Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Atotürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı "Benim bildiğim Mustafa Kemal bunu affetmez!Çetinkayanın vakitsiz telefonu İsmet Paşanın içine düştüğü şaşkınlık Cevat Abbasi müşkül duruma sokan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Bugün şehrimizde hava,sabah leyin az bulutlu,öğlöden sonra âçık geçecek,hava sıcaklığı bir az artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Eisenhower komutanlığı bırakmıyor General Elsenhower,Amerikan Parlâmento mensuplarından müteşekkil bir grupa gönderdiği mektupta,âcil sebeplerle çağrılmadıkça Avrupadakı komutanlığını terketmcyi düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Türk-Ytman dostluk nisa nesi Atina,17 A.A.Basm-Yayın)Halen Atina'da bulunan Türk Yüzbaşısı Ahmet Çankaya,Türk ordusunun Yu^ nan ordusuna bir dostluk nişanesi olmak üzere get irdiği armağanı bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Gökayı'n;Barlasa!cevab Bir toplantıda Vahden bahis le bazı iddialar ortaya süıen €3 ki Bakanlardan Cemil Sait Barlasın sözlerine karsı düşüncesi sorulan Vali ve Belediye Reisi aşağıdaki cevab:vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • AGAIEF MESELESİ 4 Mayıstan evvel Halk Partisine hücum edilirken bu partinin ileri gelenleri:Ah.ne olur,bir muhalefete geçsek de dünya muhalefet görse!Derler,bu sözleriyle,milleti,ideal muhalefetin has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Ordu kadromuz gençleştiriliyor Bu hususu femin için hazırlanan yeni emekli listesi tasdikten çıktı Ankcua,17 Milliyet)Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilen 9 ir komisyonun ordu kadrosunu gençleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Rttfe Elçisi Lavrişef Çek Elçisi Kari Durek Bulgar Elçisi Çobanof Sovyet ve peyk devlet elçileri hakkındaki misilleme kararı By elçilerin seyahat serbestisini taky deden kararımız yarın resmen kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Ömer İnönü nişanlandı CHP,Genel Başkanı İsmet lnönünün bundan bir müddet önce oğlu Ümer İnönüyü nişanlamak üzere şehrimize geldiğini bildirmiştik.Yukarıdaki resimde genç nişanlılar Engin Özâlmanla Öme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Öğretmen okullarının durumları Ankara,17 Milliyet)İlkokul Öğretmen Okulları ile Köy Enstitülerinin bi kestirilmesi hakkında Millî Eğitim Ba kanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Rita Hayworth Hollywood'da Bir mliddettenberi Hollywood'da Rita Hayvorth gelecek ay tekrar Renoya dönerek Ali Handan boşanma ilâmını alacaktır.Resim de Rita Jfayworth Kirk Douglas ile birlikte yemek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Yeni bir siyasi ifşaat Truman hatıralarında "Sovyetleri okşamaktan usandım,d yor Vaşington,17 AP)Amerikan radyo te.teircılerinden William Hillrnan «Mr.P-esident Bayoas kan» adlı ve Başkan Trumanın nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Iran petrol görüşmeleri dün kesildi Dünya Bankası temsilcileri Amcrikaya dönüyorlar Tahran 17 A.A.Bugün burada beyanatta bulunan hükümet sözcülerinden Cevat Buşehri,îran Petrol Müzakere Heyeti balkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • jiiireşçi Servet Meriç Bir güreşçinin yeni marifeti Servet Meriç,bir barın allını üstüne getirdi Ali Yücel ve Bektas Çan'ın İsveçte sebebiyet verdikleri müessif hâdisenin akisleri henüz unutulmadan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Jandarma Genel Komutanı Adanada Adana.17 Milliyet)Jandar ma Genel Komutanı Korgenöral Kemal Yaşırikılıç teftişlerde bulunmak üzere şehrimize gelmiş,tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • İlhan Dizdarın yeni vazifesi Ankara,17 Milliyet)Demokrat Parti Sivas milletveKiM iken milletvekilliğinden istifa eden İlhan Dizdar Adliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan lığına tâyin edilmiştir.İ)han D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Bir trenin atlattığı t e h li k e Kurtalan Haydarpaşa seferini yapan treta az kalsın uçuruma yuvarlanacaktı Adana.17 Milliyet)Sürekli ve şiddetli yağmurlar ne ticesinde Gâvur dağla ında kor kunç bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Bevan tenkidlere ısrarla devam ediyor İşçi Partisinin âsi üyesi Amerikayı Avrupaya Stalınden fazla fenalık etmekle itham etti Jarrow ingiltere)17 AP)Aneurin Bevan dün.Birleşik Ame rikayâ hücum etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1952
  • Orfg Doğu savunma projesi Jıoklcında Amerika Arap Birliğine yeni bir teklif yaptı Arap a n kurduğu güvenlik teşkilâtı Orta Şark flokunun bir parçası sayılacak Kabaredeki nümayişlerin müsebbi başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Hie 18 tu 21 MART 5 C Ah.1952 MART 1 71 Salı 1368 VA EC IT VASATİ EZANİ Giine^ 6,07 11.49 Ogle 12.22 6 03 tkindi 15.46 938 Metan ı 18.19 1200 YMsı 19.49 1.31 Imsak 4 28 10.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • ADALET SARAYI İNŞAATI Ad al-t Sarayı bi vinci kısım inşaati sona ermektedir Önümüzdeki sene,ikinci kısım ınsa ata da bj ?lanara*inJ:m:evvelce istimlâk edilen dükkânlara on bcs günlük bir t.nrs!ve rnüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • YEMEK it Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun senelik yemeni 27 Mart Perşembe günü saat 19 da Taksim Belediye Gazinosunda ve irilecektir.EĞLENCE it İ.Ü.T.B.K-imya Talebe Cemiyeti 20 Mail perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • FIKRA Tahsil sermayesi Fakir Üniversite talebelerinin tahsillerini ikmal edebilmelerini temin için girişilen teşebbüs artık müspet bir sahaya intikal etmiş bulunmaktadır.Dünkü gazetelerde okuduğumusJâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Fırtına durdu Limanlara sığınan vapurlar dün muntazam seferlere başladılar Üç günden beri denizlerde bütün Şiddetiyle hüküra süren fırtına yüksek tazyik merkezin.n Orta Avrupadan,memieke timize intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM HADİ SESİNE DAHA EL KONDl Kadıköy Savcılığı şüpheli bir ölüm hâdisesine el Koymuştur Veldeğirmeninde AsimpaJs ma hallerinde oturan ve Devlet De miryollarında çalıdan Veli Belenin karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • DENİZ HASTAHANESİNDE Bugün saat 13.30 üa Kasımpaşa Hasta nanesinde kü tr.phane salonunda ha-stahanenin dokuzuncu tıbbî müsamcre si yapılacaktır Müsamerede tanınmış doktor larımız muhtelif t bbî bahisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • HOMUR NAKLİYATI Denizcilik Bankası gemilerin ve kara tesislerinin kömür lıii yac nı karşılamak maksadivle Çanakkale ve İbal şileplerini is tanbul Havza arasında m un tazam seferler yapmak üzere tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • GEMİLERİN TAMİRİ Yaz aylarının yaklaşması ve Dertziclik Bankas mn elinde sc fer yapabilecek çok a?miktarda gemi kalması vüzünden Iîan ka Hal.çte vo İstinyede fabrika lara tamir isinin sıiratlendirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • BİR KISIM MEDRESELER TAMİR EDtLECEK Belediye;şeh.'imizdeki tarihi kıymeti haiz medraseieri reslo re etmaye karar vermiştir.Tamir edilecek medreseler imdi den tesbit edilmiştir.Tamir isi önümüzdeki ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Belediye otobüsleri Bussing firması,otobüsler hakkındaki yanlış malûmatı tavzih ediyor Belediye otobüslerini veren iırmadan aldırımız bir tavzin mektubu uoxayisiyle aşağıya dercediyoruz)Daima yakın bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • KİSA HABERLER if İş Bankasının Kartalda tesis etrmş oiduğu yeni şubenin açılış törem dun aat 10.30 da seçkin ve kalabalık bir davetli kütlesi önünde yapılmıştır.Yeni inşa edilmiş olan binanın önündeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • f O L I S T E ic Dün saat 3.30 da Eyüpüe Düğmeciler sokağında oturan Samiyenin evinde yangın çıkmış vo bina kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür if Yenikap:da oturan Koma!Uygunyuva adında biri;ba ısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • tŞÇt ARANIYOR 33 marangoz,6 usta mobilya cı.20 ipekli dokumacı.20 sabit vargelci.10 iplikçi;20 çile bobinci:2 çorao çekicisi;10 fitil ci;2 kundura dikicimi:7 t ?rzi kız;3 alafranga erkek aşçı:1 büfeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Biti OTOMOBİL KAZASI Dün Üsküdarda.bir Amerikan ya ayının ağır yaralanma siyle neticelenen bir vasıta kazası olmuştur.Şoför ismet Aktasın idaresin deki c,p otomobili içinde Anıe ı*ıkan Yarbayı Edving
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Kötü niyetle bastırılan kitaplar toplanıyor Son günlerde piyasada muhtelif inkılâp hareketlerimizi tenkit edici ve kötüleyici bazı risaleler satılmaya başlınuvstır.Bu hususu gözden kaçırmayan Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • •mf'-m t »»mm Bir saat boş vaktim vardı.Bu müddeti bir kahvede ge cirmeyi düşündüm.Bir köşe de oturur hem kafamı dinler,hem de geleni geçeni seyredebilirdim.Fena fikir değildi.Biraz yürüdüm.îşte cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • SEKİR TELEFON ŞEBEKE-LERİNİN TEVSİİ Şehir telefon şebekelerinin tevsii ve tamamlanman hakkın da Telefon Başmüdü l\Re?at Üna,l tarafından aşağıdaki izahat verilm'iştir:«İdaremize terettüp eden va zife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Son günlerde dıs piyasalarda kâğıt fiatları düşmove baklanı 15 tır.Şehrimiz p'yasasınclaicî üci-Ülere fielen haberle e nazaran yapılan kâğıt teklifleri yüzde 10 ucuzdur.Aynı zamanda bir nuiddVT.cn l c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • Mensucat fiatîarı sür'atle düşüyor Kaput bezinin topunda 250 kuruş ucuzlama var.Teklif edilen poplin fiâtları da yüzde 30 ucuz Manifatura piyasasındaki dur gunluk gun geçtikçe artmaktacur.Çekoslovakya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • BİR KATİL 12 SENE HAPSE MAHKÛM EDİLDİ Kadıköyünde Şerafett 'n adında birini bıçakla varniavarak öldüren Mehmet Emin adın da biri dün 2 nci Ağır C'oza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda 12 sene aâ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • PELEbtYE HUKUK İŞLERİ DURUMU Şehir Meclisinin sem vaptı&ı bütçe toplanışında izahat ermek üzere kürsüye gvlen IVle divo Hukuk İsler1 Müdürü Hasan Ferit Perker'in üyele:e hita ben ile i geri konuşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Av ılı;I n Sterling Dolar Fr Frangı tsvi ;re Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Dr:hmi Eskoudes 7 90.50 282.25 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0;44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • HALKIN SESİ Saçaklardan akan sulardan şikâyet Nişan taşında Vali Konzğı caddesinde oturan ismi matı fuz bir okuyucumuz yazıyor;«Vali Konağı caddesi şen rln en ziyâde itina edilen bir clddesi olması lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1952
  • MAKALE Osmanlıca)vaveylası İsmail Hami DANiŞMENL Anayasanın uydurma kelimelerden temizlenmesini eski parti mensuplarının Osmanlıca)ya doğru bir irtica gibi göstermeğe çalıştıklarından bahsediliri or,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Siyasî İcmal uirkiyeiiın iktisadi durumu Tetkik seyahati maksadiylo memleketimize gelen yabancı dostlarımız bilhassa memleke timizin iktisadi vaziyeti üzerinde hassasiyetle durmakta,birçok sualler sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Peki.Patricia arabaya binmiş,Simon otomobilin arka kapısını açmıştı.Valizler intizamla arabanm içine yerleştirildi.Hızır,parmağı tabancasının tetiğinde muhafızları gözlüyordu.Her iki muhafızı boşuna t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • I SANAT Re j Şehir Tiyatrosu'nâ bir yaban,cı rejisörün getirtileceği veya getiıiıim^k üzere olduğu oldum olası söyieair duıur.Hattâ bu mevsim başında,kendisiyle yaptığım bir konuşmada.Tiyatronun inten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Mek celiler,a'nmk için TEFRİKA No.76 Yahudilari kendi saflarına gayret sarfediyorlardı Mekkoden çıkışta bu askerin mikian 4 bini geçmekte idibu vıuO)ai-ü ve U5oU)develi süvari kuvveti mevcuttu,ve t/hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • DJn Galataİb kanlı bîr kavga oldu Dün öğleden sonra Gnl.ılada Mumhane Caddesinde Cemo na mifle mâruf birinin kahvesi önünde kanlı bir hâdise olmuş tur.Bayram Hüsnü ve Rıstem adında üc kişi 30 kuruş gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Al man yanın isti k baj_i Batılı üç devlet,Sovyetlerin tekliflerine bu hafta içinde cevap verecekler Londra.17 Nafen)Sovyet Rusyumn Almanyaya dair yapmış olduğu teklifler üzerindeki tetkikler devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Kayseride et karaborsaya düştü Kayseri,17 T.H.A.Şehrimizde son günlerde hissedilir derecede et buhranı bâşgöstermiştir Halk.günlük et ihtiyacını müşkülâtla temin edebilmektedir.Şehirdeki et buhranının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Pisboğaz bîr hırsız yakalandı Kayseri.17 T.H.A Şehrimizde enteresan bil hırsız yakalanmıştır.Hırsızın bilhassa sucuk ve lokuma düşkün olduğu,yaptı ğı sirkatlerden anlaşılmaktadır.Zira,Halil Kuş adını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Nylona basılacak kitaplar Nevyork.17 Nafen)Birleşik Amerikada büyük lügatler,edebiyât tarihleri,coğrafya ve tıp atlasları bundan böyle kâğıda de ğil.fakat Nylona basılacaktır.Zi ra Nylon sayfaların kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Kolombiya Üniversitesinde yapılan bir tecrübede anlaşıldığına göre,hergün viyolonsel çalan bir adam 3 ayda 4 tonluk bir enerji sarfetmekteymiş.İNGİLTERE Lancashire'de yĞni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Suriye'ye şifreli telgraf çekilmesi yasak edildi Ankara,17 T.H.A-Hükümet gördüğü lüzum üzerin-e.Suriye mevritlerine şifreli hususî tel graf kabulünü yasak etmiştir.Yâlnız,devlet,telgrafları bu kayıtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Aşk uğruna işlenen cinayetler Viyana,17 Nafön)Gisele Hojas adında 21 yaşında bir kızbabasını,üvey kardeşini ve dilsiz slğır olan teyzesini arsenikle öldürmüştür Bu cinayetleri,babasının mirasına sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Hürriyeti seçen bir Rus askerinin ifşaatı Yüksek rütbeli birçok Rus askerleri yeni emirler için Moskovaya çağırılmış Düsseldorf.17 A.A.Bundan bir müddet evvel Batıya ilt,ica eden Sovyet ordusu çavuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Nobel sulh mükâfatı ¦w I.I ı«M ««ill Bu yıl adaylar arasında birçok devlet başkan ve milletvekilleri bulunuyor tn«.ı'.u t.m Oslo.17 A.A,1952 vıU Nobel Sulh Mükâfatı adavı cilan muhtelif milleılerın me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Kübanın dış politikası eni Cumhurbaşkanı komünizm ile şiddetle mücadele edileceğini bildiriyor Havana Küba)J7 A.A.Geçen hafta yaptığı bir hükümet darbesi ile Başbakanlığa gelen General Fuigencia Batis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Uyku esnasında evlenen Amerikalı Ottawa.17 Nafen)Gordon Evans adında biri mahkemeye müracaat ederek boşanma dâvası açmıştır Bu adam.iddiasına göre.İkinci Dünya Harbinde tngilterede iken misafir bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Mektep kaçağı İstanbul Millî Eğitim Müdürünün etrafı dolaşarak mektep kaçaklarını aradığuıı gazetelerde okuduk.Başka memleketlerde,hattâ başka şehirlerde küçük çocuklardan mektep kaçağı pek az bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • BELEDİYE BÜTÇESİ Şehir Meclisi tarafından 57 milyon lira olarak kabul edilen yeni yıl Belediye bütçesi basılmaktad r Basım isi tamam landıkton son;a.bütçe vakiı ge girilmeden tasdik edilmek üze re İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1952
  • Tütün Kralının oğlu evlendi Londra.17 AP)Tütün Kralı Yarbay Ernest Edward de Winton Wills,kızı vd yegâne vârisi 19 yakındaki Edwina'mn 25 yaşında olan Vikont Sarvenake ile evlenmesine müsaade ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1952
  • m &r:Mî' ISümerbankın Beyoğlu ajansı ûün eski Yerli Mallar Pazarı Beyoğlu lokalinde törenle açılmıştır.İstanbul Vali ve Belediye Başkanı,şehrimiz malî mehafiline mensup zevatın ve tanınmış tacirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1952
  • ¦m ıro v p rçu^ı lrt\m Ki Sİ I p!P$ İl fil Annesi Türk ve babası Fransız olan Yvonne Sanson bir Fransız film şirketi hesabına Kazanova'nın 100 zevcesi isimli bir i il m çevirmece hazırlanmaktadır.Yvo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A k sinema ve tenlisinin meraklı hikâyesi Bugün bîr matinesinde yüzlerce li a kazandıran bîr film,ilk gösterildiği gün yâlnız 35 frank hasılat tsııîn edebilmişti Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1952
  • Ankara F külteleri spor temasları Ankara Üniversitesi Talebe Biri ği Spor Kolu Başkanlığı Ankara Fakülteleri arasında bir voleybol turnuas» tertiplemiştir.Prog ara su şekildedir:17 MART PAZARTESİ:Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Ankaragücülü bîr futbolcu tedavi için LoTidraya gidiyor Harpokulu Ankaracücü maçında sakat lunar.Ankata-Rüçli' Halûk Sönıncy Londrava tedav'iyegönderilecektir.Bunun için lâzım olan nara Ankara Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Vetiblgy'^e finali kazanacak takıma Kraüçe Elizabeth bu sene kupayı bizzat verecek Elizabeth.Kraliçe Unvanı ile ilk defa wembleydeki final maçında bulunac k İngiltere Kupası dömi final Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • ında hakem doğuyor?Amer ka ve Avrupada hakemlik hususundaki ayrılık Gİimp yatlarda karış klığa seb.p olmaktadır Dünyada en çok rağbet gören spor branşlar ndan biri olan boks,beynelmilel sanada hakem b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Vniat'erarası teıtâs şampiyonluğu Kahircdo yapılan beyneltni lol tenis turnuası maçlarında Drobny;Skonecky'i 6—3.f—0.6—3 yenmiştir.Ayrıca Doris Hart Drobny çifti Del Bello Shirley Fjiy çiftini yenmisü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Fran aya dönüyor Mûşhur Fransız futbolcusu «Siyah İnci» La;bi Benbarek bir kaç senüdenberi İspanyanın kuvvetli tâkımllrından Atletıco Mad ritte oynamaktadır.Bu sene liglerde iyi durumda bulunan bu tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Fakültefer arası futbol maçları Hukuk Edebiyatı 3-2 Fen iktisadı 5-1 yendi Fakültelerarası futbol maçları,na dün Vefa Stadında Celâl Uçarın idaresinde devam edildi ORMAN:2 ECZACI OKULU:1 Günün ilk kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Avusturyanin ençok savilen sporcuları Avusturyanin en sevilen fut bolcuların Sport Funk mecmu asının açtığı bir anket neticesinde belli olmuştur Bu senenin en çok sevilen futbolcusu Walter Zeman olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Montevideo şehrinde nisanda yapılacak Uruguay Brezilya futbol maçına lıiıyük ehemmiyet veriliyor 1950 Dünya Kupası galibi olan Uruguay Millî takımı ilerideki beynelmilel temaslar için şimdiden hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Vıınan Barbakanı General Plastiras ve tercüman Hıdıroğlu,Muharririmiz Sulhi Garanl'a samimî bir hasbihalde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • Yunanistan Plastirasla k Hükümet Başkanı:"Sizin Atina,bizim de Istanbulda kazanmamızı tercih ederdim,dedi General Plastiras,Petros Elen hükümeti Başkanı General Plastiras'la yaptığım konuşmayı ve sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • MMİ ^9w-i;l:«t * fi)1*0#ı*Hi.ıûmm Kupada favori olarak gösterilen A rsenal'in şöhretli müdafaası bir akrâı önlerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.03.1952
  • m w /mmmi ».i i'-Se ;muvafU^TnU taraf,udil" *nkara ük«* arasmda tertiplenen n.üsabakala u uk b.r muvaffakiyetle devam eden müsabakalara kalabal.k bir «üreşçi iştirak etmiştir.Resimde ra dün başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • İstanbul radyosu 12,57 Atılış ve program 13,00 Haberler 13,15 Dans müziği Pl)13,45 Şarkılar.14,15 Öğle konseri Pl)Atonin Dvorak «Altın Çıkrık» Poem Senfonik.Çalan:Thomas Beecham id.Royal Filar moni Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Kayseri Yollar 6.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölge ihtiyacı için 100 M3 mamul çam kerestesi kapalı zarf.usuılü ile satın alınacaktır.2 Bir M3 kereste 230 liradan 100 M3.kerestenin muhammen bedeli 23000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • DUYURMA iskenderun Belediye Başkanlığından 1 Çeşme,Ak ve Eski Okul sokaklarının şose ve kanalizasyon inşaatları açık eksiltmeye konmuştur.2 Keşif bedeli 27571.87 liradır,3 Muvakkat teminat akçesi 2067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yarı işlerini idare eden Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Artık Ali Pehlivanın elense ve tırpanları devam ediyor.Petar da bir sağa bir sola diz leyip duruyordu.Başta Gospo din İvan olmak üzere bütün Bulgarlar sus pus olmuş âdeta dıilerini yutmuşlardı.Buna mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • FAYDALI BİL G İ LÜR Trenler 6,25 Erzurum 6,45 Toros 8.30 Anadolu ekspresi 9,20 Ankara ekspresi Yataklı)13.40 Samsun 18.25 Adana 20,35 Adapazarı liuto 7.20 Adapazarı 10.10 Kenya Adana Kurtulun;14.40 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de M a â.S.t M de Cumartesi,pazar 1(J Az r.atine ve çargumba 16 da temilât.ı matine HOŞMEDET Perşcmoe akşamı iie cunvrtesJ matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe herq'in 11 d» açuıt,Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • 2SB KARAKOLDA Piyes 3 perde Yazün Sidney Kingsley Sahnöye koyan Muhsin Ertuğrul SAHNE Çarşambadan baş ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Pazar mati» ne saat tam 17 de Telefon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Sendik 42 00 81.00 Altı aylık 22 50 43 00 Üç aylk 12 00 24 00 Bir ayük_4.50 9.00 İLAH FîATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Karacabey belediye başkanlığından 1 Belediyemiz için 5 tonluk bir dizel kamyon satın alınacaktır.2 Ellerinde Dizel kanton bulunan acentelerin:Fiat,marka ve evsafını gösterir teklif mektuplarını en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Diyarbakır Yollar 9bölgeMüdürlüğünden i Muhammen bedelleri toplamı 1S300)on dokuz bin üçyüz lira oîc".p hurda 4)kamyon ile 19)adet yol silindirinir satılması kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Sındırgı Belediye Başkanlığından J Sındırgı kasabası hidro elektrik tesisatı ve inşaatın dan noksan alan kısımların ikmali için tasdikli projesinde;ve kesil' hülâsası cedvelinde nev'i.cinsi ve mıkdarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • Ambalaj malzemesi satışı Maliye Bakanlığından Ge^i d teminatı Malın Nev'i Lira Balya Kapak Tahtası 30C Yırtık anbalâj kâğıdı 15ö Kırpıntı kâğıt 150 Çenberler 75 Beşiktaş'ta Devlet Ka£ıt Deposunda 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • izmir Belediyesi Başkanlığından:1.Halil Rıfatpaşa Egrefpaşa varyant yolunun yaptırılması işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gerekince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur,işin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞERİB TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ HAVA PARASI Yazan:1.Galip ucan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Kasımpaşa Maçka Yazauı Andrö Birabe.'ıu Türkçesi:Reşid Baran Telelon 40409 Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1952
  • 11.HIÎKA No.176 Yazan:SAMANCIGtL Abdi Paşa:Bendeniz sancağımda vaziemi tem ycpıyorum,hakkımda tek şikâyet yoktur,Ne susarsın?Tez cevap ver hain!Birdenbire patlayan 3e yh İL endi:Evet Sultanım dedi,biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • anlatıyor ULU l Baş tarafı birincide!I lıiç bilmiyordum.Ben de kendisiyle her işde mutabık olduğumuzu zannederdim.Me ğer öyle değilmiş!Fakat çok iyi oldu:Vaziyet anlaşıldı!Artık kendisiyle bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Bîr güreşçinin yeni marifeti rn-ts *axcix birincidef salonuna gitmiştir.Bir mjktar da burada içen Servet bardan ay ılacagı sırada kadın ve hesap meselesi yüzünden garsonlarla münakaşaya tutuşmuş ve gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Bir trenin atlat* tığı tehlike tonluk kayalar demiryolu geçidini tamamen tahrip etmiştir.Diğer taraftan Tlaydarpaşadan gelmekte olan trenin maki m'sti bir emniyet tedbiri ola ak sürati düşürmesi mutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Türk Yunan nişanesi Baş tarafı birincide] lara katılan Türk ordusu spor cuları da hazır bulunmuşlar dır.Türk Ataşemiliterinin nut kuna cevap veren Çakalotof.Yunan ordusunun Türk ordusuna karşı besledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Iran petrol görüşmeleri [Bas tarafı birincide J kerelerin neticesi hakkında.Dünyâ Bankası ile Iran hükümeti tarafından müştereken yayınlanan ve ihtiyatlı bir tîil ile kaleme ahnmış olan tebliğde görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 n 12 1 II 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAO A 1 Tersane;Kadın onun arkasında idi;Bir edat.2 Buharsız tren;En yüksek ölüm mertebesi.3 Bir oyun:Tenezzül et.4 Boy atan;înce.5 Su;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Kapalı zarf usu'iyle Benzin satış yeri olarak kullanılması şartiyle satılık Arsa İstanbul Defterdarlığından z Kıymeti Teminatı Dosya Xo.Cinsi i Lira Lira 519-1831 Kadıköy,Caferağa Malı.Eneski 23000 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Eczayi tıbbiye alınacaktır Bandırma Belediye hastahanesi Baş Hekimliğinden Hastahanemiz için açık eksiltme ile 88» kalem eczayi tıbbiye alınacaktır.Muhammen tutan 3720 lira 72 kuruş geçici teminatı 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Genel Müdürlüğünden Kastunonu şilebimiz 24 mart 1952 tarihine müsadif pa» zartesi günü knntinant hattın?hareket edecektir.Bu hat limanları için yük alınmasma başlanılmıştır.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Geçici güven akçası Gurup Erimiş sade yağ 4600 kil.475 Krş.21850 Ur.1G38,75 kur.I Koyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Generalde Gaulle'ün itirafı General 1947 senesinde bir hükümet darbesi yapmağı düşündüğünü açıkladı Le Mâns,17 AP)General Charles de Gaulle,1947 senesinde Fransadâ bir hükümet darbesine muktedir olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Cıva ihraç edeceğiz Ankara,17 Milliyet)Ög rend iğimize göre:cıva istihsalinin azamî hadde çıkması üzerine hariçten cıva ithati dardu rulmuştur.Bundan böy'e cıva ihraç maddelerimiz araşma gir miş olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Öğretmen okulları Jtar -fı birincide!surette tedrisat yapılacağı hak kında bir konferans aktedecektir.Bu konferansta alınacak kararlar eerek okul müreda programında ve garek ders kitaplarının teshilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Göçmenlere tevzi edilecek topraklar Tevzi ve iskân işi hızlandırılıyor,göçmenlerin müstahsil hale gelmesi için yapılan j ardunlar artırıldı Ankara,17 Milliyet)Göç menlerin iskân işlerine ve yeni den t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Yeni bir siyasî ifşaat I i Baş iarafı birincide] j iniştir.Bu kısımlar dikkati ceiDedeceK derecede avut ve sarih yazıimıştn.la ey lul 1948 tarihinde tutulan bir not buna bir misâl teşkil etmektedir:«K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • IS Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü Cu gün Çanakkale Şahitliğinde muazzam b.r törenle kutlanacak Çanakkale,17 A.A.18 Mart Çanakkale zaferi bu sene,geçen yıllara,nazaran daha müstesna bir şekilde kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Amerika Arap birliğine yeni bir teklif yaptı İBaş tarafı-birincide' bir parçası sayılacağını tâzammun etmektedir.Radyonun ilâve ettiğine göre.Vaşingtondaki Arap devletleri mümessilleri bu teklifi hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Gökay'ın Barlas'a cevabı [Baş türeli birincide 1 riz.Yalnız okumuş;yazmış;Bakanak yapmış bir insan olan Bar las galiba frenklerin illizüyon dedikle 'i ruyet galetine ug ramış.Kervansaray dedikleri yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Türkiye hakkında çirkin bir karikatür neşreden Mısır gaze-Kahire,17 T.H.A.Türkiye hakkında cirk'n bir k&ri katur neşrederek Türkiye Cum hurbaşkamnı tezyife yeltenen «Dava» gazetesi aleyhine açılan dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Asyada veba salgım IMançurya ve Çin'de korkunç bir veba salgım «çıktığı bildiriliyor Paris,17 AP)Fransız diplomatları.hükümetle,ine gönderdikleri raporlarda Mançurya ve Cinde korkunç bir veba salgın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • Bevan'ın tenkitleri 1 Bas;t&rafl birincide değilim,fakat Amerikan milletinaı şu sırada bir dünya liderinde mevcut olması icap eden tecrübe,hikmet ve nefsinden feragat hassalarına malik olmadığı kanaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.03.1952
  • AGAIEF MESELESİ Başmakaleden devam)lckcLo hizmetleri arasında birbirinden güzide beş vatanperver ve idealist evlât bırakarak bu topraklarda gömülmüş bir adamdır.Böyle,âbide kadar kuvvetli bir adamı,şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.03.1952
  • m MOTOSİKLET SANAYİİNİN JAWA cnr 250 350 COcc.125.150» W ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ i EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İ İNSANI YORMIYAN YOLCULUK j »YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT W ŞAHANE MOTOSİKLETLERİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • DOKTOR Hafice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • İstanbul Öğrefmen Okulları Satınalma komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Kilo İtfuhammen Fiyatı K.Ekmek 900 Gr.30000 A Koyuneti 8000 Kuzueti 2500 Sadeyağı Zeytinyağı Zeytin taııesj k3000 '1500' 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • UFAK VARALAMNIZI İhmal emeviNfof YARA YANIK,ÇIBAN ve ÇATLAKLARA KARSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • Baş ve Diş ağrısına karşı NEVROZİN Mideyi bozmaz,kalbi yormaz,Nevrozin soğuk algınlıklarından mütevellit kırıklık,baş ve bel ağrılarına karşı müessirdir.4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Manisa iline bağlı Demirci kasabası için 2 adet 130-160 beygirlik Dizel Elektrojen grubu satın alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • Hidroelektrik inşaatı yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Konya ili hudutlara dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı işleri,kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • Ankara C.Savcılığından:Ankara Merkez Cezaevine 1952 yılı için kapalı zarf usuliyle ekmek alınacaktır.Beheri 750 gramlık ekmeğin miktarı 21i700 adet,muhammen fiatı 25 kuruş,tutarı 52925 elli iki bin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.03.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver len Askerî kıtaat ilânları Tümen birlikleri için ayrı ayrı 2500 zer liralık 7 parti S.deyağı ilv.Kuwoiler:ihtiyacı için 35 ton 2.Cİ nevi çamaşır saevsaf ve şirtnameye göre alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan