Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • •fftouto wfiu** Bugün şehrimizde hava;bulutlu ve aralıklı yağışb geçecek,ha va sıcaklığında önemli bir değişiklik olmıyâcaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Dün şehrimize 490 turist geldi Amerikan bandıralı Independence gemisi dün şehrimize 490 turist getirmiştir.490 465 i Amerikalı,25 i de İsoanyol.Meksikalı.Kanadalı,Yunan ve İngilizdir.Resimde independe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Bakırköyde işlenen esrarengiz cinayet Amerikada stajını yeni bitiren 28 yaşında bir mühendis genç bir meslakdaşını fabrika içerisinde öldürdü Cinayetin işlendiği yemek salonu,it)Maktulün iskemlesi 121
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • ismet Paşanın Salih vasıtasiyle Ataya dehaleti I "S rası gelmişken ismet Paşanın,kendisine iyilik edenleri hırpalamaktın,nasıl zevk aldığını belirteyim,138-Evet îsmet Paşa,Atatürkle arasında herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Meclisteki müzakereler Ankara,29 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat İŞ de Refik Koraltan'ın başhanlığında toplanmıştır.Celse açıldığı zaman Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'ın milletvekilliğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • 1952 malî yılı bütçesi kabul edildi Menderesin bütçeye air mühim nutku ı ı j| çgg m^m Başbakan dedi ki:"1952 büfçesi şimdiye kadar taibik edilmiş olan bütçelerin en müsbeti ve en yapıcı karakterde ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • lyu*.ifcf aö*1* İstifa eden Fransız Başbakanı Edgar Faure Fransız Kabinesi istifa etti Bdtfar Faure,vergilere 15 zaın talebinin reddi üzerine Başbakanlıktan «ekildi Paris,29 A.A.Fransanm harpten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Koreden 17 yaralımız daha geliyor Yeni kafile 1 subay,2 astsubay,14 erden müteşekkil bulunuyor Ankara,29 A.A.18 Şubat 1952 günü-Japonyadan vapurla hareket eden yeni bir ya ralı kafilesi 10 Mart 1952 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • İranlı Kızıl subaylar Tudeh partisiyle alâkalı olan 10 hava subayı tevkif edildi Tahran,29 AP)ete mensup yetkili bir şahsiyet bugün,kanun dışı ilân ediien Komünist Tudeh Partisiyle alâ kalan tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Şehir Meclisi dün toplandı Tramvay ve otobüslerde talebe biletlerine de zam kabul edildi Şehir Meclisi,şubat dönemi mutari toplantılarından sonuncusunu dün Ferzan Aracın başkanlığında yapmıştır.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Karadeniz tütün piyasası Bıı yılki satışlar geçen senelere nisbcf 1c daha hararetli geçiyor Ankara,29 T.H.A.Alınan habereleıe göne;Karadeniz bölgesindeki tütün satışları,evvelki senelere nisbetle,çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Ingiliz-Mtsir görüşmeleri Siyasî çevreler,yarın Kahirede bağlıyacak Mısır İngiliz görüşmelerinden ümitsiz Kahire.29 T.H.AJ Yarın saat 11 de'Mısır'Dışişleri Bakanlığında Mısır Barbakanı A li Mahir Pa$a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Bir Sovyet dergisinin hezeyanı Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet meğer gerçek bir vatansever imişler Ankara.29 T H.A.Sovyetlerin bir propaganda mecmuası olan ve muhtelif lisanlarla ya zılarak dünyânın he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Başbakanın konuşması Ankara 29 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes,Büyük Millet Meclisinde 1952 yılı But çesi kanun tasarısı müzakere,leıinin sona ermesi münasebetiyle şu konuşmayı yapmıştır:«Çok muhtere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.03.1952
  • Dün Yunan genç millî takımına 3 1 yenildik Takımımızın yegâne golünü ikinci devrede Burhan attı [Husus!surette gönder.iliğimiz muharririmiz S.Garan bildiriyor I Atina,29 Bugün Atinada oynanan Türk Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • Şişli garajında kurulan psikoteknik lâboratvarı Şişli otobüs garajında şeh-J timizde ilk defa olarak tvuru-j lan büyük ve modern psikobeknik lâboratuvarlarının faaliyeti;başlaması dolayısiyle dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • FEANSA İTHALÂTIN HEP SİNİ LİSANSA TABI TUTTU Bundan birkaç gün evvel Fransanın ithalâtını lisansa tâbi tuttuğunu,sadece bazı mad deleri liberasyon listesinde bıraktığını bildirmiştik.Fransa hükümeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • HİC 1 Ru 1-4 MART 17 C Ah.1952 Şubat 1371 Cumartesi 1367 VAJ l\T VASATİ EZANÎ Günag 6.35 12 37 'Vrle 12.27 6,26 İkindi 15.36 9,34 Aksan ı 18.00 12 00 Yatsı 19.29 131 İmsak 4.5G 10.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • Tfc 1tanbu!motorlu nakil vasıtsı î&hlpleri ve Şoförler Cemiye tı3 Mart Pazartesi günü saat 21 d ğ;hir Dram Tiyatrosu sajoninda bir konser tertip etmisiir ^l Çoruh Gençlik Derneği taraflıdan 7 Marl Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • FATMA'YI ÖLDÜRENİN İH'UUSM ASîNA DEVAM EDİLDİ On gün evvel Tarlabaşmd4 beraber yaşadığı Fatma Güler admdaki karfraı 24 yerin deu yorahyarak öldüren Kâzım Karacan'm duruşmasına dün t inci Ağır Ceea Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • I FIKRA Gafcct Uzun seneler AmeriCüda kalmış bir Türk genci.Mektepte beıaber okuduğu bir Amerikalı kızla tanışır,anlaşır ve nihayet evienmiye karar verirler.Amerikt.li gene kız hâdiseyi annesine acar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • Denizcilik Dan kase Yeni idare meclisi ilk toplantı,sini bugün yapJta-k «j»ı ı wm jM— y-Den/yo-ları lriarösi bijpuOTW itibarjh Doni^cılık BânPfcı ola-rak l'aaiiyeıe baîsîarKTş TmiılnihâKftadı.Ku sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • ÜCRETLİ HAFTA TATİLİ KANUNU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Ücretli hafta tatillerinde işçilere yarım yevmiye ödenmesi hakkındaki kanun bu günden itibaren yürürlüğe girmektedir.İş verenlerden bazıları yarın ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • SUÇSUZLUĞU ANLAŞILAN MÜDÜR MUAVİNİ Bir müddetten beri zimmet suçundan 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Müdür Muavini Celâl Akın'ın suçu sabit görülmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • BİR AVUKAT,BtR YARGICI ŞİKAYET ETTt Dün.Fatih 3 üncü Sulh Yargıdığında müessif bir hâdise Yar|piy^ahtaf,Şahinler, luıı.ı ııi İMMİjiJ j",T_ınuşmalüa geç kalan avuü»fc-H^ "ÜS^ suvat'a:«Kuyruğunuza basma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • TURAIYE HARAMI BANKASXXIN APARTMAN DAİRESİ İKRAMİYESİNİ KAZANAN TALİHLİ Wirttîye Garanti Bankasının Şubat sonu ikramiye keşidesi;Beyoğlu Altıncı Noteri tarafından dün yapıldı.Bu çekilişte Bankanın Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • Geçen sene yapılan ihracat miktarı Geçen yıl 65 milyon liralık ihraç yapıldı 950 ye nazaran 7 milyonluk artış var 1950 yılında Koro harbinin baş lamasını müteakip geniş mikyas ta mubayaalar yapılmış i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • HALKIN SESİ Bir okuyucumuzu,dileğine cevap P.T.T.Umum Müdürlügünden gönderilmiştir Gazetenizin 18.2.1952 tarihli nüshasının iıalKin sesi)sütunundaki İzmit Baç postahanesinden şikâyet)başlıklı yazı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • MAKALE Kuyucu'nun hortlakları İsmail Hami DANIŞMZNL Büyük Millet Meclisinde tüyler ürpertici bir katl-i âm ı!aha ifşa edildi:1943 den 1945 tarihine kadar iki sene içinde Şarki Anadolu ahalisinden doks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • GELİRİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN EİIIN ÇARE,ELİNİZDEKİ üttVLET TAHVÎt LERINI BANKAMIZA» EMANET ETMEKTİR.BÖYLECE FAİZDEN BAŞKA EN MÜSAİT PRİMİ ALA BİLİRSİNİZ.Fazla izalıut için servislerimiz emriniic etend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • N^I^M—'I IDWiW»—1» Ayten kapıyı açtı orta boylu şişmanca soğuktan yüzü kıpkırmızı olmuş bir kadın içeri gir*di.A.Misafirin mi rar?Otur.otur nj-rfaberT.Hiç.Fatma yok mu?CiuLpı KimSe gei,r^tii mı' Hayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • P.T.T.MUHENBtSLEftt AMlAUhADAN DÖNDÜLER P.T.T.Genel Müdürlüğünce 1951 ağustos ayında staj yapmak üzere Amerikaya gönderi» len 10 yüksek aıuhenaı-a gece uçakla şehrimize dönmüş,lerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • KISA HABERLER it ilkokullarda grip salgını devam etmektedir.Bu yüzden öğrencilerden birçoğu okula devam «dememektedir.Okullann önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bir hafta müddetle tatil ediieoeğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • POLİSTE it*' Karagümrükte oturan Mehmet adında bir gencin aynı semt t oturan Türkân adında bk kız» r^P,j^dia olunmuş ve hak-'Kında takibata geçilmiştirit Bir kalpazan şebekesinin piyasaya bol miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • ALıMANYA VB JAPONYA SANAYİİ KALKINDI Dıs Dİvasnlai'dan meroleke.Ümize gelen habeılere nazaran harpten mağlûp çıkan Alman ve Japon pazarları tamamen kalkınmışlardır.Gerek Almanya gerek Japon ya hem ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • Büyük topu sahtekârlığı istanbul Vali Muavini sahtekârJik hâdisesini izah ediyor ı ı ı m WIH ıı mkjjiWmi^iiii,iiiiim« »W Şehrimizde büyük bir Tapu yol suzluğu olduğunu yazmış ve hâdiseye elkoyan İçişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • Kambiyo ve Esham A^-ılıa 7.90.00 280.50 Fr.Frang» isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 Eskoudes 0.01.876 1 9.73.90 7.9l.0ı 0 80 64.03 5.6Q 54 12.5Q 73.68.4Q 0.44 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1952
  • BU YEL 15 BİN TON PAMUK İHRAÇ EDİLDİ Ağustos ve şubat aylan zarfında muhtelif memleketlere 52 milyon liraya yakm kıymette olmak üzere 15 bin ton pamuk ihraç edilmiştir.1950 yılı mahsulü olan bu pamukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Siyasî İcmal fciisejinower geliyor Avrapadaki Müttefik Ordufarı Başkumandanı General EL senhower'in 3 Martta Paristen uçakla hareket ederek doğruca Aııkaraya gideceği resmen erdirildi.General Türkiyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Alman borçları Almanvanm dış memleket,lere olan borçlarının adilâne bir şekilde halli için Londra'da bir konferans akt edildi Londra,29 A.A.Alman dış borçlarının hailli hakkınaaki milıetleraı ası konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Ağahan Nişe gitti Nis.29 AP Ağa Han bugün Hindistandan buraya varmış ve kendisini getiren özel uçaktan se diyâ ile indirilmiştir.Bilindiği gibi Ağâ Han,Hindistanı ziyareti sırasında bir kalb krizi geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • BEYAZ FEYNtR İHRACATI Alınan haberlere göre bir ıfirma memleketimizden İngiltereye beyaz beynlr ihraç etmiştir.İlgililer ihracatın devam edeceğini tahmin etmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Tarabyada Bir Köşk Sahibi Olmanın En Kestirme Yolu:SUMERBANK'ta 150 Liralık Bir Hesap Açtırmaktır Ankara,istanbul Şubelerimizle Bahçekapı Ajansımız Emirlerinize Amadedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Triesfenin istikbali h 1 Mareşal Tito,İtalyan sulh andlaşnmsının tekrar gözden geçirilmesini istedi Belgrad,29 AP)Mareşal Tito bugün resmî Yugoslav Tan jug Haberler Ajansı tarafından yayınlanan bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Si HaR.CI HAB RLER AMERİKA Birleşik Amerika ordusunun se ne sonuna kadar 1000 adet tadar la idare edilen füzelere sahip ola cağı açıklanmaktadır.Nike adı verilen bu füzeler seyir halinde iken hedefi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Kuleli Lisesi gru puntıı birine si oiu 1.Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:16 lisenin iştirakiyle yapılan liseler arası futbol şampiyonasının final müsabakaları önü.müzdeki hafta yapılacaktır.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Orta Doğu petrolleri »¦MTMOUKİCT.Ill I» ^11 lı^l|«l.^iftşletnıo imtiyazı alan Amerikahlarm siyaset yapma/JiKİan bildiriliyor ıı m ı—T Nevyork,29 AP)«Time» mecmuası Orta Doğu petrcderıne taftais earns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Ti Hazreti Muhammsf basit bir nikâh ycparalc,Hafiza ile evlenmişlerdi TEFRİKA No.59 Ya Ömer dedi,seninle akraba olmak,hem yakın akraba olmak arzusundayım.Ki zın Hafızayı istesem,Allanın izniylt izdiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Hızır Daily Record muhbiri Andrew Herrickö ismi taşıyan bir kart dö vizit uzattı.Simon münasebette bulunduğu adamların kart dö vizitlerini saklar;bundan başka kendisi de böyle çeşitli isim vo adresli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • SANAT HAREKETLbRİ ii Türk tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Müdürlümü nün Çıkardığı zevksiz kapj.k lı bu dergiden bir iki defa bahsetmiştik.Şimdi şubat 952 tarihlî Ş8 ncı sayısmı karıştırmak istiyoruz Başta M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Sovyet Diplomatlarına mukabele] bilmişi Ingilteredeki Sovyet Diplomatlarının seyahat serbestileri tahdit etiiûiyor LondTa,29 AP)Büyük Britanya bu memlekette vaziîe li Sovyet diplomatlarının yer değ şt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • On i ki ler dirhi/oriar mı?Kumkapıda oturan bir hemşeriauzin evinin kapısı çu-lınıyor Ev sahibi bizzat açıyor.Elleri bıçaklı iki zorba içeri giriyoz ve «Yâ para ya can» d.ye «adamın üssüne saldırıyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1952
  • Saüayi Odası Bölge Ticaret Müdürünün başkanlığındaki Ticaret Odası ve Sanayi Birliği delegelerin den müteşekkil üç kişilik kon'ılsyon Sanfcyi Odasının kurulup kurulu,aması hakkında ya pılacak ankete i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1952
  • loaawyaaw wwawgaw^wi mm m Atlantik camlaşma dalıii milletlerin savunma sına ait plânları hazırlayan askeri komite toplantı halinde.Amiral Aziz Ulusan'ın soldan dördüncü)başkanlığındaki heyetimizin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1952
  • Columbia f üm stüdyosa yıldızlarından Evelyn Keys çevirdiği son f il.nierin len birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1952
  • HEXG ÜN TARİHTEN MERAKLI BIS VAK'A XIV.Louis zamanında Fransa sarayının merasimi Daha o zamanda moda saraydan çıkar,Pariste kabul edilir,dünyaya yayılırdı 'J Fransanm kral sarayı gayri muntazam bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1952
  • Amerika denizcileriyle temaslar Amerikalı bahriyelilerle şehrimizde sportif temaslar yapılacaktır.Bu aratla deslrojeri ile istanbul Üniversite takımları arasımlu yapılan basketbol maçuu Amerikan bahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • Ankara karmasına çağırılan futbolcular Amatör Millî takımımızın olim piyatlara hazırlanması ve 28 Nisanda Beyrutta oynananacak Tür kiye Lübnan milli maçına çıka cak kadronun tesbiti içtn 32.22 ve 23 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • Karagiiciî boks birincilikleri 1.Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:1 ve 2 mart cumartesi ve pazar gunberi saat 14.30 da Harbiyedeki Karagücü salonunda 1 Ordu boks birinciliklerine başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • Masör nereden çıktı?Milli futbol takımımız İtalya ve Yunanistan seya.I1 haline çıkarken Fedora.yon Başkanı Ulvi Zıya Ye-nal bir basın toplantısı yap ı inişti.Uzun,uzun nuı.i maçlar hakkında konuştuk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • t Oslo gelirinde HolemkoUen'de yapılan Kış Sporları Oliınpiyaıtı İSO Ua kt*i tarafından takt» edilmiştir.R ssımde Olimpiyat Şampiyonu Arnfinn Bergman ski.ile atlarken görülmektedir.Osloda yapılan Olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • Amatör takım yarın I.Sporla oynuyor istanbul amatör muhtelitini teşkil edecek oyuncular dün Vefa Stadında ikinci idmanları nı Fevzi Uman'm nezaretinde yaptılar.Beş tur koşu ve yarım saati geçen kültür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • Dünyanın en meşhur ve spor merkezleri Dünyanın en başta gelen spor merkezi Londra:Modern tesisleriyle futbolun beşiğidir Dünya spor âleminin meşhur merkezleri vardır.Bunlar arasmda ilk akla gelen isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.03.1952
  • Amatör Kümelerde takımların durumu Kümelerinde Adalet,kapı,Sultanselim D.Amatör 2 küme lig maçları-nm bitmesine iki.3.ve 4.cü kümelerin ö hafta kaldığı hu günlerde grupların şampiyonları aşağı yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • BÜMÎK HÜKÜMDAR* TEFRİKA No.159 Yazan:SAMANCIGtL "beyliklere,Serdara nameler yazı'sın.iradem Lildirilsin.Mutlaka Revan kurtarılmalıdır İçinde ne yazıldığını bilir misin?Diye sordu.Bütün kulaklar ve göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • O hayda bre pehlivan.Arkadan bir nâra daha:Hayda be Mitka.Dayan bre.YörÜK köylü Ali kendisini tam bir güreş meydanında zanneinıişti.Karşısına dikilen Mitkanın kalın ensesine yapıştı ve bu su re tit de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • FAYDALI EİLGILtR Trenlar Gidecekler 7,20 Adapazarı 10.10 Izmir Konya Adana 13,50 Samsun 18,20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres yataklı)20.50 Erzurum 21,40 Doğu Ekspres Gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • J ft A Laikiiihii Hek'nri Di HAFİ".CEMAL Periliye Mütehassısı Pazerdan başka her gün sabah «saat İU3U-İ2;öftle tlen sonra 14 30 17 de hasta kabul eder.Istanbul ıı Nn-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşambadan bacaca her akşam sâat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • t 23456789 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 «Bir tereddüdün romanı» müellifi.2 Kibarlık,Acıklı 3 Sık sık «mahzuz oldum» diyen bir padişah;Validesi mevcut 4 Güzel sanat.Kadın yazar 5 Havalandııma vasıtası 6 Terb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • İSTANBUL BKLKDÎVESI TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksa] Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipogta Telefon:40409 Pazar günleri 5.30 da Mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • ©tiu akşam saat 21 de M A K S 1 M de 'umartesi,pazar 16 a r.atine ve çarımba 16 da tenzilât ı matine HOŞMEDET Pej^.iuoe akşamı iıe cum*»rte* matine1 talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergün 11 de açılır.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • RADYO Ltanbul radyosu 12.57 Açılış ve program,13,00 Haberler.13.15 Dans ve Caz müziği Pl)13,45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;S£mıh Argeşo.1 Amadeı,«Suite pastoıale» 2 R.Stolz «Kalbini seni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.03.1952
  • Etompart manda Fevzipaşadan bindiler:Bir akran denecek göıünüşleri vardı,üçü de aynı çağı yaşıyo.lardı,de.ikanlılık çağını Üçü de delikanlılık çağını yaşıyorlardı ama,onda,toz pembe alnına yanık fındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • iranlı kızıl subaylar [Ras tarafı birincide] dildiklerini açıklamıştır.Komü nist Partisinin gizli bir «höcre* sı de meydana çıkarılmıştır.Kaynağa göre;tabanca hırsızlığı hâdisesi üzerine aşka r!makaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • 1952 malî yılı bütçesi kabul edildi Baş tarafı ıbirincide| D.P.GRUPU ADINA YAPILAN KONUŞMA Faik Ahmet Barutçu'nun konuşmasından sonra D.P.Mec lis Grupu adına Fethi Çelikbat söz almıştır.Fethi Çelikbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Bakırköyde işlenen esrarengiz cinayef Baş tarafı birincide 1 den ölmüştür.Kaatil mevkiinde bulunan genç makine mühendisi ise susuyor Müteaddit defa sorguya çekilen sanık bir tek kelime olsun söylememe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Orgeneral Ş.Gürler ttalyada Napoli,29 AP)Atlantik ittifakına geçenlerde resmen iltihak eden iki yeni âza devlet Tü'kiye ve Yunanistanın bayrakları bugün ilk defa larak,A'niral Robert Carney'in Gün"«y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Korea1 en 17 yaralımız geliyor I Baş tÛrafı ibirincide Top teğ.Bahaettin Güray,Baş Gd.Eins Deniz,As.Sb Çv.İlisan Çalışkan;Süleyman Balcı er Halil Kaplan;er f.âtlf Karaca;er Mehmet Bilge;£v.Ali Müflioğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • İZMİRDE KOBE ŞEHİTLERİ IÇtX MEVLİT îzmlr,29 T.H.A.2 Marl 1952 pazar günü Hisar camimde öğle namazını müteakip Kore şehitlerimizin ruhlarına ithaf edlimek üzere bir Mevlidi Şerif kıraat ettirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • ingiliz Mısır görüşmeleri rBa$ tarafı tbixincide cağı sanılmaktadır.Mısırın son olarak Sudan için ileriye sürdüğü yeni teklif te;Sudanı üç sene kontrolü altında bulundurmak İstemekte,dir.Ve bu müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Karadeniz tütün piyasası [Baş tarafı birincide eti,öteden beri;Ege bölgesinden ayrı Diı mahiyet arzetmeKte,satış temposu umumiyetle ağır cereyan etmektedir.Bunun la beraber,geçen yıl;1 haıtada 500.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Dün Yunan genç millî takımına 3-1 yenildik Baş taralı birincide] ren bu hâkimiyet semeresini vermekte gecikmedi ve 15 inci dakikada Yunan sağiçi güzel bir sütle ilk golü kaydetti.Gol de kaleci Salâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Fransız kabinesi fRaş tarafı birincide] de de yorgun bir sima görül» mektedir.Bugün öğleden sonra Elysee Sarayından çıkan eski Başbakan «artık istirahat edeceğim;zira bu itiyadımı kaybetmiştim» demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Atlantik konseyi kararları Vâşington.29 AP)Dışişle ri Bakanı Dean Acheson dün.Ayan Meclisi Diş İşlen Komisyonu huzurunda doksan dakika müddetle Lizbonda yapılmış olan Ku zey Atlantik Paktı Konsey topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Şehir Meclisi rBaş taralı birincide alarak makam tarafından İçişleri Bakanlığına yapılan 'müracaatın neticesi henüz kendilerine tebliğ edilmediğinden durumlarını anla yamadıklarını söylemiş ve vazi-et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Bir Sovyet dergisi rBoş tûraf ı Ibirincide I bîblogıafik tetkik makalesi altn da Sabahattin Ali'yi ele alarak Türkiyeye ve idarecilerine hücum eden bir yazısı çıkmıştır Nâzım Hikmet 1929 1930 yılların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor f Bas tarafı birincide har&ıet tarzının İsmet Paşa Eiıı nokLai nazarına uymaması Salih Beyin lamet Paşa-tarafındau âdeta aforoz edilmesine sebebiyet vermişti.İsmet Paş;bu rey hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.03.1952
  • Menderesin bütçeye dair mühim nutku i Baş tarafı birincide] Gelecek yıllar bütçeleri bu yıl İt ine nazaran çok daha ileri inkişaflar kaydedecek ve rakamlar,bu rakamların çok daha üstünde olacaktır.Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.03.1952
  • Enerji nakil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı E t i b a n k Genel Müdürlüğünden 1 Bankamız Garp Linyitleri İsletmesine ait Tunçbil'Ck Elektrik santralı civarında kurulacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • ist.Lv.milliğinden verilen Asker Kıtaat iânı fc_TM-ır*-n-ı«'ı/x Wr'ıj^ırf*WW-ı,r*-Kapalı zarfla 10 bin ton nakliye eksiltmeye konmuştur,ihalesi 20 mart 952 perşembe günü saac 15.30 da Anadolukavağı As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.U Kr.Senelik 42 00 81.00 Alt)ay!ık 22 50 43.00 De ayl.k 12 00 24.00 ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edâr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Payri öner EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Alacamı] karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Hidroelektrik inşaatı yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Konya ili budırtfatrj dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı işleri,kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • ı Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan İslerini idare eden Faruk DEMİHTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA re Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklı^ Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • iller Bankasından Bankamız Dosya ve Arşiv işlerinde çalıştırılmak üzere Mr Dosya ve Arşiv Uzmanı alınacaktır.Uzmanın dosya sistemleri üzerinde esaslı bilgisi olması şarttır.Verilecek ücret miktarı Uzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Sümerbanlc Gemlik Sunğipetc ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz ambarlarında biriken 2,000 kilo bükülmüş ve 10.000 kilo bükülmemiş sungipek deşesi t&klif alma suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • istanbul ve Kadıköy havagazı fiyatları İ.E-T.T.Umum müdürlüğünden 1 mart 1952 tarihinden itibaren tatbik edilecek havagazı tarifesi aşağıya çıkarılmıştır.Keyfiyeti sayın abonelerimize arz ederiz.Tam t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından 1 İş Bankasından maaşlarını çeklerimizle almakta olan emekli,dul ve yetimlerimiz bu Bankaların aynı şehirdeki her hangi bir şubesinden ve arabalı seyyar ajanslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Üsküdarda Altım izadede Ziya Çeçen'e ait sahanın ifrazını gösteren 1/1000 ölçekli mevzii imar plânı Bayındırlık Bakanlığı yüksek makamınca tasdik olunduğu ilân olunur.3162)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Sümerbanlc Kayseri ve Adana pamuklu sanayii müessesesi Adana Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızda mevcut bulunan tali hasılat muhtelif yedefr parça ve muhtelif malzeme 5/3/952 tarihine rastlayan çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • ZAYİ:2.Sv.Tüm.4.Sv.Alayına ait cilt 1)verak 37 149537)numaralı levazım ayniyat makbuzunun birinci ve ikinci nüshaları boş olarak zayi olmuştur.Zayi olan bu ayniyatın hükmü yoktura ş» a Komutanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığın,dan:1952/16 Kemerburgazda oturan Ahmet Çepni eşi.Hatice Çepnınin Kemerburgazd a Kullukeme:mevkiinde,yan tarafı:Sahipsiz bayır ve arazi patika yol ve Ab dül araziyle çevrili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • AV VE DENİZ SPORLARI 23 üncü sayısı Bu sayıda bulunan birçok kıymetli yazılarla beraber bilhassa Selçukta bir kaplanla bir avcı arasındaki mücadelenin heyecanlı hikâyesini,yarıda kalan Filipin seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Neşriyat İŞÇİ HAKKI Bu büyük İşçi Gazetesinin 25 inci sayısında «Dünyanın en az ücret alan işçisinin Türk işçisi ol duğunu esefle bildirmek zorundu yız» başlıklı mühim bir başyazı ile Ücretli Hafta Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • OPERATÖR Zx.CAVİT GÖNÇEH Umumî baş,kann,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Soğuk algınlığına karşı II ^GRi|ftf'|basan ile kullanılır Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz.O Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.O Bayanların muayyen zamanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Tplre!Genel Müdürlüğü i laman L tin ılır a komisyonu başkanlığından 1 Mevcut şartnameleri tip numuneleri ve resimlerine göre 14.700.000)adet 25 Ci.lik 2.100.000)adet 50 Cl.lik cem'an 6.800 000)Rakı şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Satınalma komisyonu başkanlığından Muvakkat ihale Citısi Miktarı Teminat:Tarihi günü saat' Patates nişastası 20 Ton 1050 Lr.14.3.952 cuma 10 Kereste ve kontrplâk şartnamesinde yazılı cins ve miktarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • Tramvay ve otobüs yeni ücret tarifesi I.E.T.T.umum müdürlüğünden l/Mart/952 tarilıine tesadüf edeıı Cumartesi günü sabahından itibaren tramvay ve otobüs yeni ücret tarifesi aşağıda gösterilmiştir.Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • GAYRİ MENKUL SATIŞI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk kargalığından:946/139 Müteveffa Luiz uhdesmde bulunan Beyoğıu Şehitmuhtar mahallesi Kurabiye sokak 19 sa yılı evin mahkememiz taraundan açık artırma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.03.1952
  • İstanbul Belediyesi ilânları Muhtelif gıda maddeleri alınacak Muhammen fiat Ilk teminat Lira Kr.Lira Kr.155184 43 9009 22 144900 00 8495 00 33492 00 2511 1)0 istanbul birleşik mahallî idare,sine bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan