Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • ower Ankaraya geldi i.ii i Atlanfik Paktı Orduları Başkomufam bugün resmî temaslarına başhyacak General Eisenhower decfi ki:"Türkiye ve Yunanistamn Atlantik Paktına iltihakları büyük memnuniyeti mucip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Dün* Ankaray* giden Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü oprulu Ankarada Kuzey Atlantik Paktı Bakanlar Konseyi içtimaında bulunduktan sonra evvâlki gün şehrimize gelen Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Başmuharririmiz Ankaradan Bildiriyor:EMNİYET ve İKBAL DEVRİNE giren yeni Türkiye Ankara,3 Bir gün gelecek,tarihi yazanlar,1952 martının başlangıcını,yalnız bir malî takvim yilinin başlangıcı olarak de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • GENÇ MİLLÎ TAKIMIMIZ BUGÜN GELİYOR Napoli ve Atmada oynaAfr maçların üçünü de kaybeden Gehç Millî Takımımız bugün uçakla şehrimi/e dönecektir.Resimde istanbul Atina temsilî macında ŞuvkelTn neticemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Haysiyet divanına verilenler Şehir Meclisi âzasından 5 i haysiyet divanına verildi Usulsüz olarak satışa çıkarılan Mercan arsaları mevzuunda Şehir Meclisi D.P„ GrupunJa yapılan müzakereleri gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Akdeniz savunma bloku Venizeioz komada Turk Yunan İtalyan if bir lığ lüzumunu belirtti Boma,3 AP)Yunanis-tan Dışişleri Bakanı Sofokles Venizelos bugün Komada ga zetecilSre verdiği demeçte.Tüıkiye,İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • ATİM!Reşit Galip politika sahnesine çıkıyor Reşit Galip,t b'an hasut olmamakla beraber yavaş yavaş yakın arkadaşlarını bile çekemez,beğenmez olmuştu.Sadece mebus kalmış olmasını şahsiyetinin takdir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Milyonluk bir döviz ve vergi kaçakçılığı Tahkikma başlanan kaçakçılık hâdisesine bir çok büyük firmanın ismi karışıyor Maliye Müfettişleri miktarı milyonları aşan mühim bir döviz ve vergi kaçakçılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • ¦f/buk'ÎHtfauim Bugün şöhrimizde hava;az "bu Jutlu geçecek,hava sıcaklığı bir az düşecektir.Yağmur beklenme mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Mısırda buhran I tehlikesi V»ft Partisi yeni HC-kûmetd cephd alıyor Kahire,3 A.A Evvelki gün teskkül ve dün yemin etmiş bulunajn yeni hükümetin ilk icraatı Üniversiteyi kapatmak olmuştur.Üniversite Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Tekzibi beklenen bir haber A.P ajansına göre Kore'de üç erimiz ne dükkânı soymuş Tokyo.3 AP)Müttefik asker!polisi son zamanlarda Tokvoda yer alan bir silâhlı soygunfDevamı Sa:7 Sü:3 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Fransada hükümet buhranı Cumhurbaşkanı şimdi de muhafazakâr mebus Ml'lnaya başvurdu Paris 3 AP)Muhafazakâr Parti mebuslarından An*oine Pinay,Fransayı,içinde bulunduğu siyasî ve malî çıkmazdan kurtarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Bâlâ sinir buhranları geçiren katil mühendis mahkemeye götürülürken Katil dün de konuşmadı Kaatil mühendis mahkeme I karariyle müşahede altına I alındı Bakırköyünde Sümerbank Bez Fabrikasında cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1952
  • Amerikan heyetinin temasları Amerikalı iş adamları dün tacirlerle görüştüler Birkaç günden beri şehrimiz de temaslarda bulunan Ameıikanın tanınmış iş adamlarından müteşekkil heyet dün öğle den sonra T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Mft« MAKALE Başı boş Türkçe ismail Hami BANIŞMENC Bizde yalnız bir türlü değil,bin türlü dil buhranı gösterilebilir:Meselâ bundan evvel muhtelif rnünasenetlerle bahsettiğim uydurmaca tersine türkçe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Nişantaşmdaki şantaj hâdisesinin duruşması Evvelki sene Beyoğlu sosycs.m yakından alâkadar ed^n uzun müddet dedikodusu pılan bir hâdise olmuş ve çantasında oturan tanınmış!r doktorun eşi Seza ver,ko-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • SAt.IlK Mİ)l İJKi)NtİN TAYİNİ GELDt II Sağlık Müdürlüğüne vekâ en tâyin edilen Dr.Aodürra m Bayraktarın asaleti Sagve Sosyal Yardım Bakanlığı afından tasdik edilmiştir,ğer taraftan İstanbul Bölgesi cm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • AKAK» MİKAFATI ALAN Hilt DOKTORUMUZ Vaptığı muvaffakiyetli ameatlaıla retina dekolmam dden qayet ehemmiyetli b'.r ta lığa müptelâ 50 kimiyi i taran göz hastalığı mücenai ı Prof.Naci Bervgısuya Sa-mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • VRAÜKNİZDK FIRTINA iaratlenizdc başlayan şiddot utma ve tipi yüzünden va-nefirlerinde aksamalar ol ntur.Bu yüzden Anafarta nıru Zcnguldak'a u£rayanti^ Tan vap«r» da Vona VakTıkebir limanlarında fır d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • 4 Rn f MART 20 ^h.1952 Şubar 71 Salt 1367 VAKÎT VASATİ EZANİ j in«.6,3» 12.27 Ha 12,26 6.22 inii 15.37 9.33 ş«r n 18.01 12.08 rta 1932 1.3t Ml» i 4.51 10-48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • K r S A HABERLER it Bundan bir müddet evvel ihalesi yapılan Osmaniye ve Uzunyusuf ilkokul.aanıa temelleri önümüzdeki günlerde atılicaktır.Bundan başka ikmal edilmiş olan 10 dershaneli ilkokulun açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • POLİSTE ^r Emniyet memurları Beyoğ lunda sinema bileti karaborsacılığı yapan Erdoğan,Naci.Halil,Hüseyin;Recep;Yasar İsmail;Er can.Sait;Fikret ve Asian adında on bir klçiyi yakalamış ve haklarında ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • «İM W ^g WWWI—WWWW^I^ Ya!Şimdi gene iyi.efendim artık polis o kadar sıkı ki yakın d.andevtr evi mandev'u evi kal rnıyacak,kânlar dolaşamıyacak sokakta.E_Size de iş kalmıyacak yaoi.m Sen ne diyorsun ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • FIKRA Gürültü ile mücadele fjisriiltü ile mücadele,yıllarca matbuatın en bol kullandığı bir mevzu olmuştur.Binlerce fıkra yazılmış,yüzlerce karikatür çizilmiştir.Kimbilir belki!de bu yazılar ve çizgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • IttUzîk festivali Beethoven'in 125 nci ölüm yi lı.dolavTsiyle İstanbul Belediye si.tarafından' bir müzik-festivali tertipj edilmiştir.İlk kooser bugün:saat 18 de Taksim Belediye Gazinosunda,ikiuLİ kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • it.Amasya Kültür Derneği men fan line tertiplenen yemekli Amasya Gecesi)17 Mart" Cumartesi gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.BALO it GiMjmenler Yardım Derneği tarafından tertiplenen 8 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Kambiyo ve Esham ft,ıhy Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Ft.Belçika Kr.Florini Liret Drthmi Eskoudes 7.90.00 280.50:0.80 64.03 5 60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 yan" 7 91.00 280 iu 0 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Mü es s f iki kaza Küçük bir çocuk otomobil îiitaıda kalarak öldü Son 24 saat içinde müessif iki otomobil kazası olmuştur.Şoför İbrahim Kurt'un idare,sindeki otobüs.Beykozda,Kuleli Caddesinden geçerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • HALKIN SESİ Geîeıı cevaplar s Emniyet 6 ncı Şube Müdürlügünden gönderilmiştir.Gazetenizin 11/2/1952 ta rihli nüshasında:«Dolmuşlardan şikâyet» başlığı ile çıkan yazı incelendi.Taksi ve dolmuş arabala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Bttt KAYNANA DAMADINI YAItlIAYA RAUiTI Dan sabah Dikilitaşta ortalığa heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Bu semtte Samakof.sokağında oturan Veysel îCa-kmak adında biri kayın,valdesi Samiye Ulaşİa ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • DÜN 474 TURİST DAHA GELDİ în^iıiz:bandıralı 16 bin tonluk Britanic seyyah gemisiyle dün limanımıza 474 seyyah gel mistir.Misafirlerimiz şehria alâka çekici yerlerini dolaştıktan sonra yarm 16.30 da şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • SAKI YER CİN A VCTİ MN TAHKİKATI Bir müddet evvel Sarıyerde feci bir cinayet işlenmiş ve İt yaşlarında Hatice Karagölge adında bir kızcağız,başı taşla ezüerek öldürülmüştü.Bu hâdisenin samğı olarak ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Dış ticaret mühim kararlar alın İhracat komisyonları,ihracatın yapıl dağ memleketle aramızda mevcut öde/ne anlaşması hesabından transfer edilecek Maliye Bakanlığı ihracat mu ameleleri hakkında bazı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ BtfTCESİ Denizcilik Bankası Türk Anonira Ortaklığı Kanununun fiilen meriyete girmesini müteakrp idarede yeni mevzuata intibak hazırlığı hızlandırılmış tır.Bilhassa bu çalışmalar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • DP.PAKTİ İL İDARE KU-RULU BAŞKANLIĞINDAN Demokrat Parti istanbul ili 1952 yılı mutad kongresi 21 mart 1952 cuma günü.saat 10 da Spor ve Sergi.Sarayında ak* tedilece^i.tüzüğümüzün.40 ncı nnrddesi gereg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • BİK ALMAN PROFESÖRÜ ŞEHRİMİZE GELDİ Çalışma Bakanlığınca bazı konferanslar vermek üzere mem i eke timize davet edilen Al man iktisat profesörlerinden Valter Veddijçen dün uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • İKİ YKM ARABA VAPURU Dt)IV GELDİ Şehir hatları işletmesine ait araba vapurlarından» «Kızkülest» ve «Kasımpaşa» dün öyleden soıira,Hollanda bandıralı açık' denie römorkörünün yedeğinde,limanımıza getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Ekmek fiatı artmiyqcak Yapılan tecrübefler sonunda fırıncıların zam talebi reddedildi Belediyeden zam talebinde bulunan Fırıncılar Sendikası mümessilleri dün Valiyi tb&m ret ederek müracaatlarının net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • TAMİK EDİLEN CAMİLER Anıtllar Derneğinin teşebbüsiyle ve halkın yardımiyle restöre edilen ve dört yüz.'«senelik' bir maziye sahip bulunan Dibekli namiyle mâruf.Emmbey cam'i dün öğleden evvel halka açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Tuzlular hususî eşhasa devredilecek Öğrenildiğine göre,Gümrük ve Tekel Bakanlığı huKümet programının Tekele ait kısımla rmın biran evvel gerçekleşti,rtlmesini temin maksadiy*e esaslı adımlar atmış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Abiden kazalarını önlemek malısutliyle bir tüzük hazırlandı Çalışma Bakanlığı,maden kazalarının önlenmesini temin male sadiyle bir tüzük h.'tzirlâmıştır.Bilhassa,kömür madenlerinin yer altı İşlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1952
  • Tt Hy Kuranın idare heyeti toplantısı Türk Hava Kurumu genel merkez kurulu,dün saat 15:30 da Ankarada,Balıkesir millet vekili Enver Güreli'nin başkan lığında olağanüstü bir toplantı!yaparak geçen topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Siyasî İcmal Iranda son gelişmeler Komünistler,İngiltere ile traıı arasında petrol ihtilafı başladığı zaman komşu devlete hak veriyor asil ve büyük bir ma/isi olan bir milletin hürriyet ve istiklâline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • IX.Simon etrafını kaplayan zifirî karanlığın derinliklerinden beyaz ve parlak bir nokta belirdiğini ve gittikçe büyüyerek bütün yüzünü kapladığını görür gibi olmuş,yakıcı ve sert bir koku ciğerlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Mareşal Badoglio Dük Aobta'nm ruhuna ya.pılan âyin sırasında halk hücumuna,uğradı Roma 3,AP)Mareşal Pietro Badoglio bugün «vatan haini,kaatil» sesleriyle üzerina hücu meden mütehevvir bir ka labalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Etua yanardağı tekrar indifa etti Catane,3 A.A.Etna yr narda&nın civarında ve bil hassa dağın eteklerinde bulu nan köylerde tekrar şiddetli i ki yer sarsıntısı kaydedilmiş tir.Bu bölgedeki evlerin yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Sabık İtalyan Kralına bırakılan miras Bolzano,3 AP)Eski Italyan Kralı Umberto II,Bol zano civarında Gries'de bulu nan 320,000 dolar kıymetinde bir villaya tevarüs yoliyle sabip olmuştur.Bundan 70 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Altı Türk doktoru Suriyede vazife görecek Şam,3 T.H.A.Birleşmiş Milletter Sağlık Teşkilât-TürK verem mütehassısların dan altı doktoru Suriyede vr rem hastalığı konusunda çalır malarda bulunmak üzere v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Fransa semalarında feci bir uçak kazası Kaza neticesinde bir gece önce ölüm da ısı oynıyan bir artist te yanarak öJdü Nis Fransa)3 AP)Fransız Havayollarına Aair Fran,ce)ait bir uçak bugün Paı ı^e' git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Von Papenin 'i a 11 r a I a r i Sabık Büyükelçinin hâtıraları sekiz lisana çevrilecek ı—ıııi ¦mı Londra,3 Nafen)İkin i Cihan Harbi esnasında Alınanyanın Türkiyedeki Büyükelçisi olan Von Papenin hâtıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Akdeniz manevraları Batılı dürt devletin deniz kuvve tie ı i arasında bttyük tatbikat devam ediyor Londra,3 A.A.Akdemzde şimdiye kadar yapılmış olan en önemli manevralar ouyük bir faaliyet safhasına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Yugoslavyaya gizlice girmek isteyen 3 macar Kominformisti yakalandı Belgrad,3 T.H.A.Yugoslav makamları bu gece sabaha karşı Macaristandan gizlice Yugoslavyaya girmek iste yen üç kişiyi yakalamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Biletçifciz otobüs işletilecek Denizli,3 T.H.A)Denizli Belediye Meclisi,Türkiyede ilk defa tatbik edilecek bir karar almıştır.Bu karara göre,şehir dahilindeki otobüslerden biletçiler kaldırılacak,vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Vichinsky'yi kızdıran bir müdahale Münih,3 T.H.A Hür Av rupa radyosu)Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Viehinsky.Birlenmiş Milletler konferansında konuşurken zaman zaman sesini yükseltmekte ve deta maktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Amcrikada Nevyorkta 190 ta* ne sivil badın po is mevcuttur Bunlar 25 ilâ 65 yas arasındadır.Şimdiye kadar kendilerinden büyük fayda.ar elde edilmiştir.lcabında seyrüsefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Erzurum Ki hudutları dahilinde bulunan Tortum deresinin Tev Atprü Kinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait iU v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • HAZRETİ MUHAMMEDİ'N fytym*SAMîumâ tam HAYATI Ya Ayşe Kureyşbr şehrimizin kapılarına kadar geldi.Cenk etmemiz farzoldu TEFRİKA No.62 Ünıı iki yüz muhafız takip eyliyordu.Bütün bu bilgiler hazreti Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • 6öMâ Orduya hürmet vazifemizdir Biıicaç gün evvel okuyucu sütunıj.ımızda bir hanım efendinin şikâyeti çıkmıştı.Otomobil ve otobüslerin askere yol vermediklerinden,saila.a sürünerek geçtiklerinden,bölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1952
  • |SANAT H Mas «Masına vb Feyzi Halıcının şiirlerini bir araya topluyor.Vakaralı IJisar dergisi yayınlamı da it İstanbulda,bu yıl,Basarı matbaasında basıl iuış.Temiz,iç açan bir görünüşü var.Feyzi Halı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.03.1952
  • 1 Verem Savaş Derneği tarafından evvelki gece Ankarada büyük alâka toplayan bir balo veril* mistir.Gecenin geç saatlerine kadar «ayet n^zih bir hava icinde devam eden balo çok eğ' lenceli olmuştur.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1952
  • Me fro-Gold vyn-Mayer şirketi «The Lone Street Tenha Sokak filmini çevirdikten sonra Bridget Carr adlı genç bir yıldızı çok yüksek bir ücretle angaje etmiştir.Bridget Carr'ın biL has sanat kabiliyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A MANAV ÇIRAĞI YUSUF AĞANIN BÜYÜK TALİHİ Ömrünü çiçek ve meyva satarak geçiren glîzel Vusuf,hakikatte padişahın hasekisi Turhan Sultanın erkek kardeşi idi.Tanınınca sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • Diğer küme kulüpleri:19 süleymaniye Çöle eski ve parlak bir maziye dayanan Süleymaniye Kulübü bu sene fena bir vaziyette bulunmaktadır Siileymaniyenin Eski ve çok şerefli maziye'sahip olan bir kulübüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • I'-Kadın atlet Tyler çalışıyor İngiliz kadın atletteıi arasrnda D.Tjîer mümtaz bir yer işgal eder.1948 Olimpiyatlarına iştirak eden bu yüksek atlayfcı Iıadın atlet bu seferki olimpiyatlara da katışmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • Kısa spor haberleri Futbol İC ingilterede bu hafta F.A.Cup maçlarına devam edilecektir.Haftanın programı şöyledir:v« Blackburn Rovwleys Burnley Portsmouth Newcastel Unit Luton Town Arsenal Sheffield L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • Spor muharririmiz Atîn i radyosunda bîr konuşma yaptı Hususî surette İtalya ve Yunanıstana göndermiş olduğumuz sp muharririmiz Sulhi Garan pazar günü yapılan maçı Atina Radyosundan yurda bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • Bîr izcimiz Amarik *yj çağrıldı Millî Eğitim Müdürlüğünden öğrenildiğine göre Amerikada Doğan Güneş)adlı hususî bir kamp teşekkülünden alman bir mektupta;her yıl açmakta o!duklari yaz kampına;geçen yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • ft İstanbul Atina maçında Yunun müdafaası Burhan'ın bir atağını keserken.Solda Al.Ali go rüliiyur.Genç millî takımımız bugün saat 16 da geliyor Bütün bîr sezonu havaiyatla geçiren futbolumuzun uğradığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1952
  • Oslo kış Olimpiyatla ve alınan son neticeler Osloda yapılan Kış Olimpiyatları memleketimizde büyük bir alâka uyandırmadan sona ermiş bulunmaktadır.Bu seneki Kış Olimpiyatlarında derece alan milletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • BUTÜK HÜKÜMDAR!FRİKA No.1S2 Yuan:SAMANCIGİL Padişah gözlerinden gayrı ihtiyari iki damla göz yaşı akıtabildi Yalnız ben.Birkaçı da ireri döndü.Deıken düştü;hareketleri kesildi.Donuyordu.Gözleri,nin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • Evet Kaptan doğru.Kap can Petri yine bir düşün ceyo dalmıştı.Gözünü sök yü züne,uçuşan bulutlara dikere* bir kaç dakika böyle kaldı.Sonra AJıye dönerek şöyle dedi:Anlaştık değil mi delikanlı?Anlaştık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • ÜROLOG OPERATOR Dr.Cafer Yıldıran MiM*ye£*i»ane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.rl.'«bekir kösesi Alyon Sok.No;13/i 7;4 )960 Her gün saat 15 ten sonra 5 hastalarını kabul eder.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adıes;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yukarı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan basıca her aksam scat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • V jt Bu aKgam saat 21 d« ¦M W|\M A K S I M de 4 w,Cumartesi,pazar 10 m l la r.aüne ve çar-3 vamba 16 da tcnzi-^k.M lâtlı matine HOŞMEDET Peı^omoe akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır,Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • FAYDALI E İLGİLER Trenler Gidecekler 7,20 Adcpazan 10,10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18,20 Anauolu Ekspres 18,30 Adapazarı 20 05 Ankara ekspres yataklı)20,50 Erzurum 21.40 Doğu Ekspres Gelecekler 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • Devlet Üretme Çiftliği Merkez Atölyesi Müdürlüç ünden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı müstamel ve kısmen de hurda vaziyette ©Jan harman makinalan Btözleri)12 Mart iy52 çarşamba günü üc 13 Mart 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Kapalı zarfla 20 ton koyun eti satın alınacaktır.Tutarı 50,00ü lira olup kesin teminatı 7500 liradır,ihalesi 10.3.952 pazartesi günü saat 15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • OPEHATÖH tx CAVtT GÖNÇEB Umumî baş.kann.tenasül uzuvları,kot.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçular başı No:13 Tel-Muayene;23678 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti TüiKiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 t)ç ayl.k 12 00 24.00 Bir ayılk 4 50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • fSat«lık Hanen Cihangir;Havyar sokak I 13 No.lu kârgir;banjdi,I 3 kat,7 odalı;muşambalı ve telefonlu hane boş teslim satılıktır.Hergün gezüebilir.Gündüzleri 20207 44530 ve akşamları 85914 e telefon ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • TASHİH İstanbul Belediyesinden:26 Şubat 1952 tarihli Milliyet ahmette Cankurtiıân mahallesi gazetesinde yayınlanan Sultannin Karacehennem sokağında 7.35 metre kare arsanın satış hakkındaki ilânda muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • Yaprak Tütün Türk Anonim Şirketi 20 Mart 1952 perşembe günü saat 10 da âdi olarak Şirket Merkezinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısı.Görülme gündemi 1 1951 senesi muamelâtına ait Yönetim Kurulu r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • Artık şans gülüyordu![Mektuplarımı başka eve götüren müvezzıe ithaf olunur.Benim şanssız bir insan olduğumu bilen rahmetli babam vefatından evvel,bazı insanlara oturduğu semtin yalamadığım söylerken;«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri «Pl» Franz Schubert «İtalyan us lubunda uvertür».Çalan:Mal colm Sargent id.Liverpool Fiiâr moni Orkestrası.Peter Çaykov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1952
  • İSTANBUL BELk.Dİ*ES!TÎYATROLAHI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bîr Kavuk Devrildi Yazan Celal Musahipoğlu Telefon:4040i* Pazar günleri 15.30 da M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • ["¦Baş tarafı birincide")tılgan ve hareketli hallerini sivrilmek,ikbale ^erişmek için yap makta olduğuna kaani olanlar da yok değildi.Reşit Galibin,diğer bir 'bahiste anlattığım gibi bir fırka çitimam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Amerikan heyeti [Baş tarafı birincide] Ticarî çevrelerde büyük bir ehemmiyetle karşılanan ba toplantıda Amerikalı İş adamla rı memleketimizle iş yapmak ve sermaye yatmnak arzulunu izhar etmişlerdir.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • SATILIK j KıyrroetH arsa Haskdyde Sanayi Mmtaka-I sındaki 6000 M2.lik arsa i satılıktır.Telefonla görüşülür:23083 Numan Turhan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Maden direği nakletfirilecektîr Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden:Bolunun Karacasu,Çay d ut ve civarları istif yerlerinde Devlet Orman işletmesinden satın alınan ve alınacak o]an tahminen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Bursa Hi Daimî Komisyonundan Orhaneli ilçesinde bulunan Yazıcıoğlu bent ve artan tathiri işi 25170 'ira 05 kuruşluk keşfi üzerinden açık eksiltme suretiyle ihalesi 10/3/1952 pazartesi günü saat 15 e b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • lc fihee'iiin An karadaki temasları Tunu)Bakanı Nedim Ökmenle birlikte köy enstitüsünü teftiş ettiler Ankara,3 Millyiet)Belediye Başkanı Atıf Benderlioglu'nun davetlisi olarak Birleşik Amerika Büyükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Tekzibi bekle" nen bir haber I Baş tarafı birincid j culuk serisiyle ilgili olarak 3apönya başkentinde bir Fransız ve bir Türk askerini tevkif etmiştir.İkinci bir Fransız askeri de araştırılmaktadır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Akdeniz savunma bloktu 'Baş tarafı birincide hangi bir itirazımız yoktur.Ancak Yugoslâvyanın bizlere iltihaka hazır olup olmadığım biLmiyorum.Venizelos üç deulSt arasındaki işbirliğinin şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Orta Doğu savımın Vaşington basın aiaşejnfcr Amerikanın bu lıusustaki faaliyetini şükranla kaydett Vaşington,3 A.A.Türkiyenin Vaşington Büyükelçili-ği Basm Ataşesi Nüzhet Baba verdiği beyanatta,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • esini ktisadî kalkınması Urdu,3 A.A.Memisketimizin fmdık bölgesini taşkil eden Karadeniz vilâyetlerinin iktisadeh kalkınması hususun,j da hükûmetjn içinde bulunduğumuz kampanyayı başından beri takip,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • dun konuşmadı fBaş tarafı birincide i Sân Aydın meslektaşını bilerek tasarlayarak mı,omurdu,yoksa oir cinnet anında ne yapııg* ıun farkında olmayarak mi bu cinayeti işiedi.Bu suallerin ka ti cevabım a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Fransa da buhran Pinay,Cumhurbaşkanı Vincent Auridl'la bugün yaptığı yarım saatlik görüşmeyi müte„ akıp kararını gazetecilere bildirmiş ve demiştir ki:«Evvelâ reddetmeyi düşünüyordum amma Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Mısırda buhran tehlikesi fBotş *ûratı birincide] mayisleri bundan önce birçok hu kornetlerin düşmesine sebep olmuştur Dün gece Mısır askeri birlikleri.Üniversite dışında nöbet beklemişlerdir.VEFT PART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • f Baş tarafı birincide 1 da,italya Büyükelçileriyle Amerikan Askerî Yardım Kurulu Başkanı General Arnold,deniz.İcara ve hava ataşeleri t;ıı atından karşılanmıştır.61Seniiöwkr»İN i 'VI ETECİ LKRE »EftE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • t 3 4 6 7 B 10 fi 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 SOLDAN S AO A 1 Kıstas yap iki kolime)2 Büyük;Getir argo)Bk harfin okunuşu 3 Bir harfin okunuşu:Cerahat:Tersi bir mül kiye âmiri 4 Şart edatı;İki şesii ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • iller Bankasından:Ankarada İller Bankası bitişiğinde bulunan binanın 73.028.3» ilira keşif bedelli 'tamir,tâdil vt kalorifer tesisatının yeniden ya« îpılması işi kapalı zarf usuJjyle Eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Koprulu Ankara d a f Bas tarafı birincide!vayolları uçağı ile Ankaraya hareket etmiştir.Prof.Köprülü.hava alanında şehrimizde bulunanmilletvekilleri.Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay.istanbul Komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1952
  • Yeni şehit re yaralı listesi Li.Uetlt' 5 şehit ve 15 Kazimr/in adı bulunuyor Ankara.3 CA.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosun dan bildirilmiştir 49 numaralı resmî tebliğ 1 Mart 1952 gününe kadar K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • I y\i O rv OTüBETÜyJ Cnwâ "H HAVALARDA GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz] Kininli GRİ PİM Grip va Nezıe başlangıcında bir cojtf «analıkların onünö aeco'r.ı 0 Baş,diş,adale,BÎnîf ağrılarını süratte tes* k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • I*An*H Dirinci Çekiliş:20 Mart 10 Mart akşamına kadar en az 150 liralık hesap açarak veya hesabınızı 150 liraya çıkararak bu çekilişe katılabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • Manisa G.Savcı'ığından 1 Manisa Cezaevinin 1/3/1952 gününden 28/2/1953 gününe kadar beheri yedi yüz elli 110.000 adet 79/84 randımanlı undan yapılmış ekmek kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul,muştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA T* Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı GL Müdürlüğünden Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce bastırılmış olup D£niz ve Şehir Hatları İsletmelerimizde Kullanılmakta bulunan yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • Hollywood gece kulüplerinin birinde verilen «alada Errol karısı Patricia Wymote arkası dönük)xe Piper Laurie ailesi arada görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • 1951 İhtiras Tramvayı Amerikalı Sinema münekkit,leri 1961 yılının en güzel filmi olarak «İhtiras Tramvayı-nı sermişlerdir.Senenin en iyi kadın arListi olarak Vivien Leigh,eh mük mmel erkek artisti ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • f İBu yıl seyredeceğimiz «Dokunulmaz Bu Aslana» filminde başrolü oynıyan NEŞE YOLAC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • Hollywood'da yen] bir çek kaçakçılığı Edga r Robinso'nun oğlu kaçakçılık suçu i'e tevkif edildi Tanınmış Amerikan artistlerinden Edward J.Robinsonun 19 yaşındaki oğlu,bir garaj dan satın aldığı iki ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1952
  • İstanbul 4.İcra Memurlusundan:951/6904 Birinci derecedeki alacaktan ötürü merhun olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına bilir kişi tarafından 35440 lira kıymet konmuş ola:Büyükada Yalı mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8