Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÖZO ismet Paşa Fethi Bey kavgası kızışıyor!Fethi Beyin bilhassa İsmet Paşanın şimendifer siyaseti hakkındaki tenkitleri çoğalmış,bu tenkitler memleketin muhtelif muhitlerinde tervi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Kızıltopraktaki esrarını muhafaza Müşahede altına alınan öğretmen başını duvarlara vurup saçlarını yoluyor.Öğretmenin kocası dün vazifesine başladı Esrarını muhafaza eden Kızıltoprak cinayetinin maktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • i Sağlık Bakanı dün kan verdi Beyoğlu İ!tc Yardım Hastahanesin de kumlan Kan Bankası çaİJ«5mpğ& başlamıştır.Dün bu hayırlı müesseseyi siyarei eden Scığhk Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ Bunkâya ilk kanı ¡
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • MCGHEE'NİN ŞEHRİMİZDEKİ TETKİKLERİ Amerikanın Ankara Büyükelçini şehrimizdeki tetkiklerine devam etmektedir.Besimde McGhee Olgunlaşma Enstitüsünde görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • İnsanın eceli gelmeyince Bir kadın,11 katlı binadan kendini attı fakat ölmedi San-Juan Puerto Rico;12 AP)Canından bıktığı an laşdan Suinda Majiae Prado ad İl 24 yaşındaki bir kadın bugün San Juanın iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Korede Türk kahramanlığı 3 yiğitimiz yine büyük yararbklar göstererek madalya ile taltif edildi Korede 8 inci Amerikan Ordusu Karargâhı,12 A.A.Her zaman olduğu gibi Korede Türk kahramanlığının yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Dün şehrimize dönen Salâhattin Berker ve Mustafa Demirtaş Italyadaki kaçakçılık hâdisesi Şehrimize dönen gemiciler beraet ettiklerini söylüyorlar Bundan on gün kadar evvel Adana vapuru mürettebatın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • McGhee'nin beyanatı jE^ merika Dışişleri Bakanı V^^Muavini McGhee'nin Ankara Büyükelçiliğine tâyini haberi alındığı zaman bu diplomatik hâdise her tarafta Amerikanın Türkiyeye verdiği büyük ehemmiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • a Eğede sel tahribatı Izmir havalisindeki bütan yollar kapalı İzmir,12 Milliyet)Bir âfet halini alan sular yavaş ya vaş çekilmeye başlamıştır.Halen İzmir ve mülhakatının yolları sellerin yaptığı tahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Trumanın adaylığı Vaşington 12 AP)Illinois temsilcisi Demokrat Adolph Sabath gazetecilere.Cumhurbaşkanı Trumân'la yaptığını söylediği bir görüşmeyi nâkletmiştir Tem silci Trumana şu yolda beyanat izaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • oyar bugü Londraya gidiyor j| m Bu ziyaret,Ingilterede büyük bir memnuniyetle karşılandı İncriltcre Kralı Altıncı Georee'un içinde vefat ettiği Sandringham şatosn Ankara 12 Milliyet)Cum hurbaşkânı C£l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • uşadası Belediye Meclisindeki arbede Reisin ıskatını protesto eden bir kısım dînle» yicilerle Meclis üyeleri arasında kavga çıktı îzmir,12 Milliyet)Bugün tısında reylerin ekseriyeti fle toplanan Kuşad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Dün bir konferans veren GJ.Tahsin Yazıcı General Tahsin Yazıcı dün bir konferans verdi Dün saat 15 de Eminönü Halkevinde Tümgeneral Tahsin Yazıcı,Kore hâtıralarını anlatarak güzel bir konuşma yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Bugün şehrimizde hora çok bulutlu ve muhtemelen hafif yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Mohir Posanın Parlâmentonun feshini istiyc.egt tahmin ediliyor Kahire,12 AP)Barbakan Ali Mahir Paşanın Parlâmentonun feshini isteyebileceğine dair bir taı attan şayialar dolaşırken Mısır Kabinesi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Ankara Valiliği Bu vazifeye Kemal Hadımlı'nın getirileceği bildiriliyor Ankara,12 Milliyet)Necati liter'den acılan Ankara Valilisine,halen Konya Valisi bulunan Kemal Hadımlı'nın ge tirileceği anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1952
  • Adliyede yüzlerce kişi bir kaafili yuhaladı ıi-mı ı ıı ı Muhtemel bir linç hâdisesini önlemek için çok sıkı tedbirler alındı Adliyeden jandarma muhafazasında çıkarılan kaaiil Birkaç gün önce.Beyoğlund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • MAKALE m t "l i BizonsçıEık illeti [smail Ha^ıl DANtŞMENL Bizde su son otuz yıl boyunca her nasılsa üreyip türemiş tuhaf zihniyetlerden biri de hikmetinden suâl olunma/bir Bizans ihtilasında gösterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı5 npan 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 Ergani Ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • KONSER ir İtalyan prensi Branccaccio bu akşam saat 21 de ilk konserini Küçük Sahnede verecektir.BALO if Gazeteciler Cemiyeti tarafın dan tertiplenen yıllık «Bas;n Balosu» birçok yeniliklerle 8 mart cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • ÇUVAL VE KANAVİÇE PİYASASI DURGUN Çuval ve kan a viçe piyasasında durgunluk hüküm sürmektedir İlgililer bunun sebebini istihsâl bölgelerindeki şiddetli yağmurlar dolayısiylĞ piyasalara mal gelememesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • FIKRA.Et fâûLarı neden y^KS3«iyor Sön günlerde et fiatlarınııı birden bire yükselmesi üzerine VaU ve Belediye Kcisi kasapları Vilâyete toplayarak bu işin içyüzünü öğrenmek istemiş.Kasaplar da teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • P.T.T.KİN İŞTİRAK EDECE-Ğİ MİLLETLERARASI TOPLANTILAR P.T.T.Genel Müdürlüğü Avrupanın muhtelif şehirlerinde yapılacak olan milletlerarası altı toplantıya katılmayı kararlaştırmıştır Bu toplantılar şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • TEDAVÜLDEKİ PARAMIZ Merkez Bankası tarafından neşredilen son bültene nazaran,tedavüldeki paramızın miktarı 39 milyon lira artarak 1 milyaı 148 milyon liraya yükselmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • KÖNTİNAN HATTI NAV-LUNLARINA ZAM YAPILACAK D-rş piyasalardan memleketimize geleni habe ilere nazaran Kontinan hattı navlunlarına yeniden zam yapılacağından bahsedilmektedir.Alman mâmulâta nazaran yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • TARSÎTSLA GELENLER Tarsus vijavuru dün saat 16 da Batı Akdeniz sefe-rinden dönmüştür.Gelen yolcular arasında.Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi Cevât Açıkalın'ın eşi ve kızı ile İngiliz röntgen mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • Şehir Meclisi Bundan sonra TCazbahada 6 Riili kesim yap imasına karar vcıliû!İl Genel Meclisi şubat toplan falarından dorukçusunu aûn saat 16 da Hayrı Yamanın baş kanlığında yapmıştır.Geç.n oturuma ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • Heybelideki esr Cesedi halâ bulunamayan M'Jnire^i öldürmek suçu ile yargılanan İsmail masum olduğunu iddia ediyor Yazın,temmuz ayı içinde Heybelîadada esrarlı bir hâdise olmuş ve İsmail Turan adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • Sinemacılar dün bir toplantı yaptılar Türkiye Sinemacılar ve Filncik r Cemiyeti dün Sümer Sin masında gürültülü geçen b toplantı yapmışlardır.Birçok tanınmış film şirkeı leri ve sinema sahiplerinin k;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • m m tu m Hiç bir resmî makamın dikkat nazarını çekmeye lüzum görmeden,meselâ emniyet ma kamlarını,sağlık müdürlüğünü veya iktisat müdürlüğüne bağlı murakabe memurların;vazife başına davet etmeden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • YEDİKULE VE KAZLIÇEŞ-ME YOLLARI Yedîkule ve Kazlıçeşme sanayi bölgesindeki yolların çok kötü olduğunu ileri sürerek,bu bölgedeki fabrikatörler İstanbul milletvekillerini Kazuçeşrneye da vet etmişler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • TÜRK RESSAMLARI KORE ŞEHİTLERİNİN RESİMLERİ Nİ HAZIRLIYORLAR t,Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir;29 mayıs 1952 günü İstanbul Orduevi salonlarında açılacak olan «Hamasî Sergi» ye iştirak edecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • AVRUPA HATTI YÜK POS-TASI SEFERLERİ DEĞİŞİYOR Avrupa hattı yük postası sef£r programı,yakında nihayöt bulacak ve bu hatta yeni tarife esaslan ile seferler yapılmaya başlanacaktır.Yapılacak yeni tarife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • Hie.13 au.17 ŞUBAT 31 î C.Et 1952 Sa.1371 Çarşamba 1367 VAl tîT VASATİ EZANİ Ghnci 6.59 1.20 Ogle 12.28 6.49 İkindi 15.20 940 Aksan 17.40 12.00 T.32 Yotsı 19 11 îaısnk 5.2!11.40 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • POLİSTE ir Dün gece saat 24 sularında Kasımpaşada oturan Ali Rıza AydemiY Bebek tramvayında 'gitmelfteykcn Kurueeşmede tramvaydan atlamak istemi fakat düşerek muhtelif yerlerin dr-n yaralanmıştırit S*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • KISA HABERLER if Başlarında hocaları çulunun IraKİı bir talebe grupu dün uçakla şehrimize gelmiştir.Ta lebeler bir müddet şehrimizde kalarak tarihî yerleri ve müze ler i gezeceklerdir.¦Ar Tekel ve Piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • Almanya ile ticaret Yapacağımız ihracata mukabil makine ve kimyevî madde ithal edeceğiz Memleketimizle Almanya ara sında imzalanacak olan ticaret anlaşması önümüzdeki günleıde ikmal edilecektir.İlgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • BU USA ASKERÎ LİSESİNİN 107 NCİ YILI 1.Ordu Temsü Bürosundan bil dirilmiştir;Memleketimizin askerlik ve irfan hayatında geniş bir yer tutan ve Türk ordusu saflarına sayısız kahtârrran subay rfc komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1952
  • HALKIN SESİ Zıvanalı sigara istiyorlar İzmir,Karşıyakada İskele karşısında Bayan Handan Şen yazıyor;Reji idaresi vaktiyle çok zarif zıvanalı sig^raaar yapardı Hâttâ salon namiyle bir de uzun tipleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • Siyasî İcmal Amerika İspanya Bun bir ajans telgrafı,Amerika ile İspanya arasında askerî bir anlaşma imza edilmek üzere olduğuna,Amerikalıların İspanyada kuracakları deniz ve hava üslerinin yapılması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • B.B.C.nin yabancı servisleri Londra.12 A.A.B.B.C,radj'osu Cenubî Amerika ve Batı Avrupa dahil olmak üzere bütün neşriyat servislerinde bir tensikat yapılacağı radyo müdüriyeti tarafından bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • KISA HARıCİ H&B RLER ıın' niiii AMERİKA Birleşik Amerika' Dışişleri Bakanlığı.Birleşmiş Milletlere men sup bir heyetin,Birmanyada Milliyetçi Çin çetecilerinin faâlyetlerni tahkik etmesi hususunda İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • ZAFER GAZETESİ Her gün muntazaman gelmektedir.Bayilerden arûyınız.Bas Bayi:Kadri Çavuş Tepebagı Meşrutiyet Cad,No,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • TEFRİKA No.45 Adım adını takip edildiğinin katiyen fan kına varmayarak bu altı kişiden birinin evine gitti,Son derece ağırbaşlı,kibar tavırlı,içtimaî durumu gayet kuv vetli,isim yapmış,ahbaplaruLdan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • italyan-Rus ihtilâfı gergin bir safhaya girdi Rusyanm Vetosu üzerine İtalya Sovyetlerle imzaladığı sulh muahedesini tanımadığını bildirdi Vaşington,12 A.A.Ital-J yanın Sovyetler Birliğine kenl dişi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • Tunusîa sükûnet Münferit bazı sabotaj hareketlerinden başka hiçbir hâdise kaydedilmedi II I ¦¦IHIMI I t Milli III |'II Tunus,12 A.A.Bazı münferid sabotaj hareketleri haricinde Tunusta haftanın ilk gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • M.Eormann Arjantin de X N^—W.Eski Nazi Umumî Kâtibi oğluna muntazaman mektup gönderiyormuş Roma,12 A.A.«Epoca» dergisinin yazdığına göre;Nazi Partisinin son Umum!Kâtibi Martin Bormann hayatta oiup hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • HAZRETİ mUHAfifllHEDiN y^sutomık tan,liAYATI-i 624 yıl 18 Mart akşamı Muhammed,305 muharip ve70 deve ite Medineden ayrılıyordu TEFRİKA No.42 İki taraf birbirlerine dokunma dan bir vahadan ayrı istikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Cenab Şahabeddin Dil üzerine yazdığımı!bir yazıyı:«Bayılırım intihar eden yazarlara ve meselâ-Cenab Şehabeddin'e.O.el han-ı gita,dedi ve kariı bir günde ölümünü tek I bıraktı Diye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • 2J& 6ÖRE Fiat bahsında zecrî tedbir nedir Gazetelerde okuduk.Et fiyatiarmın mütemadiyen yükseldiği Belediye Reisi Dr.Fahrettin Kerim Gökaya haber verilmiş,sayın Ordinaryüs Profesör de mezbahaya gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • Bayan Roosevelt Suriyede bekleniyor Şam 12 AP)Birleşik Amerikanın müteveffa Cumhurbaşkanı Roosevelt'in eşi Mrs.Eleanor Roosevelt'in perşembe günü Suriye başkentine gelmesi beklenmektedir.Ha^en Beyrut'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • Atom silâhtarına karşı alınan gümrük tedbirleri Vaşington,12 A.A.A merikan gümrükçülerine aton silâhlarını kolayca meydana ç karabilmeleri için hususî biı eğitim usulü tatbik edilmiştir.Atom enerjisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • Malayada bir ingiliz polisi öldürüldü Singapur,12 AP)BildiriHiğine göre bugün öğleden sonra Malaya'nm Selangor eyaletinin ücra bir kesiminde,R.H.Jesse adlı bir İngiliz polis müfettişi komünist haydutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1952
  • Şiddetli soğuklar Prangadan Suriyeye kadar bütün Akdenizde hüküm süren kar fırtınası Şiddetini arttırdı Mulhouse,12 A.A.İki günden beri Vosges dağlık böl «esinde hüküm süren kar fırtınası dün şiddetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1952
  • İKoredeki harekâta iştirak eden makinelitüfek,havan ve telefoncu kıta kırımızdan bir grup mevzi deriştirirken İstanbul Temsil Bürosu fotoğraflarından)2 İzmir İncir Birlikleri Kooperatifi dün yıllık ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1952
  • Amerikanın su sporları yıldızlarından Elizabeth Birgham denizin hasretine ilaha fazla dayanamamış ve geçen hafta Miami ye kaçarak üç aydan beri uzak düştüğü mavi suların koynunu atılmıştır.Besimde Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A İL Âbdülhamide yapılan suikasdin içyüzü Müthiş bir infilâk etrafı sarstı.Herkes Padişahı arıyordu.26 ölü,58 kişi yaralı olarak bulundu Ermeni ihtilâlcilerinden,Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1952
  • Bırak onunla konuşmayı Alico,derdin ne ise bize söyle.Elhamdürüllâh,yok bir derdim.Peki ne diyegüreşmek istemezsin,durup dururken.Kim demiş güreşmek iste mem diye be?Bakmayın sizonun sözüne.Bakmıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1952
  • Altıncı kış olimpiyat oyunları Altmcı Kış Olimpiyat Oyunları yarın Oslo şehrinde bağlıyacaktır.Besimde 1948 Kış Olimpiyatlarının şampiyonlarından Fransız James Coutet sağda)ile isviçreli Gfesjean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1952
  • L mm 1 ğ T ^gAu3| pi f.E 1 *8 ^j.HI B at B M m H n 1 Kali bir maziye salıip bulunan İstanbul Kız Lisesinin bu sene finale yükselen voleybol takımı.Okul Spor Yurtlan TANBUL Yarım asra yalan bir maziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1952
  • Kısa spor MİLLİ TAKIMIN KAFİLE BAŞKANLIĞI.Genç millî futbol takımımızın İtalya ve Yunanistan ile yapacağı maçlar için kafile 19 şubatta Romaya hareket edecektir.Bu seferki 23 kişilik seyahat kafilesi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1952
  • Bir dünya rekoru kırıldı Nevyork.12 Nafen)Bir lesik Amerikanın Yale Üniverl sitesi yüzme ekibi 3 defa 100 yarda dünya rekorunu kırmaya muvaffak olmuştur.Eski rekor 2 dakika 49 saniye 1/10 idi halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1952
  • Bu ne tezat Askerleri Mithat Paşa Stadyomüna girmekten meneden sebep nedir?Sulhi GARAN «u Geçen gün iki asker yolumu kestiler ve:«Bizim ne günahımız var.Vatan Hizmetinde çalışırken,bu mukaddes elbisey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1952
  • Spor âleminde neler oluyor?E ir uzun boylu bcslcetçi bir maçta en az 20 sayı yapıyor-Meşhur atlet Mc Ken!eyin anormal kalbi var Bir spor İstatistiği Basketbolün-Amerikada çok rağbet gördüğü herk.es ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • T eriHtt etmek istedi,sesi çıkj-i.Jı.Sadece bir iki kere Ward,Ward» diye bir fısıltı imde seslendi.Korku sesini |i-mi£tı.Ona henüz kimse do-m madiği halde yavaş yavaş o i düğünü hissetti.Korku ve he e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 t 11 12 SOLDAN SAÖA j 1 İskambilde bir kâğıt 2 Bir renk.Keza;Şart edatı 3 Tersi karanlık;Bazısı değir mende olduğunu söyler 4 Ha rareti mutedil;Bir harfin okunuşu;Yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Peree-Aşağıdan y u karı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Kedim Tör Sahneye koyun:Muhsin Ertuğzul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı îier gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmak kapı Küçük iş Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • MFAMMEK KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 rîa n.atine ve çarşamba 16 da teruilâtlı matine SORMAGÎB Sarkılı tuluat oyun Perşemoe akşamı ile cumartesi matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi t 18.30 Adapazarı 20İ05 Ankara ekspres;20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gele*ekler 6.25 Erzurum 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12 67 Açıbş ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden:Semih Argeşo 1.G.Bizet.«İkinci Arlesienne süiti,2.H.Krome,«Luna park,potpuri)3.J Strauss,Râ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • I If Bimi™,TEFRİKA No.142 Yazan:SAMANCIGİL Efendimiz,zatı şahanelerini bunun için bekledik.Harbe girişimizi burada kararlaştıracaktık Bir gün.yollara koyduğu gözcülerinden biri koşarak gei di,Padişahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustas Goetz Türkçe si:Reşioa Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Muaahipoğh* Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1952
  • Gece misafirleri Dairemizin bulunduğu ilçeden başka bir ş:hre tayin edilen bir arkadaşın şerefine bir veda akşam yemeği tertip lemistik.Mevsim kış,yerde diz boyu kar vardı.Toplantımıza iştirak edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Ta;tarafı biriı.cide} CGarbis)apartmanına naklettiler ve orada faaliyete devama giriştiler.Atatürkle Fethi Bey arasında teati edilen mektuplara,hal km yeni fırkaya karşı büyük alâkasına,yapılan propag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Fransız Elçisinin demeci Ankara 12 AA.Memleke timizden ayrılmakta olan Fransız Büyükelçisi ekselans Jean Lcscuyer basın mensuplarına bir kokteyl vermiştir.Samimî bir hava içersinde geçen bu kokteyl pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • P.P.Meclis Grupunun dunku iştimaı Orman kanunu tasarısı Grupça tasvip edildi Süreyya Endik ve Abdurrahman Boyacıgillerin Partiden ihraç kararları da kabul edildi Ankara 1 2 Milliyet)Demokrat Parti MSc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Ingilterenin dış ticareti Londra 12 AP)Ocak ayında Büyük Britanya ihracatının bundan evvelki herhangi bir devreye" kıyasen rekor teşkil edecek bir seviyeye ulaştığı ve ticaret açığının 15 azaldığı bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • KADIN KAVGASI Evvelki göçe Mecidiyeköyünde iki kadın arasında kıskandık yüzünden kanlı kavga olmuştur.Mecidiyeköyünde,Taşocaklan semtinde oturan Elif Tatar adında genç bir kadın,yine aynı semtte otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Trumanın adaylığı Bas tarafı birincide' ne namzetliğimi koyarak kendimi feda etmekten çekinmiyeceğim.Sabath şunları ilâve etmiştir:«Başkan Truman bana Cumhurbaşkanlığı vazifesinin.ağırlığı bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Eğede sel tahribatı rBac taralı birincide1 zünden kapalı bulunmaktadır.Hava bugün açmıştır.îzmir ve civar dağlar kalın bir kar taba kasiyle kaplıdır.Diğer taraftan tarla ve bahçeler de göl halindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • TİLKİ DERİSİ STOKU Geçen senelerden elde kalan tilki derisi stoklannm 350 400 bini bulduğu belirtilmektedir.Tilki derisi satışı ile iştigal eden tüccarlar zâten takas listesinde bulunan bu malların lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • YAPILAN BİR İHBARIN ASLI ÇIKMADI Kocamustâfapaşada oturan Fahriye adında bir kadının zabıtaya müracaatla aynı semtte oturan ibrahim Sallardan şikâyet çi olduğunu ve lbrahimin evine girip hırsızlık yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Kadirlide sular yükseliyor Kadirli 12 A.A.Sumbaş,Kesik ve Savrun ırmakla,rının taşmasiyle ilçemizin Tozlu,Mecidiye.Akköprü;Naşidiye ve Hardallık köyleri su bas kınına uğramış ve binlerce dekar mezruat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Korede Türk kah amanlığı 'Bas tarafı birincide)gü muharebesinde düşmanı mü him mevzilerden geri püskürtmekte yararlıkları görülen 3 Türk askeri,gösterdikleri eşsiz kahramanlık ve hamasetten do layı br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • İran da ki kanlı hâdiseler Tahran 12 AP)Bugün kuzey-doğu İranda,dağlı aşiretler Ie meskûn Şahpur kesiminde,seçimlerle ilgili şiddet hâdiseleri cereyan etmiştir.Bildirildiğine göre bir halk topluluğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Adliyede bir kati!yuhalandı FBa* tarafı birincide 1 met Ali Keffaşyan'a Rumların beslediği nefıet,dün erken saatlerden itibaren adliyede toplanan halkı kordon altında tutamağa seböbiyet vermiş ve herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • C.Bayar bugüu Londraya gidiyor rBas tarafı birincide kara milletvekili Mümtaz Faik Fenik.Genelkurmay Başkanı Or general Nuri Yamut.Donanma Komutanı Amiral Rıdvan Koral.Birinci Hava Kuvvetleri Komutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • K.Atlantik Paktındaki durumumuz Amiral Caruey komutanlığına iltihakımız tasvip edildi Lizbon,12 A.A.ttimad edilir kaynaklardan alman ha herlere göre,Kuzey Atlantik Paktt Askerî Komisyonu Türkiye ile Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Kuşadası Belediye meclisi HRas tarafı bH'ncidel sonra da halktan kalabalık bir grup Meclis salonuna girerek Belediye Reisi aleyhine oy veren üyelere bundan vaz geçme leri için zor kullanmışlardır.Bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Kalyadaki kaçakçılık Bas tarafı birincide)Dün Tarsus gemisiyle memleketimize gelen gemicilerle ko nugan arkadaşımıza Salahattih Berber şunları anlatmıştır.«Napolide arkadaşlarla sahile çıkarken cebime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Behçet Gücer vefat etti Galatasaray Lisesinin eski Müdürii dün kalb sektesinden vefat etti Memleketimi zin kıymetli maarifçilerinden Behçet Gücer dün kalb sektesinden vefat etmiştir.Müteveffa,Darülfün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Mısırda yeni bir buhran I Eaş tarafı birincide Bu arada Vaft Partisi liderleri bugün,vaziyeti müzakere için gizli bir toplantı yapmışlardır.Toplantıya Fuat Seraceddin Paşa başkanlık etmiştir.ESKt İÇİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1952
  • Kızıltopraktaki cinayet rBct9tcrrail birincide ı altına alınmıştır.Burada kendisine asabım ya üştıracak bazı iğneler zerkedilmiş ve hâdiseyi müteakip evden çıkarken üzerinde bulunan rob ve mantoyu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.02.1952
  • Kiralık veya satılık bir bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden:îstanbulda SO yataklı bir tesis kurulmak üzere büyük biı Mna kira ile tutulacak veya eatın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Silindir yağı alınacak:Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan r 50000 kiio silindir yağı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Muhammen bedgli 35000 lira olup muvakkat teminatı 2625
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Ziraat Müdürlüğünden Ziraat mücadele işlerinin tarn bir emniyet ve itimatla baçarıktbil'nesi maksadile Ziraat Mücadele Müessese ve Ziraat teşkilâtının yazıh tavsiyeleri olmadıkça firma,müessese ve pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Donanma gemilerinin 15 şubat 952 den 15 mart 952 tarihine kadar yapacaktan su üstü atışlarına ait iiân DONANMA Komutanhğmdan 1 Donanına gemilerinin su üstü top atışları 15 Şubat 952 ile 15 Mart 952 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Vernik alınacak Devlet Demiryolları merkez 9 uncu satmalına komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 Üste muhteviyatı verniğin satın alınması kapalı zaıf usulü ile eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Beheri 70-80 kilo ağırlığında 2.600 metre1 uzunluğunda 4080)aded traversin Fuyos sahil istif yerinden alınarak Trabzon liman uışaüt yerine taçıttırılnıası işi açık ek.*triv.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Istanbul Gmr.Mh.Deniz Bölge Komutanlığından Açık eksiltme ile marangoz plânyası,zımpara taşı tezgâhı,demir plânya ve delik tezgâhı ile yedek teferruatı satın alınacaktır.Tahmin bedeli 13500 lira,muvâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Plâstik izoleli Kapoten tipi)kablo alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Muhtelif eb'rtta cem'an 8000 metre plâstik izoleli Ckapoten tipi)kablo açık eksiltme ile-6atm alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • O P E R A T Ö R Er.CAVİT GÖNÇER Umumî baş.karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 öT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Koyun sütü satışı Yalova Deneme ve Üretme Çiftliğinden Çiftliğimiz koyunlarından 1/3/952 31/8/952 tarihleri Srasında sağılacak tahminen 8.000 kilo sütün,28/2/952 perşembe günü saat 14 te çiftlik idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI:DOlAPpE?E cx* 164 T«l 87554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X EN MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAN YOLCULOKj ©YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT II ŞAHANE MOTOSİKLETLERİ!«ASLICA VASIFLARIDIR J TOftKIVC FMJMH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Elâzığ Belediye Başkanlığından Belediyemize bağlı su ve elektrik işletmesine ait:1 0-40 Mm.kutrundaki su sayaçlarını tamir ve ayar etmek üzere,Elâzığda;Türkiyede su sayaçları ayarına ve tamirine elver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURt AKÇA ve Ali Naci KARACAN O&zetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • İLÂN Etibank Montaj Müdürlüğüne ait olup halen Müdürlüğün Ümraniye ambarında bulunan temiz evsafta 670 adet bos ince yağ bidonu ile takriben 10 ton tutarında muhtelif eb'atta ambalftj tahtaları yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • TÜRKİYE İMÂR BANKASI Kuruluşu:1928 Yeni Postahane arkan,Aşirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • İst.Lv.milliğinden verilen Askeri Kıtaat ilân Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevad ile malz&me pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saatlerde AnadoJukavağı As.Sa.Al,Ko,da satın alınacaktır,Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • İstanbul 5 inci tcra Memurlu-Bir borçtan dolayı mahc xc olup halen İstanbul Beyazıt Ei kırcılarda Şeker Ahmet Patfa sokağında 5 sayılı Solmaz Boyahanesinde bulunan mahtc lif boyalar,masa,koltuk v* ütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Büro ve depo eşyası satılacak Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğundan Tasfiye halinde Ticaret Ofisinin adresleri aşağıda yazılı depolarında mevcut bir kısım eşya ve demirbaşlar hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank alım ve satım müessesesinden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi için 20 ton külçe kurgun alınacaktır.Evsafı:99,9 safiyette olacak kalay,bizmut,antimuan,arsenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • Üsküdar Sulh Hukuk Yargıç lığından 951/559 Şakir Dinçer:Kadıköy lbrahimağa Sarcçlcu sokak 67.Behice tarafından kızınız küçük Sulhiye Dinçer aleyhin* açılmış olan vedayet dâvasının yargılamasında:Adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.02.1952
  • İhtira beratı devri veya tatkike konulması 20/6/50 tarihinde 5626 sayı ile,«Kademeli oîura-c çözülen tazyikli hava freni* unvanı altında,Türkiycde bir kıta ihtira beratı ıniJunl etmiş olan,Belçikada,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan