Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Bugün şehrimizde hava sabah leyin sisM,öğleden sonra çolc bu lutlu ve yağışlı geçecek,hava sıcaklığında ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacûktrf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • YAVUZ HAVUZ HAdISESIhIM İÇYÜZO ihsan Bey için Gaziye müracaatını İhsanın ricası üzerine Gaziye müracaata karar verdim.Köşke gittiğim zaman yanında İsmet Paşa ile Kâzım Paşa vardı.Gazi,İhsan için geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Stokholmde greko-romen güreşleri hâdiseli geçti Halil Kaya hakemlere itiraz etti Necati Morgu!fasla kil« ile güreşti Murat Hersekli minderden kaçta Yana 7 »ci şayiada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Cumhurbaşkanı Bayar'a Elen Kralının mesajı Yunan Dışişleri Bakanı M.Venizelos dün Celal Bayan ziyaret ederek Kralın mesajını takdim etti Dün Vcııizclos'o kabul eden Bayar misafirimizle sürüşürken Anga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Orta Doğu müdafaa plânı üzerinde Mısırda anlaşma temayülü belirdi Dün beyanatta bulunan bir hükümet sözcüsü Sudan üzerinde Mısırın hükümranlık hakları tanındığı takdirde Mısırın da Orta Doğu Paktına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • MISIRDA Kanal dâvası ile ingiliz aleyhtarlığından doğan karışıklıkların Mısır'ı bir faciaya sürüklemekte olduğunu gören Kral,iki tarafı keskin bir kılıcı gayet kötü kullanan Nahas Paşaya,şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Dün Şuriyede vahim hâdiseler cereyan etti Çıkan kargaşalıklarda Nazım El Kutsinin öldürüldüğü bildiriliyor Kûhire,31 AP)Mısır gazetelerinde bugün yayınlanan haberlere göre,Şuriyede kanşıklık lar çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • TM I I—Atlantik Paktına ıTı ı hjit |iT.ı«iTiiTirrıiıTıim»rrıı m iştirakimize dair 1 rıımıoınm.ımırruT itihimh Hollanda Meclisi dün kararını verdi Danimarka Ayan dışişleri encümeni de dün protokolü ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Dedikodulu arsa satışı Maliye Bakanlığı Ruınelihisardaki arsanın satışına ait bîr açıklamada bulunda Ankara,31 A.A)Maliye Bakanlığından tebliğ edilmiştir:31/İ/1952 tarihli Ulus.gazetesi ile Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • içkilerde tekelden çıkacak Hazırlanan tatarı yakında Meclis» sunulacak Ankara.31 Milliyet)Kibritin Tekelden alınmasın dan sonra rakı.bira,likör ve kanyak gibi içkilerin de Tekelden alınması hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Sıtma île mücadele Bakanlık 1952 senesi için geniş bir program hazırladı Ankara.31 Milliyet)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1951 yılı sıtma savası faaliyetini tamamlamış ve 1952 yılı faaliyetleri iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • 300 ODALI HİLTON OTELİNİN MAKETİ Şehrimizin turizm bakımından büyük bir ihtiyacım karşılamak ürer" inşasına karar yerilen 560 odalı Hilton otelinin hazırlıkları sona ermek üzeredir.Resimde inşa edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1952
  • Şehir Meclisi D.P Grupu dun toplandı Daimî Komisyon üyelerinin istifa ede* çekleri haberi yeniden ortaya çıktı Bugün toplanacak Şehir Meclisi D.P.Grupu dün saat 15 ten 20,30 a kadar süren gürültülü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • Hic.1 *UBAT Bu 19 5 1 C.E\1371 1952 K.Sa.Cuma 1367 VAl EÎT VASATİ EZANI 7.12 1 48 j öğle 12 27 7.02 j Ikinri;15.07 9 43 j Aksan ı 17,25 12.00 Yatsı 18.55 1.34 1 3,30 12.06 1 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • Pamuğun standardize edilmesi kararlaştı Bandan bir müddet evvel pa| muğua standardizasyona tâbi I tutulması gerektiğin belirtiri mahiyette bir yazı yazmıştık.Aldığımız yeni malûmata na zaran Ticaret B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • L T ZB MAKALE Türk-Yunan dostluğunun bin üçyüz seksen besinci senesi İsmail H«tbiİ DANIŞMEND Yunanlılık hakikatte bir dil camiasından ibarettir;bizim türkçede,maatteessüf böyle bir mefhumu ifade edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • VALİ RADYODA KONUŞACAK VaJİ ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,bugün saat 20.35 te İstanbul Radyosunda bir ko nuşma yapacaktır.Vali bu konuşmasında şehre ait muhtelit mevzular etrafında izahat verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • KISA HABERLER İt Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Nuri Yamut,öğleden sonra Valiyi ziyaret ederek bir müddet-görüşmüştürit Belediye.Atatürk B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • BOĞAZDA SATILACAK ARSALAE Maliye Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Boğaziçindeld arsa1 ar bahsinde Vali Gökay dün kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söylemiştir:Bu arsalar,Boğazın estetiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • UYK13 İLACINDAN KîUR» WNMiS Aksaı ayda Soğanağada Hay darefendi sokağında oturan Dr Turgut Aydın,evvelki gece fazla olarak aldığı uyku ilâcın dan zehirlenmiş,koma halinde Cerrahpaşa Hastahanesine kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • Mr.HKTLEY GİTTİ Eir müddetten beri şehrimiz de bulunan Dünyâ Saflık TYşkilîıtı mensuplarından Mr Hetley,dün uçakla memleketimiz,den ayrılmıştır.Mr.Hetley,Ankarada ve şeh rimizüeki sağlık tesislerini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • P.T.T.NİN BASTIRDIĞI YENİ PULLAR Büyük şair Abdülhak Hâmid Tarkan'ın yüzüncü doğum yılı münasebetiyle P.T.V.Genel Müdürlümü bir seri pul bastırmıştır.Pullar 2 şubat 952 den 4 mayıs 952 tarihine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • KARAGÜMKÜK İMAR EDİLECEK Belediye,Karagümrük semtini imara karar vermiştir.Buradaki tarihî kıymeti haiz'essr ler ihya edilecekitr.îlk olarak Atikalipaşa camiinin etrafı tan zinı edilecek ve yazı sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • Polisimizin bir başarısı Bir ecnebinin çalman eşyaları kısa zamanda buluı.vlıı Bundan bir müddet evv^l İsviçre Havayollam tayyaresi nin hostesti olan bir kadının bin lira kiyrn£tindeki kürkü ila birük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve E sham Ac ılı 8 apan Dolar 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 M.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 7 91 2C0 30 Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.0.80 64r.3 5.60 H.12.50 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • GECE if Millet Partisi Kumkapı Bucağı Tavşantası Semt Ocağı 9 Şu bat Cumartesi saat 20 den sabaha kadar Liman 'Lokantası salonlar,nda bir eğlence tertiple,mistir.KOKTEYL it Demokrat Parti Yeşilköy Buc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • Kuzguncuk cinayeti Kualil 15 gün evvel paltosunu satın ak bir tabanca almış Kuzguncukta evvelki gün MU veddet adında 17 yaşında haini le bir kadının öldürii mesiyle neticelenen cinayet hâdisesinin tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • YARIN ÖĞLEYE Kadar BANKAMIZDA açtıracağınız bir küçük hesapla 28 Şubat EV Piyangosuna GİREBİLİRSİNİZ Acele ediniz Yeni Postahane Cad.45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • BİR KAÇARININ DURUŞMA.SI*.7\Dt)N DEVAM EDİLDİ Bundan bir müddet önce Al manyadan bir tüccar,İstanbu1da kuyumcu Konstantine Sigö lof adında bir kürkçüye 15 bin Ura kıymetinde pırlanta ve elmas göndermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • ADAIJS1 FABRİKASINDAKİ İŞ İHTİLÂFI Adalet mensucat fabrikası işçileriyle fabrika sahibi arasındaki iş ihtilâfı,günden güne ehemmiyet kesbetmektedir.Vali,işçilerden sonra dün fabrika müdürünü de çağıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • Türk-Elen Dostluk Cemiyeti kuruluyor Şehrimizde kurulması kararlaştırılan Türk-Elen Dostluk Derneği için dün Vilâyette bir toplantı yapıldı Va'i ve Belediye Reisinin te şebbüsıyle Istanbulda da biı Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • ŞEHRİMİZDEN YAPILAN İHRACAT Dün şehrimizden muhtelif memleKCÜere 279 bm liralık ih raeat yapılmıştır.Bu arada anti;uuan cevheri,iç fındık,sansar ve zerduva postu,keçi derisi,hah.zırnık,balmumu,kuşyemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • JANDARMAYA BIÇAK ÇEKEN SABIKALI YAKALANDİ Zabıta tarafında aranmakta olan sabıkalılardan asker kaça ğı Şişgöz Fehmiyi dün Karagümrükte gören polis görevli jandarma eri Salih Usta,takibe başlamıştır.Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • t FIKRA Boş münakaşalar Bir şehrin imar faaliyetini durduran,felce uğratan sebeplerden biri de «bo* münakaşalar» dır.Örnek mi istiyorsunuz?İşte Adalet Sarayı.Ayasofyanın önündeki eski Aliye Sarayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • PAMUK İPLİĞİ Fİ ATLARI DÜŞÜYOR Memleketimizde olduğu gibi,dünya piyasalarında da ınanifa tura üzerine işlerin çok durgun olduğu müşahede tdilmek tedir.Bu aıiada bilhassa Fransa,Almanya ve İtalyada işs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • a HALKIN SESİ Pir sokağın halinden şikâyet Koca Mustaiapaşadar Ara bacı Beyazıt mahallesi îlamazânafendi sokağı Dağıstan çıkmazında 2 numarada Ömer özcan yazıyor «Sokağımız otuz senedir tamir görmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • POLİSTE ie Tahtakâlede bir fabrikada çalışan Osman Gakay sağ ayağını destereye kaptırmış ve tehlike li surette yaralanmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır ic Halde kabzımallık yapan Kadri Aitınışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • KARAYOLLARI 6 IN ÜN Y ATTIRACAĞI VAGONLAR Di v let Kara yolları Genel Mü dürlügü 10 adet kırk tonluk sarnıca vagonlar inşa ettirmeğe karar vermiştir.Bu vagonlar kara yollarının her gün bini 7.daha art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • ı "I İstanbulda mimarî bakım» daaı sanat âbidesi olacak bil çok oinalar vardır.Bunlar arasmda Selimiye kışlası,Postahane.Vakıf Han,Dolmabah çe parayı,Beylerbeyi sarayı ilâh ve.Haydarpaşa gar binası Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1952
  • CAV İSTİHLÂKİ ARTTI Tekelin cay istihlâki günden güne büyük bir artış göstermektedir.Yapılan istatistiğe göre,ccak ayının istihlâki ekim ay aim iki misline yükseln lİü Diğer taraftan,piyasadaki 50 şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Mst-İcmal Nota yağmuru Rusya,demokrat devletlere yine bir nota verdi.Moskova hükümeti,Rusyada adetleri her gün çoğaldığı iddia edilen gayri,memnunları tereddüt içinde bırakarak onlara memleketin yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • ÇİMENTO FtAXLARI DÜŞÜYOR Dünya piyasalarında çimento fiatlannm nisbî de olsa ucuzlamaya başladığı müşahede edilmektedir.Şehrimizde de kış mevsimi olması dolayısiyi'e inşaat azaldığı için çimento talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Kadınların nefret ettikleri ev işi Londra,31 Nafen)tagilterede yapılan bir ankette orta yaşlı kadınlara,ev işlerinde hangi işten nefret edersiniz?diye sorulan suale,verilen ce vaplar şunlar ofmuştur:Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Şöyle buyurun,diye en yaşlılar;rahibe yol gösterdi.Hepsi birden o tarafa doğru yürümüştü.Rahip,ruhanî elbiselerle âyin için lüzumlu öte berinin bulunduğu dolabı açtı.Bu mukaddes ekmekler kaç günlük?İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Hindistan seçimleri Komün ist Partisi bütün paletlerde hezimete uğradı Yeni Delhi,31 Nafen)iki aydanberi devdim etmekte olan Hindistan seçimleri simdi son sar hasma girmiş bulunmaktadır.Ne ticelerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Mersinden yapılan l'ıtıon İhracatı Mersin,31 Milliyet)Almanya için bir İsveç vapuru Mersinden 50 bin sandık limon almaktadır.Bundan evvriN.me Mersinden Almanyaya gönderi ler limonların hasara uğrama.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Mersin Borsa Sarayının inşaatı Mersin,31 Milliyet)Mersin Borsa Sarayı inşaatına sarfedilmek üzere hububat,bakliyat,yağlı tohumlar ihracatçı birlikk rıi 30 bin,Pamuk İhracatçıları Birfiği de 50 bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Romanyanın sabık Kraliçesi Atinaya giiîyor Floransa,31 AP_Roman yanın sabık Kraliçesi Helen kendisini Atinaya götürmek üzere gönderilen bir Yunan askerî uçağiyle bugün Floransadan ayrılmıştır.Kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • BİR MÜFETTİŞ HAKKINDA OFTAVA ATILAN ÎDDtA Sümerbank memurlarından Nuri Coşkunun bundan bir müddet evvel emniyeti suiistimalden hakkında müfettiş Lâtif Erener tarafından tahkikat yapılmış,bu sıralarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Batılıların savunması Thomas Dewey,Amerika vt müttefiklerinin bir savunma çevresi çizmelerini istedi M» f Albany-New-Yoxk.31 AA)Eski Muharipler Cemiyeti yemeğinde söz alan Ne w-York Vali s Thomas Dew
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Ma laya d a hâdiseler Kızıl tedhişçiler ingiliz birlikleri üzerine hücum ediyorlar Kuala Lumpur.31 AP)Büyük Britanyanm Malaya'ya tayin ettiği yeni Yüksek Komiser General Sir Gerald Templer'in vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Rus Peyklerinde tehcir ve tethiş hareketleri Amerika Dışişleri Bakanlığı 1951 yılının demirperde için mesut bir yıl sayıiamıyacağını bildiriyor Vaşington,31 A.A.Geçen sene komünist memleketlerde cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Hint resmi Hindistan Haberler Servis» bir bülteninde Hint resmini:«İmâ edici,sembolik,dini,idealist unsurları» ihtiva ede bir karakterde vasıflandırıyor.Bu sanat mâhiyetinin zorlayışı ile sulu boyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • 20ÜO kömür madenî işçisi grev yapıvor Londra,31 A.A.Durham Kontluğunda,Silswort kö mür madeninde 2000 amele ücretlerinin arttırılması isteğini desteklemek üzere bu »aban greve başlamışlardır Bir süt k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • 6M* Slîmerbank faaliyetini tevsi ederken Sümerbank'm İzrrfr,Eskişehir,Erzurum,Konya,Adana,Kayseri iskenderun.Malatya,Samsun,Trabzon,Diyarbakır ve Zonguldakta şubeler açacağını,umum müdürlük muamelât ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • AY BAŞLARINDA ı I II İKRARI YELİ AİLE CÜZDANI KURALARI Şubattan itibaren AY ORTALARINDA ıııı ıı.Ill çekilerek ilân edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • HAZRET!MUHAMMESİN f*#w *SAHIHKAM TANSU HAYAT!H.Muhammed ya Abdullah,Bizi arayanlar burda olacaklar,dedi TEFRİKA No.39 Mağaranın kapısının yanında bir ağaç fidanının dallan da k.smen kapıyı örtüyordu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Bkdeşik Amerika Donanması f nın sesten süratli uçaklara sa-hip bulunduğu açıklanmakta-diT.Bu yepyeni tepkili uçakla-rın Rusyanın hazin ıyabikceği bütün uçaklardan da sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Üç büyik kulüp yabancı hakem getirecekler Beşiktaş kulübü idarecilerinin teklifi üzerine.Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray ku lüpleri İstanbul bölgesine müştereken yazıp imzaladıkları bir mektupta,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • İskender undan Almanyaya sevkedi-8en hububat İskenderun,13 Milliyet)iskenderun limanından Alman yaya 50 bin ton arpa,10 bin ton da çavdar sevk edilmektedir.Halen İskenderun limanın da bufunan bir Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1952
  • Uç aydanberi hıçkırıktan kurtulmayan bir genç Londra,31 Nafen)Mr.Ramsen isminde bir ndam,geçen ekim ayından beri1 hıçkırığa tutulmuş ve bunu durdurmak için çare bulamamıştır.Tedavi için her çareye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1952
  • fv m m Amerika kadın yüzücüleri arasında en teknik yüzücü olarak Beverly Cottrell dır.Birçok Amerikan spor gazeteleri Cottrell'in Olimpiyatlara iştirak edeceğini yamaktadırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1952
  • m Aleni leketinı izde m i safir bulunan Yunan Baş bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofokles Venizelos dün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir.Kabulde Dışişleri Bakanı Fuat Köprül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A| Bizansın son kuvveti korku,yerini sevgiye bırakıyordu Giovanni hiç olmazsa aşkını kurtarmak ümidiyle Hermaya gitti ve Bizans bataklığından hiç bir şeyin kurtarılamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1952
  • Bu gönül macerası bövlece sona erdi ve bir kaç sene sonra dünyaya arka arkaya iki erkek çocuğu getiren Feleksu tam bir anne ve Kuşçu Nuri Efendiye muti iyi bir zevce oldu.İboyu bir daha görmemişti.Yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • İngiltere Kupası maçları hararetli bir safhaya girmiş bulunmaktadır.Kupada rahat bir şekilde tur atlayan takım olarak Arsenal'ı gösterebiliriz.Geçen hafta rakibini 5 0 yenerek elimine etmişti.F.A.Cup'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • Fakülteler arası Edebiyat Fakültesi yakında başlanacak olan Fakültelerarası voleybol maçlarına hazırlık olmak üzere hususî karşılaşmalar tertip etmektedir.Dün kendi saharsında hazırlık mahiyetinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • İzpon yüzücüleri hezırtaniyor Japon yüzücüleri 1852 OlİTOf Jya*lârm& hazırlanmakt al-rlsur Du aradu.Japonyanın genç ümidi Ford Konoo'mm çok iyi ıet:celer alacağı via söylenmektedir,Geç;n!crdi Tokyo'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • Güzel bir stada sahip olan Bursa bölgesinde 8 birinci 12 ikinci küme kulübü bulunuyor îstanbula 3-4 saatte alınabilecek bir uzaklıkta bulunan «Yeşil Bursa» süratli bir tempoyla spor sahasında ilerleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • Profesyonel ligdeki sarsıntı Hasılatın sureti takBİmi hak,kında baştaki üç kulüple Vefa arasındaki ihtilâfın büyümesi;bu haftaki lig maçlarının inkıtaa uğramasını intaç edecek had bir safhaya girmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • «V-1951-1852 ders yılı Ankara kız liseleri voleybol şampiyonası nihayetlenıniş bulunmaktadır.Her seneye uisbetle daha büyük bir alâka ile takip edilen müsabakalar sonunda Ankara Kız Lisesi takınu şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • FENERBAHÇELİ K.FİKRET ARJANTINE MI GİDECEK?Fenerbahçe idarecileri,Lanuslüierin teklifi kuvveden fîi e çıktığı takdirde satış primi alabilirlerini Fenerbahçenin;Arjantin Lanus takımı ile yaptığı iki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.02.1952
  • Lig maçları programı 2/2/1952 CUMARTESİ Mi t ha t paşa Stadında 13.15:Galatasaray Emni yet.Hakemler:S,Eryar H.Ozgan N.İncili 15.00:B.J.K.Istanbulspor Hakemler;M.Güventürk S.Kesim M.Tünçalp Şeref Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Aoapâzan Postası 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu Ekspres G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • Orta ıSeğuya yönelen Sovyet Emperyalizmi Komünistler Orta Doğuda mevcut hükümet sistemlerini devirecek olan teşekküller kurmaktadırlar Ötedenberi,Sovyet hükûmetinin Orta Doğu devletlerine karşı tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 Yazan;S.Kingsley Çeviren:SAHNE T.Sahneye koyan.M.Ertoğral Çarşambadan ba#ka her akşam saat tam 21 e Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • Pencerede idim Tren o istasyonda bir dakika duruyordu.Gelirken gece geçmiştik;bu sefer ikindiden epey sonraydı.Frenlerin gıcırtısı kesilmeden pencereyi açtım;İlerdeki vagonlardan birisine heybeli ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • TKFBİKA No.1» Sumu:SAMANCIGİL "Bre bosksncıî Bilirsiniz ki sultanı ipten kurtarıp tahtında bırakanlardan biu cb benim,i ınnuı Emir ve ailesi toplu bir halde Paşanın yanından at sürüyorlarcL.Fakat heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • RADYO I 1 ı—Istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program,13,00 Haberler,13,15 Karışık Hafif öğle müziği Pl)13.45«£arkılar.14.İö Programlar,dans ve caz müziği Pl)14 40 Türküler Pl)15,00 Kapanış.17,57 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • MUAMMER KARACA Operet Bu akşam saat 21 k Cumartesi,pazar 16 M W 'la n.atine ve çar_m amba 16 da tcnzi-lâL'ı matine SORMAGÎB Şarkılı tuluat oyun Perşembe akvamı ite* cumartesi matine talebeye tenzilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KiSMI MİRAS Yazan:Ruth ve August*» Goetz Turkçesi;Reşiha Vali ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kader;Yazan:Turgut Özakman Telefon:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • Siyasî portreler Jngilterenin Malay Komises i;Gnl.Temp] r1 General Sir Templer'in Mala ya Federasyonu Yüksek Komiserliğine tâyini Londcada ilân edilmiştir.General Templer,umura!valilikle ilgili normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • i r OPERA T ÖF Dr.CAVİT GONÇEH Umumi baş.