Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Lanus G.Sarayı 5-1 yendi On beş günden beri şehrimizde misafir bulunan Arjantin'in Lanus takımı dün Galatasarayla yaptığı karşılaşmayı 5 1 kazanmıştır.Lanıısîular bugün Fenerbahçe ile rövanş için tekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Vefa Stadında yeni bir hâdise Beyogluspor-Eyup maçında dün y ne bir bakam hi.cuma uğradı Dün Vefa stadında yine mü" essif bir hâdise olmuş ve Beyogluspor Eyüp maçının birinci devresinde;Beyoğluspor 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Ruslarm son Carlarının kn2r.nl Prens Nikolas Romanovitch Romanoff,F/orencada evlenmiştir.Resimde Çarlık âdetlerine göre evlenen çiftler,taçlarını başları üstlerinde tutarlarken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • IMHIflM YAVUZ-HAVUZ hâdisesinin içyüzü İsmet Paşanın tahakkümü öyle bir hale gelmişti ki Mecliste milletvekilleri,hükümetin tekliflerini değil murakabe,geldikleri gibi,süratle çıkarmak için birbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • t/OiAMk %Htfonm Bugün şehrimizde hara umumiyetle çok buluttu,yeryer yagıth geçecektir.Rüzgârlar güney batıdan arta kuvvette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Televizyon istasyonu kuruluyor İstasyonun kurulması için hükümetimizle temaslarda bulun,mak üzere dün bir heyet geldi Memleketimizde Kurulması düşünülen televizyon istasyonu üzerinde hükümetimizle tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Sapancada bir âbide yıkıldı Sapanca.24 Milliyet)Şehit düşen Millî Mücadele kahramanlarımızın aziz hâtıralarına hürmeten Atatürk'ün emriy le ilçemizin Tavik köyündeki Cumhuriyet alanına dikilen âbide,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Lizbon toplantısı Konsey,Avrupa ordusunun teşkili işiyle meşgul olacak Londra.26 AP)Atlantik Paktı Müttefikleri gelecek ay.çok müşkül bir işe başlayacaklardır:2.000,000 kişilik ve Batı Almanya kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Misafir Dışişleri Bakanının An Karada yapacağı temaslara önem veriliyor Ankara.26 Milliyet)Yuna^ Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M.Venizelos önü müzdeki salı günU tstanbula ge lecek ve aynı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • u ı fc Fransa Tunus ihtilâfı Dun toplanan Fransız Kabinesi Tun us a takviye kuvvetleri gönderil" meşini kararlaştırdı Paris 26 A.A.Dün ge ce Kabinenin Tunustaki vaziyeti müzakere etmek için yaptığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Kürk almak için apartman soyan kız Sevgilisine şık görünmek için hırsızlık yapan Karyodo tevkif edildi Kürk almak için hırsızlık yapan Karyodb Tarlabaşında Menekşe sokağındaki 9 numaralı apartmanda ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Kızıllar Güney Doğu Asyaya hücum edecek Paris,26 A.A.Birleşmiş Milletler Sivas!Komisyonunda söz alan Mi-liyetçi Çin murahhası Doktor Tinufu Tsiang As ya komünistlerinin Güney Doğu Asyaya saldırmak gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • s d ffliPi ü£ n Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Doğu Anadoloda deprem felaketine uğramış şehir ve yapmış olduğu seyahatten dönmüştür.Resimde Cejâl Bayar'ın Ankara Karında karşılanışı gfrrülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • İSLAM ¦KHmM9BHHMBMBHnHBHBH| MEMLEKET irinci Dünya Harbine iş-ji—Û tirak ettirilen müstemleke ahalisinden bir milyona yakın insan zaferin istihsalinde Fransa'ya çok büyük hizmetlerde bulunmuş,bu uğurda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1952
  • Mısır İngiltere ile siyasî münasebetlerini kesti Dünkü nümayişlerde Kahiredeki bütün ingiliz binaları ateşe verildi Halk Kral in ve Başkomutanın aleyhinde tezahüratta bulundu Hükümetin talebi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Fındık tüccarlarının toplantısı »ona erdi Fındık töccar ve ihracatçılariyle iki günden beri elde mevcut malların tasfiyesi üzerinde yapılan görüşmeler dün tam biT mutabakatla neticelenmiştir.28 Ocak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Adliye Bakanının dünkü temasları Adalet Bakanı Rüknettin Nasu hioğlu,dün istanbul Adliyesin,deki Bakanlık odasında,hâkimler ve müfettişlerle öğle paydosuna kadar görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Bir cinayetin duruşması sona erdi Bundan bir müddet önce Yenik*pı meyhanesi sahibi Hulusi nin dükkânı önünde çıkan kavgada Hüseyin Denremen'in ölümüne sebebiyet veren Sezarîk Çılhbıyıkyan dün 2 nci Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Çİçcron filmi ilk defa olarak memleketimizde gösterilecek İkinci Cihan Harbi sırasında Ankarada Alnmn ve İngiliz Elçilikleri arasında geçen bir casusluk hâdisesini temsil eden Çiçeron Beşparmak)filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Okullarda çalışan idare memur formdan şikâyetler artıyor tik ve orta dereceli okulların idarecilerinden bazılarının çalışma saatleri içinde kendilerini izinli sayarak,tam veya yarım gün okulda bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • BkmeğİB tartı İM Ekmeğin tartı İle »atılması mevzuundaki çalışmalar devam etmektedir.Belediye iktisat İşleri Müdürlüğü,bu bahiste bit rapor hazırlayarak Başkanlığa vermiştir.Şehir Meclisi şubat toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Teknik Okul mezuna mühendislerin bir müracaatı Haber alındığına,göre Yıldızdaki Teknik Okul mezunu mühendisler,ferden Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ederek,yüksek tahsil yaptıklarını ve cYüksek Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Zelzele felâketzedelerine yardım devam ediyor Erzurum zelzele fel&ketcedele ri için Vilâyet Hususi Kaleminde açılan yardım listesine bağışla:devam etmektedir.Dün de Hasan Çardak 50,Akar gemisi persone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • izmit hattında çalışan gemilerin durumu İstanbul izmit körfez hatlı gemilerinden şikâyetler gittikçe artmakatdır.Bu seferlerin ıslahı için Denizyolları İdaresine yapılan toplu müracaat müs bet bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • FIKRA Radyoda alafranga Türflc musikisi mi?Gaip müziği mi?Biz bu büyük ve ilmî münakaşaya katılmıyacağız.Birinin meraklısı olduğu kadar diğerinin de tiryakişi var.Radyomuzda Türk musikisine yer verild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Bu hafta limanımıza Kelen ithal mallan Son bir hafta içinde limanımıza 875 ton pencere camı.15 ton parafin,50 ton otomobil lâstiği,44 ton aleminyura,117 ton deri,1221 ton kâğıt,815 ton boru,20 ton rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Amerikan askerî heyeti bugün gidiyor Bir müddet evvel Birleşik Ar merika Mühendisler Kursu Şefi Korgeneral A.Pick'in başkanlığında memleketimize gelen Amerikan askeri heyeti An karaya gitmişti.Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Behçet Osınaaoğlu diin Ankaradan geldi Bir müddetten beri Ankara,da bulunan Denizyolları Genel Müdür Vekili Behçet Osmanoğlu şehrimize dönmüştür.Genel Müdür Vekili kendisiyle konuşan gazetecilere,An k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • İki erin ölümüne sebebiyet veren şoför mahkûm oldu îdare ettiği cip otosiyle Bakırköy yolunda bîr kamyona çarparak cip içindeki er Nihat ile Ahmedin ölümlerine sebebiyet veren şoför Rahmi Akküçük dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Teknik Üniversitede yeniden iki enstitü açılacak Taşkışladaki Mimarlık Fakültesinin tamiri sona ermek üzeredir.Sömestr tatilinden is tifade edilerek şubat ayı içinde bu yeni binaya istanbul Teknik Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Kadıköy semtini soyup soğana çeviren hırsızlar yakalandılar Kadıköy ve civarında uzun müddetten beri birçok evlerden radyo,halı,elbise ve battaniyeler çalan sabıkalılardan Celal Iönak ve Şerif Şirin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • EkoKoiMİ Bakanlığı Amerikaya 100 işçi gönderecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Amerikaya 100 işçi göndereçektir.Bu isçiler,20 yaşından yu karı olmayan ve İngilizce bilenler arasından seçilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Kraliyet Cerahı Sir Arthur Perritt bir konferans verecek Memleketimizde bulunan în pp'liz Kraliyet cerrahı Sir Arthur Porritt yarın saat 11.30 da Cerrahpaşa Hastahanesinde «Barsak cerrahisin hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • kaymakamlar diin Vilâyette bir toplantı daha yaptılar Dfin vali ve Belediye Reisinin Başkanlığında toplanan Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdür,leri.15 ocaktan itibaren şehirde geniş ölçüde tatbikına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Pendik cinayeti Kıskançlık yüzünden metresini öldüren Kenan,dün 8 seneye mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel Pen dikte metresi Muazzez Kartalı 4 yerinden bıçaklamak suretiyle öldüren Kenan Hemlinin du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • POLİSTE ic Dün gece ahlâk zabıtası me murları Beyoğlunda 17 düşkün kadını yakalamışlar,Emrazı Züh reviye Hastahanesine sevk etmislerdir.•fr Fatihte Ahmet adında 9 yaşında bir çocuk oyun arkadaşı Ali K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • MAKALE Tiirke göre Arap ism»» Hami DAMIŞMEND Arapların bir türlü dinmek bi i mey en Türk düşmanlığı yeni bir şey değildir:Bundan evvel de söylediğim gibi tâ Emevîler de\rine dayanır.Bu-na mukabil Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Kore'de* getirilen fettanlar Bir müddetten beri Sirkecide bulunan Kore'den getirilmif harp ganaimi silâhlar dün ss balı Maçkadaki Askerî Müzl ye kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • 1*W»« XMev Albay Kemal Şenol'un istiklâl işleyebilmesi için ileri süreceği fikirleri de öğrenmek istedim.Bu hususta kendisiyle ayrı bir görüşme saptım Kemal Şenola göre bu mesle şu şekilde halleditebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • 27 OCAK 1952 Pazar ¦o 14 K.So.1367 VAKtT VASAT!EZAN!Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 7.17 12 27 15 02 17.18 18 52 5.33 2.00 7.08 9.44 12.00 1.35 12.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • HALKIN SEİS Kışın Ağrı dağına çıkıSırmı Eursada Muradiyede HU.Şeyin Mu d any ah yazıyor:«Ben her kış Uludağa çakıyor ve ski yapıyorum.Fa„ kat Uludağ mahdut bir irtifadadır.Acaba Ağrıda da kişın ski ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Gecekonduların yol ve su işi hâllediliyor Vali dttn bir heyetle Zeytfnburnu gecekondularına giderek dilekleri tesbit etti Vali Gökay,dün sabah beraberinde Belediye Reis Muavini,Yollar Dairesi Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Dün yine iki otomobil çarpıştı 11518 plâkalı taksi Kıt$ehire gitmek üzere dün Üsküdar Setbaşından geçerken,aksi istika,metten gelen Sabahattin Süleymangilin kullandığı 7421 hususî plâkalı otomobille ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Fen ve imar mamurları Vazifesini kötüye kulianan 4 memurun Bakanlık emrine alınması istendi Belediye Fen ve İmar Müdürlüklerinde vazife gören dört mimar ve mühendisin görevle,rini kötüye kullandıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Açılış 7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 ılcrpan.784.80 280 30 Fr Frangı Uvicre Fr.Belçika Fr.tsveç Kr.0.80 64.03 5.60 54.12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • SERGİ if Hindistan Büyükelçisi Ekselâns C.S Jhave,istanbul Valisi ve Belediye Başkam Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay tarafından Teknik Üniversitenin Mimarî Fakültesinde eski Taşkışla)30 Ocak 1952 ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • Yolcu gemilerinde birer komiserlik ihdası düşünülmüyor Dünkü sabah gazetelerinin ba zılarında yolcu gemilerinde ihdas edilecek bir Komiserlik mev zuunda çıkan haberler ilgili ma "kamlar tarafından tey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1952
  • KISA HABERLER it İstanbul Kız Lisesi öğretme ni İlhan Erksan beraberinde okul öğrencileri olduğu halde Da rülâcezedeki Okmeydam ükoku lunu ziyaret etmigler ve götür,dükleri giyim eşyası ve meyvala rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • AY BAŞLARINDA çekilen İKRAMiYELi AiLE CÜZDANI KURALARI Şubattan itibaren AY ORTALARINDA çekilerek ilân edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Amerikalılar Ruslardan nükte mevzulurı istiyorlar Los Angeles,26 A.A.Orta Kaliforniya Üniversitesi talebele ri tarafından neşredilen «Campusa:mizah mecmuası yazı işleri müdürü Moskovada çıkan mizah m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Tavşanlıda «Albay Dora» adlı bîr piyes oynandı Tavşanlı.26 Milliyet)İlçemiz ortaokul müdürü Aziz Eryalazın yazdığı «Albay Dora» adlı piyes ortaokul öğrencileri tarafından evvelki gece sinema salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • istidadın ötesi Yaratmanın sırları araştırılırken metafizik kıymetler kurtuluş için son sığmaklar oluyor.Bizce asıl mesele bu sığmakla» değerlendirmekte,üzerlerinde ısrarla,cesaretle durabilmekte.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Sovyet Peyklerinde Yahudi düşmanlığı Rusya ve Peyk memleketlerde Yahudilerin temizlenmesi işine devam ediliyor Londra,26 Nafen)Daily Telegraph gazetesinin bildirdiği ne göre.Demirperde gerisinde Yahud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Hind stan dc komünizm Hindistanda komünist tesirlerinin son zamanlarda arttığı bildiriliyor Nevyork,26 Nafen)Birleşik Amerikanın Hindistan Şefi ri ChesteT Bowels Yeni Delhiden Vaşingtona hareket etmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Bey rufta hâdiseler Amerikan koleji önünde çıkan kargaşalıkta 30 talebe yaralandı II ı tf 1—H.İli».I Beyrut,26 AP)Bugün Beyruttaki Amerikan Üniversite si sahasında patlak veren ve ik buçuk saat süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • İngiliz komünistleri Moskov toplantısına katılmayacaklar Londra,26 Nafen)îngili îşçi Kongresi,190 Sendika meı kezi-ne gönderdiği tebliğde Moi kova'da nisan aymda toplanacal olan «Beynelmilel iktisat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • ISA HARİCİ H B RLFf wl# una™ ı n ¦i«iii«m AMERİKA General Mac Arthur,herhan gi bir vazifeye talip olm-adığın bugün dostları vasıtasiyle tekra bildirmiştir.General.Başkanlı için yapılacak ihzari seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİ'N tylfyVVSAMİHHATİZ 7AKSU HAYATI Resulün Akabe görüşmesi Peygamberi dinli yenler,her defasında mânaları derin büy.k sözler karşısında düşünmeye dalıyorlardı Tefrika No:25 Bir müddet,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Nur içinde yat Atam Sayın Kılıç Ali hatıralarında,çok sevdiği ve ona ait her şeye hürmetle ve tazimle bağlı kaldığı Büyük Atatürkün hayatına,Türk Cumhuriyetinin uzun ve mes'ut bir devrine,ait vak'alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • G!Tahsin Yazıcı Konyaya gitti îki konferans vermek üzere Konyaya gitmiş olan kahraman Kore Tugayımızın eski komutanı General Tahsin Yazıcı,bu gün,Şahin sinemasında ilk kon feransinı,ordu ve mü kî erkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Tefrik» No:28 Kadın kadının çokj düşmanıdır.Rahip rahibin pek çok düşmanıdır.«Dikkatli davranmazsanız,genç yaşta,sararmış ve paslanmış bir çift azı dişinin kurbanı olabilirsiniz.Mektuplarınız,mütecess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Siyasî İcmal Türk Yunan münasebetleri Yunan Başbakan muavini Mösyö Venizelos birkaç güne kadar Ankaraya gelecek,Türk devlet adamlariyle siyasî,aske ri ve iktisadî müzakerelerde bulunacaktır.Türklerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Berlin ablukası Sovyetlerin tekrar «Berlin ablukasını» ihdas edecekleri sanılıyor_Londra,26 Nafen)Sovyet lerin «Berlin ablokası» hâdisesini yenilemeye çalıştıkları bdldi|rilmektedir.Bugün Doğu Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1952
  • Türk İngiliz ticareti Londra,26 Nafen)îngilte te Ticaret Bakanlığı tarafından neşredilen istatistiklere gore,Türkiye îngiltereden 1951 senesinde bir evvelki seneye nisbetle daha fazla makine satın,alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1952
  • X 1 t.New York'un en çok sevilen bale artistlerinden Margorîe Birnham tatilini geçirmek için Meksikaya gitmiştir.Acapulco şehrinde biraz kalacak olan şan;saçlı,mavi gözlü Birnham resimde tropiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Vatan kurtaran insan,ı 'i Trafalgar meydanındaki sütunun altında şu yazılıdır t "Vatan her Ingilizden Nelson olmasını bekler» Napolyon Bonapartm bütün Avrupayı çiğne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1952
  • 1 Beyoğlu Kız Lisesi Okul Aile Birliği dün bir yemekli toplantı tertip etmiştir.Nezih eğlencelerle süslenen bu toplantı geç vakte kadar devam etmiş ve birlik üyeleri toplan" tının her sene tekrarlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1952
  • Buyurun gidelim.Macar güzeli mırıldandı:Gidelim.Yürümeye başladılar.Ibo yme beş on adım geriden geliyordu.Aksarayı geçtikten sonra genç kadın birden durdu ve dönüp seslendi:r~ Yanımda yürüsenize.Ibo c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1952
  • Jp Wk Basketbol,Amerikan üniversitelerin;n eıı gözde bir spor şubesidir.Yukarıda Dayton takımından Meiueke top elinde bulunan)nin yerinde bir müdahalesi görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1952
  • m,«mn Maçın tenkidi Suihi GARAN Yooûk.Dün Lanus'la oynıyan takım galiba Galatasaray değildi.Sarı kırmızı forma giymiş bir başka ekipti onlar.Şimdiye kadar gerek seyir,gerek idare ettiğim bir çok Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1952
  • Dünkü Lanus Galatasaray maçınJa Turgay'ın çok güzel bir kurtarışı.i Sarayı 5-1 Oyunda tamamen hâkim oynıyan Ârjanîiırlifer haklı ve farklı bir zafer elde ettiler Arjantinin Lanus takımı üçüncü karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1952
  • Amatör birinci lig maçları Bugün Şeref ve Vefa stadlarında amatör birinci lig maçlarına devam edilmiştir.VEFA STADI:Adalet:2 Karagümrük;O îlk oyunu hakem Bahaettin Uluöz'ürı idaresinde Adalet'le Karag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.01.1952
  • C.A.Lanus Takım Fenerbahçe iie ka Ml Rövanşı almak ve Eva Peron Kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemeiidir çünkü Lanus Takımı yenilmez bir kudret değildir On beş gündenberi şelırinüzde misafir bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • Komedi filmlerinde yeni parlayan bir yıldız Komedi filmlerinin yeni parlayan artisti Marily Monroe 1951 yılının «Miss Bazooka» sı olarak seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • Judy Garland ile Sid Luft birbirine âşık mı?Judy Garland ile Sid Luft hakikaten âşık gibi goroniiyorlar.Joan Fontaine ile Ida Lupino'nun eski kocası Collier Young da pek sıkı fıkıdırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • «Morie Stars Parade» mecmuası Gordon McRea ile Mario Lanzadan hangisinin Hollywood ses kral;ffâ* edîleceğmi tâyin edebilmek maksadiyle bir müsabaka tertip etmiştir.Bu müsabakanın Od büyük rakibinden G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • îngrid Bergman'ın en son resimlerinden biri Engrid Bergman tekrar Hollywooda dönecek mi «îngrid Bergman tekrar Hollywood'a dönecek mi?bu sual bir çok sinema meraklılarının zihinleri*,işgal etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Tiyatrolar Gidecekler Şehir Tiyatrosu:7.20 Adapazarı 10.10 izmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara,ekspresi Yataklı)20.50 Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • «Bize yardım etmelisiniz Mr.Ward» diye tekrarladj.«Elimden ne geür?Ne yakabilirim?İzah edin.«Martin Jensen hakkında mufassal malûmat istiyorum.»1 «Meselâ?«Meselâ nerede oturur?Ward hiddetli:«Oturduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • ML AMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 «te MAKSlM'de Cumartesi,pazar 18 la n.atine ve çaramba 16 da tenzilâta matine SORMAGİR* Şark 1ı tuluat oyun t s.J akşamı iıe cumartesi mat:ne talebeye tenzilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • UJkman Hekfn Ot HAFİ':CEMAL pphıjıvy Mütehassısı Pazrrdan başka her gün sabah saat 10 30-12 den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder İstanbul Div-»nvo n Vn 1(4 Vp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsle* Çeviren:T Scrdullah Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe,Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük Orkestradan melodiler 13.40 Saz eserleri ve oyun havalan 14.00 Faruk Akel ve arkadaşla,tından dans müziği 14.30 Şar kılar 15.00 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • BİMİK HÜKÜMDAR Yazan:SAMANC1GİL İ Tefrika No:125 Şimdi hemen bir gemiye atla.Şeyhülislâm ile oğlunun gemilerine yetiş* Buyurun,inelim dedi,vakit kalmadı.MUKAD SARAYDA.O cumartesi günü akşamı kayıkla h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • Marily Monro» Hollywood haberleri ^r Corinne Calvet,Fox stüdyoîariyle 2 senede 5 film çevirmek üzere bir kontrat imzalamıştır.Ilk olarak «Sense of Guilt Suçluluk Duygusu isimli bir melodram çevirecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ sfwIp TİYATHOLAHI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefoıi:42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evân Kaderi Yazan;Turgut Özakmaı» Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • ^°ğuaıu Mısır'da sevinç ve İıcyccnnia karşılanan Mısır'ın yeui veliahdı Ahmed Fuad'ıu ilk resmi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • DOĞUM Gazetemiz makinistlerinden Zekeriya Değerli'nin dün bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Yavruya,ana ve babasiyle uzun ömürler temenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Televizyon «Baş tarafı birincide 1 levizyon sadece bir eğlence vasılası değil,aynı zamanda öğretici bir vasıtadır.Spor,ziraat,kültür sahalarında büyük faydalar sağlamaktadır.Japon yada kurduğumuz tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Vefa stadında bir hâdise Ba« taralı birincide)niyet memurları ve jandarmalar tarafmdan hâdise büyümeden bastırılmıştır.Bu vak'adan sonra hakem tekrar oyuna başlatıp devam,ettirirken,Eyüp Kulübü idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Humphrey Bogart'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi Hollywood,26 AP)Stüdyo tarafından bildirildiğine göre.Laureen Bacall ite Humphrey Bogart'ın ağustos ayında ikinci bir çocukları dünyaya gelecek,tir.1945
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Anıt Kabre konulacak heykel Bayındırlık Bakanlığı taraf m dan Atatürk Anıt Kabrine konulacak 19 heykel ve rölyefler için Türk heykeltraşları arasın da açılan müsabaka 19 Ocakta sona ermiştir.Bayındırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Bir ingiliz filozofunun iddiaları Londra,26 AP)İngiliz filozofu Bertrand Russell,dün gazetecilerden müteşekkil bir dinleyici kütlesine hitap eder ken,Birleşik Amerikadaki Cumhuriyetçilerin,Komünist Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Birleşmiş Milletlere katılacak yeni üyeler Times gazetesi bu meselede Vichinsky nin vetosunu kullanmıyacağını bildirdi Londra.26 AA.Times ga zetesi.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Siyasî Komitesinin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Mısır ingiltere ile münasebetlerini kesti acidel tin ta-fBcş tarafı birincide!de,KTal Faruk'un hükümetin lebi üzerine bu gece Kahirede sıkıyönetim ilân etmiş olduğu jiu teyid etmiştir.İngiliz Büyükelç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Kürle almak için lar hakkında yapılan tahkikat nihayet dün neticelenmiştir.Hırsızlığa aynı apartmanın birinci katında oturan Konstantin Karyodo adındaki bir kızın yap tığı anlaşılmıştır.Sorguya çekile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Kızıllar rBastarafı biruıcide] karar vardıklarını söylemiş ve bu kararları şöylece sıralamıştır 1 Asya ihtilâlci işbirliği komisyonuna katılmak üzere,Yakın Doğu memleketleri komünist temsilcilerini da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • ÇinBilere esir düşen Amerikalı pifot Londra,26 AP)Pekin radyosundan bugün bildirildi ğine göre,Kuzey Kore üzerinde Komünist Çin uçaksavar bataryaları tarafından düşürül müş olan bir Amerikan uçağının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Korede yeni Çin taarruzu Seul 26 AP)Bugün Batı Kore'de,Yonçon r siminde ko münist Çin kuvvetleri Birleşmiş Milletler birliklerini dün gece ele geçirdikleri bir tepeden çekilmek zorunda bırakmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • 12 3 4 9 «7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Rayın kol gücüne.dayanan bir vasıtası.2 Bir nevi taahhüt;Gemi sı ğmağv.Sıfat takısı.3 Müheyya;Şart edatı.Güzel sanat.4 Tersi tatlıdır;Bir harfin Okunuşu;Kırmızıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Lizbon toplantısı Bas tarafı birincide)uyacaktır.Avrupa ordusu meselesinde en mühim mesele,bunda Alman kuvvetlerinin oynayacak lan rol ve bu kuvvetin cesametidir;Fransızlar,Alman askerî kudretinin yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • Venizelos salı günü geliyor Pta} tarafı birincide 1 lecek olan Yunan Dışişleri Baka nı venizelos derhal siyasî temas laıa geçecektir.M Venizeos çar samba günü öğleden önce ve sonra Başbakan Adnan Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • f Li Fransa Tunus ihtilâfı I Baçtarafı birincide 1 İnanılır kaynaklara göre,Tunus Beyine yeni bir nota gönderilmesi Tunusun Güvenlik Konseyine yaptığı şikâyetin geri alınmasının talep edilmesi ve Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1952
  • iliç Ali anlatıyor İBaş tarafı birincide] ¦oy!emekle beraber derhal mer kezi umumiye koşmuş,oradaki arkadaşlarına da aynı surette düşüncelerini ve bu işten Vazgeçmelerini ısrarla istemiş.İhsan Beyin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.01.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR v^s.MÛn**r,D MUMU tmit ffiia» ÜLlI*» 4^ İv-I i-i-i-45 Beygir,55 Beygir,25 Beygir,21)Beygir,15 Beygir SAYIN OİÇTÇUE»!Gelmiş vs feletek rakipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • KARDEŞLER LER 'nDE| BONMARŞ.ESİ W[ ÇARŞ1KAP1 65/111.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Açık ekşilime ile 66 parça demir pencere,kasa,kapak takımı ve parmaklık vu ttferrüatı yaptırılacaktır.İhalesi 29/1/1952 salı günü saat 14.30 da Anado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AK£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı v Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder.Adres:BeyoğlÜ İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük Îşhan No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnamesinde clçü ve miktarları yegân yegân yazıl;ceman 525 kilo çekme pkins çubuk 3000 kvo yumuşak çelik çubuk Semantasyon için)40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI:Dol a po t Ht c*d I 6 4 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Pazariık ilânı Istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 İstanbul Bölge Tfcrım Okulu elektrik tesfeatı pazarl'kb eksiltmeye çıkartmıştır.Keşif bedeli 6000)liradır.«Eksiltme 31/1/1952 tarihinde Perşembe" gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Çatalca Asliye Hukuk Yargıçlığından:951^203 Çatalca Devlet Orman îşletmesi Müdürlüğü taraLndan Terkos Bölgesi İşletme eski depo bekçisi Terkos köyünde mukim Osman Yıpkan aleyhine ikame •ettiği depo ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • I" OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumi bas.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Neşriyat Pakistanda kalkınma hamlele ri «Bugünkü Pakistan» adlı bir broşürle resimli ve mukayeseli olarak izah edilmişUr.Broşürde Pakistanın iktisadî,kültürel kırımlarına ait geniş izahat mev.cuttur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • â Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • MİLLİYET İ Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük_4.50 9.00 j İLAN FİATLARI 2 ve 3 UncU sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLİSİ EN MÜTEKAMİL TEKMK ZARİF YAPI İNSANI YORMIYAM YOLCULUKj YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT |U ŞAHANE MOTOSİKLETLERİN BASLİCA VASIFLARIDI8 TtMKIYE MÜNHMIII ITHAUTÇfM MEHMET KAVALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Çimento alınacak Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 11.000 ton ithal malı çimento alınacaktır,îşin eksiltmesi 8/Marl/1952 taıihine tesadüf eden cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri 10 cu Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş 1 AntaVa su işleri 10 cu şube müdürlüğü bölgesinde bu« t'uhan Antalya Kırkgöz yukarı karaman sulama kanalının tevsi ve ıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nev'î Gercüş 70.847,02 4.792,36 Dizel ve şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan