Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Yurdda kurulacak olan televizyon istasyonları 14 ayda tamamlanacak olan Uç televiz yon İstasyonu 4 milyon dolara malolacak Memleketimizde knralacak televizyon İstasyonları hakkında izahat veren Holthu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Isveçte Bektaş'm sebebiyet verdiği çok müessif hâdise Güreşçi Bektaş Çan'ın bir dUkkfindan saat çaldığı ve tevkif edildiği haberi büvilk teessür uyandırdı.GUreş Federasyonu Başkanı tedbirler alacağı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • j W mam âgk Ş Jğ^ M M.Venizelosun dünkü tetkikleri Bir haftadan beri memleketimizde bulunan Yunan Başbakan Yardıma» ve Dışişleri B*kanı Sofokles Venizelos dün sabah Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Koralfan'ın tahrif edilen Samandağı beyanatı dün B.M.Meclisinde münakaşalara yol açti A.Menderes ve R.Koraltan muhalefete cevap verdiler JJ Dünkü müzakerelerden sonra Koraltan tarafından söylendiği id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • ¦Htov&^VuMwtM,Bugün sehrimizdâ hava;sabah 'eyin deniz üstü sisli,sonralan lâfif bulutlu,günün geç saatleinde ise hafif yağışlı geçecekıava sıcaklığı biraz azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Balıkesirde sellerin tahribatı Üç etinden beri devam eden yağmur şehir ve köylerde büyük zararlara sebep olda Balıkesir,4 A.A.Üç gündenberi devamlı olarak yağan Şiddetli yağmurlar şehir,civar kasaba v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • S.Ağaoğlu i yileşiyor Bir müddet evvel şehrimize gelmiş olan Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu birden rahatsızlanmış ve Ortalcöy Şifa Yur dunda tedavi altına alınmıştı.Al dığımız malûmata görâ Ağaoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Gardiyanlar aleyhine bir dâva açıldı Dün,10 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde enteresan bir dâvanın duruşmasına bağlanmıştır.Hâdisenin mahiyeti şudur:Bundan 2 sene kadar önce Teknik Üniversitede,Maraşb Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Sinema uğruna Sinemaya götürülmediği için bir genç kız kendisini dereye attı Ankara.4 Milliyet)Dün ge ce Içhisaırda oturan Tevfik Hayri adında birisi ailesiyle birlikte sinemaya gitmiş ve 16 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • A.Mahir Paşanın demeci "Hur dünya devletle-I ri ile daha iyi bir an" loşmanın gerçekleş* metini arzu ediyorum,Kahire,4 AP)Başbakan Ali Mahir Paşa bugün AP ajansına verdiği beyanatta.Mısırla hür dün ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Beş aylık bir seyahate çıkan Prenses Elizabeth ve Edinburg Dükü tayyareye binerlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • I II lW I II IL^IIMW i y—HİNDİSTAN SEÇİMLERİNİN AKİSLERİ HindistandVS yapılmakta olan genel seçimler bütün dünyâda büyük bir dikkatle tabip edilmektedir Dört binden fazla temsilcinin seçileceg* bu Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Senatör Conally,Ayan Meclisinde Pakta girmemizin sağlayacağı faydaları belirtti Vaşington,4 A.A.Ayan Meclisi Dış Mün» ebetler Komisyonu Başkanı Demokrat Âyan üyesi Tom Conall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • YAVUZ-HAVUZ HAPİSESİHİM İÇYÜZÜ İhsan Beyin mahkûmiyetinden sonra Refikası Nuriye Hanım vefat ettiği anda yapayalnız kalan İki kızı İle İhsanın hali yürekler acısı idi.Unutulmaz kayıplarının yarattığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Dünyanın nazarlarını üstünde toplayan Tunus şehrinin ıımomi bir görünüşü Tunus ihtilâfı Güvenlik Konseyine aksediyor Fransanm Tunus Beyine gönderdiği notanın cevabı bu hafta içinde verilecek Paris.4 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • 2 milyonluk bir suisfimal Bir müddetten beri Denizyolları Kooperatifinde tahkik edilmekte olan suiistimal hâdisesinin tahkikatı sona ermiştirrDevamı Sa:7 Sü;2 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1952
  • Otomobilini kurtarmak isterken Ankara.4 Milliyet)Bugün Anafâıtalar caddesinde terzi Hasan Yücele ait hususi bir otomobil birdenbire âteş almış ve motörii yanmıştır.Hasan Yücel,otomobildeki yangını sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • MAKALE Endazesiz aklın endâzeli mürüvveti ismail Hami DANIŞMEND Birbirini tutmayan re hattâ nakzeden ata sözleri vardır:Meselâ bol keseden verilmiş ihsanlar için mürüvvete endaze olmaz)denir;pintice b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • I 1 Hie.5 ŞUBAT Pu 9 23 C.E?1952 JC.Sa.1371 i Sah 1367 VAİ CÎT VASATI EZ AHİ Güne;708 139 ö$le 12.28 6 59 İkindi 15.12 9.42 Ak$an 17.30 12.00 Yatsı 19 03 133 İmsak 5.27 11 58 l~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • Her münevverin başlıca ihtiyaçlarından biri de kitaptır.Kitap sahibi olabilmek için dö zengin olmak şarttır.Bilhassa ilim,fen,teknik ile uğraşanların kitaplara müracaat etmeleri de tabiidir.Eski devir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • KISA HABERLER ir İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği.Üniversitenin kurulusunun 500 üncü yıldönümünü kutlamak için Senatodan müsaade talebinde bulunmuştur,ir ÜniversitS Şubat dönemi İm tihanlânna dünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • POLİSTE ir RumeHhisarmda oturan asker "kaçağı Salih Mâtoğlunu yakalamak isteyen polis memuruna mâni olan Abdullah Hamarat hakkında takibata geçilmiştirir Acıçeşme durağında 8395 plâkalı taksi şoförü Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • SERGİ ir Hindistan hükümetinin Mimarlık Fakültesinde açmış olduğu Hindistan Güzel Sanatlar Ser gisi)görmüş olduğu büyük rağbet üzerine bugün saat 18 ze kadar uzatılmıştır.TOPLANTI ir Tüccar Derneğinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • FIKRA Çocuk Tiyatrosundaki lâubalilik Şehr Tiyatrosunun en beğendiğimiz hususiyeti de ida resindeki intizamdır.Bu müessesenin başında bulunanlar,senelerce bugünkü in tisâsau temin için büyük gayret sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • Dz.yolları kamarotları ¦i[^ura».Kendilerine vardiya usulünün tatbikini istiyorlar Denizyolları İdaresinin dış hatlarında ve yabancı seferler d;e çalışan kamarot ve garsonlar İdareye ma aî saatlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • KATİL KÂMİL DÜN TEVKİF EDİLDİ Fatihte evvelki gün bir cinayet işlendiğini ve Kâmil Yıl dirim adında bir sabıkalının Sabri adında bir kunduracıyı öldürüp firar ettiğini bildirmiştik.Kaatil Kâmil evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • BAKIRKÖYÜNDE BtR OTOwnitfT.KABASI OLDU Bakırköyde Ebüzziya Cadde sinde 8 numaralı evde oturan Nergis şahsına ait 2000 plâkalı taksiyle,İstasyon CaddeHnden geçerken yol tamiratında çalışan Hüseyin Güve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • TEVFİK RÜŞTÜ ARAŞ GELDİ Birleşmiş Milletler nezdindeki Filistin Uzlaştırma Komisyonu Başkanı Dr.Tevfik Rüştü Ara ı dün sabahki ekspresle An karadan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • BEŞİKTAŞ HALKEVİ,İŞÇİ SENDİKALARINA VKİIİLİYOR tşçİ Sendikaları Birliğine ve rilmesi kararlaştırılan Beşiktaş Halkevi bina'unm geriye alındığı yolundaki şayialar ilgi lilerce tekzip edimiştir.Vali Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • Kambiyo ve Esham Dolar Açılış 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 ılapan.7.91 280.30 Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.isveç Kr.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • SİGORTA PRODÜKTÖRLE-RİNİN YITJ,IK KONGRESİ Türkiye Sigorta Prodüktörle ri Cemiyetinin senelik kongresi Cemiyet lokalinde yapılmıştır.İdare Heyeti raporu okunup ib ra edildikten sonra yeni İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • KANADA ELÇİSİ VALtlI ZtYARET ETTt Kanada Büyükelçisi General Odlum yanında Kanada Valile xinden Mr.Ward olduğu halde dün Vali ve Belediye Rehini ziyaret etmiştir.Bu ziyaret es nasında iki memleket ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • Yunanlı Gazeteciler Misafir gazeteciler dün Valiyi ziyaret ettiler Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekselans Sofokles Veniaelos ile birlikte Ankaradan şehrimize gelen Yu nan gazetecileri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • DENİZBANK YAKINDA FAALİYETE GEÇtYOR Denizyolları İdaresinin 1 marttan itibaren yeni hüviyeti ile çalışmaya başhyacağı anlaşılmaktadır.Bir müddet evvel rahatsızlanan Genel Müdür Yu 6uf Ziya Önişin iyil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • PRENSES EMÎNE'NÎN BOŞANMA.DAVASI Mısırlı Prenses Emine Nermin Dömeke ile eşi Ferhat Dömeke'nin boşanma ve nafaka dâvalarına dün 12 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilmiştir.Ferhatm avukatları,mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • FRANSIZ ARTÎSTLERt GÖKAYI ZİYARET ETTİ Şehrimizde temsiller vermek te olan Jean Marchat İdaresindeki Fransız artistleri dün Vah' ve Belediye Reisini ziyaretle îstanbulda gördükleri alâkadan şükranla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • DENİZYOLLARININ YAR-DIMLAŞMA SANDIĞI TOPLANTISI Denizyolları İdaresi memur,lan Yardım Sandığı toplantın dün yapılmıştır.Halen ölen Sandık mensuplarının aile lerine verilmekte olan 1500 liranın tekaüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • Hayvan mahsullerinin ihraç durumu iyi Pamuk ffiatlarındakl ediyor.Elde 40 bin kalacağı ilgililerce Son günlerde küçük baş hay van derisi ihracatı azalmıştır.Yapılan İstatistiklere nazaran koyun,keçi;o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • HALKIN SESİ Sinemalarda sîgara dumanından şikâyet Fotihte Haydarda Ali Sön mez yazıyor:«Sinema mCrakhsıyım.Sık sık civar sinemalara,âıaşıra da Beyoğlundakilere gitmek teyim.Hemen hepsnde «Salonda siga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • Erzurum felâketzedelerine yapılan yardımlar Erzurum felâketzedeleri İçin 28 Ocak 1952 ile 4 Şubat 1912 tarihleri arasında İstanbul Vilâ j yeti Husui Kalemine aşağıdaki j bağışlar yapılmıştır:İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1952
  • z j¦;yti n b l rn u cin a y eti yi;nİ safhada Bundan birkaç ay önce Zeytu.burnuda bir kuyu içinde ba-£i parçalanmış ve boynu ııkıl-•nış bir ceset bulunduğunu bil d!ı mistik.Bu cinayetin mahiye ti henü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Robot sekreter Londra,4 Nafen)Mü kenımel robot sekreter Londra'da bir büroda çalışmaya bağlamıştır.Robot sekreter te lefona cevap vermekte ve aldığı haberi de kaydetmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Bormana ail yeni ifşaal 1 tavlı partisi başkanı Stern Borinan İle konuştuğunu iddia ediyor Berlin,4 A.A.Rays Sosyalist Partisi Başkanı Ebarhart Stern,dün cTelgraf» gazetesine verdiği beyanatta Mazi Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Amerikan Komü nistleri Rirçok komünist elebaşları polis tarafından yakalanarak tevkif edildiler Nevyork,4 Nafen)Birıeşik Amerika komünistlere karşı açılan mücadelenin şiddetlendirildi,ği bildirilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • TÜCCAR DERNEĞİNİN YILLIK KONGRESİ İstanbul Tüccar Derneği yıllık kongresi bugün saat 16,30 da Liman Lokantasında yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Kedi eti ile yemek satan lokanta Roma,4 Nafen)Roma'da lokantalarda kedi eti satıldığından şüphe edilerek bazı tedbirler alınmıştır.Buna sebep,Ottavio d'Amrogio isminde bir adam bir çuvalın içinde kedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Graham Green Amerikaya sokulmuyor Vaşington,4 A.A.Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre,tanınmış İngiliz romancısı Graham Greene'e Birleşik Amerika hükümeti genç komü nistlerle olan temaslarından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Bir artistin arabası çalındı Paris,4 Nafen)Kadiks güzeli operetinde kazandığı muazzam başarı sayesinde ken di kendine cuma günü son model bir otomobil hediye eden Louise Mariano ertesi günü arabasmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • HAYVAN NESLİNİ ISLAH HEYETİMİZ İNGİLTEREDE Hayvan Neslini Islah İstasyonu Müdürü Baha öndesin Başkan İlgındaki yedi kişilik satınâlma heyetimiz 26 Ocakta Büyük Britanyaya varmıştır,ingiliz Tarım Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • YELKEN SPORUMUZ İNKİŞAF ETTİRİLECEK İstanbul Yelken Kulübü müteşebbis heyeti denizcilik mütehassıslarından Avni Şasâ'nın bas kanlığında toplanarak mizamnam6 ve faaliyet esaslaırını tesbit etmiştir.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • KAZRETi MUHAMMESİM HAYAT Topraktan yaratılmış bir avuç insanın toprak üstünde secdeye varışı ne güzeldi TEFRİKA No.34 Eve ve Hazreç kabileleri arasmda bu yüzden müteaddit muharebeler olmuş,iki taraf d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Bir lokantacının marifetleri Paris,4 Nafen)Pari&te bir ufak lokantanın sahibi müş teri celbetmek için yanında çalışan garsona haftada üç gür olmayacak şeyler yedirtmektedir.Marius Charney ismindeki ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Siyasî İcmal Orta Şark ve petrolü tabiat Orta Doğuya petrol vermekle büyük bir servet bahsetmiştir.Fakat bu zenginlik,bu mıntâkanın dünyanın en nevraljik yeri olmasını intaç eylemiştir.Demokıûsi ve Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Hakikaten öyle.Zira geçen asra kadar ancak sabrın sonu selâmetti.Bu asırda aşkın sonu da selâmet olabiliyor.Ağırceza reisi Maks Düfur yaş haddini doldurmuştu.mekliye ayrıldığının ertesi günü,haftalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • İtalyan film endüstrisi Roma,4 Nafen)İtalyan film endüstrisi geniş bir faaliyet göstermektedir.Şubat ayınm başmda 9 film çekilmeye başlanmış ve 15 film de çekilmek üzere hazırlıklar;başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Başkan Truman ve eşi dün gece Vaşington Üniversitesinin kon ser salonunda Yunanlı piyanist Ginâ Baucher'in resitalini dinlemişlerdir.FRANSA Güney Batı Fransadâ selleı son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Silâhlanma gayretleri Sovyet maliyesi,Amerika-I iılardan daha fazla parayı I silahlanmaya tahsis ediyor I Londra.4 Naien)Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi K.İsv-nu tarafına.hazırla nan bir raporda;R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Mahkûmlara iyi muamele yapan bir gardiyan mahkûm oldu Graz,4 A.A.Leibnitz hapishanesi gardiyanı Johann Leberecht mahkûmlara fazla hürriyet verdiğinden dolayı 5 ay hapis cezasına,çarpılmıştır.Gardiyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Abdülhak Hâmid 5.II.851 17.IV.937 Hiç birinin hahdı gülmedi;faktert hangisi Abdülhak Hâmid Tarhan kadar unutuldu?Sırası gelir,yeri düşer.Fikret'ten.Akif'ten,Hâşim veya Namık Kemal'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Almanyada Amerikalı bir kız zorla kaçırıldı Bir Alman genci çaldığı bir araba ile 18 yaşında bir Amerikalıyı kaçırdı Frankfurt,4 AP)Amerikan üniforması giyen ve silâh,la müsellâh olan bir adam,18 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • Çocuk çalan kadın Adanada,çocuksuz bir aile evlerinde bir beşik,bir salıncak olmamasından elem duyuyor,küçttk ellerile kendilerine sarılacak,kumral başını göğüslerine dayıyaeak,onları kaprislerine esi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1952
  • ingilterede tekaüde sevk yaşı uzatılıyor Londra,4 Nafen)îngilterode tekaüde sevkedilme yaş müddeti uzatılmıştır.Evvel den 60 yaşında tekaütlük başlardı.Şimdi ise memur çalışmalı istediği ve randıman v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.02.1952
  • '~fâ W İBir haftadan beri şehrimizde bulunan dost Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofokles Venizelos dün İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Gökayı ziyaret etmiş,bilâhare şehrin muhtelif s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1952
  • HERGÜN TAÇ IH TEN MERAKLI BİR VAK'A Abdttlmecid huzurunda bir alon uçuş italyan "Comasgi Komaşki,1844 yılında istanbtıla gelmiş üç balon uçuşu yapmıştı.Üçüncü uçuşu bir daha görünmemesSyle neticelenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1952
  • Marilyn Waltz,Hollywood'da bilhassa aşk filmleri çevirmekle şöhret kazanmıştır.Bir Amerikan mecmuası artistin bu şöhretini dikkat nazarına alarak aşkı tarif etmesini Marilyn'dan rica etmişse de ğu cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.02.1952
  • Yıkılan Âbide" Sulh!GARAN Dünkü gazetelerce;aşa-ğıdaki haberi esefi* oku d um.«Türk güref takımından Bektaş Çan'ın Götenburgda bir kuyumcu dükkânından saat çaldığı tesbit edilmiş ve Bektaş Can,İsveç p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • jFutbol hakemlerinin idmanları İstanbul Bölgesi Futbol Hakem Komitesinin aldığı kararla;futbol hakemleri 5 şubat sah günü saat 18 de Bölgede bir toplantı ve her hafta çar-Samba günleri Galatasaray,cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • Pehlivan ne oldu sana böyle?Yok bir şeyim Paşam.Yok deme oğlum,adam akıllı bozulmuşsun.Söylüyorlar di da inanmıyordum.Bir arzun varsa çekinmeden söyle.Sayenizde hiç bir arzum yok paşam.Sıkılma oğlum s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • mğkm Kayak her memlekette sevilen bir spordur.Yukarda tnjjilterenin kıs olimpiyatlarına gönderdiği iki kayakçısı görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • SEDGMAN Dünymn «a neşhnr Avustralyalı tenisçileri:SidweQ,Sedgıaan,Me GiegorM Tenisin çok sevi memleket:Avustralya Avusturalyalıların en fazla meşgul oldukları spor tenistir.İklimin güzelliği ve eskide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • ve italya ile karşılaş Futbol Federasyonu Umumî Kâtibi dün basına millî maçlar hakkında izahat verdi 24 şubatta karşılaşacağımız ttalya ile daha evvel Atinada yaptı ğımız maçta Bülent süt çekerken Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • Türkiye-Yu nan ist an Millî maçları Şubatın üçüncü haftasında Atmada oynanacak Türkiye Yunanistan gene takımlar millî futbol maçı;Yunanlıların rövanş karşılaşmasını geciktirmek üzerine geri bırakılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • Alman ski şampiyonası Garmisch Pavtenkirehen Almanya)4 A.P.î Alman i eski muharipleri arasında yapı lan ski şampiyonasında iki tak ma bacaklı Ernst Kurz,rekor bir zamanla 1:13.0 dakika İle 1.1200 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1952
  • ilaheme kartopu atıldı Roma,4 AP)İtalyan haberler ajana ANSA tarafından bildirildiğine göre,mahalli iki takım arasında yapılmış olan bir maç sonunda;Pontevigllo ahalisi,maçın hakemini kar topuna tutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • rîtanya ve Avrupa Birliği Son yıllarda ingilterenin güttüğü siyaset siyasî çevrelerde hayret uyandırmışta Büyük Britanyanın harpten sonra beliren Avrupa Birliği hareketindeki rolü Avupâlı dostlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane;Beyoğlu,istiklâl Cad Hacıbekır köşesi Alyon Sok.No;13/1 T:49969 Her gün scat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul edfir Adres-Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapi Küçük iş Haıı No.66 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 P«nie Yazan:S.Çeviren:SAiHNE T.Saduilafc Sahneye koyan,M.Ertugrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opnv.i Bu a*k!am saat 21 de MAKSlM'ıJe Cumartesi,pazar M da n.atine ve çariacaba 16 da tenzi-Jâtîı matine SORMAGİa" Şarkılı tulü at oyun Perşembe akşamı ile cumartes matine talebeye ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12,57 Açhş ve program 13,00 Haberler 13,15 öğle konseri Pl)13.45 Şarkılar 14,15 Program ve dans müziği Pl)14,40 Türküleı Pl)15,00 Kapana.17,57 Açılış ve program,1&20 Konuşma 18,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13,50 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres 18,30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres Yataklı)20,50 Erzurum 21,40 Doğu Eksprer Gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • Baba.Kısrak doğurdu!Gözün aydın!Fakirlikten' kurtulduk.Bir tayla mı?Elbette!Hamit şaştı.Fakat babasma da inanıyor,güveniyordu.Şarktan anayurda geldikleri za man bir çöpe bile malik değildi ler.Hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de i DRAM KISMİ j MİRAS' Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkijesi;Reşiha Vâfi ve I.ûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakman Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • aranın 1951 senesinin ilk altı ayı atarfmda,Sovyetler Birliği harice bin iki yüz seksen sekiz kişiden mürekkep 111 höyet göndermiştir.Bu rakamlar,geçenlerde Moskof vaüa söylediği bir nutukta Sovyet Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • Garsonun ayak sesleri uzak leşti.Ward kapıyı açarak tepsiyi içeriye aldı ve kapıyı tekyar kapatıp kilitledi.Martin uyandığı vakit kulaklarına yabancı bir şehrin gürültüsü geldi.Bir saniye nerede olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • TEFRİKA No.134 Yuan:SAMANCIGİI,Paşa bak ot istanbul sana teslimdir,içinden pazarlıklı anamı idare edesin Olur Paşam.Sen bu işle meşgui ol.Başüstüne vezirim.Ben günahsız bir adamın öldürülmesinden azap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 7 a 9 9 10 i n M n 12 fi t SOLDAN SAĞA 1 Vazifesi kĞsir bulunan üç kelime)2 Bir mevsim;Saray;Bir edat 3 Tersi soru«eki;Musibet;Gelir.4 Ilâv6;Nida;Biı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Kılıç Ali Bets tarafı birincid»)lu oldu:«Ihsancığım,bazı fena tesadüfler ve hâdiseler ismet I*aşa ile seni karşı karşıya,kasım bir vaziyete soktu.Aramızda büyük bir uçurum hami °ldu,İsmet Paşanın «ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Gardiyanfar aleyhine ââva Bas tarafı birincide* dövdüklerini ve fena muamele ettiklerini iddia etmiştir.10 uncu Asfrye Cezada başlanan duruşmada davacı kaatil Mehmet,mevcut şahitlerin gar divan olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • isveçte müessif hâdise aş tarafı birincide Türk Adliyesinin meşgul olacağ bildirilmektedir,idareciler,hâdiseye Elçilik elkoymuş olduğu için herhangi bir tefsirde bulunmaktan çekinmişlerdir.GÜREŞ FEDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • UNESCO ÇALIŞMALARI Paris,4 A.AJ Unesct müşterek emniyetin tedrisim hizmet edecek bir broşür neşretmiştir.Bu broşür Ok ve orta öğretim öğretmenlerine faydalı olmak üzere Teşkilât tarafından r.ıeşre dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • tki Çek diplomatı İngiltereye istica ediyor Londra 4 AA.Çekoslovak yanın Londra sefaretinde çalışan iki memur siyasi iltica talebinde bulunmuşlardır.Arşivlerde çalış,makta olaa bu memurlar Çekoslovaky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Fransızlar Nuri Hocayı antrenör ekırak çağırıyorlar Paris,4 A.A.Fransız Güreş Federasyonu;Türkiye Millî Takım antrenörü Nuri Boytorun'a;Fransa daki lisanslı güreşçileri ve bilhassa Helin kiye iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Nuhun gem isinin enkazı Paa,4 A.A.Burada ver diği bir kouferansta.Günev Kutbu buz bölge&ü&e yapılar,eski sefore iştirak etmiş olar Jean De Ricquer,Türkiyede Ağrı dağında bulunduğu rivayet olıman Nuhun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • A.Mahir Paşanın demeci |Bas tarafa birincide)görüşlerimi belirtmesi talep edilmiştir.Ali Mahir Pasa demiştir ki:«Hür dünyanın bütün devletleriyle Mısır arasında daha iyi bir karşıhkft anlaşmanın gerçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Adolf Hitler Yiyanada görülmüş Hitlerin yaşadığına dair çıkan şayiaları Avusturya makamları yalanlıyor Viyana,4 AP)Avu' turya polisi bugün Adolf Hitier'in Avusturyada meydana çıktığına dair bir haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Sofokîes VenizelosuD dünkü temasları VaH Fahrettnt Kerm Gökay dün akşam kıymetti misafirimiz serefine bir kokteyl parti verdi Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekselans Sülükle s Venizelos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Atlantik Paktı i Eas tarafı birincide ti Teşkilâtına alınmasının Batı savunmalına silâhlı ve talim görmüş yarım milyon asker fca zandıracağını söylemiş ve ezcümle şöyle demiştir:Türk Yunan askerleri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • 2 milyonluk bir suiistimal Bas tarafı birincide)Aldığımız malûmata nazaran Bakanlık teftiş heyeti reisi Arif Demirci'm başkanlığındaki müfettişlerin tahkikatına göre,suiistimal çok geniş bir mahiyet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • 1951 ytlr hububof istihalimiz İstatistik Genel Müdürlügv tarafından tesbit edilerek ocak ayının sonunda' yayınlanan mahsul tahmin rakamlarına na zar an,Türk çiftçisi 1951 yılın,da cumhuriyet devri içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Kart Marxin bir mektubu satıldı ıı iiim ı ıı m f Londralı bir antikacı» 187?yılında yazılan bu mektubu ı 220 »ferline satm aldı Londra,4 AP)Rus olduk lan tahmin edilen 3' şahıs bugün aleni bir müzayed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Karatepede hafriyat Kadirli,4 CA.A.Istanbul Üniversitesi profesörlerinden Hossert ve Doçent Bahadır Alkım,Karatepe hafriyatım tamamlamak üzere ilçemize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Türk gazetecileri Hî^3 ustana vardılar Yeni Delhi,4 AP Hindi «tan hükümetince-davet edilen 5 Türk gazetecisi bugün uçakla Yeni Delhiye varmışlardır.Türk heyeti Ahmet Emin Yalman,Doğan Nadi,Refi!CYvat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Sinema uğruna lEcş tarafı birincide 1 deresine atmıştır.Fakat büyük bir tesadüf eseri sadece yaralanmakla kurtulan Cüne^ verdi ği ifarlesrhdfr sinemaya götürülmediği için müteessir olduğunu,bunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • A.Menderes ve R.Koraltan muhalefete cevap verdiler rBaı tarafa bıriı.cide)tan,memleket dâvalarında,mil let işlerinde her zaman en ileriyi gören Ve o uğurda gerektiği zaman varlığını feda edecek olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • Yurtta oak olan eievfzyon istasyonları Kurulması düşünülta tele-vizyoa istasyonu mevzuu hakkında hükümetimizle temaslaı da bulunmak üzere geçen cmmartesı gününden beri memleketimizde bulunan Frank Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1952
  • izrede ya.p;ımıılır Cizre,4 A.A.İki günden beri sürekli yağan yağmur lar neticesinde Dicle nehri dört metre yükselmiştir.Kasaba,ada halini almış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.02.1952
  • 40 fon Dekstirin alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 40 ton Dckstırin'in satım alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu.muştur.2 Malzemenin muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • Baş ve Diş ağrısına karşı NEVROZİN Nevrozin soğuk algınlık* larından mütevellit kırıklık,baş ve bel ağrılarına karşı müessirdirt 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 4 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üc aybk j.12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • U kman Hekim Dr.HAFİ*:CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah gaat 10 30-12:öğle den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvolu Nrv 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • Kiralı veya satılık bîr bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden îstanbulda 50 yataklı bir tesis kurulmak üzere büyük biı 1-ina kira ile tutulacak veya »atın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Kiralık arsa Maçkada Taşlık mevkiinde 684 üncü kadastro adasında 2 parsel numaralı ve dosyasındaki krokide C harfi ile gösterilen güzel manzaralı ve şerefli bir mevkide kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz için bir adet 2500 kilo takatında canlı hayvan baskülj satın alınmak üzere kapalı zarf usulü ile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.2 ihale 21.3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 50 kalem tamirhane malzemesi satın acınacaktır.Eksiltmesi M/2/1952 perşembe günü saat 14 de Anadolukavağı As.Sa.Al,Ko.da yapılacaktır.Tahmin bedeli 4572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı islerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yar;Nuri KKÇ/re Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektil Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X ER MÜTEKAMİL TEKNİK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAN YOLCULUK YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT W ŞAHANE MOTOSİKLETLERİ!BAŞLICA VASIFLARIDIR TÜRKİYE MÜNHASIR İT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GONÇER Umumi bas,karnı,tenasUl uzuvlan,kol',bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene:23678 V 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayri Ömer EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz,TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Batı» yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Pepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • F İSLİ Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında l TAMİR ATELYES Her Model Benzin,Dizel Otomobil)Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan Sokak:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • ZAYİ:Galatasaray Lisesinden aldığım 14757 numaralı pasomu zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Turhan Tezcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • Kayseri Valiliğinden:Kayseri Bayındclık Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıdaki şartlar ile iki aded son model yeni kamyon alınmak üzere kapab t arf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Kamyonlar 3.5 fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ Balerin fabrihasi:oolapoere cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.02.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatlar)gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Karabü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan