Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • mu Bugfin şehrimizde hava.umumiyetle bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek,hava sıcaklığı degişmiyecektlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Yalovada iktisat Vekili Mustafa Şeref hâdisesi ıı mı Bir gece Atatürk,sofrada Mustafa Şeref Beyin yüzüne karşı yaptığı ağır tenkidler ile ve onu istifaya mecbur etmekle İktisat Vekilinin şahsında İsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • İki gündür Istanbulda cinayet işlenmedi ToHs muhabiri Kusura kakma üstad,bugüa maalesef cinayet yokL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Milli Takımımız Atinada tezahüratla karşılandı Napolide sakatlanan Turgayın tedavisine devam edJiyor.Nacinin sakatlığı giderildi Napoli'de sakatlanan Turgay tedavi edilirken Spor muharririmiz 16,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Asi nehri yine taştı Antakya,26 Milliyet)Ası nehrinin son yağmurlar Üzerine taşmasiyle Antakya mıntakaaında büyük hasarlar olmuş ve 10 bin dönüm arazi s ualtuıda kalmıştır.Köylerde birçok ev yıkılmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Sovyetler dün Italyaya yeni bir nota verdi İtalya hükümeti sulh a mi huş masındaki tahditleri haldırma kkarında ısrar ediyor Londra,26 A.A.Mos kova radyosunun bugün bildir diğine göre;Rusya,Roma.BU yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Dörtlerin Mısıra yeni teklifi Mısır,Orta Doğuda,müdafaa tertibatına kurucu âza olarak davet edildi Lizbon,26 AP)Birleşik Amerika ve Büyük Britanya bugün Süveyş Kanalı bölge.inin Mısırın noktaî nazarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Kurtuluş cinayetinin duruşmasına başlandı Eleni ve Mihal Martaoglu ablalarını öldürmediklerini iddia ediyorlar Dört ay kadar evvel Beyoglun-ran Anna Martaoglu adında zen da bir cinayet işlenmiş ve gin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • ingilizler ve atom bombası Churchill,tngilterenm de atoın bombası yapmağa muvaffak olduğuna söyledi Londra,26 AP)Başbakan Winston Churchill bugün Avam Kamarasında başlayan Dışişleri dair umumi muzaxen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Akdeniz bölgesi deniz kuvvetleri komutanlığı ingiltere ile Amerika aralarındaki bu ihtilâfı mevzuu halletmeğe çalışıyor Lizbon,26 AP)Amerikan yalanda yeniden bir toplantı yave İngiliz donanmaları şefl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Denizcilik Bankası kuruluyor Y.Z.öııiş'in meclisi idare reisliğine getirilmesine muhakkak nazariyle bakılıyor Denizcilik Bankasının 1 mart ta faaliyete geçebilmesi için bütün formaliteler tamamlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Başbakanın Meclisteki beyanatı Ankara,26 Milliyet)Baş bakan Adnan Menderes,Büyük Millet Meclisinde,İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken,C.Iİ.P.milletvekili Hamdi Orlıon'un konuşmasından sonra söz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Bir islâm ittihadı doğuyor Zâfirullch Hanın bu ittihadı temine çalıştığı söyleniyor Beyrut,26 Milliyet)Türkiyede bir müddet misafir kaldıktan sonra Bey ruta gelen,buradan da Kahireye hareket eden Paki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • iti ka miza dair A« Menderes'in nutku Başbakan,Halk Parfisi muhalefetinin aciz içinde prensip mücadelesinden kaçarak teferruatla uğraştığını belirtti MECLİS,DÜN UZUN MÜNAKAŞALARDAN SONRA İÇİŞLERİ VE M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1952
  • Daimî Komisyon ve Başkanlık Divanı seçimleri hakkında sert münakaşalar cereyan etti Bir kısım Üyelerin itirazlarına ve Daimî Komisyonun istifa etmemek hususundaki ısrarına rağmen seçim yapıldı Şehir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • 1 1 Hie,27 ŞUBAT *u ı 1 i 14 a* 1952 Şubat İ1371 Çarşamba 1367 VJ.KİT VASATİ EZANİ I 1 Güne i 639 12,43 Ögke 12 27 6.31 ikûvlj i U.3» »3S I AfcjKfi 17.57 12 00 1 19,26 1,31 J tmst-k 5.00 1101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • G+*B MAKALE Gene Osman'ın rüyaları ismail Hami DANIŞMENC Ona Genç Osman)dememeli,Çocuk Osman)demelidir:Osmanlı Padişahlarının on altıncını ve Türk inkılapçılarının birin isi olan bu dâhi çocuk 1604 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • POLİSTE •fa Aksarayda lokantacılık yapan Kâmile adında bir kadın no sâ'p yüzünden çıkan bir münaka ş'a sonunda ortağı AbdullalU döv müştür Seyyar elbisccüik yapan Tay yar ve Abdurrahman adında iki kis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • KISA HABERLER ir Fransâda inşa edilen araba vapuılarihdan ikisi Kızkulesi ve e Üsküdar gemileri «number» isimli bir Holanda römorkörünün yedeğinde limanımıza getirilecektir.Araba vapurlarının önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • Kambiyo ve Esham A* ılı* Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.îsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 28Ü iü 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • BALO Gazeteciler Cemiyeti taraf m dan tertiplenen yıllık «Basın Balosu bu çok sürprizlerle 15 Mart Cumartesi gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.TOPLAHTI Tfc-Kzılây Derneği Beykoz bebesi U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • Peynir fiatiarı Yeni rekoltenin yaklaşması dolayısiyle fiatlar düşüyor Peynir fiatiarı,yeni rekolte,ııin yaklaşması dolayısile düşmeye başlamıştır.Ocak ayı içinde tam yağlı beyaz peynirin kilosu 170—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • ATATÜRK HEYKELİNE YARDIMLAR Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için yurdun her tarafından ya pılmakta olan yardımlar devam etmektedir.Bir iki güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • ŞEHRİMİZDE KOK KÖMÜRÜ FABRİKASI KURULUYOR önümüzdeki yıl içinde îstan bulda Etibank müessesesi tarafından 10 milyon liraya mal olmak üzere bir kok kömürü fabrikası kurulacaktır.Fabrika senede 200 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • CİVA İHRAÇ EDİLECEK Senelerden beri ilk defa olarak bir firma memleketimizden civa ihraç etmek üzere teşebbüse geçmiştir.İhracat serbest döviz mukabilinde olmak üzere Avusturyaya ve 400 kilo miktarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • İSTANBUL RADYOSU NEŞ.KİYATINI 24 E KADAR DEVAM ETTİRECEK İstanbul Radyosunda neşriyat saatleri önümüzdeki aydan itibaren arttırılmasına karar verilmiştir.Bu suretle saat 23 te sona eren neşriyat,24 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • REŞAT BAYATLININ BİR DİLEKÇESİ Şair Yahya Kömaî Bayatlının kardeşi-Reşat Bayatlı Vilâyete müracaat ederek Amavutköyünün Çilekllköy.Rumelihisarının da Boğazkesen olarak isimlendi,rilmesini istemiştir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • ÜUMKAPIDA BİR ZORBALIK Evvelki gece Kumkapıda bi;zorbalık hâdisesi olmuştur.Bu senitte Nişanca mevkiinde 89 sayılı apartmanda ikamet eden İsmail Kaynar,misafirleriyle otururken saat 23 sıralarında kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • KARAKÖY PALASIN YAKISI SATILIYOR Karaköyde bulunan Karaköy Palas iıarunın yarı hissesi satılığa çıkarılmıştır.Hanın bu hissesinin sahipleri 2 milyon lira istemektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • YOZGAT ŞİLEBİMİN ATLATTIĞI TEHLİKE Yozgat şilebi dûn sabah,kontinant seferinden dönmüştür.Gemi,Manş'ı geçtisi esnada Edirne şilebinin battığı yer den kılavuzsuz geçmek istemiş se de kayalıkları sıyıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • TARSUS mm SEFERDEN.DÖNI Ü Tarsus vapuru dün saat 17 de 460 yolcu,270 ton yük il Batı Akdeniz seferinden dönmüştûr.Tarsus,kış programının so»" seferinden evvel İtalyada ha vunlanacak,yerine Ankara v pü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • Geçen yıl içinde ziraî istihsalimiz arttı 1951 yılında ziraatın makine!ile yapmnış olması sebebiyle!ıstilısalâtmuzın geçen yıllara!mabetle çok arttığı müşahede I edilmektedir.Bu arada buğday mahsulü 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • FIKRA Ünfcar site liler yurda kavuşuyor Şekzadebaşında inşadına karar verilen 1000 yataklı talebe yurdunun temeli atddı.Bu hâdise irfan hayatîmiz için hayırla yadedilecek bir başlangıçtır.Üniversite g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • Gemilerin tam iri WII I Mevcut döri havuz tamir için kâfi gelmiyor ıM—IIP M^W Haliç tersanelerinin ve Istinye fabrikalarınla önü tamir beklemek üzere sıralanmış gemilerle dolmuştur,öğreneliğimize gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • HÜR FİKİRLERİ YATMA CEMİYETİNİN TERTİP ETTİĞİ KONFERANSLAR Memleketimizin fikir hayatında mühim bir rol oynaya' Hür Fikirleri.Yayma Cemiye tinin senelik konferansların dan ilki,İstanbul Barosu Baskanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • AMERİKALI GÖÇMEN MÜ RAHHAS1NIN TETKİKLER Memleketimizdeki göçmer durumunu incelemek üzer şehrimize gelen Amerikan gö men ve mülteciler murahhas Dr.ITelsserich dün refakatir de îslrân Müdür Muavini bv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • Cezaevinin duvarını delen mahkûmlar Ekserisi ağır cezaları çarptırılmış bulunan mahkûmlardan bir kısmı,firar etmek üzere iken y.kalandılar başlamışlardır.Günlerden beri gardiyan vı jandarmalara sezdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • UCÜZ EVLERİN İNŞASINA TEKRAR BAŞLANIYOR Fatihte bir ihtilâf mevzuu olan ve bu yüzden yarıda kalau ucuz evlerin inşas na Evkafa ait arazinin istimlâk edilmesiyle tek rar başlanacaktır.Ayrıca Eyüpte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • 3TGMOBtL ALTINDA KALAN BİR BOKTOR ÖfcBÜ Suadiyede Mücahit sokağında oturan-Hanait Kayacan adında bir doktor Kadıköy Gün düz bakkaliyesinin önünden karşı tarafa geçerken,şoför Ayhan'ia.idaresindeki 796
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • I" HALKIN SESİ I Boğaziçi otobüs durağından şikâyet İsmi mahfuz bir okuyucumuz yazıyor «Azamî beg dakikada bir gelen tramvay duraklarına kapalı mahal yapıldığı malûmunuzdur.Taksim ile Sarıyer arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1952
  • Gel otur bakalım Azmi,iç bir şey.Yok pek oturmıyalım.piyasa vakti geliyor.Ona burada biraz evvel olanları %ve muhavereyi anlattım.Gülerek;Seni pek toy bulmuş olacaklar dedi;hacı âğa mı sandılar nedir?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Siyasî İcmal Atlantik Paktı Konseyi Lizbonda toplanan Atlantik Pak ti Devletleri Dışişleri Bakanları Konferansı müzakerelerini bitir,di.Açıklanan tebliğden çok hayırh kararlar alındığını memnuniyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Katin ormanı tahkikatı için Rus şahitleri de dinlenilecek Vaşington.26 A.A.1943 senesinde Katin ormanında Polonyilı subaylara yapılmış olan mezalim hâdisesini tahkik ile mü kellef Amerikan Mümessiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Cebimden de beg pens koyacağım.Başkomiser sordu:Akrep ne olacak?Şimdilik bu hususta bir şey söylemek kolay değil.Kim bilir?Belki bir kaza olabilir.Fakat,hiçbir zaman fena niyet beslediğim aklınıza gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Semboller Bir mekteb olan sembolizm den değil,bir eserin yalnız bir parçası olan.fakat eser Çapında bir mâna söyliyeneseri öze tüyen sembollerden bahsedeceğiz.Meselâ «Saf o» nun merd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • *SAHM KATIZ TANW Hazreti Muhammed,kendisine kasdetmek kkeli Amiri affetmişti isteyen Me TEFRİKA No.56 Amir bin Vehep ömründe görmediği bu muamele üzerine şaşırmış,Hazreti Muhammedin ayaklarına kapanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • İTİ "¦TIMBIITI &mm Ç/aktattDeu Aabıt*mdda beklenilen Ve çak taabet bulmuş olan TONİK»#aye»« GELMİŞ ve BOL MİKTARDA PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR İsüıubulda perakende satış fiatı:300 Kurudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Fransada 3ŞÇ9 ücreti Parlâmento sabaha kadar devam eden müzakere sonunda ücretlere zam yaptı Paris,26 AP)Dün,oğU den sonra başlayıp sabahın üçü ne kadar devam eden müzakere,koridor konuşmaları ve Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Âsyada kızıl faaliyeti Sovyetler ve Çinlilerin Güney Doğu Asyada tahşidat yaptıkları bildiriliyor Londra.26 Nafen)Daily Telegraph gazetesinin Singapurdakı hususî muhabirine göre.Sov yetlerle komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Kızılların yeni hilesi Sovyet savcıları,Çek komünistlerinin büyük bir kısmını tevkif etti Viyana,25 Nafen)Mâcaristanda Rajk,Sofyâda da Kostov dâvalarını hazırlamış olan Sovyet savcılarının şimdi Çekos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Alimler g'ineş t"tu3 masını tedkik ettileı Hartoum.26 A.A.Har toum civarındaki muhtelif rasa merkezlerinden dünkü güneş tutulmasını takp etme'k üzere dü* yanın her yerinden gelen âlimle rüyet şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Alman harp suçlula rı serbest bırakılıyo Bonn,26 AP)îkincl Dün ya Harbinde Alman kuvvetleri no esir düşen İngiliz komando lannın katlinde methaldar gü rüldüğü cihetle bir İngiliz A:kerî Mahkemesi tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • »t Iİ-*mm IHI II.»I KISA HARİCİ HAB RLER «awrr-HWı,ın,u'.H n^ A M E K t K A Birleşik Amerika Ziraat Bakanlifi,Kanadanın Saskatchewan şehrinde husule gelen bir salgın hastalık yüzünden Kanadadan her tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • isveçte ortaya çıkan Kızıl casus şebekesi Rus diplomatlarının mikyasta alâkası Stokholm,26 Nafen)İsveçde yeni bir komünist casus şebeke i ortaya çıkarılmıştır.Bu şebeke ile Rus diplomatları nın da alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • Bîr kadının ölümüne sebep olan tabut Johannesburg,26 AP)Bir •kadına tabutla vurmak suretiyle öldürmekten sanık dört yerli dün Ndola'dîı mahkûm olmuşlardır.Bunlar kendilerinde bir kabahat olmadığın idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1952
  • K^H Shi ^2 ğğ Güneş tutulurken Danimarkada güneş tutul masını seyreden bir aile efradı,bu ise o kadar dalmışlar ki,otomobillerinin yavaş yavaş ilerlediğinin farkına varmamışlar,araba bir uçurumdan uçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1952
  • KİRALIK ORDU Eskiden Avrupada ordular kiraya verilirdi:Herhangi bir vaziyette başı sıkışan bir hü kümdar için hemen bir ordu kiralayıvermek işden bilö değildi.Bu tuhaf âdet on dokuzuncu asrın başların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1952
  • IDün Daim!Encümen âzalarının yeniden secimi do lay isiyle İstanbul Şehir Meclîsi hararetli bîr gün yaşamıştır.Belediyenin muhtelit şube müdürleri de müzakere ve seçimleri takip etmişlerdir.Kesimde sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1952
  • 3:m Kış mevsimi sonuna yaklaştıkça mayo fabrikalarının faaliyeti artıyor ve tabiî bu faaliyet arasında bilhassa propaganda ve reklâm işlerine hız veriliyor.Amerika mayo imalâtçıları ba mevzuda yeni is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1952
  • Elektrik gençlik kulübü futbol takımının eski bir kadrosu Diğer küme kulüpleri t'rı Futbo',boks,Atletizm,Voleybol şubelerinde çer işarı kuvvetli bir spor teşekkülü Elektrik Gençlik Kulübü 1944 senesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1952
  • Amatör muhtelitin karşılaşmaları İstanbul amatör muhteliti için çağrılan futbolcular bu hafta iki takım halinde karşılaşmalar yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1952
  • Genç Mülî Takımımız At inada Yunau gazeteleri bizi garanti yeneceklerini yazıyor Pazar günü İtalya ile Napoli'de yaptıkları mac tan sonra Roma yolu ile Yunanistana dönen gençmillî futbol takımımız dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1952
  • Kısa spor haberleri Bir Brezilya takımı memleketimize geliyor Br.îZİlya futbol takımların dan «Corinthian» 3 nisanda bir Avrupa seyahatine çıkacaktır.Bu takım Skandinav memleketlerinde 8 ve Türkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1952
  • DÜNYANİN EN MEŞHUR KADIN SPORCULARI Kadın spor âleminin en meşhurları:Blank e rs-Koen,Ostermayer,M.Dupont,Ann Curtis i Olimpiyatlarda muvaffak olmns ingiliz atleti Dorren BiIIer 3pcr dünyasında kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1952
  • Bu gece ağırda güreşecek olan Yaşar Doğa rakiplerinin hep bu şekilde sırtlarını yere getirmektedir.A sı bu gece yapılıyor Ağır sıklette meşhur güreşçimiz Yaşar Doğu Almanlara karşı güreşecek Almanlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • Fakat ortada at ve para olr.jyaeak.Şan için kapışacaksınız,kabul mü?Ali de,Mikta da bir ağızdan cvap verdiler:Hay hay.Kabul.Kaptan Petri derhal ilâve et ti:Fakat bu,biraz evvel Alinin de söylediği gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Bir Şaık vilâyetimiz:Ter si bir göz rengi.2 idam eder;Asmak veya başka bir güne bırakmak.3 Sondaki harfsiz şeref;Tannya mensup.4 Terbiye;Tersi bir vilâyetimiz;Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7,20 Adapazarı 10,10 İzmir Konya Adana 13,50 Samsun 18,20 Anadolu ekspres,18,30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres 20,50 Erzurum 21.40 Doğu ekspres Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • Bir İslâm itti hadi doğuyor I Oas tarafı birincide1 sıhhati henüz malûm olamıyan bu haberlere naza ran,İslâm ülkeleri arasında ittihat ve ittifak Hususunda Zafiruilah Han delâ letiyle zemin aranmaıUad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • KÜCJİK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı SAHNE Komedi 1 Perde Yaıan VSdat Nedim Tor Sahneye kovan;Muhsin Ertuğral Çarşambadan bcçuta her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • Akdeniz Bö kuvvetleri Baş tcrafı K.rincide)j rasında H i devletin askerî lider-I leri Akdeniz Bölgesine şâmil bir komutanlık sistemi üzerinde uyuşmağa muvaffak olamamışlar dır.İngilteıe Akdenizdeki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • Denizcilik Bankası I Baş tarafı birinci d e i bazı memurların tekaüde sevkı ile alâkadar görüşmeler yapmakta olcıuğu söylenmektedir.30 sene hizmet görmüş veya 65 yaşım doldurmuş memurların tekaütlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • ehir Meclisinde dün sert alar cereyan etti rBactcrrafı birlnddel dllmiştir.Hukuk İşleri Müdürü de" Meclis tarafından alınmış olan bu karar.n yine Meclis taralından,tefsir edilmesi icap ettiğini bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • Büyük hükümdar;TEFRİKA No.156 Yazan:SAMANCIGİ1 E öyle serdar,böyle sadrâzam olamaz!Bizi bütün kuvvetlerimizle perişan etmelcmi ister?Yukarıda gördüğümüz gib Mehmet Paşa,Mürtaza Paşa nm bu talebini bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • masına 'Has tarafı birincide)gulmuş olarak bulunmuştu.Hâdiseyi müteakip yaşlı Rum kadınını öldürmek suçu ile yakalanan ve idam talebiyle Adli yeye verilen Anna'nın küçük kızkaııdeşi Eleni Martaoğlu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12,57 Açılış ve Program 13.00 Haberler.13.15 Radyo Salon Orkestrası Konseri Pl)İdare eden.Semih Argeşo.13,45 Şarkılar Pl)14,15 Programlar,dans ve caz müziği Pl)14,40 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Muöalıipoğlu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 ela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • Millî takımımız rBa# tarafı birincide)ça karşılandık.Çocukların sıhhati yerindedir.Yalnız İtalya maçında ayaklarından sakatlanan Naci ve Turgay'ııı durumları üzüntü verici olmuştur.Maamafih Naci iyile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • Fecî bir tren kazası Adapazarı,28 Milliyet)Bu sabah Adviye ve Hanifiye istasyonları arasında fecî bir tren kazası olmuştur.Ankara dan tstanbula gitmekte oian ekspres Advlye istasyonundan hareketinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • Sovytiler'in Italyaya notası Has tarafı birincide)taşmasının hükümlerini ihlâlle itham etmekte ve bu hareket neticesinde doğacak mesu liyetin italyaya ait olacağı ihtarında bulunmaktadır.Bu nota* ital
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • Amerikan,İngiliz» lı srp gemileri dün Ijondra.26 Nafen)Harp sonu devresinin en büyük deniz manevraları bu sabah şafakla be laber Akdenizde başlamıştır.Bu tatbikata İngiliz.Amerikan.Fran Biz ve italyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • iliç Âli anlatıyor fBof tarafı birintfdo' «tmlşti ki devlet işlerinin sofrada konuşulmasının bile hojuna gitmediği belli oluyordu.Sanki devlet işleri artık onun ¦alâhiyet,mesuliyet ve tasarrufu altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • B' edişinde Bütçe müzakereleri rT-K,tarafı bhincîde?Demokrat Parti teşkilâtının şikâyeti üzerine» memurların başka yerlere nakledildiğini;diğer taraftan muhalefetin emıuyet içinde bulunmadığım ila xı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1952
  • Menderes'in nutku fK* tantali *»taeid»l Hangi insandan çekinmek,bas gH insana hürmet etmek,hangi in sanın muktedir olduğunu kabul etmek güçleşir.Binlerce kişi,vicdanından kendileriyle-mutabık değilleı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.02.1952
  • BR TABABETİ İKİME Son Model Cibazlanm Soner ttmpfe ONITICI Sirialyeti ROMT6EKU» Tam Narkoz tipi FOTOYU» lAıfiparazit tertibatlı TURLAR Otoaatik kırı hava STERİIİZATÜRIER Fontcn lipi KRASUA8LAR Asepltk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • istanbul Belediyesi İlânları Gıda ve ihtiyaç maddeleri alınacak Muhammen Fiat İlk teminatı Liıa Kr Lira Kr 9229 93 692 25 Birleşik idare nastahane ve müesseseleri 1952 mali yılı ihtiyacı için alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Hurda demir satışı İstanbul P.ob'diyesi Fen îşlCri Müdürlüğüne1 ait 10 adet hurda ğuba* ile tahminen 400,000 kilo hurda ve 400,000 kilo müstamel deri.i' 93 0P0 Jîı a m uhammen bedel üzerinden 10 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Lokman Hek nn Di HAFİ".CEMAL Pfihıiıve Mütehassısı Pazardan bajka her gün sabah saat ID 30-12 ö£l« den sonra 14 30 17 de hauta kabul eder istanbul Divınvo u No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • İst.Lv.i milliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâm Aşağıda cins ve miktarı yazılı sebze ile malzemeler pazar,lıkla 28/2/952 günü hizalarında yazılı saatlerde Anadolukavağı As,Sa.Al,Ko.da satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • OKTAZI TİCARET T.A.O YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN:Şirketimiz hissedarlarından Ze ki Akdamar.Nihat Sayar ve" Cafer Mur^thanoğluna ait bulunan beheri 100 er liralık 201 ilâ 236 dahil)801 ilâ 1000 dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20' ye kadar hastalarını kabul eder Adıes;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Devlet Üretme Çiftliği Merkez Atölyesi Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı müstamel ve kısmen de hurda vaziyette olsn harman makinaları Btözleri)12 Mart 1952 çarşamba günü ile 13 Mart 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğünden Deniz îruvvetlerine lağlı İstanbul'da bir mahal için Fraon gazı ile çalışan soğutma tesisatı yaptırılacaktır Tafsilâtlı bilgi ve şartname Haskcyde Taşkızak tersa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:31 Mart akşamına kadar ödenmiyen aidatın 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisandan itibarftn %50 fazUsiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • AYDA 11 ura taksitle MERİNOS Hereke-Gabardin Kumaşlarından birinci sıruf ISMARLAMA ELBİSE 150 Liradır j Salfihattin Kara-kaşlı Müessesesi:Mfthmutposa:Kapahçara kapın yanında No;18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 ÜÇ aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FÎATL AHİ 2t6| üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Erzurum Di hudutları dahilinde bulunan Tortum deresinin Tev Xcprii me* Jinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Fayri Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de V d\MAKSlM'de J p\Cumartesi,pazar 16 la t.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine HCŞMEDET PerijtMuoe akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe horgün 11 de açılır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci K.'İRACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Rutubetli ve soğuk havalarda GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.V Bas,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır V bayanların muayyen zamantardaki sancılarını teskin eder.^4-d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu zraat aSefleri ve makineleri Fabrikalara Müessesesi İVlüdürlüğünden ADAPAZARI Adapazarı fabrikamızda istihdam edilmek üzere iki adet teknik kontrolör ile bir boyahane,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • içme su tesisleri yaptırılacak iller Bankasından I 1 Aşağıda İFİrmVr,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabalarım içme »uyu tesisleri japtarılacak-Boru Bankaca Kara-Boıu mütebük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • î\II rj Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında r II l u Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,v^ Ekspertiz Keşif ve Müşavere ı i—Şişli Perihan Sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.02.1952
  • Yeni neşriyat İstanbul Tarihi Edebiyat Fakültesi neşriyatın dan müellif,Hrand D Andreas-¦"an lektör)17 nci asırda yaşamış İstanbullu bir Ermeni müellifin Eremya Çelebi Kömürcüyan'ın aynı asır îstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan