Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • ¦7.Bugün şehrimizde hava;kapalı ve aralıklı kar teklinde yagışJı geçecek,hara uçaklığı biraı daha düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı Birlfirîkasından çıkan hâdise İsmet Paşa,Şükrü Kayanın bira fabrikasına dair sözlerini dinledikten son?a:"Ya.Demek Atatürk söylediklerimi başkala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • t 5^ Mısırda teşriî Meclisler feshediliyor Kahire 15 T H.A.Bugün resmî kaynaklar.Mısır Başbakanı Hilâli Paşanın Mısır Parlâmentosu ve Ayanının feshine dair olan kararnameyi imzalıyarak Krala sunduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Koreye gönderilecek kılıç Sultanahmet Sanat Enstitüsü öğ ren çileri tarafından Kore tugayımıza hediye edilmek Uıere yapılan i kılıç,dün törenle ordu temsilcilerine verilmiştir Okulda yapılan törene ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • BAŞBAKAN A.MENDERES'İN VERDİSİ MÜHİM BEYANAT "6 ay evvel çıkarı bu karikatür üzerine Dışişleri Bakanlığımız hemen teşebbüsde bulunmuş ve iran hükümeti de takibata girişmiştir,Ankara,15 A.A.Birkaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Muşta kırmızı kar ya ğdı Muş 15 A.A.Bugün şehrimiz ve dolaylarına kırmızı renk te kar yağmıştır.Bu sene şehrimiz dolaylarına yağan karın kesafeti beş metre 80 santimetreyi bulmuş ve yakın senelerin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Dün bir basın toplantısı yapan Emniyet Genel Müdürü Aygün Emniyet teşkilâtında yapılacak yenilikler Emniyet Genel Müdürü K.Aygün dün bir basın toplantısı yaparak izahatta bulundu Emniyet Müdürü Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Amiral Robert Carney dün Atinadan ayrıldı Türk,Yunan silâhlı kuvvetleri bir Amerikan Generalinin komutasına verilecek Atina 15 A.A.İyi haber alan mahfillerin Kanaatine göre,Türk ve Yunan silâhlı kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • p*-Hava ordumuz takviye ediliyor Askerî Şûrada bu hususta mühim teklifler yapıldı Ankara 15 Milliyet)Yüksek Askerî Şûra,müzakerelerine bugün de devam etmiş ve müzakereleri,müteakip Millî Savunma Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Köprülü bugün gidiyor Dışişleri Bakanımız Avrupa Birliği Bakanlar Konseyinde hazır bulunacak Dışişleri Bakanı Köprülü Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü dün sabah Cumhurbaşkanı Celâl Bayarla birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Kabinedeki iki münhal bakanlık Sedat Barı ile Muzaffer Turhanoğluııun münhallere tayini muhtemel görülüyor Ankara,15 Milliyet)Bü yük Millet Meclisinin aym 24 ünde tatilini bitirerek faaliyete başlamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Tunus Başbaka nı'nın evine bomba atıldı Tunus 15 T.H.A.Dün gece geç vakit Tunus Başbakanı Mehmet Şunek'in evine bir bomba atılmış,infilâkın tesiri ile evin camlauı ve kapılan tamamen parçalanmıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • içişleri Bakanının beyanatı «Millî tekâmül her cihetten kendisini gösterdikçe dil,hiçbir zorluğa rastlamadan sadeleşecektir» İçişleri Bakanı Karaosmanoğla İzmir 15 Milliyet)Şehrimizde bulunan İçişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1952
  • Dün şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Celâl Bayar H aj'üarpaşa gamaa Cumhurbaşkanı Bayar dün şehrimize geldi Bayar Haydarpaşa garında kalabalık bir halk kütlesi tarafından tezahüratta karşılandı Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • i Hic.19 C Ah.1371 16 MART 1952 Pazar tu 3 MART 1368 VAXtT VASATİ EZ ANÎ Guneq Ogle j Ikmdi k^an Yatsı îrasal 6.12 12.23 1545 a 18.17 19 47 434 11.54 6.07 9.29 12.00 1.31 10 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • Sİ 14 KEÇİ HAYDAPAŞA AKASINDA FERİBOT İŞLETİLECEK Köprü Haydarpaşa.Köprü Kadıköy arasında çalışan vapurlardaki izdihamı önlemek ve halka bir kolaylık sağlamak bakımından Sirkeci Haydar paşa arasında f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • MAKALE Zend-Avesta)ya göre Türk-iran soy birliği İsmail Hami DA NIŞ MEN D Razı İran gazetelerinin Türk milletini eşek şeklinde gösteren karikatürlerle diğer çirkin neşriyatı mem lekelimizde umumî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • POLİSTE ir Aksarayda Kumsal sokağın da oturan Tatar Şaban evinde yaralı olarak bulunu ken noli,sin tahkikata başlıyaeağ» sırada kaybolmuştur.Saban aranmaktadır.^r Beyazıtta Kürkçüler sokağında 5 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • ÇAY ic Î.Ü.T.B.Fen Fakültesi Talâbe Cemiyeti 22 mart cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda bir çay verecektir.EĞLENCE ir Î.Ü.T.B Kimya Talebe Derneği 20 mart perşembe günü Marmara lokalinde dansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Acılı;a an.Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes 7 90.50 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • KARACABEY HARASINDA DAMIZLIK SATIŞ FİATLARI Ankara,15 T.H.A.Kgracabey Harasında yetiştirilmekte olan damızlıkların.yetüştirici halka satış fialian aşağıdaki şekilde tesbıt euilroi$tir:Damızlık aygırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • IRAKTAN GELECEK OLAN I sıvrrıt MTT,YENESİ îranda görülen veba vak'alaıi dolayısiyle laktım ıv.cmlıke timize girscekler ic;n 19 şubat 1952 tarihinde tıbbî muayene tedbiri alınması lüzumu ihdas edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • TEKEL BAKANININ TETKİKLERİ "Rursa.15 T.H.A.Gümrük ve Tekel BaKanı Sıtk:Yırcah,beraberinde Samsun mill^tv^ekili Ferit Tüzel ve Bahkc s?r milletvekilleıindert Esat Bu d-ıkoğu olduğu ha!do bugün Ka rıeab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • MP.YENİ MİLLETVEKİL-LERİ ŞEHRİMİZDE Bir müddet önce D.P.den istifa ederek M.n?ttecen Arif Hikmet Pamuko&iu ve Abdurrahman BoyacıgiUe;d"m sabah şehrimize gelmişler ve M.P.liler tarafından karşılan,ınış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • Kalkınma Kon dün mesaisini bitirdi Dışişleri Bakanı dünkü toplantıda 1952 İstanbul Bölge Kalkın ma Kongresi dün saat 10 da son toplantısını yapmısttr.Dün kü toplantıya Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • AMERİKALI GAZETECİLER Evvelki gün sehiimize çelen Amerikanın muhtelif gazete;radyo ve mecmuaîanna mensup kadın ve temsilcilerden mü teşekkil 52 kişilik grup.şehrimizin tarihî yeıle;îni gezmeye dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • ŞİLİ CUMHURBAŞKANININ HEMŞİRESİ GİDİYOR Bir müddetten beri cehrimiz de bulunan Sili Cumhurbaşkanının hemşiresi Mm.Claro ve kocası bugün uçakla memleketi mizden ayrılacaktı o.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI İDARE MECLİSİ DÜN TOPLANDI Denizcilik Bankası İdare Mec lisi dün saat 10 da Meclis Odasında toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.İdare Meclisi bu toplantısında bilhassa muhteif i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • Maden ihraç ediyoruz Amerika,İngiltere ve Alınan yaya memleketimizden maden ihraç ediliyor Memleketimizden son günler de muhtelif dış piyasalara maden satışı artmış bulunmaktadır.Bu arada Almanyaya 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • TEVFfK İLERİ ALPULLUD4 Alpullu,15 A.A.Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri bugun saat 17 de yanlarmna Kik lareli Valisi olduğu halde baba eski ilçesine gelmiş ve kalabaık bir hak kütlesi tarafından karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • Ertesi sabah:İngiliz sefarethanesinin yanmdan dönüp Kalyoncukulluğuna doğru iniyoruz.Zozo beni ayazmaya götürüyor.Güneyli fakat soğuk bir pazar sabahı.Yenişehre kadar indik sonra Kurtuluşa doğru çıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • HALKIN SES Meraklı bir okuyucunun suali Tavşantaşında berber Recep Demir,merak etmiş soru yor Zannederim İkinci Dünya Harbinden evveldi.Hitler'in Musevî neslinden o'duğu iddia edildi.Hâttâ bu yüzden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • FIKRA DeOi caniler Son ayların cinceyetleri tetkik edilirse görülür ki hepsi nihayet bir noktada düğümleniyor;Delilik!Hinbir esrara bürünmüş korkunç ve kan kokan hâdiselerin köV düğümünü çözmek de Adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • KUMKAPIDA BİR ESRARKEŞ YAKALANDI Kumkapınin Çakmakçı sokağında 37 numaralı evde oturan sabıkalılardan İsmail Özcanm evinde yapılan aramada 2^0 ¦gram.esrar bulunmuştur Ara-ma sılasında bahçaden kaçma.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • YUNANİSTAN BİZDEN YUMURTA İTHAL EDECEK Yunanistanda yarın bir yumurta münakaşası yapılacaktır,ne kadar yumurta alınacağı bilinmemekle beraber ilgililer miktartn fazla olduğunu t'«İlmin etmektedirler.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • FL\DIKLARDAKt HASTA-LIKLA MÜCADELE EDİLECEK Fındıklarımızdaki hastal'klar la mücadele edilmeye baçlan mıştır.Tarım Bakanlığının bu husus ta göstermeye başladi^ı faaliyet önümüzdeki yıl fındık mahsulün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • KAÇAKÇILIK VAKALARI 1951 kasım ayı içiaae yurdumuzun sınıı1 ve kıyı bölgelerin de Gümrük Muhafaza,kara ve deniz teşkillerinin kaçakçılarla Ri dişliği mücadele 106 çarpışma Ü.232 çarpışmasız olarak 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • KISA HABERLER İc 18 Mart Çanakkale şehitler ıntüalınae bulunmak üzere.Türkiye Talebe Federasyonu 50 kışlik bir gup halinde bugün Çanakkaleye hareket tedeçeklerdir.•ic Demokrat Parti İl İda;e Heyeti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • SAVCILIK ŞÜPHELİ BİR ÖLtıM HADİSESİNE ELKOYDU Cağalofilunda ıNuruosmaniye Caddesinde 36-sayılı evde otuı ran 30 yasında SerafeUin Aslan adında biri aldığı fazla alkol neticesinde zehiılennıi;ve ko-ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • Sinemalarda Belediye kontrolü arttırılacak Bilhassa Beyoğlu cihetinde ı tekasüf eden sinemasala esas h surette kontroluna devam olunmaktadır.Beyoğlu Kayma kam Muavininin başkanlığında ki kontrol ekipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • ÇANAKKALE ZAFERİNİN 1.Cİ Y1DÖNÜMÜ Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildiıilmigtir:Çanakkale zaferinin 37 nci yıldönümü 18 Mart 1952 ^alı günü Çanakkalede büyük tören le kutlanacaktır.Törene saat 9.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • İZMİR AT YARIŞLARINI Ut SENE DE ÖZEL İDARE YAPIYOR İzmir.15 T.H.A.Bu sene İzmirde yapılacak olan ilkbahar at yaı ısları işini «At Sahipleri ve Yetiştiricileri Cemi yeti» üzerine almak için ÖjetI idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1952
  • ihracat çok durgun Prim erilmezse,ihraç mallarımızın satılamıyacağı söyleniyor Gerek İhracatçı Birlikleri ge rek Borsa tarafından ihraç mal larımızm satışlannı temin için Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Siyasîlcmal BeiçıKâda buhran İkinci Dünya Harbinin ilk mağlûbiyet anlarında ordusiyle beraber düşmana teslim cilan,bütün davetlere rağmen memleketinden ayrılmak istenıiyen Kral Üçüncü Leopold,harpten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Kuzelaya döndü:Bu küçük,formaliteden dolayı beni kusurlu görmediniz zannederdin.Ne olur,ne olmaz.Kuzela yumuşak/bir lisanla:İntikal duygunuzun çok tekemmül ettiğini itiraf etmeliyim.Mister Templor İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • "Ufuklar «Aylık sanat,fikir» dergileri listesine yeni bir isim daha katılmış bulunuyor.Ben «Mecmua» kelimesini dergiye tercih eden Ufuklar'm hi rinci sayısını görememiştim.Bu ay çıkan ikinci sayısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • HAZBETi MUHAMMEDİ tyftntSAMİH Mir/Z TAMU HAYATI-01 Müslümanlık muzaffer olacak,Mekke zaptedilerek putperestliğin başı ezilecekti TEFRİKA NO:74 Çünkü onu da mücadeleye sevketmeye kalkabilirlerdi.Civard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Schuman plânı ve ita 1ya İtalyan Ayan Meclisi plâna iştirak teklifini tasvip etti Roma,15 AP)Ayan Mec lisi bugün İtalyanın «Schuman Plânına» iştirakini 97 ye karsı 148 oyla tasvip etmiştir.Kanun tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Trahom hakkında araştırmalar Cenevre 15 A.A.Milletlerarası Sağlık Teşkilâtı ilk top lanbsını îtâlyan profesörü Giam battista Sietti'nin başkanlığında yapmıştır.Teşkilâta bağlı mütehassıslar komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Martin Bormann aranıyor Berlin 15 AP)Hitlerin harb den son-ra ortadan» kaybolan muavini Martin Bormann'ın Romada bir manastırda yaşamakta olduğunu geçenlerde iddia eden Eberhard Stern adlı sabık bir N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • K|S\HARİCİ HABERLER I I I" II 111-r r I I İNGİLTERE Milletlerarası Olimpiyat Komitesi îcra Heyeti âzasından Lord Burghley bugün İngiltere Amatör Atletizm Federasyonu Başkan lığına seçilmiştir.«OLANDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Yunan seçim sistemi hakkında tenkidler Amerikan Büyükelçisinin tebliği Yunanistanda itirazla karşılandı Atina.15 AP)Yunan Kabinesi,Amerikan Elcisi Pemifoy'in Yunanistanda mer'î seçim sistemi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • İskandinav bo I W» ı r I ı g ı İskandinav devletleri müşterek bir parlâmento konseri kurulmasını görüşecekler Kopenhag.15 AF)İsveç.Norveç ve Danimarka Dışbakanlariyle İzlandann Kopenhag Ortaelçisi.İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Yapışık kardeşler 5 kilo zayıfladı Bloemfontein 15 AP)Orânge eyaletinde Bayan-D.A.Kâpp tarafından dünyaya getiril miş olan yapı gık ikizlerin sıhhî durumlarının iyi olduğu fakat beş kilo kadar zayıfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • Yeni bir uçak tipi İngiliz Hava Bahanı büsbütün yeni bit* uçak yapıldığını açıkladı Rawtenstall İngiltere)15 AP)Kava Bakam Lord de l'İsle and DudLey dün,yeni bir uçağın »Dünyada nev'inin ilk numunesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • İslâm Birüği istişare teşkilâtı Karaşi 15 A.A.Dört sene evvel ortaya attığı.«îslâmistan» fikri ile tanınmış olan Şükrü Hâlikuzzamanı.AFP ajansının bir muhabirine şunları söylemiştir:«Pakistan Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZ 17 Mart 1952 pazartesi günü hizmeti iff ze giriyor Eu ojonsımızdâ hesop cçhracaklctr arasında yapılacak Kur'a d a bir otomobil hediye edilecektir.Hemen bir hesap açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1952
  • ı ı ıı il [i.Ml I İkbal ve idbar Mısırdan,siyaset adamlarına ibret dersi olacak ha ber çelmektedir.Nahas Pa sil bir irade ile azledildikten sonra Vefd Partisi bir kaç gün tamamiyle şaşırmış,ne yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.03.1952
  • 1 İstanbul Türkocağı tara t nidan dün Ocak merkezinde hazırlanan toplantıda Hamdullah Suphi Tanrıöver uŞ/airin cemiyetteki rolü ve bizde Yahya Kemalin yeri» mevzulu bir konferans vermiştir.Kalabalık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1952
  • Muuc^'Ie Dubois vücut güzelliği ve endam tenasübü bakımındın Fransızların Amerlk?nh güzellerden hiç de «eri kalmadıklarını bilfiil isbat etmektedir.Rue.ıic la Paix'de mankenlik eden MarceHe Dube5* «Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1952
  • TALİHLİ VE TALİHSİZ JS1MLEK insanlar gibi isimlerin de mukadderatı vardır;lâkablârla unvanlar da öyledir.Bazıları hakaret ke.'imesi haline gelir;kimisi de bir takını fazilet ve meziyet mefhumlarının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.03.1952
  • Hcıoolı_Roma yolunda millî futbolcularımız bir Itdyan motosikletli polisi ile konuşurlarken SEBEPLERİ:8 Çift mağlûbiyetin acısı çocuklarda her bakımdan müşahede ed liyordu Yunan Futbol Federasyonu erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1952
  • 11 martta jack Gardner ile Johny Williams arasında yapılan 15 raundluk maçta İngiliz boksörü çok hâkim döğüşmüştür Sağda Gardner'in bir sağ yumruğu zaten hardbeye dönen Wil'iams'in suratını buluyor.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1952
  • Ray Robinson y.re galip Funya bo!s şampiyonu Hay Rob "hson gscon glin Fransiskoda yaptığı maçta sayı iie galip gelmiştir Zenci boksör,rakibi Honolulu OLsson'a 15 raund devam eden karşılaşma esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1952
  • Fakülfele voleybol Fâkültelerarası voleybol kaışi laşnıMaıına dün Eminönü Halkevi spor salonunda kalabalık bir seyirci kütfesi önünde devam edildi Edebiyat Hukuk maçı oynanırken salona şeıef veren Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1952
  • Dünya ordular arası futbol şampiyonası bugün Belçik CsSG3» Takımımız Fransayı 3-1 mağlûp eden Belçikayı yendiği takdirde final için Yunanistan Hollanda maçının galibi ile karşılaşacak Oıdu futbol ekib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1952
  • Ankara-Adana karma takımları arasındaki maç da bugün Adanada yapılacak v Amatör millî futbol takımımızı tesbit etmek için hazırlık mahiyetinde yapılacak olan Ankara,izmir,istanbul muhtelitleri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1952
  • G uru p kır koşusu binn ci h oi Edirne,Bursa;Kırklareli;Kocaeli ve Istanbul tak uıiannın iştirakiyle Gua Kır Koşusu ougün saat 15 de Büyükada da yapılacaktır.Kalabalık savı da atletin iştirak edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • TLKB1KA NO:U4 l'azan:SAMANCIGlL Padişahın aklı istanbulda idi.Doğan çocuğun kız ınıf oğlarr mr olrJugunu merak ediyordu Evvelâ hoş geldin ağa,fakrı ne haber getirdin?i ıci yere kapandı;etek ftpiu.sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • Karacabey belediye başkanlığından 1 Belediyemiz için 5 tonluk bir öızel kamyon satın alınacaktır.2 Ellerinde Dizel karr.ycn bulunan acentelerin:Fiat,marka ve evsafını gösterir teklif mektuplarını en g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • Suphanallah.Yenilmek da hâ nasır olurmuş ki.Pet«r yan düşmüş.Açılma riım.sırtım yere gelmedi diyor Peki sen onun yenildiğini görmedin mi be.Beni karıştırmayın bu işe Pehlivan Benim ak;im ermez Ne deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 Ituros+ur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.lir.Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9 00 İLAN FÎATLARI 2 Te 3 üncü sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • OPERA TÖR Dr.CAVÎT GÖNÇER Umumi baş.kana,tenasül uzuvlan,kol.bacak,damat ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23638
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • Bu akfcam saat 21 de MAKSİM'de Ttımartesi,pazar 161 aı r.atine ve çarjamba' 16 da1 tenzilâtlı matine HOŞJMEDET Portem ne akşamı ile cu-mnctesi matine talebeye tenzilatlıdır.Gişe hergün 11 da açılır.T»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • FAY F ALI BİLGİLER „l,Ml.Trenler %JTOİ^^WKı©r 6,25 Erzurum 6.45 Toros ekspresi 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 Ankara ekspresi Yattıklı)13.40 Samsun 18.25 Adana 20.35 Anadolu ekspres?7.20 Adapazarı 10.10 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • Nato memleketleriyle işbirliği nasıl yapılıyor Son aylar zarfında Kanada Kraliyet Hava Gücü personel yetiştirme programına hız vermiştir.Gaye,her yıl Atlantik ittifakına dahil diğer memleketlere meıih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • R A D V O İ İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler.İdare eden:0:han Borâr 13.40 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Orhan Avşar tango orkestrası Söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • Lokman Bİrittm Di hafi*:cemal l\abılive Mütehassısı Pazardan tnska her gün sab-ah saat İÜ 30-12:öfcle derr sonra 14.30 17 de hatta kabul eder İstanbul Divanvoîu Nrv 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • V yeni buluş ve ica Ustalık istemi yen bir günde yapılabilen konforlu evler Bloklarda yapılmış bir evin umumi manzarası Bloklar yanyana gelmeden evvel macunlanması Her tarafla sonsuz bir ev buhranı hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1952
  • Istanbul belediyesi,şehir tiyatroları Saat 21 de DR'AIVP KISMI Yazan Söb.üıattin Kudret Aksal Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi;Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon 40409 Pazar günleri 15;30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Tunus Başbakanının evine bomba atıldı Baş tarafı birincide] beyannamede infilâktan kendisine hiçbir zarar gelmediğini,sıhhatte olduğunu bildirmiş ve birkaç gün evvel meçhul bir şahıs tarafından mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 I 2 3 4 5 I 6 7 #3 8 I 9 J '0 11 12 **fİM SOLDAN SAĞA 1 Şark vilâyetlerimizden biıi 2 Bir renk;Çizgi ile dünya:Bir harfin okunuşu 3 Aldan;Burç;Sahilde çoktur 4 Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA Te Ali Naci KARACAN OAıetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Onar bin tonluk partiler halinde ihraç olunmak üzere 100 bin ton buğday satılacaktır Toprak IVJahsulieri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1951 yüı mahsulü 77/78 hektolitre,3 yabancı madde ve 5 çavdarlı 60 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Bir ay çıg altında kalan köpek Mairingen,15 A.A.Bir köpek çğ altında kalarak 29 gün geçirdikten sonra bugün sağ oku ak bulunmuştur.Bu za vallı köpek tam 708 saat iki metre kar altında bir saman çuvalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Bayar geldi I Baş taralı 'birincide)Cumhurbaşkanı.0,25 vapuru ile Köprüye geçmiştir.Bayarvapurda Deniz Kuvvetleri komutanndan izahat almış ve yaptığı göı üşmelerden memnuniyetini ifade etmiştir Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Köprülü bugün geliyor TBoç tarafı birincide •rim.Bu acadâ Dış Ba"kanlariyle de bazı görüşmelerde ve fikir teatisinde bulunacağım.Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü saat 11.30 da Eminönü Hâlkevine giderek İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • AĞAOĞLU KÖPRÜLÜYE VEKALET EDECEK Ankara 15 Milliyet)Bugün Parise gidecek olan Dışişleri Bakanı Fuat Köprülüye.Başbakan Yardımcısı Samet Âğâoğlunun vekâlet etmesi hakkındaki teklif,yüksek tasdike iktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Hava ordumuz takviye ediliyor İÜ as tarafı birincide hava personeline duyulacak büyük ihtiyâcı karşılamak üzere alınacak tedbiıler de görüşülmüştür.Hava kuvvetleri komutanlığının bu husustaki teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Kcyseri Yollar 6.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölge ihtiyacı için 100 M3 mamul çam kerestesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bir M3 kereste 230 liradan 100 M3.kerestenin muhammen bedeli 23000 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Kabinedeki iki münhal Ba kanlık Baş t&rofı birincide binede değişiklik şayiaları yeni den ortaya çıkmış bulunmaktadır.Haddizatında büyük ölçü de bir Kabine değişikliği asla beklenmemektedir.Küçük çapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • içişleri bakanı Baş tarafı birincide İmzanız bulunan kanun teklifini,muhalefetin bir dil irticai telâkki ettiği malûmdur.Bu hususta ki düşüncelerinizi öğrenebilir mi yim?Cevâp Ben irtica telâkki etmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Emniyet teşkilâtında yapılacak yenlikler [Baş tarafı birincide/hazırladığımız p:ogramın birin ci kısmını bu sene tatbika baslıyoruz.Büyük şehirlerin polis muha beresini en modern tejsiz cihaziyle çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Bir çocuğun Türklere hayranlığı Vaşington,15 A.A.Kore deki kahraman askerle ıhnizin gösterdiği yararlıklar Amerikan efkârı umumiyesinın alâka sini toplamakta devam etmekte ve her geçen gün bu alâka nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Koreye gönderilecek kılıç Sultanahmet Sanat Enstitüsü öğrencileri tarafından hazırlanmış olan kıymetli kılıcın Kprede kahramanca çarpışan Türk Tugayına armağan edilmesi dolayı siyle,dün saat 12.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • KARAŞtDE MÜHİM KAKARLAR ALINIYOR Kaıaşi 15 T.H.A.iki gündenberi Karâşide bulunan Irakın Birleşmiş Milletlerdeki daimi delegesi Fadel Cemali,bugün temaslarına devam etmiştir.Pakistan ıresmi çevrelerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • AFGANİSTAN SEROM İSTİYOR Ankara,15 A.A.Afganistanla Malta adasmm hükümetimize vaki müracaaları üzeriııe bu memleketlere bazı ve teriner aşı ve serumları gönderilecektir.Afganistana 5)kilogramlık Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Amiral Robert Carney I Baş tarafı birincide J rî erkânı tarafından uğurlanmıştır.Hareketinden evvel Carney gazetecilerle saptığı kısa konuş mada.ileride birlikte çalışacağı sivil ve askerî şahsiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • BİR İNGİLİZ ASKERİ HEYETİ TÜHKYEYİ ZİYARET EDECEK Londra 15 T.H.A.önümUz deki hafta Orta Şarktaki ingiliz komutanlığının merkezi Fâyedderç,askeıfi mütehaasıslâfcîan müteşekkil bir ingiliz heyeti Tür k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Kaş taralı birincide] "Çiftlimi denilen yere evvelâ ba sit bir çadır kurdurdu ve bu ¦çadır)n içinde işe başlayarak •bizzat kendi emekleriyle o çorak dedikleri ağaç yetiştirmek û&kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • Başbakan Menderesin verdiği mühim beyanat TBoş tarafı birincidel şebbü&ü yapmış,bunun neticesi olarak da Iran hükümeti,mahallî kanunlarının da suesaydığı,»u neşriyattan dolayı gazete aleyhinde takibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı 8000 kiJo yeşil Sabun açık eksiltme ilfc satın alınacaktır.Tahmin bedeli 8000 lira olup geçici teminatı 600 liradır.Eksiltmesi 24 Mart 1952 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığından Aşağıda ad ve soyadları ile eski görevleri yazılı öğretmenlerin savunmalarının alınması Bakanlık disiplin komisyonunca karar altına alınmış ise de adreslerinin belli olmamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Deniz Eğitim Komutanlığından 1 Yassıada'ya monte edilen topların hava ve suüstü etıg tecrübeleri 17 20/Mart/952 günlerinde öğleden evvel saat 10,00 12.00,öğleden sonra saat 14.00 16.00 aralarında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • içme suyu inşaatı yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Bafra kasabasına içme suyu inşaatı,müteahhit nam vö hesabına,ikmal edilmek üzere,kapalı zarf usulü ve birim fiat esa(sına göre eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • 5 kilovattan büyük elektrik motörü kullanan abonelere İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 5 kilovattan büyük elektrik motörü kullanan abonele'ria tesisatlarında bozuk veya ayarsız otomatik şalter m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Dorothy Lâmour'un topaç gibi gürbüz iki erkek evlâdı vardır.Rf.simde Dorothy'yi küçük oğlu Richard'ı severken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • 0' mSiimiiiâ r m Lana Turoer Fernando Lamas ile «Quo Vadis» filmini seyrederlerken Hedy Lamar ve Victor Mature «Sâmson Dalila» filmini radyoda temsil ederlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Cecil B Mülcr,Sem lila filminden on-a Ho kalburüstü artistlerini toplıyan yeni bir film viımi. jtir «The G:eutes Earth Dünyanın en vüsü» adını tanıyan Charlton Hcston,Do mour.Glorin Graham Steward'i b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • 45 Derece Soğfük Altında filminin unutulmaz artisti Ruth Roman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • MUM aşk imi Messalina)Bu sene görecelimiz büyuK ve taı'ihî filmlerden bir tanesi de 'Messalina-dır.Mcssaiinabilindiği gibi.Romu tarihinin kaydettiği en meş'um kadınlar dan biridir.Son derece şuh,son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Beyaz perdenin şuh artisti Elizabeth Taylornn Michael Wilding ile evlenmesi Hollywood için oldukça büyül:bir dedikodu kaynacı olmuştu».Herkes Michael Wilding'in Marlenc Dietrich tipinde orta yaslı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • DUYURMA iskenderun Belediye Başkanlığından 1 Çeşme,Ak ve Eski Okul sudaklarının şose ve kanalizasyon inşaatları açık eksiltmeye konmuştur.2 Keşif bedeli 27571.87 liradır.3 Muvakkat teminat akçesi 2067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • KÜÇÜK KARAK0LDA Piyes 3 perde Yazan Sidney Kingsiey Sahneye koyan y Muhsin Ertuğrul b A M l\C Çarşambadan baş ka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • f Ayda 10.11.12 lira Taksitle Gchcnriin,Hereke,Merinos ve İngiliz ipliği ile dokunmuş kumaşlarımızla birinci sınıf dikiş ve malzeme ile ısmarlama elbiseleriniz ancak Kardeşler Eonmarşesinde dikilir Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Kısa sinema haberleri ir Alan Ladd'ın kızı Alana Ladd attan düşmüş ve hastahâne ye kaldırılmıştır.Ladd günün yirmi dört saatini çok sevdiği kızının başında geçirmektedir.Onun için çevirmekte oiduğu ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No;CİNSİ Lira Lira 515 431 Beyoğlu,Galata,Arapcami mah.2500 187.50 tski Çapacılar çıkmazı yeni Alaca Çıkmaz 1488 ada,59 parsel,en eski,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1952
  • ¦Ih m m.Lucille Norman «Champagne Bandits Champagne Haydutları» filmini tamamlamıştır.Resimde Lucille Norman'ı küçük bir leğen içinde ayaklarını yıkarken görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8