Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • İMANLARI SERBEST UREŞTE 80 YENDİK Güreş takımımız karşılaşmaların yedisini tuşla,birini de ittifakla kazandı Türk Alman serbest güreg milli takımları arasındaki karşılaşma dün gece saat 21 de Spor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Dinamo W-1-0 mağlûp oldu *S.w S-Şehrimizde bulunan Yugoslav Dinamo takımı dün son maçım Uç kulUp muhteliti Oe yapmış ve 1 0 mağlûp olmuştur.Resim 'o.muhtelit forvetlerinin neticesiz kalan bir hücumu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • t 1 Bugün «ehlimizde u-mumiyetle açık geçecek.Hora sıcakb^ında ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacaktır.Yağmur beklenmemektedir.1 i W*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Atatürk,bir aksam Glilhane Parkında verilen bir açıkhava balosunda orada toplanan on binlerce insana harf inkıiâ» bım ilk defi o gece müjdelemişti 133-Atatürk,yaptığı her şeyi,meselâ içkiyi de,harf in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Eisenhowerin emrine 300 milyon dolar tahsis edildi Bu meblâğ,50 tümen ve 4O00 tayyareyi ihtiva eden bir ordunun kurulmasına hasredilecek Lizbon,24 A.A.Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı,Avru payı Sovyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Siyah banflı buket Halkevi önüne bırakılan bu ket içinden,hükümetin mâ nevî şahsiyetini tezyif eden biı* kart çıktı îzmir,24 Milliyet)Halkevlcrinin kuruluşunun 20 nri yıldönümü münasebetiyle bugün îzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Pan Amerikan Genel Müdürü riyasetinde Amerikan dün geldi Yeşilköy Hava Alanı,Yakın Şarkın en büyük meydanı haline getirilecek 24 kişilik Amerikan-sermayedarlar heyeti temaslarda bulunmak üzere dün hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Parlâmento Birliğinin toplantısı Genelkurul dün bir yıllık faaliyetin muhasebesini yaparak yönetim kurulunu seçti Ankara,24 A.A.Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Genel Kurulu bugün Büyük Millet MecliU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • iz m irde maskeli hırsızlar İzmir 24 Milliyet)Uzun •zamandanberi lzmiri haraca kesen maskeli hırsızlar yeniden faaliyete geçmişler ve dün gece Alsancak semtindfi bir apartmanı soymağa kalkışmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Davet alan Yugoslavlar Belgrad hükümeti,dışarıdaki Yugoslavian memleketlerine davet ediyor Belgrat hükümeti bir müddet evvel dünyann muhtelif yerlerine dağılmış olan Yugoslavian tekrar yun da dönmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Banka soyan üç haydut Toronto,24 AP)Otuzsantim büyüklüğündeki bir pencereden burada bir bankaya gfiren üç haydut,bir milyon İngiliz lirası çalarak savuşmuşlar dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Meclisteki müzakereler Ankara,24 Telefonla)Büyük Millet Meclisi bu sabah saat 10 da toplanarak Toprak ve îskân işleri Umum Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine devam etmiştir.İskân İşleri Müdürlüğü bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Dün İtalyan genç millî takımına 1-0 mağlûp olan millî takım oyuncularımız Napolideki Londra otelinden çıkarlarken n italyan Genç Milli Takımına 1J yenildik Maçın yegâne gölünü ikinci devrenin 32 nci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1952
  • Başbakan Adnan Menderes dün Meclisfe yapılan tenkit ve temennilere cevap verdi 1 Savunma Bakanı Hulusi Köymen dedi ki Tevhidi kazadan murat,askerî mahkemelerin ilgası ise buna imkân oSmıyacağını hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Hie.25 ftu 29 ŞUBAT 12 C.E* 1952 Şubcrt 1371 Pazartesi 1367 v*ı CtT VASATİ EZANİ Güneş 642 12.40 Ogle 1227 6.33 İkindi 15 30 9.36 Akdarı 17 54 12 00 Yatsı 19.24 J.31 İmsak 5 03 11 0.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • YENİ YILA AİT DERS KİTAPLARI 1952 53 yılı ders kitaplarının liatesi 15 Ağustos 1952 tarihinde ilân edilecektir.Diğer taraftan gene önümüzdeki ders yılı için okul kitaplarını daha ucuza mal etmek maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Bir kunduracı Doğansazda iki kişiyi bıçakladı Evvelki gece Beyog'unda Doğanı az namiyle mâruf iç-kili lokantada kanlı bir hâdise olmuş;b'vr sarhoş iki kişiyi bıçakla teiılikeli surette yarala* miftu*,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • ÜNİVERSİTEYE YENİ ALINACAK TALEBELER istanbul Üniversitesinin muh telif fakültelerinin şubaf de/ıo si imtihanları bu hafta sona ere çektir.Diğer taraftan şubat devresinde Üniversiteye yeni alınacak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • POLİSTE ir Fatihte oturan Ahmet Niyazi adında biri Taksimde çirkin bir şekilde kadınlara sarkıntılık yaparken yakalanmış,savcılığa verilmiştir.Fatihte oturan Birsel adında genç bir kız asabi bir buhra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • IRAKLI ÖĞRENCİLER ŞEHRİMİZE GELİYOR Halen Ankarada bulunan İrak Ziraat Fakültesi öğrencilerinden 22 kişilik bir grup,baş larında Prof.Mümtaz Arif,Prof.Hasan Sudan ve Prof.Abdüsserah olduğu halde yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Üniversite sitesi ¦ill ıı i.ı Birinci blokun temeli bugün saat 12 de törenle atılacak 'ı»nı«ııMHi.i| Uzun zamandan beri-haz irin:ları yapılmakta olan şehrimiz Ünivaıısıteliierine ait sitenin temeli bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • GEÇ KALAN BIK TAMİM Belediye ilgililere bir tamim de bulunmuz ve kuzu mevsimi nin gelmiş olmasına işareti a 12 kilodan aşağı sıkletteki Ku/uia rın kesiminin katî surette ya-ak olduğunu bildirmiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • PİRİNÇ FİATLARI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR Pirinç piyasasında bir aydan beri durgunluk hüküm sürmek tedir.Bu durgunluk fiatlara da tesir etmektedir.Şehrimizde Bersani pirinçleri 115 116 kuruşa kadar düşmüştür.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • HALKIN Gelen cevaplar Torun Bakanlığında*!gönderilmiştir;«1.1.952 tarihli gazetenizin 2.sahife,3.sütununda,Hal kın sösi)başlığı altnda;İzmirde Odunpazarında 910sokakta Cengiz Kayıtgeu imzasiyle yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • KADIN SEÇMENLER CEMİYETİ BAŞKANI Bir müddetten beri memleke timizde bulunan ve konfcraıular veren Bk'leşik Amerika Ka din Seçmenler Cemiyeti Başkanı IVIiss Amıe Strauss dün şehrimizden ayinim iş ve Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • MISIRIN ANKARA BÜYÜK ELÇİSİ Mısır hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine tâyin edilen Ahmet Hakkı Bey 4 martta uçakla llıtanbula gelecektir.Aynı gün bir basm top lantısı yapacağı bildirilen Misi r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • BOZUK GIDA MADDESİ SATANLARLA MÜCADELE Sağlık Müdürlüğü bozuk gıda maddesi satanlaıı yakala mak için şehrimizin;buhura uzak ilçe ve bucaklarında ani taramalar yapmak üzere yeni kontrol ekipleri ihdas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • OKUMAYI TEŞVİK Millî Eğilim Bakanlığı;I i Eğitim Müdürlüklerine bir tamim göndererek;ders Kitapları dışında faydalı ve kültür verici diğer kitapları okumaya teşvik mala udiyle;okullarda kitap okuyan ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • AHLAKSIZ KADIN Aksarayda Lânga Caddesinde oturan İsmet adında bir kadın evvelki gece geç vakit evine fuhuş maksadiyle iki erkek almıştır.Durumun zabıtaya bildirilmesi sonunda bir cür mümeşhut yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • SADEYAĞ FİATLARI DÜŞMİYE BAŞLADİ Sadeyağ fiatlerin.de bir müd detten beri devanı eden yüksel me durmuştur.Bu durgunluğa;yeni istihsal mevsiminin yoldaş inal ı ve eidıki stokların satılmak istenmesi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Anormal çocuklar Bakanlık Amerikaılan iki mütehassıs getirtiyor İlgililer anormal çocukların eğitimi ve getfftirilmt?a mevzu unda hassasiyetle durmakta ve bu hususta incelemeler yapmaktadırlar.Yetkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Gazetelerde her gün bir kaçını birden okuduğumuz tüylerimizi ürperten randevu evi baskınları,uygunsuz vaziyette yakalanan çiftler,çeşitli sosyal hâdiselerin uçuruma sürüklediği zavallıların havadisleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Kçüız paa.Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Flerin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Samatya Okul ve öğlencilere Yardım Demeğinin yıllık kongresi 29 şubat cuma günü saat •20.30 da Cerrahpaşadaki dernek merkezinde yapılacaktır.TOPLANTI •fc Kızılay Derneği Beykoz Şubesi umumî meclisi ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • FİKRA Bir sa.ölümü Yıllarca Kel Hasan Efendinin,merhum dâhi sanatkâr Nâşidin ve son seneiardc de Dümbüllünün yanında çalışan ve binlerce îsianl)uL luya îbir ömür boyunca neşe dağıtan Ahmet Güldürü*'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • KİSA HABERLER ir Beyoğlu Müftülüğünde açık bulanan imamlık ve müezzinlik için 5 mart çarşamba günü müftülük dairesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır.Münhal 1marnlık ve müezzinlik için bugüne kadar el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • BİR FİLOMUZ MALTAYA GİDECEK Mart ayı içinde Sultanhfc-ar ve Demirhisar muhripleri İle denizaltı ve korvetlerden mü*e şokkil bir filo İngiliz donanma sim ziyaret maksadiyle MaiUya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • DEMİR SANAYİİ İki Fransız sanayicisi bu hafta içinde şehrimize gelecektir.Sanayiciler memleketimin de kendi sermayeleri ile bir df mir sanayiinin kurulup kurula mıyacağı hususunda tetkikle:yapacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • FINDIK PİYASASI Fındık piyasası durgunluğu,nu muhafaza etmektedir.On bf*ş güııdenberi mühim bir satış muamelesi kaydedilmemiştir.Ellerinde mühim stoklar bulunan tacirler müşkül durumda kalmışlardır.Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • KARDEŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ Vefada Darülhadis sokağında oturan Rahmi adanda biri varlında Necmettin Işuk adında bir arkadaşı olduğu halde evvelki gece sarhoş bir halde aynı semtte oturan agabeysi îs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • MAKALE Korku fezi İsmail Hami DANIŞMEND İstanbul fethinin beş yüzüncü yıldönümünü kutlamak ve kutlamamak peklinde iki fikir karşısındayız:Bunların ikincisi bir fikir olmaktan ziyade tarihimizin yüzünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1952
  • Liman ve dok işçiler ücretlerine zamistiyot Denizyolları idaresiyle işçiler arasında sıkarı ihtilâfı İl Hakem Kurulu halledecek Denizyolları İdaresi ile gemi tıanayii ve liman işçileri arasın da ciddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Ver yüzünden silinneğa hazırlanan bir şehir Beelin.24 A.A.İngiliz kontrolü altında çıkan ¦Telegraf gazetesi taralından bildiril «ligine göre;radyo aktif kaplıcaları şehri olan Obersclema yer yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Macarfstanda Sovy etf eştirme Viyana,24 Nafen)Macaristanm muhtelif şehirlerine her gün yeni yeni Sovyet eki per gruplarının gelmekte oliuğuna dair haberler alınmakta dır.Son olanak Sovyet sıhhat ekipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Güney Koreliler Amerikada çalıştırılmıyacak Vaşington,24 A.A.Dışişleri Bakanlığı Birleşik Ameri kanın Kalifarniyadaki çiftlik işlerindeki işçi ihtiyacını karşı lamak üzere binlerce Güney Kareliyi meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Eski Alman Nazileri Komünistlerin,Almanyada ki Mazilerle işbirliği yaptıkları bildiriliyor Berlin,24 Nafen Beılinde çalışmakta olan Batı Alman ya istihbarat subayları Bonn'daki Alman siyasi polisine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Siyasî.bmgar notası Bulgar Halk Cumhuriyeti Hükümeti gibi bir unvan taşıyan Sofya yaranı,Moskova emirlerini yerine getirmekte cidden maharet gösteriyorlar.Hükümetimize verdikleri bir notada Atlantik P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER temim maksadiyle çalışmalar ya pılmaktadır.İSVİÇRE Mönt Blanc dağının eteklerinden isviçre Fransa ve îtalyayı birbirine bağlıyacak tarzda rafiteaddit tren hatlarının geçmesini sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • YUNANİSTANDAN GELECEK İZCİLER Yunani tandan 150 kişilik bir kız izci gnıpu memleketimize gelmek için ilgililer nczdinde teşebbüste bulunmuşlardır.Misafir izciler muhtemelen mayıs ayı içinde gelecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Mezarcıların grevi sona erdi Londra;24 A.A.Ücretle rinin arttırılması hakkındaki taleplerini desteklemek üzere,bir haftadan beri grev halinde bulunan Glascow şehri mezarcılarından yüzden fazlası yaıın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Pakistanda kargaşalık xı e iiM^ı wı—^w»m—Dakka eyaletinde başgösteren isyan hareketi bastırıldı Karaşi,24 A.A.Resmî kaynaklardan dün bildirildiğine göre,Doğu Pakis-tanın mer kezi Dakka'da çıkan son ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Kutuplarda askerî üsler Amerika seyyar bir buz adası üstünde askerî bir üs tesis ediyor ¦11 «I.L-tl 1.Vaşington,24 Nafen)Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri seyyar bir buz adasını bir bombardıman ve avcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Amerikadaki Ruslara karşı alınan tedbirler Rusların Amerika dahi inde yapacakları seyahatler kanunen takyit ediliyor Vaşiugton,24 A.A.Bir leşik Amerika,hudutları dahilindeki bütün Ruslardan daimî ikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Apartman Ayrıca Altın ikramiyelerinden faydalanmak için şimdiden 150 liralık bir tasarruf hesabı açtırınız İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI Vıı.»^Hı'-I m ıı r W—^M.Milin ı Mıı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ İki dergi,bir kitab KOMÜNİZME KAKÇI MÜ-CADELE Neşrettiği bir makale yüzünden bir defa daha bahsettiğimiz bu on beş günlük dergiı.iıı «15 Şubat 1952» tarihli otuzuncu sayısını gördük.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • Çıkan kısımların hulâsası «Aylardanberi Londra polisi tarafından yakalanamıyan Akrep lâkabiyle mâruf haydut bir akşam Mister Montgomery Bird,in Yuva deâilen kabaresine gelir Mr.Bird'in kokain kaçakçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • ÜS 6om Halk satış mağazaları Belediyenin halka iyi» ucuz ve temiz gıda temini için şehrin muhtelif yerlerinde «Halk satış mağazaları» açmağa karar verdiğini gazetelerde okuduk.Yaş sebze ve meyve sata*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1952
  • HAZRETİ MM tyfn *SAMIU KATIZ TAHW Amir,Hazreti Muhammedi camide öldürmeye Icatî kararını vermişti TEFRİKA No:54 Bir esiri kurtarmak Mekkeye bin ile dört bin dirhem altına mal olmuştu.Parası olmıyan es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1952
  • 1 İlkokul öğrencileri ara sında kurulan Yavrukurt teşkilâtı günden güne gelişmektedir.Re sinede Beşiktaş Ihlamur ilkoku lmıda Selim Sırrı Tarcanın da iştirakiyle yapılan andiçme tö reni görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A andaren-Yuşı-Şita Tama,nın intikamı-O nesilden gelen çocukları boğmak vazifemiz,Tamatiç ı anladın mı Cezan yalnız bununla kalmıyacak,senin daha büyük servetin var!Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1952
  • Amerikanın en popüler artistleriaden biri olan Debra Paget «Örnek bir Amerikan Kızı» şöhretini inanmıştır.On sekiz yaşında olmasına rağmen hâlâ sokağa tek başına çıkmayan Page„m en çok hoşlandığı iş a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1952
  • Fransa kupa maçları Paris 24 Hususî)Fransa «upası maçlarında şu neticeler alınmıştır:Lillo 2 Marseille 1 Bordeaux 1 Stade 1 Nice 2 Nimes 0 Renner 0 Strasburg 1 Racing 0 Monaco l Soehaux 5 Rocke La Mol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • İstanbul kır koşusu birinciliği Dün Mecidiyeköyünde B.J.K.Karagücü ve Beyoğluspor atletlerinin katıldığı yarışmalara iki kümeye mensup 26 atlet iştirak etmiştir.Sonuçlar;Küme 3)5.000 metre 1 Sedat Kıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • m İRL:Muhtelitin 1-0 galip geldiği maçta Muzaffer ve Kâmil 5 Dinamo kalesi önünde kornerden gelen topa vurraıya çalışıyorlar dünkü ma imal-Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasarayın burada kalan oyuncuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • Bursa lig maçları Bursa 24 Hususî)Bugün,yapılan maçlarda şu neticeler alınnııştır;Çekirge 3 Gençlerbirliği O Güvenspor 1 Acar 1 Çelikspor 3 Merinos 2 Bursa Muhteliti 0 G.Saray 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • İstanbul basketbol şampiyonası G.Saray Modasporu,Vefa Kurtuluşu mağlûp,etti î tanbul basketbol şampiyonası dün Teknik Üniversite spor salonunda devam edildi.Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • Belçika İtalya ile 2-2 berabere kaldı Brüksel 24 Hususî)Bugün burada Heysel Stadyumunda.50bin kişiyi bulan bir seyirci kalabalığı önünde Belçika,millî takımı İtalya ile 2 2 berabere kal maya muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • güreş hakkında Olimpiyatlara hazırlık mahiyetinde olan bu karşılaşmalar takımımızın teşkilinde büyük bir rol oynayacaktır Alman millî takım güreşçilerini her iki stilde şehrimizde seyretmiş bulunuyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • Beş boks şampiyonunun "yediği müthiş yumruklar,Bir Amerikan gazetecinin boks şampiyonları arasında yaptığı enteresan bir ankette ortaya çıkan hakikatler United Press ajansı spor muhabiri sert bir spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.02.1952
  • Amatör lig!ç arı Dün oynanan amatör lig maçlarından 511 neticeler alınmıştır:ŞEREF STADI Adalet 1 DavutpSşa 0 B.Spor 2 Alemdar 1 Taıabya 2 Adalar 1 VEFA STADI Sümörspor 3 Sarıyer 2 Elektrik 0 Defterda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • Çıkan kısımların hulâsası «Bir kaya parçasının gölgeliğine »gınan kalpaklı nöbetçi ih den bir atlının geldiğini ve altında güzel ve kır renkli bir kısrak olduğunu görünce durumu leisleri Petri'ye bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q11 Iflj 8 TT WT JT 9 PL LPT j_85 1 I I I I Wj I SOLDAN SAĞA 1 Bir vilâyetimiz;Ayak.2 Baştaki harf siz anaç;3—Ab'a.3 Ona riayet eden âdildir.Sinirli;Bir muharririn soyadı.4 Dest;çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidieekier 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 2ü]05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 'Erzurum 21.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • l-W i* Bir koni a Tank BUĞRA Hayır.Bu resim böyle çıkmamalıydı;içimden parça parça edip kâğıt sepetine fırlatıvermek geliyor.Zehra bu mu.benim kızım bu mu?Karım bir nükteyle işi yatıştırma kistedir Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • V 4 Bu akşam saat 21 de a\A\M A K S I M de m Cumartesi,pazar 16 m 'a r.atine ve çart^^^^,am'ua ]6 da Jp lâfı matine HOŞMEDET Per#emne akşamı iie oumsrtMİ matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe h erg ün 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • BiiyüK «IikUMdAri TEFRİKA No:154 Tun:SAMANCIGtL Dördüncü Murad zaferinden pek memnundu.Etrafını selâm'ıyarak saltanat arabasına bindi Istanbulun burçlarına top» lar yerleştirildi.Padişahın arabası,yah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Percy Faıth ve salon konser orkestra,sındân karışık h'âfif öğle müziği Fİ.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATBOLAHI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustas Goetz Türkçesi:Resîha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bîr Kavuk Devrildi Yazan Celâl Mıtsahipo^Iu Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Salıip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Gfcetecilik Kolektif Ortaklığı Macbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Amerikan heyeti geidi J Bag tarafı birincide' New York kambiyo borsası azasından Mr.Robert Lehman,hava fotoğraf makinesi mucidi Mr.Sherman M.Fairchüd ve AmSrika Cumhuriyetçi Partisi liderlerin,den Mr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Tunusta kısmî sokağa çıkma yasağı konuldu Kef ve diğer şehirlerde çıkan hâdiseler yüzünden on kişi tevkif edildi Tunus,24 A.A.Bir dev mahallelerindeki mağa» ve riye koluna mensup bir Fran-dükkânlar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Davet alan Yugoslavlar Ta% tarafı blrû.cıdo} Yugoslav hükümeti bu defa memleketimize sığınmış olan mültecileri vatanlarına dönmeye davet etmiştir.Şehrimizde bulunan Yugoslavian gönderilen mektuplarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Pa lâmentolar birliği I Bas tarail birincide landa ve rapor üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde rapor reye konmuş ve kabul edil niştir.Bundan sonra da denet çiler raporu ve 1952 yılı oütçö i tasvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • 24,000 liralık miras Londra,24 Nafen)Sekiz yaşında bulunan bir çocuk ken dişimi mânevi evlât edinen bir zenginden 24.000 sterlinglik bir mit asa konmuştur.Fakat ölen zengin vasiyetnamesinde önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Eisenhwerin emrine 300 milyon dolar tahsis edildi Bas tarafı birincide' ligiyle kabul etmişlerdir.Raporda,üye devletlerin ekonomik durumlarını mutazarrır vb ya müteessir etmeden 300 milyon dolarlık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • IBastarafı hirincidel duvar arasında içiyorlardı.Ben ise aziz milletimin önünde ve onun şerefine içiyorum!Diye kadehini kaldırdığı zaman halkın alkış tufanı arasında Sarayburnu dakikalarca çınlamış id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Fransada Enflasyon tehlikesi Amerikadan 100 milyon dolarlık yardım sağlanmasına çalışılıyor Parİ4» 24 AP)Fransanın dış ticareti hakkında gelen bed bin raporlar,memleketi enllâsyon.tehlikesi karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Adalet ve Savunma Bakanlığının Bütçeleri dün kabul edildi raat Bankasından temin edilen kredilerle tohumluk tevziinin sağlam ldığını bildirmiştir.SAĞLIK BAKANININ TENKİDLERE CEVABI Çoruh,Rize,Trabzon,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Siyah bantlı buket rBt» tarafı birincide!Töreni müteakip hüviyetten tesbit edilemiyen iki kişi bir otomobille halen kapalı bulunan eski Halkevi binasına gitmisler ve siyah bandla sarâı iki çiçek buket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Alman'arı 8-0 yendik Bas tarafı birincide)BU karşılaşmada köprüye gelen Alman üç dakika bu vaziyette mukavemet ettikten sonra tuşa gelmekten kendini kurt arama,muştır 67 küo:Yüce Martus'a 2 dakika 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Türk İngiliz ticareti Londra,24 Nafen)İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından neşredilen son istatistiklere göre;Türkiyenin İngiltereye yapmakta olduğu istenme miş ham madde ihracatı 1953 senesmin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Âlmanyada serbest seçimler Hile yapılmaması için Birleşmiş.Milletlere müracaat edildi.Bona,24 AP)Batı Alman yaya mensup bir hükümet sos cüsünûn bugün açıkladığına gd re.Batı Almanya hükümeti,iki Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • konuşması fBaş tarafı birincide 1 hip olmakta devam edecek olur sak bu,önümüzdeki çok kısa yıllarda hakikaten halledilmez bir mesele olarak karşımıza çıkacaktır.Muhterem arkadaşlar,Karadeniz bölgesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1952
  • Kalyadaki fBof tarafı birincide] Miglioli;Fontanesi.Oyun takınnmı in hücumu He başladı,tik on beş dakika;haf ve hücum hatlarımızın ç, k iyi anlaşması sayesinde Dizımkı leı in hamiyeti altında geçti.Üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • TÜRKİYE |p mm'-BANKASI jillili VSE ÇCŞİÎLİ PARA ikUAMiYtBElT.Birinci çekiliş:3 Mort Şubelerimizden broşür isteyiniz 450 Liraya kadar her 150 Lira için bir kura numarası alınır.450 Liradan sonraki her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRO KULLANANLARIN PAROLASIDIR 1 ÎLİMAIA J*-4043H 20 İcygir,15 leygfr İ5*yj-v.^Yipîi W if Hfiiijjyüıit M i 5 Mi»ı"a vi taksitfaoa'anmak üıaft iıtılmaktaiııy tfarahniıı vınnrti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • Neşriyat KIRKLA» MECLİSİ öğretmen Kemal Burcuoğlu Mahmut özav tarafından hazırlanan ve Yunus Emre,Kaygusuz Abdal.Hâtayi.Pir Sultan Abdal,Azmî,Şeyhi,Himmet,Vi rani,Ümmî Sinan.Kâtibi,Gaybi.Dertli.Seyran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • s Lokman Hek nı Oı HAFİ" CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 3ü-12 öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder İstanbul Dlvanvoiu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No:13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • Robert rvSichum film çevirmeğe başlıyor Evinde esrar içerken yakalanmış olan Robert Mitchum bu hâdiseden sonra kaybettiği itibarını tekrar kazanmış ve yeniden iilm çevirmeğe başlamıştır.Yukarıdaki res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • Elektrik Tesisat?Yaptırılacak iller Bankasından 1 Diyarbakır iline bağlı Ergani kasabası için 2 adet 75 80 beygirlik Dizel Elektrojen grupu satın alınacak ve alçak tan&iyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu Satın Alınacak İller Bankasından:1 Zonguldak şehri içme su terfi istasyonu için şartnamesinde yazılı evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grupJaıı satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • 1st.Lv.mit liginden verilen Asker Kıtaat ilâm 6000 kilo Sadeyağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu 520 kunıştafi tutarı 31.200 L-ra olup geçici teminatı 2340 Liradır,lha'esi 5 mart 952 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • scar mükâfatını kim alaca Oscar mükâfatının bu yd hangi artist tarafından kazanılacağı hakkında dedilcodular şimdiden birçok sinema mecmuclarını meşgul etmektedir.Amerikanın en büyük sinema mecmuaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1952
  • Bogard gazetecilerden kaçıyor!4 wwmm t'X ¦¦MİM A ¦S Hollcywood'un sn çok sevilen artistlerinden biri olan Bogard'ın hoşlanmadığı insanlar muhakkak ki gazetecilerdlr.Hollywood gazetecilerinin «Nadir Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8