Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • İngiliz Mısır anlaşmazlığı çok vahim duruma girdi ingiliz kuvvetleri ile Mısır polisi arasında 6 saat süren ve harbi andıran çarpışmalar oldu Mısır kabinesi fevkalâde toplantıya çağırıldı.İngiltere il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • 49&p Amerikanın Ankara Büyükelçisi George McGheenin vazifesine başlaması münasebetiyle evvelki gün yapmış olduğu basın toplantısı;yerli ve yabana bütün siyasi çevrelerde memnunlukla karşılanmıştır.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • McGhee'nin BEYANATI Veni Amerika Büyükelçisi Mister McGhee Ankarada yaptığı bir basın toplantısında Türkiye Amerika münasebetlerine dair ilk beyanatını verdi.Yalnız Türkiye ve Amerikada değil» sulhu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Güreşçilerimiz dün isveç'e gitti I?Le d.aVet ed0en l»faabul GUr«« Kulübü tokjn» «ün sabah uçakla Stockholm'e hareket etmi«tir.Resimde güre5Cile.imi* kendilerini ugurlıyanlarla bir arada gorSSo,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Bir esrar kaçakçısı yakalandı Dün Şehzadebasuıda bir «firar kaçakçısı kendi evinde mü him miktarda esrarla birilikte yakalanmıştır Sebzadebaşmın Yeşiltulum-[Devamı Sa,7 Sü.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Benzinle yakılan pis ko pos Belgrad 25 AA.Liubliana Katolik Piskoposu Anton Vuk,pazar günü bir kalabalığın hü„ cumuna uğramış,mütecavizler tarafından üzerine benzin dökül,dükten sonra ateşe verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Tevkif edilen İranlı kızıllar Gizli komünist merkezlerine yapılan baskında birçok silâh müsadere edildi Tahran,25 AP)Polis dün burada komünist gençliğin mer kezlerine baskın yapmıştır.Bu arada on kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Suriyede kanlı nümayişler oldu Çarpışmada 27 talebe öldürüldü Kahire 25 AP)Bağımsız «El Ehram» gazetesinde bugün Sikan Beyrut menşeli bir habere göre,Suriyenin Halep şehrinde talebe ile asker arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • C.Bayar An karaya dönüyor Cumhurbaşkanı her tarafta eoşkun ve içten gelen tezahüratla karşılanıyor Gemerek 25 A.A.Yurdumuzun Doğu Bölgesinde vuku bu lan deprem mıntakasmdaki tetkik gezisinden Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • B.M.Meclisinin dünkü içtimai I Kibrit tekelden çıkıyor 12 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı Ankara 25 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkan Vekillerinden Kayseri Milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • I Atlantik Paktımı iştirakimize dair Portekiz kararına v e r d i 12 devlet protokol muamelesini tamamlıyamasa dahi Lizbon toplantısına iştirak edeceğiz New-York.25 AjO Portekiz Senatosu,Türkiye ve Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • D.P.Şehir Meclisi Grupu toplandı Dokuz saat süren hararetli içtima Daimî Komisyon âzalarının istifası grupça kabul edilmedi Şehir Meclisi D.P.Grupu dün I gündenberi dedikodu mevzuu ha saat 15 te topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Fransızlar Tunusta tank ve uçak kullandı Fas Emirinin neşrettiği beyannamenin gerginliği hafifleteceği umuluyor Tunus 25 A.A.Franaıa Dünkü hâdiseler «onunda gene tepkili uçakları ve tankları dün birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Bugün şehrimizde hava,so.4 bahleyin sisli öğleden sonra bulutlu to pek as Ur İhtimali* hafii yağışlı geçecek,rüzgarlar kuzey-doğudan orta kuvvette esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • Suikast teşebbüsü hâdisesinin tasfiyesi İstiklâl Mahkemesi,içten ve dıştan düşmanla sarılmış ve mahvına çalışılan bir memlekette,Büyük Millet Meclisinin kendisine tevdi ettiği ağır ve tarihî vazifeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1952
  • YAVUZ-HAVUZ YARINDAN İTİBAREN NEŞRE BAŞLIYORUZ Bahriye Vekili İhsan Beyin bahriye zabitler iyie bir arada alınmış resimleri 1340 Rumi yılında,Başvekil ismet Paşa,Fethi Bey kabinesinden devraldığı Topç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • »ı—nmiKf FIKRA Belediye ve vilâyet Günlerdenberi Belediye ile Vilayetin ayrılması meselesi bütün hâdiselerin üstünde bir mevki aldı.Ayrılmanın lehinde bulunanlar yüzlerce sebep gösteriyorlar.Ayrılma i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Amerikan askerî heyeti bugün Ankaradan geliyor Evvelki gün memleketimize gelmiş bu unan Korgeneral Le wiv A.Pick başkan ığmdaki Amerikan askerî heyeti bugün Ankaradan şehrimize gelecek tir.Ordumuzun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Deri ithal edildi Piyasadaki ihtiyacı karşılamak üzere,Kaliforniya'dan 20 bin kilo deri ithal edilmiştir.Memleketin muhtelif bölgelerine tevzi edilen bu derilerin 500 550 kuruştan muamele görecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • jül_26 ü 28 OCAK 13 R Ah 1952 Sa 1371 1367 Cumartesi VAKİT VASATİ EZANt Güneş OSle 1 ki n r i j Akşam Yatsı imsak 7 18 12 26 15.01 17 17 18 51 5.34 2.02 7.10 9.45 12.00 1.35 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Yumurta muvarcdutı azaldı Yumurta piyasasında naturel yumurtalar pek azalmıştır.Ka radeniz bölgesinden de pek az mal gelmektedir.Halen iri taze talaşlı ekstra yumurtaların 1440 adetli sandığı 135 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Altm piyasası canlanıyor Altın piyasasında tütün satışları dolayısiyle hareket başlamıştır.Bu arada müstahsilin e.'ine para geçtiği için sarraflar altın toplamaya başlamatelai'd'r.Halen Reşat 42.10 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • İngiliz Kral ailesinin doktora Valiyi ziyaret etti ingiliz Kral ailesinin hususî cerrahı ve ingiliz İmparatorluğu Sportif Oyunlar Federasyonu Başkanı Sir Arthur Porritt,Vali ve Belediye Reisini dün Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Otomobilde yankesicilik Dün Sirkecide enteresan bir yankesicilik hâdisesi olmuştur.1791 plâka sayılı otomobil sa hibi şoför Osman Güven,Ebüs suut Caddesinde otomobil içinde otururken yanma iki şahıs s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • P.T T.tevziat işine ehemmiyet veriyor P.T.T,Genel Müdürlüğü,bir kısun posta merkezlerindeki memur ve dağıtıcıların kontrolü işine önem vermektedir Genel Müdürlük önümüzdeki ay lar içinde lüzum görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Peynir ihraç ediliyor Bu seneki peynir rekoltesinin yapılan tahminlere nazaran kaşer olarak 1 milyon kilo,beyaz olarak ta J.00 bin tenekeye vardığı anlaşılmaktadır.Geçen sene rekolte yüzde 50 azdı Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Doğu Almanyaya yapılan ihracatımız artıyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlı ğından bildirildiğine ejöre,Doğu Al manyadan,tesis malzemesi mahiyetinde makineler,sıhhî ve fennî âlet'er,optik malzeme,kâğıt,kimy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • HALKIN SEİS I Hasta bir vatandaş yardım istiyor Cerrahpaşa Hastahanesi verem pavyonunda ikinci katta 37 nci yatakta Cemil TUrkerin ricası;«Dört senedenberi akciğer vereminden tedavi görmek,teyim,altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • 500 üncü Fatih yılı j .i m Fetih Yılını Katlama Derneği dün ikinci toplantısını yaptı Dün,saat 16.30 da Etıbba Odasında İsmail Hami Danismen din başkanlığında «İstanbulini 500 üncü ve Gelecek Fetih Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • KISA I HABERLER istanbul Üniversitesi Fe» Fakültesi Talebe Cemiyeti Yunanistan Suriye Lübnana bir gezi tertiplemiştir.İmtihanlar,dan sonra yapılacak bu gezinin;gidişi İzmir,Pire,Atina,Bey_rut olarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • POLİSTE it Yedikulede oturan Yaşar Kivanç Samatyada 7716 plâkaltaksiye binerken saatini açması,m istemiş,şoför kızıp taksiyi siirünce Yaşar düşerek yaralan,mıştırir Şehrimizde oturan Ziyaettin Barışka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Bir tüccara telefonla yapılan ölüm Şantajla 1009 fira para isteyen bir terzi,paraları alırken suçüstü yakalandı Çakmakçılar Yokuşunda bir ticarethane sahibinden tehditle para isteyen bir adam,dün al)n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Dünkü nüshamızda ışıklı seyrüsefer kulelerini yapan Albay Kemal Şenol'la yaptığımız röportajı okumuştunuz.Bugün de Kemal Şenol'un Karaköydeki sey rüsefer işaretleri mevzuundaki dikkate şayan izahatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Açılış 7.89 280.50 0.8ü 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44.80 01.876 9.73.90 apan.784.80 280.30 Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.0.80 64.03 5.60 54,12.50 73.68.40 Liret 0.44 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • BALO ir Kızılay Beyoğlu Şubesi,bu akşam Konak Oteli salonunda hâsılatı tamamen muhtaçlara gıda maddesi teminine sarfedilmek üzere bir balo verecektir.YILDÖNÜMÜ ir Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Demiryolları eşya tarifesinde yapılan ayarlama Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü eşya nakliyat tarife lerini yeni baştan ayarlamaya karar vermiştir.Haziran 1951 ayında yapıdan zamlarda safi ton kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Tüccar Derneği toplantısı İstanbul Tüccar Derneği 28 ocak pazartesi günü.Liman Lokantasında bir toplantı yapa çaktır.1951 senesinin muamelâtı mü zakere edildikten sonra yeni İdare Kurulu ve Haysiyet D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Manifatura p i y a s a s ı îtalyaya pamuk satıp mııkabil'nIÎ-pamuk iplimi alacağız Manifatura piyasası durgunluğunu muhafaza etmektedir Kış mevsiminin nihayete erme si yaklaştığından fabrikalar tez gâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • Zelzele felâketzedelerine yapılan yardımlar Erzurum zelzele felâketzede leri için Vilâyet hususî kaleminde açılan yardım listesine bağışlar devam etmektedir.Dün de şu vatandaşlarımız aşağıdaki' teberr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1952
  • I» M»!I—«1 I,l| II MAKALE Bin bir derdimizden bir derd Ismail Maârif Vekâletinin eski kültür eserlerimizi nesre karar vermesi,birçok eksiklerimizi bize bir kere daha hissettirip içimizin acı larını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Tunus kıyamları Son haberlere bakılırsa Tunus baştan başa karışmış,halk galeyan,hattâ isyan halindedir.Fransızların oturdukları apartmanlara ateş veriliyor,mahalleleri muhasara ediliyor,müfrezeleri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Prenses Elizabeth'in Kenya seyahati Londra 25 Nafen)Prenses Elizabeth ile kocasını Kenyaya götürecek olan hava birlikleri hazırlanmaktadır.Bizzat Prensesle kocasının bineceği tayyare de iki banyo ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Büyük bir kayıp Hürriyet kahramanı şehit Niyazi Beyin biraderi,Hürriyet ve Kuvvayı Milliye mücahitlerinden Osman Fehmi Resne irtihal etmiştir.Cenazesi bugünkü 26/1/1952)cumartesi Bakırköy İncirli Cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • e Satılık Anonim Şirket hisseleri Senelik temettüleri çok iyi ve.ihtiyatları kuvvetli,mevcudu sermayesinin birkaç misli olan maruf bir sabun şirketinin 5.'i nisbetinde hisse senet'eri satılıktır.Mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Alman harp esirleri Sovyetler,esirlerin Sibiryada çalıştırıldıkları iddialarını reddediyorlar Londra,25 AP)Rusya dûn yeniden «yüz binlerce• Alman ve Japon harp esirinin iade edilmemiş olduğu yolunda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Sovyet Generallerinin o.umleıı Hastalıktan üJcKğU bildirilen 30 kadar Rus Generalinin h&stalıkEarı tasrih edilmiyor Londra,25 Nafen)Sovyetler Birliğinde el isine varan general veya amiraller arasmda «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • as.fgsn müdafaası Dewey «tedbir almıyacak olursak,burası Sovyetlerin kucağına düşecektir» dedi Nevyork,25 A.A.Nevyork Valisi Thomas Dewey dün gece bir ziyafette yaptığı konuşmada bir Pasifik savunma p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Eden Paris'e gidecek Londra 25 Nafen)lngilia Dışişleri Bakanı Eden.şubatın birinde Parise gidecek ve İngiliz Amerikan görüşmeleri ve elde edilen sonuçlar hususunda Fransız hükümetine izahat verecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • tki sinema artisti mahkemeye düştü New York 25 Nafen)Holly wood'un iki meşhur artisti bir film çevrilirken,hakaret yüzünden kavga edip mahkemeye düş müşlerdir.Tarihi bir film çevriL mekte iken baş rol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • r MESUTLAR ÇÜNKÜ Aile tasar ruflarını AKBANK *a yatırarak 28-2-tS52 tarihinde yapılacak 1952 yılının ilk EV,OTOMOBİL keşidesine iştirak hakkını kazanmışlardır.2.2-1952 akşamına kadar yatırılacak her l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Zincir imalâtı Ziraat işlerinde kullanılmak üzere zincir imâl eden b fabrika,Ticaret Bakanlığına mvr;caat ederek dahilî istihsa'at'r ihtiyacı karşfadığı cihetle,zincir ithalâtına müsaade edilme meşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Pragda sıkı yön etim m' mı I mâ ı Viyana «a/eteleri,Çekoslovak yada sıkıyönetim ilân edildiği ni bildiriyorlar Viyana,25 A.A.Ameri kan kuvvetleri organt plan »Wiener Kurrier» gazetesi» birinci sahifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • HAZRETİ fHUHAMHED S Am» if AT İZ TANW HAYATI Peygamberin Kudüs seyahati Süleyman mabedinin önüne geldik.Orada Hazreti Musayı uzun saçları ve göğsüne düşen sakalîyle tanıdım.TEFRİKA No.24 Nihayet her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • I SANAT Şundan 200 LİRALIK KtTAB:Şevkei Rado,Akşamdaki bir yazısında,Türk yazarlarından iki yüz lira tutarında ki tab seçerken karşılaşılacak güçlükten,hattâ imkânsızlıktan bahsediyor.Yazıda seçim şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • Task'şlanın tamiri bitiyor Taşkış'a binasının t.ımi ri sona ermiştir.EvveJce ikmal edilen kısmına Teknik Üniversitenin Mimarlık Fakültesi taşınmıştır.Diğer Hısımlara da Rektörlük makamı ile in saat fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • CVu isıemaiaşsn hsyat Tiyatro tabiî olmağa,her şeyi hayattan almağa,hayatın bir parçasını,bir sahnesini ifade etmeğe çalışırdı.Böyle ı olmıyan piyeslerin muharrirleri için münekkidler «Kapıcı romanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • TEFRİKA No.27 «Sizin yüzünüzden aç kalan ğu bedbahtın lütfen karnını doyuruu,cebine de sizdeki meşru alacağına mahsuben biraz para koyun.Fakat bu na imkân yok.Neden?Sezarın hakkını Sezara vermek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1952
  • İki demokrat Uderin şapkaları Londra 25 Nafen)İngiltere Başbakanı ChurchiU'in pazartesi günü îngiltereye varması beklenmektedir Washington dakı gazete muhabirlerinin anlattıklanna göre.ChurchiU'in Was
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1952
  • iv Tanınmış sinema artisti Patricia Neal'in Hollywood'da inşa ettirdiği ev bütün artistlerin dilinde dolaşmaktadır.Şark stilinde inşa edilen bu ev için Hindistandan iki mimar ve on kadar kalfa getirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1952
  • 1 Belediye Dinlenme Yur dundan devren Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınan Valdebağı Prevantoryumunun faaliyete geçmesi münasebetiyle dün prevail teryom binasında bir tören yapılmıştır.Yüz yataklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Arap gururu,bir canavar gururu kadar vahşiydi.'Hazreti Muhammedin amcası Hamza,Uhut gazasında şerait 'edildikten sonra,kaatilleri tarafından sinesi yarılmış,ciğeri çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1952
  • BİR KAVGA Bu küçük değişiklik ilk haf ta Feleksunun dikkat nazarını dahi çekmemiş ve genç kadın kendisine refakat eden adamın,Damat Paşanın tâbiri ile yeni muhafızın yüzüne dahi bakmamıştı.İkinci haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • ingiliz dağcıları Everes'te tırmanmağa çalışacak İngiliz Kraliyet.Coğrafya Cemiyeti geçenlerde Londrada,Everest dağ.nâ tırmanmak için yakında bazı teşebbüsler yapılac^ğtnı açıklamıştır;1952 yılında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • Arjantin futbolunun bugünkü durumu Meşhur İspanyol futbol münekkidi Escartin Arjantin futbolunun veçhesini tanıtıyor.Geçirmiş olduğumuz harb senelerinden bu tavafa İspanya futbolunun,işlemiyen bir saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • J&:W-M vm-Wi Bagün Galatasarayla karşılaşacak olan Ailetico Lanus takımı Dolmabalıçe stadında yaptığı ilk maçta bütün kadrosuyla.Lamıs G.Sarayla oynuyor Mühim olan cihet,misafir takımın hücum geliştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • mm iwi^i Kısa Spor Haberleri Almanya ve İngiltere ile atletizm temasları Almanya ve ingiltere Atletizm Federasyonları Federasyonumuza müracaat ederek karşılıklı temaslar yapılmasını teklif etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • israil kış Olimpiyatlarına katılmıyor Kudüs Sporcular,lsrailin kış olimpiyatlarına biT karma takım dahi göndermemesini esef le karşılam şiar fakat hazırlanmak için kâfi vakitleri olmadığı,m da beyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • Halit'in rahatsızlığı teessür uyandırdı Millî,boksörümüz Halit Ergönülün ânî olarak ağzından kan gelerek hastalanması-spor çevrelerinde büyük bir teessür uyan dıımıştır.Türk boksörleri arasında büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1952
  • Avustralyalı Harper Dünyanın en kuvvetli tenis memleketi olan Avustralya birço şöhretli tenisçilere sahip bulunmaktadır.Bunlardan Jack Har},Uerlemiş yaşına ragmen dünyanın her tarafına gidip tenis tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • Ertesi gün Cameron tekrar Ward'in yazıhanesine gitti.Ön odadaki kâtibe kız Cameron'u görünce pürhiddet «Mr.Ward sizi görmek istemiyor.Geldiğinizi kendisine haber dahi vermiyeceğim.Öyle emir aldım.İçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • 1 2 3456789 10 11 12 SOLDAN SAĞA î 1 Rayın kol gücüne dayanan bir vasıtası 2 Bir nevi taahhüt:Gemi sı ğınağı;Sıfat takısı.3 Müheyya;Şart edatı.Güzel sanat.4 Tersi tatlıdır;Bir harfin okunuşu;Kırmızısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • Edincik Belediye Başkanlığından Edindik kasabası içme suyu şe*beke projesi tanzimi işi açık ek?iltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.Bedeli keşfi 3000 üç bin liradır.Muvakkat teminatı 225 liradır.ILal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • İL Z^PCİVCÛ* MURAtm MMT/J& TKFRİKA No.124 Yazsa:SAMANCIGİI.Valde Sultan,Murada karşı cephe almanın korkulu bir iş olduğunu söylemişti.Padişah hakikaten acıkmıştı.Tıka basa karnını doyurdu.O güne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • â-1 z-Uıknıtın H**k nti* l)ı HAFi".CEMAL pphıjıve Miitf ¦hassısı Paz prdan baska fier ffüı» sab ah saat 10 30-12 ogle den sonra 14 30 17 de ha»-I ta kabul erler tstanrtti» Hi v i iivo "Vn 10*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T.Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğral Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17_de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans ve caz müziği Pl.13.45 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden;Semih Argeşo 14.11 Şarkılar 14.45 Kari şık haf.sololar Pl.15.10 Saz es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • Istanbul belediyesi TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augusto* Goetz Türkçesi:Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Penba Evin Kaderi Yazan-Turgut özakma» Telefon:4040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • Bir yolculuk İstasyon o kadar kalabalıktı ki,tren perona girdiği zaman vagon kapılarından girmeğe imkân yoktu.Pencereden içeri atladığımız zaman,lâhzada kompartımanı doldurmuştuk Tesadüfen de bu üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 izmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • İhraç olunmak üzere cem'an 2500 ton mısır satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden îstanbuldan 500 ve Samsundan 2000 ton olmak üzere cem'an 2500 ton mısır,bulundukları mahallerdeki dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • ZATt İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan almış olduğum şebekemi kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Sınıf I.5996 Sezai Uğuıineı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Fransızlar Tunusta f-Baştarafı birincide dağılmışlardır.Resmî kaynaklar nümayişçilerin mühim kayıplar verdiğini bildirmekle beraber bu hususta henüz kati bir malûmat elde edilmemistir.TETHİŞÇiLERİN SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Portekiz kararını verdi fBaş tarafı birincide] ve Yunanistan'ın Kuzey Atlan tik Paktına katılmaları kararını tasdik eden Fransız Mec-lisinin önünde dün,Dışişleri Tâli Komistesi Başkan vekili Andre Mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • BEYANATI Başmakaleden devam)varı rolüne çıkmış bir ejderhanın yanı bağında yalnız ve yalnız kendi kuvvetine ve ondan daha mühim olarak kendi şeref hisaine dayanarak millî haysiyetinden ve toprak bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Müzakere değil yılan hikâyesi Munsan Kore)25.AP)Müttefikler dün.Komünistlerin mütareke sırasında hava alanlan inşa etmiyeceklerine dair şifahi söz vermelerinin içinde bu lunulan çıkmazdan kurtulmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Celâl Bavar 'Bas tarafı birincide)hüratla karşılanmışlardır.Katann kısa tevakkufu esnasında Celâl Bayar halkla hasbıhallerde bulunmuşlar ve vatandaşların dileklerini dinlemişler,dir.Cumhurbaşkanı»,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • D.P.Şehir Meclisi Bas tarafı birincide)mül ettirilmiştir.Grup müzakereleri sonunda bu işde Daim!Encümeni sorum,l'u bulmamıştır.Müzakereler sırasında Daimî Encümen âzası istifa etmek istemişlerse de,gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Bîr esrar kaçakçısı rBag tarafı birincide] İNt Caddesinde 1 numaran evde oturan Ahmet Yıldınm'ın ötede» beri esrar sattığı ve Anadoluda bulunan bir imalâttı şebekeyle ilgili oüduğu tesbit edilmiş,taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Benzinle yakılan piskopos »Saç Krincide Hâdisenin Liubliananın 60 km.doğusunda Novo Mesto istasyonunda vuku bulduğu,piskoposun bir temsilcisi tarafında» Beuter ajansı muhabirine acıklanmış/tır Civard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Suriyecfe Icartlr nümayişler rBas taralı birincidel müş ve en az 280 Kişi yaralanmıstar.Habere göre,talebeler.Suriye,de halen hüküm süren şartlara karsı protesto makamında gösteriler yapmış ve çaıpıam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Tevkif edilen iranlı kızıllar ÇBas tarafı birincide] rin parmaklarına konan ve 51k mayan mürekkeple yapılan damgaları silmeye mahsus bir man ûl elde edildiştir.Diğer taraftan halk bazı yer lerde nümay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Korede şiddetli soğuklar 8 inci ordu genel karargâhı 25 AA)233 kilometrelik cephenin çoğu kısmı kar altında bulunmaktadır Kara faaliyetleri dondurucu soğuklar dolayısiyle münferit devriye hareketleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Mısır Sovyetlerin yolunda yürüyor mm Birleşmiş Milletlerdeki Mısır delegesi de Ruslar gibi Libyadan Amerikan,ingiliz ve Fransız üslerinin kaldırılmasını istedi Paris.25 AP)Birleşmiş Milletler Özel Siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • iliç Ali anlatıyor rBaş tarafı birincidel Bursayı tercih ve bundan da vazgeçtikten sonra,anlattığımız gibi.Izmiri münasip yer olarak tesbit etmişler ve orada harekete geçmişlerdi.Gazinin Balıkesirden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • ingiliz-Mısır anlaşmazlığı rBa» tarafı birincide)Savaşa tanklar ve diğer cins ağır silâhlarla desteklenen 1500 İngiliz askeri sevk edilmiştir.Çarpışmalar 6 saat sürmüş ve İngilizlere göre Mısır polisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1952
  • Kibrit Tekelden çıkıyor rBastarafi birincide!Soru sahibi Cezmi Türk milletvekillerinin teşriî,hükümetin ise icraî salâhiyeti olduğunu bildirerek;çeltik ekimi için arazi tesbit eden komisyonda milletve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları ıvapaiı zarlîa ihalesine talip çıkmayan 7 kaSem pil yapım i:k madde malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır.İhalesi ı 28 Ocak 1952 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Katranlı kenevir alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 5000 kilo katranlı kenevir satın alınması kapalı zarf)usulü İle eksiltmeye konulmusutr.2 Malzemenin tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Çimento alınacak Bay.nd.rl.lt Bakanlığ.ndan Bakanlık ihtiyacı için 11.000 ton ithal malı çimento alınacaktır,işin eksiltmesi 8/Mart/1952 talihine tesadüf eden cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Elbise diktirilecek Mezarlıklar Müdürlüğü müstahdem!eri için lüzumu olan 36 takım elbise İle bir adtd manto 2942 lira muhammen bedel çev resinde müteahhit nem ve hesabına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • İhraç olunmak üzere ve beşer bin tonluk parliler halinde 10 bin ton Anadolu yumuşak ve 5 bin ton Trakya sert buğday satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1951 yıh mahsulü,77 hektoli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Sebze Tohumu Salts;Yalova Deneme ve Üretece Çiftliği Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulünden hususî olarak elde edilen her çeşit yerli ve Amerikan sebze tohumları perakende olarak satışa çıkarılmıştır Fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilânı Aydın Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Ek p i Hm ey e konulan iş:33851 Ura 47 ffurag Eeştf be* delli Aydın Şehir Stadında yapılacak kapalı tribün ikinci kı-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 450.000 ı'ira tahmin olunan,Avrupa Fabrikaları yapısı ON adet KIRK tonluk tes hin tertibatlı SARNIÇLI VA-GON pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 15 Şubat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • İstanbul Çiçekçilik İstihsal ve Satış Kooperatifinden:Kooperatif Statüsünün 20 nci maddesi gereğince ortakların aşağıda yazılı gündemdeki işle ti görmek üzere 13 Şubat 1952 çarşamba günü saat 10 da Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk Yargıçlığından:951/721 Davacı,Şehremini Sait Ömer mahallesi Taşköprüh'i tokak No.24 de mukim İsmet Dağcılar tarafından dâvan,Şehremini Vezir Caddesi No.41/1 de mukim AH Dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • ZAYİ ÎÎELGE Kadıköy 1 inci Ortaokul 2 nci sınıfından almış oldu ğum belgemi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.M.Özbek Beyce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Tn zarif möbfe,en üstün evsaf vo en tabiî Sesi ancck MELOPHO Kadyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han,Tel:49449 Tepebaşı Alp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı tiRiPiN son derece faydalıdır!m t sv9:ı«b ge GRiPiN Baş,diş,adale,sini» ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangt* çında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFATAOARSANIZ DAİMA ARARSINIZ tflAteRlN FABRİKASI;POLAPPEBÇ CM* 164 T«l 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • r TÜRKİYE ı A.O.Küçük Carî,Vadesiz,Vadeli ve İhbarlı tasarruf mevduatına mahius 1952 İKRAMİYE PLÂNI 31 Aralık 1952 Keşidesinde r Bir talihliye Lira BEŞ KEŞİDEDE ALTI KEŞiDEDE 5 Apartman Dairesi Muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam islerini idare eden:Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer:Nuri KKQA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan