Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • w» i* Bugün fehrimixde hava,çok bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçecektir.Bava sıcaklığı bira» düşecek,rüzgârlar kuzeyden kuv vetlice esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • YAVUZ-HAVUZ HADlSESlWlN İÇYÜZÜ Gazinin sofrasında Ali Beyin çıkardığı hâdise Sofrada bulunanlardan Edip Servet Seryaver Rîisuhi Beye giderek:"Gazi Ali Beye kızdı.Fena halde hiddetlendi.Ali Bey de bira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Amerikan Ayan üyesi Esies Kefauver Yabancı gözüyle Türkiye Bîr Amerikan Ayan üyesi Türkiyeden sitayişle bahsetti Vaşington,29 A.A.Türkiye ve Yunanistanm Atlantik Paktı Teşkilâtına kabulü protokolü Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • GELDİN VENİZELOS!eğil birçok ecnebiler,hattâ birçok Yunanlılar ve Türkler bile 1921-22 do.o derece kanlı bir savaşa tutuşan Türkiye ile Yunanistan'ın sonradan nasıl olup da hu derece sıkı bir dostluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • M.Venizelos dün şehrimize geldi Yunan Dışişleri Bakanı Galata rıhtımında büyük askerî merasimle karşılandı Dün akşam eksprese bağlanan hususî vagonla Ankaraya hareket eden Yunan Dışişleri Bakanı,iki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Rusların verdikleri yeni nota Sovyetler Orta Doğuya dair eski iddialarını tekrarlıyorlar Londra.29 AP)Rusya dün.Türkiye,Birleşik Amerika,ingiltere ve Fransa tarafından teşkili derpiş edilen Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Tuğsavul vazifesine başladı tzmir Valiliğine tâyin edilen Orgeneral Muzaffer Tuğsavul yeni vazifesine başlamıştır.Kesimde Tnğsavol İzmir'de merasimle karşılanırken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • D.P.Meclis grupunun yeni kararı Grubun çalışma programını teshil için bir komisyon seçilecek Ankara,29 Milliyet)Demokrat Parti Med is Grupu bu gün saat 15 de toplanmıştır.Bugünikü toplantıda,Parti Gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • ATLANTİK PAKTINA İŞTİRAKİMİZE DAİR Amerika kararını verdi Ayan Meclisi Pakta davetimizi ittifakla kararlaştırdı Vaşington.29 A.A.Birleşik Amerika Ayan Meclisi,TUrkiye ve Yunanistanı Kuzey Atlantik Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Havagazı facias ı Üç kişi havagazmdan zehirlenerek öldü Beyoğlunda evvelki gün gece yansından sonra yeni bir ha-|Devamı Sa:7 SU:3 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Başbakan,General Arnold'la görüştü İki saat devam eden mülakatta» Dışişleri Bakanı,Genelkurmay Bask m ve Şahap Gürlerde hazır bulundular Ankara,29 A.A)Başba.kan Adnan Menderes bugün saat 12 de Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Süveyş ihtilâfına son verilmesi için yeni bir Amerikan teşebbüsü Eden "Mısırın millî emellerini tatmin edecek bir anlaşmaya varmak» arzusunu belirtti Vaşington,29 A.A.Bugün burada açıklandığına göre,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1952
  • Stokholm' de Bütün güreşleri kazandık Stokholm.29 A.A.Türk güreşçileri ba akşam buradıı ilk karşılaşmalarmı îsveçin seçme güreşçtleriyle serbest stilde yapmışlar ve bütün güreşleri kazanarak İsveç tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • MAKALE Ortalık kızarırken İsmail Hamî DANIŞA END Ortalık ağarmıyor,kızarıyor:Bir iki gün evvel Halep'de,yâni Suriye'de kan döküldü ve hattâ diktatör Çiçekli'nin yaralandığından bile bahsedildi.Ayın 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • Uç sosyete kadını dün randevu evinde yakalandı Güzel namiyle maruf meşhur* Atina'nın,Taksim Şehit Muh-ı tar caddesindeki 75 sayılı E- ıirne apartmanının 4 üncü dairesini randevu mahalli olarak işletti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • BAKİRKÖY HALKEVt ORTA OKIL OLUYOR Defterdarlıkta kurulan hususî komisyon tarafından muntc4if teşekküllere tahsis edi-'en halkevlerinin devir muamelesi ne devam edilmektedir.Bu ara da Millî Eğitim Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • H* 30 3 OCAK 17 c.e* 1952 1371 Carjamba 1M7 VAIÎT VASAT!EZAKt Güneş 7.14 1 53 Ö$le 12.27 7.05 İkindi 15.05 9.44 Akşam 1722 12.00 Yatsı 18.55 134 imsak 5.31 1210
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • KISA HABERLER ¦iV îngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir Knox Helm dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Büyük Elçi birkaç g-ün şehrimizde kalarak istirahat edecektirit Dün saat 10.30 da M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • P O i i S T Galata rıhtımında 1 a£lı bulunan Ordu vapurunda çalışan Hüseyin ile ibrahim arasında is meselesinden kavga etmişler,îb-Tahim kancayla Hüseyini basından ağırca yarala;aıgtır.Yarlı Li mn has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • Belediyede tayin I er Müdürler arasında yeni nakil ve tâyinlerin yapılacağı anlaşılıyor Alâkalı makamlardan öğren dibimize fiöre,Belediye müdiranı arasında yapılan son değişiklikler daha da teşmil edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • KONSERVATUAR TÜRK 'HiKİSt KONSERİ Konaevatuar,mevsimin ilk Türk musikisi konserini önümüzdeki 5 şubat salı günü saat 21 d© Şehir Komedi Tiyjt.ro 6unda verecektir.Sanatkâr Mes'ut Cemilin i^a re edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • ÇUVAL VE KANA VICE Fİ VTLARl DÜŞÜYOR Çuval ve kanaviçe fiatlar düşmeye başlamıştır.Son aylar zarfında ger ?k Bombay,gerek Kalkutadan kü' liyetii miktarda ince kana/içe gelmiştir.Bu sebeple kanaviçe fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • OKTA TEDRİSAT GENEL Mi r i'ıTl i ÎNÖN TEFTİŞLER* Şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakanl'&ı arla tedrisat Genel Müdürü Mehmet Doğan,uy,dün beoraberînde "Muhittik Akd'k olduğu halde Bakırköy;Kız Orta Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • KÜLTj V ETLÎ MÎKTARİDA T AT/FHt Alınan hr.berlere nazaran İn gilterodcn piyasalarımıza külliyetli miktarda ziraat âleti ge1mektedir.Yeni ge*ecdk olan bu malzemenin Alman mallarından çok ucuğ olacağı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • rancasalar Toprak Mahsulleri Ofisi ile değirmenciler arasındaki ihtilâf bir tJrlîl halle Ütemiyor Toprak Mahsulleri Ofisi ile değirmenciler arasındaki ihtilaf bir türlü halledilememektedir.Malûm olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • HALKIN SEİS Çöp nakBiyatandaiT şikâyet Kadıköy Yeldeğirmeni ecrjâharıe karşısında 29 numarada Pere diyor ki Bizim semtte çöpler kam yonlarla toplanıyor.Fakat kamyonlar avdette bir arı ev Vel yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • Pamuk düşüyor Fiatiarı tutmak için yapılan haıtîuetler ihrac&ta mâni oluyor ~lı Hl«ii|-Tli1—1ı |flıı~ T illi-Pamuk fiatlarındaki düşüklük devam etmektedir.Birkaç gün evvel Sakarya bölgesinden şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • PATRİK,DÜN SAMET AÖA.OFLUNU ZİYARET ETTİ Patrik Athenagoras,dün bir müddetten beri Ortaköy Şifa Yurdunda yatmakta olan Barbakan Yardımcısı ve Deflet Bakanı Samot Ağaoğlunu ziya ret etmiş ve âcil şifal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • BALIK BOLLAŞTI Son günlerde İstanbul limanı ve civarında bol miktarda bahk çıkmaktadır.Son hafta zarfında Balıkhanede 338 ton balık sattomştır.Bunun 133 to nu diğer şehirlerimize sevk e~ dilmiştir,Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • KAYSERİ ŞUBEMİZİN Bir kaç güne tadar SAYIN Müşterilerimizin Hizmetin GİRECEĞİNİ Sevinçle arz ederiz.^Yeıti Ppstaharre 45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • Bekçinin gözü beni hiç tutmadı ama gene başı ile işaret ederek sokağı gösterdi.Buradan yürü,sağa kıvrıl,kepenkleri örtük bir yer göreceksin,orası,altından ışık sızarîşaret ettiği yoldan yürüdüm,kepeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham ATılıg Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudcs 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • Demokrat Parti Kadıköy ilçesi yıllık kongresi 2 şubat cumartesi günü saat 20 de Süreyya Sineması üst salonunda yapılacaktır.•A-istanbul Amerikan Kollejlilerinin yıllık kongresi 2 Şubat cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1952
  • FIKRA Bir defile münasebetiyle Güzel giyinmek bir kadının hem hakkı hem de vazifesidir.Dünya teknisyenlerinin ve fabrikaları-j nın çok büyük bir kısmı kadmı güzelleştirmek,sıklaştırmak,gençleştirmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Londrada seyrüsefer Londra,29 Nafen)Londra'da seyrüsefer işlerini halletmek için birçok plânlar tatbik edilmektedir.Halen bir kisim tramvaylar kaldırılmıştır.Londra münakale işleri başkanı Lord Latham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • LONDRAYA GİDEN BANKACILAR în^iterede tabedilen yemi banknotlarımızın tab'» işleri üe alâkadar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Cube Müdürlerinden Vefa Morali Başkanlığında bir heyot dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Evet kendimi kurtarmam için onu öldürmem icap ediyordu.Hafta arası salonun tenha olduğu günlerden birinde,bu arkadaşı alıp sinemaya götürdüm.Filmin bir sahnesinde,son süratle giden bir katar,tünele gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • 2 ŞUBAT 1952 Tarihinden evve!AÇACAĞINIZ BİR KÜÇÜK HESAP SİZE 1 EV VEYA 1 OTOMOBİL YAHUT Çeşitli Poro ikramiyen Getirebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • üâzritİ mmmiti Tarihin en heyecan!gecesi 17 Eylülü 18 e bağlayan gece XEFRtKA No.28 Ya A4i demişti,amcamın en sevdiğim oğlu sensin,dikkat et,h lyatımız tehlikededir.Bir gece ben Mekkeden kaçacağım.Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Mac Arthur adaylığını koymuyor Eisenhower ise adaylığının konulmasına muhalefet etmediğini bildirdi Concord Newharopsire 29 A.A.General Mac Arthur.New Hampshire eyaleti valisine müracaatla 11/3 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Naylonu bir rakip çıktı Londra,29 Nafen)Alman imalâtçıları naylona mukabil perlon imal etmeye başlamalardır.Yakmda ihracat piyasasına sürülecek olan perlon çoraplarının naylon çorapferiyle rekabet yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Siyasî İcmal Kendini görememek hastalığı Libya hüfeûmeti daha dün *esekkü)etti.Kilometre barana bir kişi isabet eden mahdut nüfusiyie.ihracatı otuz beş milyon Türk Jirasıhı aşan ticari muvazenesinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Judith Coplon dâvası Vaşington,29 A.A.Ruslar hesabına casusluk yapmak suçundan 15 sene hapse mah kûm olan Judith Coploıi'un mahkûmiyetini kaldıran istinaf mahkemesinin karajrmı Bir leşik Amerika yüise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • İSTANBUL KALKINMA KONGRESİ Martta topTanacak olan İstanbul kalkınma kongresi hazırlıkları ilerlemektedir.Kongreye verilecek raporları nazı* liyan komisyonlar şubatın iı'k haftasında toplantılarını yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Satılık Anonim Şirket hisseleri Senelik temettüleri çok iyi ve ihtiyatlar)kuvvetli,mevcudu senrayesinin birkaç misli olan maruf bir sabun şirketinin 5/1 r-isbetinde hisse senetleri satılıktır.Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Yeni atom silâhları tahakkuk etme yolunda Şehirlerin tahrip olmadan tahliyesini sağlayacak radyoaktif tozlar stok e&iidi Nevyork,29 A.A.U.S.News Report dergisi atom si-fahlarına hasrettiği bir yazıda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • ingiltereye mali yardım ilam maddeye mubayaasında kullanılmak üzere fngiltereye 300 milyon dolar veriliyor Vaşington,29 A.A.Kar şıl'ıkh güvenlik idaresi direktörü Averell Harriman ingiltereye 300 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Ru$ Japon münasebetti YosIıUhı,asayişi bozmağa devam ettikçe Ruslarla sull?akdetmeyece&mi bildirdi m n*ı ı Jimn Tokyo,29 A.A.Japon Başbakanı Yoshida bugün Diyet Med feindte verd ği bir bayana tta Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Fındık müstahsili memnun Ankara.29 A.A.Fındık s?tısının tanzimj ve spekülâsyorir meydan verilmemesi maksadîyl'* hükümet tarafndan son defa a_İman kararlardan memnun kalar ve mühim bir fındık istihsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Kansas City Üniversitesi Başkam Clare Decker Karşılıklı Güvenlik İdaresi Uzak Doğu Müdürü Yardımcılığına tayin edilmiştir.Decker in bir haftaya kadar Uzak Doğu hakkında Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Amerikalı gazeteciler Ankara,29 A.A.Drift şehrimize gelmiş olan Ameri kal)gazeteciler,bûgfin sabahtan itibaren temaslarına baş lamışlardır.Gazeteciler sabah leyin Ordonat tamir atölyesini ve Tank Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • BU nasıl iş?l.E.T.T.idaresine yüz ötobüs satmağa muvaffak olan Bussing ismindeki Alman firması bir müddet idarenin umum müdür vekalelinde bulunan umum müdür muavini Sürhay Cevanşirl kendi misafiri ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • si'MKiSBAiVK YENİ ŞUBE-LER AÇIYOfc Bankacılık faaliyetlerini art lırmak maksadiyle Sümerb.mk muhtelif yerlerde yeni şubeler açmayı kararlaştırmıştır.Halen İzmir,Eskişehir,Erzurum,Kon ya,Adana,Kayseri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • DOĞUM Müvezzi arkadaşlarımızdan Kâmil Gürel'in evvelki gece bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş,tir.Yavruya uzun ömürler,anne ve babaya da saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1952
  • Varlık'dan dört k i t ab Vaı*tık dtergisi övttlmeğe de» r bir disiplin ve sebatla yayınlarına devam ediyor.Bir yazımızda 1)bu yayınlar için aşağı yukarı şu cümleyi kullanmıştık:«Romanda nükteye pek be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1952
  • Kanadalı bir güzel olan Man Alda-çocuklugundanberi güzel sanatlara ve bilhassa güzel sür ve şarkı söylemeye merak etmiş ve bu sahada-durmadan çalışmıştır.Bu çalışmalarının neticesinde Man Aldar,Garry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1952
  • Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekselans Sofokles Venizelos refakatinde Dışişleri Bakanlığı siyasî büro seti ve eski Bakanlardan Bakir.başı ve Orfanidis,Tuğgeneral Rııssos,Amiral Halkio"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yeğenini verdirtmediği için Yahya hapsedilmişti Güzel Hirodya,büyük ziyafette güzel bir oyunla kendini sevdiren kızına "Yahyanın başını iste,demişti.Yarım saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1952
  • Bir idarecinin marifeti fuhi GARAN Cumartesi günü Vefa Stadında oynanan Beyoğluspor-Eyüp maçının ilk devresinde;Eyüplü bir idarecinin takımı sahadan çekmesiyle ni hayetlenen bir hâdise olmuş,ve müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • Garip bir rakor!Roma,29 A.A.Mario Lalli ismindeki İtalyan atleti 19 kilometre 300 metre mesafeyi 2 3aat 38 dakika 6 saniyede katederek dünya geri yürüme rekorunu kırmıştır.Eski rekor aynı mesafeyi 3 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • Ne münasebet güzelim,bunu da nerden çıkardın?Ne bileyim ben,baksana durup dururken buluşmalarımıza fasıla verelim diyorsun.Durup dururken söylemi yorum bunları.Ya ne için söylüyorsun?Evvelâ senin,sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • Beş memle yapan Memleketi olan iz'andadan başka iskoçya,ingiltere,italya ve Franscda oynıyan futbcîcu Gundmundson kimdir?5j*3te^jiij»,Sırayla Glasgow Rangers,Arsenal,Milan ve Racine formalarını taşıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • Fener Lonus maçı dolayisiyle Arjantin Federasyonuna müracaat edilecek Pazar günkü Fenerbahçe Lanus maçında;Arjantinli futbolcuların gerek müsabaka içinde,gerekse oyundan sonra;hakemlere,foto muhabirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • Bursa Bölgesinin müracaatı Futbol Federasyonunun ama tor millî takım teşkili hakkındaki kararından sonra;Bursa bölgesi,tesbit edilecek amatör takıma,kendi bölgesinden de münasip görülecek^ futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • Reşat Nayır hakemliği bıraktı Miliî futbol hakemlerimizden Reşat Nay ir.tstanbul Bölgesine gönderdiği bir mektupta;bundan böyle kendisine vazife verilmemesini.zira artık hakemlik yapmıyacağını yazmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • ^¦¦¦ni Ş:y^M(X-Otomobil yarışları büyü kalâka uyandıran sporlardandır,ttalya;Fransa ve tngilterede olduğa gibi Arjantinde de geniş çapta otomobil yarışları tertip edilir.Yukardaki resimde dünya otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • w küme kulüpleri:16 I KAPI 1920 de kurulan Tcpkapı Kulübü bugün futbol ve güreş spor'arında faaliyet gösteriyor 1920 senesi ağustosunda tes s edilen Topkapı kulübü 1942 de Erinci lige terfî edip dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.01.1952
  • I İtalyada ecnebi futbolcular-Kalyanın en fazla ecnebi fntholcunaıı bulunduğu bir nı^m leket okluğu muhakkaktır.İsveçli,Fransız,Arjantinli,Lire al yah;Uruguaylı.Danimarkalı,Holandah futbolculardan bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • «Eğer bizimle işbirliği et.'erseniz emin olun bir şey olmıyacaktır.Şimdi beni Martine götürür müsünüz?«Hemen.Haydi gidelim.Kapıdan çıkarlarken Ward Cameroıi'un kolunu tutarak yalvarır gibi bir sesle:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • V 2 2 r 4 5 6 7 8 9 10 n ia w/t/T K3E3 1 uf SOLDAN SAÖA 1 Bir çocuk oyunu.2 Bayramların sokak süsü;Nezret.3 Bir hitap.Güzel sanat;Tersi haydut.4 Kel s gelmemişe döndü;Namazı gösteren va kitlere ait;5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaz» işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri bKÇJ ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası h A A A,tt**tA AAA^.A.İİİU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • Mikroskop ve teferruatı ah nacak Istanbul $ehh B.fzıgsıhha Müessesesi için Oüzumlu ö ka lemden ibaret n'ikuskop ve teferruat* 15.460 lira muhaınmer bedel çevresinde 11 Şubat 1952 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • I II I I I I Istanbul Belediyesi İlânları Satılık Arsa Aksarayda Sarı Musa mahallesinin Millet Caddesinde 1987 inci kadastro adabında 22 parsel ntımariı ve Topkapı Aksaray Bulvarı üzerinde Millet Cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 4ti.J 7,Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13,50 İskenderun 18 20 Anadolu Ekspres 18 30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50-Erzurum 21,40 Doğu Ekspres Gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • LÜKS LAMBASI VtMiMCe aklö Pdramax gelir!Zira,ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,haklı bir şöhret kazanmıştır.Hakikî PETR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • RA DYO Istanbul rrdyosu 12.57 Açılış ve progr.arm 13,00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası.13,45 Şûıkılar PI)14 15 Programlar ve dans müziği Pl.14,40 Türküler Pl)15.00 Kapanış.17,57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • üt.Lv.verikn Âskfr kıtaat ilân 30 ton süt tozu kapalı zarfla satın alınacaktır.Eksiltmesi 20 Şubat 1952 çarşamba günü saat 11 de-Erzurum As.Sa.Al.Koda yapılacaktır.Beher kilo süt tozu 420 kuruş olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden:Tasarlanmış Çoğu Muvakkat Miktarı fiatı Tutarı teminatı ÇEŞİDİ Çoğu Azı Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Öğrenci ve zabitan elbisesi dikimi kasketi ile beraber)170 163 Tk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • w m$ BÜ)1îfflİIKlî^DMl TKİ RİKA No.128 "Bana çabucak Şama gidecek bu nameyi tez elden Ahmet Yazan:SAMANCIClr,bir adam bul,versin,Hakikatte Yusuf Paşanın kabahati yoktu.Fakat Padişah onu hayli zamandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • ISTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkeesi:Reçiha Vâfi ve Lût/i Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Pena& Evin Kaderi Yazan:Turgut özakman Telefon:4040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de fVi/t M A K S î M de M 1^1 Cumartesi,pazar 16 m la n.atine ve çar-M ^jı amba 10 da ttnzi ^İL^v^r lâtr' matine ^¦BE SORMAGİR' Şarklı tuluat oyun Perşembe akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • D.P.Meclis Grupu Bas tarafı birincide)mevzuu üzerinde uzun müzake reler cereyan letmiştir.Söz alan miletvekiUerinden birçoğu komisyonun lüzumu üzerinde dur muşlar;neticede bu komisyonun teşkiline kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Rusların yeni notası "Br";taralı birincide\Vaşington.29 AA.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mac Dermott.Amerikamn.ihdası mutasavver Orta Şark Komutanlığının.Rusyaya karşı bir tecavüzî ittifak mahiyetinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığı Su işleri 10 cu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 AntaV» su işleri 10 cu şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Antalya Kırkgöz yukarı karaman sulama kanalının tevsi ve ıslah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Is!Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ifânı Aşağıda cins ve miktarı yazılı jnutabiye kapalı zarfla 4 Şubat 1952 pazartesi günü saat 11 d:Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın acınacaktır.Şartnamesi Ko.da v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Yol vergisine dair asılsız haberler Ankara,29 A.A.Son günlerde bazı gazetelerde Yol î Vergisinin senede yirmi milyon lira varidat sağladığı,bu vergi nin ilga «dilerek benzine fciio-da 15 kuruş zam yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Venizelos dün irimize geldi Bos tarafı birincide)nulos.Tuğgeneral Russos ta bana refakat etmektedir.ATLANTİK PAKTI M.VenizeJos,Atlantik Paktına ait sorulan guallere de cevap vererek;Atlantik Paktına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • İngiltere ithalâtı kısıyor Londra.29 AP)Maliye Bakanı R.A.Butler,Avam Kamarasının bugünkü toplantısında Büyük Britanyanın,millî iflâs tehlikesini önlemek için ithalâtından yılda 150.000.000 sterlin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Havagazı faciası f Bas tarafı birincide!vagazı faciası olmuş,üç kişi sabahleyin yataklarında ölü bulunmuş" ardır.Taksimde Bursa apartmanının kapıcısı 45 yaşında Erzincanlı Ali Kaplan kendisiyle bir İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Kılıç Ali nlaüyor fBaş tarafı birincide l Kuri Conker,meb'uslardan Avni Paşa,Salih Bozok,Hasan Cavit.Edip Servet,Falih Rıfkı.Recep Zühtü Beyler de davetliler meyanında bulunuyormuş.Sofraya oturuldukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Yabancı gözü ile Türkiye I Bastarafı birincide 1 ken.Ayan Meclisinin mümtaz bir üyesi ve aynı zamanda Birleşik Amerika Cumhurbaşkanlığı adayı Türkiyeden sitayişle bahsetmiştir.Geçen çarşamba günü.D(mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Süveyş ihtilâfına son ve.ianesi için rBastcrrafı birincidel ruk'un cumartesi günü kurduğu yeni hükümetin,müzakere,lere girmeğe eski Başbakan Nahas Paşa hükümetinden daha fazla meyyal olacağı ümidinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Kalkınma plânına dair Muhlis Etenin izahat Makam mahiyette tetkikler umumi plâna iniincer olmak üzere yapilmıe değildir Ankara,29 A.A.27 Ocak buatunız tarafından ehemmiyet 1952 tarihli ve Ankara menşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Yeni kanun veremle daha rasyonel bir şekilde mücadele imkânını sağlayacaktır Ankara,29 A.A.Verem âfetini önlemek ve veremle mücadeleyi daha Rasyonel biv hale getirmek için bugünkü mevzuatın kifayetsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Yeni şehit ve yaralı listesi Ankara,29 A.A.Millî Savunma Bakanlifundan 48 numaralı resmî tebliğ 6 Ocak 1952 elen 25 Ocak 1952 tarihine kadar Karede şehit olan ve yaralnnanlar şunlardır Şehitler Ustegm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • Dana keserkeıt Ölen Jra&ap ManLsa,29 Milliyet)Manisaya yarım saat mesafedeki Horoz köyünde kasap Mei'suv Kesici,dükkânında bir dana] •Joasmiş;hayvan can acıv.yıe te pinmekte iken «kasap anide dü şerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1952
  • IHer Bankasına yeni* tayinler Ankara,29 A.A.İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Haydar Berksun He üyelerden Feyyaz Bozot ve İh san Kâhyaoğ1 unun emekliye ayrılmaları ve Yönetim Kurulu Başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.01.1952
  • Muayyen zamanlardaki 1 sancılara karşı.J »¦Lâv son derece faydalıdır! s r.n»1 GRiPiN Baş,di)adale,sinir ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,siyatik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • 40 ton Dekstirin alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 40 ton D kstırin'in satın alınması kapalı zarf usulü ile ik&iîtmeye konu muştur.2 Malzemenin muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • TASHİH Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığının 951/341 dosya Nolu ilânda Milliyet gazetesinin 29/1/1952 tarihli nüshasında Kadıköy Hasanpaşa mahallesin de Andelibi Esat sokağında 450 ada 33 parsed ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • istanbul 1 inci İcra Memurluğundan:951/2214 Borçtan mahcuz açık arttırmayla satıl acak 1000 lira kıy me tinde masara işlerine mahsus bir kuçu çift tığlı Avrupa Selıwelter Zurich jnaırka işler makine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon ve Malzeme işletmesinden 1 1000 kilo hazır aleminyum boya pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait özel şartlaşma Beşiktaş Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektep sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • BU MESUT Ç/FT GEZMEĞE VM/r BUimiLiyORlAR.J* K.Gateta] 1341 Türkiye U.Vekili:ADEM KARADAĞ r-i »elefo» j Galata,Voyvoda Hezaran Cad.No.121 123 49259J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla 6 Şubat 952 günü hizalarında yazılı saatlerdi Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Topt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • "Cfl rn T dH" f;V*:1952 yriı vadeli ve vadesiz tasarruf hesapları için 200.G001 lira tutarında bir ikramiye plânı hazırlamıştır.Bu plânda 4)APARTMAN ve ALTIN Ekratrcweferi ve îç&ıt tahsil ^kramîyesı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • â Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR w -S^MUAULR mmmmmSLi^il^^m IS 40430 45 Beytfr,o?5 »eyifîr;^4 leyfîrv 21 Jleygir,15 İey*ir SAYIN ÇİFTÇİLER!S^.Gelmiş;ve e;eleeek:rakipjeri arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 26 kalem muhtelif cins su şebekesi malzemesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5000 lira olup,teminatı 375 liradır.Ayrı ayrı da alınabilir,İhalesi 5/2/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan