Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • fftovto^lhdUMiM,Bugün şehrimizde bora;umumıyetle az bulutlu geçecek,hara sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacaktır.Deniz,lerimizdeki fııtına devam edeçektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • ATLANTİK BAŞKOMUTANI EUGÜN ŞFHRiMiZE GELiYO* Gl.Eisenhower Menderesle bir buçuk saat devam eden bir görüşme yaptı Cumhurbckon,Celâl Bo7or,din misafir General şerefine Çankaya köşkünde bir akşam yemeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Baş muharririmiz iW'H'nW I «MM Ankaradan bildiriyor *wı»^U Eisenhower'in temasları Ankara 4 Atlantik Orduları Baş-1 komutanı Eisenhower'in!bugün şahsında temsil ettiği büyük askerî kudret hakkında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Ticanilerin duruşması dün Ankarada başladı Kadınların önünde konuşmak İstemeyen bir sanık mahkeme salonundan çıkarıldı Dün yargılanmaya başlıyan Ankara.4 Milliyet)Başlarında Kemâl Pilâvoğhı oldu*u hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Trumanın Ruslara mesa j ı Başkanın bu demeci,sabih bir verici istasyonda yayınlandı Vaşington,4 AP)Başkan Truman bugün Rus ve Komünist Çin halkına bir mesaj göndermiştir.Courier zırhlısına konan veric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Fransada hükümet buhranı İGn.De Gaulle,Cıınılıurbaşkant ile Elysee Sarayı dışımla görüşmek istedi General De GatıIIe Paris,4 AP)Bugün,eski kabinenin birbirine iyi uymıyan dağınık ve kırık parçaların d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • MISIRDA Haydi birinci sınıf p&rlâmen to azalırı yüz altın,yok mu artfc ran.Satıyorum.Satıyorum.Sat-tını.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Resit Galip bir hâdise çıkarmak istiyordu AtatUı k,bîr vatandaşın ferfh faıur yaşamasından,meşe â konforlu bir eve sahip olup evinde çoluk çocuğu ile bir aile hayatı sürmesinden fevkalâde memnun olurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Uç işçi çocuğun ölümü ile neticelenen müessif kaza Freni bozulan bir itfaiye arabası devrildi ve üç çocuğun ölümüne!sekiz kişinin de yaralanmasına sebep joiuu Dünkü müessif kazaya sebebiyet veren itfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1952
  • Millî takım Ati nadan dün geldi îtalyS ve Yunanîstânda iki maç yapan Genç Millî futbol ta kimimiz dün saat 16.20 d£ uçak ile şehrimize dönmüştür Yeşilköyde Federasyon erkânı ve ba sın mensupları taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • lie.5 Hu 8 MART 21 C Ah.1952 Şubat 1371 Çarşamba 1367 VAl IÎT VASATİ EZAN!Gar.e^ 6 28 12 25 Ogle 12 26 6.21 tkiodi 15 38 9 33 Aksarı a 18 05 12.00 Yolsi 19 33 1 30 İmsak 4T 0 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Mix II ıJMIlIL.O gece Hacı ben eri elbiseli adam ve şoförle beraber üç ev daha dolaştık,hepsi birbirine benziyor hepsinde aynı dekor avnı uykulu,aksi suratlı,saçı başı darma dağınık kadınlar.Hacı diyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Kambiyo va Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280 30 0.80 64.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • GECE it Siirt Yüksek Tahsil Gençli ği yararına 9 mart gecesi Konak salonlarında «Raman gecesi* adıyle bir gece tertiplenmiştir.Ge cenin güzel geçmesi için bir çok tanınmış ses ve saz sanatkârları da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • AMİRAL COOKE GİTTİ Bir müddet evvel memleketimize gelen Amerika Pasifik 7 nci filosunun eski kumandanı Amiral Cooke,Roma'ya gitmistir.Amerikanın tanınmış deniz subaylarından olan Amiral Cooke 6 çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • BİR KOMÜNİST TASLAÖI TEVKİF EDİLDİ Ramide Cuma mahallesind turan Şevki adında bir berber biri komünizm propagandası yi parken yakalanmış ve dün Adi yeye verilen sanık sorgusunımüteakip tevkif edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Şehrin asayişi ile alâkalı bir toplantı Şehir asayişiyle ilgili görülme mekle beraber şehirde vukua ge len cinayetlerin artış sebeplerini muhtelif bakımdan incelemek üzere mütehassıslar tarafından haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Almanyaya tütün ihracat Batı Almanya ile aramızda im ralanmıs olin 120 milyon dolar lık üc'aıet anlaşması gereğince Almanya memleketimizden 10 milyon kilo tütün satın alacaktır.Anlaşmanın imzasını müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Yeni çay fabrikaları liizcde istihsali işleıaek için iki fabrika daha kurulacak I MI İM-«M I il Rizede ikinci bir çay fabrikası tesisi mâksadiyle Gümıük vö Tekel Bakanlığında çalışmalara devam okunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • DİVAN YOLUNDA İSTİMLAK EDİLEN BİNALAR Adliye Sarayının birinci ki sim inşaatına devam olunmaktadır.İkinci kısım inşaatına da bir müddet sonra başlanacağından evvelce istimlâk edil miş olan binaların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • TALEBELERİ!YAPACAĞI P2JOTESTO TOPLANTISI Şehir Meclisinde talebe pasolarına zam yapılması hususundaki müzakereler esnasında bazı Şehir Meclisi üyelerinin yaptıkları konuşmalar talebe muhitlerinde üzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • MAKALE Fetihten evvelki İstanbul aşkı İsmail Hami DAN İSMENC Milliyet)in 25 şubat nüshasında çıkan «Korka Tezi» başlıklı yazımda İsten bul fethini tes'îde değmez biı «istilâ» hareketinden ibaret göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • KISA HABERLER Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün beıâberinde Sarıyer Kaymakamı ve İmar Müdürü bu lunduğu halde Sarıyer ilçesi dahilindeki bâzı ihtilaflı inşaatı tet kik etmiş ve ilçenin yol durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • POLİSTE if Beykoz kundura fabrikasında çalışan Hüseyin Altındiş adın da biri bir kavga sonunda aynı yerde çalışan Silin özteki başın dan sopa ile yaarlamıştır.Sanık yakalanmıştır,ir Balat iskelesine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • AÇIKTA KALAN TAHSİLDARLAR Yol vergisinin Büyük Millet Meclisi karariyle kaldırılması üzerine,şehrimizde bu Verginin tahsili işiyle vazifeli bulunan tahsildarların bir kısmı müşkül duruma düşmüş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • BRİTANİC GEMİSİ GİTTİ Evvelki gün,ingiliz bandıralı Britanie turist gemisiyle mem lekelimize gelen 476 seyyah,dün Belediye turizm teşkilâtı ile Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurları refakati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Pamuk ihracatında kaçakçılık yapılıyor Diğer taraftan pamuk fiatları mütemadiydi düşmektedir.Izmirde akala I.280 kuruşa kadar indi ilgililer tarafından pamuk ihracatının kontıola tabî tutulma sı husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • HALKIN SESİ Gelen cevap Belediye İktisat İşleri Müdüriügünden gönderilmiştir:Gazötemzin 17-2-952 tarih li nüshasında;«Yemek porsiyonlarından şikâyet» başlığı ile çıkıan yazı incelendi.Belediye daimî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • Şehir Meclisi Dünkü toplantıda E.T.T.idaresinin bütçesi kabul edildi ^M»^»1 Kİ Ol II Genel Meclisi,dün saat 15.30 da Enver Beıkmân'ın başkanlığında toplanmıştır.Geçen celseye ait tutanak özeti okunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • YAVRUKURTLARIN YAPA.GAKLARI GÖSTERİLER İlk öğretim müfettişleriyle Millî Eğitim memurları dün aylık toplantılarını yaparak okulların,vakit vakit anne ve babalar tarafından ziyaretle rindeiı alınan net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • BİR TÜRK KIZININ BAŞARISI ısvicrede Lozan Konservatuarı öğrencileri arasından seçilen altı müstait talebe,29 su bat akşamı büyük bir konser vermişlerdir.Bu öğrenciler arasında bulunan Fezal Üstar adlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • SERBEST TEŞEBBÜSE BIRAKILACAK TEKEL MADDELERİ Tekel maddelerinin serbest bırakılması hususunda hükûme tin almış olduğu karara mü/azi olarak kibrit inhisarının Kaldırılmasından sonra tuz istıhsa linin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • CÜRETKÂR BİR HIRSIZ YAKALANDI Dün saat 13 sıralarında Sirkeci muhitini heyecana düşüren bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Sirkecideki Beşir Kemal eczahanesine giren ve yemek zamanı olması münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1952
  • CUMHURBAŞKANI VE BAŞ-BAKANIN TELGRAFLARI Üniversite sitesinin temelatma töreni vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtipliğince istanbul Vali ve Belediye Reisine gönderilen cevabî telgrafda:Sitenin kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • t-Vansaaa Kabine buhranı Fransızlar garbın en müterakki milleti olmasalar bile en ön safta gelenlerdendirler.İlim ve sanat bakımından büyük adamlar yetiştirmişlerdir,asırlarca Avrupaya,hattâ medenî âl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • KIS\HARİCİ HAB RLE) im^I w—¦»mn AHEKİKA Birleşmiş Milletlerin Nevyork talti Daimî merkezinde yeni blokanta açılmıştır.Burada çalı şan 60 değişik memleketten gc miş 4.000 kadar insanın ran arahat otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • İsviçrcden bir heyet geliyor İsviçreli iktisat,sanayi v ticâret adamlarından müteşek kü bir heyet nisan ayı içind(memleketimizi ziyaret ederek ti maşlarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • Büyük deniz manevraları Akdenizde batın devletlerin yaptığı manevra sona eriyor Londra,4 Nafen)Akde nizde bir müddetten beri devam etmekte olan büyük ma nevralar gayet mühim bir safhaya girmiştir.Malt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • ACELE EDİNİZ!|8\3\1952ye3 gün kaldı Bu tarihe kadar 150 liralık bir hesap açtırınız.Açılmış hesabınızın kur'a adedinin artması içinde mevduatınızın miktarını çoğaltınız.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • Yunaaıstandan bir izci grupı geliyor Yunanistandan 150 kişilik bir kız izci grupu memleketimizi ziyaret için ilgili makamlar nezdinde teşebbüse geçmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • Peyklerde sürgünler Londra.4 Nafen)Doğu Av rupadan gelmekte olan raporla ra gör6,peyk memleketlerde ga yet geniş ölçüde tfihcir hareketi daha hazırlanmaktadır.Şüpheli olup da polis tarafından nezaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • Boksun men edilmesi Londra.4 Nâfen)Batı Avrupa memleketlerinde boksun ka nun dışı ilân edilmesi için bir fâaliyet görülmektedir.Amatör ve profesyonel boksun mânâsız bir spor olduğu noktası belirtilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • Güney Korede tifüs salgını başgösterdi Diğer taraftan Kuzey Korede veba salgını hüküm sürdüğü bildiriliyor Seul ıKore)4 A.A.Kore Cumhuriyetinde çıkan tifüs salgını Birleşmiş Milletler askerî doktorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • HAZiETi fyW*1' SAMIH VATIZ TANSI/Müslümanlar/savaşmak îçin mevzi itibariyle daha mükemmel mevki almışlardı TEFRİKA No.63 Ben Müslüman olanların bu cihada yardımını istemiştim.Siz Yahudi kaldıkça bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • SANAT HAREKETLbRİ Roman yok Şu yazıya bir başlangıç cümlesi lâzımdır diye söylüyorum:Bizim tenkid ve lıüküm plânında müsamahakârlara koruyucu meleUlere «değil,fakat alabildiğine titiz,hattâ ukalâ miza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • İR Bu akşam talihiniz yaver değil:templor,dedi.Şöhretinizi altüst eden hareketlerde bulunuyorsunuz.Gayet kolay olduğu halde gizli yerimi bulamayışınız da bunlardan birisi.Bürodaki ağır koltuklardan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1952
  • Bir okuyucu ile hasDinal Antepte fıstık ticaretiyle iştigal ettiğini bildiren bir okuyucumuz bu sütunun yazarına gönderdiği bir m ektupta bazı devlet memurlarının rejim değişikliğine ragmen hâlâ bir â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1952
  • Atlantik Orduları Başkoıııutanı G* neral Eisenhower,hükümet erkânımı/ve askerî şef lerııııizle temasta bulunmak üy.ere evvelki gün Ankaraya gel ııu'ş ve dün temaslarına başlamıştır.Eseuboğa hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1952
  • ESKİ TÜRKLERDE MATEM RENGİ Bugün hemen bütün dünyada matem rengi siyah olduğu •ve matemliler hep karalar giydiği hilde,eski Türklerde bilakis beyazdı.Hattâ İslâm dinin de matem âdeüyle herhangi bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1952
  • A IiTiIWWWMIW^ Geçen yıl Italy ada yapılan güzellik müsabakasında Riviera eyaletim?bîrînrîli^l kazanan Ularco Germano'nun gazetelerde çıkan resimleri İtalyan film âmillerinin dikkatini çekmiştir,i an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1952
  • Genç milli takım Atinadan yurda Kafilede bulunan idareci ve futbolcular mağlûbiyetin teessürü içinde idiler Dün şehrimize dönen millî takım kafilesinden bir khid:Soldan layan bölge mümessili,kafile ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1952
  • Oslo KışOlimpiyadı ve alınan neticeler Kadınlar artistik patinajını bir ingiliz,erkeklerinkîni bir Amerikalı kazanmaya muvaffak oldu 2 Dünkü sayımızda kış olimpiyatlarında alman neticelerin bir kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1952
  • Temsilî maçta nasıl yenildik Sulhi GARAN Atina,3 Buradaki mağlûbiyetimizin sebepleri muhteliftir.Yalnız hemen itiraf etmek zorundayım Kİ,Atinada mac yapan futbolcular,bizim tanıdığımız çocuklar değild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1952
  • Sn Mı i Garan,Yunanistan İtalya maçını idare edecek Spor muharririmiz ve beynelmücl futbol hakemi Sulhi Garan bu mevsim sonunda Atinada oynanacak olan Yunanistan İtalya rövanc,maçım idare edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.03.1952
  • W l£j&.rfl I m Xw^*;v v İngiltere Kral Kupasında takımların gayesi finale kalabilmekti r.Yukarda Charltonlnlar kupayı kazandıktan sonra Wembley stadında şeref turu yaparlarken.1872 den beri milyonlarc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMD k p'öRDOMĞÜ* MURAD/N HAYATI TEFRİKA No.163 yazan:SAMANCIGİL Sultan bağırdı:Koca bir gsmi battı Pas j Senin bardaktali sandalını kim neyapsın?O gece Mirgün Yusuf Paşa nın tertip ettiği hok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • Alinin yanlarından ayrıldığı,daha doğrusu Alinin îvanın oğlu Petarla güreştirilmesine karar verildiği andan beri çok düşünceli görünen,hiç konuş,mayan ve ancak kendisine bir şey sorulduğu zaman cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Mıjöcyeıi-^ane:Beyoğlu.İstiklal Cad.H:c-»bekir köşesi Alyon Sok.No:13/1 T:44960 Her gün saat 15 ten sonra 1 hastalarını kabul eder.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edâr Adres;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük Is Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA Piyes 3 Perde Yazan Sidney Kingsley Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başsca her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telfeion 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • *L Bu akşam saat 21 de Wf M A K S I M de 0 y Cumartesi,pazar 16 m i a r.atine ve çar-^V 3 iraba 16 da tcnzi-W lât ı matin?HOŞMEDET Pfcn,nu3 akşamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Giije her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • FAYDALI F İLGİLİ R Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10 10 izmir.Konya,Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18 30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.20.50 Erzuıum 21.40 Doğu Eks.Gelecekler 6.25 Erzuıum 6.45 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • Bazı insanlar vardır ki zengin değildirler,mal ve mülkleri de yoktur ve hattâ giyecek bir kat elbiseleri dahi bulunmaz ¦ama biraz alkol alabilecek para kazandılar mı kendilerini mes'ut ve bahtiyar his
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • içme su tesisleri yaptırılacak İller Bankasından 1 Aşağıda isimler,keşif bedelleri ve geçici teminat mîktarlan gösterilen kasabajauun içme tır suyu tesisleri yaptırıiacak-Boru Bankaca Kara-Boıu mütebü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • istanbul El Tezgâhlan Dokum al n Kooperatifinden Adi Genel Kurul toplantısı Kooperatifimizin senelik adî Genel Kurul toplantısı 24 mart 1952 nazartĞsı günü saat 14 de Em.nönü Üniversite ve Yüksek Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • OPERATÖR Er.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Baric Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 50 43 00 Üç ayLk 12 00 24.00 Bir ayük_4.50 8.00 İLAN Fİ ATLARI 2 Te 3 üncü sayfanın santimi 4 T-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • R A D Y O LtanVü!rcdyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haoerler 13.15 Radyo Salon Oukestrası Konseri «PI» idare Cdön:Semih Aıgeşo 1 Offenbach.«Orpheus cehonnemde» 2 Godard,«Barcarolle Italionne» 3 Kct
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • tSTANBUL BELfcDirES!TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon:4040ü Pazar günleri 5.30 ela Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.03.1952
  • Enerji nâkil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı Eti bank Genel Müdürlüğünden 1 Bankamız Garp Linyitleri İşletmesine ait Tunçbil'Gk Elektrik santralı civarında kurulacak bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • iliç Ali anlatıyor rBaş tarafı birincide kilde yapılmasını arzu ederler ve bu tarzda yapılan yerlerden âdeta hoşlanıılardı.Ankarada iken Karpiçe,İstanbula gelcukleri zaman da Parkoteline,To katlıyana,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Fransada hükümet buhranı tûrafı Ibirincide"!temektedir.Başkan ise,Genera li herkes gibi Sarayda kabul edebileceğini belirtmiştir.Öte yandan,de Gaulle'cü RPF Fran sız Halk Hareketi Partisinin Ayan ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Trumamn Ruslara mesajı [Baş tûrafı birincide] Bilhassa Çin ve Rus milletlerine hitap eden Truman,Ikinci Dünya Harbinde Rusya ve Çin'in nazi Almanya ve Japonvanın istilâsına maruz bulundukları zaman,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 12 BÜ 2 3 4 5 HM ffi3 6 7 8 91 10ra Eü BL 12 l^ U SOLDAN SAĞA 1 Sar iki kelime)2 Demirden eski terim)Güzel.3 Avnen cud.Yalvarma,Mideboş.4 Büyük yazar;Sonda!harisiz ev örtüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Kânı Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif taşıt işleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As.Sa Al.Ko,da eksi ütmeleri yr\ıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Tîcanilerin duruşması Bag t&rcrfı birincide] İm.hüviyetlerinin tesbit edilme si işi öğleye kadar sürmüştür.Bu arada Yenişehirde Atatürk heykeıni çekiçle parçalamak is teyen Sadık Çakıtepe salona alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Mensucat Sanayii Türk Anonim Şirketinden Şirketimizin senelik adî umu mi heyet toplantısı 26 mart 1952 tarihine rastlayan çarşamba gü nü saat 10 30 da Balat.İskele Cad.53/55 No.da kâin şirket merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • GLEisenh wer Menderesle bir buçuk saat görüştü f Baş tarafı birincide] Kuvvetlerinin hır kısmı memleket dışında tâlim terbiye görece ği hakkında şayi olan haberlere ne diyeceği sorulan Gnl.Eisenhower:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Japonyada çok şiddetli bir deprem 2000 den fazla ev yıkıldı,10 bin Japon sokakta kaldı Sapporo Hokkaido Japonya)4 A.A.Japonyanm en rtuzeyinde bulunan bu adasının sahillerine bugün birbiri peşi sı ra s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Eisenhower'in temasları Başmakaleden devam)kan Büyükelçisinin elini sıkarken tazim vaziyetini tespit eden fotoğraftaki hali ne güzeldi,îşte onun bu mütevazı hal ve tavrı,kibarlığı,mert ve sade asker t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Mısırda geniş ölçüde temizlik yapılacak Ani hikûîiat cejâşiklsği İngiliz Mısır anlaşması ihtimalini artırdı Londra,4 AP)Diplomatik çevreler dün,Mısırdaki ânî hükümet değişikliğ.nın Mısır İngiliz anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • İşçi Partisi içindeki gerginlik Attlee Be van mücadelesini eski Başbakan kazandı Londra,4 A.A.Muhale,fet lıcteri Clement Attlee bugün savunma politikası mevzuunda asi sosyalist lider Aneurin Bevan'la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • Kömür yükleme boşaltma işleri D.D.Yolları Adana İşletme Komisyonundan 1 Mukavele akdi tarihinden itibaren 1952 malî sene sonuna kadar işletmemiz depolarına geleceği tahmin edilen maden kömürünün boşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.03.1952
  • YENİ BİR DÖVİZ KAf'AKCIUĞl Bir müddet evvel şehimizde vuku bulan mühim bir döviz ka çakçılığı hâd'sesi Adliyeye ınti kal etmişti.İddiaya göre,İstan bulun maruf ithalât ve ihracat tacirlerinden olan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Bergman Roselini ile geçinemiyor Hayli zamandır Rossellini ile Ingrid Bergman'ın artık geçinemez oldukları hakkında rivayetler ve dedikodular dolaşıyordu.Bundan beş on gün kadar evvel İngrid Bergmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • r Baş ve Diş ağrısına karşı Mideyi bozmaz,kalbi yormaz.Nevrozin soğuk algınlık larından mütevellit kırıklık,baş ve bel ağrılarına karşı müessirdir.4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Muhtelif cins kereste alınacaktır I.E.T.T.İşetmelerinden 1 Aşağıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı muhtelif cins kereste 14.3.952 cuma günü saat 10.da pazarlık suretile mubayaa edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Türkiye iş Bankası Tasarruf hesaplan arasında 3 Haziran ikinci ikramiye çekilişi:îstanbulda Tarabyada ve çeşitli para ikramiyeleri,Ev'lerin Veraset ve İntikal Vericisini bankamız öder EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • 400.0C0 hububat çuvalı için teklif alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 400.000 adet 2,5 librelik tek kalın kırmızı kuşaklı Jüt hububat çuvalı tamamen veya 50.000 erlik partiler halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Betonarme köprüler yapımı Karayölla ı Genel Müdürlüğünden:1_Eksiltmeye konulan iş:Aydın Denizli devlĞt yolunun Ktlyucak Sarayköy kısmındaki Gayran 1,Gayran 2,Gereniz,Kanal,Kocaçay ve Karataş köprüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Ycua İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN O&zetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Fenerbahçe Galatasaray futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden Lig maçlarının altıncı haftası olan 9.3.1952 pazar günü saat 15.30 da yapılacak Fenerbahçe Galatasaray karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından:780 57.60 Dosya No:C I N 3 t Kıymeti Teminatı Lira Lira 5110—307 Sarıyer,Boğa/içi,Mirgün)Emirgân 1200 AO.mah.tbki Maslak yeni Boyacıköy Maslağı so.44 pafta,152
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • TOPLANTI İLANI Mahdut mesuliyetti İstanbul Ye^il Yurd Bahçeli Evler Kooperatif sirkeli Şirketimizin adî umumi hey'eti toplantısı aşağıda yazılı gün demdeki isleri ga üşüp ken-ara bağlamak üzere 22 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Dokuma makinesi satışı İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden 952/28 Yedikule Kazlıçeşme eski Salhane Beylik Sokak 11 numaralı saraç Hüseyin Seleke ait deri imalâthanesinin üst katında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • m Mario ve Mariann Lamp tarafından çevrilen «The Melodies of Mountains)filminden bir sahne Hollywood'da parlıyan iki italyan artisti Mario ve Mariann Ask sahneleri dolu bir film Alide Valli'nln Hollyw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.03.1952
  • Bir resm in sebep olduğu s a a d e t Franca Faldini ile İtalyan komiği Toto evlendiler Milyoner İtalyan komiği «To to» ile Hollywood aktristlerinden Franca Faldini dün pen;kısa süren bir tanışma devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8