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene;23678 l_r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • MESÜEİ »ANDE¥U i glANDE¥E)TEFRİKA No.61 Büı osuna girdiği vakit artık bütün kararlarını plânlaştırmış bir adamdı.Günlük bütün randevularını daktilosu vasıtasiy)e iptal ettirtti.Sonra odasına kapanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l{ j SOLDAN SAĞA 1_Hıfzet;Bir at sporları mec muası.2 Sosyal bir topluluk;İşaret sıfatı;Dilenen.3 Vilâyeti;Uçan;Kanatlılardan.4 Bir harfin okunuşu;Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • anlatıyor [Baştctrafı birincidel •ana gelirim.Vakit geç olsa ^a gelirim.Diyerek ayrılmıştım.Köşkten çıktığım zaman dediğim gibi vakit çok geçti.Butta rağmen Ali Bey beni bekliyordu,içeri girdiğim vaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Şehir Meclisi 'Bag tarafı birincide)îe hemşehrilerimizin işlerini daha kolaylıkla görebilmek mümkün olacaktır.Ayrıca şehrin bazı sağlık meseleleri de görüşülmüştür.Cevdet Özgür,toplantı gündeminde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Hollanda M eel is i TBaş tarafı birincide] nin de şubatın ilk haftası sonunda tamamlanması ve Hollanda hükümetince tasdik keyfiyetinin alelusul Birleşik Amerika hükümetine tebliği meselesinin de o zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Beyoğlu Beşinci Sulk Hukuk Yargıçlığından:951/82 tereke Bebekte İnşirah sokak 49 Nolu evde oturmakta iken ölerek terekesine Yargıçhğımızca el konmuş olan Atmadan alacaklı olan kimselerle borçlularının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Celâl Bayar f2o» tarafı birincide' EIeft*ros Venizefos'un o tarihte merhum Atatürke hitaben Türk-Yunan dostluğu hakkında söylemiş olduğu nutkun bazı parçalarının mutena bir kâğıt özerine nakledilmiş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • ist.Lv-Amîrltğinden Varum Askerî Kıtaat îlânlan Aşağıda cins ye miktarı yazılı me vadin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Dedikodulu arsa satışı fS«* tarafı birincide)kooperatife sat'ldığı şeklindi umumî efkârda bulanıklık yaratmak maksadiyle kasdert tahrif edilen bir haberin yayınlandığı görülmüştür.Hâdisenin mahiyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Mısırda vaziyet Başmakaleden devam)de tanzim edilerek o suretle ahdleştirileceği hakkındaki res mi beyanlar,gerek kurulacak müdafaa sistemine Mısırın doğrudan doğruya iştirak ettirilmesi,Mısırlılar iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Bursada altın daman bulundu Bursa,31 Milliyet)Inegölün Tiht&kalc mevkiinde altın aramak için müracaat eden ve izin alan beş kişinin burada 22 veya 24 ayarlı altın madeni daması buldukları bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Stokholmde Greko-Romen güreşleri hâdiseli geçti Stokholm,31 AP)Burada yapılan Greko Romen güreğ maçlarının teknik neticeleri şöyledir:57 kiloda,Halil Kaya ile Kurt Pettersen arasında yapılnuş olan maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Korede mütareke zemini Birlcşı.îi:iUilleüer âcil kararlat aliainajsma çahşı-yorlar Panmuajom 31 A.A)Bir lesrHs Miilaller Komutanlığa mûtat ekenin neticelenmesi hususunu hızlandırmak maksadiy le mütare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Mısırda ı temayülü IHcrş tarafı birincide] I cağı tavrı kararlaştıracaktır.I Başbakanın fikrine göre Mısır ftıesekiKÖaüı ilk kısmı Mısır için memnuniyet verici bir şekildo halledildiği takdirde hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • ingiliz Iran petrol ihtilâfı Milletlerarası mahkemede I İran'ın dâvasını Musaddık I şahsen müdafaa edecek I Tahran,31 AP)İran Bas bakanı Dr.Musaddıkın gelecek ay Milletlerarası Mahkeme huzurunda petro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.02.1952
  • Fransa Tunus i istiyor Diplomatik müzakerelerin tekrar balaması için Fransa Tunusa dün bir nota verdi Tunus,31 AP)Fransa dün Tunus hükümetine yeni bir nota tevdi ederek diplomatik müzakerelerin başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.02.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonundan 37 kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 68C 5 lira 50 kuruş,muvakkat teminatı 514 lira 92 kuru:'ur.Ek.Oltme İS şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden 1 İğdır anbarımızda mevcut Ofisimize ait hububat,î»akl:y'U vesa;r maddelerden 350U tonunun Erzurum'a taşınması işi açık c-'isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • 40 ton Dekstirin alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 4C ton D kstırin'in satın alınmadı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu muştur.2 Malzemenin muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hoyri Ömer EĞMBZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • Darülaceze imalâthaneleri işletmesinden İşletmemiz anbarlarında mevcut takriben 5 ton Kdsefe ve 5 ton vaketa kırpıntısının "işbu takribi miktarlarından fazlası da dahil" 18 2.952 pazartesi günü ^aat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • SATIŞ İLANI 1st.Dördüncü icra Memurluğundan:951/1039 Mahcuz olup paraya çevril meşine karar verilen 1 hah-ve 1 radyo eski bir oda takımı 11.2.1952 pazartesi günü saat 12 den 13 e kadar Eyüp Fesha ne C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • ve butun aarılara karsı İN KULLANINIZ!fV»,diı,adale,»ini» cgn-lar"V »üratle fukın eder Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkların ü.'ıune geçer Mic^yi bozmuı,kalbi ve yorma».ayyen zamanlat:dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • Gayrı menkul satış ilâinı İstanbul Emniyet Sandığından:Yusuf Demirbaş A.3649 hesap numaralı borç senediyle Sandığımızdan istikraz eylediği 15.000)or beş bin liraya mu-kabi1 Eminönü Uzun Çarşı)Demirtaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İğlerini idare eden;Faruk DEMIRTAŞ Rasıldıjı yer:Nuri OKÇt ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • B,d!PP ve C vitaminlerini muhafaza ettiği fesmi raporla tespit edilen itff HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİHASI.DOLAPCfHE cad I 6 4 let 873S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • Yeni neşriyat ı m Süveyş Kanalı Hukuk doktoru Mustafa El Hefnaani tarafından Süveyş Kanalının ortaya koyduğu meseleler hakkında Fransızca bir eser neşredilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • İŞLİ GARAJI J\f-J-J-J-J^f\J-J-jr-fvf-i"-IAI*IJAjV * A iı* A A A A A Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında r ı Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİMİN ^jN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X İEM MÜTEKAMİL TEKNİK İZARİF YAPI İNSANI YORMIYAR YOLCULUK »YAKITTA EKONOMİ »RAKİPSİZ FIAT W ŞAHANC MOTOSHUTIU.N BAŞLICA VASIFLARIDIR TUUUVİ KUKH&sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • 50 ton 30-40 Penetrasyonlu Bitüm mubayaa edilecektir İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muha irmen bedeli 16000 3ira olan yukarıda yapılı malzeme 14.2.952 perşembe günü saat 10 da pazarlığa vaz edilecektir.2 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • i-WW ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR müh K/IVüii ¦a:ijyb".^45 beygir,M Ipîr,M leyfjr,20 Beygir,15 Beydir SAYIN ÇİFTÇİLERT Gelmiş ve gelecek rakipleri arasında daima üstünlüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.02.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 2500 er l'-ralık 2 parti Tahin Helvası pazarlıkla satın alınacaktır.Kü'*su 17û kuruş olup kesin le minatlan 375 er liradır.Fazarlığı rı aıbat 952 sah gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan