilecek e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Duyurma Kırıkhan Belediye Başkanlığından Muhammen bedeli Teminatı Yaptırılacak Miktarı Mevkii Lira Krş.Lira Kuruş Dükkan 18 Pazarhali 28044.32 2135.Pazar h tfi içersine yaptırılacak 18 dükkâna ait Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • istanbul Sular idaresinden IJare anlarlarında mevcut 17Ü adet boş Klorür dö şo fıçısı satılacaktır.Şartnamesi idare veznesinden alınabilir,isteklilerin yatıracakları 50 aralık teminat makbuzlar ile l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Çeşitli ölçüde civata ve somunlar alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Şartnamesinde yaz:i« çeşitli ölçüde ceman 1Ü05U0 kilo çivata ve somunların satm alınması kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR aiHy^^MfimcT nf fi [ifiltliSi' 4m t* 45 Beygir;35 Beygîrf* 25 Beygir,25 Beygir,15 Beygir SAYIN ÇİFTÇİLER!Gelmiş va gelecek rakipleri anımda daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • ^v İSLİ GARA Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında [oto servis ve I tamir atelyesi Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşaver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • A Y D A 10 Lira taksitle Moline Gabardin Kumaşlardan İsmarlama elbise 130 Liradır Salâhöddin Karâkaşh Müessesesi Mahmutpaşa Kapalıçarsı kapısı yanında No:18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.03.1952
  • Gjyrı menkul satıcı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/785 Müteveffa îhsan Aker varisleri ve sairenin hissedar bulun duğu Beyoğlu Galata)Müeyyetzade mahalies-ı Necaiibey Caddesi eski 61.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan