Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • ffauto Bugün şehrimizde hara;deniz üzeri sisli re çok bulutlu,muhtemelen sağnak halinde yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz azalacaktır l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Ankarada yapılan dinî törende Başbakan,Dışişleri Bakanı ve Şehrimizde ve Yurtda uyulan derin teessür Ankarada yapılan d nî törene Başbakan Adnan Menderesde iştirak etti İngiltere Kralı Majeste Altıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • jo liranda yeni bir suikast lEski Başbakan Yardımjcısı Fatımi ağır surette yaralandı Tah'ran,15 A.A.Etki Başbakan Yardımcısı ve Tahran mebusu Hüseyin Fatzmi bugün Fedayanı İslâm Ce«wıye tine mensup Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Zafirullah Han memleketimize geliyor Ankara,15 Milliyet)Dost Pakistan Dışişleri Bakana Zafirullah Han 18 şubat pazartesi günü uçakla İstanbula gelecek tir.Beş gün memleketimizde kalacak olan Zafirulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Bulgar Komitecilerine ve Rus Kazaklarına kan kusturan Millî Kahramanın hayatı pek yakında MİLLİYET sütunlarında ¦1—»I «I «I »WIW MW*^WffMMMi|^i 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Alfi Kral ve üç devlet reisinin iştirak ettiği muhteşem merasimle Kral Altıncı George dün defnedildi Kraliçe Elizabeth cenazeyi derin teessür ve büyük bir vekar içinde takip etti Cumhurbaşkanımız töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Fethi Beyin ilk nutkuyla beraber,halk,İsmet Paşaya karşı büyük bir galeyanla ayaklanmaya kalktı.Vaziyet o hale geldi ki İsmet Paşanın te tibat alsın diye gönderdiği Mahmut Esat Bey karakola,Vali Kâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Lizbon toplantılarına iştirak eden delegemiz Aztz Ulusan girişimizi tasdik etti İngiliz Kabinesi Churchiirin başkanlığında dün gece mühim bir toplantı yaptı Roma,15 AP)Türkiye ve Yunanistanm Atlantik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Mısırın Ankara Buy ikelçisi Amin Fuat Bey Brüksel Büyükelçiliğine tayin edilmiş ve düı İs t anbuldan ayrılmıştır.Resimde Amin Fuat Bey görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1952
  • Mısır ingiliz ihtilâfı ki memleket arasındaki müzakerelere bir kaç güne kadar Londrada başlanıyor Kahire,15 A.A.İyi h'âber alan mahfillerde beyan edildiğine göre İngiltere nin Kahire Büyükelçisi Sir R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • P NAM ERIK AN İDARECt-LERİ İSTANBULA GELİYOR Panamerikan Uçak Şirketi Müdür ve idarecilerinden route şek kil bir heyet tetkiklerde bu ¦unmak üzere bu ay onunda ş hrimize geleceklerdir.Heyet İstanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Kr Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 7.89 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 00 01.876 9.73.90 7 90.50 280.30 0.80 64.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • GECE if Edirne Lisesinden Yetinenler Derneği 29 Şubat cuma yünü Konak salonlarında sabaha kadar sürecek «Trakya Meriç Gecesi* adiyle bir gece tertiplemiştir.TOPLANTI ic Kızılayr Demeği Beyoğlu şubesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • FIKRA Belediyeye bir bina lâzımdır Bir Ealediye binasının medeni bir şehir için en başta gelen ihtiyaç olduğu su götürmez bir gerçektir.Hele İs tanbul için.Senelerce bir yılan hikâye sine dönen Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • İS VERENLER SENDİKASI GİTTİKÇE KUVVETLEN!YOK Şehrimiz Mensucat Sanayii İş Verenler Sendikasına yeniden fi büyük fabrika daha iltihak et mistir.Bu iltihaka sebep.Sen dikanın son zamanlarda hükümet nezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • SİGARA VE İÇKİLERİMİZ RAĞBET GÖRÜYOR Dış memleketlerin şaraplarımıza ve Tekel İdaresinin diğer mamullerine karşı gö terdıği rağbet her gün b'V.az daha artmaktadır.İlgililerden aldığımız malûmata göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • Evlenme Tanınmış tacirlerden Hüseyin Püroğlunun kızı Hâle Püroğlu ile gene ve kıymetli tacirlerimizden Adnan^Yalgın'ın evlenme törenleri dün Beyoğlu evlenme dairesinde güzide bir davetli kalabalığı hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • BELEDİYE MAKİNE MÜDİKİ)HAKKINDA BİR İDDİA Şehir Meclisi uy lerinden ba zılan,Belediye Makine Müdürü Muzaffer Çelikdelen'in aynı zamanda Ünyon Sigorta şir ketinde de eksperlik yaptığını ve ayrıca vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • PATATES BOLLAŞTI Patates piyasasında canlılık başlamıştır.Stokların fazla olması dolayısiyle fiatlarda herhangi bir değişiklik yoktur.İstihsal bölgelerinden bol miktarda patates gelmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • DENİZ HASTAHAJfESİNDE TIBBİ MÜSAMERE ıımpaşa Deniz Hastaiıune si tarafından hazırlanan tıbbî müsamere 19 şubat sah günü saat 13.30 da hastahanenin kütüphane salonunda yapılacaktır.Müsama:ede Aureomyei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • MİLLETLERARASI FUAR-LAR BİRLİĞİ TOPLANTISI Milletlerarası Fuarlar Birliği bu yıl memleketimizde ve muhtemelen İzmirde toplanacaktır.Bu münasebetle,kongrenin gündem ve programını tetkik ve bu yıl fuard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • KISA HABERLER if Türkiye Milli Talebe Federasyonu Turizm Teşkilâtı tarafın dan Fransaya tertiplenen seyahate katılan onbir kişilik grup dün Tarsus vapuruyla şehrimizden ayrılmıştırif İstanbul Hemşehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • POLİSTE if Beyoğlunda Halaskârgazi cad desinde bir lokantada içen Hrant âdında biri sarhoşluk yüzünden çıkan bir kavga sonunda aynı lo kantada bulunan Reşat ve Altını tabanca ile yaralamıştır •ff Şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • ı%W» MAKALE-Bir tarih bilmecesi İsmail Hami DANIŞMEND Kazı Avrupa mecmualarında tu ha t anketler açılır:Meselâ Napoleon kaybetmiş olduğu Waterloo)muharebesini kazansaydı ve-ahut Christophe Colombun ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • Çirkin b.r tecavüz ı iifflu j m ı r,mm tm' 12 zorba,Kumkapıda deli bir kıza tecavüz etti Evvelki gece saat 24 sn alarm da Kumkapıda çk-kin bir tecavüz hâdisesi oimuşlur.Bu semt te otur-n ve aklî melek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • Şehir Meclisinin tartışmalı toplantısı Bazı üyeler salonu terkettikleri için Elektrik idaresi bütçesi müzakere edilemedi İl Genel Meclisi,şubat dönemi toplantılarından beşincisini dün.oat 15,45 de Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • Amerikalılar tütün mubayaa edecek Sam» om tütün piyasasının açılması münasebetiyle «The Amerikan Tabaco» Umum Müdü rü Mr.Baxalys Samsuna gitmiş tır Mr.Baxalys şirket namına mubayaaya girecektir.Bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • HiC.16 Bu.C Ev ŞUBAT 3 20 1952 Şubat 1371 Cumartesi 1367 VAİ ÎÎT VASATI EZANÎ Guneç Oqle ikindi Aksarr Yatsı îmsalc 6,55 12.28 15,23 ı 17.43 19.14 2.15 1.13 6,45 9.39 12.00 1,32 11,33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • KÖKE GAZİLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULACAK İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği bu yıl da «Kore şehitle ri» ruhuna ithaf edilmek üzere bir mevlit okutmaya kara:vermiştir.Yarın öğle namazını müteakip Sultana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • IK^»'—I» I^T Otobüste idik.Dolmabahçe yolu ile aşağıya iniyorduk.Biz ce meçhul bir sebepten dolayı şoför efendi sıkı bir fren yaptı ve tekerlekle asfalt yolun iyice kucaklaşmasından neşet eden asap bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • Tarsus vapuru AW^«^^ı lay» il imli A İman yay ii giden ticaret müşavirinin beyanatı Tarsus vapuru dün saat 12 de Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemi ile muhtelif fakül telere ait talebe grupları ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1952
  • HALKIN SESİ Cinayet haberlerinin yazılış şeklinden şikâyet Üsküdar Şemsipâşa Yalılarda Hüsamettin Karataş yazıyor ^Gazetelerde bazı cinayet haberleri çok garip bir şekilde yazılmaktadır.Vakanın nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Beyoğlu Ajansımız Yakında Hizmetinize giriyor Sümerbank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • İMAR TALİMATNAMESİ MECLİSE SEVKEDILEMİYOK Bir müddetten beri Şehir Meclisi imar komisyonu tarafından hazırlanmakta olan yeni imar talimatnamesinin Mec lise şevkinde tereddüt edilmek tedir.Alâkalılar,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Şiddetli soğuklar Avrupa ve Amerikada şiddetli soğukların ve kar fırtınalarının hüküm sürdüğü anlaşılıyor Londra,15 Nafen)Çuk şiddetli bir kış Batı Avrupa memleketlerini sarmış cuiuıımaktadır.Fransada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Siyasî icmal Arjantin kaynaşıyor Cenubî Amerikadan ara sıra garip haberler geliyor.Geçenlerde Arjantinde siyasî kaynaşmalar olduğu,bir isyan harekcti/ıin bastırıldığı,bu işe girişen subayların yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Bir kotrada kurulan radyo istasyonu Vaşington,15 A.A.«Courierıı isimli kotrada kuvulan Amerikanın Sesi Kadyosu ilk seyyar verici İstasyonu bugün işlemeye açılacaktır.Kotraya 150 kilovatlık verici bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Yunansstanda k'zıl casuslar Atina,15 A.A.Bir komünist casus şebekesine mensup 21 erkek ve 8 kadın,casus luk ve hiyaneti vataniye suçu ile bugün muhakeme edilmişterdir.Sanıklar,gizli tolriz kullanmak,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Yaya olarak devri âlem seyahatine çıkan iki aşçı Bordeaux,11 A.A.Yaya olanak devriâlem seyahatim* çıkmış bulunan biri 32 ve diğeri 48 yaşında Marines Koosen ve Brit Bleyenberg adlarındaki Apeldoorn'lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Sovyet Çin d o stluğu H ¦'¦IHI» Kı/ıl Çiıı Başbakanı,Sovyet dostlusundan sitayişle bahsetti San Francisco,15 AF)Çin Başbakanı Cuenlai dün,İngiltere,Birleşik Amerika ve Japonyayı,Asyada geniş ölçülü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Mısırda vazife gören sabık A'man subayları Batı Almanya hüküm görenlerin mesuliyet Frankfurt,15 AP)Batı Almanyanın Muhafazakâr gazetele rinden «Frankfurter AHegemeine Zeitung» un bildirdiğine göre,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Hazret!Muhammet,önünde giden ik ıcasusun kılavuzluğu ile Bedir vahasına yaklaşıyordu TEFKİKA No.45 Bedir,Şam Mekke yolunun durağı idi.Gelenler Şam'dan gelse idi,yolda veya çıkışta onları göleceklerdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikanın meşhur rumba konga dansları kralı orkestra şefi Xavier Cugat'nm karısı mahkemeye başvurmuş ve kocasından boşanmak istediğini söylemiştir.Orkestra şefin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • İğneli jikletin üstüne oturan,oturduktan sonra da ölen yaşlı kadın o gün salonun ne tarafındaydı biliyor musun?diye hâkim yeğenine sordu.Ah ne fecî.Bana bundan bahsetme amca.Bilâkis.Bahsetmem lâzım.Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Opera binasında dövüşen Rus askerleri Viyana,15 Nafen)Dün Vîyanan-ın Opera binasında »Satılmış nişanlı» operası temsil edilirken kavga çıkmıştır.5 kişi yaralanmış,dokuz kişi d* tevkif edilmiştir.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ertuğru!Muhsin Krtıığrul Muhsin altmış yaşmda.Jübileler memleketi haline gelen İstanbulda,pek az yıldönümü bu kadar kuvvetli mânâ ifade eder sanıyorum:Ertuğrul Muhsin yaşadığını hiss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Çamlica tepesi 1919 Ağustosunda idi.Şehrin gürültüsünden uzak bir gün geçirmek için birkaç arkadaş Çamlıcaya çıkmıştık.Tekkeden verilen bir iklimin üstüne olurmuş,İstanbulu,limanı •dolduran renk renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Yunanlı esir çocuklar 28 bin Vunan çocuğunun kı/tl esir kamplarında *çahşttnklıkları bildiriliyor u.HU"» »f-Viyana,15 AP)Prag gazetelerinden Rude Prava dün Yunanistandan zorla hudut dış?edilmiş olan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1952
  • Hale PÜROĞLU ile i—Adnan YALGIN evlendiler.15.2.952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1952
  • «3 O Kral Altıncı George un istirahatı ruhu için dün Ankara'da İngiltere Büyükelçiliğinde yapılan dinî merasime Cunıhıırbaşkan Vekili Refik Koraltanı temsilen Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtibi Nurullah To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A II.BAYEZIDIN OĞLU KORKUDUN ACI ÖLÜMÜ CeSSâtlar boynuna taktıkları yağlı ipi çekerlerken onun ağzından dökülen son kelime Allah!oldu II.Bayezidin son günlerinde çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1952
  • Amerik&nın gençlik ve güzellik ti rasali olûrak kabul vS ilan ettiği Myrna Steel Bata eyaletlerinden birinda bulunan çiftliğinde açık havada yaşamağı,Broodvrtty veya Hollyv/ooti'dâ parlamıya tercir;•e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1952
  • K I I urese Sufhi GARAN Güre;Federasyonunun 1 tertip ettiği «kanı» seçmeleri» bugün başlıyor.Serbest stildeki bu müsabakaların geçenlerde yapılan Türkiye greko-romen birinciliklerine benzeme mesi en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1952
  • *u»*nı ı «mı Kin »H Arjantin kadın yüzücüleri hazır!Arjantin kalabalık bir kafile ile Helsinki'ye Sineye hazırlanıyorlar.Bilhassa kadın yü/iictiler şimdiden sıkı çalışmalara başlamışlardır.Yukarda oli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1952
  • Bu haftaki lig maçları Fenerbahçe 3)Beykoz 7)G.Saray 2)İst.Şpon 5)Kasımpaşa 6)Emniyet 8 Beşiktaş 1)Vefa 4)Not:Parantez içindeki rakamlar takımların derecelerini gös terir.Beşiktaş 4 4 G.Saray 4 3 'Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1952
  • İtalyaya gidecek futboS kafi'esi İtalya ve Yunanistana gidecek milli futbol takımımız salı günü şehrimizden hareket edecek.Kafile 26 kişiden ibaret 0lacaktu*.Bunlardan 17 si futbolcu,biri antrenör,4 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1952
  • Sen Hüseyin pehlivana başka bir eş bul onunla güreşsin.Bu cevap yaşlı cazgırı adam akıllı şaşırtmıştı.Hayretle sordu:İyi ama sen güreşmiyecek misin?Makarnacı buraya senin için geldi.Güreşmesine güreşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1952
  • Profesyonel lig maçlarında beşinci hafta Bahçe ile Beykoz oynuyor Profesyonel lig maçlarının beşinci hafta müsabakalarına bugün Mithat'paşa stadında devam edilecek ve Fenerbahçe ile Beykoz,Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.02.1952
  • Serbest sure* seçmelerine katliam];beş millî güreşçimiz:Soldan saga)Nasuh Akar.Haydar Zafer,Necati Morjrül,Nurettin Zafer,İbrahim Zengin,Olimpiyatlara gidecek takımın tesbit edilmesinde rol oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • BUM HU İ MURADI» TEFRİKA No.145 Yasan:SAMANCIGİİ.Sultan Murat kale kapısından girince dehşetli bir alkış gökleri inletti Ahmet!dedi,neredesin?Kucak Ahmet Paşa bir er kılığiyie yüzü.gözü toz,ter İdinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • Hareket saatini akşam üzeri altı olarak kabul ettikten sonra tayyarenin saatte yüz mil yaptığını düşünerek saat 7.50 ve 7.55 civarında tayyarenin tam olarak nereden geçtiğini aşağı yukarı anladı.O esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 I f|i 2 m 1 3 tea 4 m-5 6 7 pi 8 9 10 BÜ 11 1 12 SOLDAN SAGA 1 Onun bulunduğu yerde bereket olur;«Ser» e.2 Şart edatı;Beygire rakip olan iki kelime)3 Deonirperüenin içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Alım Satım Komisyonu Başkanlığından Lüleburgaz İ.Çiftliğimiz hayvanlarından istihsal edilecek tahminen 65000 i!re koyun sütü ile 15000 litıo iuek sütü 25.2.952 pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7,20 Adapazarı 10.10 Izmir Konya Adâuû 13.50 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres 20,50 Erzurum 21,40 Doğu Eksnres,Gelecekler 6.25 Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program 13,00 Haberler,13,15 Dans ve caz müziği Pl)13,45 Radyo salon orkestrası konseri,14,15 Sarkıla*.14,45 Operalardan fanteziler PI)15.10 Saz eserleri 15,30 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 MAKSİM'de Cumartesi,pazar İS a n.atine ve çar-ımba 16 da teırolâtlı matine SORMAĞI*" Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • 1 MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lı Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ay4:k 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • tmm" Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No,66 1 mi ı a—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustas Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devriidî Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • Kestane Torunları eve geldiler mrl bütün neşesi kaçar,yarıda bırakırdı elindeki işi,dilindeki j şarkıyı.İçinden hınzırın yumurcaklar:gene geldiler evi tarumar etmeğe derdi Havva hanını.Ne istiyorsun u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.02.1952
  • KÜÇÜK SAHNE Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tor Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrnl Çarşambadan başka her akçem saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor TZaı tarafı bıriucide)Görülüyordu ki bir kumandamn askerî şa'şaası,bir devlet adamının memleketine hattâ hizmetler yapmış olması mevkilerini muhafazaya ebediyen sebep teşkil edemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Behçet Gücer'in cenaze törenindeki hâdiseye dair Miilî Eğitim Bakanının b e yan a ti Ankara,15 Milliyet)Galatasaray Lisesi eski müdürü merhum Behçet Gücer'in cenaze merasiminde çıkan müessif hadi se d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Mısır İngiliz ihtilâfı I Bas tarafı birincide] duğuna göre bu mülakat esnasında Eden 1936 andlaşmasını mülga addetmiye hazır bulundu ğunu söylemiştir.Diğer taraftan Amr Paşanın biri Kral Faruk tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Iranda suikast Kas tarafı birincide] Suikast,Fatımî bundan beş tene evvel esrarlı bir şekilde öldürülen Muhammed Mes'udun mezarı önünde bir nutuk verirken vuku bulmuştur.Kur şun Fatımî'nin kalb nahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Şehrimizde duyulan teessür J Baş taraf» birincide 1 mâ Bakanı Hulusi Köymen ve C.H.P.Başkanı Malatya Milletve kili İsmet inönü.Ankara,Vali Vekili,C.HP.Genel Sekreteri Kâ sim Gülek,kordiplomatik.Askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • İtalyan senatosu IEağ tarafı birincid Slim,Harbiye Bakanı da isti rak etmişlerdir.Bu toplantıda.Lizbonda yapılacak olan Kuzey Atlantik Paktı konferansı ile ilgili meseleler görüşülmüştür.Roma,15 A.A.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Kızak yarışını Almanlar kazandı Oslo,15 AP)Bugün Oslo'da yapılan dünya kış spotları kızak yarışı Almanlar tara fındaıı kazanımlştir.Anu.nka ikinci gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Kış olimpiyat oyunları dün başladı Oslo,15 AP)AltınM K-ş Olimpiyat Oyunları naıin,siyah saçlı ve 21 yaşında olan Prenses Ragenhild taralından açılmıştır,Bİj lett Stadyomunda yapılacak olan yarışmalar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Öğretmenlerin takib edilmesi Millî Eğitim Bakanı,çıkan lıaherlerin bir iftiradan ibaret olduğunu açıkladı Ankara,15 Milliyet)Milli Eğitim Bakanlığı taıalından öğretmenlerin hususî hayatlarını ta kip i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • işçiler arasında ihtilâf Bir müddet evvel şehrimizin büyük müesseselerinden biri cilan Adalet Mensucat Fabrikası sahihi ile işçiler arasında bir ihtilâf çıkmış ve fabrika sahibinin bazı isçileri işind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Çirkin bir tecavüz hâdisesi Menemende 6 kişi bir kadını dağa kaldırarak tecavüzde bulundular İzmir,15 Milliyet)Kad:iye adında 23 yaşlarında aul bit kadın 6 kişi taralından Menamene kaçırılmış ve oağ e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Mısır Krah Faruk'un hazinesi Kralın serveti hususî bir vapurla İsviçreye götürülmüş Londra.15 AP)İngiliz Amirallığına mensup bir sözcü.Kral Faruk'a a't bir hazinenin İn giiiz gemilerinin himayesinde I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Almanya ile ticaretimiz gelişmeye başladı Alınan haberlere nazaran An karada Alman ticaret heyeti ile yapılmakta olan müzakereler »ona ermiştir.Almanlar memleketimizden 30 bin dolarlık meyva,100 bin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Ankara,15 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Apaydının başkanlığında toplanmıştır.Birleşim açıldığı zaman,müteveffa İngiltere Kralı Majeste Altıncı George'un cenaze mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.02.1952
  • Kral Altıncı George dün defnedildi IBaştarail birincide!vuruşu yapmaktadır.Big-ben,müteveffa hükümdarın vasini belirtmek üzere her yıl için bir defa olarak 56 kere çalacaktır.Çan sadasının aksi o kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.02.1952
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından:1 Belediyeye ait romatizma ve siyatik hastalıklarına karşı yegâne ş.fasile maruf Hüzai kaplıcası l/Mart/952 tarihinden 28/Şubat/954 tarihine kadar iki sene müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • 15 ton koyun sütü satışı inanlı inekhanesi Müdürlüğünden:Kurumumuz damızlık koyunlarından istihsal edileceği tahmin edilen 15 ton j»ıit açik arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.Tahmin edilen 15 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Erzurum Belediyesi Başkanlığından 1 Beledi emiz elektrik santralına teklif isteme suretiyle bir tıdet 300 iâ 375 beygir tıkalında Dizel elektrojen grubu satın alınacaktır 2 Almamak dizel elektrojen gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank alım ve satım müessesesinden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi için 20 ton külçe kurşun alınacaktır.Evsafı:99,9 safiyette olacak kalay,bizmut,antimuan,arsenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Serbest güreş seçme müsabakaları biletleri satışa çıkarıldı.Bedeni Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından Olimpiyat seçmelerine esâs olmak üzere A.B.C.grupları ilĞ bu gruplara girebielcek kabiliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Bolu Belediye Başkanlığından 1 Belediyemin elektrik işletmesine ait 25 kilovat cereyan istihsal eden Volf marka bir aded buhar makinesi,jeneratör,tablo ve yedek aksarnıyie satışa çıkarılmıştır.2 Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • GRİPİN ^htlyajı^ır^lecljg^ p'larâkv ÖRIPÎN;almayı ^îhmal etmeyiniz.l Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve siyatik ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Bayanların muayyen zamanlar» daki sancıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • İst.Lv.mirliğinden verilen Asker Kıtaat ilânı Kilosu 200 kıiTuştan 27 ton koyun eti kapalı zarfla sa/tm alınacaktır.Tutarı 54,000 liradır.İhclesi 3 Mart 1952 pazartesi günü saal 14.de Polatlı As.Sa.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • « w^»i i Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Ya» İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı Yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • LOKMAN HEKİM Lokman Hekim çıktı.N.134 Kış mevsiminde neler içmeli,kahvenin fayda ve zararları,sıhhî sabah kahvaltıları,sıhhî çorbalar,şurupların,pekmezle rin faydalan.Fiatı 25 Kr.Abonesi 3 liradır.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Yeni neşriyat MİZAH DÜNYASI Bir heyet tarafından hazırlanan bu fevkalâde nefis e erde mizah fıkralara ve karikatürler mesleklere göre tasnif edilmiştir.Hâkim.avukat,doktor,san'atkâr,kadın,aşk,Yahudi,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • P.T.T.Sşâelme Genel Müdürlüğünden:1 Gaziantepte yaptırılacak P.T.T ve santral binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin keşif bedeli 381,072)lira 49)kuruş olup geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Satılık 1949 model Peugcet ı Hususîde kullanılmakta.Seyahat dolayısiyle aeele 3750 liraya satılıktır,Cumartesi,pazar hâriç)her gün 15,30 17,30 arasında 21933 telefona müracaat.K,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Istanbul Gmr.Itth.Dz.Bölge Komutanlığından Açık eksiltme ile 8 adet petrolla çalışır soğuk hava dolabı satın alınacaktır.Tahmin bedeli 14088 Üra,muvakkat teminatı 1056 liradır.Açık eksiltme ile 1000 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • c II R e Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat» Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan Sokak:70-1 Tel:8003
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • i I Lokman Hekim Di.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 1030-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvolu No:104_l ı i»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • IHAP* Birinci ÇcJsIip 20 Haft 150 liralık bir hesab açarak çekilişe katılabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 725 000 lira tahmin olunan beş aded yirmi metre küplük Konkasör üe yedek parçalan pazarlıkla satın alınacak-Ur# 2 Pazarlık 17 Mart 1952 pazartesi günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.02.1952
  • İSÇİ HAKKI Gazete!dnin 24 üncü sayısı iş* çileri ilgilendiren mütenevvi ya zjlarla intişar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan