Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Bugün gChrimizde hava;omuniyetle kapalı ve kar «eklinde r&ğışh geçecek,hava uçaklığı iraz d.lha düşecöktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • mmmm t Bir millet tazyik altında idare edilemez!Atatürkün görüş ve kanaatine göre,devletin kuvvetli ve her türlü tehlikeden masun olabilmesi için milletin terör ve tazyik altında bırakılması yerine,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Vergi kaçakçılığı yapanlar şiddetle cezalandırılacak Dün şehrimize gelen Maliye Bakanı Hasan Polatkan teşhir muamelesinin tatbikinin münasip olscağını söyledi Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabahki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Sağlık teşkilâtında yeni tayin ve terfiler Ankara,8 T.H.A.Sağlık Bakanlığı teşkilâtında yapılan yeni nâkil,tayin ve terfilerin li*tesi aşağıdadır:İstanbul Belediyesi Sağlık İsleri Müdürü Dr.Abdurrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Oğlum Yasin,Benli Fatmaya ilânı aşka gidiyorum.Sen zabıta muharrirlerine haber vermeye koş!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Okullarda turizm dersi Ahkarâ.8 Milliyet)Köy ve şehir ilkokullarından itibaren or fcaokul.lise ve öğrenci yetiştirme müesseselerinde turizm terbiye ve bilgisinin verilmesi maksadiyle Milli Eğitim Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Karakış geri geldi Avrupa d a da şiddetti bir »oğuk dalgası büküm sürüyor Uzun müddetten beri gayet güzel gitmekte olan havalar ev velki akşam birdenbire bozul,muş ve yağmakta olan hafif yağmur gece k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Fransa Kabinesi kuruldu M.Pinayın Koalisyon Kabinesine Pleven,Schu man da iftirak ettiler Paris 8 Nafen)Rran şada siyasî buhran sona ermiş.ve Başbakan Antoine Pinay,hükümeti kurmaya muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Bektaş Can ve Ali Yücelin c ez a I a r ı Her ila güreşçiye verilen 3 senelik cezanın müebbed boykota çevrilmesi muhtemel Ankara;8 Milliyet)İsveçtekı çirkin hareketleri dolayısiyle Bektaş Can ve Alı Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Fenerbahçe Galatasaray bugün karşılaşıyor Profesyonel lig maçlarına dün Mithatpaşa stadında devam edilmiştir tik karşılaşmada Beşiktaş Kasım,paşayı 3 0 mağlûp etmiştir.Günün ikinci ve son maçı tstânbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Almanyâda yapılacak büyük manevralar İlkbahar başlangıcında Atlantik Paktı devletleri kuvvetlerinin Almanyâda manevra yapacağı bildiriliyor Paris.8 AP)Merkezî Av-I ilk karma manevralarını bu yaz rupad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Mısır İç harbe doğru gidiyor Hilâlî Paşa Hükümeti Veft Partisini kapatmak üzere harekete geçti Kral,askerî şeflerle daimî temas halinde.Veftçiler bugün Nahas Paşanın başkanlığında mühim bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Macaristanda Kızıl Ordunun t a h ş i d a 11 Frankfurt,8 T.H.A.Atlantik Paktı Devletlerinin Lizbon da Atlantik Ordularının teşkilâtlanması hususunda yap tığı son toplantıyı müteakip,peyk memleketlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Başbakan Menderes Aydına hareket etti Menderese,Başbakan Yardımcısı S?met Ağaoğlu ve milletvekilleri refakat ediyorlar Adnan Menderes,Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağa oğlu.Aydın Milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Anormal ve arızalı çocuklar Ankara,8 TJI.A.Haber aldığımıza göre,Gazi Terbiye Enstitüsünde gelecek ders yılından itibaren,anormal ve arızalı çocukları yetiştirme mevzulariyle ilgili bir şube açılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1952
  • Attlee-Bevar mücadeles gen işliy o:Attlee'um parti başkanlığında kalması tenkidlere yol açıyor Londra 8 AP)AneuTİn Be van'm taraftarları,dün eski BasbaJ an Attlee'yi ingiliz İşçi Paı tisini pek fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • MAKALE Tunus'un muhteşem i hamleleri İsmail Hami DANIŞ MEND Bu ayın altıncı ve yedinci günleri üstüste neşredilen iki ajans telgrafından anlaşıldığına göre Tunus meselesi hem en buhranlı safhasına gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • POLİSTE V* Hasköyde Ramazanofluna ait Bakır fabrikasında çalışan Tâ lip,elini makasa kaptırmış,parmakları kesilmiştir Küçükayasofyâ Kadirga Ha mâm sokakta oturan 3 yaşında Harikyan isminde bir çocuk ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • KISA HABERLER ir Dün geç vakit başlıyan denizlerdeki fırtına ve kir yüzünden şehir hatları gemileri gecĞ seferlerinde bâzı aksamalar olmuşturit Tekel Mensupları Yardımlaşma Demeği senelik toplantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • ORTAOKUL VE LİSELERDE DİNLENME TATİLİ Ortaokul ve liselerle di£er orta dereceli okullarda ikinci dinlenme tatiline 17 martta bas lanacaktır.Dinlenme tatili,av sonuna kadar devam edecektir.Dinlenme tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI İDARE MECLİSİNÎN TOPLANTISI Denizcilik Bankası İdare Mec lisi dün saat 10 da bir toplantı yapmıştıridare Meclisi,Denizcilik Ban kasının teşkilâtlarım organize etmek maksadiyle Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • POLİS EMEKLİLERİ TRAM-VAYLARDA ÜCRETSİZ SEYAHAT EDECEKLER Senin Meclisi polis emeklileri nin de tramvay ve otobüslerde ücretsiz seyahat etmelerini kararlaştırmıştır.Diğer taraftan,tramvay ve otobüsler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • 1ENDİKTE BİR LlMAN İNŞA EDİLECEK Istanbul limanının ve Hayda Ipaşa tahmil ve tahHye tesis lerinin yükünü hafifletmek için Pendik koyundan istifade sdıl mesi kararlaştırılmıştır.Bu maksatla devlete ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Istanbul Ankara Üniversiteleri arasında münazara Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi alebTe Cemiyeti ile Ankaua Üniversitesi Siyasal Bü giler Fakültesi arasında 12 Mart 1952 çarşamba günü Ar karad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Yeni telefon santrali arı ilikli imi 11 Kifayetsiz görülen santraüar takviye ediliyor I M—^g—İstanbul telefonlarının ıslahı iyin çalışmalara devam olunmaktadır.Kifayetsiz görülen saııtralların takviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Tarlabaşı cinayeti Rum kızını öldüren Ali'nin deli olmadığı anlaşıldı lı^J^a—I^TH,U^M—İI II Bundan bir müddet evvel Kalyoneukullukta bir cinayet işlendiğini ve îran uyruklu Ali Keffaşyan isminde bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Limanımıza gelen ithal malları Son bir hafta içinde limanımıza 15 gemi ile aşağıdaki ithal mtu-an gelmiştir:56 ton kakao;176 too bog fici,lub ton kauçuk;2öo ton cam 154 ton sudkostık;174 ton ou)mobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Eyjp istjnkâm okulunda dün yapılan tören Binnci Ordu Temsil Büıosun dan bildirilmiştir:Eyüp istihkâm merkezinde açumiş olan 7 nci dönem tCKâmül ve savaş kursları sona ermiştir.Bu münasebetle bugün Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • 1952 istanbul bölgesi kalkınma kongresi Yarın yapılacak ili mevzular Yann saat 10 da Belediye Gazinosunda yapılacak ilk top lan ti ile çalışmalarına başlıyacak olan 1952 İstanbul Bölge Kalkınma Kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • İZMİRLİ İKİ MÜCEVHER HIRSIZI ŞEHRİMİZDE YAKALANDI tzmirli Kemal İsmail iltv Kemal Özçelikpençe adında iki kişi Kapahçarşıda şüpheli vaziyette dolaşırken yakalanmışlardır.Üzeıie; inde yapılan arama da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • DİSCİ Yİ DOLANDIRDILAR Sabıkalı dolandırıcılardan Kemal Paker ve arkadaşı Arıştidi Taksimde oturan Jak adında bir dişçinin;külçe altın satmak bahanesiyle 6500 lirasını dolandırmışlardır.Sanıklar kisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • FIKRA f'e günlere kaldık Dünkü aksam gazetelerimle şu haberi okuyoruz:^Nezihe isminde 25 yaşlormda güzel bir kadm dün gece saat 22,30 da,sarhoş vaziyette Tarlabaşı caddesinden geçerken:Hey anam!Hey!di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Kambiyo ve Esham Açtliff Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr,isveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoude9 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54 12.50 73.68.40 0 44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280 30 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • mmm-Ertesi gece.Taksim kapalı durağımla Zozoyu bekliyorum,hava bir gece evvelkine nazaran çok güzel,önümden yakası kalkık elleri ceplerinde tek tük geçenler var.Nihayet uzaktan Zozoyu gördüm,bol gri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • HALKIN SESİ 1 Maddeli bir şikâyet mektubu Fatihte Akdeniz caddesinde 9 numarada Ziya Sırman yazıyor;1 Sirkeci ile Rami ve Eyüp arasında işleyen otobüsler haddinden fazla yolcu alıyor ve halkın ineceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • ic.9 Fu 12 MART 25 Ah.1952 Şubat i71 Pazar 1367 VA] ttT VASATİ EZANİ Lines le cindi ai atsi nsâk 6,24 12.25 15.41 ı 18.09 1937 4.44 12.13 6.17 9,32 12.00 i 30 10.35 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • KDÇÜ KCEKMECEDE VÇ VAGON DEVRİLDİ Dün sabah Edirneye hareket en 82 sayıh marşandiz trenın üç vagonu,Küçükçekmece asynnanda teknik bir arıza ırüaden devrilmiş fakat varaaan olmamıştır.Celbedfîen ekiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • ODEBK BALIKHANENİN TEMELİ SALI GÜNÜ ATİLACAK Beşiktaştaki Afyon deposuun yanındaki arsa üzerine mo im bir Balıkhane ve soğuJc ava tesisleri inşası kararıaşUlarak faaliyete geçilmiştir.Bahkhane ve soğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Dün iki okulun temelleri atıldı inşası takarrür eden Sehryııni Uzunyusuf ve Bakırköy smaniye ilkokullarının temeL •ri dun atılmıştır.Bu nıünasetle yapılan törenle-de Vali,ehir Meclisi üyeleri.Bayındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • HALO if Gazeteciler Cemiyeti tarafın dan tertiplenen mutâd yıllık «Ba sın Balosu» 15 Mart Cumartesi gecesi Taksim Belediye Gazino» »u salonlarında verilecektir.EĞLENCE if İ.Ü.T B.Kimya Talebe Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • ADANA VAPURU DÜN •SKFERDEN DÖNDÜ Adana vapuru dün saat 15 de Doğu Güney Akdeniz seferinden 125 yolcu ve 300 ton yük le dönmüştür.Gemi ile gelenler arasında 2G Yugoslav mültecisi de vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1952
  • Bir tavukçuyu soyanlar mahkûm edildiler Bir müddet evvel,bir gece arısı Dudullu köyü civarınla bir soygunculuk!hâdiîiesi I olmuş ve tavukçu İsmail'le Recep adında iki kişi önlerine çıkan 4 meçhul şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • "Siyasî İcmal Yeni yardım talepleri Amerika Cumhurreisi Truman Kongereden 8 milyar dolarlık yeni bir yardım tahsisatı istedi.Bunun yüzde sekseni müttefik orduların teçhizine sarfolunacak,ancak geri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Gandiniu oğlu açlık grevi yapıyor Durban,8 AP)Mahatma Gandhi'nin 59 yaşındaki oğlu Manilal Gandhi bugün.21 gün sürecek bir açlık grevine başlamıştır.Bu,Afrika Millî Kongresnin' plânladığı protesto ini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Simon,şehrin ana caddelerin den birinin arkasında,vaktiyle bir dük konağının ahırları bulunan mahallede bhm edilmiş küçük evine vardığı zaman güneş hayli yükselmişti.Evin kapısı hemen açıldı.Patricia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • SANAT HAREKETLLRI Cinayet 1952 yılının başlangıç ay-t laruula cinayet nisbeti çok artmış.Haberi okuınuşunuzdur:i»u artışın sebeplerini tesbit ve cinayetleri önleyici tedbirleri tayin nıak»adiylc,bu ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Başkalarını öksürükle rahatsız etmemek ve onlara hastalık bulaştırmamak için KRESIVAL v kullanmanızı T jf İBAYER] tavsiye eıieriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • tytâÛft*SAMÎHifATÎZ TANSU Hazreti Muhammed ashabına öbür dünyanın insana vereceği huzur ve sükûnu anlatıyordu TEFRİKA No.67 Kılıçlarını çektikleri zaman hjiro^nerini unutmuş,herşeyi kaybetmiş gibiydil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Tornanın adaylığı Başkanlık adaylığı için ilk resmi seçim denemesi salı günü yapılacak Nevyork.8 AP)önümüzdeki salı günü New Hampshire eyaletinde Birleşik Amerika Cumhurbaşkanlığı makamı için adaylıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Bursa D.P.ilçe idare kurulana isten el çektirildi Bursa,8 Milliyet)Sehjimiz Demokrat Parti Merkez İlçe İdare Kuruluna işten el çektirilmiştir.Bu hususta,dün p,e ce İl İdare Kurulu bir t.h neşredecek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • KİS4 HARiCI HAB RLFR ANEKİKA Dışişleıti ve Savunma Bakanlıklarından bildirildiğine göre,Birleşik Amerika ile K-uba arasında cuma günü Havana'da bir askerî yardım anlaşması imzalanmıştır.İNGİLTERE 1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • SENEDE ALTI DEFA 100 TALİHLİYE Hesabındaki kadar para En çok 1000 lira)SENEDE ALTI DEFA EV 20 ilâ 25 bin lira değerinde)Bü AYIN TARA TALtHLDLERl 15 MARTTA DLAN EDİLECEK YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Motorlu tren ithali Almanyaya sipariş edilen motorlu trenlerin ikinci partisi de geldi Edirne.8 T.H.A.Ulaştırma Bakanlığı tarafından Almanyaya sipariş edilen üçer arabalık 16 katarın ikinci partisi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Aşk çocuktan Londra,8 Nafen)Dün İnglliz Meclisine bir kanun proje si sunulmuştu'.«Ask çocuku• adı verilmiş olan izdivaç dışı doğan çocuğa babanın her sene 1000 ile 1500 sterlin vermesi istenilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Ankaraya leylekler geldi Ankara,8 T.H.A,eShrimiz crmnipr'nda i'k levlek cıu pu görülmüştür.Baharın ilk müjdecisi o!nn levleklerı Anka ralüan kâh havada;kâh damlaı» üzerinde sevinçle seyretmiş lerdlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • S ga ran in zararları Doktorlar 20 yaşında sigaranın zevk,50 yaşında ise zehir olduğunu söylüyorlar II» |Q J 1,1* l—l Londra.8 Nalen)Dr.Mibâshan isminde bir doktor «The Practitioner» ismindeki Tıp der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Adolf H itlere yapılan suikastın sebepleri Yeni Nazi Partisinden Renerin yargılanması sırasında yeni iddialar ortaya atıldı Brunsvick Almanya)8 AP)Birçok Nazi aleyhtarı Alman dün mahkemede.20 Nisan 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1952
  • Altın saatler Ne kadar da çoğaldı!Kimin koluna baksanız sapsarı,pırıl pınl bir altın saat görüyorsunuz.Otobüsle büetçİRİn,tramvayda vatmanın,mağazada tezgâhtarın altın saati var Mektepte voleybol oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1952
  • 1 mıştkr.2 Dün Eminönü Halke-inde Muallimler Cemiyetinin 34 üncü kuruluş,yıldönümü kutlan-Bayan Leylâ Gencer'in Ankara radyosunda verdiği konser sırasında dinleyicilerden bir KTUP.3 Amerikanın Kızıl Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1952
  • Nerede bir cami göTÜrse niz.onun yanına derhâl bir kilise yaptırabilirsiniz;hâttâ duvarları bitişik bile olabilir;Benim dinim işte böyle bir dindir.Hıristiyan Avrupa medeniyetile Müslüman Türk medeniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1952
  • Aslon İrlandalı olan Cleo Moore adlı bîr Amerikan kızı üniversiteliler arasında yapılan «Talebe Güzeli» müsabakasını kazanmıştır.Hampshire eyaletinde yakılan bu müsabakalara 1500 e yakın genç kız işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1952
  • İstanbul boksörleri Ankarada ı ı İstanbul boksörler] Ankaraya gitmiştir.Ankara boksörleri ile karşılaşan İstanbul boksörlerini yukarda idarecileriyle beraber nöıüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1952
  • Faküit ler zrası spor temasları dün başlaiı İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertiplenen fakülteler arası voleybol müsa bakaları dün Eminönü Halkevinde kalabalık bir seyirci kütlesi önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1952
  • Bu gün yapılacak mühim maç Fenerbahçe ezelî rakibi Sarayla karşılaşıyor Beykoz Emniyet maçının neticesi tarafların müsavi kuvvette olmasından Profesyonel küme lig maçları,nın en mühim karşılaşmalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1952
  • Maçların tenkidi Sulhi GARAN Havanın en soğuk kış gün lerindön daha ayaz olması ve zaman zaman kar yağması;dünkü iki maçın seyyalıyetine ve futbol seviyesine tesir eden başlıca âmillerdi.Bu yüzden ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1952
  • v.l i i ^Sftwjo»^' i g r Vefanın penaltıdan kazandığı gol.Süleynıanın bakışlan arası nda fileleri buldu.t.Spor 2 el devre beraberliği temim edecek.Dun yapılan profesyonel lig maçlarında eşiktaş Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.03.1952
  • Amatör lig maçları Amatör lig maçla'una dün de devam edilmiştir.VEFA STADINDA Dün yapılan maçlarda Bbyoğluspor Anadolubisarını 2.1 mağlûp etmiştir.Sarıyer de Galata ile 0-0 berabere kalmıştır.ŞEREF ST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • t buwmikUNidAr' 'J U'KiKA No.167 Kuan:SAMANCIGlL Haydi be Yusuf!Hemen bir eğlence hazırlat da şöyle bir vakit geçirelim Kendimi kendisine yakın hissettiğim Padişah bana kıjr mazdı dedi,fakat bu nice o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • Kaptan Peterîn şakaları pek hoşlarına gitmiyor ve herkes yüzünü somurtuyordu Sessizliği Kaptan Petri bozdu ve seslendi:Merhaba Gospodin Ivân kekeledi ve cevap verdi:Merhaba Kaptan Ne o şaşırdın galiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • OPERATÖR ir.CAVİT GONÇER Umumî baş.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damat ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • Rftusiki mecmuası İleri Türk Musikisi Konservatuarı tarafından neşrolunan Musiki Mecmuası'nın 49 uncu sayısı çıktı.İçinde Türk ve Batı musikilerine ait salahiyetli klmselerin yazıları,musiki lügati,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • FAYDALI fciLGİLtR 1 renler Gidecekler 7,20 Adapazin 10.10 İzmir Konya Adana,13,50 Scmsun 18,20 Anadolu Ekspresi 18,30 Adapazarı postl.sı 20,05 Ankara Ekspresi 20,50 Erzurum 21,40 Doğu Ekspresi ijieiee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Ala ayUk 22 oü 43.00 Uç ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • Motorlu vasıtalar 80 metre kasreye 18 otomobil park etme siste y CUV IvOJT X$ Uuub u t trans?nisver* 4 Zinciri Husus i ha s ır'İaîijnı'n'^ 'y$X ite' çer çeve'' Sks&oşt oorul* 1.Hususî surette hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program 13.00 Haberler.13,15 Küçük Orkestradan Melodiler.İdare eden;Orhan Borar.13.40 Saz eserleri ve oyun havalan 14.00 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • BULMACA 1 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 I 11 12 2 3 4 5 6 7 EJBHı^ ı 8 9 10 11 3 12 B SOLDAN SAG A 1 Koruma;Tersi kıvam 2 Açıkça;Üye.3 Tecrübesiz ve okumamış;tkinci kümede bir kuiüp.4 Lâhza;Futbolcu lerin baca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Zayi Yapı ve Kredi Bankası Pangaltı şubesinden almış olduğun* B:12049 No.lu ikramiyeli aile cüzdanı hesap cüzdanımı kaybettim.Yenisini çıkaıacağundan eskisinin hükmü yoktur.Necmettin Erce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Vergi kaçakçılığı I Baş tarafı birincide] olarak göze alamıyâcağı kadax ağır bir ceza vermek lâzımdır.Maliyeci arkadaşlarımdan biri geçenlede vazife ile İngiltöreye gitmiş ve tetkikleri sırasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • lUCUfSj Dün şehrimizde iki ilkokul binasının temeli törenle atılmıştır.Törende Şehir M«vttsi üyeıeri,l tsıu a;en.supları ve kalabalık bir hulk kütkv-i hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Sağlık teşkilâtında yeni tayin ve terliler [Baş tarafı birincide] lâv.Sıtma Savaş Başmüfettişliğine" 90 liralık kadroya müsteniden 125 lira maaşla.Sıtma.Savaş Başmüfettişi olup 3017 sayılı teş kilât k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • SÜVEYŞTE YF.Nİ HADİSELER îsmailiye,8 AP)Dün Süveyş Kanalı bölgesinde İngiliz kuvvetleriyle Mısırlı siv İler arasında yeniden bazı hadise,ler patlak vermiş ve İngiliz ordusundan bugün bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • NAHAS PAŞANIN BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK TOPLANTI Kahire,8 T.H.AJ Vaft Partisi;yarın Nahas Paşanın başkanlığında bir toplantı yaparak Saracettin Paşaya isnat olunan suçları tetkik edecek;bu ittihamlar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Mısır iç harbe doğru gidiyor Baş tarafı birincide yük bir infial uyanmasına sebep olmuş ve nümayişlerin çık mâsına vesile vermiştir.Ve bu yjzuen büyük tahribatın müsebbibi olmuştur.3)Seracettin Paşa,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Karacabey harasında 3214 baş at yetiştirildi Ankara,8 T.H.A.Halen Karacabey harasında,19 tanesi saf kan Arap,404 ü yanın kan Arap,64 ü Nonyus ve 165 tanesi de Karacabey nonyıibu olmak üzere,cem'an 652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Attlee'nin kızı nikahlandı Great Missenden Lngilleıe)8 AP)Eski Başbakan Clement Attieenin 21 yaşındaki kızı Alison'la yüzbaşı Richard L.Davis'in nikâhları bugün bu rada kıyılmıştır.Davis halen 24 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Mikrop harbi iddiaları İngiliz siyasi çevreleri kızıl iddialarının yalan olduğunu bildiriyorlar Londra,8 AA.Londranın yorumcuları Birleşmiş Milletlerin Korede mikrop savaşına girdikleri yolundaJci Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Futbol Federasyonu pazartesiye toplanıyor Futbol Federasyonu pazarto si günü Ankarada bir topianu "yapacak ve son millî temasların bir blânçosunu yapacaktır Ulvi Zıya Yenal'm başkanlığında yapılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • HİNDtSTANDA TÜRK GAZETECİLERİ Haydarâbat,8 AA.Haydarabad'a yaptıkları üç günlük ziyaretten sonra Türk Basın heyeti uçakla Bombaya hareket etmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Sabık bir Nazi generali rahip oldu Achcn Almanya)8 AP)Hitlerin eski generallerinden 62 yaşındaki Paul Yheisen bugün Achen kadetralmda yapılan dinî bir tören sırasında Katolik rahibi olmuştur.Theisen,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Türk ve Yunar kuvvetlerinin komutanlığı Rom»,8 A.A.italya Müdâıaâ Bakanlığına mensup bir kaynak.General Eisenhower'in Türk ve Yunan ordularının tfcal-¦"an komutanlığı emrine verilmiyeceğini Itâlyaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Bir atom âliminin enteresan bir iddiası Rusyadan kaçan âlin atom bombası ol;Münih,8 T.H.A.Batı Almanya Federal Hükümetine demirperde arkasından firar ederek sığınan ve henüz ismi acıklanmıyan bir ilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Zevce arayan atom alimi Londra.8 Nafen)Avustral yâda.ilk İngiliz atom bombasının infilâk ettirileceği Woomera bölgesinde gizli silâhların tecrübeleri üzerinde çalışmakta olan 41 yaşında Mr.Stanley Dic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Mithat Düfge îzmirde İzmir,8 A.A.Ziraat Bankası Genel Müdürü bu sabah Ankaradan şehrimize oto mobılie gelmiştir.Genel Müdür Mithat Dülge,pamuk piyasasını canlandırmak ve stokların ihracını sağ lamak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Hürriyeti seçen ÇekI_e£ 6 kişilik bir aile dramatik bir şekilde demirperdeden kaçtılar_Viyana,8 AP)Geçen yıl sonlarında cereyan eden meşhur «Hürriyet Treni» hâdisesinden ilham ve cesaret aldık 'arını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Başbakan Menderes 'Ba« taraü birincide 1 mışlardır.Ankara,8 A.A.Başbakan Adnan Mender68 ve Devlet Bakanı,Başbakan Yardunası Samet Ağaoğlu,refakatlerinde Aydın Milletvekili EthĞm Menderes oU dluğu hâld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor fRaş tarafı birincid*l eî vaziyetindeki cüretini artı-rıyordu.Hele meb'usların ya tekrar intihap edilemezsem)gibi Korku ve düşünceleri Ismec Paganın yegâne dayandığı bir atü idi.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • V S Bu akşam saat 21 de #TyJ\M A K S 1 M de m 41 p\Cumarteal.pazar 16 M i la r.atine ve çar-sr/M amba 16 da teazL.^k.f lfttlı matine HOŞMEDET Pettımoe akçamı ile cumartesi matine talebeye teasilathdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA SAHN Piyes 3 Perdo Tozan Sidney King *iey Sahneye koyan:Muhsin Ertu^rei Çarşambadan basxa her akşam gaat tam 21 d«j Cuma talebe)Pazar matine saat tam ]7 de Telefon 4 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Sovyet peykleri Olimpiyatlara hazırlanıyorlar Moskova,8 AP)Sovyet blokuna dahil 7 Doğu Av rupa memleketinin boks takımları,Helsinki Olimpiyatla rina hazırlık olmak üzere Mos kovada kendi aralarında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Dünyanın an pahalı futbolcuları îngilterenin ve dünyanın en pa hah oyuncusu J&ck Sewell'dir.Bu 24 yaşındaki İngiliz sağiçinm kıy meti 35 milyon Fransız frankıdır.Notts Comty kulübü bu oyun eu Ççin Ste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • ıfransa Kabin 'nesi kuruldu Baş tarafı birincide lardan Radikal lider Queuil le Başbakan Yardımcılığı* nı muhafaza etmiştir.Muhabirlerin belirttiklerine göre;bu Fransız aükû meti ilk defa merkez-sağ h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • SOĞUK HAVANIN İNSANLARA TESİRİ Londra,8 Nafen)Kutba ve Himâlâyalara gidecek olan İngiliz heyetleriyle beraber fizyologların d»a gidecekleri bildirilmektedir Bunların gayesi soğuk havanın insanlar üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Bir İtalyan mültecisi Roma-8 AP)Amerikan vatandaşlığını iktisab edebilmek için İkinci Cihan Harbin de üç sene Amerikan kuvvetle rinde hizmet ve muharebe et iniş olan Alfonso Felici,Amerikan makamların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Yeniden 14 ziraat istasyonu açılacak Ankara,8 T.H.A.Bayındırlık ve Tarım Bakanlık lariyle Ziraat Fakültesi temsilcilerinden mürekkep sulama komitesi,Tarım Bakanlığında toplanarak,sulama işlerinden yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.03.1952
  • Eskişehirde tarım kongresi açıldı Tarım Bakanı Nedl/n Ökmen de kongre içtimainde bulundu Eskişehir,8 A.A.Dün Eskişehir Teknik Tarım Kongresini açan Tanm Bakanı Nedim ökmen ve beraberindeki zevat bu gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • mı iim^b ıarmımı*ı,m MAKALE ikinci Meşrutiyet Meclisinde anâsır nisbeti ismail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda ilk Meclis-i Meb'usanda Türk unsurunun diğer anasır mccmüuna nisbetle akalliyette kaldığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Eyüplünün muavini düğün sofrasında yakalandı Geçen sene Sultanahmet Ceza evinde ölen meşhur kadın avcımı Eyüplü Halidin arkadaşı ve muavini olan ve dolandırıcılık suçundan müteaddit sabıkası bu liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Hie.28 MAYIS Ru 4 15 Rama 1952 Mayıs 137i Çarşamba 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.33 9.02 Öğle 12.11 4.40 İkindi 16.10 8.38 Akşam 19.32 12.00 Yaün 21.28 1.57 İmsak 2.21 6.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • KISA HABER LER Eskişehirde vefat eden Hukuk Fakültesi profesörlerinden Ethem Akif Battalgazirün cenazesi kaldırılmıştır.¦fr Gülhane Parkindaki Bahar ve Çiçek Bayramı halkın gösterdiği rağbet üzerine p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • POLİSTE Limanımızda bulunan Tan motörü tayfalarından Halim Turalı,bir kavga sonunda »ynı motorda çalışan ağabeysi Mevlût Turalıyı bıçakla tehlikeli surette yaralamıştır.Yaralı tedavi altına alınmış,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Tekel Bakanı izahat verdi Sigara fabrikaları ıslâh edilecek* Gümrük mevzuatı değişiyor Uç günden beri şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı Gazeteciler Cemiyetinde dün saat 16,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Emniyet Müdürü değişmiyor Dün bir gazete Emniyet Mü dürlüğü kadrosunda bazı değişiklikler yapılacağını yazmış ve bu arada Emniyet Müdürü Ahmet Tekelioğlunun izmit Valiliğine.1 inci Şube Müdürü Ahmet T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Sanayi Odasının başkan seçimi Şehrimizde kurulacak olan müstakil Sanayi Odası hazırlıkları bu hafta sona erecek ve Oda hazirandan itibaren yeni isim ve bünye altında faaliyete geçecektir-Muhtemelen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Göçmenlere yapılan yardımlar Vilâyetimiz dahilindeki göç menlerin yardım işlerine önemle devam olunmaktadır-Yapılmış ve yapılmakta olanlardan başka bu sene de 1100 çiftçi ailesine daha ev yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • HALKIN SESİ Vitrinlerde teşhir edilen yemekler «Eddaî Hacı Mustafa» inizasiyle aldığımız mektupta:«Boğazına düşkün fakiı* bir Müslümanım.Şimdiye kadar ne namazımı,ne de orucumu ihmal etmiş değilim,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Mekteplerin imtihan günleri belli oldu Lise ve orta okullarda 31 mayısta dersler kesiliyor,imtihanlar 5 haziranda Orta dereceli umumî,meslekî ve teknik okulların 1952 yılı yaz ve güz dönem imtihan gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Beraber gezdiği kadının kocasını yaraladı Ramide Taşlıtarlada oturan Murat Karaoğlu adında biri,bir arkadaşını ziyaret etmek üzere Fatihe gelmiş ve bir ara sokakta karısı Semihayı.Şerafettin Gültekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Evlâdını vuran baba Karısına hücum eden Mustafa,araya giren oğlunu yaraladı Evvelki gece Eyüpte kanlı bir hâdise olmuş ve bir baba oğlunu bıçakla tehlikeli surette yaralamıştır.Bu semtte Yavedut cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • İtalyau ticaret heyetinin temasları Bir müddetten beri şehrimizde bulunan İtalyan ticaret heyeti,ilgili makamlarla temaslara devam etmektedirler-Heyet,1952 yılının ocak ayında imzalanan Türkiye İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Türk Kadınlar Birliğinin basın toplantısı Türk Kadınlar Birliği dün Taksim Belediye Gazinosunda bir basın toplantısı yapmıştır-Toplantıda Birlik Başkanı İffet Halim Oruz;üç yıl evvel teşekkül etmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • FIKRA İstanbul sergisi İstanbul Sergisinin açılmasına aşağı yukarı bir ay var.Bu oldukça büyük bir zaman parçasıdır.Çalışan,organizasyon kabiliyetine malik ve hüsnüniyet sahibi idareciler bu kadar zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • İnönü bugün bir basın toplantısı yapacak Şehrimizde bulunan CHP Genel Başkanı îsmet İnönü dün sabah Üniversitede Ord Prof-Dr-Tevfik Sağlamın ay rılışı münasebetiyle yapıîaı törende hazır bulunmuştuı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • Cemiyet TOPLANTI it Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 29 mayıs perşembe günü saat 18.30 da Etıbba Odası konferans salonunda toplanarak çalışmalarına başlıyacaktır.GECE Polis emeklileri Taksim Belediye Gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kapanış I Ac,l,I £apan.Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frfoveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 79050 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.03.1952
  • İnsanlara uzun ömür sağlamak için durmadan çalışmakta olan enstitü ve labcratuvarlar günü nbirinde.çok yaşamanın sırlarını,belki de kat'i olarak çözeceklerdir.Şimdilik malûm olan insan ömrünün mahdut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8